80 millioen voor Burgerlijke Verdediging Dr.L.Kukenheim hoogleraar Romaanse laai en letterkunde Na 1952 af werpen van atoombom mogelijk? Leidenaar W. Dijkstra (76 jaar) oudste deelnemer Laura-rit WOENSDAG 4 JULI Krachtige actie urgent Aan de Memorie van Toelichting op h?t wetsontwerp tot wijziging van hoofdstuk V der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 (uitgaven voort vloeiende uit de burgerlijke verdedi ging) ontlenen wij, dat thans bij sup- plctoire begroting voor 1951 de eerste credieten lot een totaalbedrag van f. 50 millioen worden aangevraagd. Hel ligt in de bedoeling voor de jaren 1952, 1953 en 1954 nog f. 30 millioen te besteden, in totaal dus f. 80 mil lioen. Daarbij is richtsnoer voor de regering geweest, dat de organisatie van de Burgerlijke Verdediging gelijke tred moet houden met d? opbouw en vol tooiing van de militaire verdedigings- voorberelding. Teneinde het aantal slachtoffers bij aanvallen zoveel mogelijk te beperken, is een aantal preventieve maatregelen geboden. Wanneer een aanval verwacht wordt, zullen in aanmerking komende gemeenten tydig worden gewaarschuwd, dat zij tot het alarmeren van de bevol king moeten overgaan. Ten behoeve van de alarmering zijn in de A-gemeenten en enkele B-ge meenten sirenes nodig. De kosten hier van zijn begroot op f. 2 millioen. Op drukke verkeerspunten, in zaken- en winkelwijken, waar zich veel publiek kan bevinden, dat bij luchtalarm niet tijdig dekking kan vinden bij gebrek aan schuilgelegenheid, dient tot de in richting van openbare schuilplaatsen te worden overgegaan. Voor de komende jaren is hiervoor een bedrag benodigd van in totaal f 5 millioen. Het verstrekken van gasmaskers en beschermende kleding moet naar het oordeel der regering beperkt worden tot het personeel van de opererende diensten in de A-gemeenten en in de te alarmeren B-gemeenten, welk per soneel zich ter vervulling van zijn taak rechtstreeks in dit gevaar moet bege ven. Voor de bevolking ware te volstaan met eenvoudige aanwijzingen voor be- veiligings- en ontsmettingsmaatregelen in zake strijdgassen. Voor de gasbescherming geldt, wat geldt voor de schuilplaatsen, dat met eenvoudige middelen veel kan worden bereikt. In verband met de versnelling van de bewapening in West-Europa is de kans, dat een tegenstander van atoomwapens gebruik zal maken ge stegen. Voorshands mag echter wor den betwijfeld, of in Nederland zo be langrijke doelen aanwezig zyn, dat zy in aanmerking komen voor aanvallen met atoombommen. De regering gaat er van uit, dat het afwerpen van een enkele atoombom op ons land na 1952 als mogelijk dient te worden beschouwd. Hiermede is bij de orga nisatie van de Burgerlijke Verdedi ging in de 3 grootste gemeenten, als mede by de disdocatle van het totale landelijke hulpvcrleningspotentieel en het verwezenlijken van een nationale concentratie van dit potentieel reke ning gehouden. Bij de bestrijding van de gevolgen van een eventuele aanval met het atoomwapen, achten d'e ministers een verkennings- en ontsmettlngsuienst noodzakelijk voor het onderkennen van radiatiegevaren en het ontsmetten van slachtoffers. Kosten zijn geraamd op f. 227.000. Het zwaartepunt van de Burgerlijke Verdedigingsorganisatie ligt bij de ge meenten. al dan niet in kringen ver enigd, met een coördinatie in provin ciaal verband. Daarnaast is voor de centrale overheid de zeer belangrijke taak weggelegd de werkzaamheden van de lagere organen te coördineren, ten einde tot de waarlijk nationale organi- Molenverordening Z.