.BIoemboHenpolitie" is op haar hoede |Geeu kist het land uit zonder controle ADVERTENTIE Ongelukken op onbewaakte overwegen ADVERTENTIE STADSNIEUWS Franse televisie heeft zorgen Internationale concurrentie drukt zijn stempel op het werk iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnniiiiiiniiiKiiiiiiiiri Het Leidsch Dagblad lüiiiiiiinrni ZATERDAG 26 AUGUSTUS (Van onze deskundige medewerker) Aan de kaden en op de stations hopen zich de witte kisten op met het opschrift „DUTCH BULBS" ter verlading naar alle windstreken. Met een hartgrondige zucht van verlichting hebben de bloembollenexporteurs ver nomen, dat de havenstaking op haar einde loopt zij heeft hen geld ge noeg gekost! Maar dc bloembollenexporteur heeft er niet slechts voor te zorgen, dat zijn bollenkisten zo snel mogelijk de deur uit en op de boot of trein komen. Im mers: geen kist gaat over de grens zon der het fiat van de „bollenpolitie", de piantenziektenkundige Dienst. Vóór die tijd zijn al reeds vele keurende ogen gegaan langs de bloembol le op de stelling en in de mand en langs het gewas op de bollenakkers. Het is poetsen geblazen. nu, is allereerst de kweker, die angst- lijiz waakt tegen ziekten, de bollen- l-eiten met hun karakteristieke namen: Ir,. snot" in de hyacinthen, de „vlieg" V'ie narcissen, het „vuur" in de tul- I" legen thrips, aaltjes, bolrot, bot- IS augustaziek, zilver, grijs, mozaïek, Ifflie-wortel-gaan. spouwen, kortom I t canse ceel van bloemhollenzlekten, I - artegen de stille strijd gestreden liifl in 'het Laboratorium te Llsse on- I v' leiding van die breedgeschouderde I .gaarde reus der wetenschap, profes- l!; van Slogteren, door de mannen IJjn de Voorlichtingsdienst, en onder -i leiding door de kwekers zelve. I'be verschillende kwekersgroepen, ver luid in organisaties als „De TUlp'", Hyacinth", „De Narcis" en andere. Ivjben hun eigen keuringsdienst en de l-riroleurs daarvan houden naüwgezet Inzicht op de stand van het gewas, de l^trijding van ziekten, de kwaliteit van l'- 'er verzending gereedliggende bollen. Irtjrnaast is het de Plantenziekten- Ifcoiee dienst, in de Bollenstreek, al- l[5ieen bekend als de PD, die een oog- |'- in 't zeil houdt en het laatste woord ■breekt, door de bollen al of niet goed |ti leuren voor de export. DRIE THEELEPELTJES ZAND Hét zorgenkind van de P.D. is mo- I dreigt dc export naar Amerika, die Dicnteel het aardappelaaltje. Dat be- jolk een belangrijk bestanddeel van d' Internationale bloemenhandel rormt. Dit aardappelaaltje richt ver- j.-hrikkelUke verwoestingen aan op de I nrdappelvelden en sinds op Long Is- I 'jnd dc eerste sporen ervan zijn waar- I .tnomen, zijn de Amerikanen dodelijk I kvrecsd dat deze hoogst ongewenste I tul ook dc totnogtoe daarvoor ge- I vrijwaarde Amerikaanse aardappelak- I Iers met een bezoek zal vereren. I Daarom hebben de Amerikanen dui- liijk gemaakt, dat zij volstrekt geen :>iucten willen ontvangen, waarbij de gelijkheid bestaat dat in aanhangen- grond de cysten van het aardappel tje verscholen zitten. IZ? onderzoeken vooral de zendingen K?men a. h. w, met een fijn kammetje Tc zo ontdekten ze onlangs in een uit bot-Brittannië aangevoerde partij fee theelepeltjes zand in een bloembol- fcist. Toen die microscopisch werden fierzocht, bleken ze Inderdaad enkele ^.en te bevattenhetgeen de Ame- ■lanen ^og versterkte in hun mening, de bloembollen „vrij van zand en prn" dienden te worden geleverd. Waar bollen nu eenmaal op zand- I pond of in de klei groeien, is het I practisch onmogelijk ze absoluut vry I un zand of grond af te leveren. Er I blijft altijd nog wel iets hangen. Voor- I al de kleibollen, meest met vochtig I wer gerooid, vertonen duidelijk de I sporen van de grond waarin ze heb ben geworteld, al heeft de kweker nog zo z'n best gedaan om ze schoon af te leveren, al worden ze in speciale, kostbare machines „gepoetst". Onlangs