r; Wassend water isoleert talrijke streken Radio-programma Hoe Nederland gisteren voetbalde J MAANDAG 5 JANUARI Overstromingen rond Zutphen Uit talrijke delen van ons l$nd be reiken ons berichten over wassend wa ter en overstromingen Het water in de IJsel is zo hoog ge stegen, dat het verkeer over de schip brug moest v/orden verboden. weg van Deventer naar Ter Wol de/ staat reeds diep onder water. In de stad is het park „De Worp" ondergelopen. Het water te Deventer steeg met één cen timeter per uur. De steenfabrieken langs de IJsel on der Ter Wolde en Olst zijn door het water geïsoleerd. Ook boerderijen ten Zuiden van Deventer zijn omringd door het water. De bewoners worden door middel van roeiboten van levensmid delen voorzien. Op de rivieren werd een motorklipper door de kracht van de stroom meegesleurd en op een krib ge worpen, waar het schip moet wach ten tot het kan worden vlot gesleept. De Bergweidepolder aan de stads- zijde van Deventer, waarin twee grote arbeiderswijken, tal van industrieën en de gasfabriek gelegen zijn. werd be veiligd door de open verbinding met de IJsel af te sluiten met een ijzeren scherm, dat met ijlings uit Rotterdam ontboden duikerhulp is aangebracht. Zaterdagmiddag om vyf uur is de Baak se Overlaat aan de Gelderse IJsel ten Zuiden van Zutphen in werking getreden. Het gebied rond om Zutphen is hierdoor overstroomd en talrijke boerenhofsteden liggen volkomen geïsoleerd. In de buiten wijken van Zutphen neemt de be volking maatregelen de voorraden uit de kelders over te brengen naar hogere verdiepingen. Het water van de Waal bij Nijmegen ls de laatste dagen ongeveer twintig centimeter gestegen en langs de kade doorgedrongen in een straat, welke pa rallel loopt met de Waalkade. Het ver keer langs de rivieren is opnieuw ge stremd en de uiterwaarden zijn nog dieper ondergelopen. Langs de Waal bij Ticl zijn dfjkwachten ingesteld en dag en nacht worden nu de dijken bewaakt. De uiterwaarden zijn diep onder gelopen. Bij Tiel werd de toe stand gisteravond echter nog niet ais CONGRES ITALIAANSE COMMUNISTEN De leider van de communlstlsohe par tij in Italië, Togliatti, heeft in een rede tot een congres te Milaan, waar aan 3000 afgevaardigden deelnamen, verklaard, dat zijn party in de poli tieke strijd democratische methoden zou blijven gebruiken zolang de andere partijen dit ook zouden doen „Duizenden jonge mannen hebben echter geleerd hoe zij de wapenen moé ten hanteren voor de vrijheid van het land", zeide Togliatti onder daverend applaus. „De communisten zullen zich niet bij verrassing laten nemen DE TUSSENTIJDSE HULP AAN ITALIË. Zaterdagavond is de overeenkomst betreffende de tussentijdse hulpverle ning door de Verenigde Staten aan Italië ondertekend. GRIEKSE ZEELIEDEN DREIGEN MET STAKING. De Griekse zeeliedenfederatie, die verklaart de enige Griekse vakvereni ging in Groot-Brittannië te zijn. heeft een communiqué uitgegeven, waarin ge zegd wordt, dat vijftienduizend zeelie den. die zich thans buiten Griekenland bevinden, van plan zijn te gaan staken wegens „de willekeur bij het opstellen van een collectief arbeidscontract, zo als dat wordt voorbereid door het Griekse ministerie van koopvaardij Reuter voegt hieraan toe. dat de Griekse zeeliedenfederatie een van de twee organisaties van Griekse zeelieden is. De organisaties werken niet samen. De Griekse regering heeft de erken ning van de zeeliedenfederatie inge trokken, aangezien zij beschouwd wordt als een door communisten beheerste or ganisatie. De door de regering erkende organi satie de Pan-Helleense zeeliedenfedera tie ondersteunt het collectieve arbeids contract. Volgens vakverenigingskringen te Londen zou de Griekse zeeliedenfede ratie de zwakste van de twee zijn en