-Holland goedgekeurd De Provinciale Staten van Zuid Hol- iland hebben een verordening betreffen de de sloping of verandering van mo lens aangenomen. Volgens deze veror dening is het, behoudens goedkeuring van Ged. Staten, in Zuid Holland ver boden een windmolen geheel of gedeel telijk te slepen of zodanig te verande ren, dat hij ongeschikt wordt om als industrie- of watermolen te dienen, of wel buiten gebruik te 6tellen zonder maatregelen tot zijn behoud te nemen. Ged. Staten zullen toestemming tot sloping alleen kunnen weigeren uit hoofde van waterstaatsbelangen, beper- iking van gevaren in oorlogstijd, land- schapsschoon, alsmede zorg voor monu menten. De onderhoudskosten, voorzo ver deze betrekking hebben op maat regelen, zonder welke de molen ten ondergang gedoemd zouden zijn, komen voor rekening van de polders. Provin cie en Rijk zullen evenwel -bijspringen. Deze molenverordening is een voor loper van de molenwet. DRIE GEZINNEN DOOR BRAND DAKLOOS. Gistermiddag is, vermoedelijk door spelende 'kinderen brand veroorzaakt in een hooiberg te Deuisen. De brand, aangewakkerd door de felle wind, sloeg over op nabij gelegen boer derijen. Een kapitale boerderij, een ge wone boerderij en een woonhuis brand den af, waardoor drie gezinnen dakloos werden. De schade, die geraamd wordt op on geveer een ton wordt gedeeltelijk door de verzekering gedekt. VOLGEND JAAR MEER DAN 20.000 NEDERLANDERS NAAR CANADA? Van de Commissaris voor de Emigra tie vernemen wij, dat er tekenen zijn, die er op wijzen, dat de belangstelling voor emigratie naar Canada zich in toe nemende mate ontwikkelt. Het laat zioh aanzien, dat zioh onge veer 18.000 Nederlanders, waarDij vrou wen en kinderen, voor emigratie in het volgend jaar zullen aanmelden. GROTERE FREQUENTIE EUROPEES LUCHTNET VAN DE KLM. De KLM heeft enkele uitbreidingen aangebracht in haai' Europese luchtnet. Met ingang van 30 Juni is de frequen tie van de 2 maal wekelijkse ïuchtver- binding Amsterdam/Innsbruck ver hoogd tot 3 maal per week. Behalve de in samenwerking met S.E.S. en Sabena gevlogen dagelijkse dienst Amsterdam/Christiansand/Oslo v.v. is sedert 16 Juni j.l. een 3 maal we kelijkse rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam en Oslo geopend. Tenslotte is, om de weekend-drukte op te vangen, per 30 Juni jd. op Zater dagen de nachtdienst op Londen ver dubbeld. sa tie te geraken. Hiervoor is reeds thans nodig een uitbreiding van het ambte lijk apparaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De gemeentelijke uitgaven betreffen o.m.: a. het inrichten van commandoposten en andere maatregelen verband hou dende met de gemeentelijke organisa tie; b. het verzorgen van de oplei ding; c. het stimuleren van de zelf bescherming. Met het oog op laatstgenoemd punt wordt voorgesteld de gemeente-politle in de A-gemeenten in 1952 met in to taal 600 man uit te breiden. De kosten van het provinciaal ap paraat, voorzover rechtstreeks uit de voorgenomen overheidsorganisatie voort vloeiend, is de regering voornemens op declaratie te vergoeden. De door de provinciën en gemeenten te maken kosten zijn voor 1951 begroot op f. 1.835.000, Het aan de gemeenten toekomende bedrag zal op basis van een normvergoeding worden verdeeld. Gezien d? Internationale verhoudingen en de voorbereidingen van militaire aard. acht de regering het krachtig ter hand nemen van de Burgerlijke Verdediging geboden en ten zeerste urgent. Uitstel zou niet verantwoord zijn. Openluchtspel en Maskerade bij Utrechts Lustrum KONINKLIJKE BELANG STELLING In Maart is het 63e lustrum van de Utrechtse universiteit officiéél her dacht. De herdenking naar buiten wordt deze week gevierd met een sa menspel van feestelijkheden en sport- demonstraties. verdeeld over de gehele stad. alsmede met concerten en toneeluitvoeringen. Vasthoudende aan de traditie is ook ditmaal het hoofd nummer van de feestviering gevormd door een openluchtspel van de studen ten en een daar op aansluitende mas kerade. De Mongoolse heersersfiguur uit de 13e eeuw Dsjenghis Khan is door de schrijver van het openluchtspel, de Utreohtse student jhr A. E. M. van der Does de Willebois gekozen als middelpunt van een spel, waarin cul tuur en barbarendom elkander ont moeten. Door bruut, geweld, gepaard gaande met vernietiging van de cul tuur, gelukte het Dsjenghis Khan de steppenvolken te verenigen en een Mongools rijk te stichten, dat zich van de Gele Zee uitstrekt tot aan de poor ten -\*n de Westerse cultuur. Het openluchtspel speelt zich af tijdens een oponthoud in de overwonnen Per zische stad Samarkand, waar aan het slot een Chinese