Chr. Katw.Huish. Industrieschool „P. v. d. A. bewandel! de enig juiste weg' Het Leidsch Dagblad AANMELDING VOOR DE DAG- EN AVONDCURSUSSEN Laatste Berichten RECHTZAKEN Radi o-programma VRIJDAG 25 JUNI De Leidse „Olympische dag" INTERESSANT PROGRAMMA. Dë sportdag, georganiseerd door het sportultwisselingscomité Leiden—Gent— Oxford, zal, naar wij vernemen, mor genmiddag te 2.30 uur op het UVS-ter- rein aanvangen. Het chronologisch over zicht luidt: 2.302.40 uur: turnen (LTC onder lei ding van mevr. Holz—Kellenaers). 2.403.20 uur: hockey LeidenDelft. 3.203.30 uur: grondgymnastiek uit te voeren door Sparta (Delft) m.m.v Frits Schonk, welke driemaal Nederlands kampioen was. 3.304.00 uur: koffbal LeidenDelft, 4.004.15 uur: hoogbrug (Sparta). 4.155.00 uur: eerste helft- UVS Luchtstrijdkrachten. 5.005.10 uur: rhythmische gymnas tiek uit te voeren door Nieuw Brunhilde. 5.105.55 uur: tweede helft voetbal wedstrijd. Het elftal van de Luchtstrijdkrachten is als volgt samengesteld: Doel: Freyser (ex-doelman ASC) achter: v. d. Torre (Xerxes) en A. van Ditmars (BEC); midden: Jonkman (NAC), Kil (DWS) en Zandboer (Dos- ko); voor: v. Dijk (NAC), v. d. Hout Longa), Derkx (Deventer, spil van het Ned. hockeyelftal), Dorrenheim (Spar ta) en Brughts (Be Quick). De KNVB heeft Keesje Rijvers in verband met het a.s. Olympische voet- baltournooi geen toestemming ver leend met het elftal van de Luchtstrijd krachten mede te spelen. Een volkomen juiste en zeer begrijpe lijke maatregel van het Bondsbestuur. Immers een blessure is spoedig opgelo pen en wij zouden Kees niet graag mis sen in het Nederlands elftal. Franse Olympische ploeg - Nederlands Bondselftal Het Nederlands Bondselftal, dat on der de naam 4an „Zwaluwen" op 14 Juli a.s. des avonds te 18 uur te Le Havre tegen de Franse Olympische ploeg zal spelen, is als volgt samen gesteld: Doel: De Munck (Sitt. Boys): achter: Everse (Neptunus) en Albers (Vitesse); midden: Temming (DOS),Krijgh (BW) en Fanger (DWS); voor: Draeger (Ajax) Lugthart (Be Quick, Groningen), Appel (Sitt. Boys), Biesbrouck (RCH) en Mul ders (PSV). Voor de Dagbladbeker speelde het voetbalelftal van ons Blad gisteravond in de Residentie tegen de Haagsche Cou rant De ontmoeting eindigde in een 74 overwinning voor het „LD.". Rust stand 5—1. Van Swol in vierde ronde De Wlmbledon-ltamploenschappen. Gisteren zijn de „laatste zestien" van het herenenkelspel der Wlmbledonkam- pioenschappen bekend geworden. Wij laten ze hier volgen. Bovenste helft: Bromwich-Van Swol, PattyMeredith, BrownBose en SturgessAsbofch; on derste helft: Washer—Mottram, Harper Mulloy, SedgmanFalkenburg en Ber- gellnParker. Hieruit blijkt dus In de eerste plaats, dat Van Swol het niet ver der zal kunnen brengen. Hij speelde zich in deze ronde door een overwinning op de Indiër Nath in een wedstrijd, die veel weg had van een damessingle met Van Swol als de beste „dame" Er waren te veel lange ralleys van de baseline en te sporadisch uitgevoerde aanvalsbewegln- gen. De enige aanval waaruit Van Swol telkens punten verzamelde, was een slag diep op Nath's backhand, gevolgd door een oplopen en het plaatsen van de re turn in de andere helft van het veld van de tegenstander. Geen fraaie wed strijd, maar Van Swol verdiende de zege wel. Het was ln elk geval heel wat beter dan hetgeen hij gisteravond laat ln de teleurstellende gemengd-dubbel wed strijd met mrs. Muller (Zuid-Afrika) ge presteerd had. Een wedstrijd, die nooit verloren had mogen worden. Onze damesdubbel, mevrouw Blaissë Terwindt en mevrouw LubbersFischer heeft niet slecht gespeeld tegen de Zuld- Afrikaantjes Muller en Summers, maar het spel van mevrouw Lubbers was te zwak om een set te kunnen winnèn. Een aardige, maar toch kansloze strijd. Me vrouw Blaisse won zeer verdienstelijk het gemengddubbelspel met de 53-jarige Brugnon als partner, voor wie het pu bliek nog altijd te hoop loopt. Brugnon is natuurlijk - geen groot speler meer, maar deze combinatie was toch te sterk voor David en mrs. Glover. Ook de an dere gemengd-dubbel, Van Meegeren en mevrouw LubbersFischer had succes tegen het Ierse "paar Mc Cabemiss Brennan. Dus toch nog enkele aardige successen, ook al ls Nederland in de voornaamste nummers uitgeschakeld dan wel kansloos. WATERPOLO. GROTE OVERWINNING VAN LZC. In een spannende kamp is het LZC gelukt, dank zij een goede tweede helft, een grote overwinning op DZV te beha len. Voor de rust scoorden Tegelaar en Lut ieder eenmaal, terwijl