Laatste Berichten Koninklijke dagorder lof KKIL-leden STADSNIEUWS Officiële publicaties Noord-Koreanen op uiterste punt van Korea Zij veroverden Haenan en Koer je Het Leidsch Dagblad Beurs van Amsterdam DINSDAG 25 JULI foont U waardige erfgenamen van een groots, verleden H.M. Koningin Juliana heeft heden een dagorder uitgegeven, gericht tot de officieren, onderofficieren, korporaals en soldaten van het Koninklijk Neder lands Indonesische Leger, waaraan het volgende is ontleend: „Met ingang van 26 Juli houdt het Koninklijk Nederlands Indonesisch Le ger op te bestaan. Met die dag eindigt zijn lange, be wogen en roemrijke historie van bijna 120° jaren. Uw vaandels, waarvan er vier de Mi litaire Willemsorde dragen als hoog ste dapperheidsonderscheiding, tonen de daden aan van moed, beleid en trouw, die zo talrijk zijn in de ge schiedenis van het Koninklijk Neder lands Indonesisch Leger. Nooit werd tevergeefs een beroep op U gedaan. Trouw hebt Gij door de tij den heen Uw plicht vervuld. Ik besef, dat thans de overgang naar een ander leger of naar de burgermaat schappij in Uw aller leven diep ingrijpt en begrijp zeer wel de moeilijkheden, die dit. voor velen Uwer meebrengt. Ik voel echter bij dit woord niet al leen achterom te mogen zien, maar niet U de blik vooruit te moeten richten. Dit vooruitzien is voor U persoonlijk zeer verschillend. Maar moge het U allen gegeven zijn, een nieuwe plaats in dc maatschappij zo nodig met volharding te zoeken en te Middenstandsdiploma Voor het hier ter stede afgenomen middenstandsdiploma zijn geslaagd: L. v. d. Blom Leiden; C. v. d Blom Harten, Haarlemmermeer; F. L. Blonk, Oegst-geest; D de Boer, Katwijk a. Zee; G. de Boer, Rijnsaterwoudie; P. G. de Boer. Leimuiden; L Schoenmakers- Groen, Voorschoten; Th. C. de Boer, Zoeterwoude; P. J. Boere, Rijp wetering F, Boers, Monster; A A. Bogerman, Ha zerswoude; D. J. Bonnet Leiden; A. M. Boogert, Voorschoten; H. J. Borst, Ter Aar; Th, J, M. Borst, Rijpwetering; A. v. d. Bos, Zevenhoven; Th. J. Bousie, Leiden; C. J. H. Bouthoorn. Nieuw-Ven nep; Th. H. M Brama, Noordwijker- hout; P. v, d. Breggen, Alphen a. d. Rijn; P. Bremnier, Hazerswoude; H. Breuker, Leiden; J. H. Brinks, Leiden. J. P Brouwer, Noordwijk; C. A. M. de Bruyn, Leiden; P, C. Buikstra, Oegst- geest; W. Buis, Woubrugge; P. G W. Burgmeyer. Nieuwveen; J. W. Buys Sassenheim; C. J. Gompier, Wassenaar; H, F. Akerboom Roelofarendsveen; M. D. Akkerman, Zoetermeer; E. Amers foort. Alphen a. de Rijn; J. Th. Ammer- laan, Zoeterwoude; S. K. Andree, Lisse; A. G. A. Arkensteyn, Zoetermeer; J. Ar- noldus, Leiden; C. W. Baak. Rijpwete ring; G. A. Bakker, Wassenaar; C. Barn- hoorn, Katwijk a. Zee; Th. C. G. M. Bakker, Alkemade; J. Bartels Rijnsater- ivaude; A. G G. v. Beek. Voorschoten; J. Beers, Alphen a. d. Rijn; J. Bekooy Wassenaar; E. v. d. Bent. Katwijk a Zee: C, J, v, d. Berg Nieuw-Wetering; L. J. v. d. Berg, Noordwyk-Binnen; L, Berger., Aarlanderveen; J. C. v, Berkel Roelofarendsveen; P. Bézemer, Alphen d. Rijn: J. J v. Biemen," Oegstgeest; E A. M. Bik,;.Leiden; W. Schoenmakers Voorschotdö>'^P- A. Bink-Kraan, Oegst- geest; F. v/-di Blom, Leiden. f' PERSONALIA De heer D. Hortensius alhier is benoemd als onderwijzer ener chr. school te 's-Gravenhage (hoofd de heer Van Oostrum). De heer G. van de Ven. employé klasse P.T.T. te Leiden is overge plaatst naar Noordwijk-Binnen. Mej. C. E. Witsenbujg op arbeids overeenkomst werkzaam bij de P.T.T. te Leiden is benoemd tot employé 3e klasse in vaste dienst. De hoofdinspecteur der dir. bel. mr P. J. Broekhoven te Rotterdam is overgeplaatst naar Leiden (inspectie le aid.) per 1 September a.s. De adjunct-inspecteur ter belas tinginspectie le afd. Leiden mr W.H. Heringa is benoemd tot inspecteur van 's Rijks Belastingen. A.s. Dinsdag zal het 25 jaar gele den zijn, dat mej. H Koster in dienst trad bij het dameshoedenmagazijn