wysgeer Dsjenghis Khan weet te overtuigen, dat elke vernietiging van een cultuur slechts uiterlijke schijn is en dat de zaden van de cultuur toch weer opbloeien. De veroveraar besluit dan zijn legerscha ren terug te trekken en naar de eigen gebieden terug te trekken. Onder grote publieke belansstelling ging gisteravond de sala-première van dit spel op het conrours-hippique-t?r- rein aan de Croeselaan onder regie van Louis Saalborn. Onder de 4500 be langstellenden, die de tribunes tot de laatste plaats vulden, bevonden zich H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Bernhard. De koninklijke gasten wer den met een spontaan Wilhelmus ver welkomd. Tot het publiek behoorden voorts de Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, de heer M A. Reinalda en de burgemeesters van de universiteitssteden. De muziek van Sem Dresden, uitgevoerd onder leiding van Paul Hupperts verstevigde het contact tussen publiek en spelers. Aan het einde van het spel werden de titelrolspelers, jhr H. P. van Dorre- steijn en Louis Saalbom hartelijke ovaties gebracht. Het leek er de afgelopen nacht op, dat geen enkele inwoner van Utrecht en van al de gasten, die het in „Sa- markand" omgedoopte oude Sticht de lustrumdagen herbergt, in huis of op bed gebleven was. Alle straten waar langs de nachtelijke maskerade na af loop van het openluchtspel trok, ston den urenlang volgepropt met mensen. Onderwijl schetterden de orgels van de nog volop draaiende kermisvermake lijkheden allerhande melodieën door de nacht. Ook de Koningin en de Prins sloe gen bij het stadhuis met belangstelling de fleurige stoet gade. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHl! BRIEFKAART VAN 1884! Bij het wegbreken van een brie venbus aan het R.K. Liefdesge sticht te Bolsward deed men een eigenaardige ontdekking. Tussen de bus en het deurpaneel vond men n.l. een briefkaart, die blijk baar bij het bezorgen niet in de bus was gevallen maar er achter. Het vermissen van de briefkaart zal in 1834 aanleiding hebben gege ven tot heel wat misverstand! De kaart bevatte n.l. nadere afspra ken voor een logeerpartij. Ze droeg twee stempels: op de cent zegel een stempel van de plaats en tijd van herkomst: Rotterdam 3 Aug. '84 en op de linkerbenedenzijde een stempel als bewijs van aan komst: Bolsward 4 Aug. '84. De briefkaart was geadresseerd aan familie Lijcklema a Nijeholt, die destijds het pand bewoonde. Boycot van slagers ongeoorloofd Dc ministers Van den Brink, Mans- holt en Albregts hebben regelingen tot directe of indirecte boycot van slagers, die vlees verkopen beneden de in sommige plaatsen aangehouden minimumprijzen, onverbindend ver klaard. De ministers achten het in strjjd met het algemeen belang door middel van dergelijke boycot-afspra ken economische dwang uit te oefe nen. Tot onverbindendverklaring van de prijzenregeling als zodanig is niet overgegaan, omdat niet is gebleken, dat de minimumprijzen te hoog zou den liggen. De ministers zijn er van uitgegaan, dat afspraken over een laagste prijs aanvaardbaar kunnen zijn als de prij zen berekend zijn op grond van de kosten van een volledig bezet, doelma tig werkend slagersbedrijf. De aange houden regelingen boden hiervoor geen waarborg. Bovendien bood het systeem geen mogelijkheid cm de prijzen aan te passen aan de uiteenlopende behoef ten der afnemers. Met het type van de enderneming (volkszaak, middenzaak, betere zaak) werd veelal geen of weinig rekening gehouden. De ministers ach ten, zeker onder de huidige omstandig heden en voor een belangrijk artikel als vlees, een afspraak tot aanhouden van laagste prijs alleen toelaatbaar als geen ondernemer tegen zijn wil wordt gedwongen hogere prijzen te berekenen dan noodzakelijk zou zijn, BIJEENKOMST NED. KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR AMERIKA Alphense Rijwielvierdaagse De eerste rit van de Alphense Rij- de lOO-km.