Indrukwekkende gebeurtenis in de Domstad Plechtige doop van Prinses Marijke Êmiip^ - Prins Bernhard hield Haar bij Doopvont in de armen WEERBERICHT Met een enkel woord 86ste Jaargang DONDERDAG 9 OCTOBER 1947 No. 26205 LEIDSCH DAGBLAD Directeur: J. W. Henny Hoofdredactie: B, W. Menkhorst en J. Brouwer DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN f. 3.90 per 3 maanden: 30 cents per week Telefoon Dlr en Adm.: 25041; Red.: 21507 Witte Singel 1, Lelden - Giro no.: 57055 De symboliek van „Maria-Christina" Het is vandaag wederom een hoogtijdag voor het Prinselijk gezin. Immers, het jongste Prinsesje, Marijke, is gedoopt. Wij behoeven ons niet eens te herinneren de geestdrift, die op die koude winterdag 18 Februari van dit jaar werd losgeslagen door het bericht van Haar geboorte, om te weten, dat ook nu het Nederlandse volk meeleeft met deze belangrijke gebeurtenis; belangrijk in het leven van het Prinselijk gezin, belangrijk in het Huis van Oranje en dus belangrijk voor ieder, die aan Oranje verknocht is. Wanneer er vreugde heerst in het Prinselijk gezin, straalt daarvan iets af op allen, die meeleven met het wel en wee in het witte paleis te Soestdijk. De doop van een kind is een gebeurtenis van betekenis in ieder gezin, waar het Koninklijk devies „Le Christ avant tout" tot gelding gebracht wordt. Het oog van Nederland en van de vele vrienden buiten zijn landsgrenzen is deze dag gericht op Utrecht, waar de kerkelijke plechtigheid van de doop voltrokken is. Op 12 Mei 1938 heeft H.K.H. Prinses Juliana in de Sint Jacobskerk te 's-Gra- ✓venhage Haar eerstelinge Prinses Bea trix die Haar op 31 Januari 1938 te Soestdijk geboren was ten doop mo gen houden. De heilige doop werd be diend door ds. W. L. Welter en ds. E. M. Blaauwendraad uit Baarn hield de pre dicate. Z.K.H. Prins Bernhard hield op 31 Mei 1940 Prinses Irene, 5 Augustus 1939 te Soestdijk geboren, in de kapel van Buckingham-Palace te Londen ten doop. Ds, J. van Dorp verlichtte de H. Doop. Het derde dochtertje van het Prinselijk paar, Prinses Margriet, op 19 Januari 1943 te Montreal in Canada geboren, werd op 29 Juni 1943 in de St. Andrew- kerk te Ottawa gedoopt door de vloot- predikant Wirfield Burggraaf f. Bij deze plechtigheid was wederom Prinses Ju liana, die Haar kindje ten doop hield. Thans was het andermaal Prins Bern hard, die een kostbare last naar het doopvont droeg, om Prinses Marijke te doen opnemen in de Christelijke gemeen schap. Het is treffend bü een plechtigheid als deze te bedenken, hoezeer de vor stelijke ouders hun tere zorgen geven aan het kleine prinsesje, dat als jong ste telg van het Huis van Oranje toch een bijzondere plaats in aller harten inneemt. Prinses Juliana droeg de dopelinge zelf de kerk binnen als de trotse moeder, die ook de ootmoed kent en Zij hield Haar kindje tij dens de plechtigheid bij Zich, om het voor de bediening van de Heilige Doop te leggen in de sterke armen van Haar gemaal. De stad Utrecht mocht deze plechtig heid binnen haar veste zich zien vol trekken, omdat zij de hoofdstad is van de provincie, waar het Prinselijk gezin woont. En de Utrechtse Dom mocht het ver heven ceremonieel omsluiten met de hoog rijzende bogen van het zinrijke gothische bouwwrerk: de Dom. UTRECHT IN AFWACHTING. In de vrolijk bevlagde straten van de oude Domstad heerste vanmorgen een feestelijke stenyning. De Utrech tenaren zijn er zich van bewust aan deel te hebben in een bijzondere ge beurtenis, want al kan de Domkerk slechts 1200 bezoekers plaats bieden, het wordt als een uitverkiezing ge voeld. dat Utrecht de stad voor de doopplechtigheid is. Er is drukte en beweging in de stad, doch van geheel andere aard dan men met de andere gebeurtenissen gewend i§, zoals bijvoorbeeld tijdens de Jaarbeurs- dagen. Evenals met de geboorte van Prinses Marijke hebben ook nu de schoolkinde ren vrijaf en natuurlijk vult de jeugd de straten der binnenstad met haar ge rucht. De burgerij en de vele vreemde lingen doen het wat rustiger aan; zij wandelen getooid met Oranje. De weg. welke de Koninklijke stoet straks zal volgen, is afgezet door mili tairen: om de drie meter een soldaat. Deze militairen maken deel uit van het Utrechtse garnizoen, aangevuld met eenheden van de marine en de-lucht strijdkrachten. IETS KOELERE NACHT. De Bilt verwacht tot morgenavond: In de nacht en vroege ochtend op vele plaatsen nevel of mist en iets la gere temperatuur. Morgen overdag: na het oplossen van de mist enkele over drijvende wolkenvelden, maar vrijwel overal droog weer. Zwakke tot matige, overwegend Zuid-Westelijke wind. On geveer dezelfde temperatuur als van daag. 10 OCTOBER. Zon op: 6.54 uur; onder: 18 uur. Maan op: 1.19 uur; onder: 17.08 uui (14 Oct. N.M.). Hoogwater te Katwijk te 0.20 en 13.03 u. Middelerwijl begeven de genodigden zich naar de Domkerk, waar het een aan- en afrijden is van auto's, die in voorbeeldige regelmaat door de Utrechtse politie welke op het Domplein een tijdelijk bureau heeft gevestigd naar de hoofdingang zal worden gederigeerd. Rechts van deze ingang staat de ere wacht der Studentehweerbaarheid, in de groene uniformen met witte slobkousen. De witte pluimen op de hoofddeksels maken een feestelijke indruk. Ook ko men vele genodigden via de ingang aan de zijde van het Domplein binnen. DE KONINKLIJKE STOET. Te ruim elf uur reden de zeven hóf- auto'S met de leden der Koninklijke familie en Haar gasten de stad binnen. Een escorte van twaalf militaire motor rijders ging de stoet vooraf. In de eerste auto hadden plaats genomen H.M. de Koningin en de Groothertogin van Lu xemburg; in de tweede Prins Felix van Luxemburg en Prinses Armgard; in de derde de Zweedse gezant bij het Nederl. Hof, de heer Lagerberg en de dochter van Churchill; in de vierde mevrouw RöellFeith en Prins Aschwin; in de vijfde mevrouw PostSalomons en de heer A. J. Andree Wiltens in de zesde de Prinsesjes Beatrix en Irene met me vrouw Pennink en in de zevende H.H.K. K.H.H. Prinses Juliana en Prins Bern hard met Prinses Marijke. De stoet, welke gesloten werd door een militair escorte van twaalf motorrijders, was van het paleis Soestdijk de Amsterdamse straatweg gevolgd, om daarna rechtsaf de betonweg in de richting Bilthoven te gaan. Bij de splitsing even voor Biltho ven werd de betonweg verlaten. De auto's \olgden nu de oude Soestdijkseweg langs het station Bilthoven tot aan het einde by hotel Nas in de Bilt, vanwaar langs de oude weg door het dorp in de rich ting Utrecht gereden werd. By de ro tonde in de verkeersweg naby het R.K. Kerkhof te Utrecht werd het militaire escorte opgeheven en vervangen door twee politiemotoren. Vervolgens reed de stoet via Miseumbrug, Hoogelandse park, Maliebaan. Nachtegaalstraat, Nobel- straat, Janskerkhof en Domstraat naar de Domkerk, aldus in de stad dezelfde route nemend, waarlangs de Koninkiyke familie zich vorig jaar naar dit gebouw begaf voor de erepromotie van Prins Bernhard. DE PETEN Als peten warqn uitgenodigd de Groot hertogin van Luxemburg, de Kroonprins van Zweden, mr. Winston Churchill, mevrouw RöellFeith, mevrouw J. Post Salomons en de heer A. J. Andree Wiltens. De Zweedse Kroonprins, die steeds bevriend was met onze Koninklijke fa milie Prinses Juliana is zelf peet van twee zijner kleinkinderen kon niet aanwezig zyn in verband met het be zoek. dat de Koning van Denemarken aan Zweden brengt. Hij werd by de doopplechtigheid vertegenwoordigd door de Zweedse gezant by het Nederlandse hof. de heer Lagerberg. Churchill door persoonlyke vriend schap "met onze Koninkiyke familie ver bonden was wegens zyn drukke werk zaamheden verhinderd, de dochter van de grote oorlogsleider woonde de plech tigheid echter wel by Groothertogin Charlotte van Luxem burg was in gezelschap van Prins Felix herwaarts gekomen, om de doop van Haar petekind bij te wonen. Zoals men weet is de Groothertogin een nicht van Koningin Wilhelmina. Er be staat bovendien een persoonlyke vriend schap tussen de Koninkiyke familie en de Groothertogin. Mevrouw Röell—Feith heeft acht ja ren voor de kleine prinsesjes gezorgd en was bovendien een persoonlijke vriendin van Prinses Juliana- Mevrouw J. PostSalomons te Ryns- burg is de weduwe van „Johannes", een der landelijke hoofdfiguren van de K.P. Johannes Post is in Juli 1944 in Sant poort vermoord na de door verraad mis- I Mere r'erval op de gevangenis aan de /etevüïgschans te Amsterdam waar j eer. aantal arrestanten bevryd zouden I worden. Aanvankeiyk woonde de heer Post met zyn vrouw en zeven kinderen op een boerdery te Nieuwlande. gem. Oosterhesselen. Een der gevolgen van zyn deelnemen aan het verzet was, dat hij met vrouw en kinderen de boerderij moest verla ten en onderduiken. In Juli 1943 tracht te hy te Apeldoorn een Joods landge noot onderdak te verschaffen. Hy is by die gelegenheid gegrepen, maar drie da gen later heeft een Nederlands politie man hem bevryd. Precies een jaar later werd hy in verband met bovenvermelde overval op de Amsterdamse gevangenis doodgeschoten. Mevrouw Post, die thans mede als peet fungeerde, hielp haar man als koerierster; dat zy een dappe re figuur in het verzetswerk was moge biyken uit het feit dat zy ook wapens en andere verboden zaken vervoerde. De heer A. J. Andree Wiltens is de vertegenwoordiger van de studenten- groeperingen, die by het verzet betrok ken waren Hy woont nu met vrouw en kind te Huizen (NH.) en zet aan de Utrechtse universiteit zyn zes jaren on derbroken studie in het Indisch recht voort, na o a. nog ambtenaar aan het Departement van overzeese gebiedsde len te zyn geweest. Vele van zyn mede. werkers aan de arbeid voor onderdui kers en aan andere illegale acties, zyn omgekomen. IN DE KERK In de kerk is op uitdrukkeiyke wens van het Prinseiyk paar geen bloemen versiering aangebracht. Tegen het doop hek aan echter een laag gehouden ver siering van venushaar en fyn groen en op zy van de preekstoel grote palmen, Vóór het doophek is het doopvont ge plaatst. Op een met paars velours be klede voet staat het zilveren doopbek ken. dat eertyds gebruikt werd in de Geertekerk en dat. toen deze kerk aan i-I JK|. -D Dom von Utrecht x 9Oct.1gqf fF BINNENLAND. Op het strand te Schevenlngen Is een Jonge zeehond gevangen. Het dier ls over gebracht naar Wa&senaar's Dierenpark waar men het in leven hoopt te houden - Gistermiddag ls onder grote belang stelling van militaire en burgerlijke auto riteiten ln de rechtervleugel van het St, Pieter en Bloklandsgasthuis te Amersfoort het eerste A.M.V.J. Clubhuls voor militai ren in ons land ln gebruik genomen. De openbare vergadering der Tweede Kamer der Staten Generaal op morgen, 10 October, ls tot nader order uitgesteld. - De internationale programmad lenst van de Wereldomroep heeft ter ondersteu ning van de publiciteit omtrent Nederland in de Verenigde Staten ln samenwerking met het Netherlands Information Bureau te New York een serie radio-programma's ;eproduceerd. welke wekelijks gedurende maanden over ruim 100 omroepzenders in Noord-Amerlka zullen worden uitge zonden. - Het aantal aangegeven radiotoestel len ln ons land bedroeg op 1 October J.l. 892.177 tegen 873 413 op 1 September. Het aantal aansluitingen op het Rljks- radlodUtrlbutlenet bedroeg op 1 Septem ber J.l. 484 599 tegen 483 676 op 1 Augustus. BUITENLAND. Tijdens een gemeenteraadszitting te Londen, aldus de „Daily Herald" zyn de namen voorgelezen van zeven organisaties, die fascistisch worden genoemd. Deze lijst ls overgelegd aan de Britse minister van binnenlandse zaken. Een Hongaarse regeringsdelegatie ender leiding van eerste-mlnlster Dlnnyes zal zich op 13 October naar Belgrado be geven voor een driedaagse conferentie met de Joegoslavische premier Tito en andere regeringsleiders. Het door de Belgische rege/lng ln be slag genomen vijandelijk bezit vertegen woordigt een waarde van ongeveer 3 mil liard Belgische frs. De Turkse regering heeft alle verdere bezoeken van Turkse pelgrims aan Mekka verboden met het oog op de cholera- epidemle ln Egypte. Het aantal geboorten ln Frankrijk neemt nog'steeds toe. In de eerste 6 maan den van dit Jaar werden 445.000 kinderen geboren tegen 428.000 ln dezelfde periode van 1946 en 318.000 ln de eerste helft van 1938. Aan de andere kant ls een daling van het sterftecijfer te constateren, Do omgeving van Gandhi ls enigs zins ongerust over de gezondheidstoestand van de Mahatma. die groep heeft. Gandhl wil niet. dat iemand zich met zyn gezond heid bemoeit én verklaart: „dit gaat slechts God aan". Het gemeenteraadslid van de stad Zuerlch Edgar Woog, de vice-president van de onder communistische leiding staande Zwitserse arbeldersparty en enkele der andere leden der partij, die ln Zwitserland ln hechtenis genomen waren, ten einde een heimelijke verstandhouding tussen hen te verhinderen hangende het onderzoek naar de bestemming van de gelden voor kin deren van refuglé's zijn weer op vrye voeten gesteld. Van betrouwbare zyde wordt ver nomen. dat de Canadese regering besloten heeft Polen niet te betrekken ln de aan Europese landen te verlenen steun ten bedrage van 20 mlllloen dollar. De leiders der Servische boerenparty die terecht hebben gestaan wegens samen zwering tegen de staat, zyn veroordeeld tot resp. 9 en 5 Jaar dwangarbeid. President Truman heeft ln een radio toespraak verklaard, dat de Amerikaanse vrouw een onschatbare dienst kan bewH- zen aan Amerika en de rest van de wereld door mede te werken aan het program ter besparing van voedsel. De Hongaarse staatspolitie heeft Vil mos Fekete gearresteerd, de secretaris van de onafhankeiykheldsparty, welke oppo sitie voert en onder leiding staat van Zoltan Pfeiffer. De Tliucrlnjrse minister van binnen landse zaken, voorzitter van de socialis tische eenheidspartij In Thueringen. ls met algemene stemmen door de staats-assem blee tot eerste minister gekozen. Commissie van Drie vertrekt onmiddellijk. ALLEREERST NAAR SYDNEY. Na een informele vergadering heeft de Commissie van Drie een commu nique uitgegeven, waarin wordt ge zegd, dat dc leden zich bereid hebben verklaard onverwyid naar het betrok ken gebied te vertrekken met het eerste vliegtuig dat beschikbaar is. Evatt vertegenwoordigde Australië op deze vergadering, daar Kirby te Syd ney vertoeft. Verdere beslissingen zul len daar worden genomen. Men neemt aan, dat de Commissie, na te Sydney te hebben vergaderd, naar Indonesië zal vertrekken. haar bestemming onttrokken werd is overgebracht naar de Julianakerk" aan de Zyldlepstraat. welke na de vorige oorlog gesticht werd en in gebruik is genomen in tegenwoordigheid van HKH Prinses Juliana. Op de rand van het bekken staat, deze tekst: „Sta op en laat u doopen en uwe zonden afwasschen, aanroepende den naam des Heeren". Binnen het doophek hebben plaats genomen de Utrechtse kerkeraad met de leden der diverse bestuurslichamen. By de predikanten bevinden zich mede die van Baarn en Soestdijk en ook de president-kerkvoogden van die gemeen te zijn aanwezig by moderamen en no tabelen. Namens de andere kerken woont het bestuur van de oecumenische raad de plechtigheid by. De beide dienstdoende ouderlingen.de heren J. Weener en J. C. D. van der Roest, oud-zendeling, hebben hun plaat sen naast het doophek. Ter weerszyden van de ruimte tegenover de preekstoel, waar de Koninkiyke familie en Haar gasten aanstonds zullen plaats nemen, zyn de banken ingenomen door de le den van het kabinet, dat nagenoeg ge heel aanwezg is. door de leden van net diplomatieke corps, van het internatio nale Gerechtshof de voorzitter van de Hooge Raad der Nederlanden, de Com missarissen der Koningin, de burge meesters der hoofdsteden, vrienden en bekenden van het Prinseiyk paar, be vriende relaties ook uit de illegaliteit. Verder zyn er banken gereserveerd voor het personeel van paleis SoestdUk, voor autoriteiten van leger, vloot en lucht macht, voor verenigingen, waarby Prin ses en Prins betrokken zyn en voorts voor de gemeenteleden. Geheel rechts ter zijde is de Kon. Chr. Oratoriumvereniging „Kerkge zang" opgesteld om tydens de dienst de zang der gemeente te ondersteunen. Zo wonen in totaal omstreeks 1200 perso nen deze plechtigheid by. AANKOMST Alle genodigden er werd geen gala gedragen, de militairen waren in klein tenue of service dress met draagriemen stel hadden hun plaatsen ingeno men, toen de stoet waarin met H. M. de Koningin, het Prinseiyk gezin, de moeder 'van Prins Bernhard, prinses Armgard en 's prinsen broeder, Prins Aschwin. medekwamen de peten van de vorstelyke dopelinge. aan de kerkin gang aan de Domstraat arriveerde. Aan de ingang van de Domkerk werd de Koninkiyke familie ontvangen door twee leden van de kerkvoogdy. n.l. de president mr. C. Veen en jhr. mr. B. de Jonge van Ellemeet en door de voorzit ter en de scriba van de kerkeraad. de heren ds. A. J. Brirtkman en D. J. B. Groenewegen. Deze commissie geleidde de vorstelyke personen naar de sacris tie, waar de stoet werd opgesteld. Kort daarop schreed deze langzaam de kerk binnen. Voor het doopvont namen de Konink iyke familie en haar gasten plaats. Op de eerste ry van links naar rechts me vrouw Röell—Feith. Prinses. Irene. Prins Aschwin, de dochter van Churchill, de Zweedse gezant, de heer Lagerberg, de Groothertogin van Luxemburg, Prinses Juliana, Prins Bernhard, H.M. de Ko ningin, Prins Felix v. Luxemburg, Prins ses Armgard, Prinses Beatrix, A. J. An- dree Wiltens en mevr. Post-Salomons. Op de tweede ry waren gezeten: Ad miraal C. E. L. Helfrich. de Sultan van Pontianak de minister-president, dr. L. J. M. Beel de voorzitter der Eerste Ka mer. prof. mr. R. Kranenburg, de de ken van het corps diplomatiqué, sir Nevile Bland, ambassadeur van het Ver enigd Koninkryk, Z. Em Joannes, kar dinaal De Jong. aartsbisschop van Utrecht, de vice-president van het In ternationale Gerechtshof, mr. J. Bas- devant, de voorzitter van de Tweede Kamer, mr. J. R. H. van Schaik, de Sultans van Ponntlanak, de vice-presi dent van de Raad van State,' jhr, mr. F. Beelaerts van Blokland en luitenant- generaal mr. H. J. Kruis. Behalve de reeds genoemde autori teiten behoorden tot de genodigden het gevolg van de Groothertogin van Lux emburg. o.a. mevrouw Collart en me vrouw Iosel: leden van de hofhouding van Koningin, Prinses en Prins en de particulier secretarissen van de leden der Koninkiyke familie; enige hoge In dische gasten; de gezant van Luxem burg te 's-Gravenhage. de heer Collart; de leden van de Raad van State; de burgemeesters van Apeldoorn, Amster dam, 's-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht, zomede Utrechtse autoriteiten en personeel van het paleis het Loo. DE PLECHTIGHEID De organist der Domkerk de heer Stoffel van Vliegen, had van halfelf af orgelspel ten gehore gebracht. Toen de hofprediker, ds. J. F. Berkel de kansel bestegen had viel een stilte voor een persooniyk gebed. Na het votum sprak de predikant de zegen uit Hierop verzocht hy de ge meente het eerste vers van Gezang 112 te zingen „Een naam is onze hope een grond heeft Christus' kerk zy rust in eenen doope en is zyn scheppingswerk". Vervolgens las de voorganger Psalm 23. „De heere ls myn herder, my zal niets ontbreken", waarin o.m. gezegd wordt: „Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zoude geen kwaad vreezen want gy zUt met mij: bw stok en uw staf. die vertroosten m|j", Nadat ds. Berkel in gebed was voor gegaan. hield hy zyn prediking.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1947 | | pagina 1