Artsen vrezen ondermijning van volksgezondheid Laatste Berichten TYPEN Officiële publicaties DAMES-TRUITJES f. 9.75 Verantwoordelijkheidsgevoel verdwijnt hij te druk doktersbezoek Daarom tegen uitbreiding van fondspractijk Van Zeeland krijgt en aanvaardt opdracht in België een kabinet te formeren WOENSDAG 5 APRIL Leidse Schouwburg LEIDS ACADEMISCH KUNSTCENTRUM. De knecht van twee meesters. De vesl geschreven hebbende Itali aanse acteur uit de 18e eeuw Golcioni hier te landen is zijn Herbergierster" wel het meest bekend zou men met Molière kunnen vergelijken, al gaat hij minder diep. Hij heeft echter toch ook aardige vondsten en zodoende zorgt hij dikwerf voor aardig amusement. Dat. is ontegenzeggelijk ook het geval in zijn „De knecht van de twee meesters", dat de Haagse Comedie weer eens uit de oude blijspel-trommel heeft opgediept. Een speelse zotheid, die geen diepte op eist. integendeel vraagt om een niet- critiserend publiek, dat zich geheel open stelt voor de komische situaties, die hen voor ogen worden getoverd. Het is ook in deze geest, dat Cees Laseur en Jan Retel de voorstelling heb ben geregisseerd. Zij hebben de teugels laten vieren en ieder in de gelegenheid gesteld zijn lusten op de hem of haar .toebedeelde rol bot te vieren. Wel is waar werd zodoende niet een volkomen eenheid bereikt, doch. mede door de changementen bij open doek. werd ge geven een Molière-achti* stuk in Sha- kesDeariaanse stijl, dat alleszins een gretig onthaal vond. Speciaal de knecht, van twee meesters, door Jan Retel su- K'em uitgebeeld, deed het kostelijk en deze creatie was de gang naar de schouwburg zeker alleen reeds meer dan waard, Naast hem frapoeren vooral de Beatrice, een travesti-rol, van Elisabeth Andersen, de kamenier van Mvra Ward en de herbergier van Johan Valk. Bob de Lange als Pant alone legde het er wel wat erg dik op. terwijl Allard van der Scheer las Florindo juist wat te ingetogen bleef en daardoor enigszins uit de toon viel. Al met al een vlotte vertolking van een aardig blijspel, waarbij soms frap pant aardige momenten werden bereikt. Na afloop werden allen luide toege juicht. Oost-Javaanse Kerk vraagt om overkomst van dr A. Th. van Leeuwen. Te Malang werd ln het kerkgebouw van de Javaanse Christen-Gemeente aldaar de 22e Synode gehouden van de Gredja Kristen DJawl Wetan, de Oost-Javaanse Kerk. 1 Een van de belangrijkste besluiten der Synode was om de samenwerking te her- nieuwen met de Ned. Herv. Kerk middels de Ver. Ned. Zend. Corporaties te Oegst- 1 geest. Telegrafisch werd het Zendlngs- burcau te Oegstgeest hiervan op de hoogte gesteld, waarin gevraagd werd om de hulp van de oude medewerkerst.w. ds Ph. v. Akkeren fe Utrecht voor de zaken van onderwijs en opvoeding; ds H. 'A. C. Hll- derlng te Soera'oaja, als adviseur t.z.v. de samenwerking met buitenlandse Kerken, en voor hulp t.a.v. de literatuurvoorzie ning en theol. tijdschriften; MeJ. Chr. Slotemaker de Bruine, te Soerabaja. voor de arbeid onder vrouwen en meisjes en voor Sociale zaken; Zendingsarts F. C. v. d, Horst. Dr Joh. Lodder, beide te Malang en Zr. G. v. Wessel te Bandoeng, voor dè I medische arbeid, terwijl als nieuwe kracht t.b.v de Theol. School Balewaljata werd verzocht Dr A. Th. v. Leeuwen te Leiden te doen overkomen- De bedoeling was geweest om uit te doen brengen het Huis van Bernarda Alba" van de tijdens de Spaanse bur geroorlog omgekomen Spaanse schrijver Garcia Lorca. Maarpolitiek heeft dit. blijkbaar onmogelijk gemaakt. Dit stuk is nl. geregisseerd door de Vlaamse tonelist Joris Diels, die is voor gedragen volgend seizoen niede de lei ding te draeen van het gezelschap. Doch, de Ned. Toneel-Kunstenaarsver eniging tracht thans in te grijpen! Jo ris Diels is in België beschuldigd van collaboratie met de Duitsers, werd in eerste instantie veroordeeld, doch in ho ger beroep vrijgesproken. Men zou zeg gen; daarmede is de kous af! Niet voor de Ned. Toneel-Kunstenaarsvereniging, die Joris Diels bliift bestrijden als col laborateur. Voor deze aandrang is het Acad. Kunstcentrum gezwicht. Nog zij vermeld, dat