-rijders zich van de inschrij- wielvicrdaagse heeft de deelnemers niet veel moeite bezorgd: ran de 441 fietslustigen kwam er slechts één over dc vastgestelde tijd binnen. Op deze eerste dag hebben zich enkele kleine ongevallen voorgedaan, gelukkig zon der ernstige afloop, al werd de fiets van mej, T. Roest uit Bilderdam, die door een vrachtauto werd aangere den, totaal vernield. Vanmorgen is zij echter op ccn nieuw rijwiel weer vrolijk gestart. De Laura-sfeer heeft haar gegrepen en zo ls het met een ieder, die, hetzij rechtsstreeks of zijdelings, er bij is be trokken. Er heerst dan ook een sportie ve en prettige stemming en de kame raadschappelijke geest kwam wel heel duidelijk tot uiting, toen in Haarlem een deelnemer pardoes tegen een stil staande auto op botste, waardoor zijn fiets onberijdbaar werd. De matoriaal- ieep van de Haagse politie-ploeg bracht echter prompt uitkomst- en op een re- .ser ver ij wiel kon de pecfwogel de -tocht voortzetten. In Oude Wetering splitsten WIMBLEDON 1951 Debutante Beverly Baker schakelt kampioene mevr. Dupont uit In de kwartfinales van 't damesen kelspel werd dc huidige Amerikaan se kampioene en nummer één op de ranglijst van haar land, mevr. Du- pont-Osbome op verrassende wfjze uitgeschakeld door haar 10 jaar jon gere landgenote Beverly Baker. Hiermede zorgde dit 21-jarige C'ali- fornischc speelstertje, dat dit jaar haar debuut maakt op Wimbledon, voor de grote verrassing. Zij sloeg haar befÊiamde tegenstand ster in drie sets. In de halve eindstrijd komt Beverly Baker uit tegen haar landgenote Doris Hart, die met 6—3, 6-3 een einde maakte aan Nancy Chaffee's Wimbledon-droom. Louise Brough is aardig op wreg haar vierde titel in successie te behalen. Zij sloeg de Engelse speelster Kay Tuc- key met 5—7, 6—1, 6—3. Te Rotterdam is gisteren de Neder- I Louise Brough speelde met haar landse Kamer van Koophandel voor Amerika bijeengekomen. De voorzitter van de Raad van Bijstand, jhr H. G. A. Quarles van Ufford, maakte gewag van de goede ontwikkeling der Neder lands-Amerikaanse '-handelsbetrekkin gen. De uitvoer naar Amerika vertoont een duidelijke stijgende tendenz: 1947 26.5 millioen dollar, 1948 43.8 millioen dollar, 1949 59.7 miiioen dollar en 1950 33.6 millioen dollar. Hij besloot met te wijzen op het grote belang van de export naar de dollar-area. De secretaris drs P. C. A. M. de Bruyn deelde o.a mede, dat het le dental in -liet afgelopen jaar steeg tot 603. Mr B. J. Geveke, directeur van de Ec. Voorlichtingsdienst van het Mini sterie van Economische Zaken, hield daarna een causerie over de Neder landse export naar de V.S. Minister S. L, Mansholt, wees er op, hoe moeilijk het ls een export op te bouwen. Voor de producten van de agrarische kant vooral zyn er behoor lijke vooruitzichten in de V.S. Het komt o.m. aan op prijs en kwaliteit. Wat de prijs betreft heeft de Neder landse exporteur een prae. Men dient echter te bedenken dat door een gro tere omzet, in binnen- en buitenland de kostprijs in Nederland nog gedrukt kan worden. De ambassadeur van de VJ3. in ons land Selden Chapin, voerde eveneens het woord en werd daarna tot erelid van de Kamer benoemd. WATERPOLO. DAMESZEVENTAL VAN DE ZIJL WON. Het dames-zevental van De Zijl won gisteravond in een aardjge wedstrijd met 52 -van Die Haghe. De Zijl 2 bond de strijd aan met het Utrechtse Zwem- lust 2. Belde ploegen wogen uitstekend tegen elkaar op. Spoedig bleek De Zijl echter anesr snelheid te bezitten en daar de Zwemlust-doelman er deze avond niet best. „In" was, wonnen onze stadgenoten met 72. rechterelleboog in verband, maar na afloop van de partij verklaarde zij geen last van de oude blessure te heb ben gehad. In de halve finale bindt zij de strijd aan met haar landgenote Shirley Fry, die mevr. Walker Smith met 86, 6—4 uitschakelde. In een partij, die het aankijken nauwelijks waard was, werd het Ne derlandse damesdubbel, Zus Schmier en Nel Hermsen, in drie sets uitge schakeld door het Engelse paar Eyre -White. Mevr. Schmier miste aan het net te veel smashkansen. Nel Hermsen maakte er in het achter veld met goede drives nog het meest van, maar voldoende voor een over winning was dit niet. ,(57, 61, 6—2) In de achtste finales van het ge mengd dubbelspel kregen mevrouw Schmier en Rinkel geen schijn van kans tegen de grote favorieten voor de titel, Doris Hart en haar Australische partner Sedgman. Laatstgenoemden waren in alle onderdelen van het spel volkomen heer en meester en maakte de partij binnen een half uur uit (60, 6—1). Verdere uitslagen: Gemengd dubbelspel, 3e ronde: me vrouw Davidson (VS) en Vieira (Braz) sl. mevr. We'fs/ (Argent.) en Levy Z.