de DZV- linksvoor, toen de Leldenaars even los lieten, ook een succesje kon boeken. De tweede helft begon voor onze stadgeno ten zeer hoopvol. Tegelaar plaatste een corner juist op de handen van Lut en het was 3—1. DZV kwam hierna sterk opzetten en met de LZC-keeper ln het nauw werd verkeerd uitgeplaatst, het geen een tegenpunt kostte Twee spelers werden het water uitgezonden, waarna nog een DZV-er volgde en ondanks het missen van een strafworp werd het door Lut 42 Goed samenspel van Lut en Tegelaar gaf laatstgenoemde de kans met een listig boogballetje de stand op 52 te brengen, Door goede doelpunten van Lut en Tegelaar werd het ten slotte 7—2, wat o.L wel enigszins geflatteerd was. LZC 2SVH 3 44. Een wedstrijd, die door het uitzenden van diverse spe lers voor wegzwemmen en een helaas slecht verdedigend spel van LZC, na steeds „dik" voor te hebben gestaan, toch nog in een gelijk spel eindigde. LZC begon goed en Cannoa maakte 10, ge volgd door een doelpunt van Brak, 20. Daarna beging LZC meerdere fouten, waarbij zelfs de doelman ln de malaise deelde, welke geheel onnodig een straf worp weggaf, die de stand op 2-1 bracht. Direct in de tweede helft ging J. v. d. Revden er tusen uit, gaf op tijd over aan Brak en het was 31 Een ver schot van SVH bracht de spanning terug (3-2) Toen weer eens twee spelers het water- werden uitgezonden kon SVH de par tijen v/eer op gelijke voet brengen (3—3) Wel gaf Brak LZC opnieuw de leiding, maar een grote fout van LZC bracht de eindstand op 44. BOKSEN. LOUIS—WALCOTT ANDERMAAL UITGESTELD. P. v. d. Arbeid houdt verkiezingsvergadering. Dt' wedstrijd om het wereldkampioen schap zwaargewicht Joe LouisJersey Joe Walcott is andermaal wegens regen 24 uur uitgesteld. In principe zal de ontmoeting heden avond plaats hebben. Constructieve arbeid leidde tot snelle wederopbouw In de Stadsgehoorzaal, waarvan de benedenzaal geheel was bezet, hield de afd. Leiden van de P. v. d. A. gister avond haar eerste grote verkiezingsver gadering, welke met een kort woord van welkom door de voorzitter, de heer D. J. van Dijk. werd geopend Nadat „De Stem des Volks" enige strijdliederen had gezongen, voerde als eerste spreker het woord de heer H. J. Hofstra, lid der Tweede Kamer, die in een uitvoerige rede wees op de wijze, waarop de P. v. d. A. heeft getracht de problemen van de wederopbouw op te lossen. Bij alle ontevredenheid, welke er in sommige kringen van ons volk heerst hoe of dit probleem wordt op gelost, wordt vergetep, dat onze rege ring bij de bevrijding kennis maakte met een uitgeputte, bevolking en een verwoest en geheel uitgeplunderd land. Daarom zullen wij ook nooit een ver gelijking mogen maken met 1928 of 1938. In die jaren was Nederland een rijk land. Spr. is dan ook van oordeel, dat zij. die op dit ogenblik verwijten tot de regering richten, demagogie ple gen. Wij. als leden van de P. v. d. A., kunnen er trots op zijn, dat onze partij in deze moeilijke jargi mede-verant woordelijkheid wil dragen, ja daarbij zelfs de leiding heeft willen nemen, al dus spr. Wij hebben dit gedaan met groot succes, zo zelfs, dat buitenlanders maar één oordeel hebben, dat luidt: „hoe is het mogelijk, dat het Nederland se volk dit in drie jaar tijds wist te presteren". Het stemt tot grote dank. dat onze mannen dit niet gedaan heb ben volgens h'et systeem van wijlen dr Colijn, wiens aanpassingspolitiek spr. scherp veroordeelde. Ook de weg van de vrije concurrentie, welke thans door de V.V.D. wordt voorgestaan en welke volgens spreker leidt naar grote werke loosheid, willen wij niet bewandelen, terwijl ook het door deze partij voor gestane kapitalistische streven onver mijdelijk tot een nieuwe ramp, een nieuwe oorlog moet leiden. Ten slotte is daar nog de weg, welke ons het communisme aanwijst en ook daarvan moeten wij niets hebben. Dit systeem, dat ons veel belooft, brengt ons niets anders dan ellende en geeft ons'de „democratie" van een land als Tsjecho-Slowakije. Volgens spr. zijn het vooral de communisten, die door het propageren van stakingen in troe bel water wensen te vissen. Tegenover al deze systemen stelde spreker de z.i. enige juiste weg, welke de P. v. d. A. wenst te gaan. In dit verband herinnerde de heer Hofstra aan de maatregelen, welke door minister Llef- tinck zijn getroffen en waardoor een inflatie is voorkomen. Zijn wijze van geldsanering vormde de grondslag voor de opbouw van een nieuwe welvaart. Ook zijn belastingpolitiek past