Wil tol samenwerking kan muren van taalverschil en kloven van belangenconlrasten overbruggen Maar Kalwijker en Schevensnier blijven er „Hollander zonder thuis" Doodstraf geëist legen Aus der Fiinlen LDEMMENIEsZOON Kerkelijk Leven De Hollandse visser in Dieppe Met een enkel woord DONDERDAG 15 DECEMBER Te groot verschil tussen landbouw- en industrie inkomens MET WERELDCATASTROPHE TOT GEVOLG? De vergadering van de Alg. Ned Zui- De vnnrï ft ütracht was druk bezocht, J°°rzitter mr J. Linthorst Homan merkte op, dat het noodzakelijk Ls de Blhf?Smpken tC Zlen in were,dverband, ffin ™nu !00trt«aan de landbouw te laten op het. te lage beloningsniveau "u( .staat- dan zal het plat teland de strijd om het bestaan niet kunnen volhouden. Men zal dan moeten aanzien, dat enerzijds de wereldbevolking voor lopig bhjft stügen dat is nu met millioen mensen per jaar doch dat anderznds in vele landen de plat telandsbevolking veel sterker blijft afnemen dan verantwoord is. Het verschil j„ inkomens lussen landbouw en industrie Is vaak zó groot dat de ?i,-ïUlsb"'olki"e' afn»emt tot zelfs 15% per .iaar Daaruit kan een wereldcatastrophe ontstaan. De oplossing moet tweeledig ziln In de nog beschikbare vruchtbare gebieden moeten nieuwe mogelijkheden worden geschapen en de beloning in de oude gebieden moet zó zijn. dat er een goede blijft™ Van arbeidskrachten aanwezig On dit ogenblik voldoet d* Neder landse landbouw aan hoge eisen. Zó hoog, dat wii in korte jaren na de oorlogsvemlelie-ing weer In büna elk product aan de top van d° opbrengst eenheid staan, per H.A. en per dier. internationaal staan wij door rede- l'ike priizen vrij sterk, maar nationaal staan wij door lage beloningen zwak. De regering heeft doen weten, dat zij niet afwijzend staat tegenover enige loonsverhoging met Ingang van 1 Januari, doch dan zullen ook de sub sidies voor de consument en de verho ging van de arbeidsproductiviteit aan de orde worden gesteld Wij mogen ver langen, dat voor het zandgebied in Ne derland wordt nagegaan, hoe men daar tot veranderingen en verbeteringen kan komen. Of door een ander prijsbeleid, öf door een door de overheid mogelijk gemaakte investeringspolitiek op korte termiln, mede in het licht van wat ln de West-Europese samenwerking van ons wordt verwacht Ir T. P. Huisman. Nederlands land- bouwattaché voor Duitsland te Frank furt a. Main hield daarna een inleiding over de West-Duitse zuivelindustrie de zuivelproductie en de importbehoefte. Ontstellend tekort aan „Ambachts"-leerlingen ONS WELZIJN EIST BETERE VAKMENSEN. De commissie vakopleiding van de hoofdgroep Ambacht heeft te Utrecht een uiteenzetting gegeven van het be lang en de voordelen van een am- bachtsoplciding en van de verbetering van de vakbekwaamheid. Het ambacht telt in ons land 156.000 bedrijven met 420.000 arbeidskrachten en een jaaromzet van 2 milliard gul den. Een derde deel of ZYi millioen van de Nederlandse bevolking is be roepsbevolking. De voor ons land zo noodzakelijke industrialisatie steunt op het ambacht, dat dus daarmede gelijke tred zal moeten houden. De commissie Vakopleiding, gevormd door figuren uit het ambacht ziet als taak, het maken van een inventarisatie van de vakopleiding, verder het bewer ken en verzamelen van statistisch ma teriaal en ten slotte het coördineren en adviseren op het gebied der opleiding. Vooral de voorlichting in de strijdvraag tussen de „overall" en het „witte boord" is een belangrijk punt. Een strijdvraag, waarvan de oplossing noodzakelijker is geworden dan ooit. Terwijl de nijverheid, zowel de in dustrie als het ambacht, in deze tijd schreeuwt om bekwame geschoolde krachten, gaan er