Ondernemers bereid tot compensatie-uitkering Prof. mr J. C. Aan Oven 70 jaar WOENSDAG 14 NOVEMBER Noorse premier Gerhardsen afgetreden TORP OPVOLGER. De 54-jarige Noorse premier, Gerhard sen, is afgetreden. Gerhardsen werd premier In het eer ste na-oorlogse socialistische kabinet. Ook in het huidige parlement heeft de socialistische partij de meerderheid Gerhardsen heeft de koning aanbevo len Oscar Torp, de fractieleider van de Noorse socialisten, te benoemen tot pre- Maandag zal Torp officieel de functie van premier overnemen. De afgetreden premier, Gerhardsen. verklaarde op een persconferentie, dat hij geen ontslag nam om gezondheids redenen, doch omdat hij wenste af te treden ..voor het een kwestie van ge zondheid werd." De nieuwe premier werd ln 1893 ge boren. In 1923 werd hij voorzitter van de Noorse socialistische partij en in 1935 minister van defensie. Later werd hij minister van sociale zaken, een por tefeuille. die hij tot 1940 behield. Tij dens de oorlog was hij in Londen mi nister van defensie in de Noorse rege ring in ballingschap. In Augustus 1945 werd hij in de nieuwe Noorse socialisti sche regering minister voor wederop bouw en bevoorrading. In Januari 1948 trad hy uit de regering en werd hij fractieleider van zijn partij in het Noorse parlement. De afgetreden premier. Gerhardsen, werd in de zomer van 1940 gekozen tot burgemeester van Oslo. In 1941 werd hij door de Duitse bezettingsautoriteiten gearresteerd en in 1942 overgebracht naar het concentratiekamp Sachsen- hausen. In 1944 brachten de Duitsers hem als gijzelaar terug naar Noorwegen, waar hij tot aan het einde van de oorlog in een Noors concentratiekamp gevan gen werd gehouden. PERZIË INWENDIG VERDEELD In de Perzische Tweede Kamer heeft de leider der oppositie. Imami. ver klaard. dat de verboden communistische pat tij iedere dag sterker wordt. Volgens hem telde de Toedehparty verscheidene millioencn leden. ..De regering van Mos- sadeq is niet in staat geweest het com munistische gevaar in te perken; de communisten doen wat zij willen en on dertussen verblijft dr Mossadeq reeds veertien dagen in Amerika en zal hij met lege handen terugkomen om de ver kiezingen te lelden, die, daar ben ik ze ker van. de communisten zullen win nen", aldus Imami Een woordvoerder van de Perzische politie heeft echter verklaard, dat de i communistischei Toedehpartij in Per- zie niet meer dan 20.000 leden telt. van wie 10.000 in Teheran. Hij gaf bijzondei- heden naar aanleiding van de recente overval van de politie op het partij bureau van de Toedeh in Teheran, Vol gens gevonden documenten werkten in Perzié 280 geheime comité's onder na men als ..Anti-tuberculoseen „Kinder verzorging". Tevens waren kaarten van de Zuid-Perzische olievelden, een kaart van Teheran met daarop aangetekend de belangrijke punten en kaartsystemen met instructies voor actie in geval van revolutie gevonden, aldus de woord voerder. Volgens een woordvoerder van de Per zische regering heeft dr Mossadeq. na dat het internationale monetaire fonds aan Pcrzie een lening van 8.750.000 dol lar had verstrekt, nieuwe onderhande lingen geopend met het doel op grond van het programma voor technische hulpverlening economische hulp ten be dragen van 23 millioen dollar te verkrij gt n De w oordvoerder deelde voorts mede dat Perzië binnenkort van de Amerikaanse export-import-bank een lening van 25 milhoen dollar zal ont vangen. SOCIALISTISCH VOORSTEL VOOR FRANS-VATICAANSE OVEREENKOMST. Naar „Le Monde" meldt ls door een viiftal afgevaardigden van de Franse Nationale Vergadering namens de socia listische fractie een wetsvoorstel inge diend strekkende tot het herstel van de practijk der „welwillende admini stratieve tolerantie" ten aanzien van de religieuzen en de eredienst, zoals deze gegolden heeft vanaf Augustus 1914 tot het aan de macht komen van de regering van Vichy. De socialisten dringen overigens aan op regeling van alle kwesties betreffende onderwijs, re ligieuzen en eredienst in een alge mene diplomatieke overeenkomst tussen Frankriik en de Heilige Stoel. De Egyptische minister-president. Na- has pasja, heeft te Cairo verklaard, dat de Westelijke voorstellen inaake een defensie-organisatie voor het mid- d.'u-Oosten „erger zijn dan kolonisa- Ebrte had er bij alle Arabische staten op aangedrongen zich niet door het Westen te laten misleiden en „geen vreemde of koloniserende mogendheid toe te staan zich tussen hen te plaat sen". aldus de premier op een bijeen komst ter gelegenheid van de „dag van de nationale striid". HIJ riep op tot „strijd, geduld, weer stand en geen aarzeling of verzoe ningsgezindheid". In vele steden zijn stille optochten gehouden. In de Kanaalzone zijn alle demonstraties verboden. Vergadering Centraal Sociaal Werkgeversverbond Aanmerkelijke liuurverhoging noodzakelijk Britse militairen hebben in Port Said op twee Egyptenaren geschoten, die poogden dekens uit een militaire op slagplaats weg te nemen. Een der Egyp tenaren werd gewond in het ziekenhuis opgenomen. De Britten blyven versterkingen naar de Kanaalzone zenden. De Amerikaanse minister van defen sie Robert Lovett. heeft president Tru man een begrotingsontwerp voor 1953 voorgelegd, dat in vergelijking met de cyfers voor 1952 een vermindering van ongeveer t.en milliard dollar te zien geeft Het ontwerp omvat een bedrag aan ongeveer 54 milliard dollar. Het Amerikaanse ministerie van de fensie heeft, tengevolge aan een zekere achterstand by de uitvoering van het productieprogram, niet alle toegewezen pe'den kunnen besteden. Hierdoor be- ?:htkt het ministerie over een nog niet besteed bedrag van versoheldene mll- liarden. Oenoemde kringen verklaren, dat een vermindering van de militaire begro ting dus niet een vertraging van de be wapen ns betekent. Het gaat in wezen om een be'asting-technisch probleem Ook is rekening gehouden met de vor deringen op het gebied der atoomwa pens. Het hiervoor voorgestelde bedrag vertoont een verhoging in vergelijking tot de cijfers van de begroting 1952. Grijp sociaal niet te hoog! In het jaarverslag over 1950 van het Sociaal Werkgevers Ver bond in de gisteren in Amsterdam gehouden jaarlijkse ledenvergadering uitgebracht, wordt o.a. opgemerkt, dat de harde werkelijkheid der eco nomische en politieke feiten nood zaakt om telkens opnieuw het socia le beleid op zijn economische houd baarheid te toetsen. Het Verbond omvat indirect meer dan 20.000 werkgevers. Omtrent aantal en aard der arbeids conflicten wordt gezegd, dat de ar- beidsrust in ons land ook in 1950 ge handhaafd bleef. Vergeleken met 1949 daalde weer het aantal arbeidsgeschil len. Het aantal verloren arbeidsdagen verminderde van 289 400 in 1949 tot 162500 in 1950. Het aantal geschillen daalde van 116 tot 79 maar het aantal betrokken werknemers steeg van 14.300 tot 17.600. De werkzaamheden der demobilisa tie-commissie van het Verbond hadden ln 1950 een aflopend karakter. GEEN GELIJKE BELONING De Nederlandse