Kerkelijk Leven DE BIOSCOPEN predikbeurten'. voor eerste pinksterdag. Leiden Ned Herv. Gem.: (Pieters kerk) 10 uur ds. M Ottevanger. 7 uur dr Van Wyngaarden. (Hooglandse Kerk) 8.3Ö uur ds. J, C. van Apeldoorn. 10.30 uur ds P. W. Spruyt; (Oosterkerk) 10 uur ds. J. Swijnenburg (H. D.), 5 uur ds J. Swll- nenburg; (Marekerk) 10 uur ds. W. H. Kelder: (Koolkapel) 10 uur ds. J. de Wit; (Morschweglokaal) 10 uur ds. J. C. van Apeldoorn Aula Gymna%|um Jeugd- kerk) 10 uur de heer F. E, v d. zee; (Acad. Ziekenhuis) 10.30 uur as. J. Ph. Makkink. Doopsgez. Gem.: 10 30 uur. ds. A. J. Snaayer. Egllse Wallonne, 10.30 uur M. R. Blommaert. Evang Luth. Gem.: 10.30 uur ds. J H. Smit Duyzentkunst (H.D.). Rem. Gem 10.30 uur, ds. P. M. Luca. Ver. van Vryz. Herv (Volkshuls) 10.30 uur. dr K. H. Boersema Chr. Geref Kerk: 10 en 5 uur. ds. Joh. Jansen. Geref Gemeente: 10 en 5 uur ds. L. Rljksen. Ge. ref. Kerk (art. 31) 10 30 uur (Prediker) en 5 30 uur (Doopsgez Kerk) ds. Keizer van Heemstede. Christian Science (Steen- schuur 4): 10.30 uur dienst Vrije Kath. Kerk St. Bonlfaclus Vrewljkstr. 19): 10 30 uur. gezongen H Mis (Zaterdag 7.30 uur H Lof). Oud-Kath. Kerk (Zw Singel 50): 10 uur H. Dienst Alphen aa» den RU" Ned. Herv Kerk, Jullanastraat: 9 uur ds. Van Sin- deren van Woerden: 10,30 uur ds. Johs Stehouwer en 6.30 uur ds. P. A Lefeber Hulpkerk Gouwsluis: 10 uur ds. Lambour. Jonathan: 6.30 uur ds. F. G. van Blns- bergen van Koudekerk. Hooftstraat: 10 uur ds. H. Jonker van Bodegraven: 6.30 uur do heer D Oskam van Waddlnxveen. Oudshoornscheweg: 7 uur 's avonds ds. v. d. Heyden Oegstgeest- medewerking zang. koor Martha-Stichtlng: 10.30 uur ds. Meijer. Geref. Kerken: Zulderkerk: 10 uur ds. Bosch en 6.30 ui»r ds. Muider. Noordcrkerk 10 uur ds. Mulder en 6.30 uur ds. Bosch. Hooftstraat: 10 uur en 6 30 uur ds. K Bakker, cm.-pred. te Kampen. Chr. Geref. Kerk, Van Recdestraat: 10 u. en 6 uur leesdlenst. Oud Geref. Gem.: Van Mandersloostraat 9.30 en 4 uur lees- dienst. Anrlanderveen Geref Kerk: 10 urn en 6.30 uur ds H Mooi huizen. Boskoop Ned Herv. Kerk: uur ds. De Leeuw. 4>£ uur ds. J. Stehouwer uit Alphen. Geb. Salvotori: 9'4 uur ds. Van Barneveld van Woerden Geref. Kerk: en 5 uur ds. Van der Stoel Chr. Ge ref Kerk: 9'/2 en 4 Mi uur leesdlenst. Rem. Kerk voor Vryz Herv.: ds. mej C. P. Thomsen. Geref. Gem.: 10 en 6 uur lecs- dienst. Bodegraven Ned. Herv. Kerk: 10 uur ds Roelofsen; 6.30 uur ds Jonker. Geref, Kerk: 10 en 6 uur ds. Houtman. Geréf Kerk (art. 31) 9 30 en 5.30 uur ds. J. Dam. Evang. Luth. Kerk: 10 uur ds So- llnger. Geref Gem.: 10 en 6 uur lees dlenst Hazcrswoudc Ned. Herv. Kerk: 9, 10 30 en 6.30 uur ds. P. L. Kiehl. Geref Kerk: 10 en 6,30 uur ds. J. Oussoren Koudekerk a. d. RU" Ncd, Herv. Kerk- 10 uur ds. Van Blnsbergcn; 7 uur ds. Lamboer te Alphen a. d. Rijn. Geref Kerk: 10 en 6.30 uur ds. J. Wolven. KatwUk aan den RUn Ned. Herv. Kerk: 10 uur ds. Vossers te Lelden; 3 uur afscheid ds. W Oost Gerref. Kerk: 9.30 en 5 uur ds. H, de Valk. KatwUk aan Zee Nieuwe Kerk: 10 u. ds. P. Pras 6 uur ds, J. J v. d- Krlft. Oude Kerk: 10 uur ds. F. C. Bosboom, van Hillegersberg; 6 uur ds. I. Hadders van Lisse. Kapel: 10 uur ds. H. Bogers; 6 uur ds. J. G. van Ieperen. Geref. Kerk: 10 en 5 uur F. pijlman. Chr. Geref. Kerk: 10 en 5 uur ds. P v. d. Bijl, Gerefor meerde Gemeente (Remisestraat)10 en 5 uur ds. B van Neerbos. Gei ïl Kerk (art. 31) 10 uur cand. Postma. van Deu Haag; 5 uur ds. G. Boersma. Lelmuldcn Herv. "Kerk: 9.30 uur ds v. Veenon. Geref. Kerk: 9.30 en 2..?0 ds. C Moens. Llsse Ned. Herv. Kerk: 10 uur üs. mr. G. A Alma; 5 uur ds. J, Hadders. Ge ref. Kerk: 10 en 5 uur ds. J. Overduln van Amsterdam. Chr. Ger. Kerk: 10 ®n 4 uur ds. A. Ponsteln. Ger. Gem.: 10 en 4 uur ds. A. Verhagen. Oud-Ger. Gem 9.30 en 3 uur leesdlenst. Geref. Kerk Art. 31): 9 30 en 4.30 ds. J. J. Verleur. Ned Prot. Bond afd. Llsse: 10.15 ds. A. E. K. Pols. NoordwUkerhout Ned. Herv. Kerk: 10 uur ds. D. J, Spaling. Oude-Wetering Herv Kerk: 10 uur ds. A. Roon; 9.30 en 2.30 ds. W v. d. Bos. Oegstgeest Ned. Herv Gem Groene Kerk: 10.15 uur ds J G van Icperen van Noordijk Ned. Prot. Bond: lc Plnk- sterdab 10.30 uur (lokaal Lindenpleln) ds. A J. v. Lensen te Velsen. KatwUk aan Zee. Pauluskerk: IC uur ds. G. F Callentoach; 5 uur drs. J. E. L. Brummelkamp. cand. t d H. D. Hoge Morsch: 10.30 uur dr. J. Rlemens van Lei. den. Irene, klnderkerk'. 10 uur mej. BiJ- I leveldt. Geref. Kerk Maurltslaan: 10 en 5 uur ds. Jac Eringa. Hoge Morsch: 9 en 5 uur ds. M. J. Arntzen. Vrijz. Herv Gc_ I meende; Willem de Zwljgerkcrk" 10.30 uur ds. F. v. d. Heyden. Sassenlieim Nea. Herv Kerk: 10 uur ds Krijkamp- 5 uur Jeugddienst. Gereformeerde Kerk9 30 en 5 uur ds. Hoekstra. Chr. Geref. Kerk: 10 en 5 uur ds. Visser. Ned. Prot. Bond: 10.15 uur de heer Hulsbos. Rl.insburg Ned Herv. Kerk: 10 uur ds. J. J. v. Krlft: Kerkzaal. 