- Afr.) 6—2, 11—9; Achtste finale: mej. Fry (VS) en Davidson (Zwsl- me vr. Dawson Scott (GB) en Kumar (India) 64, 6—1; mevr. Dupont (VS) en McGregor (Austr.) sl. mevr. Hib- bert (GB) en Garrette (VS) 6—1' 6-1; Herendubbelspel: achtste finales: Cucelli en del Bello (It.) sl. Burrows en Clarck (VS) 6-A. 16—14; Cemik (Eg.) en Matous (Staatl.) 86, 46, 9—7. 36, 64; Kwartfinales: Mulloy en Savitt (VS) sl. Mac-ken en Main (Canada) 62, 61, 64; Derde ron de: Patty Richarson (VS) sl. McGre gor en Sedgman (Austr.) sl. Destre- meau (Fr.) en Johansson (Zw.) 61, 3—6, 61, 6—2; Drobny (Eg.) en Stur- gess (Z.-A.) sl. Cawthom en Tregon- ning (Austr.) 61, 6—2, 86. jr -li j I H. M. de Koningin zal 17 Juli In jVl0t 00n 0Ï1K0J WOOrO jBaarn e€n aantal hulzen voor bewoning BINNENLAND. Gistermiddag zat op de werf „Nleu- I we Waterweg" te Schiedam de 42-Jarige lasser J. H. Amen uit Rotterdam op een hek een kabel te lassen. De machinist van een kraan, die ongeveer een meter van hem verwijderd stond, wilde een last verzetten en bracht de kraan In bewe- Bln Mthuls ïcrvMrd „aar operatief ging. maar zag Amen niet. Deze werd „„„.„.uit ai», n. tegen een van de stijlen van het hek ge- openstellen. die door deze gemeente zijn gebouwd uit het bouwvolume van de Stichting Pellta. Gisteravond heeft een 58-Jarlge man ln de Bloedstraat te Amsterdam een 75- Jarlge man ln een vechtpartij met een mes ln de onderbuik gestoken Ket slaoht- offer ls ln ernstige toestand naar het drukt en vervolgens van de dokrand ge gooid. Een gewaarschuwde arts kon slechts de dood constateren. Op 14 Juli zal te Goes een infor mele ministerbijeenkomst der Benelux worden gehouden. Ingrijpen noodzakelijk bleek. De dader I kon worden aangehouden. Beide mannen verkeerden, onder Invloed van sterke drank. De dag- en weekbladen die tot dus, ver waren vrijgesteld van betaling van deviezencertlflcaten voor Import van krantenpapier, zullen ln de toekomst de deviezencertlflcaten volledig moeten beta len aldus een mededeling van het Mi nisterie van Voorlichting van Indonesië. BUITENLAND. De ECA heeft beslot<yi Griekenland, Turkije en Oostenrijk voorlopige credie ten te verstrekken. Griekenland ontvangt 45 millioen dol lar, Turkije 12J millioen en Oostenrtlk 15 millioen dollar De Belgische Kamer heeft zich bij ..„„„i h»t i hoofdelijke stemming uitgesproken over het wetsontwerp tot regeling van het toekennen van subsidies aan Inrichtin gen van het vrije onderwijs. Het wets ontwerp werd aangenomen met 96 stem men voor, 70 tegen en twee onthoudingen Even bulten de haven van St. Heller (Jersey) ls gisteravond het 375 ton me tende m.s. „John V" omgeslagen en ge zonken. De bemanning, bestaande uit vijf Hollanders en vier Britten, kon worden ge red. Eén der Hollanders, die ln het water sprong werd licht gewond en ls ln een ziekenhuis op Jersey opgenomen. In het Indonesisch Ministerie van Defensie te Djakarta ls gisteren een af- scheldsplechtlgheld gehouden ln verband met het feit. dat Overste Tahya, die bij de- Indonesische strijdkraohten speciaal belast was met K.NJ.L., op 30 van zijn functie van reserve-officier bij de Landmacht. Tahya zal thans zijn kraohten wyden aan de olle-lndustrle. ■vers voor de 150 km. De eersten gingen via de kortste weg terug naar Alphen, terwijl de kilometercrac-ks eerst nog een ..ommetje" gingen maken over Lei derdorp, Hazerswcude en Boskoop. De stemming was bij het eindpunt op het IJsclub terrein bij beide groepen uitste kend. Men was vol lof over de tocht, de organisatie en de verzorging langs de weg. Vandaag gaat de tocht via Amster dam naar het Gooi en in deze tweede rit zal het wel blijken hoeveel rijders met het kiezen van de 150-km.