Doodstraf geëist tegen ridder van Rappard Hij ging verder dan Mussert en de N.S.B. EEN GEBOREN BENDEHOOFD: Cel-gesprekken niet Rauter Werk van Vezelinstituut internationaal gewaardeerd Zuinigheid nodig met ons gemeenschappelijk goederenbezit Lezers schrijven Met een enkei woord RECHTZAKEN DINSDAG 15 MAART „Het meest vuile landverraad" De procureur-fiscaal by" het Haagse Bijz. Hof mr Van Doorn eiste gister middag de doodstraf tegen de j49-ari- ge dr Ernst Herman Ridder van Rap pard, ex-leider van de N.S.N.A.P. (Nat, Soc. Ned. Arb. Party). Deze man, aldus de Proc-Fiscaal heeft een zwaardere straf verdiend dan Mussert, want hy ging verder dan Mussert en diens N.S.B. Hy moet daarom gestraft worden met een straf die preventief werkt en de Staat be schermt tegen trouweloze en gevaar lijke individuen. „Eén volk, één Rijk, éen Fuehrer" dat was de leuze van Ridder van Rappard. de ex-leider van een partijtje, dat vóór 1940 600 tot 800 en in bezetting 10.000 leden telde. Hij werd er van beschul digd zijn „heimweh naar de eeuwige Duitse grootheid" in openbare propa- ganda-redevoeringen te hebben uitge dragen om het geestelijk verzet van het Nederlandse volk tegen de Duitsers te breken. Als eerste getuige werd de levensmid delenfabrikant J. H. Scharff uit Am sterdam gehoord, die voor de bezetting secretaris van de N5.N.A.P. is geweest. Deze verklaarde, dat de partij van de Duitsers geld ontving. De leider kreeg een maandsalaris van f, 500.Het uniform der N.S.N.AP.-ers was van het Duitse S.A. uniform slechts te onder schelden door een rood-wit-blauwe arm band. In 1939 werd de partij in schijn opgeheven, doch in werkelijkheid bleef zij bestaan. In Zuid-Limbui-g gingen de leden toen de grens over en hielden in Duitsland hun bijeenkomsten. De 40-j. W. G. Lensink uit Den Haag, verklaarde tijdens de bezetting partij secretaris en plaatsvervangend leider der N.S-N.A.P. te zijn geweest. Hij zeide, dat de Duitsers bij hun komst In1 ons land f. 25.000 aan zijn partij hadden gegeven, later moesten zij ^echter dit geld weer terug hebben. „Ja, zo waren die Duitsers", zei pre sident mr Ikman van Burck. Volgens getuige had de „leider" steeds geprobeerd excessen in de partij te voorkomen. Dr Ridder van Rappard beweerde niet geweten te hebben, dat Nederland na de capitulatie in Mei 1940 nog in oorlog met Duitsland was. Hij en zijn partij waren niet in principe anti- Oranje geweest en zei hij „een Oranje vorst had gerust onder Hitier kunnen staan". Verd. gaf toe. dat de leuzen die zijn aanhangers overal opkalkten, zyn op vattingen weergaven. De president noemde de redevoerin gen van verdachte „het meest vuile landverraad", een uitlating waarmede Ridder van Rappard zich niet accoord verklaarde. Hy bevestigde verder, dat hy zijn aanhangers bevolen had dienst te nemen by de S.S. Zelf had hy in Maart 1941 het voorbeeld gegeven. Reeds voor 1940 was hy in Duitse krijgsdienst geweest. Daardoor had hu, zo zeide hij de Nederlandse na tionaliteit verloren, zodat hij er geen bezwaar in had gezien in 1941 by de S.S. te gaan. Ridder van Rappard noemt zich de oprichter van de N.S.N.AP, een „eer" welke hem door anderen betwist wordt. Hij is van 1932 tot 1939 de leider ge weest. Na de afkondiging van het uni formverbod in 1939 hief hij de partij op en vertrok hij, moeilijkheden met de politie vrezende, naar Düsseldorf. „Om vuil werk te doen", zei de president. Van Rappard meldde zich spoedig bij de Duitse Weermacht en werd inge deeld bij een „Einheit zur besondere Verwendung". De manschappen van dit commando werden geoefend met Nederlandse uniformen en Neder landse wapenen om als voorhoede van het Duitse leger Nederland binnen te vallen. Verd. verklaarde, dat hij weg gegaan was van deze afdeling, toen hij de bedoelingen begreep. De Ne derlandse regering had hij echter niet gewaarschuwd. „Toen pleegde U land verraad!" riep de president. Verdachte ontkende, doch de presi dent en andere leden van het Hof be schuldigden hem om beurten van land verraad, omdat hij geen ontslag uit de dienst had genomen, toen hij de ver raderlijke Duitse oorlogslisten doorzag, doch slechts overplaatsing had aange vraagd. In 1942 werd de NS.NA..P. op bevel van Seyss Inquart opgeheven en opge lost in de N.S.B. Van Rappard vocht in Griekenland met de Leibstandarte Adolf Hitler en in Rusland met de S S. divisie Germania. Als Obersturmführer kwam hij terug naar Nederland, hij was o.m. Ortskommandant van Velp en Bodegraven. Verdachte verklaarde hierop zijn hou ding tijdens de bezetting. Hij had In Hitier een voorstander van de vrede gezien. De aanval op oixs land had hij niet als een misdadige overval doch als een strategische noodzaak beschouwd, uit gelokt door de Nederlanders zelf. Bij de propaganda had hij zoveel aandacht op het „Duits-zijn" van ons volk gevestigd, omdat hij de Duitsers had willen duidelijk maken, dat zij met een gelijkwaardig volk te doen hadden. „Onze Anschlusz" zou een „Anschlusz" naar de geest zijn" zei hij en daaruit zou een zekere binding met het „Rijk" groeien, echter zonder dwang". De president had echter In het pro gramma van verd. en in diens artikelen een gedwongen annexatie-politiek ge zien. „Mussert werkte nog met Neder landse kleuren en symbolen" zei de pre sident „maar u bent in alles Duits ge weest". Verd. hield echter vol. dat hij het Nederlandse belang had willen die nen. „De partij, waarvan deze man leider is geweest, is in de bezetting zeer be rucht geweest om haar vergaande doel stellingen en om de middelen, waarme- Bijna 4000 geheel werklozen minder Sedert October van het vorige jaar nam de werkgelegenheid, voorna melijk als gevolg van het winterseizoen, gestadig af, zo deelt men ons van de zijde van het Ministerie van Sociale Zaken mede. In de afgelopen maand evenwel kwam daaraan een einde. Het aantal bij de arbeidsbureau's als werk loos geregistreerde mannen daalde van 80072 tot 77439. t.w. 45508 geheel werklozen (v. m. 49183), 30968 Duw- arbeiders (29755) en 963 wachtgelders (1134). Ook het aantal werkloze vrouwen nam af en wel van 4724 tot 4551. De vraag naar vrouwelijk personeel steeg van 18030 tot 18436. Drie bollenzondagen voor autorijders De> minister van Verkeer en Water staat heeft bekend gemaakt, dat op de Zondagen 17 April (le Paasdag), 1 Mei en 8 Mei 1949 ontheffing zal worden verleend van het Zondagsrijverbod voor motorrijtuigen, zulks teneinde het bren gen van een bezoek aan de gedeelten van ons land, waar bollenvelden of boomgaarden in bloei staan, mogelijk te maken. VEELBELOVENDE JEUGD! Door de Bergen op Zoomse recherche zijn twee knapen van amper 10 jaar aan gehouden. die er werk van maakten of ferblokken in diverse kerken te lichten. 'Voor het geld werd hoofdzakelijk snoep gekocht. Zondag hadden zij een offerblok voor Katholiek Thuisfront geledigd en het geld verstopt in een holle boom. De po litie. die hen reeds langer in de gaten hield, kon het geld uit die boom te voor schijn halen en de jongens aanhouden. HANDELSOVEREENKOMST NEDERLAND EN ITALIË. Te Rome is een overeenkomst gepara feerd volgens welke het handelsverkeer tussen Nederland en Italië een omvang zal hebben van 18 milliard lire aan in voer door Italië en een gelijk bedrag aan Italiaanse export naar Nederland. De overeenkomst, die nog door de Neder landse ministerraad moet worden goed gekeurd, heeft een geldigheidsduur van een jaar. Het nieuwe verdrag zal 3^Maart 1950 aflopen. De Italiaanse export zal omvatten: fruit, groenten, wijn, rijst, kaas, hennep, tabak, rayon, katoen, wol, auto's, tractors schrijfmachines, chemische produoten en naaimachines. Nederland zal expor teren: vee, boter, kaas, eleven, gevogel te. verse en gezouten vis. haver, gerst, suiker, benzol, motorsmeerolie en elec- trisch materiaal. Dr SAMUELS RICHT ZICH TOT PARLEMENT EN REGERING. Dr J. Samuels te Amsterdam, over wiens methode voor de genezing van kanker onlangs een rapport is gepu bliceerd. samengesteld door de Gezond heidsraad onder voorzitterschap van dr J J. Bin tel de la Rivière, heeft zich thans In een adres gewend tot de Eerste en Tweede Kamer. Hij herhaalt in dit adres zijn bezwaren tegen het rapport van de Gezondheidsraad en spreekt de verwachting uit, „dat de Kamer hier over haar afkeuring zal uitspreken en de minister van Sociale Zaken, met wiens goedkeuring klaarblijkelijk deze actie is geschied, hierover Interpelleert." Iten adres v dezelfde strekking heeft dr Samuels doen toekomen aan de re gering. Belgisch minister prijst Benelux NAAR STEVIGE BASIS VOOR WERELDVREDE. De Belgische minister van Buiten landse Handel, Moens de Fernig, heeft gisteravond een radiorede over de Be- neluxcoiiferentie in Den Haag gehou den en verklaarde, dat deze de belang- rykste is van die, welke tot dusver voor de instelling ener economische unie tus sen Nederland en de Bclgische-Luxem- burgsc Economische Unie zijn gehou den. De minister verklaarde, dat de in Den Haag-genomen besluiten een eerste stap zijn op de weg naar de-Europese Econo mische Unie. Benelux is de centrale kern van deze unie en het voorbeeld van wat wij op een meer algemeen plan moeten onder nemen. De conferentie van Den Haag was dus niet alleen van belang voor de vei-wezenlijking van de Benelux, maar ook voor de toekomst van Europa. Het volledige succes van de conferentie moet met een buitengewone voldoening wor den vernomen, niet alleen door de drié volken, die er rechtstreeks bij betrokken zijn, maar door alle democratieën. La ten wij met vertrouwen de toekomst te gemoet gaan. Een beslissende stap is zo pas gezet. Door de Europese econo mische samenwerking, die een belang rijke etappe heeft afgelegd, zullen wij er in slagen de stevige basis voor de wereldvrede te leggen. NA DE RIJST DE PINDA'S Met de „Cottica" van de KNSM zijn 400 balen ongepelde Surinaamse pinda's meegekomen, welke eerstdaags tegen de prijs van f. 1.- per half pond te koop zullen zijn in Den Haag, Delft, Rotter dam en Dordrecht. Meer zendingen wor den verwacht en dan zulen andere plaatsen aan de beurt komen. Een ge deelte der opbrengst komt ten goede aan het Wilhelminafonds voor de TBC-be- strijding in Suriname. VERMINDERING DER ECA-TOEWIJZINGEN. "be ECA heeft gisteren een verminde ring van de aankoopmachtigingen ten behoeve van Nederland bekend gemaakt met 1.658.000 dollar. de zij haar doel trachtte te bereiken", aldus begon hierop de Proc.-Fiscaal zijn requisitoir. Sprekende over de verklaring van verdachte, „volgens welke deze de „zekere binding" tussen Duitsland en Nederland langs wettige weg had wil len bewerken, zei de Proc. Fiscaal dat verd. deze bedoelingen dan wel op on duidelijke wijze geuit had, want. al zijn volgelingen wilden niets anders dan zelf Duits worden en ons land verduit sen. Deze man wilde zelf volledige aan sluiting bij Duitsland anders zou hij het niet steeds gezegd hebben, en zyn volgelingen niet hebben kunnen over tuigen. Hij en zyn volgelingen gingen in hun verraad aan de Nederlandse zaak nog verder dan de N.S.B. Hy is ook schul dig aan het dienstnemen van zyn vol gelingen by de S.S. en de ellende, die daardoor over hen en hun huisgezin nen is gekomen. Over zyn werkkring in Duitsland vlak vóór de Duitse inval in Nederland heeft verd. aanvankelijk steeds ge logen. Bewezen was, dat verd. een opleiding had gehad bij het speciale commando in Duitsland, Door de Nederlandse re gering niet te waarschuwen heeft verd. landverraad gepleegd. Door het dienst nemen heeft hij zijn Nederlandse natio naliteit vei-loren, zodat verd., aldus de Proc. Fiscaal, vrijgesproken moet wor den van zijn toetreden tot de S.S. in Maart 1941, Hierop kwam spr. tot zijn bovenge noemde eis. Na het pleidooi van de verdediger mr Van der Ven, die o.a. betoogde, dat ver dachte niet vervolgd kon worden, omdat hij buiten het Rijk als niet-Nederlander In vreemde krijgsdienst was getreden, zeide verdachte nog, dat hy de Duitse dictatuur als een overgangsmaatregel beschouwd had. Daarna zou een normale volksvertegenwoordiging het land re geren. Deze uitlatingen vond de pre sident zo absurd, dat het hem deed twijfelen aan de geestesvermogens van verdachte. Uitspraak 28 Maart as. Of gij achttien bent of tachtig, Uw Rheumatische pijnen doen hun slopend werk - en ge voelt U een wrak en afgeleefd, ver vóór Uw tijd. Zorg ervoor die slopende kwaal te boven te komen; begin liever vandaag dan morgen de beproefd heil zame Kruschen-kuur, waaraan talloze lijders aan Rheumatische pijnen een nieuw leven te danken hebben. Kruschen is een zuiver natuur-product, een samen stel van zes minerale zouten met een erkend aansporende werking op de bloed zuiverende organen Daarom is, Juist waar onzuiver bloed zich demonstreert in Rheumatische pijnen, Kruschen Salts de redder in de nood. Begin ermee hoe eerder hoe beter: Iedere morgen de kleine dosis zoveel als er op. een cent gaat. Maar wèl regelmatig Vraag Kruschen bij Uw Apotheker of Drogist. (Adv.) Wy laten hier volgen passages uit gesprekken van een serie, die door twee vertegenwoordigers van het Ryksinstituut voor Oorlogsdocumen tatie, nl. prof. mr N. W. Posthumus en drs L. de Jong, begin 1947 dus nog voor zijn berechting gevoerd werden met ex-generaal Rauter in diens cel, waarby Rauteb vry aan het woord werd gelaten. Ook indrukken over Rauter van drs De Jong, zoals hy die na ieder onderhoud zelf no teerde en gedeelten uit brieven van Rauter aan Himmler zullen gepubli ceerd worden. Tijdens zijn proces beweerde Rauter, dat hij van het lot der gedeporteerde Joden tot na de Duitse capitulatie on kundig was gebleven. Hij zeide er voor het eerst van gehoord te hebben in de gevangenis te Arnhem, waar prof. Pos thumus en drs De Jong het hem had den verteld. Over dit gesprek schrijft drs De Jong het volgende: Tijdens ons onderhoud met Rauter, op 3 April 1947 in de gevangenis te Rot terdam, confronteerden wy Rauter voor de eerste maal in onze gesprekken met het lot der Nederlandse Joden, die op zijn bevel opgejaagd, opgesloten en ge deporteerd waren. Fragmenten uit zijn brieven werden hem getoond, waaruit een overijverig Jodenvervolger sprak. Passages wer den voorgelezen uit een toespraak, door hem in 1943 gehouden, waarin hy de SS tot onbarmhartig optreden aanmaande. Er vielen lange- pauzes in het gesprek. Zakelijk kreeg hij te horön, wat er in Auschwitz, in So- bibor, op bevel van zijn aanbeden Reichsführer-SS met zoveel tiendui zenden mannen, vrouwen en kinde ren gebeurd was. die hij uit Wes- terbork doorgezonden had. „Ich habe es nicht gewusst". „Maar hebt u zich nooit afgevraagd, wat het lot zou zijn van al die zuigs- lingen en ouden van dagen en Invali den, die u midden in de winter in goe derenwagens naar Polen Het rijden?" vroeg prof. Posthumus. „Es war Krieg;". „De mensen, die in 1942 doorgezon den werden, waren op het eind van het jaar bijna allemaal al dood. Wanneer de trein Westerbork vei'liet, gingen de mensen hun dood tegemoet. En d:e re gering van u, deze heren wilden de wereld regeren! Begrijpt u nu mis schien de afschuw, die wij allen voe len. en de schuld, die op het Duitse volk rust?" Rauter zweeg. Een bedremmeld zwijgen. Voor het eerst. ,.U heeft een slechte zaak gediend". In de stilte viel slechts één woord van Rauters lippen: „Schicksal" (noodlot). Rauter verklaarde tijdens de behan deling van zijn zaak voor de Byz. Raad van Cassatie, in antwoord op een scher pe ondervraging van de Procureur- Fiscaal, dat hij nimmer geweten had welk lot de Joden na hun deportatie wachtte. „Ik herinner mij", zo zeide hij „dat professor Posthumus en de heer De Jong in Arnhem bij mii waren en mij vertelden, dat 6*4 millioen Joden vergast waren. Toen heb ik ze met open mond aangekeken en ze niet geloofd". EEN „GIER UIT DE ALPEN". Bij het eerste gesprek" fungeerde een der medewerkers van het Rijksinstituut, Joop Sparnaay, als stenograaf. Spar- naay was tijdens de bezetting op iast van Rauter gearresteerd en opgesloten in dezelfde gevangenis, waarin nu Rau ter verbleef. „Ik had het onderhoud met gemengde gevoelens tegemoet ge zien," zo schrijft drs De Jong In zijn eerste indrukken over Rauter. „Enerzyds de spanning de man te ontmoeten, die misschien meer dan iemand anders verantwoordeiyk was voor de dood van tienduizenden Ne derlanders, die misschien persooniyk de razzia geleid had, waarby myn eigen naaste familie werd opgepakt om niet terug te keren ander zijds het gevoel, of we hem baas zou den kunnen, of we hem „aan" konden. De deur ging'open. Een lange gestalte dook naar binnen, „Rauter". Eerste indruk: wat is die man afgrij selijk magen en vervallen. Net een vogelverschrikker. Wy vroegen hem te gaan zitten. Prof. Posthumus had het zo ingericht, dat hij met zijn gezicht naar het licht zat, zodat we hem goed konden observeren. Een hoog goedge vormd voorhoofd, lange haviksneus, een onduidelijk gevormde mond en kin, ge volg van de operaties na de aanslag bij de Woeste Hoeve en grote bruine ogen. Van het geheel ging nog kracht uit. Toch een vervallen grootheid. In de loop van het gesprek deed Rauter me steeds meer denken aan een oude gier, die op een rotspunt zit, met ingetrok ken, brede vleugels en de scherpe kop met felle bek naar voren. Een gier uit de Alpen, verzeild geraakt in Neder land. Hij begon te vertellen over de eerste wereldoorlog, toen hij 19 was. sprak met gloed van de frontkameraadschap. Zyn hele beoordeling van mensen was op het militaristischè afgesteld. Dat waren de categorieën waarin hy voelde en dacht. Over Kapitan-Leutnant Ehrhardt: „Wunderbare Geste lt. - schoner Mensch - wunderbarer Offlzier", in alles de be oordeling van de roverhoofdman. Dat was ook de overheersende indruk van het verhaal dat hy deed. Die man had nooit een normaal le ven gezocht. Na de eerste wereldoor log alleen maar gevechten, waarby hij „haantje-dc-voorste" was. Biykbaar was hy een geboren leidersfiguur, ge boren bendehoofd. Heel goed te be grijpen met zyn lange gestalte. Het woord cultuur kwam niet over zyn lippen. Niets over kunst, boeken, films, toneel, vrouwen. Hij was pas getrouwd toen hij 42 was. Voor niets had hii tyd gehad. Alleen maar ro verhoofdman gespeeld, en er van ge noten." Dat was de indruk bij de eerste ont moeting. SILBERTANNE-MOORDEN EN FUSILLADES. De slag bij Arnhem („Mijn gelukkigste tijd in Nederland", zegt Rauter), Sil- bertanne-moorden, executies en de aan slag, die in Maart 1945 op Rauter ge pleegd werd by de Woeste Hoeve, zyn o.m. onderwerpen, waarover hij zich in zijii gevangenis heeft uitgelaten en waarop wij nader terugkomen. Drs De Jong schrijft o.a.: „Slachtof fers makend, is hy zelf slachtoffer ge weest De opgang en de onvermijdelijke val van het nationaal-socialisme vin den in ziin levensloop een treffende weerspiegeling". Strijd tegen de „tapijtkever" II. (Speciale reportage) Hoewel het Vezelinstituut T.N.O. te Delft met zyn 110 man personeel een uitermate bescheiden indruk maakt als wy het vergelijken met de vier fan tastische paleizen, welke voor ditzelfde werk in Amerika zyn ingericht Is het er nochtans in geslaagd zich onder leiding van de heer Van Nouhuys een faam te verwerven, die ver bulten onze grenzen is uitgewaaierd. Ook een maatschappij als de K.L.M. kan in omvang en financiële kracht niet met tal van concurrerende instellingen in het buitenland wedyveren. Dat zy niettemin door zo vele vreemdelingen wordt uitverkoren, kotmt door haar perfecte service en de bekwaamheid van haar piloten, die in Nederland een waarlijk unieke opleiding ontvangen. Het Vezelinstituut zoekt eveneens zyn kracht in de kwaliteit van zyn werk en mag er prat op gaan dat men hier en in de vreemde de hoogste waarde ring koestert voor de juistheid van zijn adviezen. Vandaar dat er van dc 1400 rapporten in het afgelopen jaar vele tientallen naar bedryven zyn ge gaan in andere landen, waar men zyn eigen instellingen voor research heeft om toch aan het Nederlandse zyn vertrouwen te schenken precies de reden kent waardoor een be paalde schade of fout veroorzaakt wordt, kan de bestrijding of verbetering waar lijk doeltreffend zyn. Vandaar dat men aan het Vezelinstituut het doen en la ten der motten b.v. zeer nauwkeurig heeft nagegaan. Alleen door motschade wordt immere aan ons wolbezit jaarlyks een verlies van tien vijftien millioen gulden be zorgd. Wie een te hoge belasting aan de mot moet opbrengen, moge intussen weten dat het Delftse Instituut bereid is hem met raad en daad terzijde te staan bij de bestryding en daarin zeer dikwyls succes heeft. In een der ge bouwen van de Technische Hogeschool vindt men in een simpele houten kast een der merkwaardigste motten-verza- melingen uit heel ons land. In tiental len flesjes zijn ze daar saamgebracht, geregistreerd naar aantal en soort en kwaliteit, en altijd weer vindt men in het flesje een lapje, een stukje bont of een reepje karpet, waarop de beestjes hun lusten bot kunnen vieren. Na een bepaald aantal dagen zal men het lapje uit de fles nemen en het zal een lange en interessante reis beginnen door de laboratoria en andere afdelingen van het Instituut, waar al de waarnemingen, by wyze van spreken, in cyfers worden vastgelegd. Nochtans staan ook deze. deskundigen herhaaldeiyk voor nieuwe problemen. Op de natuur raakt men nu eenmaal nooit uitgestudeerd. In Deventer, Eindhoven en in Tilburg is men de laatste tyd te hulp geroepen om schade, welke naar men zei veroorzaakt werd door tapijtkevers, te bestreden, En men zag zich geplaatst tegenover een vijand, die men aanvan- keiyk zelfs niet kende. Pas na veel moeite wist men hem als een „messing kever" te determineren. Maar er blijken vele soorten tapytkevers te bestaan, die zich vooral in de laatste maanden doen gelden. Slaagt men er een enkele maal niet in de kever te herkennen, dan vraagt men elders om assistentie: eerst in Leiden, daarna in Engeland en des noods in Amerika Wat men als „tapytkever" aanduidt, blijken overigens soms beestjes te zijn, die voornamelijk leven op meelproduc- ten: havermout, e.d. Vergeten voorra den kunnen in dit. opzicht tot noodlotti ge gevolgen leiden. Eenmaal zullen die kevers zich door hun voedselrantsoen hebben heengewerkt. zy gaan dan op zoek naar nieuwe kost en dwars door alle obstakels heen vinden vele van clie exemplaren daarbij hun weg. dwars dus ook door de tapyt-en, waarin zy ronde gaten boren, zulks in tegenstelling met de gewone mot, die een horizontale gang graaft. Het is een merkwaardig feit dat de „tapytkever" juist tegenwoordig zo veel wordt gesignaleerd. Aan het Insti tuut houdt men zioh voor alle bijzon derheden dienaangaande warm aanbe volen. VERANTWOORDELIJKE ARBEID Research-arbeid, vrij zowel als in op dracht, is van zeer verantwoordelijke aard en van haasten kan daarom geen sprake zyn. Een textiel-fabriek of een ververij, die by haar werk op ernstige en onverklaarbare moeilijk heden is gestuit, en dus het Vezel instituut om raad vraagt, zal dat advies natuurlijk graag spoedig tege moet zien. Maar vóór alles gaat het echter om de deugdelykheid van het onderzoek, om de juistheid van het advies, dat by zijn aanwending misschien honderdduizenden guldens sparen of kosten kan OPGERICHT IN 1919. De Rijksvezeldienst, die aan het vezel instituut voorafging, is in 1919 gesticht op instigatie van prof. dr G. van Iter- son en prof. I. P.. de Vooys, als een keurings- en ondei-zoekingscentrum ten behoeve van de vezelhandel en de ve- zelnyverheid. Na een bescheiden begin namen de werkzaamheden geleideiyk toe om na enige tientallen jaren een gi-ote vlucht te krygen. Tot de dienst behoorde toen ook nog het Proefstation voor de Wasindustrie. dat nauw met het Vezelinstituut samenwerkt, doch in 1938 zelfstandig is geworden onder directie van ir. R. Smit. In 1941 werd de Ryksvezeldienst op genomen in de „Organisatie voor Toe gepast Natuurwetenschappelijk Onder zoek", T.N.O.om als „Vezelinstituut T.N.O." verder te gaan en allengs vooral in de jaren na de bevryding steeds meer met werkzaamheden te wor den overstelpt. Tegen 18 man personeel in 1938, zijn er nu 110; de cyfers spre ken een duidelijke taal als men weet dat men ook nu het wei-k nog niet aan kan. Het nut en het belang van het Insti tuut worden in steeds breder kring erkend, al zijn we nog lang niet waar we zyn moeten. In een wereld, waar in per dag 50.000 babies worden ge boren, mag het zaak worden genoemd dat met het gemeenschappelijk goe derenbezit zo zuinig mogelijk wordt omgesprongen. Nog lang niet voldoende is iedere fa brikant en consument zich van die waarheid bewust. MOTSCHADE TIEN A VIJFTIEN MILLIOEN GULDEN PER JAAR Er is by ieder onderzoek veel studie en veel berekening nodig. Pas als men DE VOORZIENING VAN TABAKSPRODUCTEN. Naar aanleiding van een bericht in ons blad van 9 dezer, waarin het bestuur van de Midriensbandsparty zich er In een adres aan de Minister van Ee. zaken over beklaagt, dat de goedkope shag-, rook- en pruimtabak de winkeliers door de grossiers worden opgedrongen, schrijft de fa. Houthoff, groothandel in tabaks fabrikaten te dezer stede ons ,dat de productie en de handel in tabakspro ducten geheel gedirigeerd wordt door het Rijksbureau voor Tabak en Tabaks producten terwijl de pryzen worden vastgesteld door het Directoraat voor de Pryzen. Deze laatste Instantie stelt de pryzen vast waarvoor de diverse ta baksproducten verkocht moeten worden, dooh bovendien, en dit is dan het voor naamste, een gemiddelde pry's, waardoor het een fabrikant onmogelijk wordt ge maakt zyn artikelen uitsluitend in de duurste prysklasse af te leveren. Zo doende moet hy dus naast de z.g. le soort zóveel 2e en 3e soort afleveren, opdat het geheel van elke levering vol doet aan het voorschrift ten aanzien van deze gemiddelde prijs. Op zyn beurt levert de grossier in deze zelfde verhou ding af aan de kleinhandel, ten einde zyn voorraad in de gewenste sortering te houden. Doordat het publiek echter volkomen vry gelaten wordt om zyn bonnen om te zetten in die artikelen die het wenst, en er de bekende neiging is om die keuze in het algemeen tot de duurste artikelen te bepalen, ontstaat er bij de kleinhan del een overschot aan minder gewenste artikelen i.e. goedkope shag en rook- en pruimtabak. Uit het bovenstaande moge biyken, al dus de firma Houthoff, dat de zinsnede: „deze worden. hun opgedrongen door de grossiers" volkomen naast de waarheid is. Het próbleem is slechts ontstaan doordat de overheid gemeend heeft ook de minder-bedeelden in de gelegenheid te stellen hun bonnen in rookartikelen om te zetten, door zowel sigaren, siga retten als kerftabak ook in de goedko pere prysklassen te doen produceren. BINNENLAND De kleurenfilm, door Henk Alsem van de Inhuldiging van H.M. Koningin Juliana vervaardigd, welke vorig Jaar door verschil lende strubbelingen niet tijdig meer ver toond kon worden, zal nu op 30 April a.s. draaien. Een wetsontwerp tot verhoging van de voor bijzondere financiële steun aan voogdljverenlglngen uitgetrokken post (al gemeen subsidie) ls ln vergevorderde staat van voorbereiding. Het zal binnen zeer korte tydsbij de Tweede Kamer kunnen worder. Ingediend. 30 Amerikaanse landbouwersvrouwen, die een bezoek aan Europa brengen zullen vunavond ln Amsterdam aankomen en ruim anderhalve dag in ons land ver blijven. De Staatscourant van gisteren bevat o.a. een beschikking tot vrijlating van de prijzen van rokersartlkelen. een beschik king tot vrijlating van de pryzen van analac enz. en een beschikking „vissen met spieringzegen". In de Weteringstraat te Amsterdam is een 24-jarig jongetje door een vracht wagen overreden en op slag gedood. De Ged. State* van Noord-Brabant hebben aan de Waalwykse kunst-schilder T. van Delft opdracht verleend tot het vervaardigen van een portret van H M, Koningin Juliana ter ophanging ln de Statenzaal te 's-Hertogenbosch, H.M. de Koningin zal hiervoor niet poseren. Gistermorgen heeft de Commissaris der Koningin ln de provincie Zuid-Holland, mr L. H. Kesper, vergezeld van zijn echt genote en zijn secretaris, een bezoek ge bracht aan de „Floribunda" te Rotterdam. Gisteren is de 25.000ste bezoeker de loket ten gepasseerd. Onder auspiciën van het comité' Benelux zal van 23 September tot 9 Oc tober 1949 te Antwerpen de tweede Bene lux Jaarbeurs Morden gehouden. In de Nieuwe Vaart bij de Punenkade te Amsterdam ls het stoffelijk overschot opgehaald van de reeds vijf weken ver miste 56-Jarlge Zweedse zeeman. Arndt. Erlkson uit Nordmark. die vermoedelijk op de terugweg naar zijn schip ln het duister te water geraakt en verdronken ls. Onder buitengewoon grote belangstel ling vierde de oud-actrice mevrouw Marle van Eysden-Vlnk gisteren haar 85ste ven jaardag. Reeds ln de morgenuren werden aan haar woning te 's-Gravenhage talryke bloemstukken, fruitmanden en andere cariënux bezorgd. De heer Lee R„ Smith, adviseur Inzake Vakbondsaangelegenheden van de E.C.A.