niet meer dan vierduizend leden tel len. critiek beschouwd; werkelijk over stromingsgevaar heerst daar nog niet. In de nacht van Zaterdag op Zondag zijn nog twee wyken van de geme?nte Steenderen onder water gelopen. De sterke Zuidwestelijke wind zweept het water met kracht tsgen de om Steen deren gelegen dijk, welke met zand zakken wordt verstetkt. De toestand is daar ernstig. CREMATIE VAN HAN VAN MÊEGEREN. Grote belangstelling te Wcsterveld. Zaterdagmiddag is onder grote be langstelling uit kunstkringen het stof felijk overschot van de kunstschilder Han van Meegeren te Westerveld ge cremeerd. In de aula voerde als eerste 't woord de zwager ran de overledene, de heer W Polman Tuin, die Van Meegeren „een man van grote kwaliteiten" noemde. Begeleid aan het orgel door George Robert, droeg spreker een ge dicht van Van Meegeren voor. De schrijver Adam Haag sprak over Van Meegeren als een „man met moed en durf", mevrouw M. C. Doudaert de la Grée zeide, dat de goede dood thans een einde heeft gemaakt aan smaad en hoon. Prof. E. A van Genderen Stort roem de de grote talenten van de overledene in schilder- en dichtkunst en de heer G. H. Wallach diens spreekwoordelijke vitaliteit. De zoon van de schilder, de heer J. v. Meegeren, sprak woorden van dank. KRACHTIGE VOORTZETTING DER BERECHTING. Motie op het Congres der Oud-illegaliteit. Nadat het Tweede Kamerlid, de heer J. H Scheps op het congres van de Na tionale Federatieve Raad van de oud illegaliteit in Nederland het woord ge voerd had over „Bundeling oud-illega liteit" sprak mr. N. J. G. Sikkel, procu reur-generaal van het Bijz. Gerechts hof te Amsterdam, over .Berechting van het verraad". Ten slotte nam het congres met alge mene stemmen een door mr. Van Heu- ven Goedhart voorgestelde resolutie aan, waarin de vergadering zich als volgt uitspreekt: .Het congres, gehoord de besprekin gen over de berechting van het verraad in de bezettingsjaren gepleegd, zich er van bewust, dat dit verraad berecht of niet berecht als openbaring van een tegen het vaderland gerichte gezindheid, een gevaar blijft voor de zuiverheid en de geestelijke gezondheid van ons volk, waarschuwt tegen de geleidelijke ver slapping van normen waaraan het straf baar gestelde verraad wordt getoetst en ls van oordeel, dat deze verslapping niet wordt gerechtvaardigd met een beroep op barmhartigheid en dringt er opnieuw op aan, dat de berechting op krachtige wijze wordt voortgezet" Met een kort slotwoord van de voor zitter B Diamant, werd het congres ge sloten. WETSONTWERP REGELING VAN HET MUNTWEZEN. Slechts gulden en rijksdaalder blijven onveranderd gehandhaafd. De Minister van Financiën heeft aan de Tweede Kamer doen toekomen de Memorie van Antwoord betreffende de nieuwe regeling inzake het Nederlandse Muntwezen Daaraan ontlenen wij, dat de wijzigingen in ons muntstelsel zoals zij in het onderhavige wetsvoorstel 2yn neergelegd, van vrfj ingrijpende aard zijn. Het zilveren dubbeltje en kwartje zullen, gelijk bekend, noodgedwongen moeten worden vervangen door nikkelen munt. De overige wijzigingen in de sa menstelling en het uiterlijk der munt- circulatie werden door overwegingen van practisch-rationele aard ingegeven. Van de munten met wettig betialkracht zijn het dan slechts de zilveren gulden en rijksdaalder die geheel onveranderd ge handhaafd blijven. Mocht intussen op^tie duur blijken, dat de algemene economische omstan digheden hier te lande en in de wereld als geheel niet zodanige verandering on dergaan, dat tot het weder in omloop brengen van zilveren gulden en rijks daalders kan worden besloten, dan zul len uiteraard de wenselijkheid en de mogelijkheid van de vervanging van zil ver door nikkel opnieuw onder ogen moeten worden gezien. Het ligt niet in de bedoeling van de regering, nieuwe rijksdaalders én gul dens te doen slaan met een gehalte, dat afwijkt van de reeds uitgegeven mun ten van deze grootte. VOOR DINSDAG 6 .JANUARI. Hilversum I (301 M.) KRO 7.00: nieuws; 7.15: ochtendgymnastiek; 7.30: morgengebed en liturgische kalender, 7.45: gram.muziek, 8.00: nieuws; 8.15: opge wekte muziek; 8.55: Inleiding Hoogmis; 9 po Hoogmis Clsterclënserkloosier Nleuwkuyk; 10.15: voor de kleuters; 10.30: Russisch Kerstfeest: 10.40: oordracht; 10.50 Omroepkoor; 11.30: lichtbaken. 12.00: Angelus; 12.03: cello en plano, 12.30 weeroverzlcht; 12.33: stal'muzlek A'damse politie; 12.55: zonnewijzer; 13.00: nieuws; 13.15 over boeken; 13.20: stafmuziek Am- sterd. politie; 13.10: sanering assurantle- bemlddellngsbedrfjf. 14.00: gemengd om roepkoor, 14.30 onder ons; 15.00: On- drltsjek kwartet. 16 00: ziekenbezoek; 16.30: zlekenlof; 17.00' Drlekonlngenver- haal; 17.15: Altpa Muslca; 17.45: rege ringsuitzending: 18 00: Franse dansor- kesten. 18.20: sportpraatje, 18.30: rege ringsuitzending; 19 00: nieuws: 19.15: In ternationale chansons; 19.30: relaas van een Jong aether-schulmer; 19.45: rege ringsuitzending; 20.00: nieuws; 20.05. de gewone man; 20.12: zangspel „Liefdes- listen en -lagen"; 22.07: actualiteiten; 22,15: avondgebed en liturgische kalender; 22.30: nieuws; 22.45: Kath. nieuws; 22 50: liederen van Schubert; 23.00: Hongaars strijkkwartet: 23.45—24.00. Petite Suite van Debussy. Hilversum II (415 M.) AVRO 7.00: nieuws; 7.15: gram.muzlek; 7 50: dag opening door dr. A. Trouw; 8.00: nieuws; 8.15. aubade; 8.45: pianomuziek van Beethoven; ;9.15: morgenwijding door ds. J. van Kuiken: 9.30: waterstanden; 9.35: arbeidsvitaminen; 10.30: voor de vrouw; 10.35: kinderkoor; 10 50: voor de kleuters; 11.00: orgelconcert Pierre Palla; 11.45: voordracht; 11.55: Lily Pons zingt; 12.30: ons platteland; 12.40: G. v. Toorenburg. plano; 13.00: nieuws; 13.15: Tournee-or kest; 13.45: oude chansons; 14.00: met naald en schaar; 14.30: radiomatinee; 16.30: Spaanse Medley van Bayco; 16.40: de schoolbel; 17 00: cello en pianomu ziek voor de Jeugd; 17.30' Skymasters; 18 00: nieuws: 18.15: Tom Erich, plano; 18.30: prof v. Hoik over verantwoorde lijkheid; 19.00: voor de kleuters; 19.05: Tom Poes en het geheimzinnige huls: 19.15' beroemde liederen reeksen: 19 45: radiokrant voor werkende vrouwen: 20 00: nieuws; 20.05: de theosofische beweging. 20.15: bonte Dlnsdagavondtrein; 21.30: verzoekprogramma- 22.3 5: buitenlands overzicht door H Ch. G. J. v. d. Mandere; 22.30: beroemde liederen reeksen: 23.00: nieuws 23.15—24.00: werken van Gla- zoenof MINISTER GIELEN BEZOEKT DE STUDIO'S. De minister van O., K. en W dr. Jos Gielen, heeft Zaterdag een bezoek ge bracht aan de radiostudio's te Hilver sum Tijdens zijn rondwandeling, waarbij de minister begeleid werd door de rege ringscommissaris mr Kesper en het be stuur der Radio-Unie. stelde hij vele vragen. Aan het slot zeide hij een uit muntende Indruk te hebben opgedaan. Op 20 Januari zal het bestuur der N.R.U. ten departemente nog een on derhoud met de minister over het ra- dlobestel hebben. DODELIJK ONGEVAL OP HOCKEYVELD. Zaterdagmiddag werd te Bussumeen hockeywedstrijd gespeeld tussen de ad- spiranten A van 't Gooi en S.C.H.C. Sohaerweide. De 15-j. Gooi-speler Frits Sabel uit Bussum kreeg een hockeybal tegen zijn slaap en werd met een ern stige schedelbasisfractuur naar de Ma- jellastlchting te Bussum gebracht. Hier ls hij Zondagmorgen aan ae gevolgen overleden. In verband hiermede werden Zon dag alle wedstrijden van de hockeyclub 'l Gooi afgelast. NEDERLANDS JOURNALIST IN ITALIË BEROOFD. De politie van Napels deelt mede. dat de Amsterdamse journalist P. van Doo- ren Zaterdag in de trein NapelsRome door twee mannen overvallen en be roofd is. Van Dooren, die zich voor enige lichte kwetsuren aan het hoofd moest laten behandelen, zeide dat de mannen hem beroofd hadden van twee koffers, bevattende zfjn fototoestel, en geldbe dragen van 12.400 lire en 1200 dollar. (U.P.) District I, le kl.'tGooiHaarlem 1—1; AjaxVolewijckers 00; Neptu- nusXerxes 02; RFCZecburgia 1 0; Hermes DVS—HBS 1—0. 