T andarts-assistente Dienstbode TIELEMAN DROS UITGIFTE van 660.000 gewone aandelen aan toonder, HEÏÏE WERKSTER r Dameshoeden Herenhoeden Nieuwe herenhoeden 12.50 - 18.75-24.90-27.50-29.75 VANVELSEN SPORT Centraal Instituut voor Opleiding van sportleiders. Naar wij vernemen zyn de voorbe reidingen tot de stichting van 't „Cen traal Instituut voor Opleiding van Sportleiders" zover gevorderd, dat mag worden aangenomen, dat deze inrich ting op 1 Januari 1948 zal kunnen worden geopend. Het instituut wordt gevestigd op hetf landgoed „Duinlust" in Bloemendaal, Het gebouw, de bijbehorende terreinen en de plaatselijke oefengelegenheden lenen zich uitstekend voor het gestelde doel, namelijk leerkrachten te kweken op het gebied van de lichamelijke op voeding en de sport te kweken, die, na volbrachte studie, hun arbeidsveld zullen vinden huitcn schoolverband. Aan de opleiding kan uitsluitend door manlijke personen worden deelgenomen. Wel ligt het in de bedoeling van de rijksinstan ties om in de toekomst, wanneer de re sultaten van dit instituut bevredigend zullen blijken te zijn, óók een Centraal Instituut voor vrouwen te stichten, De duur van fle opleiding is vastge steld op maximaal twee jaar. De leerkrachten zullen worden aange- (b)Roodenb. (b): VTLUVS (b); Ter LeedeLugdunum (b). c: GWS—Rijnsb. B; LPC (b)—RCL; Lugdunum Cc)UVS (c). d: Katwijk (b)—Roodenb. (e); Val ken B.— Quick B. fd); Roodenburg (d) Noordwijk (b): UVS (e)Rouwkoop (b). e: Poreholte (a)DOCOQ (a); SJC (a)Lisse (a); Warmunda (a)Lisse (b); WLV (a)—WSB (a). f: Alph. B.SJZ; Haterswoude Stompw. B. g: DOCOS (b)—Foreholte (b); WSB Cb)—SJC (b); Lisse (c)Warmunda (b); Lisse (d)—SJC (c) ZATERDAGMIDDAG-COMPETITIE K.N.V.B. Programma voor morgen. District II, 3e klas 3:' Zwaluwen V Excelsior P; VVGZ—Quick Bovs; CSVD —Oranje Wit; Capelle—SSSK; ARC— Rijnsb. Boys, S. Swanenburg. 4e Klas A 4; Ornas—PTT; Noordwyk —Semper Altlus; LeidenCNV; Kat wijkTer Leede; 's-Gravenz. SVJAC. Res. 3e klas A: Die Haghe 2—CSVD 2; Rijnsb. Boys 2—JAC 2: Semper Al- tiur 2—ARC 2. BRIDGE. Viertallencompetitie ..V.O.G." - De uit slagen der 2de ronde van de viertallen- compltltle van ,V.O.Glulden: lste klasse: Team Kuilman wint van Prof. dr. B. G. Escher 25 JAAR HOOGLERAAR. sa ties n seDleecd6 ovtóeftSSSSTE ,team Wakk 29 teamThoo. rüks^^nties hebben reeds op brede A Staay met 28 p, basis contact met de nationale sport bonden gezocht en over het algemeen werd de stichting van het instituut, waarvan er in de wereld maar zeer wei nigen zijn, toegejuicht. VOETBAL K.N.V.B. afdeling Leiden PROGRAMMA VOOR ZATERDAG. KI. 1: Lisser B. 1—Koudekerk 1; RCL 1—Katwijk 2 Quick B. 3—Noordwijk 2. 2A: ARC 3—Lisser B 2; GWS 1 Leiden 2- T. en D. 1—Noordwijk 3. 2B: Katwijk 3—MSV CNV 2— Quick B. 4- Valken B 1RCL 2. 3 A: VWS 2—ARC 4: NSA 1—Quick B. 5. 3B- SVOW 2—Rijnsb. B. 4; Wou. brugge 2—T. en D 2;Ter Leede 3— Noordwijk 4. 4 A: Lisser B 4—SVOW 3: Quick B. 6—Ter Leede 4. 4 B: MSV 2—Valken B. 3; Koudekerk 3—Woubrugge 3; Noordwijk 6—RCL 4. Junioren. A: Katwnk (A>—Quick B. (A>; Lis ser B—GWS- Noordwük (Ai—CNV. B: RCLAÏphen; SVOW-Koudekerk; ARC—Woubrugge. C: Rijnsb. B. (BI—Katwijk (B); Quick B (Bi—Katwijk 'Cl: ASC-VWS Adspiranten. a: Lugdunum (a)—Noordwijk (a); Roodenb. (a>— ASC; UVS (a)Quick B- <a). b: Lisser B—Oranje Gr.; Quick B. 200 m. Schoolslag heren: 1. J. van Oudenbosch (G) 3,12; 2. A. Roobol (L) 3.12.2; 3. W. Stomps (L); 4. M. Leclerq (G). 50 m. Borstorawl jongens: 1. W. de Lombaert (G) 31,8; 2. M. Claeys (G) 32.3. 3. B. Erades (L); 4. A. v. d. Wijn gaard (L). 50 m. Schoolslag meisjes: 1. P Dries- sen (G) 46,6; 2. H. Arbouw (L) 46,9; 3. A. de Mey <L); 4. N. Louwerens (G). 3 x 100 m, wisselslagestafettedames: 1. Leiden (J de Jong, L. Mens, D. Stomps) 4.24,8; 2. Gent 4.51,8. 100 m. Rugslag heren: 1. H. de Tombe (L) 1,15.8; 2. R. Slerens (G) 1,20,9. 3 x 50 m. wisselslagestafette jongens: 1. Gent 1,51,2; 2. Leiden 2,10,4. 3 x 50 m. wisselslag estafette meisjes: 1. Gent 2,9; 2. Leiden 2,10,4. 3 x 100 m. wisselslagestafette heren: 1. Leiden II (J. v. d. Reyden, A. Roo bol, C. Stomps) 3,58,6; 2. Lelden I (H. de Tombe, W. Stomps, J. IJdens) 3,59; 3. Gent I, 4. Gent II. WATERPOLO-LES. SpOFtSp JUltCrS Het was geen ..wonderteam'\ de Gent- A1 hen u Zondag de thdi6Wed. se waterpoloploeg, maar de heren spe- striJd tegen TYBB met het volgende elf- len toch een prachtige partij! In tech-i tal: Goedhart.Bouthoorn, Oosterman, Van niek. snelheid, combinatie-spel en pro- Heijnlngen, Dijkman, Van Greunlngen, ductiviteit waren de Belgen over alle 81uis, Van Leeuwen, w. Tulnenburg, linies de meerderen van onze stadge- IJ^fman®£ d^en' dkJir,aafJ° ,daÏÏS„„hU£.,befl wedstrijd spelen z/ontvangt de deden, er maai van te maken, wat er j kampioen van het vorig jaar! De Hage- van te maken viel. De uitslag, 92 voor naars zijn nog ongeslagen en komen te- de Gentenaren, zegt voldoende! De Bel- genover de volgende ploeg te staan: gen zwommen zich steeds schitterend Roovakkers, Rossenberg, Varkevlsser. Poll vrij, en daar kwamen de doelpuntenI ïïiann'XTPosJ;' Guwerllng, Ludlage, Bave- Direct al 01, een overdonderend be- i Noordm/an. Van Schoten en Van gin, maar nog was Leiden niet verlo- KoIom1 Bruyne Nederiand team Smit wint van team Kuipers met 8 punten- team Schilthuizen gelijk met team Woldrlng 6 punten. 2de klasse Team Horrée wint v; team Ammerlaan met 9 punten; team Blom wint van team Raar met 27 minten. Sde klasse: Team Kooien wint van team Nolles met 36 punten: team Baarda wint van team Grommé met 30 punten, team Nleboer gelijk met team Vlasveld. 2 pnt. BILJARTEN. Biljart-Matadoren in Zomerzorg Het was een uitstekende gedachte, om de nieuwe biljartzaal van ..Zomerzorg" in tewijden met een paar partijen, zo als we ze in Leiden helaas maar zelden zien, maar waartoe nu toch wel de mogelijkheid geschapen is! Onze stad genoot Teegelaar ontmoette in een par tij van 400 caramboles-cadre zijn oude rivaal Lubach uit Den Haag. Teegelaar was niet in zijn grootste vorm, hetgeen niet zo verwonderlijk is als we in aan merking nemen, dat de organisatie van het geheel voor een deel op zijn schou ders rustte. Een biljarter moet zich vol komen geconcentreerd aan zijn spel kunnen wijden! Lubach maakte de partij uit in *22 beurten, stootte in de 12e beurt een virtuoze serie van 111 bij elkaar en kwam op een gemiddelde van 18,18. Teegelaar kwam niet verder dan 225 punten. De uitslag werd dus: Lubach 400 22 111 18.18 Teegelaar 225 22 25 10,22 De tweede en laatste partij die tussen Piet do Leeuw en Metz, stond op een hoger niveau, hoewel de biljarters ken nelijk last hadden van de gloednieuwe wedstrijdtafel, die volgens kenners nog niet warm genoeg was en nog niet vol doende ingespeeld. Met een magistrale serie van 100 nam De Leeuw een be slissende voorsprong om de partij ten slotte uit te maken in 16 beurten. Metz gaf behoorlijk partij, doch bracht het niet verder dan 260. De Leeuw 400 16 100 25— Metz 260 16 74 16.25 Voor het begin van de eerste partij werd de zaal door de heer Verzijp, voor zitter van de „Poort van Cleef" officieel geopend. Hij heette in het bijzonder welkom de Belgische biljarters fdie Za terdag in Zomerzorg tegen Leiden uit komen), enkele afgevaardigden van de Leidse en 's-Gravenhaagse Biljartbond en de heer Salamon van de biljartfa briek „Wilhelmlna". De heer Kanis, directeur van Zomerzorg werd ten slotte een bijzonder aardig bloemstuk in de vorm van een biljart aangeboden. Morgen zal het 25 jaar geleden zijn. dat pro,f. dr. B. G. Escher zfjn ambt aanvaardde als gewoon hoogleraar in de aard- en delfstofkunde, palaeon- tologie en kristallographie aan de Leidse Universiteit. Berend George Escher is 4 April 1885 te Gorlnchem geboren. Hij bezocht achtereenvolgens de Rijks Hogere Bur gerschool te Leeuwarden en de Kan- tonschule te Aaran in Zwitserland, waarna hij studeerde aan de Technische Hochschule te Zilrich voor