10 uur ds. K. J. H. BurgiJ; Kerk: 5 uur os. W. de Jong: Kerkzaal: 5 uur de heer J. Vink. Geref. Kerk: Rapenburg: 10 uur ds. v. cl Linde Voorhouterweg: 10 uur ds H Post. Ra penburg: 6 uur ds H. Post: Voorhouter weg: 6 uur ds, v. d. Linde. Geref Kerk (Art. 31): 10-45 uur ds. Mul; 5 30 uur j ds. v. d. Jagt. Chr. Ger. Kerk10 en 5 uur ds. Brandsma. Voorhout Ned. Herv. Kerk: 10 uur ds. Beker. Voorschoten Ned. Herv Gem. (Dorp) 10.15 uur ds. H. P. Fortgens: 7 uur ds. Van Wijngen v. Wassenaar (Jeugddienst). Ned Herv. Gcm. (Rijndijk): 10 uur ds. A. W Lazonder van Den H«ag. Geref. Kerk: 10 en 5 uur ds. J. C Houtzagers. Vrljgem. Geref. Kerk (art. 31) Leldseweg 41: 10 u. ds. C. v. d. Jagt. 4.30 uur ds Mul van Haarlemmermeer Wassenaar Ned, Herv Kerk. Dorps kerk: 9 en 10 45 uur ds. W van Wijngen (medewerking kerkkoor): 7 uur ds. A. W Lazonder. pred. te Den Haag. Jeugddienst. Kielvietkerk: 10 uur ds. W A. B ten I Kate (Medewerking Wassenaars Kwartet) I Geref. Kerk, Zijllaan: 10 en 5 uur ds. M. P. Ferlnga. Bloemcamplaan10 en 5 uur ds. G. van Duinen. Ned. Prot. Bond: 10.30 uur mej. dr. J W. Herfst. Warmond Ned. Herv Kerk: 10 en 7 I uur ds. Zandec TWEEDE PINKSTERDAG. Lelden Ned. Herv. Gem.: (Hoogl. j Kerk)8.30 uur ds. D. J Voss.;rs. (Mare kerk) 10 uur ds. D. Kuilman Evang. Luth. Gem.: 10.30 uur, ds J. Ph. Makkink Chr. Geref, Kerk: 10 uur. <\c. Joh. Jansen. Geref. Gem.: 10 uur, ds .L. RUksen. I Alplicn aan den RU" - Ned Herv. Kerk, Jullanastraat: 10 uur ds. C. J. Lambour Hooftstraat: 10 uur de heer G. de Pater van Haastrecht; Martha-Stlchtlng: geen j dienst. Geref, Kerken. Noordcrkerk: 10 u. I ds, W. v. d Meulen van Woubrug^e (gem. j dienst); Hooftstraat: 10 uur ds. K. Bak ker, em.-pred. te Kampen. Chr. Geref. Kerk: Van Rcedestraat: 2.30 uur ds. v d. BUI vpn Katwijk aan Zee Oud Geref. Ge meente, Van Mandersloostraat: 3 en 7,30 uur ds. v. d. Poel van Glessendam. Aarlanderveen Geref. Kerk: 10 uur ds. H. Moolhulzen. Boskoop Geref. Kerk: 10 uur Inter kerkelijke wijdlngsd lenst. ds. Joh Stehou wer uit Alphen en ds. Var. dor Stoel. Chr Geref. Kers: 4VI- uur ds Brandsma uit Rijnsburg. Geref Gem.: 10 uur leesdlenst. Rem. Geref. Gem.: 10 uur ds Van Royen. Bodegraven Ned Herv Kerk: 10 u. ds. Roelofsen Geref. Kerk: 10 uur Zang- dienst. Geref. Kerk (art. 31)9.30 uur ds. Dam. Geref. Gem.; 10 uur leesdlenst. Hazersuoude Ned. Herv. Kerk. 10 uur ds. P. L. Klehl. Geref. Kerk; 10 uur ds J. Oussoren. Katwijk aan Zee Nieuwe Kerk: 10 uur ds. J J. v. d Krlft. Geref. Kerk: 10 uur ds F. H. van Meijerveldt, van Noord- wUk Binnen. Chr. Geref Kerk: nam. 7V4 uur ds. P. v. d. Bijl Geifïf Gcm. 1 Remise straat) 10 uur ds. B. van Neerbos. Koudekerk Ned, Herv Kerk: 10 uur ds Van BInsbergen Geref. Kerk: 10 uur ds. Wolven. Lisse Ned. Herv. Kerk. 10 uur ds. Hadders Geref en Chr. Geref. Kerk (ge- comb. dienst): 9.30 uur Ger. Gem.: 10 uur, ds. A. Verhagen Oud Ger Gem.: 9.30 en 3 uur leesdlenst. Lelmuiden Ned. Herv. Kerk: 9.30 uur ds. Van Veenen. Geref, Kerk: 9.30 uur. ds. C. Moens, Oude-Wetering Ned. Herv. Kerk: 10 uur dr. Van WUngaarden uit Lelden Ge ref, Kerk: 9,30 uur ds, W. v. d. Bos, Oegstgeest Ned, Herv. Otm.: Pau luskerk: 10.30 uur ds. A, I v. d. Haas van Enschedé. Geref. Kerk Maurltslaan: 10 uur ds. K, Dronkers van Lelclen. RUnsburg Ned. Herv. Kerk: 10 uur ds K. J. H. Burgy. Ger. Kerk: 10 uur Rapenburg, ds. Halnje. Geref. Kerk (art, 31)10.30 uur ds. v. Nieuwkoop Chr. Kerk: 10 uur ds, Brandsma, Sassenhclm Ned. Herv. Kerk: 10 uur ds. Krijkamp Geref. Kerk: 10 uur. ds. Hoekstra. Chr. Geref Kers;: 10 uur. ds. Visser. Voorhout Ned Herv. Kerk: 10 uur ds. Dankbaar van Oegstgee°t. Voorschoten Ned Herv Gem. (dorp) 10.15 uur de heer G. Bronsgeest. Veren, van Vrijz. Herv.. Leldseweg 95: 10.30 uur ds. PUpers van Voorburg. Marmond Ned. Herv. Kerk: 10 uur ds. Zandee (Koorzang) Wassenaar Ned Herv Kerk (Dorps kerk): 10 uur, ds, H. J. Houders; (Kie- vletkerk): 10 uur ds. D. J Karres van Voorburg. Lido Wie zal zich niet uit zijn jonge weliicht zelfs niet meer zo heel jon ge jaren herinneren de spannende verhalen van Gulliver in Lilliputland I herinneren. De sfeer van het ongewone, j die de hoogste glans aan deze aardige j geschiedenis kon geven, wordt in dub- bele sterkte terug gevonden in de te- kenfilm van Max Fleischer, die in deze j Pinksterweek in Lido een attractief 1 programma biedt. Wü vinden er het hele verhaal terug, de storm die Gul- 1 liver op het onbekende strand wierp, de ontdekking door de Lilliputters van de beangstigende reus, de vermakelijke scene van het boeien van de slapende I reus een van de voortreffelijkste mo- menton uit de film het ontwaken, de schrik en ontsteltenis in het dwergen dorp. de uiteindelijke geruststelling, de ..oorlog" met het nabuurvolkje, de strijd en de verzoening, uiteindelijk ook het vertrek van Gulliver na gedane vredes- arbeid.