dir. J. van dier Hoeve 70 jaar Sieraad van wetenschap en Universiteit Middenstands-examen TYPEN, STENO UIT DE OMSTREKEN Officiële publicatie Laatste Berichten UIT DE RIJNSTREEK ZATERDAG 10 APRIL. Dinsdag 13 April a.s. zal prof. dr. J, van der Hoeve, hoogleraar in de oog heelkunde aan de Leidse Universiteit, zün zeventigste geboortedag herden ken, hetgeen impliceert, dat hij aan het einde van de lopende academische cursus het ambt, dat hij gedurende zovele jaren met grote ere heeft be kleed, zal neerleggen. rika, Hispano-Americana. Spaans-Ibe- riè, Egypte, Wenen. Budapest. Honga rije, Engelénd, Oxford, Schotland, Noord-Engeland en Frankrijk. Voorts is hij erelid van de Budapester Artsen- verein, van de Ver. ter bestrijding van Trachoom, van de Academie National de Medicine en de Royal Society of Me- decine. Behalve het reeds genoemde proef schrift verschenen van zijn hand „Schiele-operationen" in het „Hand- buch der gesammten Augenheiikunde", bijdragen in het „Leerboek der prae- ventievegeneeskunde" en talrijke pu- i blicaties in Duitse, Engelse. Franse en j Amerikaanse oogheelkundige tijdschrif- i ten. Prof. van der Hoeve, die vele univer- 1 i sitaire en oogheelkundige klinieken in j het buitenland bezocht en aldaar voor- I drachten hield en in 1929 te Amster- I dam het 13de Internationale Oogheel- i kundige Congres presideerde, verwierf zich in binnen- en buitenland grote I vermaardheid. Koning Leopold van I België, die hij vroeger regelmatig in zijn paleis te Brussel en Laecken placht op te zoeken .behoort o.a. tot zijn uit- j gebreide pabiëntenkring. In de kring van zijn naaste medewer kers wordt hij hogelijk geacht wegens zijn wetenschappelijke verdiensten, doch niet minder om zijn voortreffelijke organisatorische en menselijke eigen schappen, zijn beminnelijke eenvoud en zijn hartelijk medeleven, welke hem stempelen tot een geleerde van uit zonderlijk formaat, een sieraad van de wetenschap en de Leidse Universiteit en een hoogstaand mens. die door zijn gedurende de bezettingstijd betoonde karaktervaste houding het verzet in de academische kring in belangrijke mate heeft gestimuleerd. Het is tekenend voor de belangrijke plaats, welke prof. van der Hoeve in deze universitaire gemeenschap in neemt ,dat het opzichzelf verheugende feit van het bereiken van de 70-jarige leeftijd, in verband met het daaraan onvermijdelijk verbonden naderend af scheid, dan ook met zeer gemengde ge voelens wordt begroet. Ingezonden Mededeling Aanvang NIEUWE CURSUS 15 April as. Kon. Erk. P1TMANSCHOOL Plantsoen 65, Telefoon 26558, Leiden. Prof. dr J. van der Hoeve. - Jan van der Hoeve, die op 13 April 1878 te Santpoort het levenslicht aan schouwde, bezocht de Hogere Burger school te Haarlem en studeerde ver volgens aan de Universiteit alhier, waar hij op 22-jarige leeftijd tot arts werd bevorderd. Reeds sedert October 1900 als assistent voor de oogheelkunde werkzaam bij prof. W. Koster Gzn. al hier, promoveerde hij in Juni 1902 te Bern op een proefschrift getiteld „Bei- trage zur Lehre vom Schtelen". Van 1905 tot 1913 fungeerde hij als officier van gezondheid, waarna hij op 18 Juni van laatstgenoemd jaar werd benoemd tot hoogleraar in de oogheelkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen, welk ambt hij op 20 September d.a.v. aan vaardde met het uitspreken van een inaugurele oratie over „De oogheelkun de in verband met andere delen der medische wetenschap". In het laatst van ,1918 werd hij naar Leiden geroe pen om hier hetzelfde ambt te bekle den. Zijn inaugurale rede op 22 Januari 1919 had tot onderwerp „De tegen woordige stand der oogheelkunde". Zijn grote verdiensten werden in de loop der jaren herhaalde mallen offi cieel erkend: hü is o.m, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, com mandeur in de Orde van Oranje-Nas- sau, officier tn de Kroonorde van Bel gië, commandeur van de Orde van Leopold II en drager van het Croix de Mérite van Hongarije nde klasse. Prof. v. d. Hoeve is eredoctor in de rechten van de Universiteit te Edinburgh en in d? geneeskunde te Heidelberg, terwijl hij voorts begiftigd is met de Macken- zie-medal en de Doyne-medal, In 1923 benoemd tot lid van de Kon. Akademle van Wetenschappen, en in 1926 tot on dervoorzitter, bekleedt hij sedert 1932 het presidium van de afdeling Natuur kunde dezer instelling .terwijl hij ver der nog ere-voorzitter is van de Con- seil international d'ophtalmologie, dra ger van het kruis van-.verdienste van het Ned Rode Kruis en erelid van een onnoemelijk aantal oogheelkundige ver enigingen en andere wetenschappelijke genootschappen. Wij doen slechts een greep: Vlaamse Academie, Gronings Natuurkundig Genootschap, de ophtal- mologische genootschappen van Ame- AGENDA ZATERDAG. Schouwburg: Residentietoneel „Toontje heeft een paard getekend". 8 uur nam. ZONDAG: Schouwburg: W. Goossens' Volkstoneel „De Witte non", 8 uur nam. Stadszaal: Theater Plezier van Florls Meslier. 8 uur nam. Schouwburg: Chr. Holland's Klnder- operetto „Tom Poes". 21/2 uur nam. MAANDAG. Stadszaal: Theater Plezier van Florls Meslier, 8 uur nam. Gulden Vlies: Aandeelhoudersverg. N.V. Leidsche Bouwvereeniging". 4 1/2 u. n.m. WOENSDAG: Het Gulden Vlies: Jaarverg. Ver. voor fac. lijkverbranding afd. Lelden, 8 u. nam. DE BtDSCOPEN Trianon „De beste Jaren van ons leven" (14 Jr) Zat 14. 4 3/4 en 8 uur; Zon 2, 5 en 8 1/4 u: overige dagen 2 en 74 uur. Casino „Ontgoocheling" (18 Jaar) Zat en Zon 2J, 4 3/4. 7 en 9 1/4 u; overige dagen 24. 7 en 9 1/4 u; Donderdagavond K. en O. Lldo „Mannen van Jongensstad" (14 Jaar) Zat en Zon 24. 44, 7 en 9 1/4 uur; overige dagen 24, 7 en 9 1/4 uur. Luxor „13 Rue Madeleine" (18 Jaar) Zon 2£„ 4 3/4, 7 en 9 1/4 u; overige dagen 2j, 7 en 9 1/4 uur. Re\ „Tarzan de Onoverwinnelijke" (14 Jaar) Zat en Zon 2 1/4, 4 1/4, 7 P/4 en 9 1/4 u; overige dagen 2 1/4, 7 1/4 en 9 1/4 uur. De avond-, nacht- en Zondagsdienst, der apotheken te Leiden wordt van Zaterdag 10 April 13 uur tqt Zaterdag 17 April 8 uur waargenomen door de Apotheek van Drie- sum.'Mare 110, Tel. 20406 en de Zuider- Apotheek, Lammenschansweg 4, Tel. 23553. Te Oegstgeest door de Oegstgeester- Apotheek. Wllhelminalaan 8. tel. 26274. De Zondagsdienst der Hulsartsen te Lel den v/ordt van hedenmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 8 uur waargenomen door de doktoren Hartman, Jasperse, Kortmann en Verbrugge. Te Oegstgeest door dr Hugenholtz, tel. 20390. De dienst der dierenartsen wordt waar genomen door de heren Commandeur en Weening. Terugkerende jongens van overzee Op onze bureaux Witte Singel 1 te Leiden en Kon. Wilhelmina- straat 15 te Katwijk aan Zee ligt ter inzage de passagierslijst van het troepentransportschip „Sloterdijk", dat met repatriërende militairen uit Indië vermoedelijk op 21 April in Rotterdam arriveert. Blijkens deze lijst zullen ^alsdan de volgende militairen uit Ned.- Indië aankomen: J F. Geenjaar, J. Pennenburg, A. de Vink, W. de Wit, A. Jansen, J. Pasma, W. Sloos, D. O. Weima. J ,J. van Deenen, J. van Dijk en A. Holst, allen te Lei den; J. Broer en G. Schalkers (bei den Leiderdorp;, T. Guyt en D. Haasnoot (beiden Katwijk a. Zee), H. Fr. Haller, F. H. J. Terpstra en P. Scheffer (allen te Wassenaar), O. R. Blogg en E. L. C. Scholtes (beiden Voorschoten), A. den Har- togh (Hillegom), J. Króón (Wou- brugge), C. W. Uyttenwaal (Lei- muiden), G. Verwij (Bodegraven), Th. Heeringa (Zoeterwoude) en J. H. v. Hage (Lisse). De aanstaande uitvaart der haringvloot Hoewel -de oude haringvoorraad nog niet geruimd is, komt reeds de Mei- j maand in zicht en worden maatregelen genomen voor de uitvaart van de vis- 1 sersvloot. Binnenkort zal de Redersver eniging voor de Nederlandse Haringvis serij een algemene ledenvergadering bij eenroepen in verband met de uitvaart- datum van de haringdrijfnetvissers- schepen voor het nieuwe seizoen en wat daarmede verder samenhangt. In een gesprek met de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie ning deelde deze mede, dat hij niet van plan was eventuele beperking van de vangst van maatjesharing in een verordening vast te leggen, doch dat hij deze kwestie geheel beschouwde als een zaak, die de bedrijfsgenoten zelf aangaat. Het hoofdbestuur en de commissie i van uitvoering hebben zich beraden over i de maatregelen, welke terzake van de uitvoer dienen te worden getroffen. Als eerste uitvaartdatum werd vastgesteld 18 Mei een als tweede uitvaartdatum 1 Juni 1948. Op beide data zou de helft van de schepen naar zee kunnen gaan met ten hoogste 60 netten aan boord. Een dergelijke regeling zou alleen suc cesvol kunnen werken, Indien de leden zich tot half Juli zullen onthouden van de haringtrawlvlsserij. Het ligt in de be doeling op 18 Mei a.s. voor de Scheve- ning.se haven een vlootrevue te i.ouden van de gehele vissersvloot, dus zowel van de schepen uit Scheveningen, Vlaardingen en Katwijk, die 18 Mei de harlngdrijfnetvisserij zullen gaan be ginnen. OUD-LEDEN VERENIGING „DIENT DEN HEER". Op de laatst gehouden vergadering van de Oud-leden vereniging der - Chr Jongel. Verg. „Dient den Heer" is een commissie benoemd, welke tot taak/ heeft de aanbieding van een huMebiyic voor te bereiden ter gelegenheid van i optimistische verwachtingen voor de a.s. herdenking van het 70-jarig nieuwe verslagjaar aanmerkelijk ge- bestaan van de C.J.M.V. In deze com- I temperd worden. Het saldo winst-exploi- rnissie hebben zitting genomen de he- I tatierekening bedr. f. 676.455 (496.651). ren J. M._ G. Hakkert, J. Stigter, J. H. Het winst-saldo is groot f293.740 TIELEMAN EN DROS TEVREDEN OVER BEHAALDE RESULTAAT. Goede verwachtingen voor de toekomst. Uit het jaarverslag over 1947 der CV Tieleman en Dros alhier - blijkt, dat de directie, met het behaalde resultaat al leszins tevreden is. Was in 1946 het gunstige resultaat in hoofdzaak aan de groenteconservenfabriek te danken, over 1947 is zulks voor het grootste gedeelte aan de vleeswaren- en vlees- conservenfabriek toe te schrijven. Het minder gunstige resultaat der groente conservenfabriek .is te wijten aan die onevenredig lage verkoopprijzen voerde oogst van 1947, vastgesteld door het directoraat-generaal van de prijzen. De pegingen om met vleesconserven de oude afzetgebieden te heroveren, zijn volkomen geslaagd. Voor de verkoop van vlsconserven was men volledig op het buitenland aange wezen. De gehele productie is tegen lonende prijzen geëxporteerd. In de jam- en vruchtenconservenfibriek is in beperkte mate geëxporteerd. De blikpo- sitie baart grote zorgen, waardoor de het Ons Distributiehoekje HALVERING VAN AANTAL BESCHIKBARE SINAASAPPELEN. Op 18 Maart j.l. heeft het C.D.K. de volgende zg. „Yoorinleveringsbonnen" aangewezen: voor de groepen A, B en C nr. 270 algemeen, recht gevende op de aankoop van 500 gram sinaasappe len; voor de groepen D en E nr. 7r70 algemeen, recht getvende op de aankoop van 1000 gram sinaasappelen. Tenge volge van onvoorziene omstandigheden zal op beide bonnen slechts de helft van de oorspronkelijk aangegeven hoe veelheden sinaasappelen kunnen wor den betrokken, dus op bon 270 alge meen 250 gram, op bon 770 algemeen 500 gram. VALSE TEXTIELBONNEN. Het C.DK. deelt mede, dat rantsoen bonnen voor textiel, voorzien van de aanduiding „D 81" in omloop zijn, welke in plaats van een groene, een blauwe opdruk hebben. Deze rantsoenbonnen zijn vals. Srra, A. Beekman en H. van Leeuwen. UITREIKING VAN BONKAARTEN. Dezer dagen worden aan het Distri butiebureau wederom nieuwe bonkaar ten uitgereikt. Het kantoor is geopend van 8K11 3/4 en 2—4 uur. Meegebracht dienen te worden: Stam kaarten van alle gezinsleden, inwisse- lingsbonnen van de thans lopende bon kaart, restant van de thans lopende brandstoffenkaart. waaraan zich.- bon Reserve 2 bevindt, eventueel inlegvel- vellen (voor schoenenbonnen eindigend op 7) en contrölekaart moeders (voor toeslagkaarten) Maandag zijn de gezinnen aan de beurt waarvan het Hoofd een stam kaartnummers heeft van 21.501 tot en met 25.800. RECITAL THEO v. d. PAS. Het aangekondigde pianorecital van Theo v. d. Pas vindt niet" plaats op Dinsdag aa., doch Dinsdag 20 April. VERBOND v. WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKERS. Het algemeen bestuur van het Ver bond van Wetenschappelijke Onderzoe kers Ipeeft een schrijven gepubliceerd, waarin het onder meei, in verband met de bedreiging en beknotting van de geestelijke en universitaire vrijheid overal ter wereld, de leden van het Verbond met klem verzoekt om, zodra dit nodig mocht blijken, onbeperkte gastvrijheid te verlenen aan buiten landse collegae, die het eigen land ver laten, omdat de Vrijheid van denken, spreken en schrijven en daarmede de objectieve beoefening van kunst en we tenschap niet langer gewaarborgd zijn. Ingezonden Mededeling (393.663); de dotatie in het pensioen fonds bedraagt f.216.656 (nihil). Voor gesteld wordt een dividend van 8 pet. op de oude en 4 pet. op de nieuwe aan delen (v. j. 2Vz pet. oude aandelen). Hedenmorgen omstreeks half elf ï3 MEDISCHE ZONDAGSDIENST. De medische dienst wordt Zondag waargenomente Lisse door dr A. J. Duymar van Twist: te Noordwijkerhout door dr Wdsten; te Voorschoten door dr C Kuypers (tel. 520); te Wassenaar door dr Baart de la Faille en door dr Bergsma. KATWIJK AAN ZEE JAARVERGADERING MEISJESVER ENIGING DE VIERBOET". Deze feestelijke bijeenkomst werd Vrij- (Foto Van Vliet) Op de hedenmiddag door de burgemeester, jhr. mr. F. H. van Kinschot in het Stedelijk Museum „De Lakenhal" geopende tentoonstelling van huisvlijt is om. bovenstaand poppenhuis te bezichtigen. Het is een inzending van de heer J. van Galen, boekbinder te dezer stede, die dit geheel in zijn vrije tijd heeft vervaardigd. De heer Van Galen, die er kort voor de oorlog, toen zijn dochtertje 2 jaar oud was, aan was begonnen, heeft dit werkstuk eerst kort geleden voltooid. Op de voorgrond het model van een Dieseltrein, die zeer zeker ook veler bewondering zal wekken. LISSE BLOEMBOLLENCULTUUR Vrijdagavond kwam de afd. Lisser- broek der Alg. Ver. v. Bloembollen Cul tuur in ledenvergadering bijeen. Uit de jaarverslagen bleek dat het aantal leden aI enfom5ï werü VFU; thans 158 bedraagt. Het financieel ver- fSSnhS?. ranjezaal van het slag gat een voordelig saldo van 1.63.34 Jeugdhuis gehouden. De aanvang van -an Dp v„™nri„r(n„ ?nrat ,,rh v„nr aanvang het samenzijn was het zingen der meis jes van: ..Een in liefde tot de Heiland", terwijl aan de linkerzijde van het to neel werd vastgehouden de vlag van de Meisjesbond en rechts de vlag van „De Vierboet". Ds. H. A. Jellema verrichtte de ope ning. Hij las Matth. 5 13—16 en ging voor in gebed. Hij herinnerde er aan, dat hier veel jeugdwerk wordt gedaan én dat het goed is zo'n jaarvergadering bij te wonen om iets van het werk te zien. Hierna werd gezongen Psalm 146 1 en 4. Mevr. Jellema, de leidster der ver eniging. sprak een welkomstwoord. Het is 10 jaar geleden, dat de laatste jaar vergadering werd gehouden. Dit was een reden om er nu een feestelijk samenzijn van te maken. Daarom hebben wij ook uitgenodigd de dames, die in 1931 deze vereniging hebben opgericht en zij, die Van Gen-d en Loos tegen een aldaav staande melkkan: van de firma J. uit de Cobetstraat gereden, waardoor een vrij - aanzienlijke hoeveelheid melk ver- Tci'éh -ging. - De Spoorwegver. O.N.S. alhier heeft zich aangesloten bij de zojuist opgerichte Federatie va-n SpoorwegTéis- verenigingen in Nederland. Burgerlijke Stand van Leiden GEBOREN: Wllhelmlna, d. van A. van der Pluym en J. de Geus; Maria, d. van N. Hoek en A. Klassen; Petrus Johannes Maria, z. van J .C. van Nobelen en P- Valken; Willem Adrlanus, z. van D. C. .van der Tang en M. Janssen. OVERLEDEN: T. van Soest. wed. van J. J. van Went, 52 Jaar; H. M. Koree, wed. van H. van Oosten, 71 Jaar; J. C. van Maris, hulsvr. van P. P. van Zijp, 67 Jaar. in 2-3 mnd. klaar op de KON ERK. PITMANSCHOOL, Plantsoen 65 Telefoon 26558 plaats vlnderT. DISTRIBUTIEDIENST LEIDEN. In aansluiting aan de desbetreffende publicatie wordt medegedeeld dat ook aan kinderen geboren in de maanden April en Mei van een der Jaren 1932 tot en met 1946. alsmede aan kinderen geboren In Juni 1947, tegen Inlevering van bon 606 van het bij de stamkaart behorende C. D of E Inlegvel een schoenenbon zal worden uitgereikt. Deze uitreiking vindt plaats gelijktijdig met de uitreiking van de bonkaarten 806. In plaatsen waar deze uitreiking reeds heeft plaats gevonden, zal de uitgifte van ue hierboven genoemde schoenenbonnen bl| de volgende bonkaartenultrelklng. Er komt een „Jubelflora, Sprookjestuin met een aan. De vergadering sprak zich uit voor het voorstel Anna Pauwlona, terwijl het voorstel van Haarlem inzake blijvende vestiging van de zetel te Haarlem werd afgewezen. Het voorstel van Noordwijk om de 3 pCt. omzetbelasting door te berekenen had aller 'instemming. Tot afgevaardigden naar de Alg. Verg. voor 1948 werden benoemd de heren Joh. v. d. Lely en C. v. d. Lans. PROPAGANDA-AVOND C.-H. UNIE Vrijdagavond werd in Rehoboth een druk bezochte openbare propagandaver- gadering gehouden door de Chr. Hlst. Unie, welke werd geopend door de voor zitter, de heer A. de Vries. Na zang van Looft den Heer, sprak dr. C. A. van Harten over „Onze taak in de politiek". Spr. herinnerde aan je tachtigjarige vrijheidsstrijd, wao.rvan de vruchten ons wél eens ontnomen zouden kunnen wor den. Om dat te voorkomen, moeten wij niet alleen cegen het communisme strij den, doch ook b.v. tegen de dictatoriale machten van Rome. Slechts dan kunnen wij waarlijk onszelf blijven. Als Christen hebben wij ook een taak tegenover onze naaste, die wij het bestaan mogelijk moeten maken. Helaas hebben velen de rijen van de C.H.U. verlaten om zich onder andere vaan te scharén. Doch zij blijven onze broeders, en derhalve mo gen wij ons niet isoleren. Onze politieke taak is niet afgelopen bij het betalen van enkele guldens voor een kiesvereniging en het juist uitbren gen van onze stem. Onze strijd ligt die per, nJ. het uitdragen van onze begin selen, het worstelen met de wereld. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om de massa, maar om het beginsel zelve. Na zang volgde het slotwoord van de voorzitter van de kieskring, de heer Verschoor, die daarin dank bracht voor deze bezielende rede. NOORDWIJK Dr. MELCHIOR SPRAK VOOR VOLKSONDERWIJS De afdeling Noordwijk van de Ver. voor Volksonderwijs belegde Vrijdag avond in het Casino de tweede propa- ganda-avond van dit seizoen. De heer Smit uit Leiden hield een korte inlei ding, waarin hij speciaal de opvoeding tot verdraagzaamheid op de openbare school besprak. Het hoofdpunt van het programma was ongetwilfeld de lezing van dr. A. Melchior, scheepsarts van de Willem Barendsz ten tijde van de eerste walvisvaart naar de Zuidpoolstreken. Niet minder dan drie uur achtereen gaf spreker een boeiend betoog over zijn er- w varingen, waarover na terugkeer van de landse vrouw',"^Irvan"p?tas^' Juliana i WUlem Barendsz door zijn scherpe cri- ere-vooorfcltster Is. Het doel ls om bü I 'lek ?ver ?e hygiënische toestanden aan het 50-jarlg regeringsjubileum van boord veel stof is opgewaaid. Indertijd H.M. de Koningin Haar een grootse i schreven w« reeds uitvoerig over deze hulde te brengen namens alle Nederl. aangelegenheden, weshalve wy thans ?P de„tersindsdienieidlng af hebben gegeven. -De notulen wijzen uit, dat er altijd een prettige sfeer is geweest. Spr, hoopte, dat er nog meer grotere meisjes, die nog niet bij één der verenigingen1 zijn aan gesloten. lid zullen worden. De meisjes, die er zijn, zijn trouwe ledem Spr heet te welkom de afgevaardigden uit onze Ring en die van allerlei jeugdvereni gingen alhier en de ouders, die hier sa mengekomen zijn. Tijdens haar bestaan heeft de vereni ging in allerlei gebouwen moeten verga deren, doch gelukkig hebben wij nu een vast verblijf In de constistorie van de Oude Kerk. dicht bij de ware Vierboet. Spr. hoopte, dat allen een genoeglijke avond zouden hebben. Onder de voortreffelijke leiding van mevr. Jellema werd het programma vlot afgewerkt. Mej. H. van Duijn, die het beste Bijbelse opstel over „Thomas" had gemaakt, mocht dit voorlezen. Nadat eerst achter het doek gezon gen was: „Ga niet alleen door 't leven", werd een ernstig tableau getoond „De kruisdraagsters" met zang er bij. Daar na werd voorgedragen „de jongensbroek zak" en „de lange broek". Na het zin gen van Gezang 4 1- en 8 ging de pauze in. Daarna kwam het lintjes-zangspel en het tableau van de Nederl. vlag met het zingen van het Wilhelmus. Tot slot werd zeer mooi gespeeld een toneelstuk in 5 bedrijven, genaamd „Helga Wilhelmina. Na het dankgebed werd nog gezon gen Gez. 180 1 en 5. OOK KATWIJKSE VROUWEN ZULLEN H.M. HULDIGEN- Vrijdagavond werd in het gemeente huis een plaatselijk dames-comité ge ïnstalleerd van de Stichting de Neder- Nederlandse vlieger met Spitfire verongelukt Gisteren is in de nabijheid van Gro- nau in de Britse zone van Duitsland de reserve tweede luit.-vlicgér H. Fabius, van de Nederlandse Lucht strijdkrachten, met zün Spitfire neer gestort en om het Iwen gekomen. Lult. Fabius was omstreeks 10 uur van het vliegveld Twente opgestegen voor een oefenvluoht, met de bedoeling tegen de middag terug te keren, omdat hij dan tot officier beëdigd zou worden. Ongeveer 11 K.M. ten Z.O. van Gronaai stortte het vliegtuig neer. De resten van de Spitfire werden tot aelf$ 8 m. in de bodem gevonden. Over de oorzaak van het ongeluk tast men volkomen in het duister. Intussen is reeds een com missie van onderzoek naar de plaats van het ongeluk vertrokken. De omgekomen piloot, uit Middel burg afkomstig, was 23 jaar. In April 1945 nam ihij als vrijwilliger dienst. In Engeland kreeg hij zijn opleiding als. vlieger. Na in Nederland te zijn terufc gekeerd, behaalde hij in 1947 zijn bre vet. Hij was de laatste tijd c<p de jacht- vliegsdhool Twente. er blijven altijd bezwaren. De heer Van Leeuwen zegt dat de enige oplossing be langrijke voorstellen te behandelen tus sen Juni en October is. Deken G. C. Booij. zal op 13 April 25 jaar bij het onderwijs werkzaam zijn, waarvan 23 Jaar te Sassenheim. MEDISCHE ZONDAGSDIENST. De medische dienst wordt Zondag waargenomen: te Boskoop door dr J. Hamburger, tel. 136. KOUDEKERK BESTUUR CHR. LANDARBEIDERS. Wegens verandering van werkkring heeft de heer W. v. Veen als voorzitter gemeend te moeten bedanken. In dezo vacature werd gekozen M. v. Bostelen. Do heer A. Verbree bedankte In verband met zijn a.s. vertrek naar Canada; gekozen werd do heer C. Demoed. GEMEENTERAADSVERGADERING. De raad dezer gemeente komt Maandag avond 7.30 uur ln vergadering bijeen In het Raadhuis. ROELOFARENDSVEEN AARDBEIEN NAAR ENGELAND. Vrijdagmiddag werden op de veiling te Roelofarendsveen de eerste aardbeien voor Engeland weer verladen. De heer P. de Jong Cz. exporteur te Roelof arendsveen was de koper en verzender. Per vliegtuig van de K.L.M. warén deze aardbeien enkele uren later reeds in Engeland gearriveerd. Indien de plannen van het comité, dat hier ter stede de viering van het regeringsjubileum van H.M. de Ko ningin voorbereidt U doet toch ook mee aan de Jubileum-ton-spaaractie? worden verwezenlijkt, zoals deze door de heer Joh. Jonker gisteravond via de derde lijn van het radio-distri butienet werden uiteengezet, dan zal onze stad in het eind van Augustus inderdaad heel veel weg hebben van een Bloemenstad. De heer Jonker, die deze avond het woord voerde in zijn kwaliteit van voorzitter van het uit de grote commis sie gevormde Bloemencomité, beperkte uiteraard de aandacht van zijn luiste raars uitsluitend bij het hier ter stede te houden bloemenfeest. Maar dit be looft dan ook wel zo uniek en zo ver schelden te worden, dat Leiden in die dagen ongetwijfeld in het centrum van brede belangstelling zal komen te staan. Ten einde dit te bereiken heeft de Bloemencommissie besloten een wed strijd te organiseren in het doelmatig en aethetisch beplanten met bloemen en groen van de voortuinen gelegen in de buitenwijken der stad. Deze wedstrijd beoogt niet alleen deze wijken meer daadwerkelijk in de feestviering te be trekken en ze een feestelijk aanzien te geven, doch wel ln het bijzonder deze te do^n veranderen ln bloemen wij ken. Verder ls gedacht aan een wedstrijd eveneens in het beplanten met bloemen en groen van de volkstuinen, waarbij nog in overweging is of zowel gehele complexen als Individuele volkstuinen voor beoordeling in aanmerking komen. f Voorts staat op het programma het houden van een groots opgezet bloemen corso, waarbij naast een „corso de luxe", plaats is voor praal- en reclamewagens etc. Als hoogtepunt van dit bloemenfeest zal er in alle zalen van de Stadsge hoorzaal een bloemententoonstelling, de Jubelflora 1948, met grote najaars keuring van de Kon. Ned. Maatschap pij voor Tuinbouw en Plantkunde, worden ingericht. Reeds thans zijn van vele zijden bewijzen van instem ming en deelneming ontvangen. In aansluiting op deze tentoonstelling komt er ook een buitententoonstelling een uniek gebeuren voor Leiden waardoor een der Leidse grachten (omgeving StUle RijnAalmarkt) In een grote sier- en wandeltuin zal worden herschapen, welke mede door het aanbrengen van fonteinen en vooral des avonds van een feërieke verlichting, in een sprookjestuin zal worden omgetoverd. Wanneer ten slotte bij de straat- en gevelversieringen en ook in de étalage's de bloemen in grote getale op de juiste wijze'Worden aangebracht, is de com missie van mening, dat Leiden zich in die dagen waarlijk Bloemenstad zal mogen noemen. Om al deze plannen, welke van een grote opzet getuigen, te doen slagen, deed de heer Jonker ten slotte- een ernstig beroep om deel te nemen aan de thans aan de gang zijnde spaaractie, waaruit zo mogelijk ook een aantal fraaie prijzen zal worden bekostigd. vrouwen in de vorm van de Tent-oon' stelling Ned. Vrouw 18981948. De presidente, mevr. Woldringh v. d. Hoop van het plaatselijk comité, heet te allen hartelijk welkom en was ver heugd, dat zoveel vrouwen aan de op roep gehoorhad'den gegeven. Zij zette het doel van de Stichting uiteen en deelde het een en ander over de te houden tentoonstelling mede. Spontaan zegden alle aanwezigen, waarin alle greeten der bevolking vertegenwoor digd zijn en vertegenwoordigsters van allerlei organisaties op vrouwelijk ge bied haar medewerking toe. De bedoe ling van het plaatselijk comité is door verkoop van bonnen een geldinzame ling te houden. Het geld, in het gehele land bijeengebracht, zal als jubileum geschenk de Koningin aangeboden wor den. Aan Haar zal worden overgelaten er een bestemming aan te geven. De bij de verkoop verkregen handtekenin gen zullen ln 11 boeken gebonden voor elke provincie één Haar worden aangeboden. KATWIJK MIDDENSTANDERS VERGADEREN Uit het jaarverslag van de secretaris vernamen we van een opgewekt vereni gingsleven. Op een enkele uitzondering na zijn alle in aanmerking komende middenstanders georganiseerd. Er wer den in de afgelopen winter vele vrolijke avonden gehouden. De penningmeester, de heer van Schie, kon een batig saldo van ruim f.400.vermelden. Het ver slag van de heer Verplanken betreffen de de Middenst. Centrale was niet op timistisch. De aftredende bestuursleden van Schie, Mulder en van Maaren wei den herkozen. De heer Ouwerling bleef de voorzitter. De opbrengsten voor San tos waren goed geweest; opgehaald was f. 243.47. De G. A. hield daarna een gees