Mijlpaal in bouw Leidse jpoorwegwerken bereikt HOE STAAT HET ER MEE? (XIII) Na tijdelijke werkzaamheden thans inzet van permanente aanleg Tweede perron, „Luchtbrug" en rechtervleugel Stationsgebouw vallen binnenkort onder slopershanden |[ct Maart begint men aan verhoging van de spoorbaan VOOR DE JEUGD (8ste Jaargang LEIDSGH DAGBLAD Zaterdag 11 Februari 1950 Tweede Blad No. 26922 de vorst enkele weken vertraagd, zal met ingang van a.s. Maandag de e tijdelijke hulpbaan, die in de ri chting Den Haag, ingebruik worden _.jen. |M-t deze ingebruikneming zal opnieuw een mijlpaal in de geschiedenis der Jildse spoorwegwerken worden bereikt en wel een afsluiting van een periode fcn tal van tijdelijke maatregelen, welke aan de uitvoering van het grote, |enlijke plan vooraf gingen. (Foto Leldsch Dagblad-Van Vliet) Imet ingang van a.s. Maandag de treinen uit de richting Amsterdam kt langer langs het tweede perron zullen binnenlopen, zal ook dit pon, met het daarop aansluitende nog intact zijnde gedeelte van de „luchtbrug", worden gesloopt. echter op 8 Januari 1949 de waarop de Ned. Spoorwegen een maakten met de uitvoering eer. mlllioenenplan de eerste het zand stortten in de thans Spoorhaven, trad reeds een wijziging in het Stations- Zijn Zomerzorg, het eerste V.V.V. gebouwtje, een rij- een gedeeltp van de „lucht- uitgang van het station vertrekt de trein naar en Amsterdam van een nood- is de tijdelijke hulpbaan aan- verrees aan het emplacement een enorme goederenloods en von- de spoorbaan tal van plaats. wij de balans van ruim één op, dan kan voldoening worden geconsta- dat in het werk goede voortgang het volgens „de plannen ver en dat wij nu nog slechts(l) 4 van de opheffing der overweg- vandaan staan. het eigenlijke werk GAAT BEGINNEN! P is. Maandag staan de Ned. Spoor- Tp en ook Leiden met verre omge- B voor een groot moment. Weliswaar j cu nog voor een periode van af- p-; doch dan ook tevens van per- T^te opbouw. r*?en. zoals hierboven gemeld, voor T^'endeel de tot heden getroffen gingen een tijdelijk karakter, 'aselijk om voor het uiteindelijk Lj™ baan" te maken, thans zal I «r Korte termijn een aanvang wor- iiimaakt met de verhoging van de spoorbaan en de daaruit voortvloeiende bijkomende werken. SLOPING TWEEDE PERRON EN „LUCHTBRUG". Zodra de treinen uit Amsterdam Maandag aan het nieuwe (tijdelijke) perron zullen stoppen, wordt onmid dellijk begonnen met de sloping van het huidige tweede perron en het gedeelte ..luchtbrug", dat thans nog voor de treinreizigers, die in de rich ting Oegstgeest gaan intact is gelaten. Met ingang van die datum zullen dus ook deze reizigers gebruik moeten maken van de in- en uitgang, welke zich ter hoogte van de postkamer aan de Zuid zijde van het stationsgebouw bevindt. OOK ALLE OUDE SPOREN WORDEN GESLOOPT. Gelijktijdig wordt een aanvang ge maakt met de sloping van alle sporen van de oude baan; het z.g.n. kolen- lijntje naar het Acad. Ziekenhuis komt uiteraard tijdelijk buiten gebruik. GEDEELTE STATIONSGEBOUW VALT ONDER SLOPERSHANDEN Een belangrijke „hap" zal In de ko mende maanden ook worden afgeknob- beld van het huidige stationsgebouw en w-?l de meest naar de zijde van de overweg staande (hoge) vleugel cn een gedeelte van de daarop aan sluitende „laagbouw". In deze algemene ..vernietigingsplan nen" is ook de V.V.V.-rijwielbergplaats begrepen. BINNENKORT BEGINT MEN AAN DE VIADUCTEN. Terwijl uiteraard op papier alles al in kannen en kruiken is, denkt men over enige tijd ook aan de eerste voor bereidende werkzaamheden voor de bouw der viaducten te beginnen, waar van dat aan de Rijnsburgerweg al zeer spoedig. 