-Een voor de jeugd onvergetelij ke tekenfilm in technicolor, die in zijn laatste scene ook de oudere een wijze les mee naar huis geeft. Hier duikt het oorspronkelijk satyrieke karakter van het verhaal dat oorspronkelijk geen sprookje was doch een bijtende parodie met politieke achtergrond duidelijk op uit de ontspanning die de overige film wil geven. Een les, vóór de oorlog samengesteld, thans helaas nog van onverminderde actualiteit. Trianon „IJscapade" is een vrolijke film, waarvan de inhoud met een paar woorden is verteld. Door een erfenis, welke echter ntet in contanten is uitge drukt, komt een aardig meisje in het bezit van een zo goed als failliete kunst ijsbaan, die zij echter in korte tijd weer renderend weet te maken. Een prachtige, rijk aan montering zijnde ijsshow. waar aan ook liefhebbers van muziek hun hart kunnen ophalen, vormt ln deze film een lust voor het oog en zal zeker in de komende week de belangstelling weten te trekken. Casino Stan Laurel en Oliver Hardy, die op velen nog een grote aantrekkings kracht blijven uitoefenen, vergasten ons deze week in de film „Het leven is geen lolletje" op tal van amusante voor vallen, bij het zien waarvan wij ons toch afvragen! of voor hen het leven nu inderdaad geen pretje is. Een film met weinig Inhoud, doch van grote zotternij! Rex. Van een kleurenfilm over de Zuidzee-eilanden kan men verwachten dat de romantiek hoogtij viert, zU het dan ook dat nu en dan een flinke ruzie reet in het eten komt gooien. Ook dit kan. echter een romantisch tintje heb ben. Het verhaal brengt, ons te midden van een bruiloft, d-le door de vaders der hoofdpersonen aangegrepen wordt om een levendige ruzie aan te knopen, waardoor het te vieren huwelijk op losse, later zelfs zeer losse schroeven komt te staan. Lange tüd later komt een tweede liefdesgeschiedenis een woordje mee spreken, waardoor een nieuwe twist ont staat. Uiteindelijk blijken de hoofdper sonen hun eerste liefde boven nieuwe connecties en twlstzcekende vaders te stellen, zodat een bevredigend happy end wordt bereikt. Luxor. Casablanca, in de afgelopen oorlogsjaren de drempel der vrijheid, die via Lissabon naar Amerika leidde. Velen, wie in bezet Europa de grond te warm onder de voeten werd. zochten via deze stad in Frans-Marokko de weg naar de vrijheid, doch lang niet allen slaagden er in deze drempel te over schrijden, zodat Casablanca een verza melplaats werd van vooraanstaande persoonlijkheden uit het ondergrondse verzet uit vrijwel alle landen van Europa. De film ..Casablanca" geeft een suggestieve schildering van de daar heersende spanningen en van het net van intriges, dat beoogde afbreuk te doen aan de gemeenschappeiyke vijand, de Duitse overweldigers. Op prachtige wijze wordt hier de rol geschetst van een Franse politie-prefect, die ln naam samenwerkt me de Gestapo, maar in zijn hart en metterdaad de geallieerde zaak steunt door twee door de Duitsers gezochte illegale strijders te helpen ont vluchten. Ingrid Bergman bekend uit „Gaslicht" Claude Rains, Peter Lorre en Conrad Veidt spelen er de hoofd rollen in en men kan zich nauwelijks een bezetting wensen, waardoor deze sterke speelfilm beter tot- haar recht zou kunnen komen. Godsdienstoefeningen op vissersschepen Namens de Ned, Herv, en de Geref. Kerk te Vlaardingen is aan schippers van de Vlaardingse vissersvloot een brief meegegeven, waarin wordt aangedrongen op het meer getrouw houden van gods dienstoefeningen aan boord van de schepen. Bij ieder schipper is een pak ketje preken bezorgd, bijbels zijn gratis beschikbaar gesteld, met de bedoeling, dat er des Zondags uit gelezen zal wor den. Binnen enkele maanden zal een speciaal boek worden uitgegeven, waarin meditaties zullen voorkomen voor zee vissers geschreven. Dit nieuwe boek zal het jaren oude „De Godvrezende Zee man" vervangen. Generale Synode der Ned. Herv. Kerk De Generale Synode der Ned. Herv. Kerk zal zich ln haar eerstkomende vergadering bezig houden ö.m. met het rapport door de desbetreffende commissie uitgebracht, l.z. ..Kerk en Boeren": met het Duitse vraagstuk n.a.v. het rapport der commissie .Kerk en samenleving", terwijl voorts ook de posthume rehabilitatie van ds. H. de Cock, de man van de afscheidingsbeweging van 1834 aan de orde wordt gesteld. Ned. Herv, Kerk Beroepen te Geer- truidenberg H. W. Kalmijn, cand. te Utrecht; te Monster (tocz.) J. v. Sliedregt te Hulzen, Aangenomen naar Kampen J. H. Hartzhèlni te Halle, Benoemd tot hulp- pred. te Dantumawoucle J. A, Steenbeek, em. pred. te Stadskanaal. Drietal te 's-Gravenhage (vac. j Ravesloot) O. S. Cazemier te Dalfsen, M. C. Koole te Gouda en C. Warmolts te IJsselmonde. Bedankt voor Barneveld P. J F. Lameois te Elspeet; voor Lopikerkapel W. G, G, v. Voort- huUsen. cand. te Zeist; voor Nederhemert B. G. A. v. d. Wiel te Llnschoten, Geref. Kerken Tweetal te Amsterdam- Zuid (5e pred.pl.) H. J. Pllon te Haren (Gron.) en D. Roest te Hoogeveen. Beroe pen te Zevenhulzen (Gron.) (2e pred.pl.) J, S, v. d. Bos te Nleuwlande. Bedankt voor Varsscveld D. Krijger te Moerdijk: voor Amsterdam-Noord (2e pred.pl.) G. Morslnk te Andijk. Chr. Geref. Kerk Bedankt voor En schedé W. F. Laman te Rotterdam-West. Geref. Gemeenten Bedankt voor KrabbendUke M. Blok te Zeist. SPORT voetbal Voetbalprogramma voor de Pinksterdagen. COMPETITIE K.N.V.B. District I. Ie klasse: Sparta—RFC, A DO—Emma. 2e klasse A: HVC—Hilversum, AFC— ZFC, Westfrisia—Zeeburgia, WFCDe Spartaan, De Kennemers—RCH. 2e klasse B: HBCSDW, OSV—KFC, dwvTOG (7 uur), Vriendenschaar— Vc?cen, VolendamZW. District II, le klasse: DOS—De Vole- wijekers 2e klasse A: VUCBMT, VFC—Her cules, ODSGouda, Coal—HW. 2e klasse B: DCV—Sliedrecht, UVS— Quick, SVVFortuna, ElinkwijkVIOS, ScheveningenOvermaas- 3e klasse B: AlphenRVC (25 Mei). District V, le klasse; Be Quick—Frisia LeeuwardenGVAV, VelocitasVeen- dam, EmmenHSC, District VI, le klasse: Juliaru—Sport club Emma. LEIDSE VOETBALBOND. Klasse 1 A: Meerburg l^Aitior 1, Weter. Boys 1—DSB 1. Morschkw. 