te velen naar HBS en ULO ©m later als middelmatige kantoorbedienden bij crises de eerste stoten op te vangen. De handenar beid wordt te weinig gewaardeerd te genover de administratieve en hoofd arbeid. En het tijdelijke materiële voordeel wordt overschat tegenover de hogere en stabielere beloning waar aan de vakman op de duur komt. Wie een ambacht moet leren, krijgt een all round opleiding, met de kans op zeer gevarieerd werk dat de arbeids vreugde vermeerdert. Het aantal nieuwe leerlingen bij het ambacht is hoog geschat per jaar 2.000 terwijl er een jaarlijkse behoefte is aan 12.000 leerlingen. Het tekort is wel ont stellend! De commissie acht de oorzaak hiervan gelegen in het feit, dat de pro paganda te laat begonnen is en in de weinige steun van het bedrijfsleven. Dit is te weinig bekend met het leerlingen stelsel en vindt het bovendien lastig. Ook leent bij vele bedrijven de outil lage zich niet voor leerlingenopleiding. Bij de moderne industrie gaat dat veel beter. De strijd om het behoud van het wel zijn van het Nederlandse volk eist op leiding van meer en betere vakmen sen. Volgens de mening van de com missie is alleen propaganda niet vol doende, maar zal het nodig zijn het lcerlingenstelsel in ons land verplicht te stellen, evenals dat in Zwitserland het geval is. BIJNA EEN GEMEENTE IN DE LUCHT! Naar aanleiding van een circulaire, die de burgemeester van Uderahout had laten bezorgen en waarin hij zijn ge meentenaren aanspoorde de nog steeds aanwezige munitie en ander gevaarlek oorlogstuig in te leveren, meldde zich ter. burele van de commandant der Rijkspolitie een landbouwer, die een partij kruit bij zich had, voldoende om de gehele gemeente in de lucht te doen vliegen. Het kruit, dat naar het oordeel van deskundigen het zg. pijpkruit is, was verpakt in jute zakken. Opmerke lijk is, cat de landbouwer het gevaar niet inzag, daar hij, toen hy de zak ken met kruit had gedeponeerd bij de politie, rustig een clgaret aanstak, en de brandende lucifer in de richting van de zakken gooide! Het politiebureau te Udenhout was al spoedig na de oproep herschapen in een wapenarsenaal! PROEFVLUCHT VAN PRINS BERNHARD. D? Gloster Company heeft bekend gemaakt dat Prins Bernhard 'n proef- vluch. heeft gemaakt met een van de Glostei Meteor straaljagers die voor de Nederlandse luchtmacht bestemd zijn. Dp maatschappij verklaarde ook, dat Meteors gezonden zijn naar de Belgi sche er. da Deense luchtmachten. (UP.). 13 overlevenden van de „Doros" EXPLOSIE MIDSCHEEPS? De Amerikaanse kustwacht te Nor folk in Virginia meldt.dat er nog zes overlevenden zijn gevonden van het Nederlandse schip Doros. dat voor de PREDIKBEURTEN OOR VRIJDAG. Lelimilden Geref. Kerk: 7.30 uur ds Haringen van Veenhulzen. Nieuwe Wetering Chr. School: 7.30 uur dr A. de Bondt van Den Haag. Ned. Ilerv. Kerk Beroepen te Ermelo J. J Poot te Barneveld; te Harderwijk J. kus' van Miami in brand vloog. Een 1 w- de Bruyn te Sprang, te Zlerlkzee (vac van hen is echter dood. Dit brengt het aantal overlevenden op 13. Het sohip heeft de mannen vannacht opgepikt, cp ongeveer 50 km ten Noor den van San Salva/dor, iets ten Zuiden van de piek, waar de „Doros" explo deerde. De vij.f overlevenden aan boord van de „Williamsburg" zouden zijn: Char les Durham, Antonio Skippi, Thomas Williams, Lucian Pastera en Franklin Misick. De naam van de overledene werd opgegeven als Phillips. Volgens opgave van de directie van de KNSK te Amsterdam heeft de tan ker „Sparrow Point" uit een op zee drijvende sloep de volgende 8 opvaren den van het ms. „Doros" aan boord opgenomen: R. Helmers, eerste machi nist en enige