Wordt parlement gevangene van kabinet? Eerste Kamer critisch over regeringsbeleid inzake pensioenverhoging Kerkelijk Leven WEK DE GAL IN UW LEVER OP Eervol ontslag voor prof. mr E. M. Meijers Mr J. Drion volgt hem op als hoogleraar in burgerlijk recht en infernafionaal privaatrecht Benthuizen krijgt attractieve bijzondere lagere school Nog dit jaar zal met bouw worden begonnen Met een enkel woord WOENSDAG 9 AUGUSTUS Regi enng mag geen wetgever worden „Weinig enthousiast, zowel wat vorm als inhoud betreft," zijn blijkens het voorlopig verslag van de Eerste Kamer over het wetsontwerp tot pensioenver- hoging vrij veel leden over dit wets ontwerp. Het tussen de Regering en de Twee de Kamer gevoerde overleg heeft wel is waar tot enige verbeteringen geleid o.a. het doen ingaan van de voor gestelde bijslag van f. 40 op 1 Januari 1949 in plaats van op. 1 Januari 1950 maar over het. geheel genomen is er van de zijde der Regering huns in ziens weinig tegemoetkoming betracht nopens de in de Tweede Kamer geuite wensen. Duidelijk is gebleken, dat er tussen de Regering en de Tweede Ka mer een belangrijk verschil van me ning bestaat over de vraag, in welke mate aan gepensionneerden een te gemoetkoming moet worden verleend in verband met de vermindering van de koopkracht van het geld. Dit was met name het geval bij de behandeling van het amendement-Van Sleen, dat met algemene instemming der Kamer ten doel had, een brug te slaan tussen de opvattingen van de Regering en die van de Tweede Kamer. De leden hadden weinig bewondering voor de wijze, waarop de Regering heeft gemeend, hierop te moeten re ageren. Zij deed geen enkele poging ter tegemoetkoming en volstond met Deze leden behouden zich dan ook nog alle vrijheid voor in het bepalen van hun stem nopens dit ontwerp en namen zich in elk geval voor, b{j de behandeling van de Rijksbegroting voor 1951 op deze aangelegenheid terug te komen. Andere leden merkten o.m. op, dat de meegaande houding van de Twee de Kamer hen tot nadenken had gestemd. Een parlement, dat de con sequenties van zUn inzicht, dat van een zittend Kabinet afwijkt, niet vermag te aanvaarden, loopt kans de gevangene van dat Kabinet te wor den. De volksvertegenwoordiging dient te voorkomen, dat, als het op de wilsvorming van de wetgever aan komt, het feitelijk de Regering is. die vaststelt wat in een land wet zal zyn. eximbank keurt indonesische j pe[ protest van Daily Express Geen parlementaire defensie-commissie EERSTE KAMER VERWIERP VOORSTEL-WENDELAAR. De Eerste Kamer kwam gistermiddag bijeen ter goedkeuring van enige kleinere wetsontwerpen en het wets ontwerp inzake premieregeling woning bouw 1950, na een korte discussie, het voorstel tot herziening van het reglement van orde. Voorts kwam nog aan de orde het voorstel-Wendelaar tot instelling van een vaste commissie voor defensie- PLANNEN GOED. Een Indonesische autoriteit zeide gis teren te verwachten, dat de Export- en Importbank deze week of in het begin van de volgende week haar goedkeuring zal hechten aan het gebruik van 2 mii- lioen dollar ten behoeve van het nieuwe Indonesische wegenbouw programma. Een dergelijke maatregel zou t\Vee of drie weken later gevolgd worden door het toewijzen door de Bank van een be drag van 12 tot 14 millioen dollar voor havenwerken en een bedrag van om streeks 5tL' millioen dollar voor electri- citeitswerken. De Bank hechtte de vorige week haar goedkeuring aan 20 millioen dollar ten behoeve van mechanische transport ob jecten. AANSLAG IN AMSTERDAM GEHEEL OPGEHELDERD. De recherche van de politie War moesstraat te Amsterdam heeft thans het onderzoek in de moordaanslag, ruim een week geleden gepleegd in de Pater- nostersteeg te Amsterdam, afgesloten. Er waren twee verdachten gearresteerd, namelijk „Schele Kees" en „Willy", beide figuren bekend op de Zeedijk en omge ving. Willy is gisteren op vrije voeten gesteld, daar wel gebleken is. dat hij met deze zaak niets te maken had. Kees daarentegen zal Donderdag voor de officier van justitie worden geleid, Motief van de daad ls, aldus de poltie, een zakelijke kwestie' geweest. Het slachtoffer gaat goed vooruit en er is alle hoop, dat hij binnen niet al te lange tijd het ziekenhuis zal kunnen verlaten. bLl ichvuivvbuviiiiiii; Vil .uio.viiu v intrekking van het ontwerp aan te aa"oelegenheden kondigen, indien het amendement h^r Kropman zou worden aangenomen. Hoewel de gehele Kamer het met het amende ment eens was, werd het verworpen. Dientengevolge dreigt er een verschil van inzicht te blijven bestaan tus sen Regering en Tweede Kamer over de vraag, in welke mate in de noden der gepensionneerden moet worden voorzien. De in dit wetsontwerp ont- (KVP) deelde mede, dat de commissie in meerderheid van oordeel is, dat het voorstel-Wen delaar niet behoort te worden aange nomen, Er bestaat reeds een defensie commissie en men acht het beter, dat de Kamer eerst ervaring opdoet met de drie andere ingestelde commissies. Bovendien beklaagt de heer Wendelaar zich er over, dat de Kamer sinds lange tijd niet met de regering over defen- Ned. Ilerv. Kerk Beroepen te Muiden W. A. S. Lauyense te Drlesum. Aangenomen naar Klooster-Ter Apel J. J Brljker te Arum (Fr.); naar 's-Hertogen- bosch N K. v, d. Akker te Rhenoy; naar Marum. H F. Swart te Berkhout; naar IJmulden-Oost G. Wassenaar te Huizen: naar Zeist (vac. dr H Berkhof) A. de Vries te Middelburg. Geref. Kerk onderli. art. 31 K.O. Be dankt voor Murmerwoude R. te Velde te Zalk en Veecaten. Geref. Gemeenten Tweetal te Vlaar- dlncen dr C. Steenblok te Gouda en F. Mallan te Brulnlsse. worpen bijslagen achtten de aan het woord zijnde leden een onvoldoende sie-aangelegenheacn heeft gediscussr tegemoetkoming. Zij hadden er dan ook de voorkeur aan gegeven, dat het amendement- Van Sleen ware aanvaard, met alle consequenties van dien. om aldus er van te doen blijken, dat de Tweede Kamer niet bereid was genoegen te nemen met de wijze, waarop de Rege ring de gepensionneerden tegemoet ■weiisle te treden. De machtsoverdracht in België Teneinde een bijzondere commissie in staat te stellen de amendementen op het wetsvoorstel tot overdracht der koninklijke bevoegdheden op prins Boudewijn te bestuderen, heeft de Bel gische Kamer van Volksvertegenwoor digers gistermiddag besloten met de debatten over dit wetsvoorstel pas van middag een begin te maken. Deze de batten zullen, naar het zich laat aan zien. vanavond worden voortgezet en worden besloten met een stemming. Bij de introductie van het wetsvoor stel verklaarde eerste-minister Duvieu- sart, dat de regering aanvankelijk niet geloofd heeft aan de mogelijkheid, dat de stakingen als gevolg van de terug keer van de koning zulk een omvang zouden aannemen Zij heeft bijzondere maatregelen moeten nemen öm een burgeroorlog te voorkomen. Het is echter de plicht van de rege ring, zo zeide hij verder, deze stakingen met een politieke achtergrond te ver oordelen. en zij ls vastbesloten deze ook in de toekomst te bestrijden. Duvieusart herinnerde hierna aan de woorden van de vorst met betrekking tot de nationale eenheid der Belgen en hij stelde in het licht, dat het desbe treffende wetsontwerp een juridische vorm aan de intenties van de koning wil geven. De eerste-minister sprak ten slotte de verwachting uit, dat de drie nationale partijen prins Boudewijn bij de uitoefening van zijn taak loyaal ter zijde zullen staan. De woorden van Duvieusart werden slechts van de zijde der CVP op applaus onthaald. Crisis in Denemarken REGERING BIEDT ONTSLAG AAN. De Deense socialistische