mr Kranenburg dloor oud-leerlingen gehuldigd Speeltuinvereniging „Ons Eiland" „Montessori-onderwijs vindt in Leiden een goede weerklank" Officiële publicatie Afscheidsavond der vorstelijke gasten KONINGIN JULIANA EN PRINS SERNHARD IN AMSTEL HOTEL. Alle vorstelijke gasten, die in het Amstel-hotel verblijf hebben gehouden verenigden zich gisteravond, na een gala-diner ten paleize, op een af scheidsbijeenkomst in het Amstel- hotel. Koningin Juliana en Prins Bernhard vertoefden lange tyd in hun midden tijdens een genoeglijk sa menzijn. Vandaag vertrekken vele der gasten. Prins Axel vliegt hedenmorgen met de Scandinavien Airlines System naar Ko penhagen. Prinses Margarete van Dene marken reist, in tegenstelling tot haarj echtgenoot, met de trein. Het Noorse kroonprinselijk paar blijft nog enige da gen in ons land. Prins Margaret vliegt vandaag naar Londen terug. De graaf en gravin van Athlone begeven zich vandaag naar Den Haag; zij zullen de overtocht naar Engeland met de nacht boot maken. Prins George van Grieken land zal zich v/eer per trein naar Parijs begeven. Erf-groothertog Jan van Lu xemburg zal waarschijnlijk per vliegtuig terugkeren. Socialisa^e of nationalisatie der mijnen niet wenselijk ALDUS MEERDERHEIDSCONCLUSIE COMMISSIE COUVEE. De staatscommissie Couvee, die de opdracht kreeg van advies te dienen over de vraag of het algemeen belang eist, dat de positie der particuliere steenkolenmijnondernemingen, die in Nederland haar bedrijf uitoefenen of werkzaam zijn, door socialisatie, natio nalisatie of anderszins gewijzigd dient te worden, heeft haar rapport uitge bracht. De meerderheid dezer commissie is tot de conclusie gekomen, dat zulks niet in het algemeen belang moet worden geacht. De minderheid der Commissie 2 leden van de 11 heeft in een afzon derlijke nota een ander standpunt ver dedigd. Waar was de Nederlandse ambassadeur te Moskou? Het Eerste Kamerlid, mr Van Heu- ven Goedhart (Arb.) heeft de minis ter van Buitenlandse Zaken gevraagd of het juist is, dat de Nederlandse ambassadeur te Moskou, ten ttfde van de belangrijke politieke besprekingen tussen vertegen woord-igres van Sovjet unie, de V.S, Engeland en Frankrijk, met verlof cp zijn post ontbrak. Indien deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, aldus het Kamerlid, is het dan voorts juist, dat eveneens een ge schikte plaatsvervanger ontbrak? Mr Van Heuven Goedhart heeft ten slotte verzocht de reden der afwezig heid mede te delen, vergezeld van des ministers oordeel of deze afwezigheid schadelijk voor het landsbelang meet worden aangemerkt. Adressen aan Tweede Kamer INZAKE DE PUBLIEKRECHTELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE. Het Ned. Verbond van Vakverenigin gen heeft aan de leden van de Tweede Kamer een adres gezonden betreffende het wetsontwerp op de publiekrechte lijke bedrijfsorganisatie. Samenvattend menen wij aldus dit adres dat het ingediende wetsont werp een eerste belangrijke stap kan zijn op de weg naar de opbouw van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Of het deze belangrijke stap zal zijn, hangt af van de verdere uitwerking van de afkondiging van instellingswetten van product- en bedrijfschappen, van het toekennen van bevoegdheden aan deze organen. Wij menen, dat na de aan vaarding van dit wetsontwerp deze uit werking in hoge mate urgent is. Zowel voor de aanpassing