H. on W. Middelkoop, Nieuwe Rijn 27. Lezers schrijven TER ATTENTIE VAN PLANTSOENENDIEN ST. Een bewoner van de Maredijk, die Srote bewondering heeft voor het werk van de Gem. Plantsoenendienst, vraagt of het niet mogelijk is, dat de zorgen ran deze dienst zich ook uitstrekken tot Qe graskant van de Haarlemmertrek vaart en de berm van de Maredijk. Een grasmachine, resp, zeis, zouden hier donderen kunnen doen. Voorts vraagt hij aandacht voor het stinkende slootje kngs de Marislaan. vinden, een plaats waar Gij, zij het als burger of als militair, aan ^de Marshallhulp VOOr 1950-'51 NEDERLAND KRIJGT 16 MILLIOEN DOLLAR. ONTEIGENING. De Burgemeester van Leiden maakt, ter voldoening aan artikel 15 van de Ont eigeningswet. bekend: a) dat in de Nederlandse Staatscourant van 5 Juli 1950. no. 128, is opgenomen Koninklijk besluit van 19 Juni 1950, ®°- 28, houdende aanwijzing van ten be hoeve van de verbetering van de verkeers- spoorwegtoestanden te Leiden, in deze scraeente te onteigenen percelen of per- Ce^sgedeelten; b) dat een afdruk van het sub a ge- io?nlöe beslult met Ingang van 27 Juli isoo tot en met 18 Augustus d.a.v. voor «n leder ter inzage zal liggen ter ge- P^entesecretarie, afdeling Openbare Wer- n 'Stadhuis, kamer no. 111). Leiden, 25 Juli 1950. De Burgemeester voornoemd, S. MENKEN. Weth. loco Burgemeester. UITBREIDINGSPLAN'. a,£e Burgemeester van Lelden brengt ter kennis, dat een bij raadsbesluit 7'0«i Juli 1950 vastgesteld plan tot her- 'ening van het plan van uitbreiding voor cm 5Lemeent<? Leiden, ten aanzien van W 1 ?ele?en aan de Antonie Duyck- van de Paulus Buysstraat. met Ingang n 27 Juli -f950 tot ên met 10 Augustus ter V00r een leder ter inzage Zal liggen rPmeentesecretar1e. afdeling Openbare *er*en (kamer no. 111). Allien, 25 Juli 1950, De Burgemeester voornoemd, S. MENKEN. Weth. loco Burgemeester, weerbaarheid en de opbouw landen Uw eigen, waardevolle bijdra ge kunt leveren. Toont U allen de waardige erfgena men van een groots verleden, door in deze nieuwe levensperiode even goed te weten wat Gij wilt als voorheen. De Almachtige moge U allen behoe- den en leiden." DE OVERDRACHT IN INDONESIË Luitenant-generaal D. C. Buurman van Vreeden en generaa'l-majoor D. R. A. van Langen zijn hedenmorgen om elf uur ten paleize van president Soekarao ontvangen tot officieel afscheid. Nadat het K.N.IJL. gistermorgen af scheid had genomen van zijn doden, die begraven liggen op het kerkhof Men- tengpoelo. had hedenmorgen de over dracht plaats van het hoofdkwartier van luitenant-generaal Buurman van Vreeden aan het leger van de R.I.S. Aanwezig waren luit.-generaal Buur man van Vreeden met zijn chèf 'staf generaal-majoor Van Lange, voorts de minister van Defensie van de R.I S sultan Hamengkoboewono, chef staf kolonel Slmatoepang en vele andere Nederlandse en Indonesische autori teiten, onder wie ook de Hoge Com missaris van Nederland in Indonesië, dr Hlrschfeld. Luit.-generaal Buurman van Vreeden hield eer. toespraak, waarin hy o a. j zeide: ,A,ls Uw commandant wens ik j op dit ogenblik allen, die aan mijn hoofdkwartier verbonden waren en mij hun volle medewerking hebben verleend, persoonlijk dank te bren gen. Ook de hoge autoriteiten van de weermacht van de R.I.S. dank ik har telijk voor de goede samenwerking, die ik mocht ondervinden". Na deze rede volgde het neerhalen van de Nederlandse vlag en het hijsen van de Indonesische vlag. Vervolgens dankte de chef staf van de Apris, kolo nel Nasoetion voor de goede samenwer king. Hedenavond heeft de plechtige op heffing van het K NIL. op het Hoge Commissariaat plaats. Aan 16 landen, welke zijn aangeslo ten by het plan-Marshall is voor het komende belastingjaar (1 Juli 1950 1 Juli 1951) een voorlopig bedrag van 287.600.000 dollar toegewezen, aldus wordt door de E.C.A. te Washington bericht. De voorlopige dollar-toewijzingen zijn als volgt: het Ver. Koninkrijk 75 mil iioen, West-Duitsland 60 miliioen. Frank rijk en Overzeese Gebieden 40 miliioen, Griekenland 28 miliioen. Italië 20 mil iioen, Nederland 16 miliioen, België, Lu xemburg en de Belgische Overzeese Ge bieden 13 miliioen, Oostenrijk 10 mil iioen, Noorwegen 8 miliioen Zweden 6 miliioen, Ierlanji 5 miliioen, Portugal en Overzeese Gebieden 3 miliioen, Turkije 2 miliioen. Denemarken 1 miliioen en IJsland 600.000 dollar Communistische agenten prepareren spoorweg-sabotage „Communistische agenten van de Rus sische zone dringen clandestien in West-Duitsland door, om er groepen militanten te vórmen die belast zUn met de voorbereiding van de sabotage der voornaamste spoorwegknooppun ten" zo heeft Hans Jahn, voorzitter (Zeeland» met gezagvoerder Newrborne AANMONSTERING BIJ AMERI KAANSE KOOPVAARDIJ. Alleen voor de loyalen. Een aantal vakverenigingen van de Amerikaanse koopvaardij en alle reders hebben zich accoord verklaard gehoor te geven aan de suggestie van de Ameri kaanse regering om „slechts loyale Amerikanen" bij de Koopvaardij aan le monsteren. Dit besluit heeft tot doel de „communisten of sympathisanten" van de bemanningsploegen uit te sluiten, „zolang de uitzonderlijke toestand" ge schapen door het Koreaanse conflict voortduurt. De veiligheidspolitie, de kustwachten en de inlichtingendienst van de Marine zijn belast met het na zien van de aanmonsteringslijsten. POSITIE K.L.M.-VLIEGTUIGEN. Uitreis: De PH-TDK (Amsterdam) met gezagvoerder Vlotman is vannacht uit Rome yertrokken: PH-TDH (Hol land) met gezagvoerder Creel is gis teravond in Bangkok aangekomen. Thuisreis: PH-TDB (Walcheren) met- gezagvoerder Houba is gisteren in Amsterdam aangekomen; PH-TDP (Rotterdam) met gezagvoerder Gould is gisteravond in Karatsji aangekomen. Emigranten vluchten: PH-TLW (Overloon) met gezagvoerder Berge- mann is gisteravond uit Singapore ver trokken; PH-TDL (Groningen) met gezagvoerder French is aangekomen in Singapore; PH-TEIJ (Limburg) met gezagvoerder De Jager is gisteravond in Singapore aangekomen: PH1-TEZ van de Westduitse Bond van Spoor wegpersoneel, te Stuttgart op het in ternationaal congres van de Trans portarbeidersbonden verklaard. Jahn voegde er aan toe, dat hU in het bezit is van een lijst van 26 com munistische agenten, „die in West- Duitsland sabotagegroepen organiseren, welke in actie zullen treden, mocht er een oorlog tussen het Oosten en het Westen uitbreken." De uitgeputte Amerikaanse infante risten, die zich in Jong-Dong tegen een grote overmacht moesten verwe ren, hebben zich thans uit de stad teruggetrokken. Een woordvoerder van het 8ste Ame rikaanse legsr heeft medegedeeld, dat de Noord-Koreanen. die langs de Zuid-Westkust oprukken, zich giste ren hebben meester gemaakt van Haenan, op de uiterste punt van het schiereiland, op ongeveer 30 K.M. ten Z.O. van Mokpo, en van Koerje, op 25 K.M. ten Zuiden van Namwon. WORDT POHANG BEDREIGD? De vrees wordt geuit, dat het voor naamste defesiegebied van de Amerika nen door de Noordelijke opmars naar liet Zuid-Westen zal worden onder graven. MacArthur heeft gepoogd in het Zuid-Westen stand te houden met behulp van het luchtwapen, doch de Noordelijken trokken op bij nacht. Aan de andere kant van de frontlün, aan de Oostkust ten Zuiden van het thans in de macht van de Noordelij ken zijnde Jong-Dok, doen de Noord- Koreanen een krachtige poging om door te breken naar dc belangrijke aanvoerhaven Pohang. waar de Ame rikanen na hun landing een brug- gehoofd gevormd hebben. Amerikaanse v-looteenheden hebben Jong-Dok wederom zwaar beschoten. Waarnemers spreken over de moge lijkheid van een nieuwe defensielinie van de Amerikanen en Zuid-Koreanen van Poesan naar Taigoe en jvandaar naar Pohang aan 'de Oostkust. HAASTIGE, MAAR ORDELIJKE TERUGTOCHT. De Amerikaanse soldaten, die van drie kanten worden aangevallen, vech ten wanhopig