Unieke prestatie van André de Korver SCHUDT UW LEVER WAKKER STADSNIEUWS Geref. Kerk (art. 31) ontvangt een nieuwe predikant f VRIJDAG 30 APRIL. Onderwijsbegroting in Eerste Kamer goedgekeurd COMMUNISTEN KRIJGEN GEEN 3ENDTIJD VOOR VERKIEZINGEN. Bij de behandeling der Onderwijsbe groting in de Eerste Kamer, heeft mi nister Gielen o.a. medegedeeld, dat de kwestie der salarissen van de weten schappelijke staf en de hoogleraren bij de aanvang van het volgende college jaar zeker geregeld zai zijn Het is niet zijn bedoeling het.gymnasium de plaats, welke het in het cultuurleven heeft, te ontnemen. Voor het technisch hoger onderwijs moet z.i. inderdaad tot sprei ding worden overgegaan Wat de deviezen voor de publicatie rechten van Churchills memoires be treft erkende de minister, dat het overleg met zijn departement niet feilloos is geweest. Dit is een voorbeeld geweest, dat geen navolging verdient. De bezuinigingen op de toneelsubsi dies waren noodzakelijk. Verhoging der maxima van de leraarssalarissen is vol gens spr. onmogelijk. De uitbetaling van verhoogde salarissen zal bij wijze van voorschot geschieden; dit is slechts een kwestie van dagen. Aan dc Radioraad heeft de minister dc beslissing der regering medege deeld. dat drie weken vóór de verkie zingen aan de partijen^ die in alle of bijna alle kieskringen candidaten hebben gesteld, gelegenheid zal wor den gegeven een kwartier per week een uiteenzetting van haar program te geven. Er mogen geen persoonlijke aanvallen worden gedaan. De vraag van de heer Van Santen, of de C.P.N. van deze gelegenheid zal kunnen pro fiteren, zeidc de minister ontkennend te moeten beantwoorden. De hiinister zegde toe, dat hij zal on derzoeken of uitbreiding van de zend tijd mogelijk en gewenst is. De heer v. Santen merkte hij op, dat men van een democratisch volk niet kan ver wachten na de verklaring Van de voor zitter der communistische partij inzake Tsjecho-Slowakije, dat het aan een par tij als de C.P.N. de gevraagde gelegen heid om voor de radio te komen, geeft. Hij zal optreden tegen iedere partij, die ondemocratisch handelt. Daarna is de begroting z.h.st. goedgekeurd. De Ka mer is vervolgens uiteengegaan tot Dinsdag 11 Mei. Naar een algehele schooltandverzorging Naar wij vernemen, wordt er van overheidswege ernstig naar gestreeld om het tot stand komen van een al gehele schooltandverzorging te bevor deren. Een organisatieplan en een wet telijke regeling zijn reeds in voorberei ding. Ondertekening Ned.-Amerik. belastingovereenkomst De Amerikaanse minister van Buit. Zaken, Geotge Marshall, eri de Neder landse ambassadeur in de V.S., mr E. van Kleffens, hebben gisteren uit naam van hun regeringen een overeenkomst getekend, welke er in voorziet, dat Ame rikaanse burgers in Nederland en Ne derlandse burgers in Amerika zioh niet aan hun belastingplichten zullen kun nen onttrekken. De overeenkomst heeft eveneens ten doel te voorkomen, dat de respetieve burgers dubbele inkomsten belasting moeten betalen. In hoofdzaak komt zij overeen mee de, overeenkom sten, die thans van kracht zijn tussen Amerika en resp. Canada, Engeland, Frankrijk en Zweden. GOUVERNEURS VAN SURINAME EN CURACAO VERTROKKEN. Zü zijn hoopvol gestemd! De gouverneurs van Suriname en Cu rasao, mr J. C. Brons en dr P. A. Kasteel, die voor besprekingen met de regering in ons land vertoefden, zijn gisteravond weer vertrokken. Zij uitten hun tevredenheid over het verloop der besprekingen die zij met de Nederland se regering hebben gevoerd over de toekomstige politieke status van hun gebiedsdelen. Dr Kasteel was van me ning, dat een voor alle partijen bevre digende oplossing zal worden gevonden. JAARVERGADERING NED. VER. VAN HUISVROUWEN. Ruim 100 huisvrouwen waren giste ren als afgevaardigden van de plaatse lijke afdelingen der Ned. Ver. van Huisvrouwen naar Amsterdam gekomen voer de 32ste algemene vergadering. Het hoofdbestuur werd gemachtigd zijn besprekingen inzake een regeling van lonen en arbeidsvoorwaarden voor huispersoneel met de betreffende or ganisaties en autoriteiten