1 Foreholte 1. Leidsche Boys 1Kagia 1. Klasse I C: Teylingen 3—DOSR 2. Roodenb. 3—UVS 5, Lisse 3—DOCOS 2. Klasse 2 A: Rijpwet. 1Hazersw. 1, SJZ 1—OranJe Gr. 1, VNA 1MMO 1. Klasse 2 B: Alphen 4—DSB 2. LFC 4 —Foreholte 2, Lugd. 5—SJC 3. UVS 6 Altior 2. Klasse 2 C: ASC 5Rouwkoop 2, Alph. Boys 3WSB 3. DOCOS 3—DOSR 3. Klasse 3 A: Altior 3VVLV 2, Lugd. 6—Lisse 4, Roodenb. 5—MMO 2, ZLC 3 VTL 2. Klasse 3 B: Weter. Boys 2Roodenb. 6. Oranje Gr. 2—Foreholte 3, UVS 7— Rouwkoop 3. Klasse 3 C: Lugd. 7—Alph. Boys 4, Roodenb. 7—ASC 7. LFC 6—SJZ 2, Kagia 2Meerburg 2. Klasse 4 A: ZLC 4—ASC 8. UVS 8— LFC 7, LDWS 3—Docos 4. Klasse 4 B: Lugd. 8LFC 8, Teylingen 4—Roodenb 8. VNA 2Leidsche Boys 2. Klasse 4 C: Rypw. 3Leidsche Boys 3, Morsdhkw. 2—AZL 2. LDWS 4—SJZ 4 Junioren A: ASC (A)Alphen (A), LFC (A)—Lugd. (A), Oranje Gr. (A) UVS (A). Junioren B: Alphen (B)LFC (B), Lugd (B)—Oranje Gr. (B). U.VS (O— Roodenb. (B>, VNA—UVS <B). Junioren C: Teylingen (A)—Meerburg Llsse (A)-VVSB. Alph. B. (A)—Altior (A>, DOCOS (A>—VVLV (A), DOSR (A)—Foreholte (A). Junioren D: Alph. Boys BSJC; Lisse <B>— Rijpwetering, MMOKRV. Junioren E; Alph. Boys IC)Altior (B>. DOCOS (B)—Teylingen (B). DOS R (B)—UDO, Hazerswoude—VVLV (B). Een schraal menu voor de Pinksterdagen In de westelijke eerste klasse (dlstr. II) Ls de wedstrijd DOSde Volewljckers al leen nog van betekenis voor de Amster dammers. die met een overwinning hun voorsprong op Blauw Wit en Haarlem kunnen vergroten. Een beslissing kan nog niet vallen. In 2B verdedigt UVS Zondag haar laat ste theoretisch kansje ln een thuiswed strijd tegen Quick Intussen hoeft SW maar een puntje uit haar wedstrijd (op eigen terrein!) tegen Fortuna te halen om kampioen te zijn. Daar zal het wel heen gaan. vermoeden we. PROMOTIE-DEGRADATIE. Voor de Maandag (2e Pinksterdag) te spelen promotie-degradatie wedstrijd 3e kl. K.N.V B, Lugd. 1RKAVV 1. zijn de elftallen als volgt samengesteld: RKAVV: S. Hörters (doel): G. Schuit, E. Halverhout (achter»; G. Ruiterman, A. Ruiterman. C v. Rijswijk (midden); J. Hakkaart, J. Garkman. J. Willemse, F. Hakkaart, A. v. d. Hulst (voor). Lugdunum: J. Koet (doel): D. v. Pij len, J. v. Berkel (achter»; W- Volkers, H. v. Es, D. Pardon (midden): R. v. Kommer. H. Teeuwen Jr., A- v. d. Heyden, J. Verhoeven, J. Bronsgeest (voor). KORFBAL. BELGISCH-TWAALFTAL. Het Belgisch korfbaltwaalftal, dat 1 Juni a s. te Antwerpen tegen Nederland speelt, is als volgt samengesteld: Dames: mevr. Michielsen, mej. Mi- chielsen, meJ. Cramm, mej. Ceulemans, mej van Kerkhove en mej. Laurens. Reserve: dames Van de Rieth en Sablon Heren: Roth, Cooremans, Schoepens, Truijens, Pauwels en Verdonk. Reserves Claes en Proost. CRICKET NED CRICKETBOND Programma voor de Pinksterdagen lste klasse: VVV—HCC II (25 Mei); Haarlem—Rood en Wit (25 Mei); ACC- VRA; VOC—HBS (25 Mei). 2de klasse A: Kampong—CVHW. 2de klasse B: LMCC—SCHC: Haar lem II—ACC II; VRA II—Crïc. AJAX—QUICK AFGELAST. De voor morgen Ingelaste wedstrijd AJax—Quick is toch weer uitgesteld. TURNEN. KunstturnwedstrUd NederlandBelgië. Voor het eerst na de oorlog zal de Jaarlijkse wedstrijd kunstturnen tussen de Nederlandse en Belgische afdelingen weer gehouden worden, deze keer te Hengelo op 8 Juni a.s. Deze ontmoetin gen begonnen in 1927 en werden tot de oorlog elk jaar gehouden, afgewisseld in ons land en in België. In 1946 had reeds te Haarlem de jaarlijkse wedstrijd HollandLuxemburg plaats. Deze wed strijd werd door ons op fraaie wijze gewonnen. Sinds dien is er in de Ne derlandse ploeg een aanmerkelijke ver andering gekomen. Ons achttal bestaat nu uit: M. J. Vos, Amsterdam, G. van Galen en G. Linde Enschedé, M. Vol kers, Alkmaar, K, Boot Alkmaar, M, Jorma Leeuwarden, W. Verhoekx Rot terdam en H. A. Hermans Blerik. Re serve P. Dolstra Leeuwarden. Omtrent de Belgische afdeling is weinig bekend. Wel weten we. dat Defer en Boddaert, beiden van Ostende in zeer goede con ditie zijn. Waar evenwel onze afdeling zeer homogeen is, staan, de kansen voor Nederland zeer goed De wedstrijd be staat uit 6 onderdelen, alles volgens eigen keuze, te weten: vrije-oefening, hoogrek, brug, ringen, paard voltigeren en paardspringen. Als jury lid voor Nederland zal weer onze stadgenoot de heer Ant. Metz optreden. DAMMEN. Om de wereldtitel. Programma vastgesteld. Thans is het volledige programma bt» kend van de match om het wereldkam pioenschap dammen tussen de titelhou der P. Ghestern (Frankrijk) en zijn uit dager, onze landgenoot R. C- Keiler. Behalve dan de elfde party, die op 12 Juni in Leiden door het Leidsch Dag blad wordt georganiseerd in samen werking met de Leidsche Damvereni ging, zullen de volgende ontmoetin gen worden