2e kl. A: SDW—Volendam 1—1; Elinkwijk—KFC afg.; ZFC—Water graafsmeer 20; DWVHilversum 40 Alm. BoysHercules 12.» 2e kl B: TOGDe Spartaan 21; WFC—Westfrisia 2—4: AFCUW 0—1 OSV—Velox 2—0. District II, le kl.: ADO—Stormvogels 1—0; DFC—Blauw Wit 1—0; .DOS— Sparta 3—1; Feyenoord—DHC 10; E DOExcelsior 01. 2e kl. A: De KennemersVelsen 00 ViosEmma 02; GoudaCoal 21; DCVVUC 1—2; ScheveningenFortu- na 31. 2e kl B: Quick—HW 0—2; UVS— SW 00: VFCOvermaas 25-3; Unitas BMT 7—1; RCHCW 4—2. 3e kl. A: Woerden—TYBB 3—1; SJC HBC 0—1; Hlllinen—I.FC 1—1; Wes terkwartierAlphen 0—1. 3e kl. C: VOC—Poortugaal 1—1; DCL ON A 1—2. 3e kl. F: SIOD—Blauw Zwart 1—5: LeonidasAlblasserdam 32; HOVV CS 2—2; TonegldoFluks 1—3. 4e kl. A: 's-GravezandeDe Jagers 43; KranenburgArchipel 1—3: Al- phla—DUNO 2—1; DHLWestlandia 2 1; OliveoLente en Snel 72. 4e kl B' HPSV—Alph. Boys af-?.; R AVA—GDS 1—0: Quick Steps—DOCOS 2—1; SpoorwijkVoorburg 0—1; VDS— Terlaak afg. 4e kl. C: Lugdunum—Bodeeraven 0 1: BSM—Rijswijk 0—5: DOSR—WSB 3o: Teyl ineenHiltecom 20. 4e kl D: Schoon hoven orissa nt afg. SaturnusVOGEL 27HDVBTC 44; DelftRoodenburg 0—2. 4e kl E: Wilhelmus—DSO 2—1; LD \VS—Zwart Blauw 4—1" Te Werve—V VP 4—3; HaastrechtSOA 5—0; KR VC—Rouwkooü 21. 4e kl. F' Waddinxveen—Ber^nmbacht o2: MoordrechtOudewater?Am- merstolsp SVGouderak afg.: Stelwyk Donk 35. District. ITT, le kl.: Heracles—NEC 41; VitesseEnschede -4—2: Ensch. BovsZwolse Bovs 23: AO OWWa peningen 01: QuickGo Ahead 00. District IV. le kl.: Juliana—De Soech- ten afg.: Sitt. Boys—Lonea 2—0; Eind hovenHelmond 31; TSCDe Baro- nle/DNL 1—1; BW—Maurits 1—2. District V, le kl.: Leeuwarden—Frisia 1_1; AchillesSnoek 3—1: Veendom— Emmen 2—1; GVAV—HSC 2—3. Hee renveenVelocitas 31 District VI. le kl Bra bantla—Sport club Emma 1—2; Helmondia—WV 13 't Gedrang op de ladders 2e Klasse B. SW 14 26 UVS 13 11 RCH 13 21 Unitas 12 9 Quick 12 16 VFC 13 9 HW 13 12 Overm. 13 8 CW 11 11 BMT 41 2 ODS 11 11 3e klasse A. HBC 13 21 Woerden 13 10 SJC 13 16 West.kw. 12 9 Alphen 12 15 Hillinen 12 8 TYBB 12 14 ASC 11 6 LFC 12 11 4e klasse B. HPSV 13 25 DOCOS 14 13 VDS 13 19 GDS 14 9 Voorburg 13 17 RAVA 14 9 Alph. B. 13 14 Terlaak 13 7 Spoorw. 13 13 Quick St. 13 7 4e klasse C. Lugd. 11 17 DOSR 11 11 Rijswijk 12 16 BSM 13 8 Teyling. ,12 14 WSB 12 7 Bodegr. 12 14 Hillegom 12 7 Lisse 11 12 4e klasse D. Roodenb. 12 18 HDV 11 11 Schoonh. 12 14 VOGEL 12 11 Delft 12 13 DVC 10 5 BTC 12 13 Florrisant 9 3 Saturnus 10 12 4e klasse E. Haastr. 14 23 Te Werve 13 12 Wilhelm. 13 20 SOA 13 11 LDWS 13 19 KRVC 12 8 DSO 13 18 Rouwk.. 13 6 WP 13 12 Zwart BI. 13 1 k._ NAC—Bleyerheide 04; Limburgia—M VV 01; NOADVlissingen 20. ZATERDAGMIDDAGVOETBAL. Om de KNVB-beker. SVGT—CSVD 1—8CNV—Rode Haan. 63; ScheveningenRCL 13; Rijnsb. Boys—VWS 4—2; GWS—Ec-So 3—5. L.F.C. speelde gelijk HARDE WEDSTRIJD. De jaarlijks terugkerende wedstrijden tussen Hillinen én LFC blijken meer en meer het karakter te krijgen van j een wedstrijd, die kost wat kost ge wonnen moet worden. Fel werd er om de overwinning gestreden. Dit kwam vooral tot uiting toen LFC met 10 voor kwam te staan en Hillinen over ging tot te hard spel, dat hun uit eindelijk de gelijkmaker bezorgde, maar het spel niet ten goede kwam. Toen LFC, onder de goede leiding van scheidsrechter Trumpie. aftrapte, nam Hillinen direct het initiatief over en belegerde de