Katwijk kan bouwen op de defensieterreinen! KAALHOOFDIGHEID...! Tuinbouwgronden kunnen behouden blijven Officiële publicatie De overdracht van Seoel Geen gemeentesubsidie voor Hazerswoudse voetballers Wel steun voor onderwijs en TBC bestrijding en Steun Wettig Gezag UIT DE RIJNSTREEK Wel en wee der visserij C\A^uïmeke SHAWLS VRIJDAG 29 SEPTEMBER Burgemeester Woldringh van der Hoop kon gisteravond de Katwtykse raad de verheugende mededeling doen, dat de Minister van Oorlog ten langen leste een voor Katwyk gunstige beslissing heeft genomen ten aanzien van de defensieterreinen. Mr. v. d. Plas en de heer Van Duyvenbode spraken de vreugde over deze beslissing uit, die de raad met de burgemeester deelde, en brachten daarbü 'byzondere dank uit Jegens de heer M. P. v. d. Weijden, lid van de Tweede Kamer, aan wiens bemoeiingen in deze aangelegenheid Katwijk zeer veel te danken heeft. Katwijk kan thans wat ruimte betreft weer wat vrijer ademen. In het gebrek aan bouwgrond kan worden voorzien, waar door de tuinbouwgronden, van onvervangbare waarde voor vele Katwijkers, gespaard kunnen worden. gen ten Zuiden van de Parklaan werd goedgekeurd. Ten einde het stropen op wild in de nachtelijke uren in de duinen met hon den tegen te gaan, werd bepaald, dat in de duinen loslopende honden tussen 22.en 0 uur kunnen worden opgevan gen en bewaard, bovendien afgemaakt indien zij niet twee dagen later door de eigenaar zijn opgehaald. Voor Steun Wettig Gezag werd een subsidie van f.100— uitgetrokken. De raad besloot het Zanderijpad aan het openbaar verkeer te onttrekken. Grond- en woningaankoop voor bouw en doorbraak Alvorens de voorzitter deze verheu gende mededeling deed, was een be zwaarschrift behandeld van de heer C. Zwaan aan de Valkenburgseweg, waar in geprotesteerd werd tegen het niet toekennen van een subsidie voor ver bouwing van zijn woning. Verschillende leden konden zich niet verenigen met het breedvoerig toegelichte standpunt van B. en W. en besloten werd de aan gelegenheid in handen te geven van een door de voorzitter te benoemen com missie overeenkomstig het voorstel van mr Van der Plas.- In de woonruimte-adviescommissie werden herbenoemd de heren C. van Beelen. H. A. Dijksman, W. v. d.-Luyt, A. Verdoes en B. Vooys. Ten behoeve van de woningbouw be sloot de raad tot aankoop van grond in het Mojeyblpk van de heer S. Hooy (1632 M2), het Ned. Herv. Gasthuis (8368 M2) en de heer D. van Riessen (660 M2), Van de Provincie werden voorts aangekocht enige stroken grond langs de Baron van Wassenaerlaan (340 M2). Ten behoeye van de doorbraak Rijn straatCommandeurslaan werd het pand Rijnstraat 39 aangekocht voor f. 7.200,waarna de voorzitter mede deelde, dat voor deze doorbraak nog enkele panden zullen moeten worden aangekocht of onteigend. Een bezwaarschrift tegen de onteige ning van gronden in het Molenblok was ingediend door de heer A. W. C. Ver hees, doch de raad .verklaarde deze be zwaren op voorstel van de voorzitter voor ongegrond. Met de Bank van Ned. Gemeenten werd een rekeningcourant-overeen komst aangegaan groot f. 114.000— te gen 3 's jaars. Voor vernieuwing van brandbiusmiddelen in het gemeentehuis werd f. 2.000,— gevoteerd. 5 procent loonsverhoging werd toege- gekend aan het gemeentepersoncel, overeenkomstig het recente besluit van de regering. Na een vergadering met gesloten deu ren van drie kwartier werd in de vaca ture vooi keuringsveearts, hoofd van de vleeskeuringsdienst Kring Katwijk be noemd nr. 2 van de voordracht, de heer W. van Weening, dierenarts te Oegst- geest. ONDERHANDELINGEN ELEC- TRICITEITSCONTRACT. Hierna kwam in discussie het voorstel tot het verlenen van medewerking bij de instelling van een commissie ter be studering van de nieuwe door. de ge meente Leiden aangeboden stroomlevp- ringsovereenkomst. Reeds geruime tijd worden door 'dé gemeenten, die stroom van Leiden betrekken, besprekingen ge voerd om te komen tot een gezamenlijk ontreden