werkgeversvertegen woordigers nemen een afwijzend standpunt in wat betreft de gelijke beloning van mannen- en vrouwen arbeid. Dit beginsel wordt niet ver enigbaar geacht met de in Nederland gevoerde loonpolitiek, waarbij aan de behoeftenfartor een bepaalde plaats is ingeruimd. Tevens moet rekening worden gehouden met de economische waarde van de verrichte arbeid. Invoering van de werkloosheidswet wordt als sociaal wenselijk erkend Het wordt echter bezwaariyk geacht in de tegenwoordige economische omstandig heden de hoge uitkeringspercentages, als In de wet bepaald, te handhaven Het verslag meent, dat op korte ter mijn moet worden gestreefd naar een oplossing van het vraagstuk der wette lijke ouderdomsverzckcring. MEDEWERKING. Het loonproblcem, de woninghuur en de sociale zekerheid waren de voor naamste vraagstukken heden bespro ken door mr F. II. A. de Graaff, voor zitter van het Verbond. Ily zcide, dat de f'entralc Werkgevers Organisaties gemeend hebben haar medewerking aan een compensatie-uitkering te moeten geven. I)e/.c werd gesteld op 11 •"e van een weekloon en 2'_- 'c van een maandloon. 7'.j dient om over de periode 19 Maart tot 15 September de verbruiksbeperking nauwkeurig op 5 rc le handhaven. Over de definitieve vorm wordt nog overleg gepleegd met de regering. Hij keerde zich tegen de huidige loon politiek. die hy bestempelde als „milli meteren" d.w 7 loonbepaling aan de hand van prijsindexcijfers, die niet de vereiste graad van nauwkeurigheid be zitten. Hij wenste bij de loonvorming meer vrijheid en keerde zich tegen de uitschakeling der werking van vraag en aanbod. VERLICHTING MIDDENGROEPEN Wil men een verantwoorde politiek op het gebied der volkshuisvesting voeren, dan is een aanmerkelijke verhoging van het huidige huurpeil noodzakelijk. Volgens verantwoorde raming, aldus spr. is een huurverhoging nodig tot een peil van 225 om tot een rendabele exploitatie te geraken lop basis 1938/ 39 is gelijk 1001. Bij de vooroorlogse woningen is handhaving van het slechts met 15 verhoogde huurpeil niet langer redelijk verantwoord, mede omdat hierdoor de heractivering van de houwbedrijvigheid wordt belem merd. Over de middengroepen en de hogere employe's zeide spr „niet alleen die nen wij als werkgevers de inkomensni vellering tegen te gaan bij de levens standaard van de employé's en het ho gere stafpersoneel in de ondernemingen. Hiertoe behoren zy. die belangrijke in tellectuele en leidinggevende arbeid ver richten. Maatregelen moeten worden ge nomen tot verlichting van de nog moei lijk gebleven positie van deze groepen SOCIALE VOORZIENINGEN. Sprekend over de sociale voorzienin gen betoogde spr., dat er steeds voor moet worden gezorgd, dat het verant woordelijkheidsbesef van het individu zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. De invoering der werkloosheidswet achtte hij sociaal wenselijk, maar hij achtte het onverstandig, voor deze nieuwe tak van verzekering vast te houden aan uitkeringsnormen, die hoger liggen dan waar ook ter wereld. Ook bij de definitieve ouderdomsver- zekenng hoede men zich voor onberaden stappen. Een algemene volksverzekering legt nieuwe zware lasten op de schou ders der werkenden. Nieuwe sociale kosten met de onver- I mijdelijke uitbreiding van het loonvo- lume door de geleidelijke huurverhoging zullen een zware druk leggen op het prijspeil en wellicht op onze export positie. De nadelige gevolgen voor de werkgelegenheid zullen moeten worden opgevangen