-rit te hoog hebben gegrepen. De animo voor dé lange tocht is echter niet gering: 280 deelnemers schreven hiervoor in. Ook de oudste deelnemer, de heer W. W. Dijkstra uit de Pelikaanstraat te Leiden, die voor het eerst aan de Laura-rit meedcet, rijdt de 150 km. De jongste in dit f ietsgezelschap is de 16- jarige Tineke Trcmp uit Alphen. Was er Maandag nog weinig van een Laura-stemming in Alphen te bemerken gisteren was het al heel wat anders. Van de huizen wapperen nu overal de vlaggen, ton teken dat de burgerij d:t sportevenement waardeert. Sportsplintcrs Behalve Willy van Staveren is ook de LZC-zwemster Lyda Binsbergen uit genodigd om enige wedstrijden in Fin land te komen zwemmen. Bereids zijn belde zwemsters naar Helsinki afge reisd. De viswedstrijd, welke ten bate van een tocht voor Ouden van Dagen door de buurtvereniging Haagw egkwar ti er wordt georganiseerd, wordt niet, zoals aanvankelijk gemeld, op Zaterdag 14 Juli, maar op Zaterdag a.s. gehouden. Leidse Biljartbond De eerste ontmoeting tussen de Leidse Biljartbond en de Biljartbond Bloem bollenstreek is door de Leidenaeurs met 334 caramboles gewonnen. Morgenavond wordt te Lisse de retumwedstrijd ge speeld. De persoonlijke kampioenschappen tussen beide bonden zijn geëindigd met 5 titels voor de LB3 en één voor de BBB. De kampioenschappen werden be haald door: C. Faas iBBBW. Lange- zaal. C. Sohouten, B. Turk, J, v. d. Wilk, A. Kramers (allen LBB Zondag as. worden in het clublokaal van TOG (Haven 40) streekwedstrijden der Nederlandse Biljart Federatie ge houden. De LBB speelt tegen Utrecht. De Leidse ploeg is als volgt samenge steld; Wal'laart ('t Zuid), Keyzer (TOP) Fasel (De Spljkerbak), Van Duyn (Drei Pottekens), Wassink (TOG), Snik (SD O), Scheffer Jr (Spijkerbak) en Plai- zler (De Carambole) De return-ontmoeting wordt op Zon dag 15 Juli te Utrecht gespeeld. SPORTWEDSTRIJDEN MILITAIRE KOKSCHOOL. De sportwedstrijden, welke ter gele genheid van het éénjarig bestaan van de Militaire Kokschool ln het sportpark Leidse Hout werden georganiseerd, zyn gisteren voortgezet met voetbal- en a thletiekw edstr ij den De uitslagen luiden: 100 meter: 1. Wohrman ile comp.) 12.8, 2. Pragt (le comp.) 13.-; 4 x 100 M. 1. 2e compagnie, 2. le compagnie; veldloop over 2500 meter: 1. Velzeboer, 2. Goudswaard, 3. Kool (allen le oomp.); touwtrekken: 1, 2e compagnie, De voetbalwedstrijd werd gewonnen door de le compagnie met 43. Verder stond er nog een vermakelijke gecostumeerde voetbalwedstrijd op het programma. CRICKET. Ajax won met 2 runs van Still Going Strong Gisteren speelde Ajax op haar ter rein aan de Kempenaerstraat de jaar lijkse traditionele wedstrijd tegen Still Going Strong. Onder zeer gunstige weersomstandigheden ging S.G5. het eerst batten. De spelers van S.G.S. brachten op het scoringbord een totaal van 166 runs, waarvan H. Panjer 43, J. Heyligers 35, G. J. Ufkes 25, R. G. In- gelse 12 not out. De bowlingcijfers van Ajax waren: H. Vreeken 9 voor 55, mr. "^ngh 1 voor 59 en P. de Boer 0 voor 31. Het was al bijna 3 uur, toen Ajax kon gaan proberen dit totaal te overschrij den. De eerste batsmen waren snel ver dwenen. P. Kantebeen, die voor deze ge legenheid de Ajax-gelederen versterkte, 6 runs, J. J. de Jongh 10 en A. van He- teren 8 runs. Voor het vierde wicket cuncer door P. de Boer en H. Vree ken een zeer mcoie st-ana j 110 ging P. de Boer leg before. Kort daarna kon ook H. Vreeken verdwijnen. Zij hadden eohter de basis gelegd voor een Ajax-overwinning. H Vreeken met 55 runs topscorer, gevolgd door P. de Boer met 42, J. Versteeg met 22 en R. Niepols met 11 runs leverden een zeer goede prestatie. A. de Goederen, die met 19 runs not out bleef, zorgde er voor, dat Ajax één minuut voor het einde van deze spannende, prettige wedstrijd met 2 runs het totaal van S.G.S. overschreed Ajax scoorde 168 runs. Bowlingcijfers S.G.S.J. Ufkes 4 voor 66, G. A. de Vries 3 voor 28. G. Lambers 2 voor 30 en J. Heyligers 1 voor 37. GYMNASTIEK CHR. GYMNASTIEKVERENIGING „D.O.S." Om misverstanden to voorkomen ver zoekt