t.a.V. "het verkrijgen van een aanvaardbare stroomleveringsovereen- komst- tussen Leiden en elk der afzon derlijke gemeenten. Zowel de lichtfabrie ken als het provinciaal bestuur wensen een meer uniforme regeling. Onlangs is besloten tot het instellen van een com missie die deze aangelegenheid in stu die zou nemen. De raad ging er mee ac- coord, de instelling van die commissie te ondersteunen en bij te dragen in haar kosten naar verhouding van het aantal Inwoners der verschillende gemeenten. Van 1946 tot 1949 ls de stroominkoop gestegen van 1.3 tot 2.6 millioen kwh. Voor 1950 zal het waarschijnlijk 3 mil lioen worden. Aan de technische instal laties worden daardoor te zware eisen gesteld. Hierin zal moeten worden voor zien De raad voteerde daartoe f. 42.000. Ook het voorstel tot het verlenen van een crediet van f. 73.200 voo het leggen van gas-, water- en electrlciteltsleidin- SANDERS' ZEEPFABRIEK. In de algemene vergadering van aan deelhouders der N.V. Koninklijke Zeep-, Eau de Cologne- en Parfumerieënfabnek v.h. Sanders «Sc Co. is tot adjunct-direc teur benoemd de heer J. A. Christiaanse. GENERALE REPETITIE KORAALMUZIEK. Onder de beproefde leiding van de heer Leo Mens werd gisteravond in het Waaggebouw de generale repetitie voor de Koraalmuziek op 3 October in het Van der Werffpark gehouden. De Chr. Muziekver. „Concordia", verzorgde de muzikale begeleiding. Alvorens de repe titie een aanvang nam, sprak de voor zitter der 3 October Vereniging, de heer W. van der Laan een kort welkomst woord, waarin hij tevens zijn erkente lijkheid betuigde voor de belangloze medewerking, welke het bestuur zowel van de zijde der muzikanten als van de zangers en zangeressen mag ondervin den. De heer Zandee, hoofd ener Christe lijke school, dankte wederkerig.„namens de vaste medewerkers" de heer Van der Laan voor de prettige wijze waarop deze gedurende zovele jaren leiding heeft ge geven aan de Vereniging en aan de repetitie-avonden der Koraalmuziek. Moge U, aldus besloot spr., als oud-voor zitter nog getuige zijn van vele geslaag de 3 Octoberfeestem Op verzoek van de heer Zandee werd de heer Van der Laan het zesde couplet van het Wilhelmus toegezongen. Daarna nam de repetitie een aanvang, waarna de heer Van der Laan besloot mev een „Tot ziens op 3 October bij mooi .veer"! SLUITING GEMEENTELIJKE BUREAUX Burgemeester en Wethouders van Lel den brencen ter algemene kennis dat de gemeente=>?cretnne en de overige bureaux der semcenteiuke diensten en bedrijven, behoudens het hierna vermelde, od Dins dag 3 October a.s. de gehele dag gesloten zullen ztln. Het bureau van de Burcerlllke Stand zal, uitsluitend voor aangifte van geboor ten en cve-lllden, op die dag geopend zijn van 9 tot 10 uur v.m.; het Stedelijk Museum „De Lakenhal" van 10 tot 12 uur vjn. NIEUWE SCHOLEN. De raad ging accoord met het voor stel bot het verlenen van medewerking ten behoeve van de stichting van een nieuw schoolgebouw voor de Chr. Oplei dingsschool op het complex Het Witte Hek. Voorts kwam ter tafel het voorstel tot hét verlenen van medewerking ten behoeve van de stichting van een nieuw schoolgebouw voor de Baron Van Wassenaar van Catwtfckschool. welke veel te klein is geworden. Het bestuur wil thans een tweede school inrichten in het Molenblok. De raad bleek spontaan bereid, hieraan mede werking te verlenen. Na vaststelling van de onderwijsbij dragen vroeg de heer A. Wassenaar in een breedvoerig betoog voor de zoveelste maal om verbetering van de Rijnstraat- Noord, waar het bij regenval een mod derpoel is. De voorzitter zegt toe, dat de verbetering waarschijnlijk aan het eind van dit jaar gereed zal zijn. De heer J. v, d. Plas vraagt verbetering van de Roest van Limburgstraat en de An- nastraat. De wethouder zegt onder zoek toe. De heren Scheerens en mr v d. Plas spreken nogmaals over de sportterrei nen. De sportverenigingen dienen te we ten waar zij aan toe zijn. De voorzitter somt diverse