telijke causerie. menen te mogen volstaan met het con stateren, dat de heer Melchior zich in de loop van deze belangwekkende avond een begaafd voordrachtskunstenaar be toonde, waarvoor hem in een dankbaar applaus hulde werd gebracht. NOORDWIJKERHOUT Distribuüedicnst Afhalen nieuwe bonkaarten, schoenenbonnen voor kin deren en brandstoffenkaarten Maandag 12 April en Dinsdag 13 Apj-11. (Zilk: Woensdag 14 April en Vlos- hoven Vrijdag 16 April). SASSENHEIM Bloembollencultuur De afd. Sassenheim Vrydag in ver- gadering bijeen, met als hoofdschotel behandeling van de beschrijvingsbrief. In zijn openingswoord liet de voorz. een somber geluld horen voor de toe komst. Hij wees daarbij op de contin- gentering ln Zweden, de economische toestand ln Noorwegen en Denemarken. We moeten trachten door reclame de omzet te vergroten en daarbij kan het bloemencorso medehelpen. De rekening van de penningmeester sloot met een batig saldo van f. 806.99. Tot afgevaardigden van de Alg. Verga dering werden benoemd de heren L. Bisschop en H. Buurman. Het voorstel van Anna Poulowna om beëindiging van de vrijwillige inkrimp werd na felle discussies aangenomen. Het voorstel Haarlem tot verwerping van het besluit de beurs te Hillegom te vestigen werd verworpen, evenals het voorstel Noordwijk om de omzetbelasting door de kopers te laten betalen. Bij de rondvraag kwam de tram kwestie ter sprake, en ook de wense lijkheid om b(j volmacht te laten stem men, daar de uitslag niet altijd de juiste verhouding in de afdeling weergeeft. De f voorz. zegt overweging toe, doch MARKTBERICHTEN LEIDEN, 9 April Coöp. Groenteveiling, Per 100 kilo: Andijvie 56—84; Kroten 2— 6.20; Rode kool 37; Peen I 2340; idem II 13; Prei 2552; Raapstelen 6.60; Rapen 4.705.30; Rabarber 1125; Stoofsla 1457; Spinazie 5685; Uien 66; WJtlof I 5872; Idem II 1358; Gek. kroten 9 19; Postelein 100105. Per 100 bos: Peter selie 1131; Selderij 5.10—9.30; Radfjs G13.30; Rabarber 1420. Per 100 stuks: Bloemkool ,18112; Sla I 813; Idem II 58; KuolseldèriJ 13. RIJNSBURG, 9 April. Bloemenveiling. Anemonen 4.606.00, King Alfred 1.40 1.80; Actea 1,702.20; Margriet geel 1.00 1.40; Idem groot 3.504.00; idem wit 3.004.50 per 100. W. M. Pltt 1.00—1.20; Kantara wit 1.251.35; Crown Imperial 7586 ct.; Lolletjes v. Dalen 0951.05; Latyrus 0.851.00; Iris blauw 1.151.25; Idem wit 1.26—1.30; Bartlgon 0.80—1.00; Copland 1.001.20; Golden Harvest 1.00 1.25; Coul. Cardinal 7685 ct.; Muur bloemen 20—35 ct.; Vergeet mij niet 26 30 ct.; Arabis 35—40 ct per bos. Calla 31 ct. per stuk. RIJNSBURG, 9 April. Groenteveiling. Waspeen I 28-^1; idem II 24—28; Kroten 5—8; Prei 40—58; Witlof 42—66; Knol rapen 5—6 per kilo. Peterselie 1419; Kervel 11; Raapstelen 56 per bo8. ROELOFARENDSVEEN. 9 April. Bloe menveiling. Piccadilly 0.79—1.30; Couleur Cardinal 57—89 ,ct.; w. Pltt 0.52—1.10: Bartlgon 5885 ct.; Harvest 1.05—1.30; Bandoeng 0.85—1.00; Krelage 56—74 ct.; RUnland 68-82 ct. AU Bright 05—78 ct.; Elisabeth 69—90 ct.: E. Eddy 5781 ct.; Sultane 5592 ct.; Crown Imperial 62—79 ct.; Zenober 63—75 ct.; Elmus OJ53—1.30; v. d. Eerden 75—85 il': £?lpeP 45—76 ct.; Narcissen 13—26 ct.; Cheerfulness 2436 ct.: Dho- ronlcum 1220 ct.; Anemonen 3850 ct.; Irissen 1.101.20; Lathyrus 1828 ct ROELOFARENDSVEEN. 9 April. Groente-* veL^H? Kropsla I 6.00—10 00; idem II 4.00 ~Iö°2k St?°£!a 23 00—27.00; Andijvie 48.00 k~? 0£adi)s 6 008-00 per 100. Aard beien 1.351.75 per doosje. KATWIJK a. d. RIJN. 9 April. Groente- I 3440; idem II 25—29: U, c£. 865: Idem 11 2649; Prei I 47—531 Idem II 3543; Radijs 10.10—13; Rabarber 14.8015; Rode kool 41—48' Peterselie 7.1013. IJMUIDEN. 9 April, l Stoomtrawler f 16.000; IJM 96 f 6200; IJM 94 f 810? Motorloggers: KW 63 f.4900; KW 77 f. 1500; KW 122 f. 5Ï00; KW 124 f 5680' KW 24 f.4946; KW 39 f.0300; IJM 210 f.3700; IJM 240 f.1700; IJM 330 f 1725

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1948 | | pagina 3