om een ontsnappings weg open te houden onder het gewel dige vuur van de Noord-Koreaanse legers. Volgens berichten verloopt de Amerikaanse terugtocht haastig, maar ordelik. De Amerikanen hebben vol gens deze berichten honderden Ko reanen neergeschoten. De Noord-Koreanen hëbben vanmor gen vroeg hun eerste luchtaanval op in fanterie van de V.N. in de frontlinie uitr- gevoerd. Volgens berichten uit Poesan verza melen zich grote aantallen vluchtelin gen in de haven van Poesan. Deze zijn van plan naar Japan over te steken. NIEUWE DIRECTEUR HOLLAND AMERIK A-LIJN. In de buiteiigewone algemene aandeel houders-vergadering werd in de door het overlijden van de heer F. C. Bouman ontstane vacature in de directie van de Holland'-Amerika Lijm voorzien door de benoeming van de heer William Ni- colaas Henry van der Vorm, tot dusver directeur van de NV. Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij te Rotterdam en sinds 1947 commissaris van de Hol- land-Amerika Lijn. KEISVER. „ANNA PAULOWNA" OP STAP. De Reisvereniging „Anna Paulowna" heeft gisteren esn zeer geslaagde auto bustocht gemaakt i\aar Arnhem en omgeving, waar onder leiding van de heer F. Onnekink tal van bezienswaar digheden werden bezichtigd. - De leden Fleur (zang) en B. Neutebocm (accor deon) zorgden deze dag voor een vro lijke stemming. De secretaris, do heev H. Cornet, die de organisatie vanrdézs trip had, had veel lof in ontvangst te nemen. De straatcollecte ten bate van het speeltuinwerk heeft ruim f. 800,op gebracht. BODEGRAVEN Twee predikanten beroepen Tcrwül ds H. Roelofsen, Ned, Herv. predikant alhier, een beroep ontving van de Ned. Herv. Gemeente te Zeist, heeft de kerkeraad der Geref. Kerk in de vacature van ds C. Houtman een beroep uitgebracht op ds A. L. Bos, Geref. predikant te IJsselmonde. BOSKOOP Waarschuwing van de Plantenkundi ge dienst Spuit de Rhodos, ook de stammetjes, met kopermiddelen, 100 gram koper op 15 liter water, tegen de bladvlekkenziekte. Met ingang van 1 September a.s. is tot lerares aan de Chr. Nijverheids school voor meisjes in de Hoeksche Waard benoemd mej. P. W. Koelmans alhier. Door dr J. Berg alhier, is aan de penningmeester van de Stichting „Door de eeuwen trouw" een bedrag van f. 70 gezonden, zodat het Boskoopse totaal thans f. 416.32 bedraagt. KATWIJK AAN ZEE Ook ds J. J. v. d. Krift ontving een beroep Terwijl ds J. G. van Ieperen een be roep ontving van de Ned. Herv. Ge meente te Breukelcn, is thans ook ds J. J. v. d. Krift, Ned. Herv. predikant alhier, beroepen door de Ned. Herv. Gemeente te Sneek. OEFENING MET DE REDDINGSBOOT Het zal in September a.s. 40 jaar ge leden zijn. dat de heer C Jonker, schip per van de alhier gestationneerde roei- redd'ngsboot van de N.Z.HR. Mij, lid werd van de bemanning. De heer Jonker had goed gezien om de middag van gisteren uit te kiezen voor het houden van een oefentocht. De zeer was zeer onstuimig en er stond op de kust een stevige branding. Ruim half 6 werden de 4 paarden voor de wagen gespannen. Gaandeweg groeide het aan tal nieuwsgierigen, waaronder veel bad gasten, om het steeds aanlokkelijke schouwspel van een oefeningstocht gade te slaan. De afrit bij de Oude Kerk JKfiEflL afgereden en de boot, bemand met 12 koppen, te water gelaten. De man nen hadden de oliejassen aan en Zuid westers op want de t-ocht beloofde wat! Bij de eerste riemslagen kwamen de stortzeeën al overboord. Nu eens ver hief zij zich op de kruin van een golf, dan verzonk zy in een golfdal. Voor de aan het strand staande toe schouwers was het een prachtig ge zicht, Meer dan een uur bleef men in de kokende branding en toen de boot behouden aan het strand kwam. was er geen draad droog aan de kledij van de wakkere mannen. Deze eerste oefeningstocht van dit jaar was opnieuw een bewijs, dat de mannen paraat zijn om bij een eventu ele scheepsramp handelend te kunnen optreden. Alhier is