voor te zet ten. „De huisvrouw in de wereld was het onderwerp, waarover mevr. N. Spoor- Bergmeyer en mevr. dr W. P. Postu- mus-Van der Groot spraken. In de va catures van het bestuur werd mevr. A J Mansholt-Klein (Haren) herko zen en mevr. H. G. van Anrooy-De Kempenaer (Den Haag) gekozen. NIEUWE REGELING VOOR HORECA-BEDRIJVEN. Verruiming der toewijzingen. Sedert enige tijd is overleg gaande ge weest tussen de overheid en het geor ganiseerde bedrijfsleven over een nieuwe regeling voor de verzorging der maaltij den in hotels, restaurants, e.d. Als resultaat is thans overeenstem ming bereikt over een aantal voorschrif ten, die een verzorging op redelijke voet in het restaurant- en aanverwante be drijf beogen, uiteraard, met vermijding van alle luxe. Een redelijke verzorging wordt te meer mogelijk, omdat de nieuwe regeling inhoudt, dat van Juli af gedistribueerde levensmiddelen in wat ruimere mate gan de Horeca-bedriJ- ven ter beschikking zullen worden ge- steld. De verruiming der toewijzingen be treft in hoofdzaak de beschikbaarstel ling van voedingsvetten voor warme maaltijden, brood voor de koffietafel en wat koek of beschuit voor het ontbijt. NIEUWE REGELING VOOR PAPIER- WARENPRIJZEN. Voor de kleinhandel in papierwaren gaat op 5 Mei a.s. een nieuwe prijsre geling in, welke lagere marges bepaalt voor een groep van artikelen, waarvan de prijzen van iiivloed zijn op de kojten van levensonderhoud De artikelen zijn enveloppen,1 boterhammenpapier, kaft en kastpapier, punaises, schoolschriften, schrijfblocs, penhouders e.d. Voor an dere artikelen, waarvan de prijzen de kosten van levensonderhoud niet of minder beïnvlieden, zijn de marges ver hoogd. 4 De Ronde van Nederland. Bakker leidt nog steeds In de strijd over de vijfde étappe, MaastrichtGeleen, heeft André de Korver van de Zuid-Hollandse ploeg een unieke prestatie geleverd. Wie deze forse Rotterdammer de steile heuvels van het parcours heeft zien nemen, geheel alleen, met geen maat by zich die ook eens af en toe de kop' kon nemen, zwoegend naar de toppen en daarna de bochtige neer dalingen af suizend, ver vooraan, ter wijl zijn naaste concurrenten 2 en 3 minuten achter hem lagen, twijfelt er geen moment aan of de beste klimmer heeft deze lastigste van alle étappes gewonnen. Hij was het eerst boven op alle acht heuvels, die voor het bergklassement meetellen, wat hem behalve de premies niet minder dan 45 punten opleverde. In de neerplensende regen gver de spiegelgladde grote, weg stoven de ren ners de eerste heuvel op van het par cours, de Keerderberg, die voor hen slechts een peuleschil bleek. De Kor ver maakte zich iets los uit het pele- ton en Gulpen, waar het traject scherp naar rechts afbuigt, passeerde hl) met ongeveer 100 meter voorsprong. De hoofdgroep was nu uitgerekt over een afstand van enige honderden meters en even later attaqueerde De Korver de eer ste klim van de reeks hellingen tegen de flank van de heuvels, die samen de Koning van Spanje vormen. Verder ging het via Klein Zwitser land en de zeer lange hellingen van de Kamerigterberg, die op ons de indruk maakte van het lastigste obstakel van de gehele étappe door het bos op de kruin van de berg het dal in, weer stij gend naar de Vylenerberg en na een afdaling andermaals stijgend over een in het begin zeer smal en kronkelend weggetje naar het hoogste punt van Nederland boven Vaals Op de top van de Koning van Spanje passeerde De Korver als eerste, op 20 seconden Sijen, Vooren, Loos en Dide- rich, op 30 seconden een lang peleton aangevoerd door Bakker, die niet de oranjetrui droeg. Allen zaten van hun schoenen tot hun petten dik onder de grijze modder en waren bijna niet te herkennen. OP DE TOP VAN DE CAUBERG had De Korver een voorsprong van 2 min. 20 sec. op Bernardoni, 2 min. 25 sec. op Syen en 2 min. 40 sec. op Dide- rich en Van der Zande. De leider in het algemeen klassement, Bakker trok vlak bij de top vair de Cauberg zijn de- railleur kapot, waarbij hij verscheidene minuten verloor en zijn rechter hand verwondde. Enige kilometers verderop