minderheids regering is hedenochtend na een spoed zitting van het parlement, welke de ge hele nacht duurde, afgetreden. Het ontslag kwam na een sterke aan val van de zijde der oppositie naar aan leiding van het tekort op de betalings balans. Premier Hedtoft verklaarde, dat de regering „in deze ernstige tijden" niet voort kon gaan zonder de volledige steun van de Kamer: De regering had voorstellen gedaan tot het uitschrijven van gedwongen le ningen en het opleggen van nieuwe hoge belastingen om de kosten van de defensie te dekken, die mede door de striid in Korea veroorzaakt zijn. De nieuwe belastingen zouden 350 millioen kronen moeten opbrengen voor het bin nen twee jaar versterken van de Deen se defensie en opbouwen van een bur gerlijke defensie-organisatie. Een direc te belasting zou worden opgelegd aan allen, die een netto inkomen van meer dan 10.000 kronen hebben. De ver plichte lening zou gelden voor alle per sonen en instanties met een kapitaal van meer dan 50.000 kronen. Het zou een lening van 20 jaar zijn met een ren tevoet van 3\<i% per jaar. Indirecte be lastingen zouden geheven worden door het verhogen der prijzen van versnape ringen. tabak, sterke drank, benzine en motorrijtuigen. De regering had ook een sterke ver mindering van de import voorgesteld, nl van 280 millioen kronen. De minister van handel en bevoorra ding stelde o.m.' voor. een aantal arti kelen van de zg, vriie ."ist over te bren gen naar de lijst van goederen, die on der toezicht staan en het was op dit punt. dat de oppositiepartijen de rege- rine niet konden steunen. De demissionnaire regering is sedert 12 November 1947 in functie geweest. De socialisten hebben 57 vah de 150 zetels in de Tweede Kamer, de liberalen 49. conservatieven 17, links-radicalen 10, communisten 9, grondbelastingpartli 6 en vertegenwoordigers van de Faroer 2. In betrouwbare parlementaire krin gen wordt vernomen (ls. L de al s :_ne verkiezingen zo spoedig mogelijk zul len worden gehouden, naar men ver wacht op 5 September. eerd. Nu ligt een discussie in 't geheel niet op de weg van een dergelijke com missie. De heer Van Heuven Goedhart (Arb.) was voorstander van het voorstel-Wen delaar. Wanneer men met deze com missies begint, dient men het alles overheersende belang der defensie niet uit te sluiten. De heer Wendelaar (Vrijheid) ver dedigde zijn voorstel. Hij achtte op het gebied der defensie de toestand van zo bijzondere aard, dat er z.i. aanleiding is tot het instellen van een vaste com missie. Weliswaar is er reeds een defensie commissie, maar deze wordt door de Kroon benoemd. Spr. beoogde juist een parlementaire commissie. Het voorstel werd. verworpen met 25 tegen 9 stemmen. De Kamer komt Woensdag 16 Aug. weer bijeen. AMERIKAANSE STUDENTEN NAAR NEDERLAND. Voor studie aan Universiteiten en Hogescholen. In de komende herfst zullen 25 Ame rikaanse studenten zich laten inschrij ven aan een Nederlandse Universiteit of Hogeschool. Deze groep vormt een onderdeel van de 682 Amerikanen die in het komende academische jaar in een zevental Euro pese landen hun studie zullen voortzet ten In het kader van de „Fulbright-act" welke het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken machtigt buiten landse valuta en credieten, verkregen uit de verkoop van overtollige voorra den in het buitenland, aan te wenden voor het financieren van uitwlsselings- ADVERTENTIE U zult 'h morgens „kiplekker" uit bed springen. Elke dag moet uw lever een liter gal in uw Ingewanden doen stromen, anders ver teert uw voedsel niet, het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPfL- LETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuur lijke wijze te regelen. Een plantaardig zacht middel, onovertroffen om de gal te doen stromen. Eist Carter's