opgericht de Chr. Bond van Kapperspersoneel. onderafdeling van het C.N.V. Secretaris is de heer J. v. d. Mark, Remisestraat 5. LEIDERDORP AUTO TE WATER. Hedennacht omstreeks 4 uur is een personenauto, bestuurd door de 22-jari- ge mej. M B uit Wassenaar, in de Zijl- dijk gereden. Zowel mej B, als haar mede-passagiere een jonger zusje wisten uit de auto te komen en de wal te bereiken, Eén der inzittenden kreeg een hoofdwonde en is door de E.H.D naar het Acad. Ziekenhuis te Leiden overgebracht. De auto, welke ernstig werd beschadigd, is door de Leidse Brandweer op het droge gehaald, LEIMUIDEN VROUW VERDRONKEN. In de nacht van Zondag op Maandag ls de aan de Leimuiderdijk wonende 50- jarlge mevrouw v. Erk in de Ringvaart verdronken. Haar man kwam in verband met zijn werk, eerst laat in de nacht thuis en bemerkte, dat zijn vrouw, die ziekelijk en slecht ter been is, niet aan wezig was. Bij zonsopkomst vond men haar in de 200 meter van het woon huis gelegen Ringvaart ter hoogte van café Coiyn. Zij was gekleed in nacht japon en blootsvoets. zal vandaag in Sydney aankomen. Bomaanslagen in België STAKINGEN ZIJN BEGONNEN. Bomaanslagen zijn in de loop van de nacht voorgekomen te Luik en in de buurt van Namen. In Cognelee is door een explosie de spoorweg van Namén naar Tienen onklaar gemaakt. De scha de was echter gering en kon nog in de loop van de nacht worden hersteld. De aangekondigde staking i n het Waalse gedeelte van Brabant is van ochtend begonnen. De staking te Tubize, waar oók gisteren reeds gestaakt werd, is thans algemeen. Ook de staking in de steengroeven van Quenast zou zq%oed als algemeen zijn. Het gehele personeel van de -metaal bedrijven te Nijvel is vanmorgen in sta king gegaan. De reeks aanslagen op spoorwegen ln het Waalse land blijft zich uitbreiden. Behalve de reeds gemelde aanslagen te Luik en bij Namen zijn vannacht ook op spoorlijnen bij Ciney in de Arden nen en bij Watermaal ten Zuiden van Brussel ontploffingen voorgekomen. Na- by Ciney werd het verkeer vannacht gedurende een uur versperd. De schade, die by Watermaal aan de rails werd aangericht, was zeer beperkt. In Bosvoorde, een voorstadje ten Zuiden van Brussel werd rails door een explosie vernield. In Quenast zijn 20 telegraafdraden doorgesneden. In Jemeppe is een spoor rails vernield. In Roux Is een mast van het electrische net opgeblazen. In Brus sel zijn spy kers gestrooid op een deel van de weg naar Bergen. In Doornik is de spoorweg door twee explosies over enkele honderden meters beschadigd VERMISTE SOERABAJASE MARINESLOEP IN AMBON? Onze correspondent te Soerabaja te legrafeerde ons, dat de onlangs uit Soe rabaja verdwenen sloep „Koealas" van het R.I.S. marine-etablissement volgens aldaar ontvangen berichten in Ambon is aangekomen. De zeewaardige sloep zou derhalve een afstand van 2000 kilo meter hebben afgelegd. De bemanning bestond uit 8 koppen, onder wie enkele Indo-Europeanen. Voorts waren er aan boord drie Indonesische passagiers voor Madoera, die in Soerabaja naar een bioscoop waren geweest, en tien Ambo- nese KNIL-militairen, die het schip zouden hebben gedwongen, naar Am- bon te varen. Vermoedelyk was een deel van de bemanning in vertrouwen genomen. Vliegende olifanten K.L.M.-toestel met olifanten, tygers, slangen en apen naar New York Het KE.M.-toestel „Limburg" is he denmiddag uit Medan naar Singapore vertrokken om daar olifanten aan boord te nemen, welke vracht in Si am en In>- dia nog zal worden aangevuld met tij gers, slangen en apen. De Amerikaanse dierentemster „Jungle Jenny" zal voor de verzorging van de dieren meevliegen naar New York. VLIEGTUIG BIJ BANDOENG NEERGESTORT. Inzittenden ongedeerd. Na eerst heden bekend werd is Vrijdag il. een viermotorige De Havilland op het vliegveld Andir by Bandoeng kort na de start neergestort. De 8 inzittenden wisten zonder letsel uit het toestel te komen dat direct daarna in brand vloog Het vliegtuig was van de Republiek Jn- ^nesia pn is kor1 voor r\o *r.»