prin cipieel in het beleid om de verschillen naar elkander toe te brengen. Hieraan lag een zuivere gedachte van rechtvaar digheid ten grondslag. Zo werden de belastingen voor de minst-bedeelden verlaagd. Het deed spr. leed, dat de re gering bij de heffing-in-eens, welke hoger had kunnen zijn, daarin is ge dwarsboomd cloor het optreden van de z.g.n. progressieve K.V.P. Vervolgens wees spr. op de sociale en economische politiek van de ministers van de P. v. d. A., welke reeds thans geleid heeft tot een snelle wederopbouw. Ten slotte töonde de heer Hofstra aan, dat in feite al deze maatregelen ook door anderé partijen worden erkend. Hebben zij al critiek, dan blijkt juist uit deze critiek ons succes. De christe lijke partijen, welke druk praten over naastenliefde, houden volgens spr. juist de meest onchristelijke practijken in stand, terwijl de communisten midde len gebruiken van vuile laster en ver dachtmaking. Hoewel wij thans een coalitie-partner hebben, die de rege- rlngspolitiek in grote lijnen wenst te steunen., is spr. overtuigd, dat juist de ministers van de P. v. d. A. waarlijk constructieve arbeid hebben verricht. Spr. eindigde met een hartelijke op wekking bij de a.s. verkiezingen te stem men op de candidaten van de P. v. d. A-, welke partij in haar program het demoncratisch socialisme heeft geschre ven. i Het Tweede Kamerlid, oud-minister mr J. Burger, stond hierna stil bij de door de P. v. d. A. voorgestane Indië- politiek, wélke gebaseerd is op het ont- Nieuwe hoogleraar in het Staatè- en Admin. Recht Prof. mr J. V. Rijpperda Wierdsma opvolger van Prof. mr R. Kranenburg. Als opvolger van prof. mr R. Kra nenburg is bij KR. van 9 Juni 1948 be noemd tot gewoon hoogleraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit alhier, om onderwijs te geven ln het Staats- en administra tief recht, mr J. V. Rijpperda Wierds ma, thans raadsadviseur in algemene dienst bD het Ministerie van Wederop bouw en Volkshuisvesting. Prof. mr Rijpperda Wierdsma werd geboren op 8 Januari 1904 te Nijmegen en studeerde aan de Rijksuniversiteit te Leiden, waar hij op 2 Juli 1937 cum laude promoveerde op een proefschrift, getiteld „Politie en justitie, een studie over Hollandse staatsbouw tijdens de Republiek. Daarvoor bekleedde hij reeds een functie by de Provinciale griffie in Gelderland. Zijn benoeming tot Raadsadviseur ln algemene dienst geschiedde in het jaar 1947 Eervol ontslag aan prof. dr W. J. de Haas Bi] K.B. van 3 Juni 1948 is met in- gang van 20 September 1948 in verband met het bereiken van de 70-jarige leef tijd aan dr W. J. de Haas op zijn verzoek eervol ontslag verleend als ge woon hoogleraar ln de faculteit derwis- en natuiykunde aan de Rijksuniversi teit te Leiden, met dankbetuiging voor de belangrijke in deze betrekking aan den lande bewezen diensten. MOTORSPORT. EXTRA-TREIN NAAR DE TT-RACF.S TE ASSEN. Het TT-bureau te Assen verzoekt ons mede-te delen, dat Zaterdagmorgen een extra-trein naar Assen zal lopen. De vertrektijden zijn: Amsterdam C.S. 5.04 uur; Den Haag S S. 4.20 uur en Rotter dam-Maas 4.22 uur. wakend nationalisme der Indonesiërs, dat deze mensen in geen geval mag worden onthouden en welke politiek een geest ademt van gelijkwaardigheid en vrijwilligheid. Vervolgens toonde spr. aan, dat het een belangrijke factor is, wplke rol wij spelen in het internatio naal geheel. Hier zullen wy met enghar tige politiek niets bereiken. Uitvoerig belichtte mr Burger hierna de constructieve arbeid van de P. v. d. A., welke gedragen wordt door het ideaal, dat er in Nederland en de we reld recht zal zijn voor allen en dat zij, die gezaaid hebben, ook zullen oogsten. Spr. eindigde met nog eens te wijzen op het verkiezingsprogram van de P. v. d. A., dat nuchter en zakelijk is en dat zeer grote groepen van ons volk bevrediging kan schenken. DS GROENENBERG SPREEKT. Ds Groenenberg, Ned. Herv. predi kant te Amsterdam, die in de plaats van ds D. Kuilman, die wegens onge steldheid verhinderd was, het woord voerde, zette allereerst uiteen, dat het voor land en volk van het hoogste be lang is als men zijn/haar stem bij de a.s. verkiezingen op de P. v. d. A. uit brengt. Hoewel het bij mensen van christelijke huize enige verwondering zal wekken, dat een predikant tot deze uitspraak komt, doet spr. dit evenwel met grote overtuiging. Spreker, die zeer zeker weet, dat er een groot verschil is tussen mensen, die ja en neen tegen Jezus Christus zeggen, verwerpt