20 GEZINNEN KREGEN NIEUWE WONING TOEGEWEZEN. Nu met het oog op de bouw van een viaduct in de Lage Morsweg de wonin gen in de Hertzogstraat over enkele weken zullen worden gesloopt, hebben de bewoners van deze huizen door het Gem. Huisvestingsbureau een nieuwe woning toegewezen gekregen. Hetzelfde Is het geval met enkele bewoners in de Haverzakbuurt, wier woningen ten offer zullen vallen aan het in deze omgeving geprojecteerde tramemplacement der N.Z H.V.M. Doch daarover straks meer. In totaal betreft het hier 20 gezinnen. LOF VOOR DE GEMEENTE. Behalve dat men van de zijde der Ned. Spoorwegen g-ote bewondering heeft voor de activiteit, welke het Gem. Huisvestingsbureau in dit opzicht aan de dag heeft gelegd, waardoor mede geen vertraging in de bouw ontstaat, heeft men in deze kringen ook veel waardering voor de dienst van Gemeen tewerken. die op velerlei terrein, oa. door het tijdig zorgen voor het .leggen van een diepriool ln aansluiting op het kunstwerk in de Rijnsburgerweg, een vlotte uitvoering der plannen in de hand werkt. „Met een open oog voor de werkelijkheid streeft het gemeente bestuur ernaar zich aan te passen aan ons tempo; wij zijn daar zeer mede ge diend". aldus werd ons van de zijde der N.S. verzekerd. MET MAART GAAT MEN DE SPOORBAAN OPHOGEN. Terwjjl met het verwijderen der oude sporen -over de gehele lengte enkele maanden zijn gemo-id. ligt het in het voornemen om met Maart het zand aan te voeren voor d? verhoging van de spoorbaan tussen de Rijnsburger weg en de Haarlcmmertrekvaart, Kort daarop zal ook het gedeelte van de spoorbaan tussen Rijnsburgerweg en Hoge Morsweg. op welk laatste punt de baan haar normale hoogte houdt, onder handen worden genomen. GOEDERENLOODS EN SPOOR WEGEMPLACEMENT S.S. OVER ENKELE MAANDEN GEHEEL IN GEBRUIK. Richten wij nu voor een ogenblik onze aandacht op de goederenloods en het spoorweg-emplacement van de SS. aan de Haagweg- Ook hier is in het laatste jaar een geheel gewijzigde situatie ont staan. welke echter nauw samenhangt met de Leidse spoorwegwerken en voor het goederenvervoer een afdoende op lossing brengt. Terwijl reeds een klein gedeelte van de 150 meter lange en ruim 21 meter brede goederenloods Ingebruik is ge nomen. denkt men over enkele maan den de gehele loods, welke aan een enorme fabriekshal doet denken, in gebruik te nemen. Onder de kap bevinden zich twee sporen, waardoor het mogelijk is. dat 2 goederentreinen van plm. 140 meter lengte de loods kunnen binnenrijden. Voor deze sporen treft men een per ron aan van 15 meter breedte Aan de gehele voorzijde van de loods is een H.M. de Koningfin bezocht klooster te Stevensbeek Na haar bezoek aan Groesbeek be- zoohten H.M. de Koningin en haar par ticuliere secretaresse, mevr. SmittAvis gistermiddag het klooster van de zus ters Dominicanessen van Bethanië te Stevensbeek in Noord-Brabant. Deze zusters leiden het reclasseringsinternaat „Maria Regina", dat in een drietal pa viljoens bij het klooster is ondergebracht. Hier worden voornamelijk ter beschik king van de regering gestelde meisjes boven de strafrechtelijk meerderjarige leeftijd opgenomen. De Koningin gebruikte de lunch in het klooster; onderwijl werd haar een en ander verteld over het werk der zus ters. Hierna bezichtigde H.M. klooster en internaat. De zusters boden haar een in de kloosterdracht geklede pop aan voor de Prinsesjes. In het meisjes tehuis gaven de meisjes hierna in een korte revue een overzloht