Prachtige strijd in de marathon „Twente" STADSNIEUWS Radi o-programma Magistrale eindspurt bezorgde Riikonen de overwinning OVERDIJK DE NIEUWE NEDERLANDSE KAMPIOEN. (Van onze speciale verslaggever). Een prachtig parcours, uitstekend weer en een afwisselende, verrassen de strijd om de leiding waren de factoren, die de internationale Mara thonloop ..Twente" tot een waarlijk grootse strijd maakten, die voor hen, die er getuige van waren onvergete- lUk zal zijn. Een strijd die tenslotte beslistJwerd door de fenomenale eind spurt van de kleine, pezige Fin Riiko nen, ongeveer 2 km. voor de finish ingezet, die het publiek, zowel op het laatste gedeelte van het parcours, als op het van Heekpark zelf in extase bracht. Onder een daverend applaus en har telijke toejuichingen legde de winnaar het laatste gedeelte van het 42 km. en 195 M. lange parcours af, maar ook de 32 man die na hem nog onder de ma jestueuze marathonpoort doorkwamen vonden een publiek dat zijn bewonde ring niet onder stoelen of banken stak en dat ten slotte niet meer van het veld te houden was, toen de 57-jarige Apel- doorner .,Opa Wey" als 29e nog fit en vrolijk aan zijn laatste 300 meter begon. Reeds spoedig na de start viel de grote groep lopers (53 man waren gestart), uiteen en tot de Lutte zagen de toe schouwers, die reikhalzend naar de lo pers uitkeken als eerste een landgenoot aan de horizon verschijnen, de Amster dammer Meyer van A.A.C. Bij Losser had h\j 50 s. voorsprong op de Belg Vincent en ongeveer 1 minuut op een groepje van drie man, bestaande uit de beide andere Belgen Van Dessel en De Looze en de Tsjech Alkus, die weer on middellijk werden gevolgd door de Hol landers Molenbroek en Overdijk. Met een achterstand van 2 minuten en 45 s. op de leider volgde het peleton met de grote favorieten, de Finnen Riikonen en Bederdin, de Noor Systad, de Zwitsers Schlesser, Meier" en Jutz, de Engelsman Olliver en de Tsjech Weisshautel. Even voor Lutte. toen ongeveer 16 km. van, het traject was afgelegd nam de kleine, vierkant gebouwde Vincent de leiding over en toen we de lopers bij de eerste verversingspost voor Oldenzaal weer op wachtten lag hij al bijna twee minuten voor op Meyer, die veel te hard van stapel was gelopen en 2 minuten 40 se conden op het groepje buitenlanders, nu bestaande uit Systad, Olliver, Schies- ser, Riikonen en de beide Tsjechen Al- kus en Weisshautel. Op 3 minuten volg den Vandessel, Overdijk en Boelsma uit Ede, Weliswaar liep Vincent uitstekend en licht, maar toch was het duidelijk dat ook hij er waarschijnlijk niet in zou slagen zijn voorsprong te behouden en het sterke groepje buitenlanders, dat in een zeer regelmatig tempo, rustig en constant zijn weg vervolgde. Bij de tweede verversingspost had hij zijn voorsprong nog behouden, was zelfs nog iets uitgelopen, maar de glimlach waar mede hij onze volgauto steeds weer be groette. wanneer wij langs hem reden, leek al iets geforceerder en inderdaad moest ook hij korte tijd later zijn voor sprong prijsgeven en zelfs later de strijd staken. Van Meyer was ook niets meer te bekennen en inderdaad bleek later, dat hij eveneens opgegeven had. Nu ontspon zich dan eindelijk de strijd der groten en het zou een strijd worden vol afwisseling, met steeds wisselende kansen en steeds nieuwe uit lopers. Een strijd waaruit ten slotte de onverstoorbare Riikonen als winnaar te voorschijn zou komen, juist dank zij het feit dat hij zich niet door de uitlopers liet opzwepen tot ontijdige verhoging van tempo. Toen Vincent was terugge vallen was het eerst Schlesser, die de kop nam, maar spoedig zat Systad weer achter hem en dicht bij elkaar liepen zij langs de duizenden toeschouwers in Hengelo, op korte afstand weer gevolgd door Weisshautel, Riikonen en Olliver, welke laatste echter al begon te klagen over maagpijn. Op de zevende plaats lag onze eerste landgenoot, de prachtig en constant lopende Amsterdammer Overdijk. RIIKONEN SLOEG ZIJN SLAG Samen liepen' Schlesser en Systad langs de Drienereschweg en terwijl zij hier om beurten moeizame pogingen deden om van elkaar los te komen, een poging waarin de Noor ten slotte slaag de, sloeg Riikonen, de kleine man uit het hoge Noorden, zijn slag temidden van het typisch Hollandse landschap ran goudgele, golvende korenvelden en groene weiden, waarin de koeien on verstoorbaar eri loom lagen te herkau wen. Hier begon hij met zijn kleine pasjes steeds meer van zijn achterstand af te knabbelen en toen wij een paar kilo meter verder, daar waar zij weer op de grote weg naar Enschedé zouden uit komen, de