evenwel te enenmale de anti-thesegedachte om dat God in het paradijs geen tegenstel ling tussen mensen heeft gezien, maar tussen de mens en het rijk der duister nis. Zoals wij indertijd gezamenlijk in één leger gestreden hebben tegen de vijand en ook gezamenlijk de levensbeschou wing van de N.S.B. hebben verworpen, zo moet het ook mogelijk zijn. dat wij gezamenlijk op maatschappelijk gebied optrekken. Spr., die als christen in de P. v. d. A. staat, doet dit in gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Juist omdat hy overtuigd is, dat geloof en politiek met elkaar te maken hebben en hij ge luisterd heeft naar de roepstem van God. is hij tot deze stap gekomen. Bo vendien erkent ook de P. v. d. A., dat de Kerk op bepaalde ogenblikken haar woord tot en over het staatkundig en maatschappelijk leven heeft te spreken. Wy "zijn christenen en daarom ook so cialisten en zijn overtuigd, dat als wij in de komende jaren streven naar een verwezenlijking van het programma van de P. v. d. A. het land en volk daarmede het best zijn gediend. Ds Groenenberg. die er vervolgens op wees. dat de regering aan haar daden moet worden getoetst,'vroeg wat of de ministers van de P. v. d. A. hebben ge daan in stryd met het evangelie. In-dit verband merkte hij op, dat hij zich als christen voor het beleid van de P. v. d. A. niet behoefde te schamen. Ten slotte wees ds Groenenberg er nog op, dat als wij een regering zouden krijgen, waarin Schouten en Tilanus het voor het zeggen hebben, het met ons land en Indonesië niet goed zou gaan. Deze heren lopen achter de fei ten aan en worden veelal door de om standigheden in hun beslissingen ge dwongen. Nadat ook spr. nog had opgewekt om de candidaten van de P. v. d. A. te stemmen, sloot de heer Van Dijk deze vergadering met een kort woord. GEMEENTELIJKE HOGERE BURGERSCHOOL. Eindexamen afdeling B. Voor het eindexamen; afd. B. van de Gem. H.B.S. zijn geslaagd: D P. den Baars, Leidschendam: K, van Bemmel, Leiden; P. P, van der Blom, Leiden; B. Th. Fransz, Leidschendam; Janny Ger- ritse, Leiden; D. J. de Jong, Leiden; Ina Jumelet, Lisse: J. C. A. Knetemarm, Voorburg; A. M. van der Kraay, Leid schendam; A. Lepelaar, Leiden: W Lim Apo, Leiden; M. C. J. Nievaart, Leiden; W. van der Slik, Leiderdorp; J. J. Ver meer, Leidschendam; S. Dronkers. Lis- se; A. de Groot, Noordwijk; P. Harte- velt, Leiden; P. Huiberts, Katwijk-Bin- nen; M. de Jong. Katwijk aan Zee; J. Kapteyn, Noordwijk aan Zee; G. F. Kruit. Leiden; W. van Leeuwen, Zoe- terwoude; A. J. de Meyier, Leiden; D. Nederlof, Leiden; W. Peerenboom, Lei derdorp; D. C. J. van Peype. Lelden; J. van Riemsdijk, Voorschoten; H. Swanenburg, Leiden; VV. F. A. Vermaak, Leiden. Afgewezen 5 candidaten. ACADEMISCHE EXAMENS Geslaagd voor het candidaatsexamen geneeskunde; de dames M, A. M. Lam- pe (Wassenaar) en M. J. A. M. Smeets Zoeterwoude) en de heren C. H. Arke- ma Cs-Gravenhage)P. M Arkenhout (Haarlem); R. A. de Boer (Arnhem); A. J. Boot (Voorburg)C. Bouman Cs-GraVenhage)J. J. Cobben (Beek(L) j W H. J Heinhuis Cs-Gravenhage); L. Leeuwen (Maasniel); P. L. Los ('s-Gravenhage); Oey B. S. (Leiden); M. J. Reynvaan Cs-Gravenhage) en Tan T G. (Leiden). Voor het candidaatsexamen Nederlands Recht: P J. Kok (Voorburg); A. D. Kuiper (Den Haag) en R. A. Vos (Rot terdam) Voor het doctoraal-examen Nederlancis Recht: de dames A. W. Hey- boer (Rotterdam) en G. A. Harms (Overveen) en J. J. de Groot (Rijswijk (Z.H.) i VACANTIECOMMISSIE VOOR HET BAKKERSBEDRIJF 1948. In navolging van 1947 heeft zich weer een vacantiecommissie gevormd, doch meer uitgebreid, doordat de drie arbeidersorganisaties en de broodsly- tersvereniging in deze commissie verte genwoordigd zijn. Dit betekent, dat alle partijen zich tot taak hebben gesteld, deze vacantierege- ling zo goed mogelijk te doen slagen. Er is volledige overeenstemming be reikt, zodat wanneer een bedrijf sluit of wyksgewyze de broodvoorziening stop zet, de productie van deze bedrijven door de overige bedrijven wordt opgevangen, waardoor het publiek geen nadeel on dervindt. Volledige overeenstemming werd ook hierover bereikt, dat gedurende deze va- cantieperiode, geen enkele poging zal TERAARDEBESTELLING C. E. v. d. ZEEUW. In alle eenvoud is hedenmiddag op de begraafplaats „Rhijnhof" het stof felijk overschot ter aarde besteld van de heer C. B. v. d. Zeeuw, in leven een bekende figuur in de kring van chris telijke zangverenigingen en jarenlang bestuurslid van de ring