alle leden van de Haagse Comedie unaniem zich ach ter Joris Diels hebben geschaard en voor zyn vaste aanstelling zijn. M. ADVERTENTIE 10 vinger syst. blind rhythm. C "T C k| 4 la,en '130 ,etlrr" 2) ïx grepen p. minuut) 2—3 maanden klaar. Aanvang dagelijks Kon. Erk. PITMANSCHOOL PLANTSOEN 65 TEL. 26558 SCHOUW VAN WEGEN. LANEN ENZ. Burgemeester en Wethouders van Lel den brengen ter algemene kennis, dat te beginnen op 14 Aurll 1950 krachtens liet bepaalde bii artikel 17 der verordening van 6 Juli 1899 (Gemeenteblad no. 15). laatstelijk gewilzlcd bil verordening van 9 Juli 1928 (Gemeenteblad No. 22) op we gen lanen, straten enz. en wateringen en sloten, schouw zal plaats hebbèn over alle wegen, lanen, paden, straten, kaden, pleinen, hofjes, stegen, sloppen of poor ten en gangen benevens de daarin gele gen of daartoe behorende bruggen en an dere kunstwerken.' voorzover die bllzonder eigendom zlin. en zonder verhindering door of vanwege rechthebbenden voor het publiek verkeer openstaan, alsmede over alle wateringen en sloten en de riolen ter vervanging daarvan gemaakt, benevens de daartoe behorende sluizen, duikers, bulzen., toegangskokers en derge lijke werken, voor zover die bllzonder eigendom zijn. SLUITING GEMEENTELIJKE BUREAUX. Burgemeester en Wethouders van Lel den brengen ter openbare kennis, dat op Vrijdag 7 April ais. de gemeente-secreta rie en de bureaux der gemeenteliike diensten en bedrijven de gehele dag voor het publiek gesloten zullen zijn. Het Bureau van de Burgerlijke Stand zal die dae voor het doen van aangiften van geboorten en overlijden geopend zijn van 's morgens 9 tot 10 uur- het Stede lijk Museum ..De Lakenhal" zal geopend zijn van 13 tot 16 uur. WIJZIGING IN DE REGELING'BETREF FENDE UITKERING EN VERGOEDINGEN AAN EVACUÉ'S. Bij rondsohrjjven van 2 Maart 1950 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken aan Burgemeester en Wethouders der gemeen ten medegedeeld, dat hij in overleg met zijn ambtgenoot van Financiën heeft be sloten met Ingang van 1 J.ull '50 de rege ling nopens de toekenning van uitkerin gen ten behoeve van particuliere evacué's in te trekken, waardoor transporten van j meubilair, uitgevoerd na die datum, niet meer door het Rijk zullen worden ver- j goed. evenmin als kosten wegens opslag en wederinrlchtlngskosten. Degenen, die vóór 1 Juli 1950 voor hun levensonderhoud op een evacuatie-uitke- ring waren aangewezen, zullen met in- gang van die datum een uitkering ontvan- gen als oorlogsslachtoffer Bil wijze van overgangsmaatregel Is be- j sloten om aan diegenen onder de evacué's. van wie het zleh op 1 .Juli 1950 laat aan zien. dat zli binnen betrekkelijk korte tijd na genoemde datum zullen kunnen te rugkeren naar de herkomstgemeenten en wier financiële positie van dien aard ls. dat zij aan de terugkeer verbonden kosten (transport- en wederinn'chtingskosten. alsmede opslagkosten tot de datum van terugkeer) niet geheel of gedeeltelijk zullen kunnen dragen een tegemoetko ming ten laste van het Rllk toe te kan nen. bij de vaststelling waarvan rekening gehouden zal dienen te worden met de financiële Dositle van het gehele gezin van betrokkenen. Daartoe strekkende ver zoeken kunnen worden gericht tot Burge meester en wethouders van de gemeente te van verblijf. De Directeur van dp Dienst voor MnofcphanpeijiVcp 7,nrg van het I Ministerie van Binnenlandse Zaken VAN DER PUTTEN. LEUKE WOLLEN BREESTRAAT Sportploeg uit Oxford door B. en W. ontvangen BURGEMEESTER KREEG COMPLI MENT VOOR ZIJN GOEDE ENGELS. „Ik feliciteer U met Uw uitstekend Engels", zo sprak hedenmorgen in de Burgerzaal van het Stadhuis de heer P. Thompson, leider van de groep sportmensen uit Oxford, welke enkele uren tevoren in onze stad was gearri veerd, tot burgemeester Van Kinschot. Leiden's eerste burger had de Britse gasten in hun landstaal en hij deed dit met het élan van een geboren En gelsman namens de burgerij een har telijk welkom toegeroepen en in het kort de reeds voorafgegane contacten tussen beide steden gereleveerd, welke immer aan de verwachtingen hebben beant- woord