LFC-veste De verdediging der bezoekers bleek echter in goede conditie en de Hillinen-voorhoede kreeg niet veel kans om gevaarlijk te worden. De geel-zwarten probeerden het met snelle uitvallen, die een doorlopend ge vaar opleverden voor de steeds ver op gedrongen Hillinen-verdedlging. Uit een van deze snelle uitvallen, gepaard gaande met goed samenspel, wist H. Bijl van korte afstand hard in te schieten (01). Fel kwamen de gast heren opzetten en de scheidsrechter moest enkele waarschuwingen uitdelen om de spelers in toom te houden. Na de rust waren de bordjes verhan gen en speelde LFC met de wind in de rug. De ballen werden echter steeds te hard gespeeld, waardoor zij grotendeels eei. prooi werden van de stug verdedi gende Hillinen-achterhoede. Na 20 min. kreeg Hillinen even over het midden veld een vrije schop te némen, die op schitterende wijze werd benut (11). De Leidenaars togen toen ten aanval, tot zelfs de beide backs staan over het midden, maar gedoelpunt werd er niet meer. FEUILLETON Mijnheer MelviVs ivonderlijke fantasie door W. a LANE CRAUFORD 10). Henry ging voor de haard staan. „Het is een vervelende geschiedenis." zei hy, terwyi hy een sigaret aanstak. Daar Christopher niet wist, of hy de verdwyning van Tobias bedoelde of het overiyden vah zyn zwager, gaf hij geen antwoord. „Ik weet niet, «vat er met die kinde ren moet gebeuren." zuchtte Henry, terwyi hij woedend aan zijn sigaret trok. „Bedoel je Marjorie's kinderen?" in formeerde Michael. Henry knikte en zei kwaad: 'George heeft ze zonder 'n cent achtergelaten." „Michael slaakte een uitroep van verbazing. „Ik begrijp niet, wat George met zyn geld heeft gedaan," mopperde Henry, „liij had een uitstekende practijk. Hy had een uitstekende practijk. al jaren lang, en nu iaat hy niet alleen niets achter, maar hij heeft zelfs schulden." Hy rookte een moment zonder iets te zeggen. „De pnrctyk zal natuurlyk wel iets opbrengen," zei hy toen, „maar dat zal ternauwernood voldoende zyn om de schulden te dekken en dan zullen zyn kinderen drie jonge kinderen ge heel afhankeiyk zyn van liefdadigheid. Hij -sprak met grote bitterheid. Hy had nooit van zijn schoonbroer gehou den, hy was er nooit mee ingenomen geweest, dat zyn zuster hem getrouwd had. maar hy had toch altyd gedacht, dat de man er financieel tenminste bchoorlyk voorstond. Hy was in de tyd \an het huwelijk een man van middel bare leeftijd geweest, die reeds vele ja ren een behooriyke practyk had en een zeer goed inkomen verdiende. En er waren nooit tekenen van financiële nioeilykheden geweest: een groot huis. twee dienstboden, en toen de kinderen kwamen. een kindermeisje. George Dimsley had of ver boven zijn stand geleefd', of. zoals zyn broeder vermoed de, hy had grote sommen verloren met ondoorzichtige speculaties. In ieder ge val was- zyn gedrag zeer te laken ge weest Henry had dit gezegd en met zoveel klem, dat het Luke Dimsley pijniyk had getroffen. „Waar zyn de kinderen nu?" vroeg Michael. v „Ze zyn in het huis met de gouver nante. Daar kunnen ze nog een tijdje blijven, maar na Kerstmis loopt de huur af en waar ze dan naar toe moeten, weet ik niet." „Hebben ze geen familie?" „Luke Dimsley, dat is hun oom en dan is er nog een oud-tante van de kant van hun vader: maar Luke heeft zelf al een huis vol kinderen en maar heel weinig geld en de oud-tante is een griillge oude vrijster „En is dat alle familie, die ze hebben?" „Dat is alles." „Niet helemaal," zei Christopher rustig, „ze hebben nog een rUke oom." Henry keek hem verbaasd aan. „jy." De ryke oom maakte een ongeduldige handbeweging. „Nu Ja, het spreekt van zelf, dat ik voor ze zal doen, wat ik kan." Er was een lange stilte. „Heb je de kinderen gezien?" vroeg Michael. „Ja. het zyn rustige, welopgevoede kinderen." „Arme kleine weesjes," zuchtte Mi chael, „geen geld en geen tehuis." Henry knikte droefgeestig en er was opnieuw even stilte. „Kunnen we ze niet hier halen?" Het was Christopher, die dat zei en Henry keek hem aan met bgen wyd- open van verbazing. „Hier!" hygde hy. „Waarom niet?" „Ja, waarom niet?" beaamde Michael, opgetogen over die eenvoudige oplos sing. „Hier!" herhaalde Henry, alsof hfj zyn oren niet geloofde. „Een zwerm kleine, drukke kinderen hier!" „En je zei, dat het rustige, welopge voede kinderen waren," herinnerde Christopher hem. „Nu ja. zo waren ze gedurende de tien minuten, dat ik ze gezien heb; maar er ls er een van acht, een van zeven en de jongste is vier!" „Maar ze hebben een gouvernante, is het niet?" „Ja, ze hebben een gouvernante." „Nu, laat die ook hier komen." Henry was nog niet over zyn verba zing over het voorstel, dat hij de kin deren zou nemen, heen. „Ze zullen een beetje leven in de brouwerij brengen," waagde Michael. Henry keek hem woedend aan. „O, ja. ze zullen stellig een beetje le ven in de brouwerij brengen", zei hy sissend, „zy zullen schreeuwen en hui len en de trappen op en neer rennen; ze zullen Indiaantje spelen en de hele dag een hels lawaai maken. Ze zullen de kat plagen, met de meubelen smyten. met modderschoenen op de tapyten lopen, het behang scheuren, de gordynen naar beneden sleuren en het huis in een gek kenhuis en een hel veranderen". (Wordt vervolgd! 39). Ja. Panda had natuurlyk ook zorgen over Joris Goedbloed, hoewel die dat eigenlijk niet verdiende. Maar de straf, die de sultan hem had opgelegd, was erg streng en Panda was het niet met zich zelf eens, of hij hem moest proberen te redden of niet. Voordat hij het hierover met zichzelf was eens ge worden, kwam echter de oase, die hij zocht, in zicht. De fakir die laar woon de. zat in de schaduw na te denken en ontving hem vriendelyk. „Ik zoek het vliegende tapyt van de sultan-" begon Panda. „Men heeft my verteld, dat U wist waar ik dat zoeken moest!" „Juist!" zei de fakir. „Zéér juist! Acht en twintig manen geleden zag ik het in snelle vaart door de lucht bewe gen. Het kwam van de hoofdstad en nam de koers Zuidoost-ten Zuiden, met een snelheid van ongeveer honderd-en- tien kilometer per uur. Dat is alles, wat ik er van weet. Niet veel, doch nauwkeurig!" U.V.S. ontfutselde S.V.V. één punt WIND BLIES WEDSTRIJD KAPOT. Doodmoe, maar gelukkig lachend, zochten UW.S. en S.V.V. - na 90 minu ten een hopeloze strijd met de wind te hebben geleverd broederlijk de kleedkamers weer op. U.V.S. met het aangename idee de tweede club te zijn, die in deze compe titie de Schiedammers een puntje af handig maakte; de S.V.V.-ers tevreden met het feit. dat hun ongeslagen re cord niet uil de wereld was geholpen. Met dit 00 gelykspel kregen onze stadgenoten, als wij héél eerlijk zijn, iets meer dan zy verdienden. Voor zover er met de storm van goed voetbal sprake kon zyn, hadden de mensen uit de jene- verstad, over het geheel bekeken, het beste van het spel. Het aantal genomen corners is daar van een goede maatstaf. Voor rust toen S.V.V. de storm in de rug had, mochten haar vleugelspelers 16 maal naar de hoekvlaggen wandelen, na de pauze toen iedereen veronderstelde, dat de beurt aan U.V.S,. kwam namen de bezoekers er nog eens acht voor hun rekening, terwyl de gastheren het over de hele wedstryd niet verder brachten dan 2 stuks. Een Schiedamse overwin ning zou echter zeer onvriendelyk tegen over de handwerkende U.VB.-defensie zyn geweest. Als paarden sjouwden de Leidse verdedigers en gaven vooral ln de eerste helft toen heel Schiedam, geassisteerd door de styve bries, voor Breyer's heiligdom opereerde, de S.V.V.