Nederlander, E. Amzand, kajuitbediende. L. Imanbaks, bediende in algemene dienst. B. A. Dickenson, matroos, E. N. Rol, olieman, M. M. Beaumont, licht matroos, E. R. M. Ba- lai, olieman en Butterfield, allen uit Curasao. Stc-ward Edward Amzand verklaarde, dat zich Maandag om ongeveer 11 uur een ontploffing had voorgedaan. De oorzaak wist hij niet. „Ik geloof dat de ontploffing zich midscheeps voordeed, maar in enkele seconden stond het gehele schip in vuur en vlam. Ik rende naar een red dingsboot en hielp bij het uitzetten. Ik weet niet wat er met de anderen gebeurd is. Velen sprongen te water en wij hebben er enkelen opgepikt. De kok zat alleen in een boot en wij waren met z'n dertienen. Daarom stapte een aantal over in de boot van de kok en dat is het laatste wat wtf van hen gezien hebben,'' aldus dc steward. HET WAS VERSCHRIKKELIJK Terwijl de tranen hem over het ge zicht stroomden riep de eerste machi nist Helmer uit: „Alle officieren zijn omgekomen, allen. Het was zó iets ver- schikkelijks, dat wij God op onze knie- en moeten danken dat wij gered zijn". Wat hij verder nog te zeggen had wilde hij alleen tegenover „het hof" doen. Geen der overlevenden kon een ver klaring geven van de explosie die in de provisiekamer van de „Doros" is ont staan en welk ontplofbaar materiaal daar aanwezig is geweest. Amsterdam-Zuid in het duister Een groot deel van Amsterdam-Z tus sen Vondelpark en Boerenweterlng raakte gistermiddag om vijf voor één verstoken van electrische stroom ten ge volge van een storing in de centrale aan de Karperweg. De storing ontstond door sluiting in een hoofdrallschakelaar. Om streeks zes uur was het gemeentelijk energiebedrijf door geleidelijke omscha keling er in geslaagd ruim driekwart van het toen reeds in volledige duisternis ge hulde stadsdeel weer van stroom te voorzien. Om halftwaalf gisteravond deed de storing zich alleen nog maar gelden in de Apollobuurt en het gebied tot de Sloterweg. Door nog onbekende oorzaak raakte tUdens de werkzaam heden ook een reserve-hoofdschakelaar onklaar. De storing was daardoor moei lijker te herstellen. Alleen het radiostation Hilversum II en een deel van het Gooi heeft, verder iets van de storing gemerict. Enkele seconden, zoals ook in heel Amsterdam, flikkerden de lichten. Onmiddellijk daarop was alles normaal. BIJEENKOMST MINISTERS VAN FINANCIËN UITGESTELD. De secretaris-generaal van de perma nente commissie van het Verdrag van Brussel maakt bekend, dat de bijeen komst van de ministers van Financiën van de vijf landen, die het Verdrag van Brussel hebben getekend, moet worden uitgesteld, omdat de Nederlandse minis ter van Financiën te Den Haag zal wor den opgehouden door het debat in het parlement over de souvereinlteits-over- dracht van Indonesië De bijeenkomst zou Maandag a.s. worden gehouden. M H. Knijff) J. P. van Roon te Korten' hoef; te Holwlerde (toez.) F. J. Goethals tc Menslngeweer. Bedankt voor Ede C. Treure te Wllsum voor Oudewater C. van Dop te Amelde; voor Ridderkerk (vac. J. Ewoldt) J. W. de Bruyn te Sprang. Geref. Kerken Beroepen te H I. Am bacht D. Visch, evang. pred te Emmen. Geref. Genieenten Drietal te NIJkerk H van Gllst, cand te 's-Gravenhage, A. Vergunst, cand te Lelden en G. Zwerus, cand te Rotterdam. Tweetal te Schevenlngen A Vergust, cand. tc Lelden en H. van Gllst, cand. te 's-Gravenhage Beroepen te Krulningen H. van Gllst, cand. te 's-Gravenhage; te Hoedekens- kerke-Nlsse A. Vergunst. cand. te Lelden. KERK EN POLITIEK. BIJ de kerkeraad van de Geref. Kerk onderhoudende artikel 31 K O. te Zwolle kwam een bezwaarschrift ln van enkele leden over het feit, dat twee tot ouderling gekozen personen lid zyn