gespeeld: 31 Mei Amsterdam le partij, 1 Juni Haarlem 2e party, 2 Juni Alphen a. d. Rijn 3e partij, 3 Juni Dordrecht 4e par- I tij, 4 Juni Ierseke 5e partij, 6 Juni Utrecht 6e partij, 4 Juni Ierseke 5e partij, 6 Juni Utrecht 6e party, 7 Juni Schagen 7e partij, 8 Juni Wormerveer 8e partij, >9 Juni Nljkerk 9e partij, 10 Juni Beilen 10e partij, 13 Juni Den Haag 12e partij, 14 Juni Hoorn, 13e par tij, 15 Juni Amsterdam 14e, tevens laatste partij. Er wordt gespeeld met een tempo van 25 zetten per uur. Keiler speelt ln de eerste partij met wit. Sportsplinters Morgen start de Swlft-comblnatlo om 9 uur aan de zyi voor een onderlinge wedstrUd. Woensdagavond spelen het eerste en het tweede elftal van Or. Groen aan het Zwarte Pad tegen resp. het A en B-elftal van de Leldse scheidsrechters. De wed strijden beginnen te 19.15 uur. Het Nedcrl. Olympisch Comité heeft geprotesteerd tegen het uitvoerend comité van de Bakkersolympiade 1947 Inzake het ge. of misbruiken van het begrip ..Olym piade". Het Ls nu te laat maar de bakkera toeloofden een volgende keer beter op te passen bij het kiezen van een naam voor vakwedstryden. Ruim 240 deelnemers van 20 ver enigingen schreven ln voor de athletlek- wedstrijden van A.A.V. '36 te Alphen op Tweede Pinksterdag. SCHAKEN Noteboom-wedstrUden Gisteravond werden de Notoboom-wedstrUden van het L.S.G. voortgezet met de partijen Demmen- dalv. Oosterwyk Bruyn, Henneberke Van Steenls eri v. d. BergPruyt. Weder om was de party van Demmendal het eerat beëindigd. In een d4 opening stond hy ln den beginne niet zo slecht, doch hy koos niet de JuLste voortzetting en toen stuk verlies niet te vermijden was, gaf hij do partij op. Henneberke en v. Steenls speel den een aangenomen Koninginnegamblet. dat lange tijd vrijwel geiyk op ging. In de afgebroken stelling staat Van Steen la waarschljniyk Iets beter. Het ls echter de vraag of het voordeel voldoende ls om te winnen. De beste party van deze avond leverde de Leldse speler v. d. Berg, die ln een Damegambiet met c6 allengs beter kwam te staan. Wel verkeerden belden ln tijdnood, doch toen het vlaggetje voor Pruyt vlel( hij moest toen nog een aantal zetten doen) was de party teven» voor hem verloren. Do stand na d 2e ronde luidt als volgt: Oosterwyk Bruyn 2 p.; Henneberke en Van Steenls. elk lx. v, d. Berg 1 en Demmen dal en Pruyt. belde 0 p. Vandaag wordt de 3e ronde gespeeld van 1620 uur ln de Gymnastiekzaal der Gem. H.B.S. a. d. Hoge Rijndijk. Op de zelfde uren worden ook aldaar de 4-kam- pen gehouden. Hiervoor zyn 60 deel nemers Ingeschreven, n.l. 20 ln de hoofd klasse, 20 In de le, 8 ln de 2e en 12 ln de 3e klasse. De 4e ronde der hoofdgroep wordt Zondagmiddag wederom ln de Doe len gespeeld van 1620 Uur en de laatste rond© 2e Pinksterdag van 15.3019.30 uur in de H.B-S. waar dan ook de 2e en 3e ronde der 4-kampen worden gehouden, deze van 1014 uur en van 15.301B.30 u. MARKTBERICHTEN BOSKOOP, 21 Mei. Rozen gr. bloemig per bos van 20 stuks. Peohtold 1.902 80; Butterfly 1.60—2.80; Brlarcllff 1.70—2.00; Edlth Helen 2.20—1.20; Hadley 2.40—4.40; August Noach 801.10; Florex 1.502.80; Better Times 2.603,40; Talisman 2,80 3.60; Rosalandia 1.502.20; Vlerlanden 3.404.20; Jules Bouohé 2.40; Gemengde rozen 701.20; Batoyrozen per bos van 10 stuks: Else Poulsen 1.702.40; Sweet Heart 2.102.90; Ellen Poulsen 1.101.60. Diversen per bos van 10 stuks; Mevr. 1© Coultre 7 50; Anemonen 15 ct.; Pepethrum 6481 ct.; Pink Pearl 851.60; Margrieten 1420 ctIrissen 5266 ct.; Rhododen- dronbloemen 20—35 ctAzaleabloemen 1.803.80. Diversen P«r stuk; Deutsla's 47 ct. Rozen ln pot 6066 ct. GEVRAAGD Dienstbode. Een zelfstandige dienstbod© gevraagd, voor de dag f. 20 met volle kost. Aan melden voor 5 uur of na 8 .uur Vrouwensteeg 11A. E H.H. Kappers. Gevraagd eeu bellende zelfstandig kunnen werken C. Bedeker, Burg. Melj boomstra at 44. Rijnsburg. Jong echtpaar zonder kinde ren zoekt ongem kamers met keuken of gebruik van keuken. In Lelden of omgeving (buiten gemeenten) Br, onder No. 792, Adv. Bur „Rynland" Lelden, J. de Wittstraat 35. H Gereedschap. Gevraagd klein instrumentm. gereedschap, zo als: tangetjes, boortjes, snlj- geree ct schap, draad, schroeven draaiers en wat verder voor komt Enkele stuks ook goed, door vakman Br. Bur. v. d. Blad onder No. 6743. Arbeider of knecht gevraagd voor de hooibouw en verdere werkzaamhede>n. H Braat. Hoofdstraat 62. Leiderdorp. Konijnenhok gevraagd, ln prima staat, voor groot ras en liefst met glas. Aanb. bij H. Stljgers, v. Oldenbameveld- straat 31, Lelden. H Gevraagd 4 tuinstoelen en tafel en parasol; ook afzonder lijk. Aanb- Dorpsstr. 17, Oegst geest, Tel. 21404. H Gevraagd een electr. trein met toebehoren. Prys en om schrijving onder letter F agent Warmond. Stud, zoekt per 1 Juni of later gem- zit-slaapkamer zon der pension. Brieven Bur. v. d. Bland onder No. 6828k In gezin met 4 kinderen ln klein huisje te Wassenaar ge vraagd dienstmeisje voor dag en nacht. Brieven onder No. 6830k Bur. v. d. Blad, Dame vraagt aan huis als bijverdienste eenvoudig brei-, schrijf- of naaiwerk. Brieven Bur. v d Blad No. 6841k. 9 H.H. Kappers. 