- bacics ver over de middellijn met de hapden in de zy op hun gemak stonden te rusten de gevreesde rood-groene voorhoede niet veel kans een behooriyk schot te lossen Speciaal Koolhaas be hoorde in deze periode tot de uitblin kers, overal waar iets te doen viel zagen wij zijn blonde hoofd onduiken. Voor rust zette U.V.S. sporadisch zelf een aanval op touw. De enkele flitsende uitvallen gaven echter voldoende ver trouwen in de dingen die straks met de halve orkaan mee zouden komen. Pech voor U.V.S., maar na het draaien bleek de wind even adem te willen scheppen en blies iets minder hard. Enerzijds kwam dit het snelpeil ten goede, anderzijds noodzaakte het de U .VS.-middenlinie sterk verdedigend te gaan spelen om de snelle Schiedamse aanvallers in bedwang ie houden. Een priezelig groot gat ontstond hierdoor on het. middenveld, wat ten gevolee had. dat. de blnnensnelers Fosel en Kante been veel te veel moesten gaan holen. De voortreffelijke voorzetten van Sioos en Verhoogt, die heiden op een goede wed- strlid mogen terugrien. kwamen toen merendeels bil De Wolf terecht, die het, alleen ook niet kon dopn. daar zorgde de Schiedamse soil Schiindel wel voor Een kwartier voor tild glne het. enkele momenten iets beter en z^gen wli pnpde schoten van Kantehpen Süoos n» Wolf en Verhoogt, voor het grootste deel van té verre afstand om Onsrhoor de SW-doelman, in verlpgenhpld tp bren genAan de anderp kant hipeV de SchiPdamsp vnnrVipoHe pohfpT- ook een kamn'oon i" hpt regeer» v«r> l-on<;r>n t,- dat. d° vortre hteni* hipof het nemen van de giste corner liet de scheidsrechter inrukken Goed» J T\ W S. TWEE MAN UIT HET VELD GESTUURD. Het begin was voor de Hagenaars hoopvol, want al spoedig namen zy de leiding door een zeer goed doelpunt van dc midvoor. LDWS werd daarna sterker en na dat Piket had gelijk gemaakt, was het B. v. d. Weyden. die de thuisclub de leiding gaf 2—1. Het spel van Zw. Blauw werd daarna veel te fors, maar gelukkig greep de scheidsrechter goed in. Een aan LDWS toegekende strafschop werd door Schreuder onhoudbaar ingeschoten en I met 3—1 kwam de rust. Na de hervatting was het spel' van Zw. Blauw nog ruwer, maar nadat een der spelers door de scheidsrechter, en een tweede door de aanvoerder van het veld was gezonden, werd het iets rusti ger. Intussen kreeg de voorhoede der gasten enkele byzonder fraaie kansen, die door onbesuisd schieten verloren gingen. Aan de andere zijde hield de Haagse verdediging zich kranig; toen evenwel de doelman een ingeschoten bal losliet, was Siera er vlug by om onhoudbaar in te schieten 4—1. Roodenburg blijft in de running door overwinning op Delft Roodenburg schijnt haar kampioens Illusies nog niet te hebben laten va ren. In Delft werd gisteren een van de moeilijkste klippen omzeild en de volle buit mee naar Leiden genomen. Roodenburg startte met een harde tegenwind en belegerde het Delft-doel. wat blijkt uit de 15 corners, die voor de rust werden genomen. Het duurde ech ter 28 min voor Van Dorp uit een voor zet van Choufour de score kon openen '01). Enkele minuten voor rust ver grootte dezelfde speler uit een goede voorzet van links op keurige wyze. de Leidse voorsprong (02). Na de pauze verscheen Roodenburg met een gewijzigde, min of meer ver dedigende. opstelling in het veld. Pola- nen fungeerde als derde back, terwyl Moraal de spilplaats bezette. Verder speelde Roodenburg met teruggetrok ken, zwervende binnenspelers en een driemans voorhoede met W. v. Dorp als midvoor Roodenburg was ondanks deze verdedigende opstelling toch de gehele tweede helft in de meerderheid: Het elftal was een goed sluitend geheel zonder zwakke plekken. -Het Delft-doel werd echter niet meer gevonden en met een 20 overwinning handhaafde Roo denburg zich als no. 1 op de