LeverplUetjes. inzake B^rtha Hertogh STUITEND DAT ZOIETS ONDER ENGELSE OGEN MOGELIJK IS. De veel gelezen Engelse „Daily Ex press" heeft heden betoogd, dat Bertha Hertogh aan haar ouders moet worden toegewezen. Het blad deed voorts de suggestie, dat zij hangende een gerech telijk onderzoek inzake de geldigheid van het huwelijk van haar echtgenoot moet worden gescheiden. „Het is haast niet te geloven, dat de wetten van een van Engeland afhan kelijk gebied de rechten van de ouders over hun dertienjarige dochter kun nen ontkennen", zo schrijft het blad, dat voortgaat: „Enkele dagen na de uitspraak van het hof van appèl te Singapore „trouwde" Bertha met een Maleise Islamiet, onder omstandig- lieden, die de gedachte doet opkomen, dat men haar hierdoor wilde „behoe den" tegen haar ouders. Het is vre selijk en stuitend, dat zoiets onge hoords door de vingers kan worden gezien in een Britse kolonie. Er bestaat twijfel over de geldigheid van het huwelijk. Indien Bertha, zo als haar ouders zeggen, pas dertien jaar oud is, is er geen sprake van een huwelijk" Volgens het blad moet Ber tha, hangende een gerechtelijk onder zoek, onder bescherming van het gou vernement worden geplaatst, terwijl in tussen een beroep op de privy council moet worden gedaan voor toewijzing van het meisje aan haar ouders. „In dien de Britse wet ten slotte geen ma nier kan vinden om dit te bereiken, dan bewijst zij niet in overeenstemming •te zijn met het volksgeweten en be hoort zij om die reden gewijzigd te worden", aldus de „Daily Express". PROF. DR G. A. VAN RIJNBERK 75 JAAR. Op 15 Augustus a.s. hoopt de Amster- damse prof. dr G. A. van Rijnberk, die te Blaricum woonachtig ls, 75 jaar oud te worden. In 1909 werd hij benoemd tot hoog leraar aan de Amsterdamse Universiteit en in 1913 volgde hij prof. Burger op als hoofdredacteur van het Ned. Tijdschrift i voor Geneeskunde. DEMONSTRATIEVE BIJEEN KOMSTEN VAN HET NVV. Het NW zal, gehoor gevend aan de hiertoe door het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen gedane op roep, een vijftal demonstratieve bijeen komsten beleggen in verband met Korea. AMATEURBOKSER OP KERMIS DOODGESLAGEN. Een 35-jarige Franse journalist is Woensdag op de kermis te Rijssel dooi een Nederlandse beroepsbokser zo ern stig geraakt, dat hy aan de gevolgen is overleden. De Fransman, die de uitdaging om tegen de 21-jarige Nederlander in de ring te treden, aanvaardde, ging al spoe dig tegen de grond. De eigenaar van de tent, die als scheidsrechter optrad, tel de hem uit. doch de journalist bewoog zich niet meer. Hij was dood Bü Kon. Besluit is met ingang van 18 September a.s. aan mr E. M. Meyers »p zijn verzoek eervol ontslag verleend als gewoon hoogleraar in het burgerlijk recht en het internationaal privaatrecht aan de Leidse Universiteit met dank betuiging voor de byzondcr belangrijke in deze betrekking bewezen diensten. Met ingang van de dag, waarop hü zün ambt zal aanvaarden, is benoemd tot gewoon 'hoogleraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid aan deze universiteit, om mderwys te geven in het burgerlijk recht en het internationaal privaatrecht, mr f. Drion. Voorts is dc onderwijsopdracht van mr G. de Grooth, gewoon hoogleraar in bet burgerlijk recht aan de Leidse Universiteit, aangevuld met „het internationaal mvaatrecht". Ook prof. mr G. de Grooth neemt deel van leeropdracht over Eauard Maurlts Meijers werd 10 Ja nuari 1880 in Den Helder geboren. Hij studeerde aan de Gemeentelijke Uni versiteit van Amsterdam, waar hij op 3 April 1903 cum laude promoveerde op een proefschrift getiteld „Dogmati sche rechtswetenschap", een disserta tie, waarin de jonge doctor reeds aan stonds blijk gaf van buitengewone be gaafdheid. Op 9 Augustus 1910 werd hij be noemd tot