moeilijkheden op, maar verzekert dat deze aangelegenheid de aandacht van B. en W. heeft. Kindervergiftiging KASTANJE-BOLSTERS GEGETEN? Twee kinderen van 6 jaar uit IJmui- den-Oost werden gistermiddag in het St. Anthonius Ziekenhuis opgenomen daar zioh bij hen vergiftigingsverschijn selen hadden voorgedaan. De beide kin dertjes waren bij opname buiten be wustzijn. Hedenmiddag 12 uur was een van hen nog steeds niet bij kennis. Men neemt aan, dat de peuters ver giftigd werden door het eten van kas tanje-bolsters. Alg. Mil. Pensioenbond vraagt bemiddeling der Koningin TOESTAND GEPENSIONNEERDEN ONHOUDBAAR. Het hoofdbestuur van de Alg. Mil. Pensioenbond heeft aan de Koningin een adres gezonden, waarin uiteengezet wordt, dat het inkomen der gepension neerden sinds 19381939 practisch tot de helft der waarde gedaald is. Er wordt veel leed geleden in de kringen der ge- pensionneerden. Het hoofdbestuur is van oordeel dat een meer redelijke tegemoetkoming voor de uitzonderlijk getroffen gepenslon- neerden, zeer wel mogelijk, noodzakelijk en gerechtvaardigd is. Nu bovendien de winter voor de deur slaat, de levensstandaard in stij gende lijn blijft, en geen maatregel door de regering in het vooruitzicht is gesteld, om in de onhoudbare toe stand der gepensionneerden en hun gezinnen op voldoende wijze verlich ting te brengen, aldus het adres, wendt het Hoofdbestuur, ten einde raad, zich tot de Koningin met het verzoek, tot mogelijke bemiddeling. Zuid-Koreanen willen doorzetten Generaal MacArtliur heeft vandaag Seoel officieel aan de Zuid-Koreaan- se president, Syngman Rhee, overge dragen. Generaal MacArthur verklaar de, dat 53 landen waren opgestaan „In een geestelijke afkeer van de op mars van het imperialistische com munisme'. ..Dank zfj een barmhartige voorzie nigheid hebben onze strijdkrachten, strijdende onder de standaard van die grootste hoop en inspiratie van de mensheid, de Verenigde Naties, deze oude hoofdstad van Korea bevrijd. Zij is bevrijd van het despotisme van het communistische bewind en haar burgers kunnen opnieuw leven onder het bewind van 'die onveranderlijke le vensopvatting, welke onoverwinnelijk trouw blijft aan het inruimen van de eerste plaats aan de individuele vrij heid en persoonlijke waardigheid". Aan het eind van zijn toespraak ver klaarde generaal: „Mijnheer de presi dent, mijn officieren en lk zullen thans Gunstige rekening 1949 Gisteravond kwatn de Raad van Ha- zerswoude in openbare zitting bijeen o.l.v. de burgemeester L. J. den Hollan der. Onder de ingekomen stukken waren de goedkeuring van de bouwplannen voor 24 woningen in het uitbreidings plan en de opdracht van de bouw aan de heer C. J. Timmermans alhier. De aanvrage van de R.K. Jongens school in de Groenendijk om gelden voor schoolmeubelen en leer- en hulp middelen, tengevolge van de splitsing in afzonderlijke jongens- en meisjes school en de toeneming van het aantal leerlingen, werd ingewilligd, evenals de aanvraag van de R,K. Meisjesschool in de Groenendijk om gelden voor twee naaimachines ten behoeve van het 7e en 8ste leerjaar, een aanvrage van de R.K. Meisjesschool in het Zwaantje om gelden voor leer- en hulpmiddelen in verband met de invoering van het 7e en 8e leerjaar en de aanvrage van de Chr. School aan de Rijndijk om gelden voor nieuwe banken. Hierna kwam in behandeling het voor stel tot het aangaan van een kasgeld lening van f. 100.000.—r. Verschillende objecten vragen veel geld ln onze ge meente zoals de straatverlichting, de restauratie van de gemeente-toren, grondaankopen voor het uitbreidings plan enz. In verband daarmede werd het voorstel aanvaard. Aan de gewestelijke commissie Steun Wettig Gezag Zuid-Holland Noord-Oost. werd honderd gulden subsidie toegekend. Aan het verzoek van het bestuur van de stichting voor tuberculosebestrijding te Leiden om subsidie ten behoeve van het sanatorium „Sole Mio" te Noordwijk aan Zee werd voldaan. Het vorig jaar ontvingen wij eerst een bezoek, aldus de voorzitter, om subsidie voor de Voetbalver. „De Hazerswoudse Boys". Nu werd door deze Vereniging gevraagd ln aanmerking te komen voor een jaarlijkse subsidie van f. 500.