Mei 32-3 stemmen besluit Leidse Raad lol aanvaarding van 100 montage-woningen Kees de Ruyier is niet te spreken over wereldkampioenschap iibre te Madrid |DE MAN Radio-programma kit Jaargang LEIDSCH DAGBLAD Dinsdag 6 Juni 1950 Tweede Blad No. 27015 i- ruim vier uur tijds heeft de Leidse i len verrijzen Toen spr. dat wilde, wel- ,7j gisteren de agenda afgedaan. geide de wethouder! ^lereerst werd van de heer L. A. Gezien het grote gebrek aan grond ugnes op verzoek eervol ontslag ver- I en tevens het gebrek aau zand, wordt acd als directeur van de Markt- en het hoog tijd, dat we ons moeten gaan leendienst. Zulks onder waarderende bezinnen om deze eenmaal te benut- i merking te maken, doch zij zullen een- moet het onderzoek volledig zijn en i het uitstel-voorstel verworpen met 20 j voudig worden verplaatst. moet het besmettingsgevaar voor net —16 stemmen. I Men bedenke nu eenmaal: Leiden j personeel worden bestreden. Voor de heren Frohwein, De Kier, Ivodden van burgemeester jhr. mr F Is Van Kinschot, voor het vele, wat de löeidende directeur in 27 jaar tijds in 17 belang der gemeente heeft ge- J-' teerd Verdiensten die ook door een IjoinUijke onderscheiding zijn ge lardeerd. I jij het voorstel tot. uitbrenging van verslag aan Ged. St. inzake ver- I /viking van school voeding en kleding Tri de heer Goslings (P. v. d. A.) er ©""dat niet alleen op calorieën dient 2 sorden gelet, maar ook op differen tiatie van voedsel en hij vroeg een on- l'erzoek daarnaar door de directeur van |i»G.GD., hetgeen wethouder v. Schaik lairiie wilde toezeggen. IDaarop volgde het traditionele debat |j^ke Woningbouw. Bouw van 100 montage woningen De heer v. Iterson (Prot. Chr. P.» Iteinnert aan zijn woorden, dat er heel I ut moet gebeuren, wilde hij v eer aan I -^ntagebouw zijn steun verleden. Took de Minister van Wederopbouw l-teft zich al in die geest uitgelaten. I Üt we van z.g. systeembouw afmoeten. Iff.: raken achterop J Als aanvulling op het bestaand wo- l'sgtekort, kan de montagebouw goede Lensten bewijzen. Maar voor een blij- Iraide oplossing van het woningvraag- lï.ik. dient de normale bouw gehand- hafd te worden. Tot op heden zijn sinds de bevrijding |t Leiden gebouwd of in aanbouw, wij 11ten de z.g. goedkope bouw (ook al een invulling) bulten beschouwing, 497 traditionele woningen. En wordt dit voorstel van de bouw tan 100 montagewoningen aangenomen. .fan zullen er gebouwd of in aanbouw komen 410 montagewoningen. Men kan hier toch moeilijk van een I aanvulling spreken met een dergelijke itrhouding. Montagewoningen zijn woningen met aanhangsels. Elk systeem vraagt kosten ■oor verbetering of herstel. Ja. er zullen zelfs bii zijn die heel spoedig moeten I worden afgeschreven. Bij normale bouw hebben wij het voor h;; zeggen hoe het moet. De architect is dan de man die alleen, „zonder fi- :anciële interesse" heeft te zorgen voor kwaliteit van' de bouw Hij staat dan los van de aannemer. osen hij staat er boven en verlang. I uisluitend solide werk en de aannemer heeft zich aan het bestek te houden. Bij montagebouw staat de architect naast, misschien onder de Bouwdirectie I die het dikwijls uitsluitend en alleen !e doen is om financieel belang. Architect en aannemc* zijn hier te reel samen verweven. En het bewijs, est inderdaad deze verhouding bestaat, althans kan bestaan is daarin gele ien. dat wij naast de architect een op lichter van Gemeentewerken perma- :ent bij de montagebouw hebben aan- lesteld. De aanbieding omvat: 50 woningen k 260 M3 50 woningen i 290 M3 is 27500 M3. Bouwkosten totaal f 942 000.Per Ml bedraagt dit f. 34 25 Terwijl bh tra- citionele bouw door de Wederopbouw Is vastgesteld een M3 prijs van f. 27 59- Bovendien zien we het wonöerhjKe I gebeurendat op een aantrekkelijk sportveldenplan nu toch woningen heeft gebrek aan bouwgrond, Dan volgen re- en dupliek. Op een vraag van de heer A. van Dijk i'KVP), welke materialen er niet