van ons staats rechtelijke bestel aan de moderne eisen in verband met de uitgebreide be moeiingen van de gemeenschap met liet sociale en economische leven als voor de totstandkoming van de mede- ggenschap op sociaal en economisch f ebied van de arbeiders. Wij eindigen met er de nadruk op te leggen, dat deze medezeggenschap door het ontbreken i an de volledige pariteit onvolkomen is in dit wetsontwerp. Ook het verbond van Protestants- Christelijke werkgevers in Nederland heeft een open brief gezonden aan de leden van de Tweede Kamer, naar aanleiding van bovengenoemd ontwerp. Wil men werkelijk geraken tot eèn bedrijfsorganisatie en niet tot het in het leven .roepen van min of meer ge camoufleerde overheidsorganen, dan zil, naar de mening van het Verbond, het ontwerp belangrijke veranderingen moeten ondergaan. FEESTELIJKE BIJEENKOMST DER PLATTELANDSVROUWEN. Plattelandsvrouwen uit het gehele Is nel waren gisteren en zijn vandaag te Rotterdam de gast van de afdeling Zuid-Holland van de Nederlandse Boncl van Plattelandsvrouwen ter ge legenheid van de Tentoonstelling 1898- 1948 „De Vrouw" in Den Haag. Gister middag kwamen meer dan duizend da mes in de hal van „Diergaarde-Blij - dorp" bijeen om een feestelijke bijeen komst bij te wonen. Na een openings toespraak door de presidente van de afd. Zuid-Holland, mevrouw F. van de Torren-Veendorp, dankte de landelij ke presidente, mevr. C. W. Willinge Prins-Visser, voor de hartelijke ont vangst. Vervolgens gaf de presidente van x, tentoonstellingscomité „De Vrouw", mevr. E. van den Bosch-De Jong, een overzicht van de expositie in Den Haag, ter voorbereidng van het be- zcek, dat de Plattelandsvrouwen he denochtend daaraan brachten. NIEUWE UITGAVEN. Verschenen bil: T_ Leopold's Uit-g. MIJ., Den Haag.: Korte geschiedenis der natuurwetenschappen, door Sir William Cecil Dampier. Ned. Bewerking door dr R Leopold. Antieke beschaving, door dr Paul van Schllfgaarde. 2e druk. Hclkema en Warendorf. Amsterdam; Vermist, roman door Peter William Nls- ser. vertaald door mevr. G. BaarsJel- gersma en Rolv Ravn. De Vierde roman, door Fenna Feen- stra. J. H. Kok, Kampen: Man en vrouw, vóór en ln het huwelilk, een boek over het sexuele leven voor gehuwden en verlooiden, door dr A. C Drogendtlk. De Korte Golf. Een verzameling korte schetsen, door A. van Hoogstraten Schoch. Wolters. Groningen- NederlandJa vaans handwoordenboek, samengesteld door dr Th. Plgeaud. Wal er in Indië gebeurt Indonesië heeft buitenlandse credieten hard nodig TOENEMENDE ONRUST TAST PRODUCTIE NOG NIET AAN. Dr J. E. van Hoogstraten, staats secretaris van Buit. Zaken van Ned.- Indië, zei in een interview met U. P., dat er nog steeds een wanhopige en voortdurende behoefte is aan buiten landse credieten voor de wederop bouw en het herstel van Indonesië. „De toenemende onrust heeft de pro ductie nog niet aangetast", aldus Van Hoogstraten die er verder op wees, dat van April tot Juni de Nederlanders een gunstige handelsbalans hadden met- 'n export, die de import overtrof. Hij voegde hier echter aan toe: „Deze toestand is niet zo gunstig, als hij zich laat aanzien. Het zou beter zijn, indien het land thans een ba lans te zien gaf met grotere importen dan exporten, daar Indië zich thans in een stadium van reconstructie be vindt en hard ingevoerde machine rieën en voorraden nodig heeft". Dr Van Hoogstraten weigerde te voorspellen, wanneer Ned.