men ons mede te delen, dat de Christelijke Gymnastiek- en Scherm- vereniging „DOS" de enige van de Leidse Christelijke gymnastiekvereni gingen was, welke Vrijdagavond deel nam aan de in het kader van de Sportweek gehouden demonstraties op het Stadhuisplein. D.O.S. besloot de uitvoering met een verzorgd nummer ensemble brugtumen en werkte niet, zoals wij abusievelijk meldden, aan het paard. DAMMEN. DAMKAMPIOENSCHAP VAN LEIDEN. De resultaten van de tweede ronde luiden Hoofdklasse: W. Huisman—W. Kleyn Jr 2—0; J. Zaalberg—A. Sladek 20, W. Heemskerk—J. Slingerland 1—1. le klasse: A. BrinksH. Brouwer 20, W. Kleyn Sr—J. de Vink 1—1, B. v. d. Putten-^-C. B. Janssens 02. De derde ronde wordt morgenavond in de „Kleine Burcht" gespeeld. Tot gewoon hoogleraar in de facul teit der letteren en wijsbegeerte aan de Leidse Universiteit voor het on derwijs in de Romaanse taal- en letterkunde is benoemd dr L. Ku kenheim Ezn., leraar in de Franse en klassieke letteren aan het Mur- mellius Gymnasium te Alkmaar. De heer Kukenheim werd op 22 Sep tember 1905 te Amsterdam geboren, waar hij ln 1923 het einddiploma vijf jarige HBS verwierf. In 1924 legde hij het examen af voor het middelbaar President Truman heeft het congres om aanvullende credieten ten bedrage van meer dan 4.5 milliard dollar voor de militaire belangen der V S. verzocht. In LLvorno hebben zich protestde monstraties voorgedaan tegen het gebruik van de haven als verzorglngs. en aflcs- slngspunt voor de Amerikaanse troepen ln Duitsland en Oostenryk. De politie moest herhaaldeiyk Ingrijpen. De woningnood ls de directe oorzaak Gistermiddag kwam op de Allemans- waard bij het Oyense Veer te Llth dc heer J. van Erp, wonende te Oss tydens het hoolladen onder het voor de wagen ge spannen paard terecht. Het paard was schichtig geworden en wilde op hol slaan. Met ernstige Inwendige kneuzingen en vermoedelijk een beenbreuk werd hy naar het ziekenhuis te Oss vervoerd. De ledenvergadering van de Alge mene Bond van Forensen heeft besloten - tot ere-lld te benoemen de oud-minister j van de helft van de gevallen van zenuw- aan lnKom©ten staan, van Waterstaat Jhr li O C. A. van Lldth ziekte ln Engeland, aldus schryft het I Een toewijzing van het Marshallplan de Jeude, die reeds dadeiyk bij de op- weekblad „The Medical Press". Honderd- ter grootte van enige mlllloenen marken richting van deze Bond op 24 Maart 1927 duizenden mensen wonen „ln ondraaglijke ls aan een ijzer- en staalfirma in het in het hoofdbestuur werd gekozen, later omstandigheden samen met mensen. Ruhrgeblcd onttrokken omdat' men de tot voorzitter werd benoemd en geduren. waarmee niet ls om te gaan of die vyan- firma verdenkt van het dryven van on- dc enige Jaren de leiding heeft gevoerd. dig staan". wettige handel met Oost-Europa. De Hongaarse regering heeft bij de creet bepaald, dat aartsbisschoppen, ab ten en andere geesteiyken met hoge rang slechts met toestemming van de Hon gaarse regering kunnen worden benoemd. Volgens een mededeling van de West-Duitse autoriteiten ls de 21-Jarige propagandachef van de (communistische) Oost-Duitse Jeugdorganisatie ln het dls- tricht Salzungen (Thuerlngen) naar West-Duitsland gevlucht, zyn naam werd niet bekend gemaakt. Hy werd onmiddel lijk naar de gevangenis overgebracht. Hy was ln 1947 naar de Oost-Duitse zone uit. i geweken om een gevangenisstraf van drie I Jaar te ontgaan wegens diefstal. Japan ls tot het volledig lidmaat- schap van de Unesco toegelaten. Het West-Dultsc kabinet heeft een wetsontwerp goedgekeurd betreffende de Invoering van een weeldebelasting. Deze belasting, op basis van 10 procent der productieprys, zal naar schatting tydens dit begrotingsjaar, dat loopt van 1 April J.l. tot en met 31 Maart 1952, meer dan 100 millioen M. opbrengen. In een steengroeve te Jeruzalem zijn door dc ontydige ontploffing van een dynamletladlng acht personen gedood en negen gewond. Het gevaar van stakingen in de West-Duitse steenkolenindustrle ls afge wend doordat op de buitengewone ver gadering van de mynwerkersbond te Essen met 275 