en stevige vriendschapsbanden tussen de inwoners hebben gekweekt. Het accent ligt bij de sportwedstrijden niet op het winnen dat is niet zo belangrijk maar op de goodwill, al dus burgemeester Van Kinschot, die vergezeld was door de wethouders Van Schaik, Menken en v d. Kwaak en de secretaris mr Bool. De heer Thompson toonde zich zeer getroffen over de gastvrije ontvangst, in het bijzonder door de aardige at tentie van het uitsteken van de Brit se vlag. welke boven de ingang in de Breestraat wapperde. Spr. meende dat er niets beters gedaan kan warden dan het in het leven roepen van sportcon- tacten tussen de landen onderling, wel licht leert men elkaar dan beter begrij pen en zullen verdere- oorlogen verme den kunnen worden. Na deze korte plechtigheid bezichtig den de gasten het Stadhuis en schaarde men zich daarna aan een lunch in „Den1 Het sportieve contact beperkt zich ditmaal tot hockey-, bridge- en tafel tenniswedstrijden De wedstrijden be ginnen hedenavond met een Howeli- drive. terwijl er vcor morgen een hockey wedstrijd tussen Oxford en het Neder lands militair elftal (terrein Leidse Hout) een dames hockeywedstrijd tussen de Kieviten en Oxford, een taf el tennis wedstrijd tussen Oxford en De Sleutels (Stadszaal) en een bridgewedstrijd tus sen Sociëteit Amicitia op het program ma staan. Oxford blijft tot en met Dinsdag a.s. academische examens. Geslaagd voor het candidaats-examen Wis- en Natuurkunde 'KI mej. J. L. V v d L»k (Leiden I, idem (L( mej. A G. Rooth iR'dam>. idem (L> de heer Kho Han Jao (Leiden', Wem (KJ p. J. van Mullem (Oegstgeest' idem E) de heer A. de Blanken tZoeter- mGeslaagd voor het doctoraal-examen Wis- en Natuurkunde (Pharmacie) de heer Tio Tiang Hcey (Leiden). SCHEEPSTIJDINGEN. AAGTEKERK SydneyR'dam. pass- 4'4 OuessantAALSDIJK. 4/4 v. P^hadelphia n Baltimore- AALSUM. Karatsjl R dam. 4'4 rede Suez; AKKRUMDIJK. New York -R'dam. pass. 4/4 Dover n. Antwerpen; ALBLASSERDIJK. Mlssislppl—R dam. 4 4 In St. Florida; ALCOR. Porto ^legre R'dam. 4/4 van St. Vincent kv; ALHENA, Buenos Aires—R'dam, 4/4 v. Las Primas, ARENDSKERK r'dam—Brisbane. 4,4 v Fremantle n. Adelaide; ARIADNE. Haifa A'darn 4 4 te R dam; BENGKALIS. Ean rein—R'dam. 4/4 van Port Said n. Genu» CUANZA 4 4 van Hongkong n. Soera baja: ÉNGGANO. 4 4 van Koweit n. Bandftrshapoer; GAROET. J?|g~ karta. 4 4 dwars Port Soedan; GORDIAS. ConstanzaA dam. pass. 5/4 Ouessant n. Ostende GOUWE. BathurstHull, pass- 4 4 OuéssantHERMES. 5/4 te Curasao v Mara ca lbo; HILVERSUM Chi ttagone— R'dam 4 4 bij Kopalos. JAC^ CATB. 4 '4 te R'dam v. Narvik; JAGERSFON TEIN A'damKaapstad. 4/4 v. Tene- •riffc.'KATWIJK. 4/4 v. R'dam n Swan sea- KFJLEHAVF.N. 4/4 Rede Port Gentll v. Coueouc KOTA INTEN. R'tom-Dja- karta. 4 4 pass. Kaap Bon; LINDEKERK. Basrah—R'dam. nass. 4 4 Pantellaria. LOMBOK. 4 4 v. Djakarta n. Singapore MakassarA'dam; MAAS 4 4 van Port au Prince n. Caracol. MACUBA (T). ™Polt— Hamburr. 5'4 dwars Hoek v. Holland. M4DOERA MakassarA'dam. pass. 4 4 Ouessant; MARKEN 4 4 v. Bandarsha- poer n. Aba dan; MATARAM. Djakarta Balikpapan. 4/4 v. Semarane n. Soera- bala; ONDINA (T). SingaporeSuez. 4 4 pass Socotra; PAPENDRECHT. (T) .Yar rowAba dan pass. 4/4 Flnlsterre. P^R- NA (T) 4/4 v. Madras n. Calcutta- PO- r YPHEMUS Makassar—A'dam. 5/4 te Singapore- POSF.IDON. 4 4 te Curacao v. New York- RAKI. Calcutta—Vancouver. 4/4 van Dlakarta n. C'hsribon: RIDDER KERK A'dnmOost-Afrika. onss 4/4 Fl nlsterre; ROTTI. New York—Soerabaja. 4 4 te Djakarta: SKAUGUM 1'4 v. Mel bourne n. Dlakarta; SLOTFRDIJK. New- York—Java. 4/4 van Port Said n. Suez; STAD ALKMAAR. A'damDurban. 4/4 v. Port Said n. Port Sudan: SUNETTA (T). Menaelahmad!. 4 4 dwars Aden: TABTN- TA. 5/4 le Soerabaja v. Djakarta: TARIA <T) 2/4 te Svdnev v. Singapore- TJIPA- NAS. 4/4 v. Singapore n. Penanv: UTRECHT. KaanstadIos Anvelcs. 5 4 t.e Cristobal; VOLENDAM R'dfm— Hall- fax. 4 4 pass. Beachyhead; VEENDAM. 5 4. 