-Indië in staat zal zijn een begin te maken met de af betalingen van haar schulden aan Ne derland, hetgeen, naar hij zei, een kwestie van onderhandelingen was. De economische kracht van Indone sië berust op haar geschiktheid om een snel herstel te zien te geven ln de door de Nederlanders gecontroleerde gebie den, aldus Van Hoogstraten, doch hij wees hierbij op een drievoudige bedrei ging van de Indische economie: gebrek aan buitenlandse valuta; te kort aan vaklieden en te kleine pro ductie. GESCHENK VAN OUD-ILLEGALE WERKERS. In alle stilte heeft een deputatie van afgevaardigden, 2 September J.l. bij 'n officiële ontvangst in het Koninklijk Paleis te Amsterdam, namens de ge meenschap van Oud-Illegale Werkers Nederland, ter gelegenheid van het 50- jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina, de Vorstin een tekening „De troostende" aangeboden, welke is uitgevoerd door de kunstenaar Rinze Hamstra. ORANJEHULDE DOOR DK GEREFORMEERDE JEUGD. Zaterdag a.s. 's middags 3 uur vindt in de Nieuwe Kerk te Delft een grote Jeugdsamenkomst plaats. In verband met de troonswisseling zal deze een speciaal Oranje-karakter dragen. Zij is georganiseerd door de Afd. Zuid-Hol land van de Bond van J.V. op G G. in samenwerking met de beide Afdelingen* Zuid-Holland van de Bond van M.V. op G.G. Als sprekers treden op de heren H. Algra, Ad. Kuijper en mr J. A, de' Wilde. Enige officiële genodigden o.w. de Commissaris der Koningin voor de Provincie Zuid-Holland zullen de sa menkomst bijwonen. Na afloop der sa menkomst zal men het Museum ,/t Prinsenhof" kunnen bezoeken. NEDERLAND PROTESTEERT TEGEN NATIONALISATIE IN ROEMENIË. Naar wij vernemen heeft de Neder landse regering een nota aan Roemenië gezonden, waarin geprotesteerd wordt tegen de nieuwe Roemeense wet op de nationalisatie, welke ongeveer 8 weken geleden van kracht werd. Zoals bekend, werden ongeveer gelijkluidende nota's overhandigd door de V. S., Frankrijk, Engeland, Zweden en Zwitserland. DRIE SANATORIA-COLLECTE. DONDERDAG 9 SEPTEMBER - Minister In 't Veld In deze dagen werd de kroon op Uw leven gezet Talrijken maakten hun opwachting Een stroom van oud-leerlingen maakte gistermiddag zijn opwachting ten huize van de onlangs afgetreden hoogleraar in het staatsrecht alhier, prof. mr R. Kranenburg, de huidige voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, om hulde te betuigen aan hun leermeester, die zich genood zaakt heeft gezien ihet wetenschappe lijk onderwijs vaarwel te zeggen ten einde gehoor te kunnen geven aan het beroep, dat het practisch staatkundig leven op hem heeft gedaan. Als woordvoerder der oud-leerlingen, die vele studentengeneraties uit Gro ningen, Amsterdam en Leiden verte genwoordigden, trad op de minister van Wederopbouw en Volkshuisves ting, mr dr J. in 't Veld, die consta teerde, dat in deze dagen in tweeër lei opzicht de kroon werd gesteld op het leven van prof. Kranenburg. In staatkund j opzicht was het wel een uitzonderlijke eer voor prof. Kranen burg. de vergadering der Staten-Ge neraal te hebben mogen voorzitten, die Koningin Juliana inhuldigde. De benoeming tot Grootkruis van de Nederlandse Leeuw moge een min of meer formele aangelegenheid zijn geweest, doch indien zulk een onder- scheiding met zo algemene Instem ming werd uitgereikt, tekende dit toch de algemene waardering voor de