2e bediende of aankomende bediende gevr. bij Fa. H. Franssen. Heereweg No. 237 Lisse. H Zeer nette commensaal ge vraagd. Geen beroeps. Brieven Bur v. d. Blad onder No. 6376k H Gevraagd een flink dag meisje v.g.g.v. en een huis naaister. Mevr Heeroma, Toren- veltstraat 32, Oegstgeest. Gevraagd een net meisje voor da^ of dag en nacht A. de Vrind. Nieuwe Rijn 37. Lelden Tel. 20971. „Het Stadsvervoer'' le Bin nenvestgracht 11. Telef 22409 Het aangewezen adres voor Uw kleintransport en dienstver richting binnenshuis. Ook naar omliggende dorpen en Den Haag. Inlichtingen vrij blijvend, „Het Stadsvervoer" le Bin nenvestgracht 11. Telef. 22409 Uitzetten en aanplakken van reclamebiljetten. Huls aan huls verspreiding. Reclamerlj- den Typen van adressen. In lichtingen vrljblllvend Gevraagd net meisje voor hele of halve dagen voor hulp Ln de hulshouding of 3 x per week een werkster. Aanmelden Roodenburgerstraat 30. Lelden j Gevraagd voor Centr. Ver- j warming 2e bekwame le mon- teurs en 2 hulpmonteurs en 2 1 aankomend bij Bern. Schulte j Centr Verw. Industrie, Heeren straat 124, Voorhout. Gezocht door heer voor tijde lijk zlt-slaapkamer met of zon der pension Brieven met prijs opgave onder No. 6922k Bur, v. d. Blad. Gevr. een winkeljuffrouw, ook genegen wat huishoude lijk werk te doen v.g.g.v Ban ketbakker Idsert Poel, Noord einde 17. Tel. 22563. B Te koop gevraagd D. of H.- rywlel merk Raleigh, laag mo del met of zonder banden. Herensingel 36, moet in goede staat zijn- B Haaksters gevraagd voor zo- merhandsch.. Melden iedere Vrijdag van 24 uur Soph ia- straat 21 by de Herensingel, Lelden. Brlefadres: Loonconfec- tle fa. v. Egmond v Osnabrugge Oosterpark 50 B. Amsterdam. Echtpaar zonder kinderen zoekt ln Lelden of Oegstgeest étage of twee kamers met ge bruik van keuken. Brieven Bur v. d. Blad onder No. 6935k. Oude mahonie stoelen, leunstoelen, tafels enz. te koop gevraagd. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 5115 k. B Gevraagd lmlsh. hulp. voor halve dagen, ook wel 's mid dags; of een werkster voor enkele d. p. w. Mevr. Kloeke. Witte Singel 38. B 3e Janrs med. stud, zoekt zltslaapkamer of zit- en slaap kamer. liefst omgeving Acad Ziekenhuis. Brieven met lnl. onder No. 6748k Bur. v. cl. Blad AANGEBODEN B. z. a een Jonge vrouw als werkster voor 1 of 2 dagen per week. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 6822k. m Aangeboden roeiboot, geheel nieuw, prys f. 400; Te bevragen Jachtwerf ,.De Bolder". Zout keetlaan 1. Oegstgeest. b h. Groene Kerkje, Tel. 21153. H Aangeboden dekzeil voor ver grootte B.M. prima kwaliteit, nlouw. Te bevrageai Jachtwerf „De Bolder". Zoutkeetlaan 1. Oegstgeest, b h. Groene Kerkje, Tel. 21153. Te koop 14 vt Jol, blank eikenhout, geheel compl. met goed tuig, vaarklaar, prijs f. 700. Tc bevr. Jachtwerf „De Bolder" Zoutkeetlaan 1. Oegstgeest, b.h. Groene Kerkje. Tel. 21153 B Aangeboden een luidspreker, een foto-toestel 18/24 met Buschaplanaat. twee violen. J A. W. van Kluyver, Van den j Bra ïidelerkade 4. Net meisje heeft enige dagen over'voor verstelwerk, liefst j met mlddagkost of atelierwerk. Brieven en boodsch. 's avonds 67 uur Rombrandtstraat 3, Lelden. B Tc koop nw. Damesfiets met dito banden. Prijs f. 125. Adres Looierstraat 64. H Tc koop aangeboden een ras zuiver ruwharige foxterrler met stamboom. Te zien H. J Heet- veld, Haven 62. Te koop z.g.a.n. vooroorlogse poppenwagen met toebehoren en babypop. Of ln ruil voor damesfiets. Kano-zeil te koop compleet. Nlc. Beetsstr. 34A. Na 6 uur. B Tc koop aangeboden een prima luidspreker geheel com pleet ln kastje f.30 (na 8 uur) Lopsenstraat 29A. B Cambridge Modern History 14501910 14 delen. Spamer Weltgeschlchte 12 delen. Beek man Geschledk. Atlas Neder land. 16 portefeuilles, 42 boek werken, Raemaker 84 platen oorlog 1418. Lorentzkade 41. Tel 25635. Door omstandigheden te koop een old-finish salonwleg met of zonder bekleding. Brlev onder No 6869k Bur. v. d. Blad. B Jongensfiets met luchtban den te koop tegen elk aann. bod. Te zien van 79 uur 's avonds. Breestraat 109 Mevrouw Uw naaimachine defect? Wy repareren bij U aan huls. klaar terwyl U wacht. Geen vervoer. Geen weken waohten. Vakkundig en geringe kosten J. B. H. Schoots. RIJnsburgerweg 29 B Telef. 26664. Lelden. B Wegens plaatsgebrek aange boden een schelpenkar. C. Barnhoorn. Noordzeestraat 8- Noordwyk. B Te koop aangeboden blauwe avondjapon, m. 4244. Brlev. onder No. 6881k Bur. v. d. Blad B Meter motorsloep te koop. Utreohtse Jaagpad 53. n Jongensfiets aangeb. leeftijd C12 Jaar. Met of zonder vaste banden tegen biliyke prijs te koop. Kapteynstraat 31. B Aangeboden 12 kop en scho tels ter ruil voor wandel wagentje, gen. by te betalen. Briev. Bur. v. d Blad No. 69l2k l'hlllpsradlo 19-17 nieuw te koop; lang, Jcort, ultrakort, speelt prachtig. Te zien en te horen, na 5 uur 's avonds. Adres; Waardgracht No. 28. Lelden. B Aangeboden aan rustig heer met eleen bed gestoff. slaap kamertje. omgeving RUnsbur- gerweg. Brlev. No. 6745k Bur. v d. Blad. Te koop: Gccm, bad met gas- \erwarmer. regenton, ladder, elec. klok. 3 voedsters met resp. 4, 6 en 7 Jongen plus hokken, lampenkap. Vlnkenstraat 8 B Aangeboden zwart heren costuum m. 50 en dito met streep pantalon, tevens tropen- costuum. linnen, blauw plus four costuum 1213 J., dito grys met korte broek. Alles goedkoop en zonder punten. Heerengracht 84 B Te koop een goed onderhou den Becht en Dlserlnck haard met vloer- ©n mantelplaat, geen pyp. Adres Leldseweg 91, Voor schoten. Damesfiets met of zonder banden gevr. ln ruil voor bont jas; tevens te koop zinken bad. kachel. 