zijn antwoordt de wethouder dat dit nu eens dit is dan weer dat. Een vraag van de uit is aan weer aar. c#en vraag van ae ,Dr„. t-, bouw niet meer noalg zijn, gezien ae heer Quest.ro (Prot. Chr. P.) of er dan i «tptippsu n*#» waardoor op t r c ten grond niet met deze eengezinswo ningen te bebouwen, maar hoogbouw te gaan toepassen. De heer Lombert (KVP) oordeelt montagebouw niet meer nodig en onge wenst. Zi. is het duurder en hoe lang houdt het stand? Er zijn materialen ge noeg voor traditionele bouw bovendien, deze woningen zullen z.i. worden tot hui zen voor a-sociale gezinnen. In een stadswijk wellicht nog mogelijk, in meer dere zeker niet aanvaardbaar. Het is waar er zullen een 150 gezinnen gebor gen kunnen worden, doch volgens de stelregel, regeren is vooruitzien, mogen dergelijke woningen z i. niet worden aanvaard. Dan zou noodbouw of semi- permanente bouw nog verkieslijker zijn Moeten wij dit aanvaarden omdat de montagebouwers nog niet aan hun trek zijn gekomen? De heer Vos (VVD) wijst er op. hoe dit voorstel boven het bouwvolume uit gaat-. Mag deze meevaller dan worden geweigerd? Zijn fractie zal meegaan met. het voorstel. Alleen de plaats! Er zijn daar toch sportvelden. Is het niet mogelijk de hui zen elders te zetten? De heer D. J. v. Dijk (P. v. d. A.) onderschrijft de heer Vos. voorts wij zend op de wisselvalligheid in de me ning van de Raad in ieder opzicht. De heer Woudstra <P. v. d. A.) is onder de iitdruk der geopperde bezwa ren gekomen. Hij vraagt of juridisch heden wel over terrein beslist kan wor den, dait onder een uitbreidingsplan is begrepen. De heer Frohwein (WD) meent, dat men B. en W. dankbaar moet zijn voor het verkrijgen van dit extraatje. Op verzoek van de heer Jongeleen gaat de Raad dan in geheime zitting, die ruim 3/4 uur duurt. Na heropening verdedigt wethouder Jongeleen het voorstel. Vele oude gelui den zijn gehoord. Het gaat er echter om: kunnen wij afkomen van montagebouw? Als wij zelfstandig konden beslissen voor traditionele bouw dan was dit voorstel niet gedaan! Als er genoeg materialen waren zou de zaak ook zeer eenvoudig zijn. Dat de bouw thans vlotter gaat. ligt daaraan dat het Departement de zaak vast in handen houdt. Anders liep dit spaak. Leiden kreeg toegewezen: 140 traditio nele woningen en 150 montagewoningen. Zonder deze laatsten kunnen wij het momenteel niet stellen. Gelet op het wo ningtekort. dat nog in geen jaren is aan te vullen. Gelet op de voorraad ma terialen en werkkrachten. 650 montagewoningen in 4 jaar heb ben wij toegewezen gekregen en daarop mogen wii iets inlooen. waarvan spr. gaarne gebruik maakt. 2 jaar geleden heeft hij zelf dit systeem afgewezen, maar beslissend is: bouwen zo *)f niet bouwen. Deze huizen zijn bovendien te aan vaarden. Het is Leiden ook nog nimmer gelukt voor deze gelden traditionele wo ningen te bouwen. De m3-prijs is gedaald Begonnen me>. f.35 - is deze nu f 28.75. Bij weigering zal er niet gebouwd wor den en zal er bii de regering voortaan ook niets meer t? bereiken vallen. De Raad beslisse zelf! Wanneer er sportvelden zouden ver niet gebouwd kan worden bij de mon tagewoningen aan de Morschweg. luidt het antwoord: Er is daar geen grond meer! Wethouder v. Schaik bevestigt, dat het verlies aan sportvelden zal gecompen seerd worden en wel direct. Het voorstel van B. en W. wordt aangenomen met 323 stemmen. Tegen de heren Lombett, A. van Dijk en v. Iterson. Bij het voorstel tot verhoging der nor men voor ondersteuning van armlasti gen breekt mevr. Vijlbrief (CPH) een lans voor de wensen van de bond van Invaliden. Wethouder Menken zegt, dat deze ma terie in onderzoek is De verhoging zal ingaan van 1 Jan. jl. af antwoordt hij op de vraag van de heer Lombert. Consultatiebureau tot bestrijding T.B.C. Bii het voorstel tot bouw hiervan aan de Wassenaarse Weg dienen de heren Van Iterson. Frohwein en A. van Dijk een voorstel in om dit punt aan te hou den