verdiensten van de gehuldigde in staatkundig opzicht, aldus minister In 't Veld, daarbjj sprekende namens de regering. De huldiging van déze middag door de oud-leerlingen stelt in wetenschap pelijk opzicht de kroon op het werk van prof. Kranenburg. Oorspronkelijk heeft het in de bedoeling gelegen, de bundel opstellen van oud-leerlingen licht te doen zien bij de zestigste ver jaardag van prof. Kranenburg, samen vallend met het zilveren professoraat, doch de oorlog heeft zulks belet. Eigenlijk kunnen wij dankbaar zijn, dat de pogingen indertijd hebben ge faald. want bhans kan de aanbieding geschieden in een sfeer van grote luis ter. Spr. uitte zijn leedwezen, dat mr Mok als éen der begaafdste leerlingen, door dit uitstel de huldiging niet meer heeft mogen beleven. De bundel opstellen, welke de hulde der oud-leerlingen t-ot uitdrukking brengt, kan worden beschouwd als de vruchten van het wetenschappelijk werk van prof. Kranenburg. Doch hoe wel uiteraard diens invloed in deze op stellen telkenmale te onderkennen valt, is de bundel geenszins te beschouwen als „his masters voice". Minister In 't Veld verdiepte zich voorts in het wetenschappelijke werk van prof. Kranenburg, die steeds streefde naar verdieping van het In zicht in de maatschappelijke functie van het recht, dat hij niet als een sta tische doch als een dynamische waar de beoordeelde. Wat allen daarbij voortdurend trof, was de ruime en veelzijdige kennis, die aan de studies een boeiende diepte gaf. Wanneer wij ons afvragen, of de opvattingen zelf of de wijze van aanvatten der vraag stukken prof. Kranenburgs werk ty peert, meende spr. vooral dit laatste als kenmerk te zien, waardoor zelfs in zeker opzicht een nieuwe stijl werd ge- van prof. Kranenburg, die zelfs aan deze rechtssouvereiniteit de basis van het evenredigheidspostulaat wist te ge ven. Prof. Kranenburg heeft de cri- tiek, die van vele zijden op zijn op vattingen werd uitgeoefend, niet on beantwoord gelaten. Spr. meende ook zijnerzijds leemten in de theorieën van zijn leermeester te constateren, en ging daar uitvoerig op in. Steeds meer,aldus spr., valt er een verzwakking van het normbesef waar te nemen, hetgeen de rechtsweten schap de plicht geeft, de onderzoe kingen naar de bronnen cn de basis van het recht, zo belangrijk voor de huidige maatschappij, met kracht voort te zetten. Men lost 't probleem niet op door de groeiende groepen van buitenkerkelijken in kerkelijk verband terug te voeren, doch slechts door de rechtsphilosophie op een nieuw laatste criterium te gTonden, dat de taak van de goddelijke open baring der kerkelijke groepen over neemt. Spr. hoopte, dat prof. Kranenburg ondanks zijn belangrijke staatkundi ge taak nog tüd en energie mocht vinden, zich verder in deze proble men te verdiepen, zodat de rechts wetenschap nog menige vrucht zou mogen plukken tan zün sprankelen de geest. Frof. Kranenburg uitte zijn grote dankbaarheid voor het hem aangebo den geschenk en verheugde er zich eveneens over, dat docr het oorlogsuit stel deze aanbieding in zo heldere vrije sfeer kan geschieden, in dagen waar in wy als vrij volk onze nieuwe Konin gin op zo luisterrijke wijze hebben mo gen inhuldigen. Ook spr. gevoelde geen onverdeelde tevredenheid ,over zijn we tenschappelijk werk en de onderwijs methoden, 'doch veel van de onvolko menheden waren het -gevolg van dwin gende