13 u. v. New York te R'dam. TROEPENSCHEPEN. GENERAL STEWART HEINTZELMAN Djakarta-A'dam 4/4 in Suezkanaal; GOYA DjakartaR'dam 4/4 dwars Lissabon; SOMERSTESHIRE DJakaitH— R'dam pass. 4/4 Glbr' --- TARAKAN DlakartaA'dam 4/4 va- Soedan uaar Suez; ZEEMAN DJ^VartiR'rinm 4/4 v. Belawan n. Aden. GROOTEBEER, DjakartaA'dam. 5/4 v. Port Said. Problemen rond het Zieken fondsivezen (Speciale berichtgeving). Niet lang geleden hebben de dagbladen melding gemaakt van een motie van de Kon. Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, waarin de artsen naar aanleiding van de verhoging van dc loongrens voor de sociale verzekeringswetten en voor de volledige ziekenhulsfondsverzekerlng van f. 3750.tot f. 4500.als hun mening uitspreken, dat de geneeskundige ver zorging van het Nederlandse volk en de geestelijke volksgezondheid ln ver schillende opzichten ernstig schade lijdt Die motie heeft verwarring veroorzaakt, want de logische reactie van de buitenstaander is de vTaag, of het de artsen niet in de eerste plaats om het honorarium gaat dat verminderd wordt nu zy een aantal visites niet meer in rekening kunnen brengen. Bovendien: „Hoe kan de volksgezond heid ooit schade lijden als de mensen gratis linn dokter kunnen raadplegen". In een paar artikelen zullen we proberen een overzicht te geven van de meningen, die er op dat gebied bestaan en van de moeilijkheden waar voor artsen en Ziekenfondsen zich onder de tegenwoordige omstandigheden geplaatst zien. De moeilijkheden van de patiënt die voor dc vraag staat hoe met een minimum aan financiële offers met zijn gezin gezond te blijven of te worden, vormen daarbij de ondergrond. Was dat laatste vraagstuk min der klemmend, was het niet nagenoeg in elk gezin een financiële ramp als er geld uitgetrokken moet worden voor de dokter en de medicijnen, om van ziekenhuiskosten nog maar te zwijgen, dan bestond er ook geen zieken- fondsvraagstuk, want de kern van de moeilijkheden ligt ten slotte hierin, dat steeds grotere groepen van de bevolking financieel niet meer in staat zijn extra-risico te dragen. Over dat laatste zijn alle partijen het vrijwel eens. Er bestaat alleen ver schil van mening over de vraag, hoe men zich dc indeling van die groe pen en dc begrenzing van het risico moet denken. VOORGESCHIEDENIS Om het standpunt van de artsen te kunnen beg.ijpenis 't noodzakelijk iets meer te -weten owr de voorgeschiedenis en de achtergrond van de jongste loon grens ver hoging. Het Ziekenfondswezen, dat in Neder land dateert uit de 17e eeuw. werd door het Ziekenfondsbesluit van 1941 uit de charitatieve en philantropische sfeer gehaald. Er werd een verplichte verze kering ingevoerd voor allen, die in loon dienst waren, waarbij de loongrens ge steld wsrd op f 3000 voor het gehele land. Voor die tijd kende het Zieken fondswezen plaatselijk verschillende weistandsgrenzen. Gemiddeld lagen de ze nog op circa f. 2000. Deze welstands- grens die na het invoeren van hst "Ziekenfondsbesluit alleen nog betrek king had op kleine zelfstandigen die zich vrijwillig verzekeren konden werd opgetrokken tot de hoogte van de loongrens voor de verplicht verzeker den. Wij zullen hier niet ingaan op het voor en tegen van het Ziekenfondsbe sluit. Waar het in dit verband op aan komt ls dat het onder de druk van de bezetter tot stand kwam, zonder dat overleg moge'yk was met de artsen, die de gevolgen konden beoordelen voor de volksgezondheid en voor hun dagelijks werk. daarbij niet alleen om de overbelasting, die theoretisch opgeheven zou worden zodra het bestaande tekort aan artsen opgeheven is binnenkort studeren vijftig artsen per week af maar voor al om de onwaardige belasting, die blijft bestaan, zolang de mensen hun dokter niet enkel raadplegen als medisch op geleid man, maar ook als leverancier van recepten, die hen in staat stellen bij de apotheek gratis huismiddeltjes te halen, waar ze by de drogist een paar dubbeltjes voor moeten betalen.. De financiële consequenties voor hen zelf achten zij van weinig belang In de eerste plaats maakt op een totaal aan tal verzekerden van 6.8 mlllioen een toeneming met enkele honderdduizen den weinig uit de betrouwbaarste schattingen variëren van 100.000 tot 200.000 en bovendien verkeert de ca tegorie