en B. en W. te verzoeken de moge lijkheid onder ogen te zien van vestiging elders. De heer v. Iterson meent, dat dit voorstel in twee delen behandeld zou 'kunnen worden, namelijk in een me disch gedeelte en in een bouwtechnisch gedeelte. Het spijt hem, dat men van hoger hand thans een houten barak van f. 150.000,wil laten bouwen. Bij hem rijst de vraag of men voor dit doel en met deze som niet beter een permanent gebouw had doen verrijzen. Hoewel hij met de nodige critiek de houten loods echter wil aanvaarden, de plaats waar men dit gebouw wil vesti gen, niet. Deze plaats is aangemerkt voor villa- bouw! Juist met het verlaten van Leiden, zal daar in de toekomst het oog vallen op deze barak. Niet tijdelijk, maar voorlopig voor 30 jaar. Niet zoals de woningbouw was geprojecteerd, neen, maar liefst 5 meter buiten de rooilijn. Verder wijst hij op het brandgevaar van het gebouw, waar deze wordt ge plaatst zo dioht bij het woon- en me disch centrum. Spr. kan zich niet voorstellen, dat er voor deze barak geen ander piekje in onze stad te vinden is, b.v. in het groen in de omgeving van de Leidsche Hout. De heer Frohwein zegt, dat deskun digen betreuren, dat G.GJD. en dat bu reau niet onder één dak komen. Door dit voorstel is deze idee van de baan. De kwestie van centrale ligging mag niet. te kleinsteeds worden gezien. Spr. verwijst naar Lammeschansweg of naar het terrein van het Acad. Ziekenhuis. Nadat ook de derde voorsteller nog, zijn bezwaren tegen de plaats heeft ge uit, zegt wethouder Menken, dat het huidige gebouw van de G.G.D. pas zal verdwijnen zodra het gesloopt moot worden voor aanleg van een weg. In dit gebouw is geen plaats meer. De centrale ligging ls hier van belang, daar het bureau zal gelden voor het geheei Noordelijke deeL van Zuid-Holland. Hei, oude gebouw is veel te klein en roin- Volgens de deskundigen moeten de Kortmann, De Hosson, Elsgeest, A. van toestellen trillingvrij staan, dus niet j Dijk, v. Iterson, Questroo, Ten Broek, liggen vlak bij druk verkeer. j Stolp, Woudstra, Knetsch, v. Oven, Vos, De kosten voor een permanent ge- Lombert en mevr. Goudswaard, bouw zouden aanzienlijk hoger zijn en Het voorstel van B. en W. wordt aan- rnisschien zal over 3040 jaar het ge- genomen met 2115 stemmen. Tegen stemden de voorstanders van de uitstel-motie behalve mevr. v. Gouds waard. De zaaik Feld Vóbvmcancm vbvbga DE ZAAK FELD. nieuwe geneeswijze, waardoor de T.B.C. wellicht kan worden overwonnen. Samenvoeging met het gebouw van de G.G.D. behoeft in de toekomst niet onmogelijk te worden geacht. De barak is dan wellicht voor andere doeleinden geschikt. Met de aesthetica zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden. En men vergete niet: met permanente bouw zou zeker 2 jaar aan t(jd gemoeid zijn en zo lang is uitstel niet mogelijk. Wethouder Jongeleen zegt, dat B. en I Mevr. Vijlbrief dringt aan op spoed W. geen andere plaats hebben minnen inzake prae-advies oprichting vinden. Elders zou het bouwrijpe grond van een crèche, terwijl de heer Schül- kosten (de oppervlakte van de barak is Ier het verzoek o.icie."steunt inzake het 3800 m2) ad "f. 15,— per m2. verstrekken van een voorschot aan het Dat de Wassenaarse weg een grote Gemeentepersoneel voor aankoop van verkeersweg zal worden, is niet zo zeker, j goedkope kolen. Na nog enkele opmerkingen wordt 1 Hierna sluiting. B. en W. nemen het prae-advies in zake de affaire Feld terug, daar de heer Feld alsnog bereid is om perceel Vis markt no. 6 aan de gemeente over te dragen. RONDVRAAG. Sportsplintcrs Voor de militaire interland-voet balwedstrijd NederlandBelgië, welke mórgen op het Sparta-terrein te Rot terdam wordt gespeeld, is K. F. Jur- genstn (Denemarken) als scheidsrech ter aangewezen. De voorzitter van het Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond, de heer J. J. Adriaanse te Amsterdam, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De