van haar dag taak. Na afloop hiervan verblijdde de Koningin de meisjes met een vrije dag. Dr Veraart, de aan het internaat ver bonden psychiater, gaf een uiteenzet ting, waarbij hij vooral wees op het be lang van een goede nazorg. Tweede film der „Dutch Interstates" „TRANSATLANTISCHE VLUCHT" MET WALBROOK EN HOMOLKA. De „Dutch Inter-States Film Pro duction N.V.", de Nederlands-Engelse combinatie, die destijds de film „Niet tevergeefs" heeft vervaardigd, zal bin nenkort een aanvang maken met haar tweede grote speelfilm. De voorberei dingen voor deze nieuwe rolprent, die een „thriller" zal worden, zijn reeds negen maanden geleden begonnen. Voor dit doel heeft de „Dutch inter - States,' zich in verbinding gesteld met de onafhankelijke Engelse producent Georg King, in samenwerking met wie deze film. die een internationaal karak ter zal dragen, wordt vervaardigd. King heeft onder meer de film „Kaarslicht in Algiers" gemaakt. Het verhaal, waarop de film is geba seerd, werd geschreven door de in Zand- voort wonende prof dr Harald Bratt. De voorlopige naam van de film is ..Transatlantic flight" (Transatlantische vlucht) Voor de hoofdrollen zijn o.m. reeds aangezocht Anton Walbrook en Orcar Homolka, welke laatste in deze film als detective zal spelen. Ook Nederlandse acteurs en actrices zyn aangezocht. Ge tracht zal worden in deze film. die voor een groot deel speelt in de passagiers cabine van een KLM DC-6. de interna tionale sfeer, het luchtverkeer eigen, te scheppen. De maatschappij heeft het plan filmsterren yan 10 nationaliteiten voor dit doel te engageren. Het slot van de film speelt in Curacao. Vandaag is een aantal medewerkers aan deze film ter voorbereiding van de opnamen naar West-Indië vertrokken, RADIO-UITZENDING ONDER SCHEIDING PRINS BERNHARD. Prins Bernhard is 3 Februari ge lijk gemeld te Caracas (Venevuela) onderscheiden met de Orde van de Bevrijder. De waarnemende president van Venezuela, de lult.-kolonel Carlos Delgado Chalbaud, reikte de Prins de versierselen uit, aan deze orde ver- bonden. v_ Het radioprogramma voor de Ned. Strijdkrachten zal morgen tussen 18.30 en 19.00 uur via Hilversum I op golf lengte 301 M. een reportage van deze plechtigheid uitzenden. (Foto Leldsch Dagblad-Van Vliet) De rechtervleugel van het Stationsgebouw, welke binnenkort onder slopershanden zal vallen. Tevens zal ook nog een klein gedeelte ran de „laagbouw" (ongeveer tot aan de schoorsteen, welke op de foto zichtbaar is) luifel van 6 meter breedte met verhoog de loodvloer (tablettenspoor) aange bracht. waarlangs straks de vracht auto's en sleperswagens een plaats kunnen vinden. Ofschoon het voor de hand ligt. dat straks een dergelijke royale laad- en losplaats voor het goederenvervoer en worden gesloopt. de industrie een enorme uitkomst ls,S betekent dit ook met name voor Van Gend en Loos d e oplossing van een reeds jaren gevoelde behoefte: de ontlasting van haar kantoor op de Breestraat Reeds thans worden vele van haar wagens rechtstreeks naar deze plaats (Foto Leldsch Dagblad-Van Vliet) Het interieur van de royale goederenloods op het emplacement S.S., die over enkele maanden in gebruik zal worden genomen. gedirigeerd, als gevolg waarvan het de opmerkzame voorbijgangers zal zijn opgevallen, dat het parkeren voor het kantoor aan de Breestraat sterk is ver minderd. Zodra de loods ls afgebouwd zal het gehele goederenvervoer op deze plaats worden geconcentreerd, waarna een aanvang wordt gemaakt met de elec- trificatie van het S S-emplacement, welke werkzaamheden in