hoogleraar te Leiden in het burgerlijk recht en internationaal pri vaatrecht, welk ambt hij cp 2 Novem ber da aanvaardde met het uitspre- Prof. mr. E. M. Meijers. HOOVER: IEDERE COMMUNIST EEN SABOTEUR OF SPION. De directeur van het vermaarde F fe deral BCureau) of I investigation), de Amerikaanse „geheime dienst". Hoover heeft in een interview met het Ameri kaanse weekblad United States News and World Report verklaard, dat Ame rika in iedere Amerikaanse communist een saboteur of een spion dient te zien. „Elke communist is een mogeHike spion of saboteur. Vandaag verspreidt hit misschien vredesmanifesten of ver koopt hii communistische literatuur, maar morgen kan hij de Amerikaanse industrie saboteren of dienen als spion- nage-koerier", aldus Hoover. Hoover gelooft, dat radio en pers on schatbare diensten bewijzen door het publiek in te lichten over het ware ka rakter van het communisme. „Ik zou communisme in Amerika nooit vrezen als alle communisten in het openbaar werkten op de markt plaats van het vrije woord en de vrije gedachte. Maar dat doen zij niet", al- Einde 1949 diend? het bestuur der Ver. „Een Schoot met den Bijbel te Benthuizen een verzoek bij de Gemeenteraad aldaar In om voor de stichting van een nieuw schoolgebouw in de kom der gemeente dc benodigde gelden uit de gemeentekas te verstrekken. Het vraagstuk over de bouw van deze bijzondere lagere school, vooral waar het hier gaat over de stichting van een gebouw, dat van grote Invloed op het dorpsbeeld zal zijn, eiste van de kant van het gemeentebestuur een nauw- keurige bestudering. programma's van leerkrachten en stu- j <jus Hoover. „Wn kunnen hen niet op denten met andere landen. Deze wet werd in 1946 van kracht en in 1948 werd met de uitvoering van het eerste programma een aanvang gemaakt. Sedert dat tijdstip zijn reeds ongeveer 1500 Europese en Amerikaanse leer krachten en studenten uitgewisseld. gelijke voet tegen komen. Zij werken achter een maskerade van schiinheilig- heid. Daarom moet Amerika waakzaam j zijn en het communisme kennen voor wat het werkelijk is: een kwaadaardig I kwaad, dat dit volk zou willen vernie- I tigen. (United Press). Geen lange gangen maar een centrale hal Op 1 Februari 1950 werd door het gemeentébestuur een oriënterende be spreking gehouden met de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie I Delft, de heer Duchateau. het bestuur der schoolvereniging met. voorzitter P. T. van Gaaien aan het hoofd, de con sulent voor de lichamelijke oefening en het hoofd van de Technische Dienst, de heer H. Meindert. Ook de architect B.NA. van het schoolbestuur, de heer G. Nijhoff te 's-Gravenhage, was hier bij tegenwoordig. De inspecteur wenste in elk geval de bestaande problemen, t.w. de bouw van een nieuwe bijzondere lagere school en de inrichting van een gymnastieklokaal, bij elkaar te houden, terwijl hij niets voor uitstel gevoelde. Unaniem kwam men tot de volgende conclusie 1. Het is nodig, dat een nieuwe school wordt gebouwd met een terrein voor lichamelijke oefening van tenminste 800 M2 oppervlakte, welk terrein ook dienstig zal zün voor het openbaar lager onderwijs. 2. Het verdient ten sterkste aanbeve ling dc Christïiyke Kleuterschool on der te brengen in het gebouw der bijz. lagere school aangezien eerstge noemde school in de toekomst zal moeten beschikken over twee lesloka- lokaal, dat zowel voor het openbaar als voor het bijzonder onderwijs dienstig zal zijn. Bovendien zal de pl. gymnastiekver. „Na Arbeid Sport" van deze Inrichting gebruik kunnen ma ken. 4. De openbare school kan dan en beter worden gehuisvest in de twee lokalen van de linkervleugel van het gebouw dier school. Een conclusie welke later is getrok ken, hield in, dat de nieuwe school het best kan worden gebouwd ten