komst van de lopers afwacht ten zagen wij weliswaar nog steeds de grimmige Noorse kampioen aan de kop liggen, maar slechts 13 seconden later kwam Riikonen de hoek om stuiven, fit en kaarsrecht lopend. Toen bestond er geen twijfel meer, Finland zou zegevie ren. Op waarlijk magistrale wijze begon hij aan zijn eindspurt, even nog pro beerde Systad, met al de taaiheid die in hem was, bij te blijven, maar er was geen houden meer aan en met een machteloos gebaar moest de Noor toe zien hoe de afstand tussen Riikonen en hem steeds groter werd, en toen hij als tweede onder Marathonpoort door het terrein op liep, stond de Fin reeds met de lauwerkrans om zijn schouders, een lauwerkrans die Nederlands grootste arhlete Fanny BlankersKoen, er om had gelegd. Inmiddels bleek. dst. de dappere Olliver de strijd had moeten staken wegens maagkramp, waardoor Schlesser onbedreigd als derde binnen kwam. Onder groot enthousiasme, van de op het terrein aanwezige Tsjech.i- scne athleten kwam hun lar.dgenoot Weisshautel als vierde binnen en onder enorme toejuichingen van het publiek was het Overdijk, die als eerste Neder lander, met nog geen tien minuten achterstand op de winnaar, de finish passeerde, nog voor de Tsjech Alkus, de Zwitser Jutz en de andere Fin Be derdin en met een tijd die slechts 13 seconden boven het Nederlands Record lag. De totaal uitslag van deze onvergete lijke Marathonloop is als volgt: 1. Riikonen (Finland) ïn 2 uur. 44 minuten én 13 seconden; 2. John Systad (Noorwegen) in 2 uur 45 minuten en 2 seconden; 3.Schiesser (Zwitserland) in 2 uur, 46 minuten en 58 seconden; 4. Weisshautel (Tsjecho-Slowakije) in 2 uur, 48 minuten en 4 seconden; 5. Over dijk (Nederland) in 2 uur 53 minuten en 59 seconden (Nederlands Record 2 uur 53 minuten 26 seconden)6- Alkus (Tsjecho-Slowakije) in 2 uur, 55 minu ten 32 seconden; 7. Jutz (Zwitserland) in 2 u. 59 minuten 8 seconden; 8. Be derdin (Finland) in 3 uur en 59 seéon- den; 9. F, J. v. d. Berg (Nederland) in 3 uur 7 minuten 3 se mden; 10. Van Bovene (Nederland) in 3 uur 7 minuten en 51 seconden. Sp or tsplinters VOETBAL. Promotie-degradatie wedstrijden blijven bestaan. In een buitengewone algemene ver gadering van de KNVB. welke gisteren in het Americanhotel te Amsterdam is gehouden, is een voorstel tot afschaf fing van de promotie-degradatiewedstrij den met grote meerderheid van stem men verworpen. Eenzelfde lot was een voorstel van een Zuidelijke afgevaar digde beschoren, dat inhield hetbonds- bestuur met één lid uit te breiden met dien verstande, dat dit lid een Zuide lijke candidaat zou zijn- De heer Kole had een voorstel tot wijziging van de samenstelling van de bondsvergadering ingediend Hij wilde dit lichaam zien samengesteld uit 30 afgevaardigden voor de le klassers, 24 voor de 2e klassers, 18 voor de 3e klassers. 12 voor de 4e klassers, 20 voor de afdelingen. 13 voor het bondsbestuur en 1 voor het Zater dagmiddagvoetbal Zijn voorstel werd in stemming gebracht en verworpen. Daar entegen werd het voorstel om de bonds vergadering van het bondsbestuur als volgt samen te stellen: 36 leden van eerste klasse verenigingen. 18 van 2e klassers. 12 van 3e klassers en 6 van 4e klassers met grote meerderheid aan genomen. De vergadering werd gepresideerd door de heer K. J. J. Lotsy, die voor de aanvang de heer Koolhaas, voorzitter van Ajax. feliciteerde met het behaalde landskampioenschap. EXCELSIOR BLIJFT EERSTE KLAS SER. Wie had enkele weken geleden nog durven tWijfelen aan de promotie van SVV naar de eerste klasse? Wonder bo ven wonder kwam Excelsior vorige week vallend en struikelend nog gelijk met de jonge Schiedamse ploeg en forceer de zo een beslissingswedstrijd, die gis teren in het uitverkochte Feyenoord- stadion met 1—0 door de Rotterdam mers gewonnen werd. Gosens, de man die in de 2e helft voor S.V.V. een straf schop miste, zaï zich daarna de i haren wel uit het hoofd getrokken hebben! In district I maakte Emma van haar laatste kans gebruik en won in eigen huis met 2—0 van Zeeburgla. De stand is hier nu: Zeeburgia 4 3 0 1 63 6 Emma 3 2 0 1 75 4 KF.C. 3 0 0 3 3—8 0 In district V werd TSC weer eerste klasser, in district V zal Emmen zich vermoedelijk wel kunnen handhaven, want ook Hogezand verloor. Alcides hééft nog een kans, maar mag geen punt meer verspelen. Brabantia heeft met 4 punten uit 2 wedstrijden in distr, VI de mooiste kansen om zich te hand haven. Sittard won gisteren van Kerk- rade met 20. De uitslagen van gisteren: Kampioenschap van Nederland Heerenv/eenBlauw Wit 31. Prom. en Degradatie District I: EmmaZeeburgia 20. District IIExcelsiorSW 10. District IV: De ValkRKTVV 32. District V: Hogezand—Emmen 0—1. District VI: KerkradeSittard 1—6. Landskampioenschap Heerenveen won met 3—1 van Blauw-Wit. De stand is: Ajax 10 8 1 1 17 3216 Heerenveen 10 6 2 2 14 3522 N.E.C. 10 3 3 4 9 21—32 M.V.V. 10 1 5 4 7 19—24 F v v 82155 1115 Blauw Wit 8 0 4 4 4 12—21 Teylingen behoudt haar vierde klasserschap VERDIENDE 1—3 OVERWINNING OP MEERBURG Dank zil haar goede tactiek bet spel vooral na de rust flink open te houden, is het Teylingen gelukt zich ln de K.N. V.B. te handhaven en de vrü onsa menhangende Meerhnrgploeg verdiend te kloppen. L.F.C. II promoveert naar de res. 2e kl. Dank zij de gisteren in Delft behaalde 23 overwinning op DHC III (en door een zege van Crom vliet II op VCS II) zal LFC II promoveren naar de res 2e klasse KNVB De wedstrijd in Delft was fel en boeiend, met 0—2 in het voordeel van de Leidenaars brak de rust aan. Na de hervatting verkleinde DHC haar achterstand tot 1—2 doch Bijl scoorde kort hierna zijn derde doelpunt en bracht de cijfers op 13 Nog gaf DHC zich niet gewonnen en ca 10 min. voor het einde hebben de Delftenaren nog maals succes". Met een verdiende 23 zege voor LFC brak ten V.ot-te onder LFC Crom vliet VCS DHC CRICKET. Uitslagen Ned. Cricketbond 1ste klasseACCPWdrawACC 202 voor 5 (gesl.), PW 101 voor 5 (tijd); Haar lemHBS: gew. door Haarlem met 83 runs: HBS 43 en 87 voor 7 (tijd),Haar lem 125; HCC II—Excelsior: gew. door HCC met 162 runs: HCC 245 voor 5 (gesl.) (Scliill 101), Excelsior 83; HDVS HCC I: gew. door HCC met 45 runs: HCC 163, HDVS 118; URA—PW: draw: VRA 157, PW 66 voor 5 (tijd)WV-R W: gew. door VVV met 2 runs en 4 wickets: RW 153, WV 155 voor 6. 2de klasse A: AjaxHCC III: gew. door Ajax met 59 runs: HCC 123 (Mac Donald 37, Dubru 27, JalLnk 16, Jansen 11; bowlingcijfers; Wenting 4 voor 46, Vreeken 5 voor 45); Ajax 182, waarvan J. Langhout 13, H. Vreeken 51, mr. J. de Jongh 48, dr. M. Boeseman 40, Mac Donald 6 voor 65, Bromberg 1 voor 28, Stoetwegen 3 voor 6; LCCKampong: gew. door LCC met 13 runs en 4 wickets Kampong 153. waarvan Wagenvoort 36, Eikelenboom 65, Moerkoert 19, v. d. Woerd 19, Bowlingcijfers: F. v. Es 4— 61, Hopp 3—44; LCC 166 voor 6 (geslo ten), Tonny Kantebeen 102 not out, P. Kantebeen 32, P. Hagenaar 21; v. d. Bijl bowlde 4—97; RW II—Quick: draw: Quick 161, RW 123 voor 7 (gestaakt we gens ongeval). 2de klasse B: Cric—UW: gew. door Cric met 14 runs: Cric 159, UW 144; SCHC—Haarlem II: gew. door SCHC met 50 runs: SCHC 80, Haarlem 30; Hercules—UD: gew. door UD met in nings én 107 runs: Hercules 44 en 60; UD 151. KORFBAL. KAMPIOENSCHAP V- NEDERLAND Overwinningen voor het Westen. Voor hét landskampioenschap won Westerkwartier met 94 haar uitwed strijd tegen het Friese V.K.C., terwijl Deetos met zeer veel moeite in Wage- ningen over Vada de baas bleef met 3—2. Pernix won met 80 van VEO Na een inzinking van enkele weken heeft Pernix Zaterdag een prachtige wedstrijd te.cen V.E.O. gespeeld. Behalve een korte periode voor de rust, waarin de tweede Pernix-aanval niet op dreef kon komen, schijnt Pernix zich weer hersteld te hebben. VR O kon hier niet tegen op, maar kon toch na twee doelpunten van Pernix in het eerste kwartier, tot de rust erger voorkomen. Na rust hield VK.O. nog enige tijd stand, maar toen volgden de doelpunten elkaar snel op Vijf minuten voor het einde was de stand tot 60 opgevoerd en in de resterende tijd zag de Leid.se beginaanval nog kans om daar 2 prach tige doelpunten het achttal vol te ma ken Met deze overwinning heeft Per nix I het eerste deel van de competitie goed afgesloten. WIELRENNEN. TOUR DE FRANCE. Robic wint de 15e etappe JANSSEN DRAAIT GOED MEE. De 15e etappe van de Tour de Fran ce Luchon—Pau (195 km.) werd ge- wónnen door Robic 'n 6 "OT m'n 11 sec.; 2. Vietto (Frankrijk) 6 uur 56 min 54 sec.; 3. Ronconi (Italië), Fach- leitner (Frankrijk), Brambilla (Ita lië) en Goldschmidt (Luxemburg) al len zelfde tijd als Viëtto; 11. Camellini 7 uur 8 min. 59 sec.; 15. Janssen 7 uur 10 min. 30 sec.; 35. Klabinsky 7 uur 21 min. 08 sec; 38. Joly 7 uur 24 min. 9 S Het algemeen klassement luidt na de 15de etappe: 1. Viëtto 107 uur 59 min. 7 sec.; 2, Brambilla 108 uur 41 sec., 3. Ronconi 108 uur 3 min. 2 sec.; 4. Fach- leitner 108 uur 5 min. 53 sec.; 5 Robic 108 uur 7 min. 15 sec.; 6. Camellini 108 uur 29 min. 53 sec.; 34. Janssen 111 uur 29 min 48 sec.; 40. Klabinsky 111 uur 54 min. 27 sec.; 50. Joly 112 uur 51 min. Het landenklassement luidt na de 15de etappe: 1. Italië 325 uur 21 min. 49 sec. 