De snuifdoos van de Keizer PANDA EN DE MEESTEM-DETECTIVE Pasoendan-beweging houdt gemoederen bezig „Er is géén twijfel aan een revolutie" 11 Mei Moederdag bloemendag De toestand in Oost-Java Verklaringen van Stassen Harold Stassen, mogelijke candidaat der republikeinen voor het president schap der V. S., heeft na zjjn terugkeer van een tocht door Europa op een persconferentie te Washington het vol gende verklaard: „Met volledige erken ning van de .moeilijkheden, die ons wachten, ben ik toch de optimistische mening toegedaan, dat wij voor ten minste een gehele generatie de vrede kunnen winnen. Wat daarna gebeurt, ligt meer op het terrein yan anderen om te bepalen. Stassen drong meer aan op een posi tieve dan een negatieve buitenlandse politiek. Op de vraag, of hl) president Truman's doctrine een negatieve poli tiek achtte, antwoordde Stassen: „In derdaad". Stassen was het in het algemeen eens met het door Marshall te Moskou inge nomen standpunt en met Trumans voorstellen voor hulp aan Griekenland en Turkije, maar de V.S. moeten geen volslagen militair offensief in Grieken land tegen de Grieken, die de regering bestrijden, financieren, bewapenen of adviseren. „Indien wij dat doen, zullen wij naar mijn mening worden gewik keld in een tragisch, nutteloos bloed vergieten van Griek tegen Griek, zon der dat dit enig succes heeft". Stassen keurde Amerikaanse hulp voor het op richten van een of andere stabiele macht in Griekenland echter niet af. ENGELAND ZAL OVEREENKOMST MET POLEN RATIFICEREN. Bevin, de Engelse minister van Bui tenlandse Zaken, heeft in het Lager huis bekend gemaakt, dat de Engelse regering heeft besloten de finantiële overeenkomst tussen Engeland en Po len te ratificeren. Dit zal de hervatting van de handel tussen Engeland en Po len vergemakkelijken. Wanneer deze overeenkomst gerati ficeerd is, zal de Poolse regering van haar tijdens de oorlog in Engeland ge- investeerde goudvoorraad voor een waarde van 4 millioen pd. st, terug ont vangen. De rest, ter waarde van 3 mil lioen pd. st., zal Engeland houden als vergoeding voor de oorlogsschulden van Polen. Zoals bekend is had Engeland na het tekenen van de finantiële overeenkomst verleden zomer deze nog niet geratifi ceerd, omdat Polen nog niet overeen komstig de beloften te Yalta en Pots dam vrfje verkiezingen had gehouden. Ook na de verkiezingen van Januari bleef de Engelse regering nog een af wijzende houding aannemen. DE TELEFOONSTAKING IN AMERIKA. De telefoonstaking tn geheel Ameri ka, die thans 28 dagen heeft geduurd, kan elk ogenblik eindigen- De telefoonbeambten te New York, die tot vier onafhankelijke vakvereni gingen behoren, wilden gisteren aan het werk gaan, Dit werd hun echter belet door postende stakers van twee andere vakverenigingen. De onafhankelijke vakverenigingen hebben een loonsverhoging van 4 dol lar per week geaccepteerd. Anderen hebben dit aanbod echter afgeslagen. ONTWERPOVEREENKOMST TUSSEN V.S. EN PANAMA INZAKE DEFENSIEBASIS. Palestina in de Verenigde Naties. Gisteren hee.ft de Algemene Verga dering der V. N. het debat voortgezet over de vraag of het Joodse bureau ge hoord zou worden. Een Poolse resolutie, waarbij het Joodse bureau werd uitge nodigd zijn standpunt voor de assem blee uiteen te zetten werd verworpen met 39 tegen 8 stemmen en 7 onthou dingen. Een gemeenschappelijke resolutie van vijf staten, (Chili, Uruguay. Wit-Rus- land, Joego-Slaviè en Argentinië) waar bij het Joods bureau toestemming krijgt