vlak boven de vroegere loon grens economisch in zo'n positie dat op de doktersrekening tot het uiterste be knibbeld werd. Dat geldt trouwens voor de categorie boven de nieuwe loongrens evengoed, maar daarop komen we later nog wel terug. In hat algemeen kunnen we zeggen dat het fondshonorarium van de huis artsen dat op advies van een ver leden jaar ingestelde commissie van f. 4.68 op f. 5.per verzekerd ge zinslid per jaar is gebracht de arts voor ernstig teruglopen van zjjn in komen behoedt. NAAR EEN FINANCIËLE REM. Wat naar het oordcel van de artsen EXTRA TREINEN OP GOEDE VRIJDAG EN DE PAASDAGEN. In verband met de Goede Vrydag en de Paasdagen laten de Nederlandse Spoorwegen een groot aantal extra- treinen rijden op Donderdag. Vrijdag, Zaterdag. Maandag en Dinsdag a.s. BEGRAFENIS JHR VAN LENNEP. Het stoffelijk overschot van jhr W. F. van Lennep. in leven Nederlands ge zant in Kopenhagen, zal in de nacht van 11 op 12 April per KLM worden overgebracht naar Nederland. De be grafenis zal geschieden Woensdag 12 April des middags te 2 uur in Vorden (Gelderland). AANBIEDING RAPPORT HERZIE NING WONINGWET 15 APRIL. De Staatscommissie van den Bergh voor de herziening van de woningwet is met haar werk gereed gekomen. Het raippcrt zal op 15 April aan de rege ring worden aangebeden. Kort daarna kan de publicatie worden venvacht. UITSPRAKEN MOORD ROTTERDAMSE TAXICHAUFFEUR. Het Haagse Gerechtshof deed van morgen uitspraak in de zaak tegen de oudste der gebr. Barendsen uit Hilver sum, de 23-j. Henk, die door de Haagse rechtbank indertijd tot levenslange g:- vangenisstraf werd veroordeeld, daar hij schuldig werd geacht aan de moord cp de Rotterdamse taxichauffeur A. G. Clobus. De procureur-generaal bij het Hof requireerde na de uitvoerige be handeling voor het Hof bevestiging van het vonnis van de rechtbank. Het Hof deed tevens en vervroegd, uitspraak in de zaak tegen de jongste Barendsen, Pim genaamd en sprak B. vrij van het t-enlastegelegde. Het ge lastte zijn onmiddellijke invrijheldsstel- ling. DRIELING ZAG HET LEVENSLICHT TE STANDDAARBUITEN. Het gezin C. DijkersSchreurs te wèl zwaar weegt misschien wel het zwaarste is de invloed die het ont breken van elke financiële rem bij velen heeft op hun neiging om voor iedere kleinigheid doktershulp in te roepen en dan z?If de betekenis van die kleine ongemakken t: gaan over- S"'" schatten De gevolgen daarvan voor j Stanaadaarbuiten nabij Roosendaal, be- d> geestelijke weerstand en dc ar- staande uit vader, moeder en zes kin- beidskracht van dc verzekerde zélf i deren, is gisteren uitgebreid met een ztfn moeilijk te peilen, maar mogen naar het oordcel van de artsen niet onderschat worden. Heel belangrijk lijkt ons in dit ver band ook de houding van de artsen. Als zij zich zender uitzondering hielden aan de regel alleen medische hulp te verle nen als er werkelijk een medische nood zakelijkheid bestaat, zou vanzelf aan ae uitwassen een einde komen. De overbelasting, d: onwaardige belasting, en de geestelijke gevaren van het „naar^de-doKter-lopen-bij-elk-wis- sewasje" maken, dat de artsen uit so ciaal oogpunt al lahg willen, waartoe di? ziekenfondsen uit financiële noc-d op het punt staan over te gaannamelijk een financiële rem in enigerlei vorm en in het algemeen een vergroting van de eigen verantwoordelijkheid. In een volgens artikel daarover meer. „Fairsea" bracht 1900 militairen thuis Vanmorgen is de ontscheping van de „Fairsea", het troepentransportschip dat bijna 1900 militairen van Indonesië Uaar ons land terugbraoht begonnen. Da mansohappen zijn toegesproken na mens H.M. de Koningin door ritmeester W. F. K. Bischoff van Heemskerck, na mens de regering door de Staatssecreta ris van Oorlog, mr W. H. Fockema Andreae en door luitenant-kolonel P. H. Lach Debere, namens Prins Bernhard. In 1946 werd de loongrens voor de verplicht verzekerden en de wei standsgrens voor de vrij«uiig verze- Buiteneewoon congres voor kerden verhoogd tot f. 3750. De art- sen achtten het overleg, dat er door premievrii bodempensioen middel van hun organisatie de Koninklyke