Zuid-Oosten van de openbare school. TE WEINIG AANDACHT AAN LICHAMELIJKE OPVOEDING BESTEED. Aan de lichamelijke oefening is bij gebrek aan een behoorlijk gymnastiek- j lokaal en een oefenplaats buiten te weinig aandacht besteed. Dit kon door j de inspecteur van het lager onderwijs niet langer worden gedoogd. De stichting van een gymnastiek lokaal zou eohter een zeer grote uitgave vragen n.l. f. 45.000.Beter en juis ter werd het daarom geoordeeld, dat moest worden overgegaan tot de stich ting van een nieuwe byzondere lagere school met daarbij de aanleg van een gvmnastiekterreln van 800 M2 (zo mo gelijk 40 x 20 M.). In April 1949 hebben B. en W. van Benthuizen er reeds de aandacht van de Raad op gevestigd, dat het gevaar met denkbeeldig zou zijn, dat het Chr. kleuteronderwijs met ingang van 1 ken van een rede over „De taak der rechtswetenschap ten aanzien der vrije rechtspraak". Tijdens zijn professoraat heeft hij een onnoemlijk groot aantal weten schappelijke werken gepubliceerd, zo als „Bijdrage tot de geschiedènis van het int. privaat- en strafrecht m Frankrijk en de Nederlanden", „De ar beidsovereenkomst", ..Erfpacht", ..Juris interpretes seaculi XIII", „Le droit li- gurien de succession en Eurcpe occi dentale", „Le droit coutumier de Cam- brai", „Het Ligurische erfrecht in de Nederlanden", voorts bijdragen ln „Vragen des tijds", Opbouw", het Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, het Weekblad voor privaatrecht e.d.' fa 1929 heeft prof. Meijers voor zijn wer£ „Le droit ligurien de succession en Europe occidentale" de gouden Thor- beckemedaille ontvangen, de hoogste onderscheiding, welke een Nederlandse jurist kan verwerven. Deze bekroning was de vijfde sinds 1878. het jaar waar- in de Thorbecke-stichting tot stand kwam. De Kroon erkende zijn verdiensten door zijn benoeming tot commandeur in de Orden van Oranje-Nassau en de Nederlandse Leeuw, Zijn zeer grote verdiensten op het gebied van het recht werden voorts ge- honoreerd met eredoctoraten van de Universiteitenvan Aberdeen, Brussel, Leuven en Parys. Verder is hij sedert 1920 lid van de Kon. Akademie van Wetenschappen, buitenlands lid der Kon. Vlaamse Aka demie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, oud-voorzitter der Nederlandse Juristenvereniging, redac tielid van talrijke tijdschriften en voorzitter van de Staatscommissie tot herziening van de Nederlandse burger lijke wetgeving. Zijn verzamelde artikelen (tot 1 Juli 1935) werden onder de titel „Rechts kundige opstellen" samengebracht in een bundel, welke door oud-leerlingen van de hoogleraar aan deze bij gelegen heid van diens zilveren jubileum werd aangeboden. Hoe omvangrijk dit oeuvre reeds 15 jaar geleden was, moge blijken uit het feit, dat alleen de vermelding der vind plaatsen 69 bladzijden druks in beslag nam. Ook nadien ls een onafgebroken stroom van publicaties uit zijn pen gevloeid. Van zijn ongebroken geest tydens de moeilijke oorlogsjaren prof. Meijers wercl in November 1940 uit zijn ambt ontslagen, in Augustus 1942 gevangen genomen en kort daarna naar Duits land vervoerd getuigt het in 1948 ver schenen werk „Algemene begrippen van het burgerlijk recht", dat hij schreef tij dens zyn gevangenschap toen hem geen enkel rechtsgeleerd werk ter beschik king stond! De bekroning van zijn bijzonder vruchtbaar leven ls de hem in 1947 door de Nederlandse regering verstrekte op dracht tot de samenstelling van een nieuw Burgeriyk Wetboek, waaraan hij zich met grote geestdrift heeft gewijd en dagelijks nóg wijdt. Reeds voor de zomervacantie heeft prof. Meyers in Intieme kring afscheid genomen van zijn studenten. len en een speellokaal, met daarbij April 1951 In' het gedrang zou komen, Kwatta soldaatjes blijven altijd geldig Vraagt Uw winkelier of ons