brak zijn ketting ma-ar nu was zijn ploegmaat Smit in de buurt, die hem meteen zijn fiets leende, zodat hij zon der oponthoud verder kon rijden. Met vier minuten voorsprong op zijn achtervolgers arriveerde De Korver ten slotte in Geleen. De volgorde van aankomst was: 1. De Korver (Zuid-Holland) 2.30.27; 2. Sijen (Limburg) 2.34.09; 3. Bernar doni (Italië) zelfde tijd; 4. Van der Zande (Noord Brabant A) zelfde tijd: 5. Diderich (Luxemburg) 2.34.15; 6. Goutorbe (Frankrijk) 2.34.37; 7. Schoen maker (Zaanstreek); 8. Snellen (Ned 9. De Vries (Noord-Holland1); 10. D? Best (Noord-Holland) (allen zelfde tijd). DIDERICH WINNAAR VAN ZESDE ÉTAPPE. Na de rust te Geleen verschenen de 82 overgebleven renners om half vijf aan de start voor de zesde étappe vla Sittard, Roermond en Weert naar Eindhoven, een afstand van ongeveer 85 km. Het weer was zo mogelijk nog mistroostiger en natter dan 's morgens. Onder een dik laaghangend wolkendek ging het door een gordijn van regen met de wind schuin achter over de slik natte hoofdweg naar Roermond. De belangstelling bleef ver beneden de verwachtingen. Het was trouwens weër om geen hond de straat op te sturen. Om hglf 6, toen Horn gepasseerd werd, 47 km voor Eindhoven, lag een groep van ruim 30 renners aan de kop. 20 km verder, nadat Weert doorkruist was, waar de halve bevolking in de regen de renners stonden op te wachten, had deze groep nog steeds de leiding. Het laatste stuk Valkenswaai'd—Eindhoven was een gezondheidswandelingetje ver geleken bij de zware tocht die men achter de rug had. Over de kurkdroge weg, tussen hagen van toeschouwers door, ging het met een straf gangetje naar het uitverkochte Philips Sport park. Winnaar va ndeze étappe werd Diderich met 2 uur 4 min. 41 sec. Bakker blijft echter leider ingiet al gemeen klassement, daar hy bij de hoofdgroep was. 1. Diderich (Lux) 2.05.41; 2. Steenbak kers (Noord Brabant); 3. Van Beek (Zuid-Holland)4. Hendricks (België A); 5. Tallieu (België); 6. De Baere (België B); 7. Poels (België Bi; 8. Loos (Noord Holland)9. De Ruiter (Zuid- Holland) 10. Wijdenes (Noord Brabant A). Daarna een groep van 21 renners, al len met dezelfde tijd als de winnaar. Het algemeen klassement na de zesde etappe Geleen—Eindhoven luidt: 1. Bakker (Zaanstreek) 26.45.38; 2. Goldschmidt (Lux.) 26.51.39: 3. De Korver (Zuid-Holland) 26.52.38; 4. Ro giers (België) 26.53.13; 5 Vooren (Zaan streek) 26.53.32; 6. De Vries (Zuid-Hol land) 26.53.49; 7. Clemens (Lux.) 26.57.12; 8. Poels (België B) 26.57.15; 9. Van Beek (Zaanstreek) 26.57.40; 10. Tarchini (Zwitserland) 26.58.18. Het ploegklassement 1. Zaanstreek 80.36.50: '2. Zuid-Hol land 80.46.29; 3. Luxemburg 80.52.31; 4. België B 81.05.22:^5. België R 8111.51. Na de vijfde etappe werd het eind klassement voor de bergprijs opgemaakt en luidt officieel als volgt: 1. De Korver (Zuid-Holland) 40 pnt.; 2. Van Beek (Zaanstrek) 24 pnt.; 3. Bernardoni (Italië) 21 pnt.; 4. Sijen (Limburg) 20 pnt.; 5. en 6.' Clemens (Luxemburg) en Bakker (Zaanstreek) 18 pnt. Ingezonden Mededeling en u zult *8 morgens weer kiplekker uit bed eprlngcn. Elke dag moet uw lever een liter gal In uw Ingewanden doen stromen, anders ver teert uw voedsel niet, het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPILLETJES om die liter gal op te wekken en uw spijs vertering en stoelgang op natuurlijke wijze te regelen. Zaterdagmiddagcompetitie K.N.V.B. Promotie ei Noordwfjk. Competitie: Leede. degradatie: 's-Gravenz. VVGZ S.V.Ter Wat er in lndië9 gebeurt Nederlandse delegatie recipieert te Kalioerang Vandaag recipiëren ter gelegenheid van de verjaardag van Prinses Juliana de gedelegeerden van het Opperbestuur, de heren Neher en Van Vredenburch, voor de te Kalioerang en Djokja aan wezige Nederlanders, de leden- der Commissie v. G.D. en verdere belang stellenden. De receptie vindt plaats ïn het gebouw van het secretariaat der Nederlandse delegatie te Kaljoerang. MAATREGELEN TEGEN „OPROERIGE ELEMENTEN". 127 arrestaties. Het persbureau Antara maakt bekend, dat de operaties tegen „oproerige ele menten" op republikeins gebied worden voortgezet. De republikeinse regering, zo gaat AFP voort. Is sinds enige tijd overgegaan tot actie tegen hen, die on bevoegd wapens dragen. Tot dusver zijn 127 arrestaties verricht. De wedstrijd, welke het voorlopig Za terdagmiddag-elftal, morgen om 3.30 uur op het UVS-terrein zal spelen te gen het Westelijk Jeugdelftal, zal on getwijfeld veel belangstelling trekken. De ploeg heeft ten opzichte van vorig jaar verschillende wijzigingen onder gaan, maar zeven spelers zijn wederojn herkozen. De gehele middenlinie is ge handhaafd. de linkervleugel, de doel man en de rechtsbuiten. De bqide backs zijn echter vervangen en we geloven, dat deze linie hierdoor aan kracht heeft gewonnen. Zeer benieuwd zi.in we naar de verrichtingen van de midden voor, welke plaats wordt ingenomen door Nijkamp uit D.O.S. '39. Al met al wekt dit elftal vertrouwen, voor de ko mende 3trijd in Antwerpen. NoorcJwijk, dat twee wedstrijden in evenveel overwinningen wist om te zet ten, zal in Zwijndrecht tegen VVGZ haar uiterste best doen een derde over winning te bevechten. Als dat lukt, en die kans is vrij groot, wordt haar posi tie uitermate gunstig, zeer waarschijn lijk zal dan de uitwedstrijdntegen Groo- te Lindt de beslissing moffen brengen. VVGZ zal echter voor haar laatste kansje verbeten vechten; de roodbroe- ken zullen zich dus terdege moeten voorbereiden om ook deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. K.N.V.B.-afdeling Leiden Programma voor Zaterdag. 3 A: Lelden 3—ARC 4. 3 B: Rijnsb. B. 4—T. en D. 2; Wou- brugge 2Katwijk 4. 4 A: Llsser B. 4—GWS 2; SVOW 3— Valken B. 2; Ter Leede 4Noordwijk 5. 4 B: NSA 2—Koudekerk 3; RCL 4— Woubrugge 3; Valken B. 3—PBOV 2; Leiden 4—Noordwijk 6. Junioren A: Rijnsb. B. (a)CNV. B: SVOW—MSV. Adspiranten A: Quick B. (a)ASC. B: VTLLugdun. (b); Ter Leede Alphia. C: RCL—Lugdun. (c); Rijnsb. B.— Rouwkoop. C. SVOW—GWS; LFC (b)—Rooden- burg (c). D: Quick B. (d)Katwijk (b); Noord wijk (b)—UVS (d); Roodenb. (e)— UVS (e); Roodenb. (d)—Valken B. E: WLV (a)UDO. G: Lisse (c)-KRV. Zalerdagmiddagbcker B: Llsser B. lMorschkw. 1. D; Quick B. 3Noord wijk 2. H: ARC 2—Quick B. 2. I: Rijp- wetering 1Leiden 1. J: VWS 1ASC 2. K: Winnaar eRijnsb. fe. 2; L: Katwijk 1—Koudekerk 1. N: Katwijk 2Lugd. 2. NED. CHR. .KORFBALBOND. Pbogramma voor Zaterdag. Klasse IA: VES—VEO, DES—KVS, FiksODI, ExcelsiorDe Ijsvogels. Klasse IB; OW—Snel, GKV—PKC, Vriendenschaar—THOR, R'dam Z. HKC. Klasse IIA: Pernix 3—Tonego, VEO 2 DKV, De Ijsvogels 2—TOP. Klasse IIB: Oranje Nassau—Pernix 2, Blauw WitZeemeeuwen, Exc. 2 DES 2. Klasse in APernix 4—DAW, TOP 2 —Fiks 2, Fluks 2—VKC. Klasse IV ADAW 2—Pernix 5, Kat wijk 2—Fiks 3, VKC 2—Pernix 6. LEID SE KORFBALBOND. Voor Zaterdagmiddag Is vastgesteld voor de 2p klasse: Ons Eibernest II N S A.'II, s DUIVENSPORT. GROTE PLANNEN VAN LEIDSE CONCOURSCOMMISSIE. Nu vele duivenllefhebbers met onge duld zitten te wachten op- de officiële opening van het vuegseizcen, komt de Leidse ccncourscommissie, evenals an dere jaren, weer met grote plannen I Werd reeds begonnen met enkele af- richtingsstations. op 9 Mei volgt de eerste vlucht op Roosendaal, gevolgd door Vilvoorde, Qudevrain, St. Quentin. Vilvoorde en Pont Ste. Maxence, met a.Is inzet de kampioenschappen korte afstand. 20 Juni gaat het vanaf Orléans t.m.' Orange (pl.m. 892 K.M.), met als bij zonderheid. dat voor de vluchten op Chateauroux. Limoge en Orange voor 't eerst in Nederland gebruik gemaakt wordt van de verzending per vliegtuig. Naast het kampioenschap lange af stand, nog het kampioenschap general om de wisselbeker, geschonken door de heer J. J. v. Dort. Tenslotte een extra vlucht op 11 Juni en een concours op Pont Ste Maxence met extra ere-prij zen. BRIDGE. LEIDSE PTT-AMBTENAREN VERSLOEGEN HAAGSE COLLEGA'S. Gisteravond werd alhier een bridge- wedstrljd gespeeld tussen 16-tallen van het kantoor PTT Leiden en van het telefoon district Den Haag. De Leide- naren wonnen met 184 tegen 147 matchpunten. Een door de Hagenaars uitgeloofde wisselprljs kwam dus voor een jaar m iiet bezit van Leiden. ZEILEN. DE KAAGWEEK. De Kaagweek zal dit jaar worden ge houden van 16 tot 20 Juli a.s. Het laat zich nu reeds aanzien.dat voor dit alom' bekerde waterfestijn grote be langstelling zal bestaan. SPORTTOERNOOI GASFABRIEK. Tijdens de voortgezette bridge-wed strijden wonnen de Onderwijzers met 169—126 van de combinatie Soc. Zaken -Gemeentewerken. De Lichtfabriek ze gevierde in de schaakontmoeting met liefst 9—1 over de Gemeente-Secretarie. Prof. dr B. D. Eerdmans overleden GELEERDE EN POLITICUS VAN FORMAAT. Prof. dr B. D. Eerdmans. Slechts enkele dagen na zijn 80ste verjaardag is gisteravond geheel on verwachts te zynen huize overleden prof. dr B. D. Eerdmans, oud-hoogle raar aan de Lcldse Universiteit in de geschiedenis van de Israëlitische gods dienst, de Israëlitische letterkunde en dc uitlegging van het Oude Testa ment, welk ambt hij gedurende ruim 40 jaar met grote ere heeft bekleed. Bernardus Dirk Eerdmans werd te Maasdam geboren. Na het gymnasium te Kampen bezocht te hebben, kwam hy in 1886 aan als theologisch student te Leiden. De faculteit zag in die dagen de bloeityd der zgn. Leidse School mannen als Kosters, Kuenen, Tiele en anderen bezorgden haar wereldver maardheid. Als leerling van deze groot meesters trok Eerdmans reeds In zyn studententijd de aandacht door zijn ga ven; hy was evenwel geenszins een der duffe studeerkamergeleerden. Naast In tensieve studie kon hy ook uitblinken in het studentenleven en zijn organisa torische talenten bleken wel hieruit, dat hij het oude dispuut „Quisque Suis Viri- bus" tot zulk een bloei bracht, dat het thans nog, na 50 jaar, de leiding geeft in de faculteit Deze veelzydige begaafd heid en ruime belangstelling typeerden zijn verdere levensloop. Zyn dissertatie over „De Melek-dienst en de verering van hemellichamen in Israëls Assyrische periode" (1891) trok allerwegen de aandacht. Hij bleef hier echter niet by, maar zette zyn studie voort in de Oosterse talen. Van 1894 tot 1896 studeerde hy Semietische talen aan de universiteiten te Straatsburg, Leipzig en Heidelberg. Direct hierna werd hy inmiddels predikant te MidSvoud aan de Leidse Universiteit toegelaten als privaat docent in het Aramees en het Assyrisch. Toen zyn oud-leermees ter Prof. Kosters stierf, was Eerdmans nog geen dertig jaar oud, maar het sprak vanzelf, dat hij tot de leerstoel voor de Oudtestamentische wetenschap geroepen werd. Hij heeft dit vak van 1.898 tot 1938 gedoceerd. 15 Januari 1908 gingen de verwach tingen, die zijn dissertatie reeds zo hoog gespannen had, in vervulling: door de publiöfetie van zyn „Alttestementliche Studiën" leidde hy de wetenschap op revolutionaire wijze in nieuwe banen: „In dit werk breek ik met de crltiSche school van Graf, Kuenen en Wellhau- sen, en bestrijd ik de zgn. nieuwere oor konden-hypothese", schreef hij in zyn inleiding Zyn oudere datering van de priester-wetgeving en zyn waardering van de traditie inuie oudtestamentische wetsboeken hadden grote gevolgen. Naast dit standaardwerk zouden andere publicaties van prof. Eerdmans te noe men zyn, maar het zou hier te vëel plaats vergen. Volstaan wy slechts met de vermelding van „De Godsdienst van Israël (1930), waarvan hij verleden jaar een Engelse bewerking publiceerde. Maar ook tijdens zyn professoraat be perkte zyn activiteit zich niet tot het studeervertrek. Van 1914 tot 1918 en van 1931 tot 1933 had hij zitting in de Tweede Kamer, terwyi hy van 1917 tot 1927 deel uitmaakte van de liberale fractie in onze Gemeenteraad. In ste den en dorpen kon men de hoogleraar (een voortreffeiyk spreker) horen spre ken in politieke vergaderingen over de schoolstrijd en andere urgente kwesties. Ook op kerkelijk gebied nam hy een vooraanstaande plaats in. Door woord en geschrift wist hy het Vryzinnig Protestantisme los te maken uit de oude verstarring en in nieuwe banen te stu wen. Hy was de grote stimulans in de Nederlandse Protestantenbond, en reeds in 1902 gaf hij de stoot aan de oprich ting der Vereniging van Vryzinnig Her vormden. In 1903 was hy een van de geestelijke en organisatorische leiders van het Wereldcongres van Vrijzinnige Christenen te Amsterdam. Sedert zijn emeritaat heeft prof. Eerdmans zich uit het openbare leven teruggetrokken om zich geheel aan de wetenschap te kunnen wyden. Ver scheen verleden jaar nog „The Religion of Israël" Van zijn hand, daarna begon hij vol wetenschappelijke yver aan een nieuw werk over de Psalmen. Prof. Eerd mans, die vele jaren deel uitmaakte van het hoofdbestuur van de Liberale Staatsparty „De Vrijheidsbond" en ook voorzitter was van de plaatselijke afde ling, werd in 1935, toen hy deze laatste functie neerlegde, uit erkentelykheid voor zijn grote verdiensten Jegens de liberale - zaak in Leiden benoemd tot ere-voorzitter. De regering erkende zyn hoge ver diensten door hem te benoemen tot rid der in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Gedurende de vele jaren, dat prof. Eerdmans aan de Leidse Universiteit doceerde, heeft hy vele leerlingen ge vormd. die aan zyn scherpzinnige methode van onderzoek een onvergete lijke herinnering bewaard hebben. Zon der overdryving mag gezegd worden, dat hij de oud-testamentische wetenschap in Nederland als de onbestreden eerste heeft Vertegenwoordigd. De teraardebestelling van het stoffe- iyk overschot vindt plaats a.s. Maan dagmiddag te 12 uur naby het Groene Kerkje in Oegstgeest. Vierde lustrum Ver. Oud-leerlingen Ambachtsschool INDONESIË IN DE VEILIGHEIDS RAAD. Gisteren kwam in de Veiligheidsraad de Indonesische kwestie opnieuw ter sprake. Dr T. F. Tsiang (China) wees er op, dat de Commissie v. G. D. in In donesië, nog geen rapport had gezon den omtrent de pdtitieke ontwikkelingen aldaar, zoals haar enige tyd geleden verzocht was. Hy stelde voor in een te legram de C. v G. D. om dit rapport te verzoeken. De voorzitter van de raad, dr Alfonso Lopez (Columbia) stemde met dit voorstel in. Bevestiging en intrede van ds. J. Keizer Het was gisteren voor de Geref. Kerk (art. 31 K.O.) een dag van bij zondere betekenis; de vacature, welke niet mlnd«r dan achttien maanden had geduurd, werd in de bevestiging en intrede van ds J. Keizer uit Heem stede vervuld. De Doopsgezinde kerk was geheel be zet en onder de aanwezigen merkten wy o.m, op: wethouder D. van der Kwaak, vertegenwoordiger van het gemeenteoe- stuur, ds J. J. Verleur van Lisse, con sulent en vertegenwoordiger van de clas sis. ds C. van der Jagt te Voorschoten, eveneens consulent en een afgevaardig de van dé Chr. Geref. Kerk te dezer plaatse. Ds Keizer werd als predikant van de Leidse Gemeente bevestigd door zyn broer, ds P. K. Keizer van Groningen. Deze had tot tekst gekozen Psalm 119 19: „Ik ben een vreemdeling op de aarde; verberg Uw geboden voor mil niet". Spr. begon zyn prediking met er op te wijzen, dat uit deze psalm de nood spreekt van de waarachtige Christen heid', Het vreemdeling-zyn op aarde is ten slotte het kenmerk van elke gelo- vige. In het vervolg van zyn preek merkte ds Keizer op.4 dat wy moeten breken met. de Europese geest, die ons tracht in te palmen. Onze aangeboren blind heid belemmert ons daarin. Als Chris tus' Geest onze ogen niet opent, dan biyft Gods Woord voor ons een geslo ten boek. Wij moeten God in alle oot moed vrezen en eren. Christus wil ons zijn Geest en Woord verlenen. Hy wil ons aan Zyn hand leiden. Na de predikatie vond dc bevestiging plaat-s. De Gemeente zong haar leraar toe Psalm 84 3 (gewyzigd). INTREDE Ds J. KEIZER. Ds J. Keizer bediende het Woord naar aanleiding van Markus 6 34: „En Jezus, uitgaande, zag de scharen en werd met innerlijke ontferming over haar bewo gen, want zy waren als schapen, die geen herder hebben. En Hij begon vele dingen te leren". Ds Keizer zeide. dat de taak van de herder en leraar ls: de Gemeente te weiden (dat ls: te leren). De herder weidt zyn kudde en moet zorg dragen voor alle schapen. Dit her derswerk gaat de goede Herder nu doen, als de scharen van Markus 6 by Hem komen. Jezus is de enige goede Herder. Het recht om Herder te zijn heeft Jezus alleen. Wy moeten Zyn Woord horen, niet de kmnk van ,de stem, maar de in houd van Zijn spreken. In het slot van zyn prediking stond ds Keizer Qog stil by de begrippen leer en leven, welke, aldus spr.. niet van elkaar te schelden zyn. De nieuwe predikant richtte hierna enige woorden tot de consulenten, de vertegenwoordiger van de Chr, Geref. Kerk en het gemeentebestuur, de Ker- keraad en de Gemeente. Twee siprekers uitten nog hun goede wensen. De dienst werd besloten met het zingen van het laatste vers van Psalm 79. MUZIEK- EN TONEELUITVOERING „SEMPRE AVANTI". Het Chr. Mandoline- en Toneelgezel schap „Sempre Avanti" trad gister avond in de Schouwburg voor 't voet licht met een programma, waarin aan beide afdelingen gelegenheid werd ge geven te tonen wat zy waard zijn. Uit het openingswoord bleek, dat de vereniging een verheugendegroei in leden- en dohateuTsconps vertoont. On nodig noemde de 'voorzitter zulks niet, aangezien de mandolineafdeling streeft naar een uitrusting met onderling jl&s- sende instrumenten, waarvoor 'n aan- zieniyke versterking van de kas nood zakelijk is. Obk in de loop ?an de avond werd daartoe een steentje bijge dragen door de bevredigend gevulde zaal. Overigens bleek de mandolinegroep in staat ook met. het huidige, niet in alle opzichten Ideale instrumentarium succes te oogsten. Onder leiding van de dirigent W. J-. Esseveld werd het eerste deel van de avond geopend met een vlotte mars, waarna nog 'n tweede stuk aan het toneelspel vooraf ging. Het door G. Huismans uit het En gels bewerkte biyspel „Voor één dag dame", waarin verschillende debutan ten op verdiensteiyke wijze hun aan deel bydroegen tot een vlotte en met aandacht gevolgde komische geschiede nis, vormde de hoofdschotel van het programma. Vooral H. v. d. Broek en C, Korree kweten zich uitstekend van hun taak, waartoe hun rol in hoge mate meewerkte. OPRICHTINGSVERGADERING GEREF. ZIEKENVERPLEGING. In het gebouw Steenschuur 6 werd de oprichtingsvergadering gehouden van de Geref. Ziekenverpleging Lelden. De voorzitter van de Commissie voor Geref. wykverpleging, de heer J. Roor- da, opende de matig bezochte byeen- komst op de gebruikelyke wyze en zette uiteen wat de Commissies sinds de oprichtingsdatum, 22 Maart 1944, heeft verricht. Het was by de oprichting de bedoeling een zelfstandige vereniging te vormen. Men had daarvoor echter toestemming moeten vragen aan de Duitse autoriteiten, wat vanzelfsprekend niet gebeurde. De Geref. Kerk, desge vraagd, gaf toestemming, dat het werk onder haar naam werd verricht. Een ga rantie-fonds werd gesticht, maar be hoefde niet te worden aangesproken. Zu6ter Meyerlng trad in dienst en materialen werden aangekocht. Het le dental liep op tot 800 en is nog steeds groeiende. Financieel kende de Com missie geen zorgen. Nu echter achtte zy de tyd gekomen om over te gaan tot de oprichting van een zelfstandige vereni ging met een interkerkelijk karakter, welke de Geref. belijdenis als grondslag heeft. Spr. sprak de wens uit, dat de Geref. Ziekenverpleging tot lichamelijk en geesteiyk heil v-an velen mag zyn. Behandeld en vastgesteld werden de statuten en het huishoudelijk regle ment, die voor Kon. goedkeuring opge stuurd zullen worden. By de bestuurs verkiezing werd het bestuur van de Geref. Wykverpleging, bestaande uit de heren J. Roorda (voorfc.), J. P. Kar stens (secr.), D. G. de Rooy (penn.), J. Ravpstein, J. Wessel eh J. Blok als be stuur voor de Geref. Ziekenhuisverple- ging gekozen, aangevuld met de heren H. J. Mulder (vac.-Lambooy), C. Cu- perus en H. Went. Ds Dronkert sloot deze by eenkomst. RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE. Nadat de schatkamer van het Rijks museum voor Volkenkunde een ver bouwing heeft ondergaan, zal zij met ingang van morgen weer voor het pu bliek worden opengesteld en wel op iedere werkdag van half elf tot twaalf en van half drie tot vlèr uur; des Zon dags van half drie tot vier uur. Van morgen af zullen dus de prach tige gouden slerwapens en sieraden, het zilver smeedwerk uit de Indische Ar chipel. de kostbare oudheden van goud en jade uit Amerika en de gouden mun ten uit Japan weer dagelyks te bewon deren zijn. VROLIJKE CABARET-AVOND MET SNIP EN SNAP. Mocht het vierde lustrum van de Ver, van oud-leerlingen der Ambachts school al voldoende aanleiding zyn om een vrolijk feest te organiseren, het 65- jarig bestaan van deze school gaf hier aan een wel zeer bijzondere glans. Geen wonder dan ook, dat gisteravond de Stadsgehoorzaal geheel bezet was. On der hen, die hun belangstelling toon den, merkten wy o.m. op het bestuur der Ambachtsschool, de directeur, de heer G. E. E. Kuyntjes, .verschillende leraren en het bestuur van M.S.Q. De voorzitter van de Vola, de heer J. J. van Weerlee, die de avond opende, herinnerde aan deze jubilea en spoorde de oud-leerlingen van de school aan om zich by deze vereniging aan te sluiten, waaraan hy nog een opwekking ver- bonc^ om toch vooral by te dragen in het jubileumgeschenk, dat de vereni ging zich voorstelt het bestuur aan te bieden: een glas in loodraam. Hierna braent René Sleeswyk één van zyn radio-revues, Waarvoor hy zich de medewerking had Verzekerd van Neer- lands populair artisten-duo Snip qn Snap, dat in een afwisselend program ma in een minimum van tyd een ma ximum aan humor opdiste. Zy werden daarin geassisteerd door Gerard Wal den, Berrie KlëVlts en Miny Bracke, met aan de vleugel Govert van Oest, terwijl hup sketches werden afgewis seld met het optreden van Eddy Can- zoni, de zanger van het Napolitaanse lied en de Gesonas, twee meisjes met 'n guitaar. ZIJ allen zorgden voor een programma, dat klonk als een klok, waarmede de aanwezigen zich uiter mate hebben geamuseerd. De bloemen hulde aan het eind van de avond, waarmede tevens Snip en Snap voor hun tien-jarige artistenloopbaan wer den gehuldigd, was dan ook zeer zeker verdiend. Het was een goede inzet van het 65-Jarig bestaan der Ambachts school. Krentenbrood met Pinksteren? MITS DE KRENTEN VOOR VERVOER WORDEN VRIJGEGEVEN. Het ls nog zeer de«vraag of wy met Pinksteren krentenbrood zullen eten. De bakkers hebben n.l. nog geen krent in huis. Deze zuidvruchten worden door een vervoersverbod in Rotterdam vast gehouden, vermoedeiyk in verband met de prijs. Inmiddels overtreft de vraag naar krentenbrood reeds nu het aan bod. Velen menen tegen Pinksteren enige broden te kunnen bestellen. Dat is echter geenszins het geval. De hoe veelheden, welke aan iedere bakker zul len worden toegewezen, nopen tot dras tische distribueringsmaatregelen. Per gezin van 4 personen zal men slechts één krentenbrood van 800 gram kunnen kopen, bij grotere of kleinere gezinnen naar verhouding meer of minder. Slechts by deze maatstaf kunnen de bakkers instaan voor een behooriyk krentenbrood en een eerlijke verdeling. Al het krentenbrood wordt voor zover mogeiyk op de Zaterdag vóór Pinkste ren afgeleverd. Een verzoek van de bakkers aan het C.D.K. om een extra-bon beschikbaar te stellen, werd afgewezen. MARKTBERICHTEN LEIDEN, 30 April. Veemarkt. Aange voerd- 22 lokstieren. 6 slachtdieren; 158 kalf- en melkkoeien, "prijs f. 400800. vlug; 213 varekoelen e.a., f. 300650. vl.; 80 vette koeien; 37 pinken, f. 200350, mat.;, 260 nuchtere kalveren; 244 weide- schapen f.50—80. vlug. 556 lammeren. 2430, mat.; 1 zeug; j9 raestvarkens, f.60 —86, vlug; 587 biggen, f 40—65, vlug; 17 paarden; 29 bokken en geiten, f.20 60, tam Aan de kaasmarkt werden aangevoerd 25 partyen kaas. Prys Goudse, f. 166-171, 2de soort f. 161165 per 100 KG. Handel matig. IJMUIDEN, 30 April. Besommingen: Stoomtrawlers IJm 16 f. 17.700; IJm 45 f.6010; IJm, 99 f.21 870; IJm. 97 f 10.760; motorlöggers- Kw 39 f 7850; Kw 5 f 7190- kustvlssers: Kw -94 f 980; IJm 216 f 905: IJm 249 f 130; Uk 126 t 1290 Uk 69 f 160* Uk 105 f 230; Uk 2 f. 2210 Uk 7 f 110" Uk 84 f 260; EH 20 340, 9 f.210: Vo 60 f 295. Aanvoer: 25 kisten tarbot tong; 2501c. cchol; 90 k. schar- 45 k bot; 380 k schel vis; 175 k wyting; 210 k. kabeljauw; 125 k. koolvls; 75 k wolf; 25 k poontjes- 30 k. tongschar; 1225 k. makreel; 140 k. ha ring; 80 k. diversen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1948 | | pagina 2