door een aanrienlyke op voering van de productiviteit. Spr waar schuwde tegen verdere verhogingen van sociale kosten van ziekenfondswezen en kinderbijslagregelingen. „Heidebloem" in stromende regen „ZEER SCHONE TROEPEN" De eerste gecombineerde Belgisch Nederlandse infantcrie-ocfening onder Belgische leiding wordt thans in stro mende regen gehouden in de bossen en heidevelden rond Leopoldsburg, een dorpje ten Zuiden van Valkenswaard. Oefening Heidebloem 7 1 September 1952 één parate divisie THANS RUIM 60.000 GEOEFENDE SOLDATEN. Naar wy vernemen is de legerleiding er in geslaagd om het hcrhalings- en hcrscholingsschema voor de geoefende lichtingen 1945 tot 1949. zoals dat voor dit jaar was opgesteld, volledig af te werken. Het resultaat: ruim 60.000 goed geoefende soldaten, n.l. ruim 30.000 man voor de territoriale verde diging en 30.000 man voor het veldle ger (strijdkrachten te velde). De lich tingen 1945 tot 1949 bestaan voorna- I melyk uit Indonesië-veterancn. De commandant strijdkrachten te vel- de beschikt op het ogenblik over zes mo bilisabele regimentsgevechtsgroepen, dat w.z., voldoende manschappen voor de j vorming van twee mobilisabele divisies. Onze parate troepenmacht bestaat thans I nog uit de 31ste regimentsgevechtsgroep van de Lichting 1950 II. Wanneer de daarbij ingedeelde militairen in Februa ri met verlof gaan. is de regimentsge vechtsgroep. die uit de lichting 1951 <I) wrordt gevormd, gereed. In de daarop volgende maanden wor den uit de lichting 1951 II en uit de lichting 1952 I nog enige regiments gevechtsgroepen gevormd, zodat het leger in September 1952 cén parate divisie zal tellen. Het hcrhalingsschema voor het vol gend jaar is nog ln studie by de Ge nerale Staf. (Ingez. Med.-adv.) Bij het eerste kuchen DAMPO-PASTILLES voorkomen erger Kaarsenfabriek te Helmond totaal uitgebrand Vannacht is brand uitgebroken in de kaarsenfabriek G. Pyls. aan het Groene- v.oud te Helmond, vermoedelijk doordat vloeibare paraffine in aanraking is ge komen met het vuur onder een smelt- ketel. De vaste kern cn leden van de vrijwillige brandweer bestreden het vuur met zeven stralen. De kaarsenfa briek word totaal door het vuur ver nield. De gehele voorraad paraffine en stearine en alle machines gingen verlo ren. De aanzienlijke schade wordt door verzekering gedekt. Een Amerikaans vliegtuig (een C-82) wordt vermist. De machine was gister morgen met 33 militairen aan boord uit Frankfort vertrokken; gistermiddag had zij in Bordeaux moeten aankomen, maar zij is het laatst boven Dyon waargeno men. Met vliegtuigen is men op zoek ge gaan. WEER ATOOM-SPIONNAGE. Tegen Franklin Reno, die reeds jaren by het staatsinstituut voor atoomonder zoek te Aberdeen (Maryland, V. St.) werkzaam is. is een arrestatiebevel uit gevaardigd. Reno, die blykt sinds 1935 lid te z(jn van de communistische partij, wordt ervan beschuldigd de Sovjet-Unie gegevens van militaire aard te hebben verschaft. lA.F.P.). WORDT SPANJE INGESCHAKELD? De Amerikaanse ambassadeur te Madrid. Stanton Griffis. is naar Parijs vertrokken voor besprekingen met mi nister Acheson en andere Amerikaanse functionarissen. Griffis had enige tijd geleden een onderhoud met Alberto Artajo. de Spaanse minister van buitenlandse za ken. In Spaanse kringen verwacht men. dat de V S. spoedig besprekingen met Spanje zullen openen over luchtmacht en marinefaciliteiten voor de V.S. en over algemene militaire en economische steun voor Spanje. 