heeft de P. D., die zijn speu rend oog ook nog laat gaan over de kis- ten, die reeds in de havens ter ver-1 jie bollenschuren „poëten"geblazen"! zending gereed liggen, enkele daarvan voor export geweigerd omdat ze nog te veel zand bevatten. De exporteurs, toch al tot over de oren in 't werk. vinden dat natuurlijk allesbehalve plezierig en geven, met alle respect voor het ook door hen zeer ge waardeerde werk van de P. D. te ken nen, dat men toch niet al te bang voor de Amerikanen moet zijn en niet „plus royaliste que le roi" méér eisen dan de ambtenaren daarginds. Maar de directeur van de Pianten ziektenkundige Dienst heeft uitdruk kelijk verklaard, dat deze dienst het been stijf zal houden en een zeer strenge controle zal blijven uitoefenen op de naleving van de Amerikaanse eisen. En de exporteurs, hoewel mop perend, geven toe. Ze w'eten te goed wat ervan afhangt, dat een ongeluk kige samenloop van omstandigheden de hele export kan bedreigen. Te goed herinneren zij zich nog de ellende, ontstaan door het invoerverbod van narcissen ln Amerika in verband met de bestrijding van de narcissen- vlieg. Dit drama wensen zij niet her haald te zien....! en daarom is het in SINDS 1671 ORANJEBOOM BIER! Minister doorbrak blokkade rond Ambon. BESPREKINGEN OVER EEN DRIEHOEKS-CONFERENTIE. De minister van Voedselvoorziening I <n bevoorrading van de Republiek 12old Molukken, de heer Lokollo er in I rslaagd de blokkade van de RIS rond I bnbon te doorbreken. Na een avon- I lonrlijke tocht door de Indische Ar- I 'bipel heeft hij Singapore weten te bc- I reiken, vanwaar hij naar ons land is I korgfivlogcn. I heer LokolLo, die thans in Den fü? vertoeft, is naar Nederland geko rd om namens de Republiek Zuid Mo- p?n toelichting te geven op het voor ts tot het doen houden van een drie- t;'h-conferentie tussen Nederland, de ;5ende Republiek Zu'd Molukken. iH.exel Nederland de Republiek Zuid ••iiken niet heeft erkend, is het niet fcsloten. dat de heer Lokollo door de ^Kffhndse regering zal worden ont- l~?n Indien hij gemachtigd is voor- te doen, die de betrekkingen tus- fc de RIS en de Republiek Zuid Mo- "■«n belangrijk kunnen verbeteren. I DE ARRESTATIES TE MEDAN. rsr dè arrestaties van de heren Spoor, jtieboom. De Jong en Wittebol te phn wordt nog gemeld dat een zooh I'- de heer Spoor, die eveneeens werd prresteerd, in de loop van dezelfdp Ip5d ln vrijheid werd gesteld. De Ne- 'i'-andse commissaris mr. Sonius heeft i inmiddels ln verbinding gesteld de militaire gouverneur te Medan. .'oezegde dat het onderzoek met ter hand zal worden genomen en p-hierbij spoed zal worden betracht. |MtCTALE ROOF MET GEWELD. - nacht van Zondag Is een bende. £ünde uit drie in burger met pistool ,,;?ende personen het huis van Hadji "*h te Kalibata binnengedrongen. bedreiging moest Hadji Maoen 1 en juwelen afstaan ter waarde f-7000. GEVECHEN TE MENADO EN BALIKPAPAN. Ifxfe vorige week werd gemeld, dat T'e 'ienado gevechten zouden zijn' uit ren tussen troepen van de Apris feden van het v.m. K.N.IL Van be fore zijde vernemen wij echter.dat |*b ?één incidenten hebben voorge- Wel zijn er moeilijkheden ge- niar aanleiding waarvan o.a. een y milita're waarnemers van de I naar Menado zijn gegaan. Deze diners bevinden zich nog steeds MsUd afvoer van de Menadonese ex- ^niilitairen naar Menado, die even érde, gaat thans normaal door. '^likpapan is de situatie thans vol- - opgehelderd. Ook in deze stad Is geen ogenblik verstoord geweest. hot bezoek van generaal-majoor '-■elaer is besloten, dat de zich al- 'Jteyindende Nederlandse troepen "óig mogelijk zullen worden afge- Iv57 enkele dagen zou deze afvoer ■A z\jn. Westerling in hotel bij Noordstation. „LAAT ME VOORLOPIG MET RUST!" Westerling heeft zijn verblijfplaats in België niet lang geheim kunnen hou den. In de loop van gisteren werd door een indiscretie van de Veilig heidsdienst