reis naar het wereldkampioen schap librc te Madrid is Kees de Ruyter niet goed 'bevallen, of liever gezegd, de reis wel maar het tour- nooi niet. De wedstrijden werden gespeeld op de veertiende étage van een ho tel. In het begin ging het uitstekend. Onze landgenoot speelde de eerste Wil verwachten dat het protest op de eerstkomende vergadering van de internationale biljartfederatie zal wor den behandeld en dat Spanje niet meer in de gelegenheid zal worden gesteld een wereldkampioenschap to organise ren". aldus De Ruyter. Naar aanleiding van bovenstaande verneemt het A.N.P. van de zijde van drie partijen met een gemiddelde van de Nederlandse Biljart Bond. dat wel 74.hij was dus in goede vorm. Daarna daalden de prestaties echter snel en ziehier wat Kees cr zelf over vertelde „Noch Dufetelle. noch Gabriëls. noch Van Hassel, noch ik zelf" aldus de Waalwiiker. „hadden een kans tegen Carrera. Domingo of Garcia. En wel om de dood eenvoudige reden, dat bij hen de bekende spelregels van het libre niet werden toegepast en bii ons wel. Dit is wel het grote schandaal van Madrid, reden waarom Van Has sel. Dufetelle. Gabriels en ik besloten hebben tegen deze methode te protes teren. Wii zullen nimmer meer in wed strijden in Spanje uitkomen". De Ruyter vertelde verder, dat wan neer het de Spanjaarden betrof niet werd gelet op het vastliggen van de ballen evenmin op het billarderen. Bii de Franse, Belgische en Neder landse vertegenwoordigers werden de geldende regels wel degelijk toege past. „Het is beslist onjuist to bewe ren dat Garcia, Domingo en Carrera zoveel sterker waren", aldus De Ruy ter „ze zijn niet sterker dan de rest. maar het was een uitgemaakte zaak, dat wii hier niet aan bod mochten komen. En er viel helaas niets tegen te doen. Het is begrijpe lijk. dat voor ons de aardigheid er op deze manier gauw af was. dwijnen. zou het juist zijn, daarop aan- melig, zet hij uitvoerig uiteen. En tóch WIELRENNEN. FAUSTO COPPI TWEE MAANDEN IN ZIEKENHUIS. Een gisteren genomen röntgenfoto heeft de eerder gestelde diagnosen van Coppi's geneesheren bevestigd. De ren ner zal twee maanden in het zieken huis moeten blijven en daarna zal nog geruime tijd met. zijn herstel gemoeid zijn Een gipsverband is nog niet aan gelegd. Z.H. de Paus heeft Coppi zijn wensen doen toekomen voor een algeheel her stel. FEUILLETON die zijn verloor geheu gen door PATRICIA WENTWORTH Vertaald uit het Engels werk om. Ze schoot geweldig op en was al halverwege de benen van de slob- broek. Jij hebt William Smith herkend. Er bestaat de mogelijkheid, dat iemand anders hem ook herkend heeft, zei ze. Ja, inderdaad. Een terugkeer in het land der levenden, na ongeveer zeven jaar dood gewaand te zijn, is niet altijd welkom. En van zuiver materieel standpunt be keken, kan zo'n terugkeer wel eens zeer ongelegen komen, om niet te zeggen: een catastrofe te weeg brengen. Je hebt, meen ik, geen idee van de om- een fortuin in zeep. Het lijkt me niet ttvttt Maar zijn geest was ver weg in een waarschijnlijk, dat er veel mensen in JiuotusiuK xviii. diepe slaap, minderbedeelde omstandigheden tot hun I Katherine werd wakker De nacht was I vriendenkring behoorden, maar.... bezig over te gaan in de morgen. Het' (Wordt vervoLgd) Juffrouw Silver kuchte. Wat die 'see cioor iou aangeroerde punten oe- troft, heb je hem verteld, dat je die nnval op hem als een poging tot mooi d beschouwt? - En je vraagt je af, of je hem eigenlijk niet moet waarschuwen? Ja, inderdaad. En je vraagt je eveneens af, of je b?m dat" verhaal van mevrouw Darcy tor zijn huwelijk meet doorgeven? Frank knikte. Precies! Maar wat s*t ik zeggen? Ik kan hem vertellen, (ft die knaap, die hem neersloeg, van ?'