zijn standpunt voor de politieke com missie uiteen te zetten, en volgens welke de commissie ook andere mede delingen In overweging zal kunnen ne men, werd aangenomen met 44 tegen 7 stemmen en 3 onthoudingen. Zuid-Afrika zorgde voor een verras sing door voor de Poolse resolutie te stemmen. Voor stemden teven Wit- Rusland, Chili. Tsjécho-Slowakije, Po len, de Oekraïne, Rusland en Joego slavië. Van stemming onthielden zich Argentinië, de Dominicaanse republiek, Guatemala, Mexico. Siam, Uruguay en Venezuela. Tegen het gemeenschappelijke voorst-el stemden Afganistan, Egypte, Irak, de Libanon, Saudi-Arabië, Syrië en Turkije Ingezonden Mededeeling f De regering der V.S. heeft aan Pa nama een ontwerpovereenkomst voor gelegd, die voorziet in de verdeling van een aantal defensiebases in vredestijd buiten de zone van het Panamakanaal om aan de eisen der moderne verdedi ging tegemoet te komen. Tijdens de laatste oorlog heeft Pana ma 134 gebieden buiten de zone van 16 kilometer ter beschikking gesteld. 98 hiervan zijn reeds teruggegeven. Volgens een in Mei 1942 getekende overeenkomst zou het volledige aantal na het offi ciële eind van de oorlog door de V.S. worden overgedragen. De nieuwe ontwerpovereenkomst ver meldt niet, welk aantal gebieden de V.S, zullen behouden. Het Amerikaanse voorstel voorziet in de benoeming voor de beide regeringen van vertegenwoordigers om gezamenlijk de overeenkomst uit te werken. Het be heer van de bases zou echter in handen van de V.S. blijven. LEDENAANTAL VAN DE GAULLE'S NIEUWE PARTIJ. De R.PT1. (Rassemblement du peuple Frangais), de nieuwe partij van generaal De Gaulle, heeft thans 811.000 leden, aldus Jacques Soustelle, de secretaris generaal van de organisatie. Er zijn af delingen in 65 departementen gesticht. SOCIALISTISCHE CRITIEK OP RAMADIER. De raad van de socialistische federa tie van de Seine heeft met 7.367 tegen 3.814 stemmen een motie van Marceau- Plvert, de secretaris-generaal, aanvaard, waarin het aftreden van de minister president. Ramadler, wordt geëist. In de motie wordt verder critiek geleverd op de houding van de parlementsfractle en van de socialistische ministers. De po litiek van de partij moet volgens de mo tie bepaald worden in het kader van de vroegere beslissingen. Na het ontslag van Ramadier zou. volgens de motie, een nieuwe regering gevormd moeten wor den, met als doelstellingen: inkrimping van militaire credleten. vrede in Indo- China, verhoging van de koopkracht der arbeidende klasse bij een verhoging van rfr-" itii Zienswijze van Resident Klaassen. De Republikeinse Minister van Voor lichting, Mohammed Natsir, heeft tegenover een vertegenwoordiger van A.F.P. verklaard, dat de separatisti sche beweging op West-Java door de Nederlanders wordt gesteund. Sprekend over de proclamatie der on afhankelijkheid, welke te Bandoeng plaats vond, zeide Natsir: „De Neder landers vergissen zich, wanneer zij ho pen voordeel te trekken uit hun tradi tionele „verdeel-en-heers-polltiek". De z.g. Soendanese onafhankelijkheid zou slechts een bron van wanorde zijn." Natsir bevestigde, dat de vorming van een onafhankelijke Soendanese staat formeel in strijd is met de over eenkomst van Linggadjati, „Wij erkennen het bestaan van een „Pasoëndan" niet," zo besloot hij. „maar willen toch tot elke prijs burger oorlog voorkomen. Daarom hebben wij opdracht gegeven het vraagstuk te on derzoeken". Het hoofdbestuur van de Pasoendan- partü heeft te Bandoeng gerecipieerd. Resident M. