Laatste Berichten Milanese jaarbeurs overtreft de vorige STADSNIEUWS Beurs van Amsterdam DINSDAG 26 APRIL Het Utrecht van Italië (Tan onze Romeinse correspondent). Milaan, de nijvere stad in het noor den, is trots op zijn Dom en trots op zijn Jaarbeurs, precies als Utrecht bij ons. Door de organisatie van de 27ste jaarbeurs is het bewijs geleverd, hoe werkzaam en ondernemend de Noord- Italianen zijn. Zij hebben het klaar gespeeld uit de ruines der door bom bardementen vernielde jaarbeursgebou wen een nieuwe fiera" te maken, die de oude in ieder opzicht verre overtreft. {Op een terrein van 300.000 M2. verrijzen hallen en bouwsels, die 150.000 M2 be dekken. Men kan er, als de benen het gedo gen, 41 km. langs tentoongestelde voorwerpen lopen. Men kan er ook van hel heidens lawaai doodmoe wor den. or zich aan kleuren en verschei denheid verzadigen temidden van een dichte drom van bezoekers. Men kan er alles kopen en bestellen, mits In het groot, maar iets meenemen kan men niet, want de Milanese jaar beurs is dit jaar voor het eerst uit sluitend tentoonstelling van monsters. Er zijn 6000 firma's vertegenwoordigd, waarvan 1600 nict-Italiaanse. De of ficiële deelname van 22 landen, waar onder Nederland, België, Luxemburg, Zwitserland, Frankrijk, Noorwegen, maar ook alle landen achter het gor dijn met uitzondering van Sovjet- Rusland, zelfs exotische landen als Haïti, de Filippijnen, Pakistan, Egyp te cn Columbia, om maar een paar namen te noemen, geeft aan de Mi lanese jaarbeurs een zeer internatio naal karakter. Als men weet dat verleden jaar ruim drie millioen bezoekers werden geteld en dat men dit jaar op meer dan vier millioen rekent, dan Is het duidelijk, dat Milaan in deze dagen nog heel wat roeziger en luidruchtiger is dan ge woonlijk. Maar er worden zaken gedaan en daar Ls het om begonnen. Meer dan te Utrecht denkt men te Milaan aan de eeuwenoude oorsprong van de moderne jaarbeurs. De kleurigheid van de bouw sels en vooral van de reclames maakt, dat er nog iets van de oude jaarmarkt is overgebleven. Maar wanneer men de grote tentoonstellingshallen betreedt, bv. het palels van de sport (een stalen constructie, 160x30 meter groot, over dekt met een grootse stalen overkap ping), waar men duizenden automobie- en. motorfietsen en fietsen ziet, dan beseft men dra, dat dit de machtige or ganisatie is van een groot land met een industrie, die er zijn mag. Machines en textiel, optische artike- Ilen en vliegtuigen, bont en goudsmits- werk, wijn en chemische producten, het is alles in bepaalde gebouwen, het ene al groter dan het andere, te vinden de jaarbeurs getuigt ten volle van i Italië's wonderbaarlijk herstel. In het „Paleis der naties", een enorm gebouw uit staal en glas, vier verdiepingen hoog, bekroond met de vlaggen der 22 deelnemende landen, aan beide zijden door de Italiaanse driekleur geflan keerd, worden wij vooral geboeid door de bijzonder rijke en grote inzending van Tsjecho-Slowaklje: prachtig kristal, vooral kroonluchters, porcelehi, stoffen, schrijf- en tekenbehoeften vormen de hoofdzaak. Wat telkens weer treft in dit Tsjechische paviljoen, is dat men voorwerpen ziet, die in een fabriek wer den gemaakt en die toch niet als mas saproducten kunnen worden beschouwd. VISSERIJBER1CHTEN IJMUIDEN, 25 April. Besommingen: IJm 54 f. 10.700; RO 15 f- 8640; RO 53 i. 6370, IJm 129 f.6530; kw 122 f.4430; KW 56 f.2110, kw 210 f.1860; kw 125 f 3060; KW 169 f.2780; kw 84 f.2920; i KW 89 f. 2890: kw 64 f. 2630; kw 91 12160. KW 24 f.2460; kw 162 f.2640; KW 104 f.2230; kw 107 f.1700: kw 170 f 2720; KW 16 f 2210; kw 50 f 1880; KW 59 f 1810; kw 54 f. 2390; kw 138 1 1990: KW 72 f. 950; IJm 229 f. 2500; IJm 204 f.2240; BU 33 f.2220. SCHEVENINGEN, 26 April. Besommin gen: SCH 46 f.3600; SCH 399 f.1640; •SCH 402 f.1600; SCH 2 f.1400; UK 45 M130; ARM 14 f.70. IJMUIDEN. 26 April. Besommingen 2 stoomtrawlers te zamen f. 40.300; IJM 117 f 6730; IJM 39 f 14.360; IJM 213 f 600. IJM 241 f. 60: BR 41 f.330. Aan voer 3250 kisten waaronder 55 met verse harlnz. Wederom grote partij haring naar Rusland De Redersvereniging voor de Neder landse Haringvisserij heeft gisteren 30.000 vaten haring van de restant- voorraad van de vangst 1948 aan Rus land verkocht. Deze derde achtereen volgende verkoop aan Rusland sinds '46 heelt in de betrokken kring veel vol doening gewekt. In Italië ls het fraaie voorwerp, dat men er in overdaad kan vinden, steeds min of meer handwerk. In Tsjecho- Slowakije leveren de fabrieken reeds veel, wat niet alleen goed is, maar ook mooi. In het Turkse paviljoen vindt men daarentegen vrijwel uitsluitend hand- .werk: tapijten van volmaakte schoon heid, die niet onder doen voor de beste Perzen, aarden schotels en schenkkan nen, die geïnspireerd zijn op vermaarde antieke modellen en die ieder voor zich dingen van schoonheid zijn. Dit Turkse paviljoen, vol dingen, die van een be heerste smaak getuigen, blijft ons mis schien meer in het geheugen dan enig ander deel van de „fiera". De Benelux- landen hebben zich verenigd. Veel Ne derlandse firma's van naam tonen te Milaan hun producten. Wij noemen slechts de likeuren van Wijnand Fockinck, de Leidse dekens van Zaal berg. de metalen kuipen en vaten van de firma Van Leer. Verder zijn er stands van de Incassobank, de Billitonmaat- schappij, de KLM. de Mij. Nederland, enz. België maakt vooral propaganda voor het toerisme en heeft verder land bouwmachines, een mechanische weef stoel, de film en verdere foto-benodigd heden van Gevaert en nog veel andere zaken. EEN „INCIDENT". Een bijzonder mooi paviljoen ls ook het Franse. De zijden stoffen van Lyon en de parfumerieën van Parijs zijn op de meest verleidelijke wijze tentoonge steld. En dit leidde tot het enige inci dent tijdens de plechtige opening der jaarbeurs. De officiële stoet was reeds vertrokken, met de president der repu bliek, Einaudi, de president van het parlement, de ministers, ambassadeurs en andere hoge heren. Uit de verte weerklonk de muziek der carabinieri, die afmarcheerden. En dan komt nog een auto voorrijden, een auto, die tot de stoet behoort, maar niet afgeroepen werd. Het blijkt de wagen te zijn van de presidentessa Einaudi, maar de ge malin van het hoofd van de staat is zoek. Grote verwarring, verbijstering. De politie wordt nerveus, gewichtige heren rennen af en aan. Niemand, die niet „autoriteit" is, mag zich bewegen. Na ruim vijf minuten, terwijl buiten van de stoet reeds niets meer te zien is, komt de vriendelijke grijzende dame. begeleid door de Franse handelsattaché te voor schijn. Zij had zich zozeer laten beko ren door de zijden stoffen uit Lyon en de Parijse schoentjes, dat zij het gejuich der menigte en de militaire muziek, die speelde, toen de president naar zijn auto schreed, niet eens gehoord had. Ongewild was dit de beste reclame, die de Franse organisatoren zich konden wensen. Een paviljoen, dat de gemalin van de president het risico deed lopen te laat te verschijnen bij het feestmaal, dat de inwijding besloot, mag zeker wel geslaacd worden genoemd, vooral wan neer die „presidentessa" zo bescheiden is als mevrouw Einaudi. V olks weerbaarheid De afdeling Leiden en Omstreken der Vereniging Volksweerbaarheid hield haar jaarvergadering in één der boven zalen van „De Harmonie". De voorzitter, mr C. J. Woudstra, her innerde in zijn openingswoord aan de strijd van Willem van Oranje voor de vrijheid van geloof en geweten. Met deze strijd stelde de Zwijger een grens aan het Overheidsgezag, t.w. aan het gezag van de koning van Spanje, die door de Zwijger als koning erkend en geëerd werd. In deze strijd vond het Nederlandse volk zijn eenheid; de ge loofsvrijheid vormt voor ons volk dan ook de grondslag van een aantal an dere vrijheden, die het aals onvervreem- bare rechten beschouwt. Voor het be houd van deze vrijheden moet steeds weer gestreden worden, omdat ze altijd weer door machten in binnen- en bui tenland bedreigd worden Met een be roep op de aanwezigen om deze gedach ten in ons volk levend te houden, en een krachtige propaganda te voeren voor uitbreiding van het ledental der afdeling, besloot spreker zijn openings woord. Kapt. M. de Jong uit Zoeterwoude hield een causerie over „Democratie". Indien wij de Inhoud van het begrip democratie zouden willen afleiden uit het gebruik, dat van dit woord gemaakt wordt, zouden wij onmogelijk tot een begrips-omsohrviiing kunnen komen. Niet alleen de landen van West-Euro- oa. maar ook Spanje de Zuid-Ameri kaanse Steten en Rusland noempn zich democratlën. Voor ons Nederlanders echter heeft liet beriü democratie een duideliike inhoud. Voor ons betekent het beDerkinv van macht der Overheid door volksvrübeden Wii vinden de?e Tochten verwerkohlkt in onze Grond wet. in onze constitutionele monarchie, in de ministeriële verantwoordelijkheid, en in de staatsrechtelijke DractHk. dat bli een voortdurend conflict tussen voltesvertevenwoordte'ng en Regering de laatste wijkt Dit allps h alleen moeelilk in een land waar vriiheid van menines- uit'ng Is, e*1 vrijheid van Dol'tteke or ganisatie Dit *s het wat de dlcteturen missen: dit is het wat ons vo'k wil be houden. Spreker eindigde met een opwekking tot verdediging van de Christelilke ^rondslagen van ons volksleven, oo wel ke alleen onze vrijheden veilie ziin. In het huishoudelijk deel der verga dering bracht de penningmeester, te vens waarnemend secretaris, de heer W. Boer. verslag uit van de lotgevallen der Vereniging en van de stand der finan ciën. In de vacature A. Wendt werd tot se cretaris gekozen kspt. M. de Jong. De vergadering werd oa. bijgewoond door majoor J. Meulman. lid van het Hoofdbestuur. MARKTBERICHTEN ROELOFARENDSVEEN, 25 April. Bloe- J menvelling. Elisabeth 2025 ct; Couleur Cardinal U18; Bartlgon 1226; E. Eday 8—22; Copland 103o; Golden Harvest 1640; Sunburst 1218; Rheinland 13 25, Carnavon 1425; Anemonen 615; Narcissen 211;' Rhododendron 2758; Calla 40—70; Irissen 16—37; Lathyrus 17- 39. Freesla's 1132; Ixla's 1017; Lelies 1050 per 10 st. Groentenvelllng Aardbeien 75—100 ct; idem alw. 3163 ct per doosje; krop sla I 1.7.80—15.00, Idem II f.4—8. splna- 21e f 812; sjalotten f. 10—12; rabarber f. o8; bloemkool f. 1340; peulen f. 200 —255 per 100 kg. BOSKOOP, 25 April. Rozen per bos: Beiter-'flmes 140240 ct; Edlth Helen 150 Ct; Hadley f. 1; Butterfly 130—170 ct, August Noach 170 ct; Jules Bouché 440 ct. Gemengde rozen 40 ct; Babyrozen p. bos; Ingar Olsson 160220 ct; Sweetheart 210 ct; Pauls Scarlet 4070 ct. Diversen Pet bos: Rhododendronbloemen 3065 ct, Anemonen 1418 ct. Lathyrus 27 43 ct. Margriet 11 ct: Genista 30 ct; Aza- ica-molhes 60—85 ct; Laurusblad 27 ct. per bloem; Rhododendron 1426 ct., ld. n,"Pearl 25 ct- Per Azalea- collies 1ste soort 6560 ct. per stuk; Azalea-mollles struiken 90—105 ct; Ro- pot (baby) 78—110 ct; Hortensia ct; Afrlkaantjes 17 ct; Vetplan- iu ,\«ct: Deutzia 1218 ct; Jap. Azalia 110 ct; Malusplanten 90100 ct. Ivon,ATWIJK a- d RUN, 25 April. Groente jong. Waspeen 1 10—20.50; Idem II 4.25 t^,o0'.Prel 6—«40; Rabarber 4—8: Spl- Jïl■e_8rr1,Jl s|a 10—12, Peterselie 1.6Ö— tri.™ Selderie 2 20—4.30; Witlof I 15—21; nRrJL.1,?-n! RadUs 9.20—10.90, DEGRAVEN' 26 April. Aanvoer 44 pattljen kaas. Prijzen le soort 1.76—1.78: »5S5ïS 1.74. „.„ylJERDAM, Veemarkt. 26 April. Aan- n«f^rd,ci054 stuks. 250 vette koelen en j*en. i53i gebrulksvee; 131 graskalveren; kalveren. 558 biggen. 16 lamm 304 Paarden; 245 schapen en S"cn. 181 bokken en geiten; 21 sGnii ftftft Rrljzen per suk: kalikoeten le krSSL nA„2e SOOrt 775- 3e soort 650- melk" onc. d 775. 650; varekoelen 550, 450, 450 o-«ar2en 66°. 530. 430; pinken 525. pen «c50;,Sraskalveren 335. 225. 125: blg- DaaM«U oel5; hltt«n 650. 550. 400: werk- L 8 0, 650, 500. Prijzen per kg: ■^atpaardon 1.40, 1J0, 1.00. UIT DE OMSTRALEN KATWIJK Burgerlijke Stand Geboren: Herman, zn van N. Anes en M. H. van der Meer; Maarten Jacobus, zn van A. A. v. d Vlis en K. Guljt; Krljna Zdr van A Zwa nenburg en D. W. Sip; Henrlëtte, dr van H. Brouwer en R. C. Houwellngi Dirk Pleter, zn van J. P. Barnhoorn en S. de Best; Elisabeth, dr van H Plug en T. Hazenoot: Marlnus Bzn van B. M. P. Kornet en M, Post; Catharlna, P. M dr van F. S. Westgeest en S. S. van Tol; Adrlana, dr van G Hoek en J. Guljt; Cornells, zn van Kr. Meijvogel en J. van der Plas; Neeltje, dr van L. van der Keljl en L. Imthorn: Hendrik C .zn van C. D. van Leeuwen en A. Verhoef. Ondertrouwd; P Plug en A. C. M. Siert- sema: J. P. T. de Boer en J. MeHer; H. van Dultn en C. van den Burg; W. van der Bent en W. L. BerkhclJ. Getrouwd: J. van Rijn en E. van Duljn; N Kuijt en K Mlnnee; J Drlece en A. Selnstra; F. J. Buis en J. Houwaard. Overleden- T Langmuur wedn. van E. van Dijk 70 J.: N. van Dullvenvoorde. echtg. van J. Vlasman oud 48 J.; H M. Oudshoorn 1 dag; B. van Rijn 7 maanden. RAADSAGENDA Donderdag a.s. des avonds halfacht vergadering van de Raad. Belangrijk ste punten der agenda zijn: Voorstel tot het toekennen van een financiële tegemoetkoming in de kosten van het vrijwillig beschikbaarstellen van woon ruimte en tot beschikbaarstelling van een crediet voor eventuele bijdrage in de kosten van verbetering van bepaalde woningen. Voorstel tot vaststelling van verordeningen met betrekking tot de exploitatie van het strand. Voorstel tot intrekking raadsbesluit 31 Maart 1.1. tot verkoop van grond aan F. H. Pjjtteraen, KATWIJK AAN ZEE MELDINGEN AAN HOOFD KUSTWACHT. Van overheidswege zijn beloningen uitgeloofd voor diegenen, die het eer ste of meest waardevolle bericht, van belang voor de Kustwacht, ter kennis brengt van het hoofd van deze dienst, de heer C. Varkevisser, Zeeweg 42, tel. 2957. Aangezien deze dienst geen vaste permanente waarnemers telt, kan slechts door meldingen van anderen bij het hoofd van de dienst het gestelde doel worden bereikt. BOULEVARD-VERLICHTING GEREED. Sinds de Meidagen 1940 verkeerde de boulevard des avonds in een naargees tige diepe duisternis. De Duitsers had den de boulevard afgebroken en deAt- lanticwal opgebouwd, waarbij de elec- trische leidingen verdwenen. Na de be vrijding kwam op de lange strand- boulevard slechts een noodverlichting. Een nieuw net is sindsdien door ae gemeente op de boulevard aan gelegd. De electrische straatlantaarns zijn nu verrezen. Deze zomer zullen de badgasten kunnen flaneren op 'n goed verlichte boulevard, wat de badplaats zeker ten goede zal komen. Katwijk aan Zee Chr. Geref. Kerk 8 uur ds P. v. d. Bijl. Predikbeurten voor Woensdag Ger. Gem. half 8 uur ds Chr. v. d. Woestij- ne van Ridderkerk. KATWI/K AAN DEN RIJN ZILVEREN JUBILEUM. MaandAg a.s. zal de heer L. C. van de Ven 25 jaar n gemeentedienst werk zaam zijn. Er ls geen KatwUker voor wie de heer v. d. Ven een onbekende is, èn om zijn gewone werkzaamheden èn omdat hij ook in de vleeskeurings dienst behulpzaam is. NOORDWIJK Donderdag as. zal er een collecte worden gehouden ten bate van het herstellingsoord Sole Mio alhier. Col lectanten kunnen zich alsnog telefo nisch opgeven bij mevr. Wenckebach, tel. 2412. OEGSTÜEEST SUCCES VOOR KUNST EN GENOEGEN. Zaterdagavond besloot de toneelver eniging „Kunst en Genoegen" in het Patronaatsgebouw haar winterseizoen met de opvoering van het toneelspel in drie bedrijven: „Achter de wolken schijnt toch de zon" door Kees Spie ring en R. Feenstra. Om de grote belangstelling voor deze uitvoeringen te bevredigen, was deze avond uitsluitend voor donateurs. Op Dinsdag zal een herhaling worden gegeven. Met een kort woord opende de heer Van Grol, die in 't bijzonder de be schermheer. burgemeester J. C. Bau- marrn en zijn gezin verwelkomde. Het ensemble Verver, dat de muzikale om lijsting verzorgde, mocht reeds bU de aanvang een welverdiend applaus ont vangen. De opvoering van dit toneelspel van grote allure heeft door de zo gave ver tolking een bijzonder cachet gekregen. In de eerste plaats vermelden wU het bijzondere spel van de heer L. M. Try- selaar als de kruidenier. Niet minder was zijn vrouw (mevr. B. eHsslng— Rietdijk) evenals haar dochter Annie (mej. N. v. Grol) die beiden een uit stekende vertolking gaven. De overige medewerkenden sloten zioh zeer ver dienstelijk aan, zodat het geheel een succesrijke avond ls geworden. RIJNSBURG NIEUWE BUURTVERENIGING. De Kanaalstraat heeft besloten om te komen tot het oprichten van een buurtvereniging. Gisteravond kwamen de buurtgenoten bijeen om dit te be spreken. Er is een voorlopig comité vastgesteld, bestaande uit de heren W. v. Egmond, H. W. de Mooij, F. de Goe de, A. de Mooi), D. v. Iterson en Jac. Kort. Besloten werd oni geen contribu tie te heffen, doch alleen door collecten de onkosten te bestrijden. Een dezer dagen zal een collecte gehouden wor den. Eveneens werd besloten deze week met de verjaardag der Koningin een verlichting aan te brengen, terwijl met het kinderfeest des avonds met enige auto's met kinderen uit de buurt, deel genomen zal worden aan de lampion optocht. SASSENHEIM R.K. RAADSCANDIDATEN. Door de R.K. Kiesvereniging is na stemming de volgende candidatenlijst vastgesteld: 1. J. W. Kortekaas, 2. M. J. J. M. Malmberg. 3. J. C. Schrama, 4. S. Verdegaal,, 5. J. Wesseling, 6. J. v. d. Nouland, 7. Th. L. v. d. Geest, 8. L. Elfering, 9. A. W. Tijssen, 10. W J. J. BeUk, 11. P. H. Blom, 12. J. B. J. Reeu- wijk, 13. Th. Witteman, 14. L. A. ter Meer, 15. P. C. v. d. Kraan, 16. C. A. Verklei). PERSONEELSVERENIGING IEMCO VIERT FEEST. Nog slechts twee maanden bestaat de personeelsvereniging „Iemco" en reeds gisteren had het bestuur in de grote Burchtzaal een bonte avond be legd, welke klonk als een klok. Wel-is- waar waren het voor het merendeel „gehuurde" krachten, welke aan dit programma medewerkten, doch dit neemt niet weg, dat ook „Iemco" zelf zorgde voor een paar vlotte sketches. De voorzitter van deze jonge vereni ging, de heer C. Veerman, heette de vele aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de beide directeuren, de heren J. A. Beurze en E. van Nieulande, in aansluiting waarop hij mededeelde, dat zeer binnenkort een excursie naar de Phllipsfabrleken zal worden gemaakt. Achtereenvolgens brachten de band van de Holl. Constructie Werkplaatsen, de kronijongband van T. en D. en de Ko- negro-boys, een zeer gevarieerd pro gramma, waarmede men zich kostelijk amuseerde. Daartussendoor kregen wij enkele verbluffende staaltjes te zien van een goochelaar en werkte een muzi kale clown danig op de lachlust der aanwezigen. Het geheel mocht uitste kend geslaagd heten. 50 JAAR GETROUWD. Vandaag ziin voor het' eohtpadr I. J. Vermeij-^v. d. Wijngaard de gouden bruidsdagen ingegaan, terwijl,op 10 Mei de dag herdacht zal worden, dat bruid en bruidegom het la-woord deden ho ren en met een handtekening hun trouwbelofte bekraohtieden. In hun een voudige woning in de Voorstraat 23 hebben bruid en bruidegom, welke laat ste wie jaren als sigarenmaker werk zaam ls geweest, lief en leed gedeeld, Hun nakomelingschap bestaat uit 3 kinderen, waarvan er nog twee in léven zijn. 10 kleinkinderen en één aohter- kleir.ind. INTERACADEMIALE SPORTWED STRIJDEN VOOR DAMES BEGONNEN Gisteravond werden door Jonkvrouwe C. J. L. M. Slcklnghe, praeses van de BVSL, de interacademiale sportwedstrij den voor dames, die deze week in ónze stad georganiseerd worden, officieel ge opend. Aan deze wdestrijden wordt deelgeno men door dames-studenten van de Uni versiteiten van Amsterdam, Groningen, Utrecht, Delft, Wageningen en Leiden. De volgende takken, van sport staan op het programma: tennis, hockey, zei len, gymnastiek, zwemmen, waterpolo, athletiek, schermen, snelwandelen (op het Rapenburg), roeien (snel en stijl), tafeltennis, en paardrijden (dressuur en springconcours) De interacademiale wordt Vrijdag avond met een diner besloten. Burgerlijke Stand van Leiden GEBOREN: Neeltje, d. van D. Hoogstraten en P. de Vreede; Maria Jacobs, d. van P. Tolen en A. P. Kamp; Aletta Adrlana, d. van J. J. Geerllng en M. C. C Wlllems; Frederlka Cornelia Allegonda, d van S. van Noort en F. C. A. van Hartevelt; Johannes Jacobus, z. van J. van Duin en N. Korbee; Elly. d. van J. Vogelenzang en E. Hansen; Tommy, z. van T. van den Brink en A. B. T. Gouka; Wllhelmlna. d. van J. Bout hoorn en J G. van Egdom; Dlngcna Kla- zlna. d. van C. van der Pol en P. D. Honcoop; Octavie, d. van B. van Vloten en L. P. Greeven; Geertrulda Johanna d v. C. Slebert en J. W. Bllkman; Berndlna Eli sabeth. d. van N. van Albada en E. B. Rietbergen; Johanna, d. van N D. HiJne- man en A. Grlekspoor; Helena Johanna Catharlna. d. van W. F. Zwart en H. M. van Oosten: Leonardus Johannes Jacobus, z. van L. P. Steenvoorden en C. G. van der Drift, Het Amerikaanse militaire hulp programma Volgens Amerikaanse regeringsfunc- tionnnarlssen, die het wetsontwerp voorbereiden voor het toewijzen van \vn- penverschepingen voor de landen van het Atlantisch pact tot een bedrag van 1.130 millioen dollar, zullen aan West- Europa het allereerst die wapens ver strekt worden, die men noodzakelijk acht om „een succesvolle Sovjetrussl- sche overrompeling" van het Europese vasteland te voorkomen. Tot de wapens, die in het bijzonder benodigd eijn om elk snel offensief tot staan te brengen, aldus deze function- narissen, behoren Amerikaanse tanks, anti-tank-wapens en artillerie. Plannen ziin in voorbereiding om ge bruik te maken van de Duitse staalin dustrie, ten eindë Europa tehelpen bil de productie van de aanvullende bewa pening, die het nodig heeft 'en zo moge- Mik- buiten bedrijf zijnde fabrieken In Noord-Jtalië met thans werkloze Ita liaanse arbeidskrachten in te schakelen. Vooraanstaande Amerikaanse mili taire deskundigen geloven, 'dat West- Europa mét Amerikaansè "hulp elke in vasie door de Sovjet-unie kan weer staan. Volgens deze regeringsautoritei ten wordt dit op het ogenblik be schouwd als de mening van Trumans regering. Amerikaanse leger-, vloot- en lujeht- machtuitrystineen moeten naar West- Europa' worden gezonden, totdat deze landen militair op eigen benen knnen staan. De-behoeften van de 11 bii het) At lantisch pact aangesloten mogendheden worden in de volgende volgorde om schreven 1. Amerikaanse wanens. 2. Reserve-onderdelen voor bestaande vervoermiddelen en andere militaire uit rusting. 3 Grondstoffen om do binnenlandse wanpnprodurt.te te bevorderen. Het Dlan is od het ogenblik do go- vechtewaarde van de bestaande Euro- nose land-, 70e- en luchtstrijdkrachten to verbogen, liever dan nieuwe eenheden te vormen. Trizonaal bestuur van West-Duitsland Engeland, de V.S. en Frankrijk heb ben een ontwerp gepubliceerd voor het trizonaal bestuur van West-Duitsland. wanneer het bezettingsstatuut, waar de Westelijke geallieerden en de Duitse vertegenwoordigers gisteren overeen stemming over hebben bereikt, van kracht wordt. De drie mogendhedenovereenkomst over Duitsland, die 8 April te Wash ington gesloten werd, doch eerst he den gepubliceerd, voorziet in de fusie van de Franse zone met de Engels- Amerikaanse zone en instelling van driemogendhedenbestuur. Door de drie betrokken geallieerde regeringen ls ook nog de tekst van een overeenkomst tussen hen en de Duitse autoriteiten gepubliceerd, waarbij over eenstemming is bereikt over het tezij- nertijd houden van een volksstemming in het gebied Würtemberg-Baden. Door de Duitse ministers-presidenten van deze deelstaten is voorgesteld dit ple bisciet te houden, teneinde uit te ma ken of dit gebied, dat thans gedeelte lijk bij de Amerikaanse en gedeeltelijk bi) de Franse bezettingszone van Duits land behoort, tot één staat zal worden samengevoegd. Ook is overeenstemming bereikt over de Franse eis om contrdle over de te Annemarle Louise, d. van M. Wolters en J. Onrust; Lodewyk Franclscus z. van M. van Steenbergen en A. Smits; ----- w' Bernard, z. van B. Dnanïn en C. C. Hul- genereer Straatsburg gelegen Rijnhaven scher; Maria, d. van T. Maaskant en M. Kehl Devllee; Cornelia Geertrulda Franclsca. d. van C. de Haas en J. Spierenburg; Enge- llna Gerarda Lldwlna, a. \ran C. de Haas en J. Spierenburg; Engelina Gerarda Li- en J. Spierenburg, Petrus Johannes Maria, z. v. P. L. Ahsmann en M. M. Wltsenburg; Caroline Louise, d. v. J. J Kerkvliet en L. C. W. Haverhoek: Catharlna. d. v. P. Brou wer en S. Cornet: Teunls. z. v. T. van der Plas en A. M. Blom; Elly Janna. d. van P. A. S. van der Neut en G. RIJneveld. den. Ingeleid door zijn manager, de heer A. van Dijk, ging de heer Riemer- sma over tot diverse telepathische expe rimenten zoals blindlezen en blind- schrijven. Het experiment blindschieten was frappant. Na de pauze trad de heer Rlemersma op als hypnotiseur VOORHOUI ELSGEESTERPOLDER. In een vergadering van de ingelanden der Elsgeesterpolder alhier, werd na opening door de voorzde heer A. Kromhout, de rekening over het afge lopen jaar vastgesteld met een batig saldo van f. 971.53. Inkomsten waren f 7488 06 en uitgaven f. 6516.53. De be groting voor 1949 werd vastgesteld met een bedrag van f. 7285. De polderlasten werden gehandhaafd op f. 13.per H A. Vervolgens werd van de Ingelanden machtiging voor het bestuur verkregen tot het doen van af- en overschrijvin gen op deze begrotingsposten en tevens tot onderhandse aanbesteding van wer ken in eigen beheer. Als leden der commissie van onder zoek voor 1949 werden benoemd de he ren G. Langeveld; L. P. v. Egmond en Adr. v. Egmond. Het schilderij van Lucas Cranach „Het huwelijk van St Catherine", dat op 12 April uit Je kathedraal te Erlurt in de Sovjetoane werd gestolen, is terug. Het doek. dat in tweeën gesneden was, werd door een onbekende man aan een BerliJns kunsthandelaar aangeboden. De kunsthandelaar is naar Erfurt ge reisd en heeft het sohildcril ln handen van de burgemeester gesteld. POSITIE K.L.M.