van de Anti-Rev. party. Hangende dit bezwaarschrift zijn oeze gekozenen dan ook vorige week niet ln hun ambt bevestigd. De kerkeraad heeft met algemene stemmen het bezwaar schrift afgewezen. De bezwaarden hebben zich gewend tot de classis Zwolle. MOEILIJKHEDEN IN' DE GEREF. GEMEENTEN. De classis Rotterdam der Geref gemeen ten heeft ln haar Jongste vergadering zich bezig gehouden met het feit dat ds M v. d. Kettery te Vlaardlngen ls opgetreden voor het uitgetreden deel der gemeente Veencndaal. daar de ambten heeft Inge steld en de sacramenten bediend. BIJ de classis waren terzake brieven Ingekomen van de kerkeraden van Alblasserdam, Gouda en Katwijk aan Zee die allen de handelingen van ds v. d. Ketterij goed keurden In een brede discussie kreeg ook ds v. d. Kettery gelegenheid zich nader te verklaren. De classis besloot daarop geen oordeel uit te spreken maar de zaak door te geven naar de Part. synode. CRITCHLEY VOOR VRIENDSCHAP NEDERLAND—INDONESIË— AUSTRALIË. Het Australische lid van de Unci, Thomas K. Critohley, heeft verklaard, dat er reeds een enorme verbetering in de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië bestaat en dat de vooruit zichten voer de toekomstige samenwer king gced zijn. Critchley meent, dat er thans 'n uitstekende basis voor vriend schap <van Australië met Nederland en Indonesië beide aanwezig is. (Van een onzer redacteuren). Sinds dc eerste Hollandse haringvisser in Dieppe aan de Franse Kanaalkust gedurende het naseizoen zyn toevlucht zocht, is er wel het een en ander ver anderd. Indertijd, nu circa vijftig jaar geleden, ging het nogal gemoedelijk toe De haven bood ruimte voldoende, de toeloop van vissersschepen was ge ring en vormde dus niet een kortston dige overbevolking, waarvoor bijzondere maatregelen getroffen behoefden te worden. Allengs werd de toeloop groter, en kort voor de oorlog kwam het voor dat ruim tweehonderd Nederlandse loggers des Zaterdags d? haven binnenvielen. Toen was reeds van Hollandse zijde een organisatie in het leven geroepen, om deze massale „invasie" in goede banen te leiden. Onder meer trad de heer J. Poortman reeds gedurende vele jaren op als verbindingsman tussen de vissers en d? Franse haven autoriteiten, hetgeen noodzakelijk was mede ln verband met het feit dat de Hollandse vissers de Franse taal niet machtig waren. Alles ging evenwel naar wens, tot de Kanaalvisserij na de oorlog hervat w:nl. Toen kwamen de moei lijkheden, want de zwaar beschadigde haven van Dieppe bleek niet bfj machte, een ruim en vlot onderdak te bieden aan de circa honderd Nederlandse loggers, die de Kanaalvissery beoefenen. het klappen van de zweep kennen en weten hoe en waar contact op te nenven met de Franse autoriteiten, tegenover welke de Hollander zich meestal niet verstaanbaar kan maken. Zowel de ver tegen woordigers der vakverenigingen en de kerken, als de vertegenwoordiger van de reders staan dan gereed om°in te grijpen. De Hollandse vice-consul in DiepD= a heer Thomyre, verleent eveneens de medewerking in dergelijke gevallen' evenals bij andere moeilijkheden, zoals b.v. de noodzaak voor een visser, om direct naar huis terug te keren. In ge val van ernstige ziekte van een van zijn directe familieleden en dergelijke om standigheden moet de visser op een of andere wijze naar huis geholpen wor den over land, aangezien te veel tijd verstrijkt alvorens zijn schip weer in de thuishaven binnenloopt De Hollandse visser beschikt evenwel r.iet over een paspoort, slechts over een monsterboek je. terwijl hij niet voldoende Frans geld heeft om een treinreis naar Hol land te betalen. In dat geval zorgen de Nederlandse