-un was hem nóg een klap toe te tongen. Maar dat bewijst niet veel, totwaar? Ik schrik er enigszins voor >frug hem het verhaal van m'n nicht Mildred door te geven over zijn ge trouwde staat, want.... wel, alies wat Mildred, zegt, is zeer va-ag en weinig betrouwbaar. Ze is altijd zo geweest, ze ast op z'n zachtst uitgedrukt ;to: vermogen om de samenhang der 'togen te overzien. Als het op het leve- van bewijs aankomt, begrijpt u wel, 'to- niemand iets aan haar heeft. Dan ze met de meest uiteenlopende weinig terzake doende bijzonderhe- «n aandragen, en als je die aan elkaar is er wel iéts uit op te maken, toar met betrekking tot het te bewij- feit leveren ze slechts vage ver- toedens op. Zo geloof ik in dit,geval ,e;. dat ze zich inderdaad herinnert, to Bill getrouwd is met dat meisje in goudkleurige jurk, maar helemaal kan ik er niet van zijn, en ik voel r11 niet verantwoord een dergelijk be- angrijk feit te vertellen, tenzij ik ze- («fheid heb. Anderzijds bestaat er de dat, wanneer ik hem dit vertel, R1} geheugen als 't ware een schok RjSt en we gemakkelijker tot het vast- 'tolen van z'n ware identiteit zouden tonnen komen. En daarom vind ik het R* niet helemaal verantwoord te zwij- "S Zoals u ziet, weet ik niet wat ik ton moet, en aangezien ik meestal heel '(uiig last van dergelijke twjjfelmoe- -Sneid heb, vind ik dit zeer onaange- toam. Juffrouw Silver breide met grote aan rent. r, Er ,zün inderdaad Interessante mo- Pujkheden, merkte ze op. Maar aan de anaere kar.* is het niet uitgesloten.dat nicht z.ch vergist, en dat die aan- d!e jij met eigen ogen waarnam. Nu was ook het ogenblik aangebro -' meer is dan een op zichvelf staand ken, waarop Panda afscheid ging ne- ï«al van geweldpleging met beroving men van professor Kalker. „Je was een bomen, die achter de huizen aan de overkant stonden, duidelijk afgetekend tegen de nachtelijke hemel zien. Het waren oude, hoge, mooie bomen. Er was een intens vredig gevoel in Kathe rine. Ze draaide zich om en keek naar William, die naast haar in het grote lage bed van Carol nog in diepe slaap verzonken lag. Eén hand had hij onder het kussen gestoken, zijn andere hand lag op zijn borst. Ze luisterde naar zijn regelmatige diepe ademhaling. Als je zóveel van iemand hield als zij een rapport van Dc Ruyter is ontvan een, doch geen verzoek om bil de in ternationale federatie te protesteren. SCHERMEN. Sterke bezetting van Noordwijks internationaal schermtoumooi Zoals reeds pemeld zal op 10 Juni a.s. te Noordwijk een sabel équipewed strijd worden gehouden tussen Neder land en Engeland. Voor deze wedstrijd zal de jury bestaan uit twee Belgen en twee Fransen, terwijl de bekende Belg Jasogne als hoofdsecondant zal optre den. In de pauze zullen de professeur Ba- logh (Hongarije) en zijn landeenoot de amateur Mikla een demonstratie ge ven op de sabel Voor de internationale wedstrijden, welke de volgende dag. 11 Juni, eveneens te Noordwijk worden gehouden, zijn tal van inschrijvingen binnengekomen. Bij de dames zullen o.m. mevr. Jonk heer (Antwerpen), de gezusters Four- nier (Gent), mevr. Coppe (Antwerpen) mej. Thonnet (Luik) en de Nederland se schermsters Agnes de Vries. Annie Middendorp. Agna Secreve (allen Den Haag), mevr. Meyer van der Sluis. Jacqueline Vandervoodt. Mops de Gunst en Jennie Siebrands (allen Rot terdam) uitkomen. Ook mej. Parent (Rijssel) dingt hier mee. Aan de sabelwedstrijd zal de gehele Engelse ploeg bestaande uit Turquet, Wendon. Lotton en Tredgold deelne men. terwijl voorts o.m. Parent (Frankrijk). Jasogne (Antwerpen). Pe ters (Antwerpen), de gebroeders Bur ton (Luik), Jonkheer (Antwerpen), Delorie (Gent), E. L. Kuypers. Terweer Montfoort Sr, Zoet (allen Den Haag) in deze wedstrijd zullen uitkomen. Ook het wapen degen is internatio naal bezet. Hier verschiinen o.m. de volgende schermers op de lopers: La- mesch (Luxemburg). Bourree (Rijssel), Kollman (Brussel), Coppe (Antwer- Hellihckx (België)Cornells, Alexandre (beiden Gent), De Sur- gehlose (Antwerpen). E. L. Kuypers. ir Van der Hoeve (beiden Den Haag) en Dwinger (Amsterdam). als motief, waarbij die tweede slag, die hij laohte tenslotte was