bekend, dat hij in een hotel bij het Noordstation logeerde en van dat ogenblik af was liet ïhet dc rust van Westerling, die naar hij be weerde sedert Dinsdag niet heeft ge slapen, gedaan. Gedurende ae gehele middag was het een gaan en komen van Belgische en buitenlandse journalisten in het kleine kamertje van hotel Royal Nora, waar Westerling hen in pyjama ontving. Naar Westerling verklaarde, zal hij naar een ander hotel vertrekken en er ditmaal beter voor waken, dat zijn adres niet bekend wordt. Westerling verwacht, dat zijn vrouw dezer dagen naar Brussel zal komen en hij sprak de wens uit, hem voorlopig met rust te laten. „Ik heb in geen tien jaar rust gehad." zo zeide hij, „en ik heb die thans hard nodig. De rust ln de gevangenis te Singapore was een andere dan ik wenste." DEMOCRATIE EN COMMUNISME Westerling verklaarde bereid te zijn, te strijden met de troepen van de V.N. op Korea. Hij zeide verder te verwach ten, binnenkort naar de V.S. tè gaan. In antwoord op vragen zeide Wcs- terlig: ,,Op het ogenblik is de wereld verdeeld. De democratieën aan de ene kant en dc communisten aan de andere. Als de democratieën haar deuren sluiten voor iemand, wat moet hij dan doen? Hij zal instinctief een toe vlucht zoeken bij de communisten."... Westerling zeide verder, dat Indone sië een strategisch centrum is, dat het Zuidelijk gebied van de Stille Oceaan Drie jongens zwaar gewond. OUDE MAN GEDOOD. Gistermiddag zijn op de onbewaakte overweg in de Oudendijk te Dordrecht drie jongens van ongeveer tien jaar gegrepen door een Dicsel-electrische trein en ernstig gewond. Zij waren dc 13 j. Jacobus Lelieveld, dc 12 j. Anton Lagerwey en de 12 j. Jacobus Eek- hardt, alle uit Dordrecht. Zij fietsten uit de richting Dubbeldam komende over de overweg toen de juist uit Dordrecht naar Eindhoven vertrok ken trein de overweg naderde. Vermoe delijk hebben zü door een vlak by de overgang staand schuurtje de trein niet zien naderen. De wagenvoerder bracht de trein zó snel mogelijk tot stilstand. De fietsen van de knapen werden over een groot aantal meters meegesleurd en totaal vernield. Een van de jongens heeft een ern stige hoofdwond, een andere is zwaar aan het onderlijf gewond. De trein is na 40 minuten oponthoud doorgereden naar Eindhoven. Nauwelijks drie uur na dit ongeluk is op de onbewaakte overweg over de buitendijk, net op de grens van dc Dordtse Biesboscli, een oude man door de trein gegrepen en gedood. De 70-jarige landbouwer A. In 't Veld uit Dubbeldam stond met zijn zoon voor de onbewaakte overweg te wachten tot een goederentrein zou zijn gepasseerd. Toen deze voorbij was, stapte de zoon op de fiets en reed alvast de overweg over. In de verte zag hij de trein uit Breda aankomen. Hij waarschuwde zijn vader, doch deze bevond zich al vlak voor de rails. De oude man kon zich helaas niet meer in veiligheid brengen. De trein greep hem en slingerde hem In Leiden 2 deeln. gezocht SPAANS of RUSSISCH ,Drs. B. H. DOODKORTE, Den Haag Tel. 11.08.14 beheerst, „Als daar Sovjetrussisohe circa 30 meter weg; hij werd op slag lucht-, land- en zee-bases gevestigd zou- cedood. den zijn, zou de Zuid-Pacific verloren zijn. Daar gaat het naar toe. Korea is slechts een afleidingsmanoeuvre;" zo zeide hij tenslotte. Minister Rutten kondigt aan Oprichting „Internationaal Academisch Instituut". CENTRUM VOOR EEN NIEUWE SAMENLEVING. „Er worden plannen gemaakt om in ons land een Internationaal Acade misch Instituut op le richten." aldus de minister van O.. K. en W., prof. dr. F. J. Th. Rutten, gisteravond in dc radio-rubriek „Verklaring en Toe lichting" over „Het Hoger Onderwijs en de gewijzigde internationale om standigheden". De minister zei voorts, dat er tenge volge van de inkorting der afstanden, een samenwerking is gaan groeien tus sen volken van verschillend ras, ver schillende beschaving en verschillende levensgewoonten. Ook