autoriteiten voor de nodige verklaringen, waarop de visser de barrières der treinreis kan overwin neno.m. geschreven verzoeken aan loketbeambten van spoorwegen e.d., ce visser het benodigde kaartje te verstrek ken: deze kan zich immers zelf niet verstaanbaar maken tegenover de Fransen. DIEPPE VERDIENT. Voorts zorgen de Hollandse organi saties aan de wal voor een redelijk zakgeld voor de passagierend? vissers. Dit wordt gedurende het weekeinde in Een typische illustratie van het twee slachtige karakter van Dieppe's haven, dat ook de Hollandse vissers parten speelt. De boottrein vertrekt, rijdende langs de over een hekje aan de straat te drogen hangende visnetten. Geheel links de vroegere zetel van de Kamer van Koophandel, het beherend orgaan van het havencomplex. Na de bevrijding werd deze zetel in een nieuw gebouw gevestigd aan de overzijde van de haven. „Kwelgeest van groot formaat" De procureur-fiscaal bü het Bijz. Gerechtshof te Amsterdam, mr Besier eiste gisteravond, op de dag dat Aus der Flinten 40 jaar is geworden, dc doodstraf. Mr Besier zei o.m.: ,,Ik voor mij bezie Aus der Fiinten als de practische, feitelijke en dage lijkse leider van de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung, als de lei der van de Dienststellc, die het mo gelijk heeft gemaakt, dat de Duitse anti-Joodse maatregelen ten uitvoer konden worden gelegd. Ik zie hem als een der voornaamste organisato ren en leiders van de razzia's". Over het ontruimen van het krank zinnigengesticht „Het Apeldoornse Bos" zei mr Besicr: „Het optreden hier was zo onmenselijk en afgrijselijk, dat het letterlijk niet onder woorden te brengen ls". Mr Besier vervolgde: „Ik geloof wel te mogen zoggen, dat deze twee procesda- gen hebben uitgewezen, dat Aus der Fünten de dood van tienduizenden Jo den op zijn geweten heeft". Mr Besier zei er van overtuigd te zyn, zijn, dat Aus der Fünten precies wist, welk lot de Joden te wachten stond. „Deze Joden" aldus mr Besier „waren mensen, zoals u en Ik en zeker niet een minderwaardig soort levende wezens, dat men straffeloos kan ver trappen. Ik zie deze man niet anders als een massamoordenaar, een kwelgeest van groot formaat". V HET DUITSE BREIN. De verdediger mr J. K. M. Mat'huy- HAARIEMMERSTR 169-219 TEL 21^00 zen, schilderde verdachte als een soort „van vlees geworden potlood", een fantasieloos mens, met een stel herse nen als een kaartsysteem. Mr Mathuyzen zei: „Ik heb getracht achter de denkwijze van dat Dutise brein te komen. Toen ik hem over zijn houding tegenover de Joden vroeg, ver telde hij me. „Ze hebben het me altijd zo verteld". „Wie zijn dat ze?" vroeg mr Mathuy zen en zijn antwoord was: ^Zy. die sinds jaar en dag het gif in mijn jonge oren hebben gespoten". „Als men tegen deze man gezegd had, dat de schoorsteenvegere en de groen teboeren in Europa een gevaar voor de Duitse oorlogvoering opleverden" al dus de verdediger „dan had deze man zonder twijfel het vuur uit zijn schoenen gelopen om Europa van dit soort ver derfelijke mensen te verlossen. Ik heb trachten te analyseren, wat een Duits brein is en ik ben tot de volgende slotsom gekomen: een Duits brein is anders ingericht dan het onze, het loopt over rails. Men kan er wis sels en stopseinen in zetten. Wat is het Duitse hart? Een Duits hart klopt op dc paragrafen van de wetboeken en als cr geen paragrafen meer zijn, houdt het op te kloppen. Dit alles heeft het mogelijk gemaakt, dat deze winkelbediende uit Oberhausen ge worden ls tot de verdachte, die thans voor u staat. Ik heb wel verwacht, dat de procu reur-fiscaal de doodstraf zou eisen en ik heb me al afgevraagd: wie gaan we doodschieten? De