2 lnmaakpotten. Plant soen 101a. Lelden. B Te koop eeu lichte dames mantel, ruime maat prijs f.35. Te bevragen: Leeuwenhoekstr. No. 6 (by de Pasteurstraat). B Angeboden Philips Radiotoe stel met U.K.G. slechts f.220. Engelse typemachine (nog nieuw) f. 125. Singer naai machine f. 40. Prlsmakljker f. 30 goudweegschaal met gewichten, electr. tijdklok (voor stroom- afslultLng) leren schryfkoffer. Oude Rijn 23. Lelden. Pathéfoon ni. platen f.25, Pracht luxe salonpatheloon. Engelse koffergramofoon. mooie luidsprekers, toon ar men, weer gevers. gram. motoren, radio onderdelen, allerlei mooie mu ziek- en dans platen van af 75 cent. Janvossensteeg 41, Lelden B Ter overname: prima 2 pers. zcllkano compl, met zeil, ped dels, enz. ook te rullen voor prima Jazz-gultaar (merk) Te bevragen Oranjegracht 114, Lelden. Inwoning aangeboden aan Juffrouw die wat licht huis werk op zloh wil nemen met lichte vergoeding voor de kost. liefst met bed. Brlev. Bur. v. d. Blad onder No. 6759k. Te koop een twee-persoons kano compleet, een schemer lamp met rooktafel en tevens een llchtgrys sportcostuum m. 48 v.o.; ook een nieuw grijs costuum m. 52. Te bevragen Oosterdwarsstraat 8A. B Nette juffrouw zag zich gaarne geplaatst als werkster voor de Maandag, Woensdag en Zaterdag van 101 uur. Brlev. Bur. v. d. Blad No. 6780k. Te koop aangeboden tuin- ameublement 4 stoelen en tafel ln goede staat. Te bevragen Noordeinde 31, Leiden. B Te koop aangeboden eiken Duits orgel. z.g.a.n., prbs f. 200 met garantie. Te bezichtigen Kalserstraat 7. Lelden. Ter overname aangeboden twee mahonie ledikanten met springbak en een bad met geyser en douche op Rapen burg 53. B Tc huur aangeboden op goe den stand te Oegstgeest een gemeubileerde en een gestoff. i kamer voor beschaafde dame of I heer. desgewenst voor direct. I Brlev. Bur. v. d Blad No. 6785k Te koop aangeboden een j mooie Herdershond luistert n. I de naam Baldo. Liefst een goed tehuis, p.a. Mej. N. LagerweiJ, Lelmulderdijk 196, Haarlem mermeer, p. N. Vennep B Aangeboden vaste wastafel compleet, bruine damesschoe nen m, 40 zg a.n., lichtgrijze avondschoentjes met hoge hak. m. 39 (Iets verkleurd). Te bevr. Kapteynstraat 63 na 19 uur. Zomerpak en sportjasje te koop. Pr. kwal., voor Jonge man (plm. 1.80 M. lengte). L. de Collgnylaan 28. Oegstgeest B Krulskoppellng van D.K.W. te koop en twee kussens. C. ZuUderduiJn. Loggerstraat 9, Katwyk aan Zee. D. en H. rUwlelen to koop nieuw en gebruikte Holl. fabr. met of zonder banden; ook losse frames en nog 3 banden 26 x 2. Te bevr, v. Leeuwen, Ryksstraatweg 107, Wassenaar (Maaldrift). B Te koop sloop met kajuit, gaffeltulg, moet geverfd wor den. Prijs f 350. Te bevr.: Hoefstraat 15 A. Hard Board. Zo glad als een spiegel, zo hard als een plank. 4 mm dik platen 212 x 31, 150 x 31. 53 x 25. Prijs 2.50, 1,75 en 45 cent. H. Janse. Haarlemmerstr. 129, Tel. 21808 B Cartonplaten. Voor land huisjes. vloerbedekking, gebro ken ruiten enz Platen 4 m.m. 108 x 130 f. 1.50, 3 m.m. 100 x 150 f. 1,35. H. Janse. Haarlem merstraat 129. Tel. 21808. fl Kinderwagenbanden. Nu geen rammelende wagens meer. Voor banden groot of klein, moet men bij H Janse zijn. Ontvan gen een pracht party wielen. H Janse Haarlemmerstr. 129. Tel. 21808. B Rubberslang, prima kwali teit voor gas of waterleiding per meter f.1.00. H. Janse. 1 I Haarlemmerstr. 129, Tel. 21808. I B Te koop een mod. kinder wagen zo goed als nieuw A. Melet. Dozystraat 8, Lelden. Hcrcncostuum te koop licht grijs zomercostuum nieuw, prijs f. 125, tevens dressoir. Nieuwe RUn 96. B \angeboden een wasmachine zwart ematlle kolenfornuis en 6 keukenstoelen. RIJnsburger weg 130, Rijnsburg. Niet op Zondag. Tc koop wegens plaatsgebrek- aangeboden 4 stoelen met 2 crapeauds, vooroorlogs. Geert opkopers. Te bevr. Lage Rijn dijk 86 J. G Chaudron. B Jongedame. 19 Jaar. In het bezit van diploma's HB.S. cn Fröbelonderwyzeres. kunnende typen, zoekt een haar passen de werkkring op admintstrat. gebied, met Ingang van pl.nt. 15 Aug, Brieven Bur van dit Blad onder No. 6966 k. H Te koop herenrUwiel z. b., zeis, hakbijl. 6 boeken Arbo- reeks (linnen band). 8 studie boeken Boekh.