October ge reed moeten zijn. Onmiddellijk na het gereedkomen van deze loods, zal de oude goederenloods aan het Hollandse Spoor, met de daarvoor liggende sporen, worden ge sloopt. welk terrein dan vrUkomt voor de aanleg van het nieuwe tramempla cement van de N.Z.H.V.M., dat meer in de richting naar de stad is gepro jecteerd. OMLEGGING TRAMLIJNEN. Gelijkertijd wordt een aanvang ge maakt met de omlegging van de tram baan uit de richting Oegstgeest, welke met een grote boog over het terrein van het voormalige Zomerzorg komt te lig gen en dan verderop aansluiting vindt op het nieuw aan te leggen tramem placement. Een en ander ls noodzakelijk in ver band met de bouw van het stationsge bouw. Tot zover de plannen van de Ned. Spoorwegen in de komende maanden, die de tweede phase, welke het begin betekent van de eigenlijke bouw, zul len inleiden van een project, dat zich over f. 19 millioen uitstrekt en waar aan „Utrecht" en Leiden hun besta krachten geven. IDSELS Voor allen om uit te kiezen; de broteren (11—16 jaar) vflf, de Kleineren (7-11 jaar) drie joede oplossingen. Naam. leeftijd n adres onder de oplossingen. nS?e,n naar Bureau Leidsch fca naar Wasstraat 38, J uiterlijk Dinsdagmorgen 9 u. ■jamden door Alle Cornellsse). V "oordraadsel (Voor 2 oploss.). Mhaaï ro eUr' 4' voordeel. 6- mak?n O tt-) en wat de bak" fletJS* 8- afsluiting. 9. bar. 11. doet (zonder staart) ^'Product. 14. tegenstelling van (taarti oSn' 20* bloembed (zon- n J« J samentrekking van tort hert b^ ^wnen, 26, v°Sel- ^ial: l= jonsensnaam. 2. als. 3. 5,de letter van het alfa- 6 r ddel (zonder staart). 5. ïteie op school leert, 7. bekend merk van haver mout. 10. afgekorte meisjesnaam, 11. vod (omgekeerd), 13. tegenstelling van vrouw. 15. Amsterdams peil (afgekort), 16. gewicht. 18. Bijbelse naam. 19. ri viertje in Friesland. 21. plaate in Zee land. 24. van de. 25. zie 27 horizontaal. n. (Ingezonden door Willy Rijnhart). Ik ben een plaats in Groningen van 10 letters. 7, 8, 10 is een schuilplaats. 1. 9. 2. 3 een kleur, naar 5. 6. 7, 8. 9 10 ga je bijna elke dag. 3. 8. 8. 3 is niet levend. 3. 4 is een lidwoord. III. (Ingezonden door Tineke Blom en Riet Schouten). Hier volgen twee verdraaide spreek woorden. van elke inzendster één. a. Las re ene spahac voer ed amd si. golven re erem. b Ewi rhei Isa neirvd rana nenbin tgaa. tokm otoni et egvro. raam edstes et tala. IV. (Ingez. door Emilie Batteljee). Verborgen plaatsnamen. 1. Houd* je nu maar niet van de domme. Nel. 2. Het water loopt uit de dakgoot. 3. Wim maakt iedere bal ka pot. 4. De dokter zei: Ik vind een appel schadelijk voor U op 't ogenblik. V. (Ingezonden door Hessel Pape). Het zit in de deur. maar niet in het raam. Het zit in de schuur, maar niet in de maan. Het zit in de conducteur, niet in de tram. Doe je best, en raad naar hem! VI. (Ingezonden door Piet Ouwehand). Mijn eerste deel is zacht, wit en koud. miin tweede deel is speelgoed. Miin geheel kan alleen in de kou leven. VII (Ingez. door Wim Buddingh Focke) Ik ben een plaat, en toch spreek ik, en zelfs zing ik. Hoe kan dat? OPLOSSINGEN DER RAADSELS UIT HET VORIGE NUMMER. 1. Baar. gaar. haar. jaar, naar. paar. 2. 1. Vollenhove; 2. Friezenveen; 3. Hogeveen; 4. Breukelen. 3. Tafelkleed; tafel, kleed, (divan kleed). 4. Devaluatie; Ada, vuil, taal. de. vel. 5. Laarzenknecht. 