mens Aus der Fünten ls al dood sinds 1931, toen hU toetrad tot de Nationaal Socialistische Partij. Gaan we dus doodschieten wat er over gebleven is? Voor deze man, die oorlog voerde met zijn potlood, was de militaire tucht en het militaire bevel het begin en het einde. Dit is een man geweest, die niet ge zien heeft, ;it het deporteren der Jo den een misdrijf was. HU heeft het ge zien als een militaire actie, hoewel het Joodse volk geen militaire eenheid was". Aus der Fünten zag na het pleidooi af van het laatste woord. Uitspraak 27 December as. Voorschriften en discipline nodig Ty'dens het bezoek van de burge meesters van Katwijk en Schevenlngen en de wethouder van economische zaken van Den Haag aan Dieppe zijn deze moellUkheden besproken, zowel onder ling als met de Franse autoriteiten en de vertegenwoordigers der Nederlandse organisaties en instellingen, die in dit jaargetUde in Dieppe werkzaam zijn. Een moeilijkheid bU dit bezoek was ongetwUfeld, dat slechts korte tU'd ge sproken kon worden met de havenmees ter van Dieppe.de heer Qunslle, de man die de scepter zwaait over het havengebied. De- havenwerken staan in Dieppe onder beheer van de Frans? Kamer van Koophandel, zodat in feite toestanden en regelingen in en betref fende de haven bulten de competentie van het gemeentebestuur van Dieppe vallen. Over het algemeen komt het nog al eens voor, aldus de heer Qunelle tij dens het korte onderhoud met de burgemeesters, dat de Hollanders van voorschriften ten aanzien van het binnenvaren en uitvaren wel blijk geven op d? hoogte te zijn, maar deze regelingen niettemin negeren. Vooral is dat liet geval, wanneer vele sche pen in de korte tyd dat schutten mo- Dleppe besteed, waardoor de gemeen schap van Dieppe in d?ze tijd van het jaar gemiddeld anderhalf millioen francs of ruim vijftienduizend gulden per week aan de Hollands? vissers verdient. Een omstandigheid welke bel voor Dieppe aantrekkelijk maakt, de Hollanders een gastvrij onthaal te bieden, zodat Dieppe redenen heeft, van haar kant de verlangens van d: vissers tegemoet te komen. DaarbU doet zich echter weer de moeilUkheid voor, dat de vissers het bij de oplossing der moeilUkheöen voor- namelyk moeten hebben van de mede werking dor havenautoriteiten, niet van het gemeentebestuur van Dieppe. Niettemin is de medewerking van het gemeentebestuur van groot belang, oa. ten aanzien van de mogelijkheden, die de Hollandse organisaties worden ge boden om de passagierende visser „Ln rechte banen" te houden en een aan genaam verblUf aan de wal mogelijk te maken. Mede op grond van wat wij schreven over de verhouding tusoen haven autoriteiten en vissers kunnen wij constateren, dat er bjj een beetje goede wil tot samenwerking, ook in het eigen belang, mogelykheden te over zyn weggelegd om de muren van taalverschil en de kloven van be langenconlrasten te overbruggen. Hel BINNENLAND. Zoals gemeld, hoopt Henrlëtte Rolnndi Holst 24 December haar 80ste verjaardag te vieren. In verband daarmede zal 26 December om 10 uur ln de Koninklijke Schouwburg ln Den Haag een bijeen komst worden gehouden. De sprekers zUn daarbU dr W. Ban ning. Jef Last en mevr. P. van der Sluis Flntelman, die de veelzijdigheid van het leven dezer dichteres zullen belich ten. Gistermiddag ls dc K.L.M. DC 6 „Koningin Juliana" PH-TPJ van Schip hol naar Zuld-Afrlka vertrokken. Aan boord bevond zich de officieuze Neder landse delegatie, die met medeweten en Instemming van de Nederlandse regering de onthulling van het voortrekkersmónu- ment bij Pretoria op 16 December a.s. (Dlngaagsdag) zal bUwonen. Tussen de N.V. PhllLps en de Unie bonden van hand- en