omstandigheden. Prof. Kranenburg sprak voorts over de problemen, die zich in het onder wijs voordoen en constateerde ver heugd, er in te zyn geslaagd zelf standig denkende mensen te vormen, hetgeen het hoogste ideaal van het onderwijs geacht moet worden. De hoogleraar, die zijn leerlingen in een bepaalde richting wil stuwen, heeft z.i. niet de juiste opvatting van zü" taak, f Tot s.ot beantwoordde prof. Kranen burg fragmentarisch de op zijn weten schappelijke weik geoefende critiek om met een woord van hartelijke dank voor het geschenk zijn antwoord te be sluiten. Nadien drukten de vele aanwezigen prof. Kranenburg en zijn echtgenote •de hand, waarna nog enige tijd het hernieuwde contact tussen leermeester en leerlingen werd voortgezet in een genoeglijk samenzijn. De alhier gehouden collecte ten bate j schapen in de behandeling van het der drie sanatoriaSonnevanck, Zon- recht. De vraagstukken rond 't rechts- negloren en Zonnestraal, heeft opge- bewustzün en de rechtssouvereiniteit bracht f. 3958,64. - - I hadden steeds de bijzondere' aandacht Een nieuwe Juliana-klimtoren Het was gisteren een blijde dag voor de kinderen van de Speeltuinvereniging „Ons Eiland". Hun werd nJ. door het damescomité een klimtoren aangebo den. (Foto Leidsch Dagblad/Van Vliet) De Juliana-toren wqfdt door de jeugd in bezit genomen. Dit betekent niet alleen dat de, aan de Kortenaerstraat gelegen speelutln, die 20 September a.s. pas een jaar bestaat en die nu reeds voorzien ls van ver scheidene prachtige toestellen en cën speciale kleutertuin, nu weer 'n toestel rijker is geworden, maar het laat tevens zien hoe vooruitstrevend het bestuur is, daar deze klimtoren een unicum in de speeltuinen van de Leidse Bond is. De toren werd aangeboden door mevr. G. BroersSlegtenhorst, presidente van het damescomité.. ..Omdat onze toren gereed is gekomen op de dag van de inhuldiging van H.M. Koningin Juliana, aldus mevr. Broers, hebben wjj ge meend deze toren de „Juliana-toren" te moeten noemen. Na het zingen van het „Vlaggelied" en twee coupletten van het Wilhelmus, werd de toren door de jeugd als het ware bestormd. ,Er stond echter nog meer op het pro gramma. Ter herinnering aan het 50- jarig regeringsjubileum van HM, Ko ningin Wilhelmina, werden vijftig den- neboompjes geplant in de poort, die toegang tot de speeltuin geeft. Gezien het kote bestaan van de speeltuinvereniging, heeft het bestuur nu reeds prachtige resultaten bereikt. Er zijn echter nog vele wensen, en het bestuur zal niet rusten voordat ook deze vervuld zijn. Bosleven, door J. de Jonge, biologisch leesboek. Oost-Indoneslë, door dr C. Nooteboom, H C. J. Gunning, mr J. W. Th. Cohen Stuart. Neuer Lelirgang Deutsch, Lesen. Spre- chen. Schrelben. II Sprachlehre door dr C. Brouwer, dr G. Ras en J. Leistra. Fundamenteel cilferen, 4de deel. door R. H. Zandvoort Erven Tijl. Zwolle. Flapje Wildschut wil een mens worden een verhaal voor kinderen, dat op zeer bllzondere wijze tot stand ls gekomen. Het ls namelijk ont staan in het gijzelaarskamp St. Michiels gestel. ln de Jaren 19421943, door de samenwerking van de destijds aldaar ge detineerden Jhr Ir de Ranitz, die de prentjes verzorgde, ds J. Matzer van Bloois, die de versjes maakte, dr J- Drost die de tekst schreef en mr H. Dikkers, die als directeur van de Erven Till de verzorging van de uitgave op zich nam. Deze prentjes, die als tijdverdrijf ln het cilzelaarskamp door lr de Ranitz werden opgezet om ze aan zlln kinderen toe te sturen zlln ln bovengenoemde samen werking uitgegroeid tot dit amusante en keurig uitgevoerde kinderboekje. Minister mr dr J. in 't Veld (rechts) wenst de 'huidige voorzitter van de (buirg, geluk met het tweeërlei huldebetoon, dat in deze dagen de kroon (pelijk leven zette. Links mevr. Kranenburg-Siemens. Foto Leidsch Dagblad/Van Vliet. Eerste Kamer, pi-ofrnir R. Kranen- op zijn staatkundig en wetenschap- Weihouder Van Scliaik: De opening van de Montessorischool te dezer stede de eerste openbare in onze gemeente moet gstermiddag niet alleen aan de wethouder van On derwijs, de heer J. C. van Schalk, die zün initiatief met zoveel succes be kroond ziet, grote voldoening hebben geschonken, maar zeer zeker ook in niet mindere mate aan de voorstanders van het openbaar onderwüs in het algemeen en die van het Montessori-onderwijs ln het büzonder. Leiden, dat wel ls waar in het bezit is van een door de Stichting Mon tessori-onderwijs voor Lelden en omgeving geëxploiteerde voorbereiden de Montessorl-school aan de Zoeterwoudse Singel waar men evenwel ook al met plaatsruimte zit te woekeren moest het in tegenstelling met vele andere plaatsen in ons land nog steeds zonder Montessori Lagere-school stellen. En dit terwül toch alle»>cege de belangstelling naar deze onderwys- methode liitgaat en steeds meerdere ouders dit onderwijs voor hun kinderen prefereren. En nu werden daar op één dag een voorbereidende en een la gere openbare Montessori-school geopend, welke beide zijn ondergebracht in de openbare school aan de Rühsburgersingel (Schuttersveld). OngetwU- feld een verheugend verschünsel! Verwachtingen verre overtroffen Het hoofd van dese school, de heer J. Entrop, onder wiens leiding ook de nieuw te openen Montessori-school zal staan, heette gistermiddag felle aanwe zigen hartelijk welkom, in het bijzonder de gemeentelijk inspecteur van het L.O., de heer H. A. Vriend. Wethouder Van Schalk, die hierna de officiële opening verrichtte, wees op de belangrijke betekenis van deze school- opening, Terwijl ander£ plaatsen in het ;zit zijn van voortreffelijk gelelde Mon tessorischolen en Amsterdam zelfs een Montessori-lyceum heeft, was Leiden, met uitsondering van de voorbereidende Montessori-school aan de Zoeterwoudse Singel en de onmiddellijk in haar om geving liggende school te Oegstgeest, van dit onderwijs verstoken. Sprekende over de methode van het Montessori-onder wijs, merkte spr. op, dat dit onderwijs de kinderschoeneni ls ontgroeid. Het heeft zich op voorbeeldige wijze ont plooid en heeft in enkele tientallen jaren tljds vaste voet in het Nederlandse volk "kregen. Het heeft zich daarbij ont daan van de tekortkomingen, welke het in de aanvang had en heeft zich zodanig weten te ontwikkelen, dat de resultaten van dit onderwijs op één lijn gesteld kunnen worden met die van het gewone onderwijs. Bovenal wenste de heer Van Schalk bijzondere nadruk te leggen op de karaktervormende betekenis van het Montessori-onderwijs. Hoewel deze ook bij het gewone onderwijs aanwezig ls. zit men in deze kringen nog wel eens te puzzlen in welke vorm men dese ka raktervorming moet gieten .Vooral ook met het oog hierop achtte spr. de ooe- ning van deze Montessori-school van be lang. Het moet immers niet uitgesloten worden geacht, dat