De Komintern weer onofficieei herboren De Gaulle waarschuwt Frankrijk nog eens r .J Noodlanding van Amerikaans vliegtuig op Republikeins grondgebied WE ERBERICHT Churchill weer op 't oorlogspad Met een enkel woord Noodlottige schietpartij te Leiden 86ste Jaargang MAANDAG 6 OCTOBER 1947 No. 26202 LE1DSCH DAGBLAD Directeur: J. W. Henny Hoofdredactie: B. W. Menkhorst en J Brouwer DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN f. 3.90 per 3 maanden; 30 cents per week Telefoon Dir en Adm.: 25041; Red.: 21507 Witte Singel 1, Leiden - Giro no.; 57055 Communistische eenheid „DEMOCRATIE" TEGEN „IMPERIALISME". Het Franse communistische blad „l'Humanité" publiceert een gemeen schappelijke verklaring van de commu nistische partijen van Joego-Slavië, Bulgarije, Roemenië Hongarije. Polen, de Sovjet-Unie, Frankrijk. Tsjecho- Slowakije en Italië. Waargenomen wordt een nieuwe rang schikking der fundamentele politieke krachten na de oorlog. Aan de ene zijde staat de politiek der Sovjet-Unie en de andere democratische landen, aldus zegt de verklaring, aan de andere zijde de politiek der VS en Engeland. Aangezien de Sovjet-Unie en de nieu we democratieën een obstakel voor de verwerkelijking van de imperialistische plannen, om de wereld te beheersen, zijn geworden, is er een kruistocht tegen hen georganiseerd, welk vergezeld gaat van bedreigingen met een nieuwe oor log. Het plan-Marshall is slechts het Europese facet van de politiek van ex pansie die de VS in alle delen der we reld nastreven. Het anti-imperialistische kamp moet zich daarom verenigen. Er zal een bureau worden ingesteld, dat te Belgrado zijn zetel zal heben. Dit inlichtingenbureau is de eerste in ternationale organisatie sedert de ont binding van de communistische inter nationale in Juni 1943. Van elk land hebben twee afgevaardigden zitting. Er is geen aanwijzing dat het lid maatschap van het bureau ook zal wor den aangeboden aan de niet op de con ferentie vertegenwoordigde landen. In Engeland en elders ziet men in deze stap terecht een herleving van de Komintern in uitgebreider vorm» Men geloofd overigens, dat deze ooit geheel verdwenen was? Voorts wordt geconstateerd, dat de vrijheid der communistische partijen elders hierdoor zal worden beknot, waar door deze een soort „vijfde colonne" gaan vormen. Vooral voor Frankrijk en Italië zal dit gelden. Stemming in het Saargebied 70 PCT. VOOR ECONOMISCHE UNIE MET FRANKRIJK. Volgens een te Saarbruecken vcr_ richte schatting hebben de drie par tijen in het Saargebied. welke de eco nomische unie met. Frankrijk voor staan, bij de verkiezingen gisteren 70 pCt. van het stemmenaantal ontvan gen. Gemiddeld 90—95 pCt. der stemge rechtigden bracht zijn stem uit. Te Saarbruecken en in enkele plattelands, districten bedroeg dit percentage 96. Incidenten deden zich niet voor. De officieuze eindresultaten der ver kiezingen zijn volgens het Duitse pers bureau in de Amerikaanse zone. Dena: christelijke volkspartij 230.062 stemmen; sociaal-democraten 147 225 stemmen; communisten 37.934 stemmen; democra ten 34.253 stemmen. De cijfers voor de gemeenteraadsverkiezingen in 1946 wa ren resp. 221.005, 107.952. 