voor Nederland ligt hier een grote taak en de regering is er op bedacht, die samenwerking met alle mogelijke middelen te steunen. Zij heeft daarbij echter de steun nodig van een ieder, niet in het minst van jong Nederland. Op alle terreinen van het geestelijk en maatschappelijk leven is een inter nationale oriëntering nodig. Het Is nauwelijks denkbaar, dat de twaalf millioen inwoners, die ons land in 1970 zal tellen, allen in ons land een bestaan zullen blijven vinden. Meer cn meer zullen de jongeren on der ons over de wereld moeten uit zwermen, zo vervolgde de minister. Dit heeft gevolgen voor ons hele onderwijs en vooral voor ons Hoger Onderwijs. ■u Op voorstel van de commissie voor de aanpassing van het onderwijs aan de Internationale behoeften, heeft de re gering besloten de oprichting van ge noemd internationaal instituut te be vorderen. Het denkbeeld is, van dit instituut op basis van een gezamenlijke krachtsinspanning van onze universitei ten en hogescholen, een centrum te ma ken voor bestudering en onderwijs van sociale en psychologische vragen, die by de verlening van technische hulp aan landen, welke sociaal economisch in ontwikkeling zijn achtergebleven, nood- zakeiyk aan de orde komen. Een centrum, waar ook de Neder lander. die arbeid buiten onze gren zen zoekt, zich zal kunnen oriënteren omtrent de nieuwe samenleving, waar van hy deel gaat uitmaken. Het onderwys zal er worden gegeven in verschillende talen. De minister hoopt, dat Nederland op die wijze een bydrage zal leveren aan het streven naar Internationale samenwerking, zo dat is belichaamd in het charter der Ver. Naties, in het Verdrag van Brussel en in het Statuut van de Raad van Europa. E.H.B.O. voor dieren. CURSUS-GESLAAGDEN. De in het Voorjaar aangevangen cur sus voor E.HB.O. voor dieren :s thans geëindigd. Deze eerste cursus, geleid door de die renarts H. J. Stol. kan als een succes worden beschouwd. De examencommissie, bestaande uit de dierenartsen N. A. Commandeur, W. Weening en H. J. Stol, namen het exa men af in de Openbare Lagere School aan de Zuidsingel alhier. Aan veertien dames en heren kon het diploma worden toegekend. De namen der geslaagden zijn: de heer C N. v. Benten te Oegstgeest; mej. I. Dyk te Leiderdorp; mevr. G. J. de Graaf; mej. J. M. Hilarius; de heer G. Huber te Lederdorp; mej. J. v. Kem pen; Mej. T. v. Kempen; de heer A. v. d. Neut; mej. E. M. Neuteboom; mej. W. J. Nolet; mevr. H. Proot; mej. I. Valkenburg te Noordwyk; mevr. Verlint;, mevr, vyibrief. Het ligt in de bedoeling om op ver schillende punten in de stad een ver- bandpost te vestigen, waar by eventuele ongevallen de eerste hulp kan worden verleend. Deze plaatsen zullen zo spoedig moge- lyk worden bekend gemaakt. Binnen kort zal met een tweede cursus voor E.H.B.O. voor dieren een aanvang wor den gemaakt. Deelnemers aan deze cursus kunnen zich opgeven by de heer A, v. d. Neut, Groenhovenstraat 24. alhier.. Het Bestuur van de Nederl. Ver. tot bescherming van Dieren verwacht dat vele dierenvrienden zich als cursist zul len opgeven zodat ook langs deze weg het d'erenleed hier ter plaatse tot een minimum wordt teruggebracht. Indonesische studenten met beurs moeten naar hun land terug Aan Indonesische studenten, die in ons land met een Malino-beurs stu deren. is vanwege het Hoge Gommis sariaat aangezegd, dat zij binnenkort naar hun vaderland zullen moeten te rugkeren. Ojider deze regeling vallen studenten ifi de medicUnen, rechten, economie, letteren cn landbouwweten schap: in het algemeen zij, die hier ccn studierichting volgen, waarvoor in Indonesië ook dc mogelijkheid bestaat. De eerste scheepsgelegenheid voor de ze terugkeer is vastgesteld op 12 Sept. Degenen van deze groep, die vóór 1 Januari 1951 van plan zyn, een examen af te leggen, kunnen dit alsnog in Ne derland c'ren. Afgezien van het resul taat van di* examen, moeten zij na die datum terug. Op dat tydstip wordt hun beurs ingetrokken. De studies in de teohnische, de sociaal- politieke en sociologische wetenschap pen zijn nog in beraad. Vry zeker schijnt het echter te zyn, dat leerlingen van de M.T.S. en van textielscholen hun studies kunnen voltooien. Zij, die in het genot van een Indonesische beurs biyven cn ook na 1950 nog in Nederland mogen blijven studeren, zullen zich waar schijnlijk moe-ten verbinden, een geiyk aantal jaren, dat zü in Nederland heb ben gestudeerd, in Indonesische staats- Prof. dr J. J. Blanksma overleden. 