Maatschappij met hen LEIDEN PLANNEN VAN COMMISSIE- gepleegd was absoluut onvoldoende j VAN RIJN TOT ACHTERUITGANG? In aansluiting op ean dertigtal de monstratieve streekvergaderingen heeft de Bond voor Staatspensioenerlng he den in de Dierentuin te 's-Gravenhage een buitengewoon congres voor premie vrii bodempensioen gehouden. In zijn openingsrede, waarin hij een duizendtal bezoekers kon verwelkomen, verklaarde voorzitter L. Steenhuis, dat op ae streekvergaderingen wel is ge bleken, dat er grote belangstelling be staat voor de zorg voor ouden van dagen. en waren van mening, dat de autori teiten zich niet voldoende rekenschap gaven van de Invloed van die maatre gelen op de volksgezondheid en de geneeskundige verzorging. In de ver wachting, dat het nu absoluut de laatste keer geweest zou zijn dat er zonder voorafgaand overleg wijzigin gen in de bestaand» toestand waren gebracht, hebben zij toen de conse quenties van het regeringsbesluit aanvaard. ACHTERGROND. De verhoging van de loongrens voor de Sociale Verzekeringswet tot f. 4500 heeft de artsen in die verwachting te leurgesteld. Doordat de uitvoering van het Ziekenfondsbesluit gekoppeld is aan de ziektewet, betekent verho- Opmerkend dat de noodwet-Drees ten einde loopt, betoogde sprdat bij de nieuwe wet, welke nu nodig is, ge streefd moet worden naar een pre- mievry bodémpensioen. De plannen van cbe commissie-Van is nan uc ucmt-n.-t, ucvcivcui »«..«- Rhljn besprekend, verklaarde de heer ging van de loongrens voor die wet J J. A. Berger Jr., secretaris van hett ook verhoging van de loongrens voorNW. dat deze ten aanzien van het be verplicht verzekerden, die op het j oogde bedrag onjuist geacht moeten KERKMEESTER KRIJGT IN HOGER BEROEP 11 JAAR. De Byz. Raad van Cassatie, uitspraak doende in de zaak van H. J. Kerk meester, die in de bezettingstijd com missaris van het NW en beheerder van de NV. De Arbeiderspers was, stelde de straf vast op 1-1 ja:«n met aftrek. K. was in beroep van cassatie ge gaan tegen het vonnis van het Amster damse Bijz. Hof, dat hem tot 14 jaar gevangenisstraf veroordeeld had. De Procureur-Fiscaal had na de be handeling van het beroep geconcludeerd J'.verlaging van de gevangenisstraf tot 9 jaar. OOK DERDE SLACHTOFFER OVERLEDEN. De namen van de slachtoffers van de autobotsing op de Leeuwarderweg men zie elders luiden: P. W. Hylke- S13^Leeuwarden, vee-exporteur, Paolo Achim uit Annlcco en Carlo Lina Boffelli uit Catelinoni. Deze laatste is vanmorgen aan zijn verwondingen overleden. De Italianen waren met het vliegtuig uit Parijs gisteravond in ons land aan gekomen teneinde in Friesland vee te kopen. POSITIE INDONESIË-VLIEG TUIGEN. Uitreis: de PH-TDK (Amsterdam), gezagvoerder Vis, kwam gisteren drieling: drie jongens. Moeder en kin deren maken het goed. QUICK BOYS—LUGDUNUM. Op tweede Paasdag speelt Lugdunum te Katwyk een oei en wedstrijd tegen Quick Boys. Aanvang 3 uui. Tegen het Franse communisme Twee dagbladen, „l'Aurore", en „Le Figaro" maken gewag van een bij de Franse Nationale Vergadering ingediend voorstel, waarin de regering verzocht wordt dringend de nodige verdedigings maatregelen te treffen tegen de anti- Franse drijverijen van de communis tische party. De „Figaro" wijdt een gehele bladzijde aan de publicatie van het voorstel, dat het als het eerste officiële requisitoir tegen de communist isohe party be schouwt. „l'Aurore" schrijft, dat men zich be zwaarlijk kan voorstellen dat het parle ment, nu het Initiatief is genomen, niet dadelijk na heropening van de zitting een debat over deze kwestie zou houden. Het is onzinnig voort te gaan met wetten goed te keuren", aldus het blad, „indien niet eerst wettige nationale verdedi gingsmiddelen tegen deze onduldbare en schandalige buitenlandse inmenging worden aangewend". Chinese nationalisten protesteren bij V.N. De Chinese nationalistische regering heeft bij de Verenigde Naties geprotes teerd tegen de aanwezigheid van Rus sische onderzeeboten in de Gele Zee en tegen het verblijf van Russische mili taire en civiele vliegers en technici op het vasteland van