38.717 en 9025 stemmen. Het percentage der kiezers, dat op de communisten heeft gestemd, was bijna hetzelfde als by de plaatselijke verkie zingen verleden jaar: ongeveer 8 pCt. Er is een aanzienlijk aantal niet-geldige stemmen uitgebracht. Op grond van de voorlopige einduit slagen zou de zetelverdeling van de wet gevende vergadering als volgt zijn: Christelijke volkspartij 28 zetels; so ciaal-democraten 17 zetels; democraten 3 zetels: communisten 2 zetels. Amerika wil concessie doen INZAKE DE BALKAN. Johnson (V.S1 heeft in antwoord op opmerkingen van de Pool Lange in de politieke commissie der V N. over de Balkan verklaard, dat de V. S. bereid zijn elke veroordeling van Albanië, Bul garije en Joego-Slavië met betrekking tot de troebelen in het Noorden van Griekenland uit hun voorstel te verwij deren op voorwaarde, dat deze landen er in toestemmen met de toekomstige Balkancommissie der V. N. samen te werken. Dit voorstel was Vrijdag door de Belgische afgevaardigde Spaak ge daan. die op deze wijze het in de voor afgaande week door de Franse afge vaardigde Delbos op de Amerikaanse resolutie ingediende amendement weer opvatte. DR. LORITZ ONTSNAPT. Dr. Loritz, voormalig Beiers minister voor de zuivering, die 3 maanden ge leden van zijn ambt werd ontheven en werd aangeklaagd wegens zwarte han del en corruptie, is uit het ziekenhuis te Muenchen ontsnapt, waar hij sinds Juli wordt verpleegd. Enige weken ge leden werd verklaard, dat dr. Loritz weldra in staat zou zijn voor de recht bank te verschijnen. Hij wist te ont snappen door zijn waker om de tand arts te sturen. De jacht op hem is ge opend. De politie-agent, die dr. Loritz be waakte, is gearresteerd. De arts acht het uitgesloten, dat de patiënt zonder hulp is ontsnapt Dr. Loritz' advocaat is van mening, dat zijn cliënt spoedig weer zal opduiken en dat de ontsnap ping slechts moet dienen om de aan dacht op zijn zaak te vestigen. MINDER KOUD DES NACHTS. De Bilt verwacht tot morgenavond: Meer bewolking, doch vrijwel overal droog weer. Vannacht plaatselijk vor ming van nevel of mist en minder koud. Morgen overdag: minder warm, veran derlijke wind. 7 OCTOBER. Zon op: 6,49 uur; onder: 18,06 uur. Maan op: 22,32 uur; onder: 15,27 uur <LK). Hoogwater te Katwijk te 8,34 en 21,07 uur. Amerikaanse regeringsfunctionarissen te Washington noemen de bekendma king een bewijs van Moskou's vastbeslo tenheid om een algehele actie tegen de VS. haar buitenlandse politiek en haar leiders, op touw te zetten om controle in West-Europa en vermoedelijk in an dere strategische gebieden van de we reld uit te oefenen „Dit is practisch een politieke oorlogsverklaring aan de VS en bijna het treffendste bewijs van de voortgezette arbeid van de interna tionale communistische beweging, die de Russen sinds de jaren voor de oorlog hebben opgezet" aldus deze functiona rissen. Treinongeluk bij Namen ZES DODEN. Zaterdag kwam een markttrein uit Virton by Namen, ten gevolge van een mankement bij Saint Vincent Bellefon- taine tot stilstand. Toen de trein zich weer in beweging zette, geraakten de twaalf achterste wagons, die geladen waren met ijzer, los en reden in volle vaart de helling af. Zij stootten op een achterop komende Micheline vol reizi gers, die juist uit Meix was vertrokken. De losgelaten wagons plus de Micheline reden terug naar het station van Meix, alwaar alles ontspoorde. Een aantal wagons kwam dwars over het spoor te staan, terwijl enkele togen de muur van het stationsgebouw opbotsten. Er zijn zes doden en zes gewonden. Grote massa-betoging te Vincennes Op de renbaan van Vincennes, bij Parijs, heeft generaal De Gaulle gisteren gesproken. Naar officiële schatting wa ren er een 50 000 personen aanwezig. Aile wegen daarheen waren in de nacnt met kopspijkers bezaaid, die door straatvegers moesten worden ver wijderd. Voorts werd een metro tot stilstand gebracht en heeft men door middel van een luidspreker getracht de meeting te saboteren. Dc Gaulle heeft een somber beeld van Frankrijk gegeven, „dat siddert aan de rand van een financiële en sociale afgrond en van buitenaf be dreigd wordt door de compacte mas sa van twee derde deel van Europa, onder rechtstreekse leiding van de Sovjet-dictatuur, die voortdurend naar het Westen opdringt." De Gaulle was in zijn beschuldigin gen aan het adres van de Franse com munisten nog duidelijker dan bij voor gaande gelegenheden. Hy noemde hen altijd en in alles ondergeschikt aan ae dictators van 'toosten. Er is geen vrije burger m de wereld, aldus De Gaulle, die het besluit van de Ver. Staten niet toejuicht om hun macht te gebruiken als tegenwicht voor de ambities van de Sovjets. Nadat hij had gewezen op de nood zakelijkheid van grondwetsherziening en eensgezindheid, verklaarde de gene raal. dat Frankrijk boven zijn stand leeft en de uitgaven met ruim een derde moeten worden verminderd. Alle Fransen moeten zich verenigen om het land te bevrijden van de onvruchtbare gTeep der partijen. Zij moeten harder werken en de militaire landsverdedi ging weer opbouwen. De Gaulle waar schuwde er voor, dat, wanneer het land blijft In de chronische toestand van materiële en morele crisis, het spoedig niets meer zal zijn dan een gebroken stuk speelgoed in de handen van bui tenlandse concurrenten, terwijl het in een nieuwe oorlog een zeer geschikt slagveld -du kunnen blijken te zijn. Het is al genoeg, dat wij in 1940 plot seling werden overweldigd door een ramp. waartoe onze illusies en onze vooroordelen ons bij voorbaat veroor deelden, zo ging de generaal voort. Dat moet niet weer gebeuren. Frankrijk produceert niet voldoende, door de te grote overheidsbemoeiing. De weg moet worden opengesteld voor vrijheid en initiatief in plaats van voor distributie van steenkool, brood, melk. suiker en vetten. De arbeid moet een nationale plicht worden. De ar beidskracht moet van hogerhand wor den versterkt door inschakeling van onze gehele jeugd, in het bijzonder bij landbouw en wederopbouw. De wanorde in Frankrijk heeft ge leid tot een geweldige verspilling, ze denverval en een atmosfeer van on verschilligheid, i die ons aan onszelf doet twijfelen en ons in de ogen van buitenlanders verlaagt, zo ging Gaulle voort. Het enige middel daar tegen is de vestiging van een nieuw gezag, dat onpartijdig is en de wet zonder zwakheid toepast, De commu nisten in Frankrijk dringen zich overal in en stichten verwarring. Het is nog niet te laat om te handelen. Frankrijk is nog niet in een stadium gekomen, dat zijn lot alleen maar af hangt van het resultaat, van een wed ijver tussen anderen. Het moet in West Europa de leiding nemen bij het vor men van een factor, die swaar weegt In de wereldweegschaal van wederopbouw en vrede. Op dis wijze zou Frankrijk zyn belangen, vooral met betrekking tot Duitsland, kunnen verdedigen. Het nationaal besef is reeds bezig te ont waken en de meeste Fransen zien in wat hen te doen staat. Het komt ech ter op daden aan om degenen te ver slaan. die met verheven spot en ver bazingwekkende onbeschaamdheid zich opwerpen als de voorvechters voor de mocratie en onafhankelijkheid. De gemeenteraadsverkiezingen, zo besloot de generaal, geven het een kans te laten zien, dat het weet waarom het gaat. Ik ben er van overtuigd, dat Frankrijk ten slotte de juiste weg zal kiezen, maar laat het niet te lang wachten, want alles gaat snel in deze eeuw. Aan het slot werd enthousiast de Marseillaise gezongen. Nieuw beroep van Truman op Amerikanen President Truman heeft in een radio, uitzending voor de gehele V. S. een be roep op het Amerikaanse volk gedaan, om op zich te nemen, Dinsdags geen vlees en Donderdags geen gevogelte en eieren te eten. Truman verzocht elk gezin één snede brood per dag uit te sparen en de openbare eetgelegenhe- den om brood en boter alleen op ver zoek op tafel te zetten. „Indien de vrede verloren zou wor den, omdat de Amerikanen hun voed sel riiet met hongerige mensen hebben gedeeld, zou dit het meest tragische voorbeeld in de gehele geschiedenis zijn van een nodeloos verloren vrede", aldus Truman. Te voren had Charles Luckman, voor. zitter van Truman's commissie ter pro pagering van zeïfrantsoenering. ver klaard, dat de bakindustrie in de V. S. het voorbeeld van de distilleerders en brouwers heeft gevolgd en het verbruik van graan volkomenM achterwege zal laten. Ook het leger heeft opdracht gekre gen zich aan dit programma te hou den. Minister Marshall heeft eveneens voor de radio gesproken en de president warm gesteund. Onze straatnamen-prijsvraag INZENDINGEN. Het moet gisteren aan ons Bureau een voortdurend komen en gaap zijn geweest van stadgenoten, die hun oplossingen van onze Straat namen-prijsvraag kwamen :nlevc- ren. Toen wy vanmorgen om 9 uur de brievenbus openden, kwa men daaruit niet minder da-.i 385 oplossingen naar buiten rollen, waardoor het totaal aantal inzen dingen steeg tot 842. Wij behoeven dus niet te vragen of deze puzzle in de -maak ls ge vallen! Intussen krijgt onze Redactie dus nauwelijks gelegenheid op verhaal te komen van de 3 Octo- berdrukte. Wy zullen er naar stre ven de uitslag in ons Blad van Zaterdag a.s. bekend te maken. Mocht Uw lijfblad deze weck eens of meerdere malen niet ver schijnen, dan weet U dat de Re dactie andere zorgen aan haar hoofd heeft dan om een krant uit te geven! V._ Rede op conservatief congres De voormalige Britse premier Win ston Churchill heeft in een rede de Labour-regering beschuldigd van „ver breiding van ellende, verwoesting en doodslag onder de massa's in India". Hy meende, dat Birma wellicht het zelfde lot zou ondergaan. Churchill, die op de conferentie van de Britse conservatieve partij het woord voerde, voegde er aan toe, dat hij een jaar geleden gewaarschuwd heeft voor het verloren-gaan van „de door het Brits bewind in India gevestigde een heid". Hy zag de Indische massa's als „hulpeloze, nederige millioenen". Nadat Churchill passages uit zyn vroegere redevoering had aangehaald, verklaarde hij, dat niet uitsluitend één party verantwoordelijk is te stellen „voor het wegwerpen van het Brits im perium in India". Dc socialistische re gering heeft echter „onze gaandeweg opgebouwde en schitterende structuur in het Oosten" vernietigd. Naar Churchill's mening vormen de socialisten thans „een wezenlijke min derheid, die zonder de steun en tegen de wil van het grootste deel der naties regeert". De conservatieven moesten zich hetzij dit jaar of het volgend op verkiezingen voorbereiden, want de re gering had volgens hem geen recht de vrye verkiezingen op een vervroegde datum te verhinderen. De Britse crisis zou naar Churchill's Zaterdagmorgen is de Nederlandse Walvisvaarder Willem Barendsz voor de tweede maal ter walvisvangst uitgevaren. Het majestueuze schip bij het vertrek van het IJ naar de Zuidelijke IJszee, gadegeslagen door duizenden belangstellenden. (Foto Anefo-Noske) De inzittende Nederlanders vastgehouden Een Amerikaans „Beechcraft"-vlieg tuig met Amerikaanse militaire waar nemers aan boord, heeft gisteren een noodlanding gemaakt naby Pameung- peuk aan de Zuidkust van Java. Het vliegtuig, dat een inspectietocht maakte op West-Java, vertrok van Tasikmalaja in de richting Batavia of Bandoeng. Door slecht weer en veel afdrijven kreeg men echter benzine- gebrek en moest daarom een noodlan ding maken. Aan boord bevonden zich de Amerikaanse kapitein ter zee D. Maccallum, de Amerikaanse luitenant- kolonel Fiellock, enige Nederlandse mi litairen en een bemanning van drie personen. Het Amerikaanse vliegtuig is gister avond te Batavia aangekomen, echter zonder kapitein Maccallum en de mili tairen, die de Amerikanen op hun in spectietocht vergezelden. Pameungpeuk waar de noodlanding plaats had ligt namelijk in het gebied, waar de T.NX nog aanwezig is. Deze wilde wèl de Amerikanen, doch niet de Nederlanders laten vertrek ken. De namen van de Nederlandse militairen, die zich aan boord van het vliegtuig bevonden, luiden: majoor Van der Ham, contactofficier van het leger te Bandoeng, en sergeant-ma joor Van Kalken. Verder bevond zich aan boord nog een Nederlands mili tair, die uit Tasikmalaja was meege nomen, omdat liy met het oog op de ernstige ziekte van een familielid zich naar Nederland moest begeven. De naam van deze soldaat is nog niet bekend. Nadat de te hulp gekomen Neder landse Dakota benzine, een trechter en een pomp voor de ,3eechcraft"-machl- ne had uitgeworpen, kon het vliegtuig weer vertrekken, echter zonder de Ne derlanders. Walter Foote heeft gister avond nog per radio een boodschap tot Soekarno gericht, met het verzoek de Nederlanders vrij te laten. Uit deze boodschap, waarin er de na druk op wordt gelegd, dat de Neder landse militairen als hulp en gids aan de Amerikaanse waarnemers waren toegevoegd, blijkt dat kapitein Maccal lum uit eigen beweging by de Neder landers te Pameungpeuk is achterge bleven. Foote zou hedenochtend het toestel naar de noodlandingsplaats te rugsturen. BINNENLAND Verleden, week heeft de C.C.D. 3 dagen besteed speciaal aan contröle op zwarte varkens in de provincie Utrecht. Het resultaat was. dat 87 varkens ln beslag genomen werden bi) niet-landbouwers plus nog een koe en een schaap. Zaterdagmiddag ls de voor de Lang straat zo belangrbke spoorlijn Lage Zwa- luwe's-Hertogenbosch wederom in ge bruik genomen. Sinds 12 September 1944, de datum waarop de spoorwegstaking ge proclameerd werd, had op deze lijn leder verkeer stilgelegen De opening ging met officieel vertoon gepaard; de eerste rit werd een ware triomftocht. De schipbrug VreeswijkVianen Is met ingang van Zaterdag voor onbepaalde tijd gestermd, waardoor het noodzakelijk ls om te ryden over Rotterdam. Arnhem of Nijmegen. Aan de phllatelistenloketten der post. kantoren zijn twee nieuwe waarden in de serie luchtpostzegels van Curasao ver krijgbaar gesteld. Het zijn de zegels van 6 cent (zwart) en 12% cent (violet). De verkoopsprijs van de zegels ls. resp. 8% en 17% cent. Het Nederlandse m.s. „Caribla", op weg van Lysekim naar Antwerpen, is ter hoogte van Grenam op een mijn gelopen en ernstig beschadigd. Het schip heeft de haven van Grenam kunnen bereiken. Het nieuwe vlaggeschip van de Rot terdamse Lloyd, de „Willem Ruys", ls te Rotterdam gearriveerd. OP alle correspondentie, bestemd voor Duitsland, behoort, op de adreszijde de taal, waarin het schrijven, ls gesteld, te worden vermeld. Zaterdag ls bij de burgerlijke stand te Lichtervoorde de 10.000ste Inwoner aan gegeven. Het was het dochtertje van het echtpaar ten HolderGoossens. dat met slrenegeloel werd begroet. BUITENLAND. Het Perzische parlement heeft met 93 tegen 12 stemmen en 11 onthoudingen zijn vertrouwen uitgesproken ln de rege ring van Ghavam es Soeltaneh. Heden wordt in Engeland de wet van kracht, op grond waarvan het werkgevers verboden is personeel ln dienst te nemen anders dan vla het ministerie van arbeid of een erkend arbeidsbureau. Het gaat hierblt met enige uitzonderingen om alle mannen van 18 tot 50 Jaar en vrouwen van 18 tot 40 Jaar. Zuid Afrika en Engeland hebben twee nieuwe goudovereenkomsten gesloten, die voorzien ln een grote verheging van de hoeveelheid goud. welke Zuid Afrika jaarlijks aan Engeland levert. In de huurt van Tel Avlv heeft men bij een Arabisch dorp de lijken van 2 Joden gevonden, die waarschijnlijk, door Arabieren zijn gedood. Het Deense stoomschip Jolanthe en het Noorse stoomschip Trold zijn nabij de ingang van de haven van Kopenhagen met elkaar ln aanvaring gekomen. Van het eerste schip worden 6 personen ver mist. Ter hoogte van de stad Talpoe ln de Chinese provincie Kwantceng is een Chinese motorveerboot op een drijvende mijn gelopen. Dertig Chinese opvarenden kwamen om het leven en 44 werden ernstig gewond. In Saksen ls de eerste sneeuw ge vallen. Het besluit om al het nog ln Japan aanwezige Britse militaire personeel terug te trekken, zal slechts enkele honderden manschappen betreffen Er bevinden zich op het ogenblik nog twintigduizend man gemenebesttroepen ln Japan (Australiërs en Nleuw-Zeelanders). Op de Eiffel toren is een schijnwerper geplaatst ten behoeve van de luchtvaart. Het licht is op 80 K.M. afstand zichtbaar. Men hoopt deze afstand tot 120 K.M uit t'e kunnen breiden. Volgens Amerikaanse persberichten zal het honderd Jaar oude huls van Van Raalte. de stichter van de gemeente Hol land ln de Amerikaanse staat Michigan, overgedragen worden aan het Hope- college. Plannen om van het huls een museum te maken bleken" niet uitvoer baar. Vliegtuigen van de Egyptische lucht macht zullen Cairo en omgeving met DDT-poeder bestrooien om de vliegen, die de cholerabacll overbrengen, te vernietigen, Volgens een communiqué van bet Egyptische ministerie van gezondheid zijn Zaterdag 69 personen in Egypte aan cholera gestorven, terwijl 19 positieve en 98 verdachte gevallen werden opgetekend. Rabbijn Baruch Korff, de 33-Jarige vice-voorzitter van de Amerikaanse com missie voor politieke actie Inzake Palestina, die 6 September gearresteerd werd ln verband met het Joodse complot om per vliegtuig brochures boven Londen uit te werpen, ls 'onder een borgstelling van 400 000 francs tijdelijk vrijgelaten. In de Spaanse provincie Burgos zijn een moeder met 4 zoons vermoedelijk door de vijfde zoon. door toebrenging van 33 bijlslagen terwijl zij lagen te slapen, ver moord. NEDERLANDS VLIEGTUIG ZOEKT AMERIKAANS VLIEGTUIG. Nader wordt gemeld, dat het Ame- rlkaansche Beechcraft vliegtuig met 3 Amerikaanse marine-officieren aan boord, heden van Batavia 'lit terugge vlogen is. om Captain Macca>llum en de 3 Nederlandse militairen te halen. Sinds de landing om 9.30 pl. t. hoorde men 3 uur lang niets meer van het vliegtuig. In verband hier mede is een vliegtuig van de Neder landse luchtmacht gezonden ten einde een onderzoek ter plaatse in te stellen. VERENIGDE ZITTING DER STATEN- GENERA AL. De verenigde vergadering van de bei de kamers der Staten-Generaal, die, gelijk bekend, vastgesteld is op Woens dag, komt des middags bijeen te één uur. mening nimmer te overwinnen zijn. in dien er geen nieuwe verkiezingen voor het Lagerhuis zouden plaats hebben. Na een opsomming *e hebben ge geven van hetgeen zyn party in do oorlogsjaren volbracht had, wijdde hy uit over „de socialistische wanre- gering", die, zo zeide hy, by voort during inbreuk maakt op gevestigde Britse nationale rechten in vredes tijd. „Menige inbreuk draagt aspecten van de totalitaire staat, nationaal- socialistisch of communistisch of fas cistisch het is alles hetzelfde waartegen wij oorlog hebben gevoerd en waarvan wij dc wereld verlost meenden te hebben". Een bewijs van slecht regeren, was, zo meende hy, dat alle pogingen wor den aangewend om de mensen te ver hinderen naar het buitenland te reizen. Ook werd elke gelegenheid aangegrepen op volledige berichtgeving in de kran ten tegen te houden en de regering was begonnen brieven te openen uit vrees, dat de mensen hun voorwerpen van waarde naar het buitenland zenden. Churchill sprak zich uit tegen het geen hij de industriële dwang, uitge oefend op alle klassen, noemde. Er was een „confisquerende belasting" op het grote bezit ingesteld, „van een afme ting. die slechts in communistische lan den voorkomt". Sir Staffard Cripps, de nieuwe minis ter van economische zaken, noemde hij „stellig de knapste kop op administra tief gebied". Maar hy startte volgens Churchill met een ongelukkig getuige nis van het verleden. Cripps had de Liverpoolse katoenhandel door zijn per soonlijk ingrijpen ongunstig beïnvloed, zo betoogde spr. Dit schreef hij toe aan Cripps „socialistisch vooroordeel". Niettemin geloofde hy, dat Cripps wel succes zou kunnen boeken met zijn pogingen om het Britse econo misch leven op een hoger plan te brengen, maar dan moest Cripps zich losmaken van „dc vreemde geestes- kronkelingen, waaraan hjj zo lang verslaafd is geweest". De conservatieve party moest zich naar Churchill's opinie niet vastleggen op een gedetailleerd programma, zolang zij het regeringsapparaat niet tot haar beschikking had. Als basis-programma gaf Churchill: 1). Het vestigen van een minimum- levensstandaard. waar „ieder, die van goede wille is" nooit onder zou mo gen komen en waarboven vrije con currentie zou heersen en de wetten van vraag en aanbod volledig hun werking mochten hebben. 2). Herstel van de Britse financien door beperking van „weggeworpen en nodeloze" overheidsuitgaven. Churchill verklaarde voorstander to zijn van overdracht der verantwoorde lijkheid voor Palestina aan de Verenig de Naties. In Duitsland had „wanbe heer" plaats en tot schande van de ver antwoordelijke minister werden daar grote sommen verkwist. De Duitsers moesten op hun eigen kosten leven. Verder moest er geen koehandel ge dreven worden met de preferentiele ta rieven voor het Britse gemenebest. Churchill bracht ook de Verenigde Sta ten van Europa nog eens ter sprake. Ook deze behoefden geen nadeel voor Engeland als centrum van het Brits imperium op te leveren. De Britse im periale en Europese politiek is voorts volgens Churchill te verenigen met een politiek zonder conflict ten aanzien van Amerika. „Ik voor mij strijd voor alle drie de grote stelsels: het Britse geme nebest. de Europese unie en de broe derlijke vereniging met de Verenigde Staten. Het congres heeft de resolutie goed gekeurd. waarin optreden tegen com munisme en fascisme geëist wordt. Studentengemeenschap betreurt een prominent lid De studentenstad Leiden, waar zich uiteraard regelmatig ongeregeldheden voordoen, die voortvloeien uit het enigszins onstuimig karakter van de studerende generatie, heeft gister avond zulk een in iedere universi- teitstad vry normale „studentenrel" zien uitgroeien tot een drama, waar van de 26-jarige Leidse student J. M. W. Scheltema uit Delft het slacht offer is geworden. De studentenge- meensehap betreurt thans diep het verlies van een van haar meest pro minente en algemeen gewaardeerde leden. Van de zijde van de politie werden ons over dit betreurenswaardige voorval de volgende bijznderheden verstrekt. Zondagavond heeft zich omstreeks halftien op de Stationsweg alhier een ernstige ordeverstoring voorgedaan. Op dit tijdstip werden twee aldaar surveil lerende agenten er door eer onbekende, man op attent gemaakt, dat op de Stationsweg een man liep. die onder de invloed van alkohol het publiek lastig viel door burgers de hoed van het hoofd te slaan, waardoor een oploop ontstond. De agenten begaven zien naar de aan geduide plaats en troffen Jaar de man aan. Deze weigerde te voldoen aan de sommatie om zich te verwijderen. Toen de agenten hem daarop wilden over brengen. verzette de man. die de 26- jarige student* J J. M. W. S. bleek te zyn, zich hiertegen. Hierbij ontstond een vechtparty met de agenten, in welke vechtparty zich- ook een aantal militairen en bur. gers mengde, die zich eensgezind te gen de politie keerden. De agenten trachtten met gummistokken de orde te herstellen, doch het kwam zelfs zo ver, dat een der m'litairen aan -en agent dc gummistok ontrukte. Deze man werd later gearresteerd. Intussen was S. by zyn worsteling met een der agenten in het gelaat ge. wond. Nadat enige waarschuwings schoten gelost waren, konden de agen ten zich met hun arrestant S. naar de woning van een aldaar gevestigde arts begeven, om de gewonde te laten verbinden. Toen zy zich echter op de stoep van deze woning bevonden, drong het pu bliek in massa op om de student te ontzetten. Hicrby werden de agenten van elkaar gescheiden en werd van uit het publiek met stenen gegooid, waardoor een der agenten aan het hoofd werd getroffen. Deze agent trok daarop nogmaals zyn pistool en loste een waarschu wingsschot. Direct daarop schoot hü weer met het gevolg, dat hy zyn ar restant in het onderiyf trof. Toen deze ineenzakte liet het publiek zyn aanvallende houding varen en trok zich terug. De getroffen student S. werd per EHD naar het Academisch Ziekenhuis vervoerd, waar hy in de afgelopen nacht is overleden. Een der agenten, van wie het uniform was gescheurd, en wiens linkerarm ge kneusd werd in het Academisch Zie kenhuis verbonden. In verband met het vorenstaande zU opgemerkt, dat dit betreurenswaardige voorval, aldus vervolgt het politionele communiqué, in hoofdzaak te wijten is aan de houding van een gedeelte van het publiek, dat zich zonder enig rede lijk doel des avonds op de Steenstraat en de Stationsweg pleegt op te houden, en by ieder voorval het werk van de politie door nieuwsgierigheid en zelfs door verzet tegen de politie haar werk in ernstige mate belemmert. GETUIGENVERKLARINGEN VERZOCHT. De commissaris van politie te Leiden verzoekt de onbekende man, die op 5 Oct. te halftien n.m. twee surveilleren de agenten van politie op de Stations weg attent maakte op het gedrag van een dronken persoon, die het publiek lastig viel. zich ten spoedigste te wil len melden aan het bureau van politie te Leiden, afdeling recherche. Voorts wordt ieder, die inlichtingen omtrent het voorgevallene kan geven, verzocht zich zo spoedig mogelijk tot voornoem de afdeling te willen wenden. -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1947 | | pagina 1