tegen 226 stemmen de door het hoofdbestuur voorgestelde loonovereen- komst ls goedgekeurd Met Ingang van 1 Mei 1951 wordt het loon van alle mijn werkers met twaalf proeent verhoogd. Het aantal burgervllegvelden ln Bel. glë ls naar de opvatting van de parle mentaire commissie voor verkeerszaken te groot en de uitgaven staan niet ln Juiste verhouding tot het practlsche nut van het aantal der vliegvelden. De exploita tiekosten van deze velden zullen ln 1951 ruim 279 millioen franken bedragen, waartegenover slechts 25 millioen franken Prof. dr L. Kukenheim Ezn. diploma Frans A, in 1925 het staats examen B, in 1926 het staatsexamen A, in 1928 aan de Gemeenteuniversi teit te Amsterdam het candidaatsexa- men Romaanse taal en letterkunde en twee jaar later cum laude het docto raalexamen met als hoofdvak taal kunde by prof dr J. J. Salverda de Grave, bij wie hij in 1932 promoveerde tot doctor in de letteren op een proef schrift. getiteld „Contributions l'his- toire de la grammaire italienne. es- pagnole et franpaise k l'époque de la Renaissance". In 1938 legde dr Ku kenheim het doctoraal examen klas sieke talen af met als hoofdvak Latijn. Dr Kukenheim begon zijn leraars carrière in 1930 te Haarlem, waarna benoemingen volgden te Amsterdam. Rotterdam en (in 1932) in Alkmaar. Na in de oorlogsjaren door de Duit sers van zijn functie te zijn ontheven, doceerde dr Kukenheim nog een jaar te Amsterdam aan de orthodoxe Jood se H.B.S. Dr Kukenheim, die een schoonzoon is van prof dr E. Gorter, heeft gedu rende de jodenvervolgingen bijna drie jaar in Leiden zyn toevlucht gezocht. In de loop. der jaren bracht dr Ku kenheim bezoeken aan Spanje. Italië, Griekenland en uiteraard Frankrijk. Zo juist verscheen bij de firma Brill van zijn hand een publicatie, Contri butions a l'hlstoire de la grammaJro grecque, latine et hébraïque a l'époque de la Renaissance, welk werk kan wor den beschouwd als een afronding van zijn klassieke studiën èn als een aan vulling op zyn bovengenoemde bijdra gen tot de geschiedenis van de spraak kunst. Het Hebreeuwse gedeelte is ten dele gepubliceerd in de Acta Orienta- lia, t. XXI. zyn verdere publicaties bestaan, behalve de Bibliographic des traveux de M.a J. J. Salverda de Gra ve, verschenen in de Mélanges Salver da de Grave,hoofdzakelijk uit kritie ken in de vakbladen van werken op het gebied van de Romanistiek en de Franse letterkunde van de Middel eeuwen. Prof. dr S. Dresden wordt gewoon hoogleraar Bij Kon. Besluit is benoemd tot ge woon hoogleraar in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte aan de Rijks universiteit te dezer stede, om onderwijs te geven in de moderne Franse letter- kunde, dr S. Dresden, thans buiten- I gewoon hoogleraar aan deze universi teit. Gemeentelijke H.B.S. Geslaagd voor het eindexamen afde ling A: P. Admiraal, Noordwijk a. Zee; J. J. J. van Beek, Voorschoten; J. Boelee; D. Cossee; mej. Erna Eigelsheim, Noord- wijk a. Zee; W. J. Ford, Oegstgeest; G. Gemert; mej. Annelies Gerrits; mej. Bep van den Heuvel, Warmond; G. J. Jansen. Warmond; G. H. de Jong; mej. Babs Kamma, D. J. van Kooten, A. W. Lepelaar, W. F. de Moed, R. P. Ooster huis. J. Redel; J. Spiering, Oegstgeest; C. Varkevisser, Zoeterwoude. Afgewe zen 1. Waar geen plaatsnaam is vermeld, is deze Leiden. ACADEMISCHE EXAMENS Geslaagd voor het propaedeutisch examen godgeleerdheid W. Baars (Rot terdam), J. Brezet (Rotterdam), P. B. Dirksen (Leiden) (cum laude), R. Houtsma (Oegstgeest), R. van der Kley Leiden) en de dames I. C. Schroot (Leiden) en E. B. J. Holtrop (Den Haag)voor het doctoraal examen In dologie (econ.) A. Th. H. Koorenhof (Den Haag); voor het cancüdaatsexa- men wis- en natuurkunde (K.) mej. F. A. Busch (Den Haag); voor het can- didaatsexamen Indologie (taalk.) R. Kadar Satari (Leiden) en R. Muljana Wiraatmadja (Leiden). GOUDEN DOCTORAAT. Op Woensdag 11 Juli zal het 50 jaar geleden zyn. dat aan de Ryksuniversi- teit te Leiden promoveerde tot doctor in de scheikunde dr C. H. Ketner te Alkmaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1951 | | pagina 2