- missie ln Nederland, bezocht vandaag het hoofdkwartier van het Chr. Nat. Vakver bond te Utrecht en nam de organisatori sche opzet van het C.N.V. ln ogenschouw. BUITENLAND De IJslandse minister van buiten landse zaken. Bjarnl Benedlktsson. heeft gedurende 40 minuten geconfereerd met zijn Amerikaanse ambtgenoot. Dean Acheson, over de bepalingen van het Noordatlantlsch pact. Zowel te Turyn als te Napels hebben de Italiaanse communisten geageerd tegen het Atlantisch pact. In belde plaatsen vonden enige bot-slngen met de politie plaats alsmede enige arrestaties. Te Nhpels werden 15 personen gewond, w.o. 12 agenten. De Joodse minister van buitenlandse zaken. Mosje SJaret, ls uit Tel Avlv naar de Verenigde Staten vertrokken, waar hy besprekingen zal voeren met zijn Ameri kaanse ambtsgenoot Acheson. De Italiaanse minister voor de PT T. heeft medegedeeld, dat een vrouwelijke postbeambte, een zekere AgneseTamagnlnl, gearresteerd ls. zy wordt er van beschul digd buitenlandse post ontvreemd te heb ben. Volgens betrouwbare bron ls zy lid Van de communistische party. L Kolonel Frank Howley, de comman dant van de Amerikaanse sector van Ber- Jljn ls bevorderd tot brigade-generaal. In het 1 April a.s. aanvangende financiële laar zal voor de Canadese de fensie een bedrag van 375 millioen dollar worden uitgegeven. Voor het lopende be grotingsjaar was een bedrag van 251 mil lioen dollar uitgetrokken. Een bevreesde, 14-jarige „wilde Jon gen" wist vanuit een afgesloten kamer naar de buitenwereld te ontsnappen. Vol gens de politie heeft zijn moeder hem gedurende tien jaar in de kamer opgesloten gehouden. ZIJ heeft dit gedaan, omdat het kind onwettig was en zij wilde niet „dat het schande zou brengen over de anderen". Radio-Moskou heeft bekend gemaakt, dat een reorganisatie zal plaats hebben van dé Sovjetrusslsche ministeries. Het einde van de kledlngrantsoenerlng ln Engeland ls aangekondigd. Met Ingang van heden zal men alle kleding en textiel zonder punten kunnen kopen. De punten zyn gedurende acht Jaren nodig geweest. Het verluidt, dat de leiding van de Amerikaanse luchtmacht heeft verklaard, dat de nieuwe „B-36" bommenwerper, die juist een bombardementsvlucht over een afstand van ongeveer 15.000 kilometer heeft uitgevoerd, practisch niet door jacht vliegtuigen kan worden onderschept, ter wyl het ook bijna onmogelijk is het toestel door middel van luchtdoelartlllerle omlaag te halen, Karl Arnold, premier van Noordrfjn- land-Westfalen, heeft een brief geschreven aan Bevln met een uitnodiging een bezoek aan West-Duitsland te brengen ter bestu dering van de kwestie der grenswyzlglngen ter plaatse. Volgens Birmese persberichten heb ben de Karens de tempelstad Mandalay, ongeveer achthonderd kilometer ten Noor den van Rangoon, na gevechten die drie dagen geduurd hebben geheel bezet. Bul ten de stad duren de gevechten voort. In het hoofdkwartier van het Britse militaire bestuur te Berlijn ls een ten toonstelling geopend onder de naam „blokkade-venster", waarop de producten te zien zyn van 52 firma's ln de Westelijke sector van de stad. ZAAK JAN KLOOSTERBOER WEER AANGEHOUDEN. Op 13 December 1948 werd Jan Kloos terboer uit St Pancras, die er van be schuldigd werd in eind 1939 en begin 1940 voor de Duitse overweldiging van ons land aan de Duitse admiraliteit ge gevens te hebben verstrekt over uit Ne derlandse havens vertrekkende gealli eerde schepen, door het Bijz. Gerechts hof te Amsterdam op verzoek van de verdediger voorlopig op vrije voeten ge steld. De zaak werd aangehouden tot giste ren om nog enige niet eerder ter zitting gehoorde getuigen alsnog op te roepen. De zaak werd echter weer aangehou den tot- Maandag 28 Maart a.s.; de b*" treffende getuigen zulen dan gehoord worden. TWEEDE UITVOERINGSBESCHIK KING AFWIKKELING GELDZUI VERIN G. In de tweede uitvoeringsbeschikking wet afwikkeling geldzuivering, welke heden in het Staatsblad is opgenomen, heeft de Minister van Financiën de re gelen vastgesteld, volgens welke de Ne derlandse Bank ten behoeve van be paalde houders van een optierekening vergunning kan verlenen tot het over boeken op een beleggingsrekening van een bedrag, dat 't algemene maximum van f, 3.500,— te boven gaat. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN KOMSTEN VOOR DE TUINBOUW. De eerste collecrieve arbeidsovereen komsten in de tuinbouw voor het con tractjaar 1949/1950 zyn by het Collegt van Ryksbemiddelaars ingediend. Zw betreffen de provincie Groningen, het rayon Westland en het rayon Den Haag-Delft-Rotterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1949 | | pagina 2