Leiden van Chr. Gemengde Zangverenigingen en Man nenkoren. Onder hen, die op „Rhijnhof" blijk van hun belangstelling gaven, merkten wy o.m. op de heren H. J. Renee, J. Waasdorp en J. Hoogteijling namens bo vengenoemde ring, de heren Buis, Van Rosmalen. Korswagen en Segaar van de Chr. Nat. Werkmansbond en een groot aantal leden van de Chr. Zang vereniging „Hallelujah" te dezer stede, van welke vereniging de heer Van der Zeeuw ook een actief lid was. Nadat de kist met het stoffelijk over schot cin de groeve was neergelaten, voerde als eerste spreker het woord, de heer H. de la Rie. wnd. voorzitter van „Hallelujah", die o.m. wees op het plot seling verscheiden van de heer Van der Zeeuw. Spr. herinnerde voorts aan de grote liefde, welke de overledene voor de zang steeds aan de dag heeft gelegd en belsoot met het spreken van woor den van troost tot de familie De heer H. J. Renee herinnerde vervolgens aan het vele werk, dat de heer Van der Zeeuw voor de Ring heeft verzet en aan wiens toegewijde arbeid het te dan ken is. dat zo menig concQurs voortref felijk slaagde. Voorts wees spr. op de roepstem, welke ook van dit verscheiden uitgaat. De heer Buis, die namens de Chr. Nat. Werkmansbond het woord voerde, vertolkte de gevoelens van dank en hoogachting, welke men ook in deze kring voor de heer Van der Zeeuw weg draagt. Een zoon van de overledene, de heer C. J. v. d. Zeeuw, dankte voor de be toonde belangstelling en het hartelijk medeleven bij dit overlijden van zovele zyden ondervonden. Aan deze teraardebestelling ging nog een rouwdienst ten huize van de fami lie vooraf, bij welke gelegenheid ds D. J. Vossers het woord heeft gevoerd over het bijbelwoord: „In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen". BEURSOVERZICHT AMSTERDAM, 25 Juni. Het Londense beursbericht van he denochtend maakte melding van een nerveuze stemming in verband met de politieke tegenstellingen in Duitsland. Hierbij gevoegd de incidenten in Ned.- Indië en de ook elders nog heersende veelal onbehaaglijke situatie, had dë effectenmarkt heden weinig reden tot optimisme en sloegen de koersen een dalende richting in. De opening van de markt was al aanstonds beneden het vorig slotpeil en in de verdere tapes bleek het lichte aanbod in de zeer dun ne markt voldoende om de koersen ver der te drukken. Voor zover het verslag van de HVA over de oorlogsjaren ter beurze bekend was, scheen het er niet toe bij te dra gen om enige verbetering te brengen in de gedeprimeerde stemming. De plan tages en fabrieken hebben zware oor logsschade geleden en het hei-stel zal over verscheidene jaren moeten worden uitgespreid De koers kwam op 221. dus bijna 9% beneden gisteren Op dit laag ste peil trad echter een licht herstel In tot. 224. Ook Deli Mij. brokkelde 4% af. Ook de internationaal georiënteerde fondsen deelden hi de afbrokkelende tendens. Kon. Olie liepen voor oude aandelen terug tot. 337, waarna een herstel intrad tot 3381::. de nieuwe soorten kwamen op 329'j. Diverse soor ten staatsfondsen waren wederom eer der een fractie luier. De krant voor iedereen. Ingezonden Mededeling Waarschuwing aan vacantiegangers Denkt U er vooral aan, mede te nemen op Uw vacantietochten: Zonnebrandolie, Hansaplast, Leukoplast en verdere ver- bandstoffen Er zijn kleine handige ver band' -omrn^iHps verkrijgbaar. DROGISTERIJ „BOERHAAVE" S. A. Brocrse, Haarl.str. 68. tel. 20784 STEDELIJK GYMNASIUM. Van de vierde groep afd. B van de eindexamen-candldaten slaagden: de dames A J Boterenbrood (Leiden); S. E. Geerlings 'Wassenaar); E L. de Ja ger (Leiden) en M N. M Planteydt (Noordwyk/Zee en de heren: E. B. van Hasselt (Oegstgeest)L. van der Plas (Oegstgeest): A. Sevenster (Leiden). Met 1 candldaat van deze groep wordt het examen voortgezet Van groep drie afd. B slaagde nog de heer H. W van Rees (Leiden). GEMEENTEZAKEN B. en W. hebben de raad nog doen toekomen een voorstel Inzake het ver hogen met f.'2700 van de voor het ma ken van een wolmaniseertahk bij de Stadstimmerwerf en het maken van een betonschoeiiing ter plaatse op de begro ting 1948 ingetrokken gelden. En zy stellen voor accoord te gaan met een voorstel inzake een ontwerp besluit van Ged. Staten betreffende voorzieningen met betrekking tot de be zoldiging van de Secretaris cn Ontvan ger. Het betreft de 2V£ pensioen- terugbetaling en verruiming van de kin dertoeslag. VRIJSTELLING MIDDENSTANDSDIPLOMA. De Handelsavondschool .Kennis is Macht" heeft van het departement