hoofdarbeiders ls overeenstemming bereikt over alle pun ten. die geregeld zullen worden ln de Collectieve Arbeidsovereenkomsten, wel ke ln de naaste toekomst door de Phl- llpsbedrliven ln Nederland met deze bon den zulten worden afgesloten. Een en ander ls vastgelegd ln een overeenkomst Inzake het aangaan en opstellen van collectieve arbeidsovereenkomsten, die door alle betrokken partllen werd onder tekend. Gistermorgen passeerde op het vlieg veld Schiphol de 900.000ste bezoeker van dit Jaar de luchthavenpoort. Het record van 1948 met zUn 750.066 bezoekers ls hiermee eebroken Op het ogenblik zijn te Bolnes zeven nieuwe motorloodsvaartuigen ln aanbouw, n.l. de „Antares", „Bellatrlx". „Sirlus", „Procyon", „Castor". „Pollux" en „Betel- geuze". Tot de bouw van deze schepen ls besloten, omdat het grootste deel van de 20 loodsvaartulgen, die ons land voor 1940 rijk was, ln de oorlogsjaren verloren ls gegaan. Na de bevrijding waren er nog slechts zeven over. Met de Kota Inten, die, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, omstreeks 24 December te Rotterdam wordt verwacht, repatrieert o.a. 1-1 A.A.T. BUITENLAND. Mexicaanse regeringsautoriteiten deelden gisteren mede dat een goed geor ganiseerd communistisch complot tracht de Mexicaanse regering omver te werpen om een communistisch regime ln te stelten. De koning van Engeland ls giste ren 54 jaar geworden. Hij ontving uit alle delen van het Imperium gelukwen sen. In het Parflse ministerie van defen sie ls een brand uitgebroken, waardoor vele verslagen van de twee laatste we reldoorlogen verloren zijn gegaan. In het proces tegen de 72-Jarlge Mathllde Ludendorff, heeft de aanklager classificatie van Frau Ludendorff als „in grote mate schuldig" geëist en veroordeling tot twee Jaar „bijzondere dwangarbeid" en confiscatie van haar vermogen. Ieder, diie de 32 beschadigde mar meren beelden van de Berlllnse Sleges- allee" wil meenemen, kan dit zonder vragen doen. De Berllinse autoriteiten achten de beelden van Pruisische konin gen. die door Wilhelm II ln 1898 daar zijn laten plaatsen, van zo weinig histo rische of kunstwaarde, dat zll ze niet willen laten herstellen. Ook was er geen koper voor het marmer van de beelden te vinden. Aan belde zijden van de straat van Gibraltar woeden zware stormen en men schat dat zeker tachtig personen tenge volge van het noodweer om het teven zijn gekomen. Bovendien werden vele honderden personen gewond. VU f tien vissersschepen zonken De stormen gingen gepaard met de laagste te moer a tuur die men ln dit geblfd se dert twintig Jaar heeft meegemaakt. Dc Belgische begroting voor het dtenstiaar 1950 sluit met een batig saldo van 88 millioen francs en voorziet uit gaven ten bedrage van 83 milliard francs. De besprekingen te New York van de plaatsvervangers der ministers van buitenlandse zaken der vier grote mo gendheden ziln volkomen vastgelopen en zulten eerst 9 Januari te Londen hervat worden. Drie Slclllaanse bandieten, naar men aanneemt leden van de bende van de beruchte Salvatore Gluliano. hebben gisteren een bus aangehouden en de 58 passagiers hun geld. kostbaarheden en ook nog kledingstukken afgenomen. De Sovjetrusslsche ambassadeur, de heer V. A. Valkov, die door het presidium van de opperste raad der Sovjet-Unie is vervangen door de heer Grlgory Titovltsj Za'.tzwe, was deken van het Corps Diplo matique Als zodanig zal thans optreden de am bassadeur van China, dr Henry Kunghul Chang. De heer Valkov vertrok geruime tyd geleden reeds naar de Sovjet-Unie. Het Zweedse ministerie van buiten landse zaken heeft bekend gemaakt, dat Zweden en Engeland voor 1950 een nieuwe handelsovereenkomst