2. Frankrijk 325 uur 38 min. 38 sec.; 3. Westploeg 326 uur 56 min. 51 sec.; 4. België 329 uur 37 min. 39 sec.; 5. Zuid-Oost 330 uur 8 min. 43 sec.; 7. Nederland en buitenlanders 331 uur 38 min. 8 sec. zege voor lfu orax ren «iotve onaer Het bergklassement luidt na de 15de grot? spanning het einde aan. Hier volgt etappe: 1. Brambilla 98 punten; 2. La rie ctadsta///.' in deze oompetitie. zarides 89 punten; 3, Robic 70 punten; 4. Ronconi 63 punten; 5. Camellini 57 punten. Nederlandse ploegen voor de wereldkampioenschappen De Nederlandse ploegen voor de we reldkampioenschappen te Parijs zijn als volgt samengesteld: Professionals op de weg: Schulte, Mld' delkamp, Jansen en Lakeman, Amateurs op de weg: Voorting, Piet de Vries, Van Beek en Smits. Profs sprint.Van Vliet en Derksen, terwijl Remkes of Van der Vijver op eigen kosten zullen deelnemen. Dit hangt er van af, wie a.s. Zondag de derde plaats in het kampioenschap van Nederland behaalt. Amatemrs sprint: Bijster en Hijzelendoorn en Bontekoe voor eigen rekening. De achtervolgers zullen na as. Zondag worden aange wezen. GYMNASTIEK Tweekamp OlympiaBato Zater dagavond vond er een tweekamp plaats tussen de Oegstg. gymnastiekvereniging „Olympia" en „Bato" uit Utrecht. Beide verenigingen hadden voor deze ontmoe ting een heren- en een Jongensploeg opgesteld. Naast een vrije oefening, werd er gewerkt aan brug, rekstok en ringen, de kamp werd gesloten met een num mer paardsprngen- De herenploeg van „Bato" zegevierde met 243% punt over „Olympia", dat 238 punten wist te verwerven. Bij de jongens wisten de Olympianen hun tegenstanders een nederlaag toe te brengen, door 228% punt te veroveren tegenover 220 van Bato. Het totaal pun- tenaanfcal was: Olympia 466% en Bato 463% Volgende week zullen de dames- en meisjesploegen van bovengenoemde ver enigingen elkaar in Utrecht ontmoeten, waarna de definitieve uitslag van deze tweekamp bekend zal zijn. Op de Stadionbaan te Amsterdam zijn Zaterdag en Zondag de voorwed strijden gehouden voor de Nederlandse wielerkampioenschappen, waarvan de finales Zondag a.s. worden gereden. Verrassingen deden zich tot dusverre niet voor. Arie Vooren werd kampioen in de beroepsklasse cp de 50 km. zon der gangmaking. Tims en Vollebregt zijn thans defi nitief aangewezen om ons land op de zeilwedstrijden der Ol. Spelen te ver tegenwoordigen in de drakenklasse. Gisteren is een vliegtuig neerge stort In de kopgroep van de Tour de France-renners, van wie geen enkele ge wond, doch velen verschrikt raakten. De piloot en een fotograaf, die zich aan boord bevond, zijn gewond. De heer Th. J. Valk heeft-, naar wij vernemen, dezer dagen bedankt als secr. penningmeester der Leidse athle- tiekcommissie, De voetbalver. „Oranje Groen" speelt op Zondag 24 Augustus met vijf elftallen te Zaandam tegen de vierde klasser „ODIZ". Voor de eerste maal in de motor geschiedenis van Nederland is gisteren een stratenrace gehouden. Amsterdam had de twijfelachtige eer van de pri meur. Slechts één motor vloog uit de bocht en in brand, die van Bovee. Pols won in de halve literklasse. Veel rustiger ging het toe in het St. Ignatius-college te Amsterdam, waar Max Euwe tegen scholieren aan 37 borden simultaan speelde. Hij won 32, verloor 3 partijen en gaf er 2 remise. De Fransman Villemain, Europees kampioen middengewicht, sloeg in Ge- rève zijn Italiaanse uitdager Jannilll op punten. De Oostzaanse wielrenner v. Beek, die vorige week AmsterdamArnhem Amsterdam won, zal overgaan tot de beroepsklasse. Te Parijs werd een athletiek drie- landen kamp gehouden. De uitslag: 1. Frankrijk, 156 pt.; 2. Zwitserland. 109 pt.; 3. België, 91 pt. Annie van Kampen van „De Rob ben" won Zaterdag in de Schie bij Rot terdam een drie km, zwemwedstrijd in 44 min. 13 sec. Van Rooy uit Eindhoven wen in de herenafdeling in 43 min. 59 sec. Bondstrainer Stender werd eerste bfi de veteranen. Tijdens een afchletiek-ontmoeting RotterdamDen Haag slaagde Shot er in, op het nummer 4 x 80 M, meisjes een nieuw Nederlands record te vestigen, door dit te brengen van 42.1 op 42 sec, Nederland won te Mechelen een kano-ontmoeting tegen België met 45 26 punten. Zaterdag speelde de korfbalver. NAS een tweetal ontmoetingen tegen het Haagse Olympiaan. Het eerste Leidse team speelde met 22 gelijk, het tweede verloor met niet minder dan 9—2 van een gecombineerd Olympiaan- twaalftal. Trainen! LEIDERDORP Inbrekers aan het werk Inbrekers hebben zich toegang verschaft tot het pak huis van bakker v. T. aan de Hoofdstraat alhier. De bult bestond o.m in een Fongers rijwiel, veel