be richt ontvangen, dat zij die na 1947 hun einddiploma Nederlands, boekhouden of handelskennis aan deze school behalen, recht hebben op vrijstelling van deze examen-vakken voor het middenstands diploma, OEGSTGEEST Zegeling Stamkaarten Voor degenen wier tweede distributiestamkaarten niet zijn voorzien van een groen T.D. 2 zegel, ls de gelegenheid opengesteld om deze te doen zegelen ln het gebouw Geversstraat 5 op 1 Juli van 912 en van 24,30 uur en op 2 Juli van 912.30 uur. Voor de Morschbewoners ls de gelegenheid open op 2 Juli van 912.30 uur Op ongezegelde stamkaarten zullen ln het vervolg geen bonkaarten worden ver strekt. Ouden van dagen uit Het cdmlté „Rondrit voor Ouden van Dagen" heeft besloten om dit Jaar op 13 Juli a.s. een dag op stap te gaan. Verwacht wordt, dat het aantal autobezltte. s voldoende zal zijn om het gehele gezelschap te kunnen medenemen Voor hei\, die tot heden ver zuimden ln een of andere vorm medewer king te willen verlenen ls alsnog gelegen heid bij de heren De Bruvn of Elshoff hiervan kennis te geven. Na een 40-Jarlge dienst zal de heer L. v. Nieuwkoop zijn functie als koster van het Groene Kerkje neerleggen. In deze vacature ls thans voorzien door de benoeming van de heer w. Versteeg te Lelden. De benoeming gaat ln op -1' Aug. a.s. en dagelijks tot en met 3 JULI a.s. Voorstraat 72, Het Jeugdhuis. Het Bestuur. Directrice, H. Z. v. d. WEERD EX-VOORZITTER NCRV WEER TOT HALF JAAR VEROORDEELD. Mr A. van der Deure uit Bennekom, ex-voorzitter der NCRV, die wegens het opzettelijk .onjuist of onvolledig aangifte doen van zijn vermogenspositie aan de inspecteur van 's Rijks belastingen door de Arnhemse rechtbank was veroordeeld tot een half Jaar gevangenisstraf nadat de officier een jaar had gerequireerd, werd in hoger beroep wederom veroor deeld tot een half jaar gevangenisstraf met aftrek. Hij heeft dit halve jaar gevangenis straf reeds ondergaan. JONGEN DOOR AUTOBUS GEDOOD. Een autobus uit Schljndel werd op de Graafseweg te Nijmegen bij het uit wyken voor een voor de bus marcheren de groep jongens van de Don Bosco- stichting aangereden door twee met elkaar verbonden militaire auto's. De chauffeur der autobus raakte de macht over het stuur kwijt en reed middenin de marcherende groep. Een der jongens de 16-j. Verbeeten werd op slag gedood, de jongens Van D. en Van A. werden zwaar en drie min of meer licht ge wond. NEDERLANDS-BELGISCHE HANDELSOVEREENKOMST GOEDGEKEURD. De Belgische Kamer heeft gisteren het wetsontwerp houdende goedkeu ring van de handels-overeenkomst met Nederland over het tijdperk van 1 Juni 1947 tot 31 Mei 1949 aangenomen. VOEDSELLEVERANTIES VAN RUSSISCHE AAN WESTELIJKE SECTOREN VAN BERLIJN STOPGEZET. De Sovjetrussische autoriteiten heb ben aan de Berlynse dienst voor de levcnsmiddelenvoorziening medege deeld, dat zy besloten hebben de leve ranties van voedingsmiddelen, afkom stig uit de Sovjetrussische zone, aan de Westelijke sectoren van Berlyn stop te zetten, ONDERSCHEIDING VAN SOVJET RUSSISCHE BEVELHEBBERS. Volgens een bericht van radio-Moskou zyn maarschalk Sokolofskl, de Sovjet russische militaire gouverneur ln Duits land, generaal Dratvin, plaatsvervan gend Sovjetrussische commandant ln Duitsland en generaal Kotikof, de Sov jetrussische commandant te Berlijn, on derscheiden met de orde van Lenln „voor de succesvolle uitvoering van de bestuurstaken". LEVENSLANG VOOR TWEE JEUGDIGE ROOFMOORDENAARS. Het Gerechtshof te Amsterdam veroor deelde de 27-Jarlge W. A. v. d. Sluys en de 28-Jarlge P. W. Rutgers, belden uit Hilversum, conform de els tot levenslange gevangenisstraf. Op 2 Januari 1944 zijn, de twee ver dachten, die belden bij de S.S. zijn ge weest en daarvoor van het-BlJz. Gerechts hof straffen van resp. 10 en 12 Jaar ge vangenisstraf hebben gekregen, naat#de woning van de oude Neeltje van Campen ln Hilversum gegaan en hebben haar van het leven beroofd. MARKTBERICHTEN LEIDEN, 25 JunL Ter veemarkt aange voerd: 6 fokstieren, 5 slachtdieren, 77 kalf- en melkkoeien, prijs f. 400800, tam; 11 varekoelen e.a. £300500, tam; 200 vette koelen, 19 pinken, f. 200350, mat.; 184 nuchtere kalveren, 32 weide- schapen, 499 lammeren, f. 2436, mat; 4 zeugen; 120 mestvarkens, f. 5070. mat; 431 biggen f. 3555, mat; 15 paarden; 30 bokken en gelten f2050, mat. Aan de kaasmarkt aangevoerd 81 part. Goudse en.5 part. Leldsekaas. Prijs; Goud se zware f. 177, 1ste srt. f. 170174, 2do srt f. 166169; Leidse 1ste srt f. 160163. Alles per 100 kg. Handel matig. VOOR ZATERDAG 20 JUNL Hilversum 1 (301 M.) VARA 7.00: nieuws; 7.15: ochtendgymnastiek; 7.30: gram.muzlek; 8.00: nleusw; 8.15: strijd lied; 8.18. J. Jong. orgel; 8.40: lichte klan ken; 9.16: Engelse symphonlemuzlek; VPRO 10.00: morgenwijding door ds F. Oort; VARA 10.20: radlofeullleton; 10.35: Annie Wester, plano; 10.50' voor de con tinubedrijven; 12.00' reportage decoratie schipper reddingsboot „Insulinde"; 12.15: bekende marsen en walsen; 12.30: v/eer- praatje; 12.33 kwartet Jan Corduwener; 13.00. Ned strijdkrachten. 