—. Spoedig daarop volgden nog twee ver zoeken om subsidie n.l. van de Voetbal vereniging St. Bernardus in de Groe nendijk en van de R.K. Voetbalvereni ging Dorp. Wü hebben deze verzoeken overwo gen en zijn ons daarbij te meer bewust geworden dat nog verschillende an dere Verenigingen eveneens zeer ge baat zouden zfjn met een subsidie. Wy prijzen échter het particulier initiatief van diverse Verenigingen in deze ge meente, die, wars van steun uit de publieke kas, mot succes voortgegaan zijn. Alhoewel in de meeste gemeen ten, ook hier in de omgeving, een ver makelijkheidsbelasting wordt geheven, heeft de Raad dezer gemeente, on danks de drang daartoe van de Rege ring, destijds beslist, deze niet ln te voeren. In aanmerking nemende, dal deze belasting in het algemeen gemid deld 20Vc van de opbrengst der entree gelden bedraagt, kunnen wij veilig aannemen, dat dit een derving van in komsten betekent voor de gemeente kas van naar raming f. 1500.per jaar. Met voornoemde beslissing heeft deze gemeente tot hiertoe de sportver enigingen, die een cultureel doel na streven, op indirecte wijze gesteund. B. en W. zijn van oordeel, dat de Raad het hierbij moet laten en stellen de Raad voor op de verzoeken van de Voetbalverenigingen afwijzend te be slissen. Aldus werd besloten. Het voorstel tot het aangaan met Lei den van een nieuwe overeenkomst tot levering van gas en een nieuwe over eenkomst tot levering van eketriciteit, werd breedvoerig door de voorzitter toe gelicht en werd geaccepteerd. Het voorstel om gelijk het vorig jaar aan het personeel der gemeente een gra tificatie te verlenen van 2% van de be zoldiging met een max. van f. 50.—, werd eveneens aangenomen. 1949, De gemeen terekening, dienst werd eveneens aangeboden. De ontvangsten van de gewone dienst hebben bedragen f. 392.688.03; de uitga ven f. 389.957.97 en het batig saldo der halve f. 2.730.06. De ontvangsten van de kapitaaldienst bedroegen f. 490 252.53; de uitgaven f. 454.999,99^ en het batig saldo derhalve f. 35.252.54. Het voorstel tot uitkering van 5% van de bezoldiging aan het Gemeenteperso- neel over "het derde en vierde kwartaal 1950 werd goedgekeürd. Het voorstel tot wijziging van de ge meentebegroting dienst 1950 werd nog nader toegelicht door de voorzitter als mede enkele wijzigingen ln de bezetting van personeel der gemeente-secretarie. onze"-militaire plichten weer opnemen en u en uw regering overlaten aan de vervulling van uw burgerlijke verant woordelijkheid". Voordat de plechtigheid begon ver^ zocht MacArthur de aanwezigen op te staan én „het gebed des Heren" met hem mee te bidden. Luit-generaal Walton Walker, die het bevel voert over het Amerikaanse acht ste leger, luit.-generaal George Strate- meyer, die het bevel voert over de Amerikaanse luchtmacht in het Verre Oosten, en andere'hoge officieren Va ren aanwezig. Generaal MacArthur en president Rhee waren ln een optocht door de straten van Seoel gereden, waar zij werden toegejuicht. Een kapel mari niers liep in de optocht mee. Op verschillende plaatsen van de stad wordt nog geschoten, maar het oprui- mingswerk is reeds begonnen. Honder den omgekomen burgers liggen nog onder de bergen puin. Bijna de helft van de stad is geheel vernietigd. De straten zijn een verwarde massa van verwoeste hulzen en verspreid liggende telefoonpalen. De Zuid-Koreaansc president, Syng man Rhee, heeft op een vraag, of de strijdkrachten van de V.N. de 38ste breedtegraad zouden overschrijden, geantwoord: „dat is het doel van deze oorlog. Er is geen 38ste breedtegraad". President Syngman Rhee deed tijdens de plechtigheid van de overdracht een beroep op de Noord-Koreaflen zich over te geven. Hij zei, dat er „nog een hevige strijd voor ons ligt", maar dat de Zuid- Koreancn „geen politiek van meedogen loze wraak zouden volgen". Dr Afrioa, de Philippijnse voorzitter van de commissie der V.N., verklaarde: ,.Er kan geen regeling worden overwo gen. waardoor het Koreaanse volk ver deeld blijft". Geen enkele belemmering mocht dit verhinderen. Aan het einde van de plechtigheid decoreerde president Rhee generaal Mac Arthur met de orde van militaire ver dienste eerste klasse. Na de plechtigheid is generaal -Mac Arthur naar Tokio teruggekeerd. In een communiqué van het hoofd kwartier van generaal MacArthur wordt gezegd, dat in 24 uur 1 645 Noord-Kore- andn gevangen waren genomen De Zuld-Koreanen bezetten Tsjoengjoe, on geveer 140 km. ten Noorden van Taegoe. Zij hadden in een dag ongeveer 64 km. afgelegd. Generaal-majoor Frank Lowe, per soonlijk vertegenwoordiger van presi dent Truman in Korea, heeft, volgens HAZERSWOUDE De heer J. L. Kaashoek alhier be haalde het diploma werktuigkundig In genieur aan de Technische Hogeschool te Delft. LEIDERDORP Kerkelijk contact met Dortmund HAND GEREIKT OVER AFGRONDEN VAN SCHULD. Indertijd werd van de zijde van de Synode der Ned. Herv. Kerk de wens uitgesproken tot het zoeken van contact met de kerk in Duitsland. Dit heeft er toe geleid dat door Leiderdorp contact werd verkregen met de evangelische ge meente van Dortmund. Gedurende deze week is Pfarrer Walter van Dortmund met enige gemeenteleden als gast bij de Ned. Herv. Gemeente alhier. De ken nismaking begon Maandagavond in de pastorie met een praatavond, terwijl Woensdagavond een gemeenteavond is gehouden waarin Ds Honnef en Pfarrer Walter de noodzakelijkheid van dit con tact hebben uiteengezet. Ds Honnef be sprak uitvoerig hoe de Duitsers hier tij dens en na de oorlog werden gezien, dat er zoveel is geschied dat niet vergeten kan worden en dat er zoveel wonden zijn geslagen die niet te helen zijn, waardoor velen nu nog tegen het opnemen van contact als dit bezwaren hebben. En toch, aldus betoogde spr. verder, mag het niet zó worden gezien, dat alle of fers hier gebracht en-uit Christelijk oog punt bezien aan hebben meegewerkt om uiteindelijk de Duitsers op te kunnen nemen in de rij der volkeren? Kan het de wereld redding brengen wanneer wij blijven volharden "in onze tegenzin? Hebben wij dan het recht ons Christe nen te noemen? Neen, om Christus' wil hebben wij de plicht elkaar te zoeken niet als mensen die verwijten, niet als mensen die medelijden met elkaar heb ben, doch als mensen samen om Jezus Christus staande. In zijn antwoord zeide Pfarrer Wal ter, met een bezwaard hart te zijn ge komen. Het verleden staat ons immers allen nog voor ogen. Een terughouding van Hollandse zijde is daardoor zeer, wel te begTijpen. Zomin als de kerk zich van het Duitse volk heeft kunnen scheiden, j zomin kan zij zich thans van de schuld 1 van het Duitse volk scheiden. Doch over vele afgronden van schuld hebben de kerken der wereld ook de Duitse Evan gelische kerk na haar schuldbelijdenis de hand gereikt. De verschillen tussen de Christenen aller volken mogen groot zijn, zij allen zijn echter één in het ge loof in Christus. Een ontmoeting als deze kan zeer veel betekenen voor het onderling begrip der volkeren en daar door voor de wereld. Vanavond vindt de tweede gemeente avond met de Duitsers plaats: Zondag avond vertrekken de gasten weer. WADDINXVEEN Vóór December alle montage- woningen gereed In de hedenavond te houden raads vergadering zullen B. en W. voorstellen de tweede aan te leggen straat tussen de montagewoningen de Lijsterbesstraat tc noemen. Deze straat zal, zoals ge bruikelijk, met deze boomsoort beplant worden. Naar wü vernemen, zullen de monta gewoningen In deze straat met inbe grip van het laatste blok aan dc lcp- laan, nog vóór 1 December a.s. gereed komen. Deze datum is belangrijk Haring eindelijk iets beter WEDEROM „GOUD" VOOR SCHOL EN FIJNVISSOORTEN. Hel ging Donderdag iets beter met dc haring-pryzen. De aanvoer was aan merkelijk minder dan dc laatste la gen en bovendien was de kwaliteit zeer goed, twee factoren, die niet na lieten hun invloed op dc prijzen uit te oefenen. Verschillende partijen konden voor 11 cn 12 gld. p;r kist verkocht worden cn zelfs vond nog afname plaats tegen prijzen, varië rend van f. 12.