wasgoed en een hoe veelheid fondant. Bij de politie werd aan gifte gedaan. BEURSOVERZICHT Amsterdam, 14 Juli. De effectenbeurs had vandaag een traag verloop- De hoofdkoersen van de toonaangevende aandelen verschilden weinig bij de vorige slotnoteringen. Een uitzondering vormden de Philipsaande- len. waarvoor bij een slotprijs van Vrij dag van 378 een hoofdkoers tot stand kwam van 371. Op de scheepvaartmarkt werd nog druk handel gedreven in de claims Koninklijke Boot en ook in de aandelen.. Op de petroleummarkt ging bitter weinig om. Koninklijke schom melde tussen 414% en 415%. HVA's gin gen achteruit van 241% tot 238%. De bankaandelen waren wat luier, de min der courante industrieën waren prijs houdend. De beleggingsmakrt was zeer stil. Van handel in de Nederlandse staatspapieren was niets te bemerken De koersen waren nagenoeg ongewij zigd. Diverse Indisce gemeentelijke obligatiën ontmoetten enige vraag en waren dan ook hoger. De pandbrieven- markt was zeer kalm, de koersen zo goed als onveranderd. ROEIEN. Hollandbeker voor Neumeier SUCCESSEN VOOR NJORD EN DIE LEYTHE. Op de Bosbaan te Amsterdam werden Zaterdag en Zondag de internationale roeiwedstrijden om de Holland-beker gehouden, georganiseerd door de „Hol- land-bekerwedstrüdvereniging" en het district Amsterdam van de Nederlandse Roeibond. Onder de deelnemers bevon den zich, naast de sterkste Nederlandse roeiers, verschillende Franse kampioens- ploegen, zowel dames als heren, de Antwerp Sculling Club en de zo juist in ons land onder een uitwissellngs- schema gearriveerde 8 Amerikaanse studenten van de Rutgers Universiteit New-Brunswick, die Zondagmiddag in de oude acht achter Parijs en Laga derde werden. (Het zijn bijzonder zwaar gebouwde roeiers met een gemiddeld gewicht van 185 pond, die tijdens de training in een vreemde boot gisteren enkele riemen braken!) Met 1% lengte voorsprong op Van Orden won Neumeier van Willem III het hoofdnummer, de oude sldff. Wat de Leidse successen betreft dient allereerst de ondubbelzinnige zege van Njord's Oude Vier op Willem III vermeld te worden, om de eerste plaats van die Leythe in de Oude Twee, vóór Parijs en het Spaarne, niet te vergeten! In het totaal-klassement deelde Njord de 2e plaats met de Ro wing Club de Paris, die Leythe werd vierde. De uitslagen Tuiden Zaterdag: Jonge Vier A: 1. De Maas 7 min. 14 sec.; 3. Triton, 7 min. 16.2 s. 3 Z.Z.V.; 4. Laga; 5. Willem III. Overnaadse Skiff: 1. J. Meurs (Vi king), 8 min. 42.4 sec.; 2. L. Reiding (Amstel) 8 m. 53 s.; 3. H. Vrolijk (Tri ton). Oude Skiff: 1ste voorwedstrijd: 1. Ch, T. Neumeier (Willem III), 7 min. 27 s,; 2 M. van Or.den (de Maas) 7 min. 44 s.; 3 H. van der Meer (Willem III). 2de voor wedstrijd: 1. D. Logger (Po seidon) 7 min. 42 sec.; 2. Ben Biessens (Antwerp Sculling Club) 7 min. 47.2 s. Twee zonder stuurman: 1. de Laak, 7 m. 42 sec.; 2 .Rowing-club Paris, 7.59. Oude Vier: 1 Njord, 7 min. 2 8 sec.; 2. Willem III, 7 min 15 sec. Stijlroeien dames overnaadse vier: lste voorwedstrijd: 1. die Leythe, 73 p.; 2. de Schie, 71 p, 2de voorwedstrijd: 1. Viking, 85 pnt,; 2. R.J.C., 82- pnt.; 3. De Hoop. Oude Twee: 1. die Leythe, 7 min. 54 s 2. Rowing Club Paris. 8 min. 13 sec.; 3. Het Spaarne. Jonge Skiff a: l. Th. g. Ros (De Schie) 8 min.; 2. J. Th. Wllkens (Njord) 8 min. 13 sec.; 3. W van der Bunt (Wil lem III). Snelroeien dames gladde vier: 1. Die Leythe, 3 min. 48 sec.; 2. Willem III, 3 min. 58 sec.; 3. Viking; 4. Z.Z.V.; 5. Ruche Sportieve Feminine Paris, Overnaadse Vier: lste voorwedstrijd: 1 Njord, 7 min. 28 8 sec.; 2. De Hoop, 7 min 29.8 s.; 3 De Amstel; 4, Triton 2. Stijlroeien dames overnaadse skiff: 1. De Hoop, 112 p 2. Viking, 96 p.; 3 Willem III, 91 p.; 4. De Schie, 77 p Jonge Vier B: 1. Njord. 7 min. 14.2 s.; 2 Laga. 7 min. 23.2 s.; 3. De Hoop Overnaadse Vier voor jongens tussen 17 en 18 jaar: 1. Viking. 3 min. 31.2 sec.; 2- C. Tromp. Oude dubbel twee: 1. Willem III. 7 min. 5.8 sec. (nieuw baanrecord); 2. Rowing Club Paris, 7 min. 9.4 sec. Zondag: Lichte vier: 1, Triton, 7 min. 29.8 sec.; 2. Njord, 7 min. 49.6 sec Jonge Twee B: 1. Die Leythe, 8 min, 16.6 sec.r 2. Njord, 8 min. 24.8 sec. Overnaadse Twee: 1. Willem III, 8 m. 20 sec.; 2. De Hoop, 8 min. 54.6 sec. Vier zonder Stuurman: 1. Willem III, 7 min.; 2. Laga, 7 min. 10 sec. Snelroeien dames skiff: 1. De Maas mej. Neuerberg, 4 min. 4.8 sec.; 2. Ruche Sportive Feminine Paris, mej. Simone Guillebert, 4 min. 5 8 sec. 3. Willem III, mej. Stom. Overnaadse Vier: 1. Triton, 7 min. 28 s.; 2. De Hoop, 7 m. 30.4 s.; 3. Njord. Jonge Acht A: 1 D.D.S., 6 min. 27 s.; 2 Triton, 6.32.8; 3. Njord; 4. Laga. Stijlroeien dames overnaadse vier: 1. Viking, 93 p.; 2. Rlc, 87 p.; 3. Die Leythe 81 p.; 4. De Schie, 78 p. Stijlroeien dames Jonge Vier: 1. De Hoop, 95 p.; 2. en 3. Corn. Tromp en Die Leythe, ieder 92 p. Overnaadse Twee voor jongens (17 18 jaar: 1. Willem III; 2. Ric. Hoofdnummer - Oude Skiff: 1. Wil lem III, Neumeier, 7 min. 29 sec. (win naar Holland beker); 2. De Maas, Van Orden, 7 m. 35 s.; 3. Poseidon, Logger. Jonge Vier (Willem Hultzer-beker) 1. De Maas, 7 min. 14.6 sec.; 2. De Hoop, 7 min. 20.2 sec.; 3. Die Leythe; 4. De Amstel. Oude Acht: 1. Rowing Club Paris, 6 min. 9.8 sec.; 2. Laga, 6 min. 12 sec.; 3. Rutgers University (USA), 6 lengten. Totaal: 1. Willem in (winnaar wis- selprijs de „Amstel Jubileumbeker", ,86 pnt.; 2. en 3. Rowing Club Paris en Njord, ieder 53 pnt.; 4. Die Leythe. ZILVL- JUBILEUM LEIDSE BUITENSCHOOL. Ter gelegenheid van het zilveren ju bileum van de Leidse Buitenschool werd Zaterdagavond in de geed bezette Stads gehoorzaal een feestelijke samenkomst gehouden, welke om. werd bijgewoond door de wethouder van Onderwijs, de heer J. C. van Schaik. Na een woord van welkom door de voorzitter, de heer H, van Slooten, werd een gevarieerd programma, waaraan „De zingende cowboys", het accordeon duo, C. Kromhout en W. F. Nieuwen - burg en het Leidse Onderwijzers To neelgezelschap hun medew"-' ie; ver leenden, over het voetlicht gebracht. Vooral het aandeel, dat -st Leids On derwijzers-toneelgezelschap aan deze avond hesft fehad, heeft er veel toe bij gedragen, dat bestuur en genodigden op een recht feestelijke bijeenkomst kunnen terugzien. Onder leiding van de heer J. Ch. Bartelsman. die de regie voerde, gaven alle spelers (sters) een gave vertolking. Allen hebben zich dan ook kostelijk geamuseerd „MATHESIS SCIENTIARUM GENITRIX" Voor het eindexamen 5e klasse, afde ling Werktuigbouwkunde zijn geslaagd: W. R. Bik H. C. Boom. J, Brederveld, Joh. Brouwer, G. Qarton, S. A. Ciere, J. Fasel, A. S. J. Flojisson (met lof), J. Gertenaar. J. A. den Hertog. I. Hey- mans, A. Kiel M. H. Koreman, P. La- grand J, la Lau, A, Mizee, L. Noort, J. A Schild J A. Th. van Schooten. G. Trap, A. 'de Vink J. de Vink, B. van Vliet. K. Vollmar( met lof). P. de Vries. H. de Wolf. en G. M. Zwetsloot, allen te Leiden. J. J. van Beuge. Rotterdam; J. C, Blit- terswijk, Maassluis; W, v.d- Bospoort, Ede; G, H. Broers. Haarlem; P. v, Dam, Rotterdam; H. v, Hettema. Den Haag; C. Hoogeveen. Koudekerk; J, M. Jung, Amsterdam; J. G. L. Koenen, Wasse naar; F W, ïiinneman vOegstgeest; J. A. v.d- List, Delft; G. J. Manders, Bus- sum; A. de Nie, Warmond; Th. W. v. Niekerk," Hazerswoude (met lof); K. v. Nierop. Purmerend; P- J. v. Oers, Briel- le;M. Th. Opdam. Zoeterwoude; C. v. Ravensbergen. Voorschoten; F. Reuter, Rotterdam; A. J. Severijnen, Den Haag; W. G. Schinkelshoek, Leidschendam; J. A. Verhoeven. Vlaardingen; J, W. de Vries, Den Haag. Afgewezen 4 candldaten, niet. opgeko men 1. Voor de afdeling Bouwkunde 5e klasse zijn geslaagd: P. C. Bik F. Galjaard. H. G. Stuifzand en M. J. Zaalberg, allen te Lelden. J, C, Geervliet Voorburg; A. P. A. v.d. Neut, Sassenheim; J, v.d. Oever, Katwijk aan Zee; C. J. P. Paardekooper, Zoeter woude. Afgewezen 3 candldaten. Afdeling Electrotechnick, Eindexamen vervolgcursus. Geslaagd: A. Bouchier, Breda; A, J. J. Franken (met lof). Steen bergen; A, Hol, Schiedam; C. v. Osen- bruggen. Rijswijk (Gld.); A. Sjardijn, Leiden; T, Smit-, Purmerend. H, West mij ze, Purmerend. Afgewezen 3 candldaten. MULO-EXAMENS. Geslaagd voor het diploma A: J. M. v. d. Hart; P. W. Hoogervorst; N. v. Hou welingen; A, v. Iterson; C. A. v, d. Akker, Alphen a. d, R.; P. Kranen burg; W. F. Laman; P. L. Lievense, Oegstgeest; H„ v. d. Mey; J. P. Schut; M. v. d. Vis, Koudekerk ;A. Bons, Voor hout; L. M. v. d. Kwaak, Sassenheim; L. Ciggaar; A. v. Goeverden; J. G de Groot, Noordwijk a. Zee; Ph. v. Hoven, Lisse; S. G. Rademaker, Bodegraven; J. C. Beerhorst, Sassenheim; A. J, Oudshoorn. Afgewezen 5. GcTaagd voor diploma B: W Knol; J. A. Nijenhuis, Rijnsburg, Waar geen plaatsnaam is vermeld, is deze Leiden, „HET VIERDE PRINSENKIND". Onder auspiciën van de onlangs op gerichte Stichting „Het Vierde Prinsen kind" vertrekt a.s. Woensdagmorgen 'n transport kinderen uit Leiden en om geving naar het kamp Geesbrug bij Hoogeveen, waar zij tot 24 Juli zullen blijven. De organisatie van deze tocht is opgedragen aan het alhier gevestigde Districtsbureau voor de verzorging van Oorlogsslachtoffers. Er namen uit onze omgeving ongeveer 100 kinderen aan deel. BONKAARTEN HALEN. Morgen (8%—11/3/4 en 14—16 uur) rijn ran de beurt voor het af halen van nieuwe bonkaarten de ge zinnen, waarvan het hoofd een stam- kaartnummer heeft van 59,501 tot en met 62,500. Overgelegd moet worden de tweede distributiestamkaarten en de nog niet aangewezen stroken van de bon kaarten 707. VOOR DINSDAG 15 JULI. Hllversum I (301 M.) KRO 7.00 Nieuws; 715 Ochtendgymnastiek; 7.30 Morgengebed: 7.45 Radio Phllh. Orkest (eo.): 8.00 Nieuws; 8.16 .Pluk de Dog": 9.00 Lichtbaken, pater de Greeve; 9.30 Gr.pl. concert: 10.00 „Wie komt er ln mijn hokje?"- 10.15 Tlto Schlpa en Tino Rossi, gr.pl.; 10 40 Het Crucifix van de dichter, voordracht: 10.50 Etudes, gr.pl.; 11.00 Reportage, 10 dagen ln de Britse zone; 11.30 Als de ziele luistert, pater Lo- huls: 1140 Koraalprelude, gr.pl.; 11.45 Gramofoonmuziek; 12.00 Angelus; 12.03: Het Orkest zonder Naam 12.03: Cor van Boven, piano; 12.30 Het Orkest zonder Naam: 12.55 Zonnewijzer; I.00: Nieuws; 1.15 Welk boek? Een goed boek; 1.20 Het Orkest zonder Naam: 1.50 Omroeporkest; 2.30 Voor vrouwen; 3.00 Mannenkoor: 3.20 Kamermuziek; 4.00 De zonnebloem, voor zieken; 4.30 Na school tijd; 4.45 Elck wat wils. gr.pl 5.45 Het rilk overzee; 6.00 Volksllederenkwartet; 6.20 Sportpraatje. Jan Cottaar: 6.30 Progr. v. d Ned. Strijdkrachten: 7.00 Nieuws; 7.20 Gram.muz. Frank Sinatra; 7,45 P T T. Klanken; 8,00 Nieuws; 8.12 De ge wone man zegt er het zijne van; 8.20 BBC promenade-orkest: 9,00 Hoorspel, Af scheidsdiner; 9.30 Gram.muz. Paul Whl- teman; 10.10 Avondgebed; 10.25 Vaders dagboek; 10.30 Nieuws; 10.45 Gevar. Dansmuziek, gr.pl.; 11.15 Max Euwe over het schaaktournool ln -Hilversum; II.25 Van de hak op de tak, gr.pl.; 12,00 Sluiting. Hilversum II (415 M.) AVRO 7.00 Nieuws; 7.15 Ochtendgymnastiek: 7.30 Aubade, gr.pl8,00 Nieuws; 8.16 Sidney Torch, orgel, gr.pl; 8.45 Hans Prlegnitz. plano, gr.pl.; 9.15 MorgenwUdlng; 9.30 Waterstanden: 9.36 Arbeidsvitaminen; 10.30 Voor de vrouw: 10.35 Delen Uit opera's, gr.pl.: 10.50 Kleutertje, luister; 11.00 John Barblrolll met solisten, gr.pl 12.00 Het Lyra-trlo; 12.30 Ons platteland; 12.40 Pierre Palla, orgel; 1.00 Nieuws; 1.15 Frans van Capelle; 2.00 Met naald en schaar; 2.20 Eddy Peabody. Banjo, gr.pl.; 3.00 Omroeporkest, operettecon cert; 4.15 BBC military band, gr.pl.; 4.40 De schoolbel; 5.00 BBC Theater-orkest. gr.pl.; 5.30 Guus van Opstal en zijn ball- room-orkest; 6.00 Nieuws: 6 15 Tom Erich plano; 6.30 Het virtuoos sextet: 7.00 Ber nard Person uit Amerika; 7.45 Nationaal werkcentrum, drs. Noordegraaf: 8.00: Nieuws; 8.05 Met de mlcrofon bij....; 8.15 Clos ups, filmmelodiën; 8.15 Toeris tische miniaturen: 9.45 Gram.plaat v. d. luisteraar; 10,15 Bultenl. overzicht; 10.30 Pierre Palla, plano; 11.00 Nieuws; 11,15 Concert (gr.pl.): 12.00 Sluiting. MEISJES H.B.S. VOOR HET EINDEXAMEN Afd. B zün geslaagd: A. Bergers. E. I. Boterenbrood M. Ol4* vecoeur, A. M. H. Driessen, M. C. va% Eek, G.' M. van der Heyden, Zoeterwou de: M. E. G. Kleyn. Oegstgeest; A. E. van Looy, J. J. NieuWzwaag. M. B. Pan man C. M, Rlentsma, Voorburg; M. M. Schaper, P. J. Sloos. M, L. Vroom, A. M. C. Wartena, Stroe; H. G. van der Werff. Afgewezen 1 candidaat. Waai* geen plaatsnaam is vermeld ls deze Leiden. Aan het Prinses Beatrix-Lyceum te Glion slaagde voor het eindexamen H-B.S. mej. J. H. Kloeke alhier. ACADEMISCHE EXAMENS Geslaagd voor doctoraal examen inde Geneeskunde: mej. H. C. v. Eijsbergen te Leiden en de heren H. F. Croes te Oegstgeest, en J. W. M, v.d. Wall te Wassenaar. Geslaagd voor het artsexamen lste gedeelte: mej. L. E, M. Hack te Groene- kan en de heren J. Maler te 's-Graven- hage, C. Goor te Rijswijk. H. J. Fok- kens te Dordrecht en A. M. v. Herk te Scheveningen. Geslaagd voor het artsexamen 2de gedeelte: mej. E. C. Heckman te Haar lem en mej. M. A. Deteren te Leiden en de heren N. Warmolts te Vlaardingen, R- F Cramer te Scheveningen, F. Ge vers te Voorburg en L. M. v. Dijk to Rotterdam. Geslaagd voor het candidaatsexamen Ned.-Ind. Recht: mej. E. M- L. Casand te Amsterdam en de heren H. F. Tho mas te Lelden, G. J. v- Gent te 's-Gra- venhage. Geslaagd voor doctoraal examen Ned.