13.30: Vaude- i vllle Orkest: 14.0C het Nederlandse lied; Onze stadgenoot, de heer E. E. 14.15: gevarieerd programma, 16.00: I.oon- KuUntJes. slaagde aan de Technische cn prijspolitiek In Engeland, 15.15: Radio Hogeschool te Delft voor het Ingeni- ™Ih órkest: 16,oo- Communistisch Ma- eursexamen voor werktuigbouwkundig.voorbereidingen )eugd«adion-.„eh l"/o: ingenieur. I nieuwe platen; 17.30 voor de rijpere jeugd: 18.00: nieuws. 18 15 sport; 18.30: Nëd. By de uitslagen van de toelatings- I strijdkrachten; 19 00. artistieke staal- examens voor het stedelijk gymnasium kaart: 19.15- verkiezingstoespraak Voiksp. alhier vermeldden wij gisteren abusie- I voor Vrijheid en Democratie: vpro 19.30: velijk dat cok Maria van Wingen was I ««nn «llti Jin Dultslanc*: „„uVi,,j I VARA 20.00: nieuws; 20.05 dingen van do Deze naam moet echter lui- dag. 20.15 gevarieerd programma; 21.15: den Maria van Wieringen. 'socialistisch commentaar: 21.30. Vlndo- bona Schrammeln; 22.00: voordracht; 22.30: Ramblers; 23.00: nieuws; 23.15: rus tige klanken; 23.3024.00: orkest Frans Wouters. Hilversum II (415 M.). KRO 7.00: nieuws; 7.16: Maria ter Eere; 7.45: mor gengebed en liturgische kalender; 8.00: nieuws; 8.15: opgewekte muziek; 9.00: voor de vrouw; 9.05: gram.muzlek: 9.30: waterstanden; 9.85: gram.muzlek; 10.00: voor de kleuters; 10.15: T.T-races Assen; 11.00 ziekenbezoek; 11.45: schoolradio: 12.15. T.T.-races; 12.45: orkest Klaas van Beeck; 13.00' nieuws; 13.20: orkest Klaas van Beeck; 13.45; reportage T.T.-races; 14.00: gevarieerd programma; 14.20: re portage T.T.-races; 14.40' Verenigde West- Friese zangers: 15.15: jonge kunstenaars; 15.45: waarom Katholieke Kruisvereni ging? 15.55: gram.muzlek; 16.15: de schoonheid van hot Gregoriaans; 16 45: T.T.-races Assen; 17.16: wigwam: 18.00: pianomuziek; 18.15; Journalistiek week overzicht; 18.3o: actualiteiten: 18.40: Splneuza: 19.00: nieuws: 19 15: oude melodieën in nieuwe stijl; 19.45: causerie over Zuld-Afrlka; 20.00: neluws: 20.05: de gewone man; 20.12: Omroeporkest: 20.20: lichtbaken; 20.50: klein orkest.; 21.20: KVP-nleuws: 21.25: radlo-feullleton: '22.00 Europese dansorkesten: 22.45- avondgebed een liturgische kalender; 23.00: nieuws; 23 1524.00: avondconcert. worden gedaan om door bijzondere mid- 26854. delen de cliënten tot zich te trekken, en dus wanneer het bedrijf zyn werkzaam heden hervat, de bediening direct weer door de oorspronkelijke leverancier plaats vindt. Het publiek zal regelmatig op de hoog- te gehouden worden van de sluiting der j bedrijven.De vacantiecommissie doet een ernstig beroep op het publiek, zyn gewaardeerde medewerking te verlenen tot GEVRAAGD B Accordeon met planokla vier. eventueel met studieboe ken te koop gevraagd. Brief kaart of brieven met om schrijving en prils Bur, van dit Blad onder No 765 k. Te koop gevr. een vlot of een drijver Brieven Bur. van dit Blad onder No. 2483 k. H Wie helpt Jongelui die wen- scd te trouwen en reeds Ja ren wachten aan 2 kamers met gebruik van keuken0 Bel den de gehele dag afwezig. Br Bur v d Blad No 2453 k -fur ennd zoekt per 1 Juli rustlee kamer Brieven Bur van dit Blad No 2458 k B Te koop gevraagd een Inva- lldewagen op lage wielen Br. Bur. van dit Blad No. 2463 k B „Roslne" geeft de hoogste prijs voor goud. zilver en Ju welen Grote keuze ln verlo vingsringen gouden zilveren en verzilverde artikelen. Het adres voot alle reparatlën en uurwerken Stecnstr 16. Tel. AANGEBODEN Aangeboden plck-up (Por tel disk.) en luidspreker dy namisch bedde zo goed als nieuw f. 85 Jullanalaan 23. Oeepteeest. S TranRpnrtrUwlel. Aangebo den extra zwaar transportrij wiel roet grote bagagedrager Prima voor- en achterlicht, het welslagen van deze vacantiere- I Rehoei compleet, zeer geschikt geling voor het bakkersbedrijf. Y?*? 