-Handelsrek.. een paar beenkappen. De Sltter- laan 28 A. Jongeman 29 jaar zoekt be trekking als magazynbedlende, expedltiewerk (bekend met paarden) of om te worden op- geleld als chauffeur, wil alle voorkomende werkzaamheden verrichten; v.g.g.v. Brieven Bur v. d. Blad onder No. 6937k. B Kampeer- of standtent, grote maat, benevens solide meisjes- flets aangeboden. Seringen- straat 4. Te koop aangeboden een groote partii bloemkoolplan- ten. soort Lecerf en een 6Chult pl.m. 6 ton, door N Segaar. Leldsohe weg 497. Voorscho ten. Tel. Lelden 25685. Simplex motorrijwiel 98- c.c. prima loopend. nieuwe banden Morschstraat 60 a. B Aangeboden courantenbak. theewagen, kapstok met kleed kroonlamp,petroleumkachel, traploper, herencostuum mt 50. (zwart colbert en vest en gestreepte pantalon), partij gegalvaniseerde wasbesproeiers Zeemanlaan 39 boven. B Te koop aangeb. voor hoog ste bieder: z. g. a. n. Jacquet- costuum, m. 46 (maatwerk): prachtige wortelnoten pick up combinatie (salonmeubel) met 70 pi.; 2 nieuwe Amerlk claxonhoorns (verchr); pri ma Holl. Herdershond, tecf. 2 J. Brieven Bur van dit Blad onder No. 7000 k. Kajuit jacht te koop. We gens vertrek naar buitenland aangeboden kajultjacht. ln goeden staat, tegen elk aan nemelijk bod, 7 M. lang. 2.20 M. breed, groote kajuit. Zeer beschikt voor nachtverblijf. Te bevr Jachthaven Welge legen. Oegstgeest. Tc koop slaapk. ameuble ment. plus lamp. Charbon- laan 12, Sassenhelm. B Te koop consumptie wagen, geschikt voor koffie, l.ls, vlsch of Dommes frites, tent, ook gereedschapklsten met slot en hutKlst en pakkisten. Te koop gevraagd trap- en ganglooper 7 en 3.15 M. Brieven Bur. d Blad onder No. 6460 k. B Aangeboden divan In prima staat. Leeuwerikstraat 49 boven Lelden B Te koop kleljaehtje, 12 >12 met extra uitrusting. Te zien scheepswerf De Rijn, Utrechtse Jaagpad. DIVERSEN B Reparatie aan alle merken vulpenhouders binnen 1 dag. Spoedgevallen nader te bespre ken. Verzending door geheel Nederland Kantoorboekhan delaren 40% korting. Eerste Leidsche Vulpenrepar.fabriek: „De Vulpenspec." Haarl.straat 64. Tel 24185. Lelden. H Huwelijk, Jongeman, vaste betrekking wenst ln kennis te komen met weduwe 30-35 Jaar. kind geen bezwaar. Briev. Bur. v. d. Blad onder No. 6812k. Verloren op het Rapenburg groene vulpen gemerkt met naam. Teg. bel. ter. bij W. Hylkema. Parkweg 320, Voor burg. B Geldbelegging. AaDgebodcn 6 werkmanswoningen staande Splnozalaan Rijnsburg Nos. 1121. groot 12 Are. 50 c.A. Briev. Bur. v. d. Blad No. G740k Nette Jonge vrouw, 27 Jaar met kind. zoekt kennismaking met nette arbeider, leeftijd tot 35 Jaar. Brieven referenties en foto's aan Bur v. d. Blad onder No. 6753k. B Verloren J.I. Vrijdag door schoolgaand meisje, een vul penhouder en passer ln rood etui. Meisje zeer gedupeerd. Tegen hoge beloning terug te bezorgen NIeuwstraat 34a. Wonlngrull. Nieuw heel huLs t. Oosten van Lelden twee kamers suite, gang, kast, W.C., keuken. 4 kamers, kasten, por taal. viering, tuin met schuur 6.50 p. w. rullen voor dito I huls liefst met behoorlijke I werkplaats omgeving Leiden, nuurprUs nader te bespreken. Brief. Bur. v. d. Blad No. 6633k B Levert uw bandenbonnen ln j bij het bekende adres J. J van I Wijk. Doezastraat 11. Correcte i en vlugge bediening. RJJwlel- handel en Reparatie-Inrichting. B Wie kan herstellende oor- logsgedupeerde helpen aan oud mantelpak. Jas. blouse, onder goed. Bewys betrouwbaarheid aanwezig. Eventueel kleine ver goeding. Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 6847k. B Verloren op 20 Mei een gou den broche met pareltjes (twee ontforekeo). Tegen hoge bel. terug t« bezorgen op Oude Singel 162. B Wonlngrull LeidenBreda. Gevraagd vrije woning ln Lel den of omgeving. Aan te bie den: vrije woning ln Breda op le klas stand. Brieven onder No. 6858k Bur. v. d. Blad. B Wonlngrall. Gezocht be knopte, zonnige woning, liefst buurt Zoeterw. Slngel-Lam- mensohansweg (geen bovenh.). Te rullen tegen groter hui6, hetwelk bijzonder geschikt ls voor dokterswoning. Brieven onder No. 6940k Bur. v d. Blad B Verloren 11 Mei blauwe por- temonnale van N. Rijn naar Oude Ryn, Lnh. ong. f.20. 8 vUb. tramkaart. Tegen belo ning terug S. M. v. Leeuwen, Oudé Rijn 156, boven. Ood-recherchenr van poli tie A van Lunsen, Meidoorn- straat 27. Lelden: Contracten, verzoekschriften, requesten, adviezen, vertrouwelijke in formaties Wonlngrull. Geriefelijk huls met tuintje. Rijn- en Schle- kade. huur f. 6 p. w geschikt voor klein gezin tegen grooter woongelegenheid. In Leldan. Br. Bur. v. d Blad No. 7007 k B Wil degene de Vrildag J.I. 5.30 waarschllnlljk bij Rellst cn Krak. Steenstraat. mijn portefeuille met Inhoud ge vonden heeft deze terug bren gen: Oldenbarneveldtstr 29. Eigenares zeer gedupeerd. B Wil dame. met blauwe mantel. welke Donderdag avond zilveren armbandje van treeplank blauwe tram. halte Tuinstadwljk. opraapte, haar adres bekend maken of arm bandje tegen belooning te rug bezorgen bij: v. d. Snoek Alexanderstraat 4. Leiden. Verloren portcmonnale met Inhoud, gaande van Jachthaven Allemansgeest. Voorsohoten n. Witte Singel, Lelden, langs Zoeterwoudee weg. A. J. de Groot. Weipoort 9 C, Zoeter, woude. SLEUTELTJES worden dageiyks opgenomen, wanneer voldoende ruimte beschikbaar Is. Ze mogen hoogstens 30 woorden groot zjjn (een woord maximum 12 letters) Oe prijs bedraagt f 1.50 by vooruitbetaling Een bewijsnummer wordt niet verstrekt lllllllllllllllllllllllllllllll

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1947 | | pagina 7