- litaire actie vanuit Djokja naar Ban doeng overgebracht en daar afgebouwd. Het toestel maakte een eerste proef vlucht. Pleven bespreekt Europa's verdediging NIEUWE FINANCIERINGS METHODEN, DE MOORD OP TAXICHAUFFEUR CLOBUS. Hoge Raad bevestigt levenslang. De Hoge Raad heeft heden verworpen het cassatieberoep van H. J. Barendsen te Hilversum, die wegens moord op de Rotterdamse taxichauffeur Clobus, ge pleegd onder de gemeente 's-Graven- zande op 18 November 1947, zowel door de Haagse rechtbank als ln hoger beroep door het Gerechtshof aldaar is veroor deeld tot levenslange gevangenisstraf. MARKTBERICHTEN LEIDEN. 25 Juli. Vette varkensmarkt. Aanvoer 129 stuks. Notering: zware 181 183; lichte 162164; zeugen 170. Handel vlug; enkele boven notering. LEIDEN. 25 Juli. Coöp. Groenten- en Fruitveiling. Rode kool 5.606.50; groene kool 8.00; rabarber 4-7; kroten 5-5.20; uien 3-9; peen 8-10; aardappelen 7-12; andijvie 6-13, snybonen 20-50. pronkbo- nen 18-24, stamboncn 16-30. doperwten 18 -32, postelein 11-16. augurken 3-90. prul- men 56-129, spinazie 6-18, tomaten 22-35, komkommer 7-13. bloemkool 8-32. meloe nen 13-91, sla 2-8,60; perziken 2-37: pe terselie 1-1.30, selderij 2-2.40; peen 8-16. BODEGRAVEN. 25 Juli. Kaasmarkt, Aangevoerd 246 partijen. 1ste soort f. 2.10- 2.18. 2de 60ort f. 2.00-2.09; zware soort tot f. 2.38. LISSE. 24 Juli. Op de bloembollenvüling was de be langstelling weer enorm groot. De aanvoer viel niet tegen en bedroeg pl m 1300 De Franse minister-president, Rcné mand. Alles werd vlot verkocht tegen Pleven, heeft voor de financiële com- ;g0S,d<? PrlJzen. missie ran de Franse Nationale Ver- 1 vroeBe tulpen: Brillant Star 12 ri.,,,c„ 12.95 li li; Couleur Cardinal 11.7510; gadering \erklaard, dat de Franse Fred Moore 6.955.75; Gen. de Wet 7.95. leden van de Raad van plaatsvervan- 6 25; Grand Due 9.70—8.25: Ibis 8 35— gers van het Noordatlantisch pact, 6.95; Pink Beauty 16.50-15.10; Prins van die lieden te Londen byecn zijn geko- Oostenryk 7.95-6.80; Rijzende Zon 6.90- men, hun steun zullen geven aan een ó.65; Sunburst 1.356 Dubbele vroege tulpen: Dante 13.30 11.90; Mr v. -- --- - LISSE Prof. dr E. van Slogteren, alhier, is, met ingang van 1 Januari j.l., be vorderd tot wetenschappelijk hoofd ambtenaar aan de Landbouwhogeschool te Wagendngen. NOORDWIJKERHOUT RAADSAGENDA Vrydag a.s. te 8 uur komt de Raad in openbare vergadering bijeen. De agenda vermeldt o.a.: verzoek van ae VGLO-school St. Jozef, subsidie te verlenen i.v.m. de verhuizing van een noodgebouw naar een definitief gebouw alsmede voor vervanging van verouder de leermiddelen; verzoek der L.O. school St. Jozef om subsidie voor ver andering van inrichting en aanschaf fing van nieuwe meubelen, leer- en hulpmiddelen; verzoek van B. en W. van Sassenheim om mede te garande ren de rente en aflossing van een door Sassenheim te sluiten geldlening ten behoeve van de stichting „Kraamcen- trum van het Wit Gele Kruis" in de bollenstreek; voorstel van B. en W. tot verpachting van het visrecht in de Maandagse Wetering en in de Schlp- persvaart; voorstel van B. en W. tot verhuur van perceel Zeestraat 32; wy- ziging van het ambtenarenreglement en reglement op de rechtstoestand van de secretaris-ontvanger en van de ambte naren van de Burgerlijke Stand; voor stel B. en W.. om aan het gemeen teper- soneel te vergoeden de helft van het geen dit personeel voor ziekteverzor ging moet betalen; voorstel B. en W. tot ruiling van grond in plan Zuid; voörstel van B. en W. voor rekening der gemeente te nemen de kosten van het stichten van een nieuw transforma torenstation in de Boekhorst. VOORSCHOTEN TRAGISCH ONGELUK. Zaterdagmiddag omstreeks 6 uur is tydens het vissen de 5-Jarige G. Th. Verhoork uit de Bijdorpstraat ln een sloot aan de Esschenlaan