2akl£Lr,', Het. secretariaat is gevestigd bij de I _en. ^'rfSaciiCèC Leiden" heer A. Sprayt, Lage Rijndijk No. 63/65.1 ee CTKracht 84 Lelden' 1 Meisje c j. H.B.s. B zoekt I betrekk voor de eerste 2 we- ken ln Juli onverschillig wat. I Tevens thuiswerk gevraagd (typemach. aanwezig) Br Bur. v. d. Blad No. 2395 k B Te koop een hangklok met bim-bnm en een stofzuiger. Te bevr.: Herman Cnsterstr 1 Hoge Mor 6 oh weg Lelden. Ml Beertjes honing. De zuiver ste natuurhonlne tegen de laagste prij6l Bel nu nog even 25610 of schrllf een kaartje en morgen hebt U het Id huls. Honlnghandel Llgthart. Ter- weeweg 84. Oegstgeest. B Baby mee met vacantle? D kunt meer van Uw vacantle genieten! Neem onze papieren weggoolbare luiers U geniet dubbel Goedkoop en zindelijk Kllopakken f. 2. Reformhuls Llgthart. Terwpeweg 84 Oegst geest Tel 26610 B Te huur gevraagd een zlt- slaapkamer en kleine slaapka mer met kook- en stookgele- genheld of etage voor dame met schoolgaand kind. Brie ven met prijsopg Bur. van dit Blad onder No. 2455 k. B Kinderwagens. Engelse kin derwagen crème 95. opvouwb blauw 75. Uw kinderwagen- kap overtrekken. bekleden, spulten. verchromen enz.. In 1 week gereed Deze ls dan weer nieuw. Langezaal Stille Rlln No. 7. B Te koop nieuwe Trusty tractor m. wentelploeg f. 1600 gebruiksklaar. J. Frlederlch Kerkstraat 63. Wassenaar. 0 Spruiten-. Knolselderij-, Pry- Rapen-, Rode-, Gele- Witte-, Groene- Boerenkool-. Le Cerf cn Alfa Bloemkoninlpnten P M. v. Egmond. Katwijk a. d Rlln Tel K 1718 ?487. fl Te koop aangeboden 5 car ders. w.o. 3 Gazelle's, alsme de 1 sleperswagen. Leldseweg 422. Voorschoten. 0 Vliegenvangers, cltronel- olle, Omyl. Shelltox. Mottlps luchtverversers. schoenwlt, kleding verf, Lilo schoencrême ln rood zwart, bruin, blauw, beige. Omylspulten, zeepdo- zen crème, tandpasta, tan denborstels. shampo. scheer mesjes. Nolets Droglsterll, Morschweg 5 B Kamperen. Aangeboden een 6-pers. tent ln goede staat. EmmalaaD 12. Oegstgeest. Tel. 26516. B Te koop aangeboden 1 don- kerbl. kinderwagen met kus sentje en matrasje, f. 25. Te bevr.- Vreewljkstr. 16 A. 2 x hellen Lelden B Te koop aangeboden prima radio in salonkast. tegen elk aann bod Ballstraat 60. Lel den. B Ter overname een eiken houten kinderbed en een kastje. BrleveD Bur. v. d. Blad onder No 2469 k. M Te huur vanaf 1 Juli op le stand gem. of ges tof f. zit- en slaapkamer zonder keuken, voo' twee rustige personen. Zonzijde. Omgeving Station, stromend water telef aanwe zig Boerhaavelaan 9. S Te knop aangeboden I da mesfiets. geheel compleet met voor- en achterlicht z. g. a. n.. tegen elk aann. bod v. Spellkstr 72. Na zes uyr. Lelden, SGoud uit een horentje, heb niet volle neef. maar wel een reuze sortering: f eestmutsen, slingers, serpentines, lampions, fakkels, confetti, voordrachten, vlaggetjes, toeters, fopartlkelen tegen redelijke prijzen. Spier. Dtefsteeg 19. B Te koop aangeboden pracht houten salonwleg, zo goed als nieuw met gordijntjes en bedje en dekentjes eventueel andere benodigdheden. Te bevragen Opruls, Haarlemmerstraat 139. B Aangeboden tweeling kin derwagen. De Sttterlaan 96. Lelden. Tel. 24788. B Wie ruilt myn vrije boven woning 5 kamers voor een be nedenhuis met tuin of boven woning met veranda. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 2480 k B Aangeboden kinderwagen f. 25.—. De Sltterlaan 20 A. B Nieuw damesrUwlel, sport- model te koop aangeboden f. 70 Vloerkleed grote maat. Plesman- laan 7 (Morschslngel). B Twee nette meisjes bieden zich aan voor werkkring, liefst ln winkel, 's Woensdagmiddags vrij. Brieyen Bur. v. d. Blad onder No. 2528 k. DIVERSEN B LeldenSchiphol over de meren, vertr. op werkdagen Beestenmarkt op Zondagen, Haven 10.30 uur. terug pl.m, 7 uur Buffet en muziek aan boord. Inl Rederij Neuteboom Haven 38. Tel. 20077 en 21102. B Naar de Rotterdamse Ha vens. Vertrek elke Zondag vanaf de Haver om 9 uur. Te- rue pl.m 8 uur Volledig res taurant aan boord. Inl.: Rederll Neuteboom. Haven 38 Tel. 20077 eD 21102. B LeldenAmsterdam, mor gen 26 Juni extra Passagiers- dienst. vertr. Beestenmarkt met het s.s. Prins Bernhard, 3 uur. Aank. Amsterdam pl.m. 7 uur. Inl.: Rederll Neuteboom. Haven 38. Tel. 20077 en 21102 B Rullen woongelegenheid. Aanceb. ruime zlt-slaapkamer en kookzelegenh. ln Utrecht, aoede stand .ln centrum. Gevr. Iets dergelHks liefst 2 kamers ln Lelden Brieven Bur. van dit Blad onder No. 2476 k. B Moderne kinderwagen (v. Delft) te koop of te rullen voc* vouwwagentje. Brieven Bur. T. d. Blad onder No. 2479 k.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1948 | | pagina 3