— tot f. 13.20 per kist. Dc schol- en fynvissoorten, die e?r schaars werden aangevoerd, brach ten weer „goud" op. Zo werden zelfs kleine scholsoortcn verhandeld voor f. 55.per kist, terwijl de prijzen van grote tong variëerden van f. 3.30 tot f. 3.50 per kilo. Alles by elkaar dus eindelijk weer eens een Iets levendi ger markt. Kuil en kreeg daar voor ruim 1.500 kisten haring liefst ruim f. 30.000—, wel een bewijs, dat de haringpryzen daar zeer hoog lagen. De Catharjna Duyvis is inmiddels al weer naar de visserij vertrokken Van de trawlervloot vertrokken Don derdag weer uit IJmuiden ter visse:!) de Medan IJM 57. Norma Maria IJM 6. Vios I IJM 24 en Thorina IJM 33. Van de Katwljkse haringvloot kwa men van ds visserij in IJmuiden bin nen de Nederland IV KW 167 met 640 kantjes gezouten haring en Machiel KW 33 met 260 kantjes gezouten haring. Aanvoer VLAARDINGEN. 29 Sept. Binnen van de haringvisserij: VL 206 2c last. IJMUIDEN. 29 Sept Aanvoer van he denochtend: 6736 kisten, waarvan 4373 haring. SCHEVENINGEN, 29 Sept. Binnen van de haringvisserijSCH 121 14 la«t. SCH 32 32 laat. SCH 325 10 last. 100 kisten verso haring en 50 kisten makreel. Dank zij de betere prijzen, kwamen ook de besommingen op een hoger ni veau te liggen De Tzonne SCH 93 boek te voor een 8-daagse reis f. 24 300.—. De Batavia IJM 99. die ook dagen weg was. maakte f. 18 920— en de Thorina IJM 33, die maar 5 dagen op zee was. besomde f. 18 680.Deze besommingen zyn buiten de opgehouden haring om. SCHEVENINGEN. 29 Sept. Vangstbe- De kotters kwamen slechts met kleine richten van hedenmorgen uit zee: SCH aanvoeren, zodat, de hoogst-genoteerde de IJM 316, het niet verder bracht dan f 155.—. Vangstberichten VLAARDINGEN 29 Sept. VangstbOrtch- ten van hedenmorgenVL 29 51 k. VL 86 1 k.. VL 114 1 k., VL 115 1 k. VL 1S7 2 k., VL 50 12 k. Ook voor de Vrijdagmarkt was de harlngaanvoer niet groot. Van de traw lers kwam alleen de Alkmaar IJM 31 met 1.500 kisten haring binnen, ter wij) van de visboten Donderdagavond ook al binnen was de Joh. Polderman IJM 20 met 350 kisten makreel. 60 kisten schelvis en 150 kisten haring. Enkele haringloggers. zoals de Java KW 139 en de Orion KW 22, waren toen nog niet binnen. Daarnaast werden nog een en kele vislogger en enige kotters verwacht. Het merendeel van de kotters is al bin nen en is naar huis vertrokken om er de rest van de week te benutten voor re paratie. Voor de Zaterdagmarkt stond Don derdagavond genoteerd de Antje RO 15 met 1.000 kisten makreel en 40 kisten diversen. Van de haringtrawlers ver wacht men de Assan Reis IJM 42 en de Simon he Danser IJM 43, leder met 1.700 kisten haring. Een beste meevaller had de stoom trawler Catharina Duyvis. Dit schip loste zjjn vangst in de Engelse haven welingelichte kringen te Seoel ver klaard. dat de Noord-Koreaanse hoofd stad moest worden gebombardeerd als represaille voor de „moedwillige ver nieling" door de Noord-Koreanen in Seoel, en voegde er aan toe, dat eerst pamfletten moesten worden uitgewor pen om de burgers te waarschuwen de Stad te verlaten. Officieren van de Amerikaanse ge heime dienst schatten dat 30.000 inwo ners van Seoel om het leven zijn geko men. 20.000 zouden door de Noord-Korea nen, voornamelijk om politieke redenen, gedood zyn. De Noord-Koreanen zouden 20000 mensen meegenomen hebben naar gevangenkampen ten Noorden van de 38ste breedtegraad. Een funetionna- ris van de V.N. verklaarde, dat deze be richten zorgvuldig zouden worden ge controleerd. Amerikaanse stafofficieren verklaar den, dat er geen aanwijzingen zijn, dat de Noord-Koreanen een krachtige de fensielinie even ten Noorden van de 38ste breedtegraad vormen. Zij hebben een sterke verdedigingslinie te Tsjin- nampo, ten. Zuidwésten van de Noord- Koreaanse hoofdstad Pjongjang, maar deze werd enige tijd geleden aangelegd, met het oog op een eventuele landing In welingelichte kringen te Londen ziet men als waarschijnlijke politiek, die de VN zullen aannemen ten aanzien van Korea, het voeren van een beperkte mi litaire operatie ten Noorden van de 38ste breedtegraad, welke kort voor de Sovjetrussisisohe en Chinese grens zou stoppen. 