6. Stam. 7. Panda en de meester-muzikant. Madrid, kat. neen, aap, mus. Kees, pen. zet. re. 8. Room. droom. Beste raadselnichtjes en -neefjes. Onze laatste ronde vieren we met een kruiswoordraadsel uit de raadselkring. De kruiswoordraadsels vallen steeds ln de smaak, nietwaar? En dan maar weer vol verwachting naar de volgende Zaterdag uitgekeken! Het ls radicaal uit met de IJspret. Dat was nu wel een Dlotsellnge teleurstelling. Ja. zo grillig ls ons kli maat nu eenmaal. De schaatsen verhul zen dus weer. ingevet, naar de zolder. Tot volgend Jaar? Wie zal het zeggen? Er wacht weer een heel stapeltje brie ven. dus begin lk nu direct *an de be antwoording, Theo Burgerhout. Ik begrijp Je tele#rstelling over d6 dool. Gelukkig, dat de boeken van dc bibliotheek Je weer pleuwe prettige uurtjes brengen Rlenke Serdlin. Je raakt al goed thuis ln het raadselr oplossen Je leeftijd elke week onder de oplossingen. Herman de Jong Ja. ze tellen nu nog mee, maar zorg voortaan, op tyd te zyn. Teunl van Weizen. Je hebt weer veel oplossingen En Je bent er gauw bij, als de krant komt. Hero v. d.Linden Ik kan nooit be loven, wanneer Ingezonden raadsels ge plaatst worden. Daarvoor ls myn voor raad te groot. Afwachten, en bedankt voor dit nieuwe. Peter v. d. Linden. Het volgend Jaar moet Je het beter uit zien te zoeken, als er ys ls! Bedankt voor Je raadseltje. T i n 1 e Stol. Wat Je verlangiyst be treft: geiyk heb Je! Voor Jou ook pech, dat het Ijs zo gauw weg was. Volgend Jaar beter, en hopeiyk: cp nieuwe schaat sen! Joke Vollen ga. Ja. echt grappig postpapier. Je moet Je Zus van mij ook bedanken, want het ls ook een beetje een cadeautje voor my! Annemarle Baldal Prettig, dat Je nu tyd had voor een brief er by Nu weet lk ook wat van Je broertjes en zusje. Je spreekt dus ook al een aardig woordje Frans, 's Winters ysgenoegens, 's zomers strandgenoegens; wat wil Je nog meer? Henk Plantfeber. Je had dus een gezonde lach-mlddag Zondag. Over de rest van Je brief kan lk nu niets schry- ven dat begryp Je wel. Greetje Llnschoten. Zo. alweer dat mooie postpapier. Weer beter? Voor Jou ook heel Jammer, dat het ys zo gauw weg was! Ook ln Je brief, onder de op lossingen. naam, leeftyd en adres. Jan en Connie d« Nle. Ja. Jullie raadsels waren te laat Allemaal door het ys! Bedankt voor Je nieuwe raadseltje. W 111 y K o 1 e. Zo. zo. wat een raad sels. Bedankt, hoor. Ed wat een nieuws gierigheid! Antwoord eerste vraag: als Je dit leest. 12 dagen ei by tellen Ant woord tweede vraag: tussen de 20 en 80! André de Woif Al was bet maar kort. het was dan ook een extra goede middag op de Singel. De teleurstelling deelde Je met velen Een schrale troost, maar toch een troost: gedeelde smart ls halve smart! Suze Zweistra Dan ben Je de vol gende winter goed toegerust! Chris Zweistra. Alles op zyn tyd de winter heeft zyn ysgenoegens. en de lente zyn sportgenoegens op het voet balveld. Melke Kamsteeg Dat ls een ge zellig raadselkringetje ln Je klas. Een dergeiyk raadseltje, als jy opgeeft, heb ben we pas gehad, dus kan lk nu niet weer plaatsen. Plet Paauw. Jullie hebben de bloe metjes bulten gezet op die fuif Hoeveel pannekoeken hadden Jullie wel naar bin nen gewerkt? En, als echte padvinders, zelf gebakken? Lenie Slerag. Zorg dan maar. dat Je naam elke week ln de krant staat. Hennle van Wyk. HartelUk wel kom. Je ziet: alles goed, een mooi begin! Zelf getikt? Corrle Schaart. Bedankt voor Je raadsels, allebei heel aardig. Willy Blankensteln. Ik ben biy. Je weer aan te treffen. Dan hoop lk, dat er niet weer kinken ln de kabel ko men. Je zusjes natuuriyk ook hartelijk welkom. Ja, een 7-jarlg raadselnichtje heeft nog wel wat hulp nodig ln het be gin. Je raadseltje ls te bekend. Rla Vermond. Mooie cadeautjes, en Je was