om de uitgebreide cadeauxlijst. N.V KWATTA BREDA (Holland) een klein speelterrein, 3. De twee lokalen, waarin de open bare school is gehuisvest, kunnen worden ingericht voor gymnastiek- BINNENLAND Een Zwitsers monteur, genaamd Odd. was gisterochtend ln de meelfabriek derfirma Noury en Van der Lande te Deventer bezig met het herstellen van molens, waarbij een drijfriem van de schijven afliep De man legde de riem weer op ae machine, doch werd meteen door de riem meegesleurd. Hij ls aan zyn verwon dingen overleden. - De aanvangsdatum van de onderwij zerscursus voor gedemobiliseerde militai ren. welke aanvankelijk was bepaald op 1 September a.s., ls wegens het grote aantal aanmeldingen verschoven naar 1 October Ter gelegenheid van het twaalfde internationale strafrechts- en gevangenis congres. dat van 14 tot en met 19 Augustus te 's-Gravenhage wordt gehouden, wordt in de zalen van Pulchrl-Studlo aan het Lange Voorhout een tentoonstelling op het ge bied van het gevangeniswezen ingericht. Vermoedelijk door onjuiste wlssel- bedlenlng ls gisteravond op het station Nunspeet een goederenwagen ontspoord waardoor één van de sporen tussen Amers foort en Zwolle enige tijd versperd was. Morgen komen öp Schiphol 56 offi cieren en vaandrigs van de Franse militaire luchtvaart aan. die een driedaags bezoek aan Nederland zullen brengen. BUITENLAND Te Cannes heeft een tweede Juwelen- diefstal plaats gehad, nu ter waarde van 2 millioen francs. De bankcommissle van de Senaat hoeft een wetsontwerp goedgekeurd, waar Naar uit gewoonlijk welingelichte J kringen wordt vernomen, zal de Franse bij aan president 'Truman machtiging regering vermoedelijk voor het einde van wordt verleend tot Instelling van .een deze maand een lening van 225 millioen contrólesysteem op de prezen, en de rantsoenering. Volgens het West-Duitse persbureau DP A is een vier maanden geleden uit een Russisch concentratiekamp ontslagen Duitser ln Berlijn aangekomen, waar hy verteld heeft van Duitse krijgsgevangenen ln de Sovjet-Unie. De teruggekeerde ge vangene wiens naam door de West-Ber- lijnse autoriteiten geheim gehouden wordt. erklaarde. uit een concentratiekamp te Karranganda (Kazakstan) ontslagen te zijn. Hij deelde mede. dat zich ln dit kamp nog 763 Duitsers bevonden, o.w. 43 vrou wen. ZIJ waren allen veroordeeld tot 25 Jaar dwangarbeid. Generaal MacArthur heeft stappen dollar ontvangen van een groep banken ln Amerika. De hoogste gerechtelijke Instantie van de RK kerk. heeft de 31-Jarige Poolse priester Stanislaus Bojan ontzet, daar hij aldus de bekendmaking, door bedrog zijn priesterwijding heeft ontvangen. Het parlement van Israël heeft met 57 tegen 36 stemmen zijn vertrouwen ln de regering van minister-president Ben Goerlon uitgesproken. Zulks Inzake de jongste regeringsmaatregelen, waarbij tex tiel en leder gedistribueerd worden. De vroegere Tsjechoslowaakse ambas sadeur te Nanking. Lelek, ls volgens de „Daily Telegraph" uitgeweken. De Engelse commissaris voor Noord- genomen om de defensie van Japan te 1 Rljnland-Wcstfalen heeft de drukkerij an versterken, door 75.000 reservisten aan de het communistische blad „Rhelnlsch- Japanse politiemacht toe te voegen Hij zal iWestphaelische Volksdruckerei" gesloten en j..i,i..i... Eat Klorl nnnr oon mionri uarhnHon die politiemacht nog verder Indien de situatie zulks eist, uitbreiden. het blad voor een maand verboden. tenzy' andere voorzieningen ten aan zien van de hulsvesting der bevolking van de bijzondere school mochten wor den getroffen. Dat deze zienswijze zeer terecht is geweest blykt wel hieruit, dat wan neer de nieuwe school niet zou wor den gebouwd, de kleuterschool zon der huisvesting zou komen te zitten. Misschien reeds op dit ogenblik. waJ re het niet, dat voorzitter