15 km in België. „Heidebloem" heet deze oefening, een idvllisehc benaming die echter weinig past by de weersom standigheden! Aan deze oefen.ng wordt door ruim 2000 man deelgenomen; het Belgische zesde liniebataljon en twee Nederlandse bataljons, het 991ste en 993ste. Men ging van de o gende veronder stelling uit; vyandeliJke parachutisten zijn neergekomen naby het Belgische artillerlekamp ..Beverloo" bij Leopolds burg. De commandant san de 31ste Bel gische brigade, kolonel De Raohe belast met de bestrijding van de parachutisten kan het alleen n et af en roept daarom de hu'p in van de Nederlandse territo riale bevelhebber. Deze stuurt twee ba taljons. .Het zijn zeer schone troepen" ver klaarde Belgisohe kolonel De Rache. die de Nederlanders onder zyn bevelen had. „Het is een plezier om met hen te werken." Ook kolonel H Onderstal. de Nederlandse beve'hebber verklaarde te vreden te zyn over het doorzett.ngsver- mogen van zijn mannen Beslist niet te vreden was hy echter over het verbin ding-materieel. waarmee de Nederlandse bataljons zijn uitgerust. De twee Nederlandse bataljons beslui ten met .Heidebloem" hun herhalings oefening, de laatste van het schema 1951. Vandaag rekenen rii ln het gemeentebos bij Hechtel af met hun Belgische tegen standers, die gisteren steeds een treffen hebben ontweken. Langer dan kwart eeuw Leids hoogleraar en hoofdredacteur van het Ned. Juristenblad A.s. Zaterdag zal onze stadgenoot, prof. mr J. C. van Oven de leeftijd der sterken bereiken, hetgeen de ook in dit geval weer betreurenswaardige consequentie met zich meebrengt, dat hij aan het eind van de lopende aca demische cursus gedwongen zal zyn het ambt van hoogleraar in het Ro meins recht, dat hy gedurende langer dan een kwarteeuw op voortreffelijke vvyze aan de Leidse Universiteit heeft gedoceerd, neer te leggen. Het is nog slechts nauwelijks een half jaar geleden, dat wij eveneens op deze plaats melding konden maken van zyn benoeming tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een onderscheiding welke hem ten deel viel op voordracht van de ministers van Justitie en van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen. Sprekend bewijs van zyn grote verdien sten zowel voor de zaak van het Recht als voor de Wetenschap. Deze Konink lijke onderscheiding vormde de welver diende beloning voor een ander aspect van zijn dienststaat, zyn 25-jang hoofd redacteurschap van het Nederlandse Juristenblad, waarvan hij sedert de op richting de leiding heeft gevoerd In een op 13 Maart van dit jaar gehouden bij eenkomst van de Academische Senaat, waarin de president-curator der Leidse Universiteit, dr J. E. baron de Vos van Steenwyk van dit bovenvermelde Ko ninklijk besluit mededeling deed, wees hy er tevens op van hoe onschatbare waarde hot is. dat juist in deze tijd van veelvuldige ontrechting de eerste stap pen der toekomstige juristen worden ge leid door een rechtschapen geest en groot wetenschappelijk jurist als prof. Van Oven En de decaan der juridische faculteit prof. mr F M. baron van Asbeck stelde diens opvattingen als een voorbeeld van wetenschapsbeoefening als primaire functie der universiteit. Geen opleidings instituut, maar wetenschappelijke werk plaats in een sfeer, waarin wetenschap de hoofdtoon voert. Mei een enkel woord BINNENLAND Jhr mr G Ruys de Bcerenbrouck ls de heer Jos M P Stleger te Breda op gevolgd als directeur der „Treinen van het comité der vereniging tot samenstelling van Nederlandse bedevaarten". In