aardig ln de snoep gezet. Het ls heel naar voor Je oude Tante. Bedankt voor Je raadseltjes. Ulrlka Oosterhof. Niet weer ver geten. En dat. terwyi jy maar zo'n klein elndle behoeft te lopen voor je brief! Ge lukkig. dat Je vlsjo weer opleefde. Anneke d e Koning. Ja. dat was een abuis; Je brief kwam bij de enkele oplossingen te liggen BIJ deze stond Je naam dus al genoteerd. Maak Je dus niet ongerust over de loting Je vorige brief was nog ln wlntertrant. en deze luidt het voorjaar* ln. Ben Je nog op het ys ge weest? Ik hoop. dat lk dé bloemen van Je postpapier spoedig bulteD zal zien groei en. Een dubbel stukje nu! Hendrik Hoogstraten. Nu. Ie brengt me goed op de hoogte van Je broertjes en zusje. Moeder zal wat te stellen hebben met al die ondeugende broertjes. En hoe ben Ie zelf?(I), Je feestdag ls dus pas voorby. Wim Heemskerk Stel Je gerust; natuurlijk tellen de raadsels van die late brief nog mee. Je brief was Immers op tijd gebracht: Je kon er niets aan doen. Nogmaals beterschap voor Je Vader. Gerrle Tierolf. Wat genoot Jil van het ijsIk had het Je graag noz wat langer gegund. Helaas heb lk daarin niets te zeegen! Jullie hebben de ysdagen wel uitgebuit. Epie Lekx. Natuurlijk ls „divan kleed" voor raadsel IU ook goed Nu weer een kruiswoordraadsel, dus dat ls naar Je zin. C o r r 1 e v. d. A n k e r. Nu nog eens ge feliciteerd met al die mooie cadeaux Het is een lust om naar Je brief te kljkpn. en hem te lezen: mooi papier, en keurig geiyk geschreven Jo vulpen vervult zya diensten goed. en vooral ln een hand, die zo mooi schrijft. Een heeriyke ver- Jaardag. Inderdaad! Dat ls dan elk Jaar een feestweek. die verjaardagen van Je vriendin en Jou achter elkaar. Nelly Dorrepaal. Nu present zijn volgende keer; anders loot Je niet mee. Wat erg voor Je Oom met die schapen. Hebben die honden nog meer kwaad aangericht ln het dorp? Nellie Ouwehand. Je bent dus nog niet volleerd ln het schaatsenryden. Het valt my mee dat Je geen blauwe plek ken had, na die valpartyen. Ja. heerlijk, dat het voorjaar nadert. Plet Ouwehand. Je brengt me goed op de hoogt? met Je tekeningen. Of lk Je huls nu zal kunnen vinden? Duco van Weerlee. Nu, óf ik Je nog ken. Hartelijk welkom weer. Je hebt veel bij elkaar gekregen op Je verjaar dag. En worden daar mooie cadeaux voor gekocht? R i a C o 11 e e. Nog gefeliciteerd Dat dikke sprookjesboek kwam mooi van pas, toen het ys weg was. Annle Jongbloed. Ja, de yspret ben Je misgelopen Die teleurstelling heeft elk kind wel eens ln zijn leven. Een kruis- woord-puzzle mag 1e ir. sturen, maar: ln één der figuren, die al eens ln de krant hebben gestaan. Gradle Bloemendaal. Je ziet: alles goed Nu. lk neem myn petje (hoed je moet lk elgeniyk schrllven!) voor Jou af. voor al die corresDondentle naar het buitenland ln vreemde talen. Je zult er later plezier van hebben. Riet Schouten. Nu kryg 1e niet zo'n lang antwoord als vorige keer! Een leuk tasje, netjes voor elkaar. Wat een drukknopen-geschiedenis! Je houdt zeker ook veel van handwerken? Heb Ie nog wel tyd voor melken? Nel Schouten. Wat veel heeriyke dagen van de gymnastlek-verenlglng! Hebben lullle Ie oefeningen mooi gedaan? Het was een groot feest. Nu kunnen de konHntiog zeker zien? Ik heb »deg__dat Ik nog niet alle brieven binnen heb. "maar de correspondentie moet weg, dus dan de voleende keer. Wees nresent bij deze laatst»» rr>nde T^t volgende w®»"k A"en' harteiyk gegroet door Jullie Randcoitante Mevr. M. J. BOTERENBROOD.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1950 | | pagina 5