88 5 k.. SCH 305 gisteren 17 k„ SCH 87 15 k.. SCH 342 7 k.. SCH 412 nog 100 myi, SCH 56 1 k., SCH 229 5 k., SCH 365 4 k., SCH 342 5 k.. SCH 39 80 k„ thuiastomend. SCH 201 3 k„ SCH 264 15 k.. SCH 4 10 k„ SCH 75 1 k.. SCH 57 17 k., SCH 181 10 k., SCH 199 10 k.. SCH 8 6 k„ SCH 40 5 k., SOH 48 3 k., SCH 49 20 k SCH 99 1 k.. SCH 132 17 k., SCH 133 3 k„ SOH 189 68 k., SCH 233 gisteren 150 mnndön, thuiastomend, SCH 285 10 k., SCH 15 6 k.. gisteren 17 last, SCH 19 nog 60 mijl. SCH 25 3 k SCH 30 2 k„ SCH 37 2 k SCH 60 2 k.. SCH 84 2 k.. SCH 122 5 k.. SCH 210 2 k„ SCH 310 glstcron 100 manden. SCH 312 7 k., SCH 36 gisteren 100 manden. SCH 170 eistcrcn 170 manden. 80 mill af gelegd, SCH 353 5 k.. SCH 79 2 k SCH 186 2 k.. SCH 284 3 k.. SCH 361 5 k SCH 443 gisteren 40 k nog 70 mill, SCH 280 17 k.. SCH 7 gisteren 20 k.. SCH 46 gisteren 40 k., nog 70 mill. SCH 280 17 k SCH 7 gisteren 20 k.. SCH 46 glstoren 17 k., SCH 64 2 k„ SCH 66 2 k. uit halve vleet, SCH 81 2 k SCH 89 2 k„ SCH 103 10 k.t SCH 116 2 k., SCH 140 glstcron gpen vangst. SCH 160 glstoren '35 k., SCH 180 l k., SOH 275 17 k„ nog 20 netton. SCH 6 gisteren 8 k SCH 21 gisteren 120 k.. SCH 110 9 k.. SCH 118 gisteren 40 k, SCH 120 gisteren 85 k.. SCH 302 2 k. Geen vangst: SOH 254, 159, 263. 262, 5. 242. 3 en 14. katwijk aan ZEE. 29 September yangstberloht van hedenmorgen: kw 25 34 k. kw 23 10 k kw 14 60 k.. kw 5 1 k. kw 2 5 k.. kw 47 2 k.. ijm 75 1 k., ijm 283 1 k sch 353 2 k.. kw 144 2 k.. kw 86 1 k.. kw 83 10 k„ kw 67 10 k., kw 67 12 k„ kw 20 14 k kv/ 29 4 k.. kw 32 1 k kw 39 25 k.. kw 49 6 k., KW 110 12 k. KW 15 2 k.. KW 173 1 k.. KW 50 1 k.. KW 175 10 k KW 127 Lk«V^W,170 15 k- KW 151 10 k.. KW 56 25 k., KW 16 17 k. vangst: KW 54. KW 38. KW 18. kw 19, Thuisstomcnd: KW 23. KW 2 KW 86. KW 20. KW 85, KW 129, KW 37. KW 65. KW 168. Gemiddeldon: Vlanrdlngen 3 k. 8cho» vcningen 3 k.. Katwllk 8 k. Besommingen IJMUIDEN. 29 Sept. Besommingen van hedenmorgen: IJM 20 f. 11.800; IJM 31 f. 19.400, IJM 42 I. 20.100, IJM. 204 f.3760" kw 44 f. 6,440; kw 40 f.2750; kw 108 f. 2440; WR 7 f. 1420; WR 67 f. 2250. VLAARDINGEN, 29 Sept. Aan de vlshal gistermiddag 4 kustvlssers met f. 1000 be somming aan vers vis. Hedenmorgen: 6 kustvlssers met f, 1000 besomming aan verse vis. Prijzen „Aruba getroffen door gruwelijk onrecht" IJMUmEN, 29 Sept. Prijzen: per kg: Heilbot 3.10, Gr. Tong 3.60—3.25. Grm. Tod5 2.451.84; Kim. Tong 1,621.25; KI" Tong I 1.40—1.08; KI. Tong II 0 90— 0.61; Tarbot I 1.921.56. r™ 60 kg; Tarbot III 54; Tarbot IV 42- Kh Schol ii 4520 50; Schar 27-11.50; V. Haring 1610.60; Makreel 2115.50; Gr Schelvis 40.80; Grm Schelvis 42 50; Kim. Schelvis 43—35; KI Schelvis I 33.50— 29.50; KI. Sohelvls II 23.50—20.50; Wijting 144.50; Gr. Oul 36.50—27; Mld. Gul 31.50—29.50; KI. Gul 23—16.50. Per 125 kg: Gr. Kabeljauw 176—114. MARKTBERICHTEN LEIDEN, 29 September. Ter veemarkt aangevoerd: 9 fokstieren, 8 slachtdieren, 65 kalf- en melkkoeien, f.700—975; 184 i varekoelen e.a. f. 525—700. 180 vette i koeien, f. 7501000, per kg. schoon gew vijr Arubaanse statenleden, t.w. de 260—280. 