-VLIEGTUIGEN. Vandaag worden in Batavia verwacht de PHF Tet („Tilburg"), gezagvoerder Roosenburg en de PH/TDI, gezagvoer der Griffith. De PH-TDC „Curaoao") li vandaag uit Bataria vertrokken op weg naar Amsterdam; gezagvoerder 3$holtmeyer. MOOI INITIATIEF VAN G ENER AAL MAJOOR URQUHART. Geschenk voor Ned. Herv. Kerk te Oosterbeck. Majoor R. E. Urquhart. tijdens de oorlog commandant der in 1944 bU Arnhem neergelaten eerste Engelse luchtlandingsdivisie heeft in „The Ti mes" een oproep gedaan om geld bijeen te brengen voor een gebruiksvoorwerp, dat een plaats zal vinden in het gebouw der Ned. Herv. Kerk te Oosterbeek. De generaal schrijft o.a., dat het plan bestaat de Prot. Kerk te Oosterbeek ln zijn oorspronkelijke middeleeuwse vorm te herbouwen. Deze kerk, lag ln het ge bied, dat de Engelsen bij het verloop van de slag om Arnhem verdedigden. Zij werd aanvankelijk ernstig bescha digd en later bijna geheel vernield. Men ls in Engeland van mening, dat In de kerk de herinnering aan de eerste Engelse luchtlandingsdivisie moet wor den levendig gehouden. Niet door een gedenksteen, maar door een of ander voorwerp, dat bij de diensten in de kerk geregeld zal worden gebruikt. Daarom heeft men het plan geopperd een doopvont, een avondmaalstafel, een klok of een uurwerk aan te bieden. Generaal-nïajoor Urquhart heeft nu zijn landgenoten opgewekt bijdragen voor defce herinneriire af te Sta&n. Sovjets bereid verkeers- beperkingen te Berlijn op te heffen? Volgens mededeling van officiële zijd© zou de Sovjet-unie bereid zijn dé ver- keersbeperklngèn te Berlijn op te hef fen, voorafgaande aan eventuele bespre kingen, alleen op déze voorwaarde, dat de datum wordt vastgesteld voor later© bijeenkomst vaft de ministers van bui tenlandse zaken ter hervatting van de vlermogendhedenbesprekingen. over Duitsland. TERROSISTEN VAN- MEPPEL VEROORDEELD. Vandaag veroordeelde hét Asser Ge rechtshof de Duitsers P. Fhtlmrael en H. G. Gelgólath tot U en 10 jaar ge vangenisstraf -mot aftrek. Zij hebben als OD-ers vooral in Meppel een ware terreur uitgeoefend, honderden arres taties en mishandelingen verricht, waar van vele illegale werkers het slachtoffer ziin geworden. MAN IN EI GESTIKT. Toen een 56-jarige boomkweker gis teravond in een café op de Weesper- zijde te Amsterdam een ei wilde eten schoot dit ln zijn luchtpijp, waardoor hij stikte. LEVENSLANG VOOR MOORDENAAR VAN TAXI-CIIAUFFEUR CLOBUS. De Arrondissementsrechtbank te Den Haag veroordeelde hedenmorgen con form de eis de 23-j. H. J. Barendsen uit Hilversum wegens moord op de Rotter damse taxl-ohauffeur Clobus tot levens lange gevangenisstraf. Zijn broer de 17-J. W. H. Barendsen werd veroordeeld tot 4 Jaar gevangenis straf met aftrek van voorarrest wegens medeplichtigheid aan diefstal voorafge- eaan door bedreiging en geweldpleging de dood tengevolge hebbend. H. J. B zal vermoedelijk hoger beroep aantekenen. De Canadese minister-president heeft bekend gemaakt, dat aan het eind van deze week het Canadese parlement zal worden on bonden en ..zo spoedig mogelijk" een algemene verkiezing zal worden gehouden. VOORSCHOTEN Katholiek Thuisfront. Bedankt voor beroep Ds mr C A. Alma alhier bedankte voor het op - .-.u uitgebrachte beroep naar de Ned. Herv. Kerk te Vlissingen. Zondagavond had Katholiek Thuis front een heel bijzondere avond geor ganiseerd. Aan het begin van de avond heette Kapelaan R. H. M. Middelhof allen welkom in het bijzonder de ver tegenwoordigers van de zusterorganisa ties zoals de Niwin, de Band Nederland- Indië. het Demobilisatiecomité, enz. en wenste allen een genoeglijke avond. Het doel was. zoals Kapelaan Middelhof L/SSE 1 verklaarde steun te mogen ontvangen voer het doel van Katholiek Thuis- fr.m, 1 or donateur worden van dit 'vont, Daarna Jrad op de heer J. Rie- STICHTING 1940—'45. In het gemeentehuis kwamen de le den van bovengenoemde vereniging bij een, onder presidium van ourg. De Graaff. Deze heette in het bijzonder welkom mej. Elslnga, welke aanwezig was namens de provinciaal directeur der Stichting. Ter sprake kwam allereerst de Mei- actie. In verband met plaatselijke om standigheden werd de inzameling van deze maand verplaatst naar Juli en Augustus, omdat zeker ls dat de in komsten in de meeste gezinnen dan hoger liggen. Om toch de gedachten aan het Stich tingsfonds levendig te houden werd una niem besloten tot het vervaardigen van een pakkende bloemen-mozaïek, welke met toestemming gelegd zal worden in de mooie voortuin van weth. v. d. Hulst. Tijdens de vergadering werd door één der leden de toezegging gedaan, dat on der zijn personeel propaganda gemaakt zal worden, om één uur gratis overwerk beschikbaar te stellen van het Fonds der Stichting. WASSENAAR K.V.P.