China. Uitspraak in proces te Praag Tien RK. kloosterlingen, onder wie twee abten en een Jezuïet, zijn vandaag door de staatsrechtbank te Praag ver oordeeld tot straffen variërend van 2 jaar tot levenslange dwangarbeid op be schuldiging van verraad en spionnage. Het proces heeft vijf dagen geduurd. MARKTBERICHTEN ogenblik 4.5 mlllioen van de 6,8 mil- i Hoen uitmaken. De Minister van Sociale Zaken heeft via zijn Staatssecretaris voor de Volksgezondheid de Koninklijke Maat- j schappij en daarmee de gezamenlijke Nederlandse artsen opnieuw voor een fait accompli gesteld. De oorzaak van j deze gang van zaken, die de artsen zien als een onverantwoorde over haasting, Is gelegen in de sociale on rust die sinds de devaluatie dreigend op de achtergrond staat van de ar- beidsvredï in ons land. In de Stichting van de Arbeid wordt sinds lang van werknemerszijde aange drongen op verhoging van de loongrens voor de sociale wetten tot f 6000 Van werkgeverszijde wilde men daa- niet LEIDEN, 5 April. Veemarkt. Aangevoerd 4 fokstieren; 125 kalf- en melkkoeion, prijs f.8001000, vry goed; 147 varekoeten e.a. f.450750, vrij goed; 40 vette koeten f. 750975, per kg. schoon gewicht 260 280 et, matig; 15 vaarzen, l. 525760, le vendig; 12 pinken, f. 325500, levendig; 6 graskalvercn; 285 nuchtere kalveren, f. 2542 slepend; 20 fokkalve.-en, f. 45-30, slepend: 30 weideschapen, f.90120, vrij Bangkok aan het 'tnAVtTTÏc goed; 69 vette lammeren, f.80100, vrij 1 inmiddels^??nfaV«rf I1 m0?el"kigoed: 13 lammeren 6 zeugen: 156 mrs<- I ou "Jart? gearriveerd. De varkens, f. 65—95. mat; 294 biggen, f :i5 gezagvoerder42. mat; 3 paarden: 5 bokken en geiten. Ter kaasmarkt aangevoerd 8 partijen Goudse kaas. Geen notering. ROELOFARENDSVEEN. 4 April. Tulpen Golden Harvest 0.450.74. White Sail 0.52—0.65. White Vlrp.ine 0.600.72. Wit te Zwaan 0.600.64. Rose Copland 0.42— 0.55. Zwanenburg 0.800.85, Bartlgon 0.40—0.51. W. Pltt 0.40—0.52. Ursa Mi nor 0.600.68. Scarlet Admiraal 0.23— 0.38, Oostenrllker 0.26—0.29. Sonja 0.32— 0.38. Rijnland 0.370.44. E. Eddy 0.30— 0.38. v. d. Eerden 0.380.46, Crown Impe- j rial 0.30—0.37. dubbele tulpen 0.32—0.49, commissie-Van Rhijn gewenste 'Holland) met gezagvoerder Vic- o.ll—p.42 Frc la's 0.35—0.75. Txini i,„nnon I kerstaff kwam gisteren in Karachi aan WOERDEN 5 April. Kaasmarkt. Aange- i voerd 31 partyen; lste soort 179—184; 2de i soort 172—177. extra belegen tot 218. Han del matig. PH-TEP (Pontianak), ^.aevuauci Reyers. vertrok gisteravond uit Karachi Uit Amsterdam vertrok gisteravond de PH-TDN (Vlaardingen) met gezagvoer der Roosenburg. Thuisreis: Op Schiphol kwamen giste ren aan de PH-TDO (Maastricht) met gezagvoerder Ravenhill en de PH-TDL 'Groningen) met gezagvoerder Mac in vergelijking met dc uitkering vol- -^ar^ane. De PH-TDE (Eindhoven) met gens de noorlvoorziening-Drees. Naar £Ozagvoerder Van Breemen werd van-„,00i v. Ui u.«jo— sprekers oordeel zullen velen dc door Schiphol verwacht. De PH- rial 0.300 37. dubbele dr commissie-Van Rhijn gewenste ,.H Holland) met gezagvoerder premiebetaling niet kunnen opbren- k^eptelf^kwam gisteren in Karachi gen. I J worden. De verwezenlijking ervan zou voor velen z.I. 'n achteruitgang betekenen Nu kan men zeggen, dat de overheid dan maar moet bijspringen, doch het onderzoek of men in staat is premie te betalen, acht spr. om verschillende re denen niet aanvaardbaar, ook uit ziel kundige overwegingen. STAKINGSSITUATIE OP OOST-SUMATRA. Inzake de stakingen in Oost-Sumatra Uit Djakarta zal hedenavond vertrek ken de PH-TDC (Curasao). vvciAgcvciaiiijui: wuuc men uaa iiicu - - -- aan, maar op een bedrag van f 4500 vernemen wy, dat op de meeste rub- hebben de partijen een voorlopig compromis gesloten en het is begrijpe lijk, dat er de regering alles aan gele gen was deze zaak in korte termijn ln kannen en kruiken te krijgen. Zy heeft het gevaar dat naar het oordeel van de Stichting voor de A*beid de sociale rust in ons land bed-elgt, zwaarder ge steld dan het gevaar dat naar het oor deel van ae artsen op grond van de nieuwe regeling de volksgezondheid be