30 vaarzen f.550—825- 28 pm- heren Eman, Tromp, de Ouba, Amdlnk ken. f. 350—550; 59 graskalvcron. M4o— en Geerman, hebben in een telegram 300: 10 vette kalveren; 26 nuchtere kal veren. f. 40—70; 2252 schapen vette f 00 —105, weidCEchapen f. 62—85;'vette lam- aan H.M. de Koningin naar aanleiding van de'aanvaarding van het ontwerp- Qn interimregeling met gewijzigde zetel ver- kenS f 50^fio°' VS*mS8r«tvar, deling o.m. medegedeeld: „De bevolking paarden- biggen, f. 25—40. tfail ArilKn ivril ïv, -«if - U I vroeger dan aanvankelijk werd ver- van Aruba wil ill dit sombere Uur van'kon en'golton, 1.15—32 Dc' hilo"handel wnnhf n o o ilvnlC'i n I Ivi,,ii*r1haar hae.f.oon t»p urillö van r. nnonVil,. „1 Iu «auuei ..gen, f. 2540: 2 1 veulen, f. 160390; 26 bok- waoht. De adsplrant-huurders zullen hiermede zeer zeker zijn Ingenomen. hear bestaan ter wille van de geschie denis docr middel van dit manifest •«aststeilen, dat deze onverdiende ïlloy- aie en betreurenswaardige regerings- d iad onvermijdelijk lelden moet en zal tot een psychische breuk tussen dc Rijksdeel en Nederland, een oorzakelijk gevolg, dat Aruba als meest Nederlands voelend eiland der Ned. Antillen angs, RAPPORT E.I.T. BIJNA VOLTOOID. Op 30 Juni 1949 stelde de Gemeente- raad een crediet beschikbaar voor het samenstellen van een veelzijdig rapport over de gemeente Waddinxvecn. Het Economisch Technologisch Instituut te I Rotterdam, dat met de samenstelling van dit rapport werd belast, is thans hiMlf+ nagenoeg hiermede gereed. i i .eil®nd de hand te bieden tegen een gruwelijk on Een veehouder aan de Bloemen- recht, daalseweg alhier deed aangifte van het j voorkomen van mond- en klauwzeer was slepend. LEIDEN, 29 Sept. Kaasmarkt. Aan da kaasmarkt werden aangevoerd 79 par tijen. waar 71 Goudse en 8 Leldbc Pri|- zen: Goudse kaas f.215—221, lui; Gouds® 2de soort f. 210—215: Lcldêo kaas f.193 —204. Alles per 100 kg. KATWIJK A D. RIJN. 28 Sept. Groen- tenyelllng. Bloemkool A f. 4145. Idem B vallij» heeft willen vermijden. Het v&U, f. 2440fidem c f 15-^19: wa-speénYTl— te betreuren, dat Nederland geweigerd f-14.75; idem II f. 5.50—7.25; bospeen beschermend" f-14.4014.50 groene koel f. 7.203.10; herebonen f. 26.50—27; andijvie f. 6—6 30; breekpeen f. 6.206.90. onder zijn vee. Sedert het voorjaar was alhier nog geen mond- en klauwzeer geconstateerd. Gistermorgen weed een belasting- j ambtenaar uit Zevenhuizen op de noex Kanaalstraat-Kerkweg aangereden aoor een vrachtwagen van de fa. Hoogen- doorn alhier. De fiets h'an de aangere- dene werd deerlijk gehavend. De po- litie maakte proces-verbaal op. I Aruba wenst thans te doen aanteke nen, dat de toekomstige moeilijkhe den ou verzwakking van de band tus sen dit eiland cn Nederland dan ook geheel voor rekening van de Neder landse regering komen. Uwe Majc- i steit duidc het dc bevolking van Am- - ba niet euvel, wanneer zU alle geoor loofde middelen aanwendt, die er toe kunnen leiden op korte termijn het Cura^aose Juk van zich af te schud den. BOSKOOP, 28 September. Rozen gr - bloemie per bos 20 stuks: Duisbure 1.40 —2.60, RoealanÜla 1.40—1.80, Butterfly 2.202.80. Better Times 70. Pechtold 1.10, tremengde rozen 4066. Babyrozen per bos 10 stuks: Sweetheart 5066, In ear Olsson 2D40, Polyantharozen 4070. per bos. 10 stuks: Chrysanthcn, cr.bïocmk? 1 70—2.20. ld., kl.bloemlg 70— 1.30. ld. gemengd 60—90. tros-chrysan- their geel 15—38. ld. wit 30—45. ld. brons 2642 ld. cemencd 18—28, Clematis. P°ultrc L10. Sneeuwberen 36. Dahlia s ln soorten 1622. Pcrncttya- strulken per stuk 75. kosten noch moeiten heb ik gespaard, acht jaar lang heb ik gedaan, wat menselijker wijze mogelijk was. om myn haar terug te krijgen, doch tevergeefs. Doch Inst. „POPULAIR" Almelo, gaf mij binnen één JAAR ALLES volkomen terug. w.g. STORK. Pelikaanstraat 23, Utrecht. (Met toestemming geplaatst en te controleren). Dit kan Inst. ..POPLTLAIR" ook voor U doen! Willen wij U hierover eens inlichten, zonder enige verplichting? Aanwezig te LEIDEN, LANGE MARE 68, alle Zaterdagen vanaf 30 Sept. a.s. van 2.30 tot 7 uur N.B. Ook vóór alle andere haarafwykingen. ETEN, WEINIG Bezoekt BETALEN Chinees Restaurant „AKADEMEIA", Oude Rijn 15, Lelden Herenmodemagazün Stationsweg 4 Uw herenmode-zaak Zuiver wollen nieuwe dessins, oude prijzen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1950 | | pagina 9