een drukbezochte bijeenkomst In de Rotterdamse Schouwburg ls gistermid dag het feit herdacht, dat 100 Jaar ge leden bet ziekenhuis Coolslngcl tot stand gekomen. President Soekarno ls per Catalina- vliegboot uit Makassar in Ambon aan gekomen voor een bezoek van enige dagen aan de Molukken. Hy werd in de haven verwelkomd door de gouverneur van de Molukken. mr Latoeharhary. en de plaatselijke militaire en civiele auto riteiten. Het comité van ontvangst hing het staatshoofd een krans van bloemen om zijn hals; voorts werd hem een aubade gebracht. Van de haven reed de president ln een jeep naar het Slamet Riadiplein, waar hij de aanwezigen toe sprak. Op 3 December a.s. zal Rangoon worden opgenomen ln de KLM luchtver- blnding tussen Amsterdam en het Verre Oosten. Op de eerste officiële vlucht zal mr H. Taudln Chabot de KLM-dlrectle vertegenwoordigen. BUITENLAND In de Belgische Kamer van Volks vertegenwoordigers ls Frans van Cauwe- laert herkozen tot voorzitter Paul Struye werd opnieuw gekozen als voorzitter van de Senaat. Beiden behoren tot de C V P. In de Slclilaanse provincie Catania hebben zich 603 gevallen van typhus voor gedaan. Vier zieken zijn overleden. De staatssecretaris van het Oost- Duitse ministerie van onderwys. Ellso Zalsser heeft bepaald, dat alle geestelijk i of lichamelijk gebrekkige kinderen voort aan zullen worden ondergebracht op blj- i zondere kostscholen. De Zwitserse Journalist Kurt Emmrn- feger ls wegens zijn vijandige houding. I welke uit zijn berichten blijkt" utt Egypte gewezen, aldus het Egyptische ministerie Ivan binnenlandse zakcii. Prof. mr C. van Oven. Leiden aanvaardde, zijn taak opgevat en vele honderden oud-alumni zijn hem daarvoor oprecht cn blijvend dankbaar Julius Christiaan van Oven, die in Dordrecht werd geboren en daar de HBS en het Gymnasium bezocht, stu deerde aan de Gem. Universiteit van Amsterdam in de rechtswetenschappen. Na zyn promotie in 1905 op een disser tatie. getiteld „De bezitsbeschcrming en hare functies" oefende hy enige jaren de advocatuur uit. waarnaast hy al spoedig de functie aanvaardde als chef-redac teur „Buitenland" van het „Nieuws van den Dag". In 1917 verwisselde hy deze werkkring met een professoraat in het Romeinse recht te Groningen om 8 jaar later, op 11 Maart 1925. een gelijke be noeming in Leiden te aanvaarden met het uitspreken van een oratie „Over de betekenis van het Romeinse recht voor de studie van het hedendaagse privaat recht". Behalve artikelen in verschillende pe riodieken, verschenen til van publica ties van zyn hand De voornaamste zijn zyn „Leerboek van Romeins privaat recht". „Overzicht van Romeins pri vaatrecht" cn „De bekoring der rechts geschiedenis". Prof Van Oven, die in het jaar 1947 '48 het rectoraat der Leidse Universi teit bekleedde, koestert nog steeds war me belangstelling voor de journalistiek, getuige zijn zeer gewaardeerde voor drachten en beschouwingen voor de Nederl. Journalistenkring. Hy is voorts reeds gedurende vele jaren voorzitter van het bestuur van het Leidse Volks huis aan de Apothekersdijk. K. Chr. Kuiper, 40 jaar collectant N.H. Diaconie Op 13 November 1911 deed de heer K. Chr. Kuiper rijn intrede in het Col lege van Collectanten der N. H. Diaco nie te dezer stede. Uiteraard mocht dit 40-jarig jubileum niet onopgemerkt voorbij gaan en zo hadden zyn collega- collectanten hem een hartelyke huldi ging bereid. Toen de jubilaris en zyn echtgenote in de smaakvol versierde vergaderlokaliteit van het Huiszitten- huis aan de Oude Ryn werden binnen geleid, heette de vice-voorritter, de heer D. Abspoel. allen hartelijk welkom. De secretaris las nu allereerst het uittrek sel voor uit de notulen van de vergade ring van 13 November 1911. waarna de heer Abspoel zich richtte tot de heer Kuiper, die spreker dankte voor de vriendschap, welke alle collectanten steeds mochten ondervinden. 