- Ind. Recht: de heren H. D, Buurman te Oegstgeest en Tjoeng Tin Jan te Leiden. Geslaagd voor het candidaatsevamen Indologie (taalk.) de heer A. v.d Vliet te Leiden. Zomerfeest Culturele Raad. OP HET LANDGOED DUINRELL. De Culturele Raad Leiden, gevormd uit de diverse Leidse groepen der soc. dem. arbeidersbeweging, organiseerde gisteren een groot familie-zomerfeest op Duinrell, het mooie landgoed te Was senaar. Ondanks alle sombere vooruit zichten was het gisteren een stralende zonnedag. Geen wonder dan ook, dat ve len waren gekomen. Met de verschil lende verenigingsvlaggen, tal van kleu rige sport- en zomerpakjes en -jurkjes, zag het er op Duinrell recht fleurig uit. Om circa halftwaalf trad de heer Bo denstaf, voorzitter van de Culturele Raad voor de microfoon om allen wel kom te heten op dit eerste zomerfeest door die Raad georganiseerd. De bedoe ling van dit feest is, aldus de heer B., een samenbundeling van alle Leidse organisaties. De Raad wil ordenen ln logisch verband, wil stimuleren ln het houden van bijeenkomsten, waarvan naar hij hoopt in de komende winter nog nader zal blijken. Spr. besloot met de wens, dat de Raad het middelpunt zal worden van de Leidse socialistische samenleving en het feest een illustra tie zal zijn van innerlijke saamhorig heid. De jeugd was nu aan bod voor het uitvoeren van een bont programma. Keurig werden op de tonen van de blok fluit volksdansen uitgevoerd, uitstekend werd door leden van de Ned. Culturele Sportbond gewerkt aan de rekstok en de brug en zeer aardig werd een leken spelletje met de titel „Wie de laan uit moest" opgevoerd. Na een pauze voor de lunch volgde om halftwee een programma voor do ouderen. Alvorens daartoe werd over gegaan, werd het woord gevoerd door wethouder Van Schaik, dio er op wees, dat het feest een echt familiefeest kon worden genoemd, omdat man, vrouwen kinderen aanwezig waren. Maar ook in andere zin kon het zo heten, omdat het samen bracht de velerlei verenigingen in de partij, welke tot nog toe als droog zand aan elkaar hingen. Een prachtig doel, want de sociale strijd moet geza menlijk worden gestreden, gezamenlijk moet opgetrokken worden tegen de re acties van thans, om te kunnen over winnen voor de rechten van het gezin en van de arbeid. Spr. hoopte, dat in deze kring het besef daarvan zal door dringen, dat het ideaal klaarder zal worden gezien en dit zal medewerken om het doel sneller te bereiken. Het middagprogramma bestond uit zang van „De Stem des Volks", muziek van „Nieuw Lieven", opvoering van een lekenspel met de titel „De appel van Eris" door de Arbeiders-Toneelvereni ging „D.O.S.", alles keurig verzorgd. Tot besluit een filmvoorstelling door de Arfi van het N.V.V., waarbij enige kluchtige tekenfilmpjes werden ge draald en de muziekfilm „Vrijhelds- symphonie" van Toscanlnl. Om kwart voor vijf kwam het einde van een geslaagd feest. LEIDSE ZIEKENKAS. Bestond dezer dagen 25 jaar. De Ver, „Leidse Ziekenkas" bestond op 1 Juli j.l. 25 jaar. Op 17 Mei 1922 werd door de gecombineerde vergadering van de verenigingen „Eendracht Zij ons Doel" „Door Eendracht Verbonden", „Leidse Werklledenbond" en „Leidse Koet siersvereniging" besloten tot fusie over te gaan en zodoende werd de vereniging „Leidse Ziekenkas" ln het leven gerooe- pen. Zij stelde zich ten doel de ziektever zekering van de leden onderling en do behartiging van de belangen, die daaraan verwant zijn. De oorsprong van de organisatie ligt lh het inwerking treden van de Ziektewet, welke bepaalt, dat het loon op de eersto drie dagen niet uitbetaald mag worden. Bovendien wordt slechts 30 7o van het salaris van de overlgo dagen uitgekeerd. Om de schier onoverkomelijke flhanclëlé bezwaren enigszins te ondervangen, ver leende de L.Z.K. bijstand. Het ledental bedraagt momenteel 650 en het aantal ziektegevallen per Jaar gemiddeld 400. In de afgelopen 25 Jaar is per Jaar niet minder dan rond f10.000 ziekengeld uit gekeerd. Door de Jaren ls zij geworden een bouwwerk, dat de stormen van de tijd heeft kunnen trotseren, ook ln de zeer moeilijke oorlogsjaren. De Duitsers heb ben de vereniging met rust gelaten; wel werden de Joodse leden uit de registers geschrapt, en werd de boekhouding ter inzage gevraagd. Ook ls aan de Instelling verbonden een sanatoriumfonds, met tot doel bij te dragen in de kosten van sa- natorlumverpleglng voor leden der L.Z.K. en hun vrouwen en do kinderen, de laatste tot de leeftijd van 14 Jaar. De oprichters waren de heren J, J. Houps en J. Lagerberg belden thans over leden, In verband met dit Jubileum zal Zater dag a.s. In de grote Stadsgehoorzaal een feestavond worden georganiseerd, waarop een cabaret uit Delft zal optreden De receptie heeft plaats Zaterdag a.s. In de receptiekamer van de Stadsgehoorzaal van 34 uur. Onze stadgenoot, de heer J. HL Smit, slaagde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam voor het prop, examen theologie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1947 | | pagina 3