in de onmid- dellyke omgeving van de woning van zijn grootouders, gevallen. Hoewel ge ruime tijd onder leiding van dr M. v. d. Stoel met het toepassen van kunstma tige ademhaling en het toedienen van zuurstof getracht is de levensgeesten weer op te wekken, heeft dit helaas niet meer mogen baten. plan voor een nieuwe wyze van fi nanciering van de Europese verdedi ging. De gemeenschappelijke verdediging, aldus Pleven, moet betaald worden uit een gemeenschappelyk fonds, waaraan elk land naar vermogen bijdraagt. De eerste by dra ge zou gedaan worden dóór de V.S., het enige land, -dat in de mo gelijkheid verkeert dit te doen. Geheel nieuwe methoden van financiering van buitengewone militaire inspanningen zijn onvermydelyk. Frankrijk zou een leger opbrengen, dat de vergelijking met alle andere bondgenoten zou kun nen doorstaan. Een einde aan het Europese deficit? Een woordvoerder van de Ameri kaanse regering heeft medegedeeld, dat de uitgaven voorgesteld in de mobili- saticwet van president Truman een einde, zouden maken aan het Britse dollarvraagstuk. Hy verklaarde voorts, dat dank zy de volmacht voor het verrichten van aan kopen voor een bedrag van 2 milliard dollar in het kader van de voorgestelde maatregelen een einde zou komen aan het Europese decifit in de handel met de dollarlanden. Met de te verrichten aankopen zal worden beoogd het van de markt uit sluiten van andere landen als kopers. Zo zullen van Westeuropese landen grondstoffen worden aangekocht, welke door de Sovjet-Urlie voor oorlogsdoel einden gebruikt zouden kunnen wor den-. De krant voor iedereen FAMILIEBERICHTEN (Ontleend aan andere dagbladen) Geboren: Maria Eva Anna Isabella, d. v. Van DykVermeulen, Rotterdam; Liesbeth, d. v. Godron-v. d. Cammen, Rotterdam; Herman, zn. v. Quispel-An- dreaeWalland. Middelburg; Adriana, d. v. BlokHarpers, Rotterdam; Hen- derika Jacoba. d v. RingersWiersema, Haren (Gr.); Maria Christina, d. v. Van den BroekFlemming, Bentveld; Klasina Aafje. d. v. BoemerNeenhuis. Amsterdam; Evelyn Ruth, d.v. Hess David. Saco (U.S.A.)Jeroen en Saskia, zn. en d. v. Ter HaarSchurink, Hil versum; een dochter, Drenth—Niemeyer Namen (België); Willem Hendrik, zn. v. JullesGyr, Den Haag; Daniëlle Marie, zn. v. Den HerderHoutkamp Voor burg; Frédérique, zn. v. Van der Heuvel Bruggeman. Getrouwd: Ir H. van Giessen en J. C. Mol, Coventry (Meppel/Wageningen) Overleden: A. K. van MesdagVan Loenen, 84 jVries; A, v. d. Graaf, 57 j., Rotterdam; K. Hansel, 51 j., Haarlem; T. Beunk 47 j. Hilversum; C. W. van Santen. 70 j. Doetnchem; P. H. W. Zalmé man, 76j., Amsterdam; P. H. W. Zalmé, 58 j., Den Haag; L, E. LenaertsSchrij vers van Zenden, 49 j., Den Haag. d. Hoeff 9.50r—7.80; Orange Nassau 9 40, Peach Blossom 9.10, 7.60* Trlumphater 9.907.80. Triumph tulpen: Avlateur 6.55. 5.20; Bandoeng 5.50 4.60; Crown Imperial 5.95, 5.05; Denbola 11.20. Edlth Eddv 6.75 5 70; Korneforus 7.50. 5.20- Riinland 5.15," Telescoplum 5.10, 4.80; Ursa Minor 6.45. Mendel Tulpen: Earlv Queen 8.40, 6.95; Frldiof Nansen 8.60. 7.20; Hergrace 10.05, Hllleearde 10.107.70; John Gay 6.90, 5.85; Krelace's Triumph 6.45. 5.10; Mo- eart 5.25, 4.80; Van der Eerden 5.45, 4.90. ROTTERDAM, 25 Juli. Veemarkt. Aan voer in totaal 4374 stuks, waarvan 680 vette koelen en ossen, 1069 stuks ge- bruiksvee. 392 graskalveren. 546 nuchtere kalveren, 281 varkens, 461 biggen, 251 paarden, 106 veulens, 524 schapen of lammeren. 64 bokken of geiten. Prijzen: vette koeien (lev. gew.) 1ste kw. 270/280, 2,30/2.70, 3de kw. 2.20/2.50 per kg.' gras- kalveren per stuk 345. 245, 150: nuchtere kalveren 60, 55. 50: biggen 50, 40, 35; slachtpaarden (lev gew.) 1.90. 1,80 1,60: schapen per stuk 95, 75, 60; lammeren 70. 60. 53; kalfkoeien en melkkoeien 1025. 925, 800; vare koelen 690, 590. 