18 jaar zijt ge nu al voorzitter en niemand zou deze functie beter kunnen vervullen, aldus spreker. De ongeschreven wet van het College heeft U steeds voor ogën ge staan: tucht, orde en discipline, dat wil m de practyk zeggen: keurig in het zwart gekleed dienst doen. zorgen voor het inzamelen en verzegelen der gelden en daar zijn waar de plicht roept. Gelukkig wil de heer Kuiper de voorzittershamer voorlopig blyven han teren. al doet hy Zondags geen dienst meer. Als uiting van de hoge waarde ring van het College heeft men de foto van de jubilaris geplaatst in de erery van vroegere voorzitters, die 40 jaar of langer lid zyn geweest van het Col lege. Tenslotte richtte de heer Abspoel zich met een enkel woord tot mevr. Kuiper. De voorzitter van de jubileumcommis sie. de heer J. van Weeren. overhandig de na een toespraakje, waarin hy de waardering voor het werk van de heer Kuiper uitsprak, een Zwitserse koekoek- klok als jubileumgeschenk. Het in dienstjaren oudste lid. de heer D. Stigter, prak nog een persoonlijk woord, waarna de heer Kuiper allen dankte voor de waardering en vriend schap, welke hy altyd heeft ondervon den. Een druk bezochte receptie volgde. Namens het College van Diakenen kwa men mr dr N. G. Geelkerken en de heren J. C. Elsgeest W. J. Batist en W. F. le Feber de gplukwenscn aanbie den. Mr dr Geelkerken was dankbaar voor het nauwe contact en de prettige samenwerking tussen de beide colleges. Namens de Gemeente-commissie kwa men de heren J. Stigter en J. van Iter- ?on en namens de Centrale Kerkeraad der N. H. Kerk ds D J. Vossers en ds J. de Wit geluk wensen. Voorts kwa men ter receptie vertegenwoordigers van het College van Kerkcollectanten. het College van collectanten in de Lu therse Kerk. het Vrywilligerscorps. ver schillende kosters, opticiens en vrienden van de jubilaris. Ook de burgemeester van Rynburg. mr P. N Höweler, bevond zich onder de aanwezigen. Na de huldiging van de heer Kuiper werd ook de heer D. Stigter gehuldigd in verband met zyn 30-jaris jubileum als collectant. Aangezien het zilveren lubileum door allerlei omstandigheden in het vergeetboek was geraakt en ook geen cadeau was aangeboden, werd de heer Stigter thans het traditionele geschenk, een sigarenkoker, overhan digd. 26 NOVEMBER R\.\BSZITTIXG. De eerstvolgende vergadering van de Raad zal worden gehouden op Maandag 26 November a a. Het bekende Chr Mandoline-gezel schap Scmpre Avanti „Jong en Jolig", heeft een uitnodiging ontvangen om op 30 dezer in het Vogelpark Avifauna" te Alphen. voor het Oosthoek's Mannen koor te musiceren. De afr Leiden van het Nederlands Klassiek Verbond houdt morgenavond haar eerste bijeenkomst in dit seizoen. Prof. dr W. J. Verdenius spreekt dan over „Platonisme en Christendom". De bemanning van hel r schip Oriskany. dat hier dr - scheepswerf van Brooklet York) binnenstoomt. spoort éi Yorkers op originele wijze act te werken aan de militoirr1 donatie-actie. Zij stelde aan dek en vormde dr schap: ..Hi New York. i can do I00r/C - can you?" (a New York, de Oriskany m 100c/c; jullie ook?") Na dn dclijke