31 JAAR HOOGLERAAR ORGANISCHE CHEMIE. Op 75-jarige leeftijd is Dinsdag j.l. overleden prof. dr J. J. Blanksma, oud-hoogleraar in de organische che mie aan de Leidse Universiteit. De begrafenis heeft heden in alle stilte te Pingjum ln Friesland plaats ge vonden. dienst te gaan. |Or <Tan aanzien van de Andere Indonesi sche studenten, dus zy die geen beurs hebben, bestaat de mogeiykheid van eenzelfdp gedragsiyn. Als oorzaak van deze regeling is ver- moedeiyk de toestand op het gebied van deviezen in Indonesië aan te wyzen. Haring en wittebrood op 3 October. HEDENAVOND VAN 6 TOT 10 UUR INSCHRIJVING IN „DEN BURCHT". Wy herinneren er nog aan, dat he denavond van 6 tot 10 uur in „Den Burcht" de gelegenheid wordt geboden om zioh te doen inschryven voor de jaarlykse uitdeling van haring en wit tebrood op 3 October. Moge vele Leide- naars deze op de historie gegronde tra ditie hoog houden! Verkeert fundering Stadsgehoorzaal in slechte toestand VRAGEN VAN HET RAADSLID J. VAN 1TERSON. Het raadslid, de heer J. van Iterson (Prot. Chr.), heeft aan de Raad toe stemming gevraagd om de volgende vragen tot het College van B. en W. te mogen richten: 1. Is het het College van B. en W. bekend, dat de fundering van de voor gevel van de Stadsgehoorzaal in zeer slechte toestand verkeert 2. Zo ja, zyn B. en W. dan voorne mens om ook de overige funderingen van dit gebouw aan een nader onder zoek te laten onderwerpen? 3. Dat onderzoek met de meeste spoed te doen uitvoeren? 4. De Raad zo spoedig mogelijk rap port van de uitslag te doen toekomen? ZAKENJUBILEUM TH. A. DEN HOLLANDER. Waren de omstandigheden er niet naar om in 1945 het zilveren jubileum van de Olie- en Teerhandel van de heer Th. A. den Hollander aan de Middel- Sprong over 3 meter hoge muur herft^n^emMnd' nieV onlpge" i merkt te doen voorbygaan. Volgende week Zaterdag bestaat er van 3 tot 5 uur gelegenheid om.de heer Den Hol lander met dit zaken jubileum geluk te wensen. Gecombineerde taxi- en tramstaking in Amsterdam? (Speciale berichtgeving) Na een nogal stormachtige vergade ring van taxi-chauffeurs, aangesloten bij de Uniebonden vannacht in een Amsterdams hotel gehouden is nog geen beslissing gevallen betreffende het collectieve contract dat voor de taxi bedrijven was opgesteld en dat volgens N.V.V.-woordvoerders de 25ste van "kracht had moeten worden. De bij de E.V.C. aangesloten Amsterdamse taxi chauffeurs hebben, samen met hun N. V. V.-collega's, nu een grote vergade ring op Maandagnacht uitgeschreven. Tezelfdertijd zullen de Amsterdamse tram-mannen vergaderen. Het ligt in de bedoeling in de ko mende week een gecombineerde taxi- tramstaking in dc hoofdstad te for ceren. Of dat echter zal lukken blijft vooralsnog een zeer grote vraag, voor al omdat het grootste deel van het trampersoneel voor een staking wei nig voelt. Gistermiddag is de ruim 20-jarige B. uit Almelo, die in h?t Huis van Bewaring aldaar was opgesloten, er in geslaagd te ontvluchten. De gevan gene deed zyn ontvluchtingspoging tijdens het luchten. Op een gegeven moment, voor de bewakers er erg in hadden maakte hij een sprong en -- hoe het mogelijk was is nog een raadsel! slaagde er ln houvast te krygen aan een bijkans drie meter hoge muur. Hij slingerde zich er over en verkoos de vrijheid. Het was een record-hoogsprong, maar