-RAADSCANDIDATEN. De definitieve lijst van candldaten van de K.VP. voor de a.s. gemeenteraads verkiezing luidt: 1. A. J. van Bemme- len; 2 mr A. J. M. van Moorsel; 3. C. E. van den Berg: 4. A. C. Duyvestijn; 5. dr N. R. A. Vroom; 6. mr P. J. M. Aal- berse: 7. M. P. van Leusden; 8. Th. J. M. Rees: 9 J. P Alkemade. 10. H L J. van Dillen, 11. mevr. L. H. A. J. M. Timmerman—Sistermans; 12. Th. LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING. De Leidse Amateur Fotografen Ver eniging maakte gsteravond de uitslag bekend van de grote seizoen-wedstrijd 1949. In de hoofdklasse werden de he ren Groenendijk en Gompelman resp. lste en 3de prijswinnaar. In de Junior klasse werd de eerste prijs toegekend aan de heer Hulsbos, 2de prijs de heer Forma; de heer Hoppenbrouwer ont ving een eevolle vermelding. In de kleurenwedstrijd ontving de heer Hogewerf-Elkelebocm de lste prijs en Hulsbos de 2de. Wederom gaf de heer Gompelman zijn opbouwende critiek over de zwart wit foto's, terwijl de heer Kroon de kleuren dia's besprak. Na de pauze besprak de heer De Jong als contactman van de foto-bond, spe ciaal voor de beginners, aanwijzingen 1 om een goed amateur-fotograaf te wor den. 1 BEURSOVERZICHT AMSTERDAM, 25 April. In de algemene beurssituatle kwam heden practisch geen enkele verande ring. Ondanks het gebrek aan affaire blijven de koersen betrekkelijk goed ge handhaafd. Hier en daar deed zich vandaag echter een lichte afbrokke ling voor, die vooral voor de Scheep vaartfondsen iets sterker tot uiting kwam. De vele Jaarverslagen, die gepu bliceerd worden, ademen over het al gemeen een geest van tevredenheid, maar de uitwerking daarvan op de koersen is meestal niet groot. Het slotpeil lae vandaag algemeen iets beneden Vrijdag. Kon. Olie beland de op 287 V£, dus 2 V£% lager. Industri ëlen waren maar nauwelijks prijshou dend, uitgezonderd Unilever. De Scheepvaartmarkt kwam over de gehele linie op lager peil, ondanks het onveranderde 9% dividend van Van Ommeren. Voor cultuurfondsen was de animo zeer gering en zowel de rubber waarden als de suikers en tabakken wisten zien maar amper te handhaven. Locale banken nauwelijks prijshoudend, Indonesische credletlnstellingen lichte lijk verdeeld. De Staatsfondsenmarkt was eerder een fractie lager en legde 1 een zwakke houding aan de dag voor de Grootboekinschri) vingen 1946 op 96 5/8 als gevolg van enig geaccumu leerd aanbod. Het bedrag der inschrij vingen tot dusver op de dollarlening Philips met de opbrengst van verkochte certificaten van Amerikaanse shares, wordt geraamd op 3 millioen gulden. Het totaal aangeboden bedrag, is vijf millioen gulden. (Deze pagina gedeeltelijk gecorrigeerd) Dinsdag 26 April ACTIEVE OBLIGATIES Staatsleningen ad f. 1000.— Vorige koers O. K v. heden Ned. '48 316 Ned. '47 V/2 3 Dollar-Ing. '47 3 Investeringscert. 3 Ned. p. 1962/4 m.b. 3 Indië *37 A 3 Grootboek '46 3 99% 96 H IOOI/2 96J* 981/r 94 96 A n.eisma, „De Friesche Fakir", die erin Theunisse: 13. mr J W. M. Peck; 14 G slaagde een interessante avond be bie- I J. van der Starre; 15. G. J. Gordijn. 83 >6 110 156 161% 239% 220% 165 ACTIEVE AANDELEN Kolon. Bank N. Ind. H.bank Ned. Handelmij. AK.U Lever Br Philips Wilton Feyenoord Kon. Olie Amst. Rubber Deli-Bat. Rubber Holl. Amer lijn Kon N- Stoomboot Ned, Scheepv. Unie H.V.A Java Cult Deli Bat. MjJ Deli Mij"145 Senembah 138 140% 89 Vi 160% Wa 158% 154% 78 133 161% 23614 218 \<2 284% 138 146% 157% 152% NIET-ACTIEVE OBLIGATIES Prov. en Gem. Leningen A'dam 1947 (3%) 3 99 Den Haag 1937 I 3 R dam '37 I, 11 3% 100% 100% lndustr. Obligaties Lever's Zeep Mij 3% 102% Kon. Petr. MU 3% 102% NIET-ACTIEVE AANDELEN Bank- en Credietinstelllngen Amsterd. Bank 153 Rotterd. Bank 160 Twentsche Bank ..157 Industriële Ondernemingen Ned. G. en Spir. fabr. 298 Rott. Droogd. Mij. Thl Zwanenb. Organon 179 Handelsondernemingen Borp. Sum. H. MIJ. 143 - Internatio 186 Spoorwegen Dell Spoorw. MU. 62 Voorl. genoteerde aandelen Albert Heyn 184% Ned. Ml). Walv.vrt. 112% Araerik. fondsen Anaconda 30% Shell Union3604

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1949 | | pagina 3