Ik zélf ook i was het uur, waarop zelfs een wereld- bima werd toegebracht, toegeschreven cp dat feest! En zo kan Bill daar net j stad even tot rust gekomen schijnt te frui zou kunnen worden aan bruut instinct, als ik aanwezig geweest zijn. Dat meis- zijn. De hemel was helder, zodat het hetwelk een rol speelt bij vele misdrij- i je. waarmee hij danste, zag er heel buiten niet helemaal donker was en ven. duur uit- Maar wat dat betreft, kun je 1 ergens achter de huizenzee was de Inderdaad is dat mogelijk. Maar 1 er bij vrouwen nooit helemaal zeker van j maan bezig onder to gaan. Uit haar bed ik kan me niet losmaken van de in- zjjn. Mijn nichtje Rachel bezit geen kon Katherine de kale takken van de druk, die ik gekregen heb. U noemde cent en ziet er altijd prima uit, terwijl interessante mogelijkheden: zoudt u ik vrouwen ken, die schatten uitgeven deze eens met mij willen bespréken? voor hun uiterlijk, en er toch altijd Juffrouw Silver draaide haar brei- naast zijn. Misschien had Bills meisje die duur uitziende goudkleurige jurk wel zelf gemaakt, of misschien had tante Sophie of een van die andere vrouwen, waar Mildred het over had, haar de jurk cadeau gegeven. Die nicht Barbara, herinner ik me, was nogal zonderling en heel rijk. Mildreds moe der had veel familieleden, maar ze zijn allemaal gestorven, zodat we er hun niet meer naar vragen kunnen. De hele j van William, dan leek het onwaar geschiedenis is en blijft vaag, Ik kan schijnlijk, dat het voorwerp van je me echter, zoals ik u al zei, niet los- liefde soms onbereikbaar was. Verweg, maken van de indrukken, die ik opge- gescheiden door tijd en ruimtein daan heb en die allerminst vaag zijn. dromenland. Ze wilde hier niet verder Weet u, wat voor gevoel ik heb? Alsof over piekeren. Tijd en ruimte waren standlgheden, waarin deze jongeman ik uit een donkere straat naar een ver- 1 koude, abstracte begrippen. Ze rilde destijds verkeerde? i licht raam opkijk, waar ik iemand, die 1 even. Ze wilde aan het heden denken: Toen hij Bill was, bedoelt u? Nee. ik ken, meen te zien; alsof ik in een William en zij waren hier samen aan- De Latimers Mildred herinnerde zich i trein, die me in razende vaart voorbij- wezig en dit was hun grote geluk, dat oTK~BPvtpr a no- voor de zie- heel stellig, dat zij dat feest gaven reed, even een glimp van een gezicht ze samen beleefden. Maar opnieuw 8in" I ven- 9 30- waterstanden-" 9 35* gram.mu- zijn rijke mensen en hebben rijke I heb opgevangn, dat ik niet vergeten gen haar gedachten terug. Williams zlek'. io.3'0: morgendienst; 11.00: gram- vrienden. De vader van hém verdiende kan.lichaam lag inderdaad hier naast haar. muziek; 11.15: „het verlaten huls", hoor- TENNIS. TED SCHROEDER NIET NAAR WIMBLEDON. De Wimbledonkampioen heren-enkel spel van het vorig jaar, de Amerikaan Ted Schroeder, heeft in een brief aan de secretaris van de All England Club verklaard, dat hij tot ziin spijt niet in staat zal zijn aan de Wimbledonkam- pioenschappen van dit jaar deel te ne men in verband met werkzaamheden. AFDELING LEIDEN KNVB. Uitslagen van Zaterdag: Zatejdag- middagbeker, halve eindstrijd. Noord wijk 1—Ter Leede 1 2—3; Competite: Junioren: MSV (B)Koudekerk 1A 1—7: RCL (Ai—MSV (A) 14—1; Be- I slissingswedstrijd adspiranten: UVS te) i —Quick Boys (c) 1—2. Uitslagen van Zondag: Beslissings competitie: Stompwijksc Boys 1VTL 1 20. LVB-Sleutels, 4c ronde: Rooden- burg 2—Alphen 1 3—1; SJC 1—DOCOS/ Lugcl 2—2; Lisse 1—VVSB 1 5—3; Oranje Groen 1—Rpodenburg 1 6—1. Juniorenbeker, RK-afdeling. eindstrijd: VVSB (A)Meerburg (A) 52'; Beslis singswedstrijden: Stompw. Boys 2— Roodenburg 7 21; Alphen (A)Roo- denburg (A) 10. FINS ELFTAL. Het Finse voetbalelftal, dat Zondag as., te Helsinki tegen het Nederlands elftal speelt, is als volgt samengesteld: Doel: O. Laaksonen; achter: K. Martin en G. Myntti; midden: V. Asi- kainen; T Pylkkoenen en E. Beijar; voor: J. Vaihela, A. Rytkoenen. Y. Esi- kainen, O. Stolpe en K. Lehtovirta. FRANRIJK NIET NAAR RIO. Gisteravond is bekend gemaakt, dat Frankrijk niet deel zal nemen aan de eindronden van het tournooi om de wereldkampioenschappen voetbal te Brazilië. ALLE VOETBALWEDSTRIJDEN IN DE AVONDUREN. Het bestuur van de KNVB heeft be sloten. dat. alle. voor Zaterdag 10 en Zondag 11 Juni vastgestelde kampioens-, promotie-, competitie- en bekerwedstrij den in verband met de weersgesteldhe'd, 's avonds om 7 uur zullen moeten begin nen. WATERPOLO. JAN DE VRIES LEIDT ENGELAND— FRANKRIJK. De voorzitter van de Koninklijke Ne derlandse Zwembond, de heer Jan de Vries, is uitgenodigd de waterpolo in terlandwedstrijd Engeland—Frankrijk, welke op 24 Juni as. te Exmouth wordt gespeeld, te leiden. De heer De Vries heeft de invitatie aangenomen. AUTOMOBILISME. DE RACES TE ZANDVOORT. Aan de internationale autoraces in de 500 cc klasse, die Zondag a.s. op het circuit van Zandvoort zullen worden gehouden, neemt de bekende Engelse automobilist Ken Wharton deel met een Cooper. De vijf andere Engelse deelnemers in deze klasse zijn: Don Parker. Ken Watkins, Charles Head land, Allan Rippon en J. W. Cox. MOTORSPORT IN ASSEN ZAL DE STRIJD ZEER FEL WORDEN. De Grote Prijs van Nederland der KNMV, beter bekend onder de naam Dutch TT", welke op 8 Juli op het cir cuit van Drente zal worden verreden, heeft reeds grote belangstelling getrok ken in de buitenlandse rennerswereld. Zowel de Norton Works als de AJS-fa- brleken hebben zich met de Asser orga nisatie in verbinding gesteld en defini tief hun komst toegezegd. Wel zijn nog geen namen van renners opgegeven, maar zowel in de 350 als de 500 cc zul len deze merken uitkomen. Ook de Ita lianen hebben hun deelneming toege zegd. zodat er weer een felle strijd tus sen de fabrieksploegen in het verschiet ligt. ACTETAS MET EINDEXAMENWERK ONTVREEMD. Van een fiets, die aan de Franselaan te Rotterdam stond, werd Zaterdagmid dag een aetetas gestolen. Inhoud Eindexamenwerk van een H.B.S., dat ie eigenaar van de 'iets, een leraar, in de tas had. VOOR WOENSDAG 7 JUNI. Hilversum I (402 M.) NCRV 7.00: nieuws; 7.15: gewijde muziek; 7.45: een woord voor de dag; 8.00" nieuws en weer- 48). Iedereen begrijpt natuurlijk wel, flinke assistent Papma", zei de geleer-1 tevredenheid (natuurlijk niet naar de - de ontroerd. „Ik dank je voor... eh... i tevredenheid van Chi Fon en Honne- Tmftf r\r\n r\f nart Pdnf 1a^ dat de Minister van Export en Verpak kingsaangelegenheden van plan was, om die hele prachtige inpak-fabriek van professor Kalker te kopen, en daar viel over te praten. Voor Panda was er nu niet veel meer te doen, en de Mi nister zei dan ook: „Jij bent een flink jongmens! Hier heb je een zakje geld, als beloning omdat je mij zo flink en tijdig hebt gewaarschuwd! Ik zal nu verder de professor wel onder mijn hoe de nemen" voor... eh... nu ja, voor wat je voor me gedaan hebt ik weet het niet pre cies meer allemaal, maar het was heel belangrijk! Hier heb je als dank dat zakje met geld dat ik van de politie- inspecteur hebt gekregen, want eigen lijk heb jij toch die twee spionnen ge vangen. Dag Pinda!" „O dank u wel!" antwoordde Pan da. „Maar mijn naam is Panda!" „Jajauitstekend, dat herin ner ik mij, Pampa!" sprak de professor tevreden. Nu was dus alles geregeld naar ieders spel; 12.00: koninklijke militaire kapel; 12.30: mededelingen; 12.33: mannenkoor en soliste; 13.00: nieuws; 13.15: Metropole orkest; 13.45: gram.muzlek; 14.00: repor tage; 15.00: gram.muzlek; 16.15: voor de Jeugd; 17.00: strijkorkest; 17.30: planoduo; 17.45: regeringsuitzending; 18.00: gemengd koor; 18.30: gram.muzlek; 18.45: CMB- kwartler; 19.00: nieuws en weerberichten; 19.15: boekbespreking; 19 30: gram.muzlek; 19.40: radiokrant; 20.00: nieuws; 20.05: radio philharmonlsch orkest, koor en so list; 21.20: paedagoglsche causerie; 21.40: zigeunerkwintet; 22.00: clavecimbel, cello's en viool. 