ranglijst. Lugdunum miste strafschop en verloor In een van beide zijden zeer slecht gespeelde wedstryd, waaraan de hin derlijke wind niet vreemd was, heeft Groen-Wit 2 kostbare punten ver speeld. Er dient in de resterende wedstrijden ernstiger worden aan gepakt! Bodegraven had voor rust het wind- voordeel. doch desondanks had Lugdu num het beste van het spel. By een Leidse aanval bewerkte één der Bode graven-backs de bal met de hand en de scheidsrechter wees onverbiddeiyk naar de beruchte stip. Pardon miste echter jammerlijk. Daarna was Bode graven alleen aan bod en uit een voor zet van de rechtsbuiten wist linksbui ten Blonk te doelpunten (01). By Lugdunum moest Teeuwen zich laten vervangen. Onproductiviteit der Bode graven-voorhoede was oorzaak, dat de stand met rust 10 bleef.' Na de hervatting verdedigde Bode graven met man en macht, vooral de Jeugdige Bodegraven-keeper was in deze periode byzonder op dreef. De mooiste kansen werden om zeep ge bracht, door hoog over of net naast te schieten In de laatste minuten dach ten wy Kommer nog geiyk te zien ma ken, maar ook hij zocht het doel te hoog. Een kleine Lugdunum-overwin- ning had de verhouding beter weerge geven. Verrassende eerste nederlaag van E.D.O. tegen hekkesluiter Excelsior STANDEN DER EERSTE KLASSERS. District I. Haarlem 13 19 HBS 13 12 Xerxes 14 18 Neptunus 14 12 Ajax 13 15 't Gooi 13 10 VSV 13 14 Volewyck. 14 10 HDVS 13 14 RFC 14 10 Zeeburgia 14 14 District IL EDO 13 20 Sparta 14 12 Feyenoord 13 19 DWS 13 11 DFC 13 16 DHC 12 10 ADO 13 15 B.-Wit 14 9 DOS 13 14 Excelsior 12 4 Stormv. 14 14 District m. AGOW 13 16 Be Quick 12 12 Heracles 13 16 Wageningen 13 12 Quick 14 16 Zw. Boys 13 10 Ahead 12 15 E. Boys 12 9 NEC 12 14 Vitesse 12 7 Enschede 14 13 District IV. BW 13 18 Maurits 10 10 Willem II 13 17 Cpechten 11 10 Sitt. Boys 11 16 Baronie 12 10 Juliana 12 15 TSC 13 7 Eindh. 12 15 Helmond 13 4 I.ONGA 14 12 District V. Heerenv. 14 26 Sneek 12 11 Be Quick 14 24 Emmen 14 9 GVAV 13 18 Achilles 15 9 Frisia 14 15 Leeuward. 14 8 Velocitas 15 13 Veendam 14 7 HSC 13 12 District VI. PSV 13 21 Sp. Emma 12 11 NOAD 13 16 WV 12 10 MW 12 15 Brabantia 12 10 L'burgia 13 15 Helmondia 13 10 Bleijerh. 12 14 Vlissingen 12 1 NAC 12 13 H.B.C. bijna kampioen Onder grote belangstelling vond gisteren de ontmoeting SJC—HBC plaats, waarby HBC enigszins op for- tuinlyke wyze met 1—0 uit de stryd kwam. Deze voor SJC onbevredigende uitslag is dubbel jammer, omdat haar kleine kans op het kampioenschap hier mede te niet is gedaan. Toch mogen de SJC-ers op een goede wedstryd terug zien. waarin zy toonden een volwaar dige tegenstander te zyn. Met wat meer geluk hadden zij zeker een beter resul taat bereikt. Reeds vanaf het begin kon men constateren, dat beide clubs elkaar geen duimbreedte toegaven, waardoor de aanvallen zich snel afwisselden. Na 20 min, wisten de SJC-ers te doelpunten, wegens buitenspel werd deze goal niet toegekend. Fel bleven de SJC-ers op de bal zitten en even later werd de HBC- doelman weer gepasseerd, doch toen bracht de lat uitkomst, en na enkele hachelijke momenten werd de bal weg gewerkt. Met blanke stand ging de rust ln. De tweede helft was een getrouwe copie van voor rust, alleen speelde HBC iets meer teruggetrokken, waardoor de thuisclub meer in het offensief kwam, van een overwicht was echter geen sprake, want ook de HBC-ers wisten menig gevaariyke aanval op te zetten. Toen het spel een half uur oud was paf hun linksbinnen een strakke voor zet, welke op fortuiniyke wijze in het SJC-doel verdween. Het laatste kwar tier zetten de SJC-ers alles op alles om de achterstand in te lopen en hoewel zich goede kansen voordeden gelukte dit niet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1948 | | pagina 2