de Montessori-me- thode het onderwijs in sommige oDzich- ten nog wel zou kunnen beïnvloeden en dat veel van haar methode in de klas sikale school in üractilk kan worden ge bracht. Maar dit is niet alles De ont moeting. welke spr. met verscheidene Montessori-organen mocht hebben, heeft hem de overtuiging geschonken, dat de overheid tot taak heeft om het zeer te waarderen streven van het Montessori- onderwijs de behulpzame hand te b'eden en het in deze school de ontolooiings- -«no^inVrheden te moeten schenkpn. In dit opzicht kan spr. verklaren, dat het antwoord van de Leidse bur gerij buitengewoon bevredigend- is ge weest. Had men aanvankelijk er op gerekend om met één voorbereidende klasse te beginnen .thans is het aan- 1 tal Inschrijvingen reeds van die aard, dat de volledige bezetting van twee klassen is gewaarborgd. Momenteel wordt met één klas van plm. 35 kin deren gestart, maar zeer binnenkort zal nog een parallel-klasse worden ge opend. Ook de eeriste klasse van de lagere school is reeds „volgeboekt". Hoewel nagenoeg geen propaganda is gevoerd, ls dit resultaat voor sor. ecu bewüs. dat deze onderwijsmethode in Leiden een goede weerklank heeft ge vonden. Nadat spr. het hoofd en de leerkrach ten had geïnstalleerd, verklaarde hij de ooi voor geopend. Een woord van gelukwens hebben hierna nog gesproken de heer J. W. Har- ting namens de Ned. Onderwijzersvereni ging en de Ver. voor Volksonderwijs, de heer F. Korten, voorzitter van de Leid se Ouderraad en mevr. A. H. G, Ver haarJanssen namens het bestuur van de Stichting Montessori-onderwijs te Leiden eg omgeving. Na sluiting van teze bijeenkomst hebben de aanwezigen de voor het Montessori-onderwijs be stemde lokalen bezichtigd. Burgemeester en Wethouders van Lel den maken bekend, det de algemene dag en avondmarkten en de boom- en bloem- markt, welke gehouden zouden worden op 2 October, in verband met de op die dag plaats hebbende feestelijkheden, zul len worden gehouden op Vrijdag 1 Octo ber 1948. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester. F. H. v. KINSCHOT. De Secretaris. J. BOOL. Ons Distributiehoekje BONNENLIJST EENMAAL PER VEERTIEN DAGEN. Het G.D.K. deelt mede. dat voortaan eenmaal per veertien dagen een bon- nenlyst gepubliceerd zal worden. Het systeem van wekelijkse lijsten, dat in de vacantiemaanden reeds onderbroken werd ,zal nu dus definitief verlaten wor den. Een en ander houdt ook ln. dat de broodbonnen weer voor een tijdvak van 14 dagen tegelijk worden aangewezen. De bonnen voor tabak zullen voorlo pig nog op de oude wijze worden be kendgemaakt. dus telkens op de Don derdag, volgende op het verschijnen van de bonnenlijst. MARKTBERICHTEN LEIDEN. 8 Sept. Coöp. Groenten- en fruitveiling. Per 100 kilo: Andijvie 4—11, augurken 1065, druiven 48—53, groe ne kool 1220. gekookte kroten 1619, kroten 511, postelein 616. prei 10 15, pronkbonen 12—36, rode kool 13.10 15.10, snijbonen 4170. spinazie 8—26, stambonen 3353, stok bonen 4267. to maten 18—45, kriel 12. uien 6—9. was- peen 617. doperwten 15, Per 100 bos: Peen 6—14, peterselie 11.80. selderie 12.20. Per 100 stuks: bloemkool 770, komkommers I 515, II 57, III 46, (etek) 10. meloenen (ananas) 662 ld. (net) 647, perziken 2.6031. sla I 2 0.20, II 1.20—1.70. BOSKOOP, 8 September Rozen gr.