22A5: avondoverdenking; 23.00: nieuws; 23.1524.00: gram.muzlek. Hilversum II (298 M.) VARA 7.00: nieuws; 7.15: ochtendgymnastiek; 7.30: gram.muzlek; 8.00: nieuws en weerberich ten 8.18: orgelspel; 8.50: voor de vrouw 9.00: gram.muzlek; VPRO 10.00: „kinderen en mensen", causerie; 10.05: morgenwij ding VARA 10.20: voor de vrouw; 11.00: gram.muzlek: 12.00: accordeonmuzlek; 12.30: mededelingen; 12.33: voor het plat teland: 12.38: gram.muzlek; 12.55: kalen der; 13.00: nieuws; 13.15: omroeporkest; 13.50: gram.muzlek; 14.00: „gesproken por tret": 14.15: kamerorkest: 15.00: kinder koor; 15.20: voor de leugd; 16.30: voor de zieken; 17.00: voor de Jeugd; 17.30: Pro menade orkest; 18 00: nieuws; 18.15: VARA-varla; 18.20: pianospel; 18.30: voor de strijdkrachten; 19.00: „wordt er in Nederland Intellect vermorst?", causerie; 19.15: gram.muzlek; 19.27: toespraak: VPRO 19.30: voor de Jeugd; VARA 20.00: nieuws: 20.15: Hein Festijn; 20.15: gram. muzlek; 21.40: ..het aquarium", hoorspel; 22.30: trio: 23.00" nieuws; 23.15: dans muziek; 23.4024 00: orgelspel. «v. «„.v.», aLijn 3 distributienet 7 05 Gram.; lende en rinkelende munten, en daarna Krom; 7 40 Gymn 7 50 Gram 8.05 danste hij de fabriekspoort uit. ..Tjonge Acc _0'rk; n.oo Dagboek: 11 15 Celeste Oc- tjonge! nep hij blij. „Allemaal daal- tet: 11.45 Voordracht; 1200 Gram 12.15 ders! Allemaal eerlijk zelf verdiend! Ork. Bee; 13.15 Klass mu7 u 00 „Ma- Tjonge! Ik ben rijk! Nu kan ik iets gaan dame. étes vous chez vous?", 14.30 le en beginnen!" ,4de acte ..La Travlata"; 15 45 Cello en En wat hij toen ging beginnen wat 69P5ee,n711,7i05 fJ?" ul j- _i -1 j tervlev.1710 Gr a m.18 00 dsold hij met al die daalders gin, doen... 1930 Zan„. l9 50 Fn,ii|prr,n 2000 sym- wel. dat zal ln het volgende verhaal phonle ork 2120 Gram. ?i 3c Gr,'T"me,d uitvoerig verteld worden! koor; 22.15 Gram.; 23.05 Gram. pon, of van Nooitgedacht en Fijntjes, maar dat is dan maar goed ook). Pan da had nu niets meer te doen, en dus nam hij de beide zakjes met ramme- L((n 4 distributienet 7.15: Ork. Tem- Sle; 7.45 Intermezzo: 7.50 „Lift up your earts"; 8.10 Concert; 9.10 Verz.pr.; 10.00 Ménage en Muslque 11.15 Ork. Yorke; 11.40: Gram.; 12.25 Concert; 13.10 Gram.; 14.00 Concert; 14.25 Walsen; 15.00 Ork. Jensen; 16.00 Sopr.; 16.30 BBC Schots or kest; 17.3b Silvester; 18 00 Portland Light Orch.; 18.30 Verz.progr.: 19.00 ..Queen's Hall Light Orch."; 19.30 Donald Peers: 20.00 „Prima Donna", opera v. Benjamin; 2100 Oct.; 21.15 Concert; 22.15 Jazzmu ziek; 22.45 Gram.; 23.00 Operamuziek. AGENDA DINSDAG: Breestraat 52: Aandeelhoudersvergade ring Literair Centrum, 8 uur nam. WOENSDAG: Schouwburg: Eén actcrtournool, 7.45 uur nam. DONDERDAG: Schouwburg: Eén actcrtournool, 7.45 uur nam. VRIJDAG: Schouwburg: Eén actertournool, 7.43 uur nam. Voorschoten: Aandeelhoudersverga dering N.V. Nefabollne, 11 uur voorm. TENTOONSTELLINGEN, ENZ. Rijksmuseum voor Volkeukunde: Ten toonstelling van OostazlaMsche Kunst. Werkdagen 105 uur. 's Zondags 15 uur (tot 12 Juni). DE BIOSCOPEN Trianon „Bastogne" (14 Jaar) Zon 2.15, 4.30, 7 en 9,15 uur; overige dagen 2.30, 7 en 9.15 uur. Rex „De 13 lanclers" (14 Jaar) Zon 2.15, 4.15. 7.15 en 9.15 uur; overige dagen 2.30. 7.15 en 9.15 uur. Liilo „Verloren jeugd" (18 Jaar) Zon 2.30. 4.45. 7 en 9.15 uur; overige dagen 2.30. 7 en 9.15 uur. Luvor „De man van Colorado" (18 Jaar) Zon 2.30. 4 45. 7 en 9 15 uur; overige dagen 2.30. 7 en 9 15 uur. Casino .Bittere Rijst" (18 Jaar) Zon 2.30. 4.45 7 en 9 15 uur; overige dagen 2 30. 7 en 9 15 uur. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken te Lelden wordt van Zaterdag 3 Juni 13 uui tot Woensdag 7 Juni 8 uur waargenomen dooi Apotheek Kok. Rapen burg 9 tel. 24807 en Apotheek ..Tot Hulp der Menschheld" Hooigracht 18 tel 21060. Te Oegttgeefit door de Oegstzre.«tcr Apotheek, Wllhclminapark 8. tel. 26274.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1950 | | pagina 5