dreigt. - GEEN LEVERANCIER. Waarin schuilt nu dat laatste gevaar? De practijk wijst, uit dat een fondspa tiënt. die medische hulp en medicij nen gratis krygt, twee k drie keer z-o vaak naar de arts loopt als een parti culiere patiënt. Het gevolg is: enorme d.ukte op de spreekuren. Een huisarts die dus geen tijd heeft voor een rustig volledig onde-zoek en bij de minste on zekerheid de patiënt doorstuurt naar een specialist, zodat ook op de polikli nieken een zware overbelasting ontstaat Dat laatste geldt vooral in de grote ste den. Gemiddeld verwijst de huisarts 5 van elke 10 fondspatiënten naar een specialist. D-ze belemmering in hun werkmo- gelijkheden is een van de redenen, dat de artsen tegen elke uitb~eiding van het Ziekenfondswezen zijn. Het gaat hun ber-, oliepalm-, thee- en vezelonderne mingen normaal wordt doorgewerkt. Alleen de palmolieonderneming Soen- gih Poetih van de Rubber Cultuu--Mij. Amsterdam, drie rubborondernemlngen van de Senembah-MaatschappiJ en een klapperonderneming van laatstgenoem de maatschappij worden door een sta king getroffen Op slechts 4 van de 20 tabaksonder- nemineen van de Deli-Maatschapplj en de Deli Batavia-maatschappij wordt nog gewerkt. De anderen liggen geheel stil RITMAN VRIJGELATEN. Geen liberale medewerking Imeer dan duizend afgevaardigden uit het gehele land. Sedert November 1945 De Belgische Prins-regent heeft Paul is deze raad niet meer in vergadering van Zeeland verzocht ccn regering te I bijeen geweest, vormen. Van Zeeland heeft dc op dracht aangenomen. Men maakt zich in kringen der KVP Nadat de secretaris van de koning, Pirenne. gisteravond een onderhoud had ~ehad met Eyskens, is hy per trein geen illusies meer over de medewerking naar Pregny vertrokken, waar hy ko- van liberalen in een nieuwe regering en ning Leopold zal ontmoeten, ziet nog slechts de oplossing in een ho- Omitrent het doel van de reis tast men mogeen katholiek kabinet, dat als enige nog in het duister. Het secretariaat van punt op zyn programma de terugkeer i de koning beperkte zich er toe te ver- an de kon'ng zou zetten. De uiteenzet- j klaren, dat Pirenne zo spoedig mogelijk ting, die Devèze gisteren in het bestuur t-, van de liberale partij heeft gegeven over P-Jü" .!™F-,Sle,..ïïï!?riek21.d.- 8!: z«n onderhoud met koning Leopold. schijnt tot een sterke verstarring in de arresteerd werd in verband met de kwestie-Westerling, is Maandag vrUge- laten. BEHANDELING RESOLUTIE OPHEFFING DAERAH WEST-BORNEO UITGESTELD. De behandeling van de resolutie in zake de opheffing van de Daerah West- Borneo is een week uitgesteld. AANVANG DRIEHOEKS- CONFERENTIE 8 APRIL. De driehoeksconferentie tussen de R.I.S., de Republiek Djökja en de Ne gara Oost-Indonesië zal 8 April te Dja karta beginnen. naar Brussel zal terugkeren. Spaak wydt hedenmorgen in „Le Peu- ple" een artikel aan de regeringscrisis, waarin hy o.a. zegt: - De strijd begint pas. Degenen, die menen dat de terugkeer van de koning naar Brussel het einde zal betekenen van onze tweedracht, vergissen zich vol komen. Zij. die denken, dat, indien de socialistische partij er niet in slaagt door een algemene staking deze terugkeer te de partijdiscipline een belangryke rol voorkomen, het probleem za! zijn onga- zal gaan spelen. lost, bezaan een grove fout. Een terug- Naar ..Le Soir" verneemt is in de ver- keer van de koning zou leiden tot een gaderinz van het partybestuur van de verbitterde en meedogenloze ooposltie liberale party besloten na Pasen de al- van linkse zyde. een oppositie die laren gemene raad van de liberale party by- zou kunnen duren, doch ons uiteinde- een te roepen. Deze raad bestaat uit ïyk de overwinning zou brengen." houding der liberalen aanleiding te heb ben gegeven. Na afloop van deze bij eenkomst verklaarde de voorzitter, de heer Motz. dat geen enkel liberaal par lementslid in een regering zou treden zonder toestemming van de algemene raad der liberale party. In politieke kringen is men van oor deel. dat thans ook ln de liberale partij

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1950 | | pagina 3