de Almelose politie die onmiddellijk met dit sensationele gebeuren op de hoogte werd gesteld leverde eveneens een re cord. Binnen een half uur had men hem ontdekt en toen werd een dolle jacht op hem ontketend door de straten in Almelo. Van overgeven wist de vluch teling echter niet doch toen na een felle hardloop-race een aantal schoten op hem werd gelost, was hy geslagen. Tien minuten daarna was hy weer in de cel van het Huis van Bewaring. GEMEENTE NIJMEGEN KOOPT LANDGOED VAN FAMILIE JURGENS De gemeente Nymegen zal van de fa milie Jurgens voor I 343.500.aanko pen het landgoed Brakkenstein met om liggende bossen en weiden groot byna 30 H.A. by Nymegen. Wylen prof. dr J. J, Blanksma Jan. Johannes Blanksma werd op 24 Januari 1875 te Pingjum in Fries land geboren en doorliep van 1888 tot 1893 de Hogere Burger Scholen te Har- ltngen en Leeuwarden. Aan de Amster damse Universiteit werd hy in 1894 in geschreven als student in de scheikun de, welke studie hy in 1900 bekroonde met zyn promotie tot doctor in de che mie op proefschrift getiteld: „Bijdrage tct de kennis der organische zwavel- verbindingen". Naditn was dr Blanksma tot 1902 as sistent van het laboratorium voor or ganische chemie te Amsterdam, waar na hy tot 1914 daar ter stede schei kundige was van het laboratorium van het departement van financiën onder leiding van prof. Albarda van Eken- stein. Eveneens was dr Blanksma van 1904 tot 1909 privaatdocent aan de Amsterdamse Universiteit in de orga nische chemie. Op 23 September. 1914 deed dr Blanks ma zyn intrede als hoogleraar in de organische scheikunde aan de Ryksuni- versiteit te Leiden als opvolger van prof. Franchimcnt. Hij hield by die gelegenheid een oratie over „De syn these van organische natuurproducten". Tijdens zyn Leidse arbeid werd het laboratorium voor organische chemie uitgebreid, zowel materieel als wat per soneelssterkte betreft. Op 17 Sept. 1945 werd hem wegens het bereiken van de pensioengerechtig de leeft yd, eefvcl ontslag verleend uit zijn Leidse hoogleraarsfunctie, waarin hy werd opgevolgd door prof. dr E. Havinga. AVOND MUZIEK HOOGLANDSE KERK Het programma van de Avondmuziek in de Hooglandse Kerk op Maandag 28 Augustus, door Piet Uiterlinden. luidt als volgt: 1. Prelude en Fuga in E gr. t... Vincent Lilbeck; 2. Variaties; Mein junges Leben had ein EndJ. P. Sweslinck; 3. Toccata en Fuga d kl.t J. S .Bach; 4. Nun kornrn' der Heiden. HeilandJ. S. Bach; 5. Koraal no 1 in E gr. tCésar Franck; 6. Koraal bewerking Gezang 291 1 en 3. „Men wordt aangeraden dit programma uit te knippen; aan de kerk worden geen programma's uitgereikt. GEVEILDE PERCELEN. Ten overstaan van Notaris A. H. Doyer te Leiden: de villa met tuin te Oegst geest aan de Willem de Zwygerlaan 27 in bod: f. 20 000- koper de heer G. W. Proper q.q. te Oegstgeest voor f. 29.000.-. Dr P. H. WOLVEKAMP. By beschikking van de minister van Onderwys, K. en W.. werd de toelating va ndr P. H. Wolvekamp als privaat docent aan de Rijksuniversiteit te dezer stede, om by de faculteit der wis- en natuurkunde onderwys te geven in de vergeiykende physiolog'e, op zyn ver zoek ingetrokken. SCHEEPSBERICHTEN, ALCHIBA MontrealR'dam 25/8 in Str. van Belle Isle; ALKAID 25/8 van Lulea nf\ar Einden; ALPHERAT Vltorla (Braz.i Sydney (Canada) 25/8 dwars Macelo; AM- STELDIEP 25/8 van Basseln naar Singa pore; AMSTELKERK A'dam—West Alrika 25/8 pass. Flnlsterre naar Dakar; AMSTEL- PARK 25/8 van Menado te Pett-a; BAREN- DRECHT (T) 25/8 pass. Flnlsterre Stan- lovvLas Palm as; BLOEMFONTEIN Belra A'dam 25/8 van Port Said naar Genua BOSKOOP CurasaoA'dam pass. 25/8 Ouessant; CALTEX DELFT 26/8 te Rasta- nura van R'dam; CLAVELLA (T) 25/8 pass. Sombrero EU. Punt a CardonPiraeus; CONGOSTROOM 25/8 van Manoct naar Lagos; COTTIOA A'damDemerara 25/8 van Madeira naar Paramaribo; DRENTE 25/8 van Colombo naar Penang; EEMLAND 26/8 te Ilheos Buenos Aires-A'dam; JAAR- STROOM Dakarle Havre pass. 25/8 Oues sant; KEDOE 25/8 pass. Ouessant Djakar taR'dam; LAWAK 25/8 van Davao Ta- comaTarakan; LEKHAVEN pass 25/8 Flnlsterre HuelvaR'dam: LEOPOLDS- KERK 25/8 te Bahrein R'damBasrah; LINDEKERK BahreinR'dam 25/8 van Port Said naar Beyrouth: MANOERAN BelraVancouver 25/8 van Ilollo naar Los Angeles; MARIEKERK JapanR'dam 25/8 van Port Swettcnham. 