machine ingenieur. Na ook het diploma als vak leraar in de natuurwetenschappen te hebben behaald, promoveerde hy in 1911 aldaar tot doctor in de natuurwe- chung des Carbons an der Nordseite des Tödi". Van Mei 1911 tot October '12 was hij als assistent werkzaam bij prof. Eug, Dubois te Amsterdam, alwaar hij ook privaatdocent voor de tectonische geo logie en petrografie was. In laatstge noemd jaar werd hy benoemd tot con servator aan het te Delft gevestigde In stituut voor Mijnbouwkunde, nader hand tot privaat-docent aldaar. Van 1913 tot 1916 was hij als geoloog ver bonden aan de Maatschappij tot het verrichten van mijnbouwkundige wer ken te Heerlen; hy maakte toen drie dienstreizen naar Roemenië, waar hij enige petroleumvelden onderzocht. In April 1916 ging hy over in dienst van de B. P. M. en vertrok in Juni van dat jaar naar Ned.-Indië, waar hij te Wel tevreden de functie van geoloog bij die maatschappij bekleedde. In de daarop volgende jaren verrichtte hij om. on derzoekingen op aardolie-terreinen op Java, Sumatra, Borneo en Ceram. In Mei 1921 keerde hij naar ons land te rug, waar hij het volgende jaar oe- noemd werd in zijn tegenwoordige functie van hoogleraar-directeur van het Rijksmuseum voor Geologie en Mi neralogie. Zijn inaugurele oratie op 11 October 1922 behandelde het onderwerp Oorzaak en verband der inwendige ge ologische krachten". Behalve een leer boek over algemene geologie „De ge daante-veranderingen onzer aarde (1916) verschenen van zijn hand „De methodes der grafische voorstelling waarvan in 1934 een tweede druk verscheen. „Algemene geologie (1934) .algemene mineralogie en kristal lografie" (1935) benevens een hon derdtal artikelen over geologie en aan verwante vakken. Gedurende de bezettingsjaren *tond prof Escher in de voorste rijen van het verzet der Leidse Universiteit, zodat hy al spoedig door de Duitsers als gyze- laar naar Sint Michielsgestel werd over gebracht. Na de bevrijding van het Zui den van ons land werd hij benoemd tot rector-magnlficus der nood-universiteit te Eindhoven; na de algehele bevry- ding volgde hij prof. dr. W van der Woude op als rector te Leiden. Hi x wachtte hem een bij uitstek druk en moeilijk jaar: de heropening en recon structie der Universiteit, meerdere Ko- ïyii aiaaar lot aocior in ue iuuuui«x- 5.11 uaic uc, „-«„«Hp tenschappen op een dissertatie getiteld 1 ninklijke bezoeken en de ^"P „Ueber die pratriasische Faltung in den wirtctrm Churchill, wie j Westalpen mit besonderer Untersu- van Winston Churchill, wie hJJ Paterskerk de doctorsbul uitreikte en de stichting der Civitas Academica Morgen vindt in de kring van zyn naaste mede werkers. vrienden en oud-leerlingen een intieme huldiging plaats, ren, want Versluis kreeg onverwacht een goede bal van Lut toegespeeld en de gelijkmaker w&s er! Daar bleef het echter voorlopig bij, wat Lelden betreft tenminste. Een verschrikkelijk schot van verre afstand door Vlerick opende het vuurwerk, 13 was de stand toen er gedraaid werd. Het werd 15, voor Lut, na verdienstelijk werk van Tege laar, het 2e en laatste Leidse doelpunt scoorde. Toen liep de score op tot 2—9 en klonk daar ln de „Overdekte" de klassieke strijdkreet van een oude vete: „tien, tien, tienl". De tiende kwam. maar net 1 seconde na het eindsignaal, jammer voor de Belgen, we hadden ze de tiende zo graag gegund Ook de Leidse Juniorenploeg kon het niet klaarspelen. Hier werd de uitslag 72 voor Gent. De Leidse doelpunten kwamen van Prevo. vertegenwoordigen in een Internationaal concours hlppique voor officieren der ge allieerde legeVs, dat 11 en 12 October m Keulen gehouden wordt, Behalve de reeds eerder vermelde eerste Donar-ploeg, 55a] ln de B-afdeling van de estafette „Dwars door Alphen" eveneens een team van Donar aan de start verschijnen. Hier zijn ze: Van der Tuuk, Verver, Stroebei; Vermond, Krult, Vrijen hoek, Mitrtelmeyer ep. SJardln. 't Is toch wei erg met de materiaal,- schaarste! In Waalwijk werd Zondag een voetbalwedstrijd na de rust gestaakt om dat de 3 beschikbare ballen stuk voor stuk de laatste adem hadden uitgeblazen. Dit Sprang (Capelle N.B.) bereikt ons het sterke verhaal, dat daar Zondag Jl. de politie op het terrein verscheen om 22 voetballers te verbaliseren, die hun competitiewedstrijd speelden. Een Sprang- gemeenteverordening zegt n.l „Geen itbal op Zondag" Zou de scheidsrech- voe- ter ook bekeurd zijn? De jongensclubs ,/Samuël' bestaan 70 jaar. DRINGEND BEROEP OP DE KERK OM DE JEUGD NIET ALLEEN TE LATEN STAAN. Het was een dezer dagen 70 jaar geleden, dat wijlen ds. S. H. J. de Wolf, eertijds pred. der Ned. Herv. Gemeente te dezer stede, het initia tief nam om in het door hem ge stichte wijkcentrum aan het Leven daal enkele jongensclubs op te rich ten, waaraan de naam „Samuël" ge geven werd. In de loop der jaren heeft zich dit werk. dat werd aan gevat in een tijd. dat vanwege de Kerk nog heel weinig aandacht aan het jeugdwerk werd geschonken, gunstig ontwikkeld en hebben hon derden jongeren, middels deze clubs, hun lichamelijke verstandelijke en bovenal geestelijke vorming ontvan- gen. Ter gelegenheid van dit veertiende lustrum werd gisteravond in het geheel bezette wijkgebouw Levendaal een her denkingssamenkomst gehouden. Nadat ds. Vossers een woord van wel kom had gesproken, volgde een tableau, voorstellende de jonge Samuël met de oude Elie in de tempel. Gelijktijdig las de voorzitter van het jubileumcomité, de heer H. F. Roman, het op deze voor stelling toepasselijk bijbelgedeelte, in aansluiting waarop hi.1 herinnerde aan het pionierswerk, dat wijlen ds. De Wolf in deze kring heeft verricht. Ds, Vossers, die vervolgens de her denkingsrede uitsprak, bracht even eens hulde aan de nagedachtenis van ds. De Wolf. Spr. herinnerde er voorts aan hoe enkele jongeren op 3 October 1877 onder leiding van ds. De Wolf bij een kwamen om de geschiedenis van Leidens beleg en ontzet, te behandelen Op deze voor Leiden zo historische dag is ook „Samuël" opgericht, van welke vereniging ds. De Wolf 14 jaar het nre- sidium heeft bekleed. Vervolgens wees ds. Vossers er op, dat het „Samuël" nooit aan leiders en medewerkers heeft ontbroken, waarvan hij met name de onder de jongens zo hoog gewaardeerde figuur van wijlen de heer A. van Borse- len noemde, die ruim 56 jaar zijn krach ten aan de vereniging heeft geschonken. Hierna zette spr. uiteen, dat het van groot belang is, dat een christelijke jeugdvereniging niet alleen aandacht besteedt aan de geestelijke vorming van haar leden, maar ook een ruime plaats inruimt voor de lichamelijke en ver standelijke ontwikkeling der jongeren. Namens het wykbestuur bood spr. ten slotte de gelukwensen aan. waarna de heer Roman dit deed namens de oud leden en de ouders, waarbij hij enige geschenken in de vorm van jongens spelen overhandigde. Met nadruk heeft de heer Roman er hJerbU n°£ opgewezen. dat hU van de kerk verwacht dat zü ook de jeugd krachtig terzijde zal staan, vooral nu ook van andere kanten zulk een ge weldige invloed op de jeugd wordt uitgeoefend. Indien de kerk haar roe ping t.o.v. het volksleven juist ver staat, zal z\j hieraan niet voorby mo gen gaan. Na de pauze zijn de beide leiders der jongensclubs de heren Van Weizen en v. d. Broek, waarvan de laatste helaas niet aanwezig kon zijn. nog gehuldigd, waarbij enkele geschenken werden aan geboden Ook de heer Den Holder, die voor een keurige zaalversiering had ge zorgd. werd in deze hulde betrokken. Aan het einde van de avond hebben de afgevaardigden van verschillende zus terverenigingen nog enkele geschenken aangeboden. Met een kort dankwoord heeft de heer Van Weizen deze avond, welke werd afgewisseld met zang van het dubbelmannen-kwartet ..Inter Nos" en muziek van het. Leids Salonorkest, gesloten. Hedenavond zullen de jongens het feest nog in intieme kring herden ken. PRIJSREGELING WASINDUSTRIE. Een aantel witwasserijondernemers is door de Leidse Prijscontrole verbali- seerd wegens het berekenen van te ho ge prijzen voor wasbehandeling. Er is onlangs voor deze bedrijven een nieuwe prij zenbeschikking uitgevaar digd, waarvan de voornaamste bepalin gen de volgende bewerkingen betref fen: Huishoudwasbehandellng (mangelen en vouwen) 44 cent per kg. of stuksprij zen, zoals hieronder enkele worden ge memoreerd. Luxe-wasbehandeling (strij ken en vouwen met de hand) 60 cent per kg. of (hogere) stuksprijzen. Prijs berekening als luxewas mag alleen plaat-s hebben wanneer de klant uit drukkelijk de luxe-behandeling wenst. Gemengde wasbehandeling. waarbij de was als huishoudwas wordt behan deld en berekend, doch sommige stuk ken door de klant voor luxe-behande ling neerkomend op wat men „op maak" pleegt -te noemen worden aangewezen; voor deze stukken is een toeslag boven het huishoudwastarief toegestaan. Enkele prijzen: Schorten, huishoudwas 18 ct.; luxewas 35 ct., toeslagboven huishoudwasprijzen voor stukken, waarvoor luxe-opmaak gewenst wordt 20 ct. Overhemden, al dan niet met vaste boord, eventueel inclusief 'een paar afknoopbare man chetten resp. 14 ct., 40 ct., 30 ct. Lange jassen resp. 27 ct„ 45 ct., 25 ct. Lakens resp. 16 ct., 22 ct., 15 ct. enz. enz, enz. LEIDS JAARBOEKJE 1947. Bij A. W. Sijthoff's Uitgeversmij. al hier is als uitgave van de Ver. „Oud- Leiden" ln druk verschenen het 39ste deel van het .Jaarboekje voor geschie denis eh oudheidkunde van Leiden en omstreken kortweg het Leids Jaarboek je 1947 geheten. Het is wederom uitge groeid tot een boekdeel van 160 pagina's en bevat tal van illustraties, waarvan T eraardebestelling J. M. W. Scheltema ENORME BELANGSTELLING OP „RHIJNHOF". In alle eenvoud en onder buitenge woon grote belangstelling, zowel van de zijde der universitaire maatschap pij als van die der Leidse burgerij, vond hedenochtend de teraardebestel ling plaats van het stoffelijk over schot van de Zondagavond op zo tragische wijze om het leven gekomen student, de heer J. M. W. Scheltema, een vooraanstaand en algemeen ge waardeerd lid vr het Leidse Stu dentencorps, die ook in het midden der studentenwereld zulk een ruime plaats innam. In de omgeving van de Kloksteeg en de Sociëteit Minerva sloegen velen het voorbijtrekken van de stoet, waarin ook een open landauer met kransen en bloemen medereed, gade. Als slippen- dragers fungeerden het Collegium van het L.S.C. Toen de rouwstoet met zijn droeve last op de begraafplaats „Rhynhof" ar riveerde, waren hier zeer velen in eerbiedige stilte vereend om nog een maal een laatste groet te brengen aan een trouw vriend en studiegenoot, die zo plotseling uit hun midden werd weggerukt. Onder hen merkten wij o.m. op de rector-magnificus der Leidse Universiteit, prof mr. J. C. van Oven, de burgemeester van Leiden, jhr. mr. F. H. van Kinschot, de commissaris van Politie, de heer R. J Meijer, maj. M. Verhoeven als vertegenwoordiger van de garnizoenscommandant, verte genwoordigers der subcommissies van het L.S.C.een deputatie van de V.V. SIj.. van de senaten der studentencor- pora uit Utrecht en Groningen, de heren W. v. d. Laan en B. de Koning namens het bestuur der 3 Octoberver- eniging, verschillende hoogleraren der Leidse Universiteit en voorts tal van studenten en ingezetenen uit de Leidse burgerij. Nadat de kist met het stoffelijk over schot in de groeve was neergelaten voerde als eerste spreker het woord de heer G. H. Hintzen, praeses van het L.S.Cdie met grote ontroering gewag maakte van de ledige plaats, welke de overledene in de kring van het L.S.C. en de universitaire gemeenschap ach terlaat. Wat wij steeds in hem hebben bewonderd, aldus spr., is de wijze, waarop hy zich aan ons-gaf. Hij kwam naar ons toe in een houding van ons .-te willen begrijpen. Vooral ook van zijn artistieke gaven hebben wij veel gepro fiteerd. De herinnering aan een trouw en belangstellend vriend zal ons steeds by blijven Vervolgens sprak de heer W. de Vogel als vriend nog een persoonlijk woord, die meende te mogen geloven, dat er weinig studenten in Leiden zijn, die zo geliefd waren als de heer Scheltema. Maar niet alleen de studenten, ook de jeugd van de Kloksteeg koesterde een stille verering voor hem. zo zelfs, dat zij 's avonds na 9 uur rond de woning van de heer Scheltema het spel staak te omdatmijnheer moest studeren. Als laatste spreker heeft de rector- magnificus. prof. mr. J. C. van Oven, namens de Leidse Universiteit en de faculteit der rechtsgeleerdheid, waar van de heer Scheltema een waardig lid was, woorden van deelneming gespro ken. Een broer van de overledene, drs. B. E. Scheltema. heeft ten slotte de aan wezigen bedankt voor hun belangstel ling en medeleven bij dit verscheiden betoond. zijn ambtsaanvaarding in 1927. De inhoud wordt o.a. gevuld door het jaarverslag van de secretaresse, mevr. J. van LeurDe Loos, een kórte kroniek van Leiden en omstreken, een aantal In M-smoriams. gewijd aan de nage dachte nds van M. G. Verwey, ir. F. H. E. Guljé, dr. C. M. de Haas, prof. dr. H. M. van Nes, R. de Wilde en H. W. Tieleman. Dr. W. C. Braat, conservator aan het Rijksmuseum van Oudheden behandelt de vraag of in Leiden een Romeins castellum heeft gelegen en schrijft ver der over een onderzoek op het terrein der voormalige abdy van Rynsburg, aan welk onderwerp ook de heer W. Glasbergen Azn. aandacht wijdt. C. J. Kortenbach schrijft verder uitvoerig over het klooster Roma, dat eertijds op het Rapenburg heeft gestaan, A. van der Vorst over de bouw van het Rijks prentenkabinet. de gemeente-archivaris mr. R. van Royen over verstoord huwe lijksgeluk anno 1593, de oud-secretaris van „Oud-Leiden" A. Bicker Caarten over een bezoek aan Leiden in 1697 en over de grafkelder der Ned. Herv. kerk te Koudekerk, mej. F. A. Ie Poole over het Priestergraf te Warmond, W. F. van der Burgh over oude drankgebruiken in het Hollandse polderland, H. A, Höwe- ler over trekschuitgenoegens in 1773, M. C. Sigal over Diderik van Leyden Gael en W. J. van Varik over de Leidse tele graafdienst in vroeger jaren. Zoals steeds een bijzonder lezenswaardig werk voor wie van Leiden houdt en zich in haar historie wil verdiepen. Hedenmiddag omstreeks twaalf uur had op de Hoge Rijndijk een nood lottig ongeval plaats. Mevr. V. uit de Rijndykstraat stak zonder op het ver keer te letten de straat over, waar zij op de ereplaats eert foto is afgedrukt 1 door een motorrijwiel werd gegrepen, van Leiden's oud-burgemeester mr, A. j Zy werd naar het ziekenhuis overge- van de Sande Bakhuyzen ten tijde van I bracht. Wetsontwerp tijdelijk nee> leggen van het Koninklijk gezag goedgekeurd. De beide Kamers der Staten Gen^ raai hebben hedenmiddag in haar verenigde zitting het wetsontwerp tot toepassing van art. 43 van de Grond wet zonder beraadslaging of stemming goedgekeurd. Beëdiging van de prinses op op 14 October ZIJ ZAL EEN PLECHTIG KARAKTER DRAGEN. Naar wfj vernomen ligt het in het voornemen, dat H.K.H. Prinses Ju liana als Regentesse van het Konink rijk der Nederlanden op Dinsdag 14 October a.s. zal beëedigd worden in een Ver- vergadering der Statcn-Gc- neraal, welke in de Ridderzaal zal worden gehouden. De beëediging zal een plechtig karakter dragen, op de wijze zoals gebruikelijk is bU de ope ning der Staten Generaal. Geen „sensationele wending" inzake Alphense 100.000 (Van onze correspondent). In tegenstelling met een courantenbe richt, dat gisteren melding maakte van een vermoedelijk opgetreden sensatio nele wending in zake de verdwijning voor enige weken van f. 100.000.— uit een van Alphen naar Leiden verzonden post zak vernemen wij dat er geen sprake is van het met de Noorderzon verdwijnen, van vijf Alphenaren, die voordien door de politie zouden zyn verhoord. De met initialen in genoemd onjuist bericht aangeduide personen directe familie van de directeur van het Alphense PTT- kantoor, een vriend des huizes en één in Alphen volkomen onbekend persoon zijn in volkomen vrijheid in Alphen aanwezig. Ook het bericht dat 26 num mers van de bankbiljetten bekend zou den zijn geworden is onjuist, evenals uiteraard de „bewaking van vliegvelden en grenzen" om deze „verdwenen ver dachten" te kunnen grijpen. Sadiste Katja Schot krijgt 20 jaar. HOOFDPERSOON IN BUNKER DRAMA TE VUGHT. Vanmorgen werd de vroegere Neder landse „Aufsehcrin", die een der hoofdrollen by het bunkerdrama te Vught had gespeeld, tot 20 jaar ge vangenisstraf met aftrek van voor arrest en ontzetting uit de rechten veroordeeld. De president, mr. F. W. van Schack Mathon deelde mede, dat het Hof als verlichtende omstandigheid in aanmer king had genomen, dat verdachte van jongsaf aan in een N.S.B.-mllieu was opgevoed en bovendien nog geen 19 Jaar oud i tijde van het misdrijf. De verdachte, Catharina M. Sohot, uit Amsterdam, die vroegere gevangenen als „de ergste sadiste van Vught" be stempelden, hoorde het vonnis uiterlijk onbewogen, met een norse uitdhikklng op haar gelaat, aan. Mr. M. H. Gelinck, Advocaat-Fiscaal bij het BUz. Hof, had 14 dagen geleden levenslange gevange nisstraf tegen Katja Schot geëist. Verdachte heeft het recht op beroep in cassatie. AFGHANISTAN EN DE LIBANON ERKENNEN OFFICIEEL REPUBLIEK. Radio Djokja heeft aangekondigd, dat Afghanistan en de Libanon officieel de Republiek hebben erkend. LOONSLACHTERS TE ROTTERDAM STAKEN, zy willen niet gefouilleerd worden. Gistermorgen zijn de loonslachters van het abattoir te Rotterdam in sta king gegaan. Zij zijn ontevreden over het feit, dat de reoherche te hulp Is geroepen om degenen, die het slacht huis verlaten, te fouilleren. Dit heeft reeds tot enige arrestaties geleid. De loonslachters ontvangen n.l. bui ten de distributie om Iedere week an derhalf pond gehakt en een pond vet extra. Niettemin is het schering en in slag, dat er regelmatig meer vlees en vet wordt meegesmokkeld. Hedenochtend zijn de loonslachters opnieuw in vergadering bijeen geweest en zij blijven by hun eis, dat eerst de recherche van het abattoir moet ver dwijnen. alvorens zy het werk zullen hervatten. Honderden stuks slachtvee bevinden zich op het abattoir. De vleesvoorzie ning komt echter niet in gevaar. Een eventueel vleestekort kan uit de vries huizen worden aangevuld en de slagers hebben besloten zelf te gaan slachten, indien de loonslachters Maandag a.s. nog niet op hun stakingsbesluit zyn teruggekomen. Zes gewonden Het Nederlandse communiqué van heden meldt, dat zes militairen giste ren werden gewond by acties op Java. In het Juliana Ziekenhuis is de sergeant-majoor C. A. v. d. B. uit Soest, die by de munitie ontploffing naby Hoog Soeren zwaar werd gewond, over leden. Mevrouw VRIENS, De Mildestr. 15, Den Haag, vraagt nette v.g.g.v. voor dag en nacht, boven 25 jaar. Commanditaire Vennootschap op Aandelen onder de Firma gevestigd te LEIDEN. fn stukken van f 1000.— nominaal rechtgevende op de helft van het over het boekjaar 1947 uit te keren dividendpercentage en ten volle delende in de resultaten over volgende boekjaren. GEVRAAGD: voor de Vrydag. Mej, LEGET, Kalserstraat 55. Ondergetekende bericht, dat de inschrijving, uitsluitend voor aandeelhouders, op bovengenoemde Uitgifte zal zijn opengesteld op VRIJDAG 17 OCTOBER 1947, tot dos namiddags 4 uur bij hare kantoren te AMSTERDAM. ROTTERDAM. 's-GRAVENHAGE en LEIDEN. tot de koers van 135 oCt. op de voorwaarden van het prospectus dd. 10 dezer, waarvan exemplaren, alsmede inschrijvingsformu lieren bi] bovenvermelde kantoren verkrijgbaar zijn. INCASSO-BANK N.V. Amsterdam, 10 October 1947. GEVRAAGD Gevraagd flink, net meisje, ln gezin van 2 personen. Maandag. Woensdag en Vrijdag van 95 uur. f.4,per dag Rllndljk 224, bil Haagsche Schouw Te koop gevraagd Vliegende Hollander, speelgoed auto of Iets dergelilks. Brieven Bur. d. Blad onder No. 6051 k. Gevraagd werkster. Vrydag- of Zaterdagochtend, van 912 f. 2.50 Mevr v. d Steenhoven Wjtte Singel 67. S Kosthuis gezocht voor nette werknemers, welke ln Lelden wijlen komen werken. Brieven Bqr. van dit Blad No 5074 k IV Aanbieding gevraagd van een ln goede staat verkerende Jongensfiets met dito banden. A. E. v. d Voet en Zn. Lelden, Morschweg 21.. Net kosthuis gezocht voor Chr Jongeman, die eventueel ln gezinsverband kan worden opgenomen. Wordt goed be taald. Brieven Bur. v d. Blad onder No. 5074 k. Te koop gevraagd een twee pers opklapbed met omboüw. tevens aangeb. een Bevac stofzuiger. Brieven met prijs opgaaf Bur. van dit Blad on der No 5095 k. AANGEBODEN - Te koop aangeboden een 2- persoons ledikant met spring- bak. Te bevr. na 7 uur. Parkstraat 84. I I Te ruil aAiigcboden een werkmanshuls met tuin. van Noordwllk Binnen naar Anna 1 Paulownifi of naaste omgeving. Brieven Vink, Agent L. D.. te Noordwllk Binnen H Accordeon en Mandoline. Te koop aangeboden Accordeon, pianoklavier met 80 bassen. Tevens Fransche concertman- dollne. Te bevragen Molenstraat 21 Damesrilwlel, als nieuw met Torpedonaaf. nieuwe banden. Te zien na 6 u Voorstraat 42 Lelden. Aangeboden zitkamer met slaapkabinet. voor rustige studente of heer. Zonder pen sion en liefst weekend afwe zig. Omtrek Zoeterw Singel. I Br. Bur. v d. Blad No. 4929 k Met November te huur een i slaapkamer met str. w. voor heer b b. h. h. met pension j Br. Bur. v. d. Blad No 4935 k W Ter overname prima haard. Adres: Hooigracht 40. Lelden. H Te koop aangeboden, we gens omstandigheden, nieuw Waldorp radiotoestel. Diamant serie, harpmodel bil G Mon- tanus, Verl Bloemistenlaan 33 bil Lammenschansweg Te koop Mentor reflexca mera. vouwbaar, 9 x 12 cm. spleetslulter tot 1/1000 sec., Tessar 1 6.3 f n 15 cm. met 2 dubbelcassetten. alles ln pri ma staat. Prijs f. 110. Brieven Bur van dit Blad No 4957 k. H Aangeb. 1 x gedr. witte trouwjapon met sleep en bljp. w. onderj. Groeneweg. Sltter- laan 34 A BI Zitkamer en slaapkamertje (met stroomend water) aan- j geboden met pension aan rus tige dame of meisje, b. b h h,1 Omgev. Zoeterwoudsche Sin- j gel Brieven Bur. van dit Blad I onder No. 4972 k. i Aangeboden nieuw Philips radiotoestel. Te bez.: Beatrlx- straat 5. Voorschoten Aangeboden donker hecren- I costuum maat 48, v.o. kw. Na 6 uur. Morschweg 160 a Aangeboden kinderfietsje met massieve banden, Hooge Rijndijk 48, Zoeterwoude. Aangeboden z. g. a. n. br. h.schoenen mt. 41 f .15. H, de Grootstraat 20. Door omstandigheden te I koop aangeboden donkerblauw herenco8tuum, maat 48—50. I geheel nieuw, prijs f. 100 Te i bevragen na 6 uur RUnzIcht- i weg 15. Oegstgeest, Biedt zich aan nette werk- j ster, 2 of 3 d. per w Brieven Bur. van dit Blad No. 4984 k Aangeboden Jaarsma baard en zwarte wintermantel m, b maat 44. Wasstraat 1 Twee damesrijwielen, twee achterwielen te koop 's Avonds na 5 uur. Hansen straat 4. Leiden DIVERSEN Verloren Zondag 5 Oct, een doublé damespolshorloge, ge dachtenis van overleden ouder gaande: Leidse Hout. Rilnsb- weg. Station. Morschsingel. Tegep flinke bel, terug te be zorgen: Waasdorp, Paul Kru- gerstraat 32 a, Lelden Leidsel) DIcrcnasyl, v, d. Valk Boumanweg 32, Leider dorp. Opgenomen Belgische Herder, reu. ruigharig, grljsge- stroomd. Ook andere honden binnengekomen. Wie een hond mist kome eens kil ken B Wonlngmil. Wie wenst of weet Iemand die woning ln i Lelden of omgeving wil rullen met woning van net arbeiders gezin ln Stedum (Gr), Br. Bur. v. d. Blad No. 5073 k I Bij het ACADEMISCH ZIEKENHUIS te Lelden wordt voor spoedige indiensttreding gevraagd een Sollicitaties te richten aan de Directeur-Geneesheer. verven en vervormen wij naar dc laatste modellen. In nieuwe hoeden vindt u een f AA pa pracht collectie vanaf J ,50 worden vakkundig gestoomd, eventueel van nieuw lint en leer voorzien. Ook verven in bruin, blauw en zwart. in pryzen van Speciaal zaak voor DAME8- EN HERENHOEDEN ^^xjneersteeg 3 tft. 21406

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1947 | | pagina 3