500; vaarzen 725, 625, 500; pinken 550, 450, 375. TER-AAR, 24 Juli. Groenten. Snybonen 2.90-4.00; idem B 2.00—2.80; Idem stek 1.00-1.90; stokprinsessen 4.104.30- stam- prinsessen 2.10-3.20. Idem stek 1.40; stam- snijbonen 2.10-2.30: witte pronkers 2.30, alles per 10 kg; tomaten A 21-34 ct.. idem. B 21-28 ct.. Idem C 17*29 ctidem CC 12- 22 ct., Idem bonken 21-28 ct; andyvle 11- 14 ct. uien 6-8 ct. aardappelen 9 ct. ra barber 4-5 ct, postelein 17-18 ct, wasneen 9-10 ct., idem stek 1 ct kroten 5-6 ct, rode kool 8 ct. alles per kg; sla 1 3.70- 8.10. Idem 2 2.00-2 50 per 100 stuks. Bloemkool la 33-40; Idem 1 19-32, Idem 2 8-14. Idem 3 4-8 ct. komkommers 1 9— 11 ct. Idem 2 7-8 ct; idem 3 4-7 ct.. alles per stuk. Bospeen 8-9 ct; selderie I ct; pe terselie 1 ct., alles per bos* stoof si a 80 ct per kist. Augurken: fijn 1 46-47. fijn bas-.. terd 25 ct per kg; basterd 4.10, grof 2.00 -2.10: grof A 2.90-3.10: stippel 1.40, Idem afw. 70 ct: UJnstlppcl 1.00-1.10; bommen 80-100 ct, Idem gele 50 per 25 kg, zwarte bessen 82 ct. per kg. BEURSOVERZICHT AMSTERDAM, 25 Juli 1950. Evenmin als gisteren was er vandaag veel animo op de Amsterdamse Effec tenbeurs, Het openingsniveau was iets lager, daarna trad nog een kleine ach teruitgang op, al bleven de verliezen beperkt. Zoals wel meer in een dergeiyke apa- thisohe markt valt te constateren, heeft 'n gunstig verslag geen enkele uitwer king. De Amsterdam Rubber heeft van morgen de Jaarcyfers en het verslag van de directie over 1949 gepubliceerd. Voor zover ter Beurze bekend, luidde het oordeel over de Jaarcyfers zeer gun stig en was men ingenomen met het uitgebrachte verslag. De uitwerking hi ervan op de koers was echter zo goed als nihil. In enkele tapes kwam een notering tot stand van 125, waarby de pry's van gisteren (124 3/4) dus goed gehandhaa-fd bleef. De overige couran te en incourante cultuuraandelen wa ren voor het overgrote deel een kleinig heid lager. Unilevers waren ruim een punt lager. De overige internationale zowel als de minder verhandelde soor ten waren eveneens wat lager. Ook de Scheepvaartmarkt toonde kleine ver liezen. De handel op de Beleggings- markt had zeer weinig te betekenen. In overeenstemming met Wallstreet waj de Amerikaanse sector licht verdeeld. Dinsdag 25 Juli ACTIEVE OBLIGATIES. Staatsleningen ad f. 1000. Ned. '48 3Va Ned. '47 3^ 3 Dollar-Ing. '47 3 Investeringscert. 3 Ned. p. 1J62 4 m.b. 3 Indië K37 A 3 Grootboek '46 3 ACTIEVE A Cult. Hand. en Ind. B. Mat. Handelsbank Ned. Handelmy A.K.U Lever Br Philips Wilton Feyenoord Kon. Olie Amst. Rubber 124% Deli-Bat. Rubber Holl, Amer. lyn Kon. Ned. Stoomboot Ned. Scheepv. Unie H.VA Java Cult Deli Bat. My Deli Mij110 Senembah NIET-ACTIEVE OBLIGATIES Prov. en Gem. Leningen A'dam 1947 (3J£) 3 99 Den Haag 1947 I 3 R'dam 37 I III 3'/2 tndustr. Obligaties Vorige slotkoers koers v. heden 101 100% 97% 97% 96% 96% 98 98 98% 98 lü 94% 94% 97 97*1% NDELEN 55% 52% 88 87% 144% 145 168% 168 203 201% 214% 213% 137% 136% 260%. 260 124% 125 102% 101% 145 143% 120 119% 128% 126 117% 115% 62 60 97 96 110% 111% 97% 101 Vé 100% 99% 103% Lever's Zeep My 3% Kon. Petr. My 102% 101% 101% NIET-ACTIEVE AANDELEN Bank- en Credietinstellingen Amsterd. Bank Rotterd. Bank Twentsche Bank 157 161% 160 Industriële Ondernemingen Ned. G. en Spir. fabr. 293 Rott.' Dfoogd. My 270 Zwanenb. Organoh 174 Handelsondernemingen Born. Sum, H. My.. 99% Internatio 150 Albert Heyn 184 Ned. My Walv. Vrt. 84% Spoorwegen Deli Spoorw. My 30 Amerik. fondsen Anaconda 32% 156 161% 159% 291 272% 174% 96% 192 84% Shell Union 44 29% 32A 43% Fondsen uit Lelden en omgeving. (Aandelen) V. K. 24/7 Holl. Constructie 217 Int. Kunststoff. Ind. 82 GB 87% Kon. Ned. Füeimet. 77 GB 79 Pref. w.a. Idem 86 Kon. Ned. Grofsm... 112%* Textiel Gebr.v. Wijk 136 137% Leidsche Woisplnn. 182 G B Tieleman en Dros 94% 98 Ver. Touwfabrieken 131% 132 Pref. idem 128 Lahad D&tu Cult, my 45L

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1950 | | pagina 3