26/8 verw. te Pe nang. MELISKERK R'damJapan 25/8 van Takubar naar Kobe; MENTOR 25/8 van Constanza te Bourgas; MOLENKERK BrisbaneR'dam pass. 25/8 Kaap Dcgata naar Antwerpen: MURENA (T) Buenos AiresCurasao 25/8 dwars Kp Santhome: OVERIJSEL R'damSvdnev 24/8 te Mel bourne; PRINS WILLEM II R'dam—Mar seille 25/8 te Genua; PYGMALION Para mariboA'dam pass. 25/8 San Miguel; ROEPAT 25/8 van Soerabaja naar Dja karta: RUYS pass. 25/8 Sabang Penang Mauritius: RIJNLAND Rlo GrandeA'dam pass. 25/8 St, Pauls Rocks; SCHIEDIJK R'damHavanna pass. 25/8 Ouessant; STAD BREDA 20/8 te East Londen van Durban; STAD SCHIEDAM 25/8 van Dakar naar Le Havre; STAD VLAARDINGEN 25/8 van Narvik naar Emden; STENTOR 25/8 van Malta naar Patras; SUNETTA (T) 25/8 dwars Aden SingaporeBerre; TROMPEN BERG 25/8 Kaap Barfleur Bremen Houston; VEENDAM 25/8 van New York r.aar R'dam: WESTLAND BahiaA'dam. pass. 25/ Flnlsterre; ZEELAND Djakarta New York 25/8 van Colombo naar DJiboetl. PASSAGIERS- EN TROEPENSCHEPEN (Van cn naar Indonesië) AMSTELSTAD A'damMakassar 25/8 v. Suez naar DJeddah; BANTAM 26/8 te Rot terdam van Djakarta; JAVA A'damBallk- papan 25/8 pass. Ouessant naar Genua: WILLEM RUxS DjakartaR'dam 25/8 bij Malta. BEVESTIGING EN INTREDE DS J. GROOT. Ds J. Groot,» die, zoals gemeld, mor génavond om 7 uur in de Pieterskerk zyn intrede zal doen als predikant der Ned. Herv. Gemeente te dezer stede, zal morgenoohtend om tien uur, eveneens ln deze kerk. worden bevestigd door zijn zwager, ds H. M. J. van Duyne, Ned. Herv. predikant te Den Haag. Burgerlijke Stand van Leiden GEBOREN: Dirkje, d. van L vari den Hoonaard en li. Schuitemaker; Maria Jacoba, d. van J. W. Rtlsdam en J. Pardon; Marianne Louise d. van H Heus en J. W Middel ham: Eduard Rudolf, z. van C. G. C. van Brandenburg en L. Sleverts: Wilhel mus Johannes Maria. z. van A. G Hoog duin en J. F. van dep Berg; Ronald Ferdinand Jacobus z. van M. A. J. Jee- kel en J. van Winkel. OVERLEDEN: C Bekker wed. van Westra. 88 J.; J. H. Wlinnobel. vrouw ,75 J.; E. Oostdam. man. 77 J. (Van onze Paryse correspondent) Hoe staat het hier met de televisie? Dat is de vraag, die wy aan een aan tal Franse deskundigen hebben voorge legd. We hadden ons daarvoor begeven naar een pand van middelmatige groot te in de Rue Cognac-Jay te Parys, waar het gehele Franse televjsie-bedryf is geconcentreerd. Het leek nauwelyks im posant: een drietal verdiepingen met kantoorkamers en studio's, waar drie camera's waren geïnstalleerd. „Het is inderdaad wel weinig," gaf een operateur toe,.^.vooral als u rekent, dat je voor 'één uitzending al twee ap paraten geiyktydig nodig hebt. Het derde toestel." zo voegde de technicus er spijtig aan toe", is meestal in de reparatie. Ons materiaal raakt, wat je noemt, vermoeid Bij iemand anders informeerden we naar de redenen van dis bescheiden inrichting. Financiële zorgen?, aldus vroegen we naar de bekende weg. „Zegt u maar gerust, dat wc paria's zyn. We werken hier tegen salarissen waarvoor in de particuliere sector geen enkele betamelijke kracht te krijgen zou zyrn Ik wil geen meelij wekken, maar om u een idee te geven: een der grootste televisie-leiders in Amerika beschikt voor een uur weke lijkse zendtijd over een budget van 10 millioen francs. Wij zenden 24 uur uit per week en krijgen daarvoor onge veer een kwart millioen in de hand palm gedrukt." Van wie? Van de Staat. De televisie is in Frankryk een filiaal van de nationale radio en wordt dus door de schatkist van middelen