- bloemlg per bos van 20 st.: Florex 5070 et.; Butterfly 140—180 et.; Rosalandla 120180 ct.; Better Times 160220 ct.; Edlth Helen 140220 ct.; Brlarcllff 120 ct.; Duisburg 150—180 ct.; Parel v. Aals meer 170 ct.; Pechthold 140220 ct.; Gemengde rozen 6460 cent; Aug. Noach 70—120 cent; Hadley 110 180 ct. Babyrozen per bos van 10 stuks: Sweet Herat 75140 ct.; Wolfs Glorie 6080 ct.; Ellen Poulsen 85110 ct.; Else Poulsen 50—75 ct.; Juweeltjes 65— 100 ct.; Orange Triumph 2030 ct.; Po- lyantharozen 100120 ct.- Ingar Olsson 22 ctGloria Mundi 70120 ct. Diversen per bos van 10 stuks; Clematis mevr. Le Coultre 260480 ct„ Idem Durandl 70 95 ct.; Chrysanthen gr.bloemlg 120320 ct.; idem tros 25—60 ct.; Dahlia's in soorten 1226 ct.; Llgustrumrakken 56 67 ct.: Anjers 20 ct.; Sneeuwbessen 58 ct.; Vuurpijlen 12—16 ct.; Asters 10—15 ct.; Physalls Francettl 10—15 ct.; Gla diolen 8—10 ct.; Monbretla 13 ct. KATWIJK AAN DEN RIJN. 8 Sept. Groentenveiling Bloemkool laf. 52— 92, idem I f.53—78. Idem II f. 20—49. idem III f. 13, waspeen I f. 1122. idem II f- 718, bospeen f. 1310, princ.bo- nen f.4053, snilbonen f.1264, pronk bonen f. 29.5030, gele kool f. 7—17, rode kool f. 11.80—12, kroten f, 1.45—6, uien f.610. sla f. 1.605. komkommers f.10 14. tomaten f. 1650, spinazie f. 19, radils f. 3.303.40, knolselderle f. 16, pe terselie f. 1.50—1.60, selderie f. 1.50—2.10, andijvie f. 5.30—7. prei f. 5.80—6. aardap pelen bonken f.4, idem groten f. 6.20— 11.70. idem drielingen f.36.20, kriel f. 5.80, KATWIJK AAN ZEE, 9 Sept. - Vangst- bericht van hedenmorgen: KW 86 70 k., KW 147 75 k., KW 23 60 k„ KW 14 2 k., KW 2 28 k.. KW 4 20 k.. KW 47 25 k„ KW 54 60 k., KW 42 100 k„ KW 65 5 k KW 123 20 k., KW 66 10 k„ KW 68 20 k-, KW 16 30 k., KW 161 66 k„ KW 83 120 k. uit de halve vleet, KW 38 gisteren 380 k KW 44 100 k. uit de halve vleet. KW 170 70 k., nog 25 netten halen. IJm 35 100 k uit de halve vleet. Geen vangst hadden KW 67, KW 39. KW 29. KW 73, KW 25. KW 5, KW 151. KW 175 en KW 50. Gemiddelde vangst Scheveningen 30, Vlaardlngen 42 en Katwijk 36 kantjes. LISSE. 8 Sept. Bloembollen velling. Op de plantgoedveiling werden o.a. de vol gende prijzen besteed: Vroege tulpen: per H.L. 2.per 100 z. 10 Bril liant Star 25Couleur Car dinal 40.Ibis 25.Darwin Tulpen: J. J. Bouwman 70.Kath leen Parlow 80.Ossl Oswalda 60. Pride of Zwanenburg 90.Prunus 30— 1.—; The Bishop 175.—: William Pitt 28.1.50; Zwanenburg 110.3. Dubbele vroege tulpen: Electra 55. mr v. d. Hoeff 50.Peach Blos som 50.Enkele late tulpen; Albi no 150.4.Golden Harvest 28 1.40. Parkiet tulpen: Blue Parrot 40. Mendel tulpen: Hergrace 70. Hillegarda 100.3.80; Krelage's Trlumoh 40.1.50} Van der Eerden 45.1.80. Triumph tulpen: Crater 20.0.80. Bijgoed Diversen: Crocussen ln soor ten 10/op 0.85; 9/10 0.40; 8/9 0.30. Cro cus Geel 11/op 5.605.10; 10/11 5.15—5; 9/10 4.804.50; 8/9 3—2.60; 7/8 1.40— 1.15. ROELOFARENDSVEEN8 Sept. Bloe menveiling. Dahlia's 0.070 37; Asters 0 02—0 14. Hellanthe 007—0.13; Gla diolen 0.110.39; Anemonen 0.070 23; Bouvardia 0.400.46; Septemberwlt 0.07 0.28; Septembergeel 0.090.23; Douglas 0.08—0.18, Chasclty 0.100.42; Stella 0.37—0.46; .Rayonanten Wit 0.09—0.22; Geel 0 11—0 23. Lila 0.07—0.21, Amber 0.12—0.24; Yellow Utopia 0.05—0.14; Blanche du Polton 0.17029; Utopia* Brown 0,030.13: Stella 0.040.07; Lelie -White Excelsior 0.060.14; E. Page 0.4® 0.56; Bllancourt 0.300.39 p. «tuk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1948 | | pagina 2