hebben gesloten, welke voorziet ln Engelse leveranties ter waarde van 1.300 000 000 kronen en Zweedse leveranties ter waarde van 850 000 000 kronen. Engeland zal voornamelUk steenkool, cokes. Uzer en staal, machines. Instrumen ten. voertuigen en minerale olieproducten leveren. terwUl de Zweedse leveranties hoofdzakelijk zulten bestaan uit hout., pulp en board. In de loop van 1949 heeft Engeland voor 950.000.000 naar Zweden •uitgevoerd en voor 750.000 000 kronen uit dit land Ingevoerd Verscheidene duizenden Chinese nationalisten van het Kwangsl-leger zijn Vietnamees gebied binnengekomen in de streek van Lang Sone Zij werden ontwa pend en geïnterneerd. Volgens een Weens poll tier apport ziln twee meisjes eearresteerd van 13 en 14 Jaar. die een bende geleld hebben welke verantwoordelijk ls voor 120 win keldiefstallen. .Een pakhuis vol gesto len goed" werd bij een der meisjes ge vonden. gelijk is zich een toegang door de Grote Brug en de sluizen naar het Bassin de Paris willen banen. De vis sers van hun zijde staan op het stand punt, dat zij heus wel de aanwijzin gen zullen opvolgen, wanneer er vaste iegüs gesteld worden, die hun. uiter aard via de verbindingsman de heer Poortman, ter kennis worden ge bracht. Veelal ontbreken echter vaste regels en worden s*echts incident ete aanwijzingen gegeven, waarmee bij hft bepalen van tijd van binnenkomst, eil het verdere van tevoren opgestelde programma van de schipper geen rekening kon worden gehouden. Het gebrek aan discipline da-t de havenautoriteiten de Nederlandse vis sers thans dikwijls vcrwiiten, is soms ten dele gerechtvaardigd, aldus h*t oo-dcel van de Neder!and-c autori teiten. doch h^t is geen gevolg van een fundamenteel gebrek aan disei- Tüinr do^h v*n het veelal ontbreken van hanteerbare voorschriften. Wor den er regelingen getroffen, welke ook d>% bc'aneen van de vissers in het eog houden, dan zal de Neder lands- visser zek-»- tonen, disciplinair te kunnen en willen optreden. RUIM 1000 VISSERS OP STAP. De Hollandse kolonie in Dieppe staat ook nog wel eens voor andere proble men. Waar gedurende vele weken tus sen de duizend en tweeduizend vissers in een havenstad gaan passagieren zonder daar het rustpunt van een eigen gezin en eigen huis te vinden, kemen wel eens dingen voor, die niet door de beugel gaan Komt het al een enkele maal tot een conflict met de overheid dan moeten er Nederlanders zün die Burgemeester Woldringh van der Hoop bezocht Zaterdagochtend, in het Bas; de Paris de reeds binnengelopen B-a-* wykse loggers. bezo?k van de vissers-burgemees j> heeft tot die overbrugging zeker aa zienlijk bijgedragen. Doch zelfs wanneer zulk een brug geslagen wordt, blyft de Holian^ se visser In Dieppe een ..Holiande.' zo-- dsr thuis", vooral daarom hebb?n Ke en vakbeweging zich beUverd. jj- „thuis" van de visser te vervangen aor enige gemeenschapsverblyven. t-». aanvaardbare ontspanning en geea- ly'ke zorg geboden worden. visser behoeden voor d? Sev®ren',...n. uit zijn onbehuisde status zouden ku- nen voortvloeien. Daarover in een vc. gend artikel. 16e DE f. 1000.— MET PREMIE VAN f. 30.000. In de 508e staatsloterij. 5de jflass®. lüst. is op nr 11613 de f. 10.003 gevallen en op nr 13086 de f. 1000 met een p.* mie van f. 30.000. STIJLVOLLE VIERING .„.„.r, bevrijdingsdag. De gezamenlUke Jeugdorganisatie, enigd in de Nederlandse Jeugdgeme schap, hebben zich beraden °ve£ -jj. meer stylvolle viering van de Be dlngsdag op 5 Mei. Een voorbereidende en instruc bespreking met leidinggevende krac ■- zal op 4 Februari 1950 ln Amster worden gehouden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1949 | | pagina 2