P. T. van Prof. mr. J. Drion. Zijn opvolger als hoogleraar in het burgerlijk recht en internationaal pri vaatrecht, prof. mr J. Drion werd 30 December 1915 in 's-Gravenhage gebo ren. HIJ liet zich in 1935 als student aan de Leidse Universiteit inschrijven en legde in 1939 cum laude het doctoraal examen ln de rechtswetenschappen af. Enige maanden geleden, op 28 Juni 1950 promoveerde hij bij prof. Meyers even eens cum laude tot doctor ln de rechts wetenschappen op een proefschrift geti teld „Administratie contra rechter". Na het behalen van de meesterstitel wasmr Drion geruime tijd werkzaam als repe titor. In 1947 werd hij door de Minister van Justitie belast met de bijzondere opdracht, om prof, Meijers behulpzaam te zijn by diens opdracht tot het sa- samenstellen van een ontwerp Burger lijk Wetboek. In 1949 werd dr: heer Drion benoemd tot adjunct-secretaris der Stadscommis- *4^4 mei, udi luurziiicr r. i. van j.. Gaaien en zijn medebestuursleden van I ?le tbt herziening van de Nederland oa .a-- burgerlijke wetgeving, waarvan zyn „Een School met den Bijbel" zo wel willend zyn geweest van het voor nemen om dat lokaal in gebruik te stellen, af te zien. President Truman heeft het ontslag aanvaard van Carroll L. Wilson als general- manager van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie. Achtergrond hiervan is tweedracht tussen Wilson en de nieuwe voorzitter van genoemde commissie. Gor don Dean. Carlton Shugg. Wilsons plaatsvervanger i zone en een aantal der afgelopen twee Jaar, zal als waarne- gearresteerd, o.w. de mend general-manager optreden. VOORLOPIG GEEN DERDE LEERKRACHT VOOR OPENBAAR ONDERWIJS. Naar de voorzitter der afd. Bent huizen van Volksonderwijs ons me dedeelde, behoeft men voorlopig niet aan een derde leerkracht voor het i openbaar onderwys te denken. Er behoeft derhalve geen vrees voor te bestaan, da't bij een normale gang van zaken gebrek aan schoolruimte zal ontstaan, tenzij zich byzondere 1 omstandigheden mochten voordoen. De Australische kruiser Australia" ls Mocht echter in de toekomst de er ln geslaagd dr Serge Udovikoff aan meerdere lokaliteiten zich 1 boord te nemen, die aan een blindedarm- naai, meeraere lokaliteiten zien ontsteking leed op het eenzame Heard- voordoen, dan zal, mede met het oog eiland, ln het Zuid-Poolgebied. op de ouderdom van het gebouw, ten nieuwe openbare school moeten worden De „Volkspolitie" ln de Russische sector van Berlijn heeft onverwacht een Inval gedaan ln het hoofdbureau van de liberaal-democratische partij der Sovjet leden dezer party secretaris-generaal Guenther Stempel en diens echtgenote. gebouwd. Door de inlichting van een gym nastieklokaal zal de gymnastiekvereni ging gelegenheid, krijgen in een behoor lijke ruimte te oefenen. Dit wordt met het oog op de opgroeiende jeugd van se gangen te vervallen. leermeester, prof. Meijers, het voorzit tersambt bekleedt. zeer veel betekenis geacht. Het vraag stuk der vriie tijdsbesteding alsmede dat der binding der plattelandsbevol- king aan haar omgeving kunnen met i tot oplossing worden gebracht indien j geen bloeiend verenigingsleven bestaat B. en W. hebben de zeer verblij dende mededeling ontvangen, dat d® school op het urgentieplan 19°" J? geplaatst, hetgeen inhoudt, dat du jaar nog met de bouw zal worden aangevangen. Het type een zogenaamde J13'" school" werd reeds in Denemarken toegepast. De school zal 5 lokalen tellen ieder bestemd voor 48 leerlingen 8®" groep eerd om een hal. welke 7.25 bil m. meet en gelegenheid biedt tot bil' eenkomsten. De vloeren zijn van ft®* wapend beton, voor de lokalen af2e" werkt met houtgraniet in zeer eenvou dige uitvoering met holle hoeken. Hierdoor komen lange en vaak dood'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1950 | | pagina 2