voorzien. Ofschoon er wel vele voorstanders van zyn. aarzelt het parlement nog steeds reclame in de aether toe te laten, gelyk dat vóór de oorlog wel gebruikelijk was. Materieel gezien zou zo'n regeling ons zeker over het dode punt heen kunnen helpen. We vroegen cyfers. Officieel zyn er in Frankryk aldus het antwoord thans een 20.000 „kyk- vinken". En Engeland 350 000. In Ame rika 5j2 millioen. In wekelykheid is het aantal „televisionIsten" ln Frankrijk echter aanmerkeiyk hoger en het stygt bovendien voortdurend. Het is al weer een kwestie van duiten. Een toestel ls nog altijd tamelijk duur. doch op de volgende salon zullen er apparaten van 40.000 francs f.440.worden aan geboden, die tegen uiterst gemakkelyke betalingsvoorwaarden gekocht kunnen worden. Men verwacht daarvan een voorname uitbreiding van het televisie publiek. En de programma's? Onze programma-leider, Jean Luc, ls er voortdurend op uit het terrein van zyn activiteit te vergroten. Een dagelykse nieuwsdienst bezit al een vast publiek. Verder worden er nogal wat korte films, actualiteiten en docu ment aires vertoond. Helaas vernetten de meeste makers van films zich nog tegen uitzending van hun laatste pro ducten. Zy hebben vrees voor concur rentie voor de bioscoop. Dan is er een nieuwe serie ln de maak, waarbij voor het eerst getracht zal worden de mu ziek per televisie te illustreren. Iets in de geest van Walt Disney's „Fantasie". En ten slotte verliezen we de sport niet uit het oog. Voor het eerst zyn we er dit jaar in geslaagd gedurende de jong ste Tour de France elke dag een beeld- ïndnik van de laatste ronde uit te zenden. Volgens ons bestaat er voor geen enkele ondernemer gevaar voor concurrentie. Integendeel menen wij, dat onze televisie-uitzendingen byvoor- beeld voor de sport een geapprecieerde propaganda kunnen maken. En hoe staat het met de Internatio nale samenwerking? Het gezicht van onze zegsman betrok py deze vraag. Uit Frans oogpunt be- keken aldus anwoordde hij niet al te best. „U weet natuurlek, dat wy het beeld- systeem van 819 lynen huldigen dat volgens ons de beste resultaten g'aran- aeert. Amerika zendt uit over 525 en Engeland over 405 lynen. Toen wij ons systeem, na een gedegen studie defi- nltief adopteerden, hadden we liauwe- hoop de Angelsakers tot onze in zichten te bekeren. Doch wél meenden we de resterende Europese landen voor ons systeem te kunnen winnen. Die hoop is nu vrijwel in rook vervlogen. Italië en Zwitserland neigen steeds sterker naar de Amerikanen over, ofschoon het e,en, Praniie installatie bezit. F lange tijd naar ons over te hellen, want van de 21 constructeurs aldaar stemden er 19 vóór de 819 lynen. De betreffende minister heeft echter anders beschikt fen 625 lynen voorge schreven, die ook ln Nederland worden gebruikt. Niettemin hadden we in Noord Frankryk al een zendstation ingericht, dat speciaal voor Belgische, kykers was bestemd. Nu de Nederlandse televisie- bedryven steeds nauwer met de Ame rikanen gaan samenwerken, zal Benelux dus wel voor ons verloren zyn. Niettemin erkennen de meeste ex perts, ook in het buitenland, graag onze superioriteit op velerlei tech nisch gebied, aldus onze zegsman. Het is slechts ons ongeluk, dat we de materiële middelen missen om onze kwaliteit overtuigend te demonstreren. Voor het moment bestaan er bijv. nog geen apparaten, waarmee men volgens verschillende lijnsystemen uitzendin gen op kan vangen. Er wordt daaraan echter wel intensief gewerkt. Wan neer het zover komen mocht, dan hoeven wy, Fransen, de concurrentie niet meer te duchten, omdat iedere ob jectieve waarnemer dan wei zal moe ten erkennen, dat ons procédé vol doening verschaft. By gebrek aan fondsen wachten we dus maar af, dat de voortschrijdende techniek ons de helpende hand komt reiken!.... De krant voor iedereen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1950 | | pagina 3