begroeting, daagt volking van New York uil h] als zij en haar bloed te w<: de militaire bloedtransjusudn De gehele bemanning vand/l kany heeft zich vrijwillig ven voor deze actie. Meesterwerk van geïnspireerde Fritz La,^ DUIZENDEN MENSEN TEGLN fl ARMZALIG SCHEPSEL Wat een regisseur is Fritz Lil;! andere groten in de filmkunst a uitblinken op één bepaald ondertol het veelomvattende gebied, hs!:l veelzydlge capaciteiten in zich re» Hij bezit het gevoel voor een ia mende sfeer, die immers aam:., een dramatische climax, var. Hitschcock, de gave om de mai den van De Mille en de diep mi warmvoelende geest van Wilton! Wanneer Lang al deze voortnl eigenschappen in één film «a spreidt, kan het niet anders olie. een werk van hoge kunstzinnig zijn. „M", of „Eine stadt sucht t Mörder" zal dan ook, zo de vergankelyk is, nooit in het u raken, daar zy geldt als eea li voorbeeld van de klassieke Lil Technisch lang niet volmaak, aangrijpend door haai eenvoud e speend van ieder goedkoop eS bombastisch raffinement Hcc weet Lang de kardinale gebei" weer te geven, zodat zij var schouwer onvermijdelijk schijmr a De gedachtengang van een zat mens. in feite een ziek. bvir wezen, wordt teruggebracht reeels. een uiting van !a:-~ toch zeer menselijke instir.nc: Eigenlijk zou iedereen in tea stadium van een a-sociale i steldheid kunnen geraken Lang's uitgangspunt ls sto daarom niet minder realistisch. De film is doordrenkt met irr WTange beelden van de tondtc naar. zyn ziekelijk, misdadig gestalte gevend, opgejaago litie en de onderwereld, die it -• ineen hebben geslagen en climax in de vorm van een r rechtshof, dat met een vor voortvloeiend uit de wraakzucht n impulsieve volksklasse, poogt t spreken, zich daarbii ceen irtt gevend van de innerliike gewei het slachtoffer (inderdaad Ac.'.rt zelf het grootste slachtoffer n' daden). Reeds dringt de naar bloed m menigte naar het nu zo arm:1, sel. die zich tracht te verdtdtc de woorden „Ik moet moorden dat de politie een inval doet overlevert aan rechters ln - - objectief oordeel vellen Aan ons de vraag, waar de mi- op zyn plaats was. Fritz Lang heeft zichzelf w meesterwerk overtroffen, do:h w leen alle lof toe te zwaaien zou onrechtvaardig zyn tegenover e. voortreffelijke acteurs en actn» in tegenstelling met wat men te,- dig vaak ziet, werkelijk spelen, het soms wat toneelmatig Pet als de moordenaar schtint de w der de besten te zyn, maar ver?» dat hij in zyn niet bepaald u[- lijk gelaat een belangrijke wl op zijn collegae had. K. cn O. heeft een uitsteker.-e eedaan omdat deze flJm "l!'a historische waarde heeft. oo« een voorname artistieke scn?PF-> 40 JAAR LUTHERSE ff# IN LEIDEN. Het was 24 October j 1 den. dat in een zaal van bouw hier ter stede onder ds C. Staderman de Lutherse opgericht, die zich ten doe langstelling te kweken voor nige godsdienst, bevordermj bezoek en bespreking van vraagstukken van godsdie. alsmede het legger, van een tussen de gemeenteleden trek van ds Staderman nam -• -,fl de leiding over. welke mi. 1949 overdroeg aan de heer Sinds 1932 is het secretarial'- van de heer M. L Mussen By gelegenheid van net staan van de Kring werd m den de jaarvergadering teL Algemene Vereniging Luthersen en werd de een feestcluke aiond aan? - Voor de leden var. 40-jarig bestaan morgen een voordrachtsavond in fl kamer van de Lutherse de voordrachtskunstenare. Janssen—Klenke uit medewerking verleent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1951 | | pagina 2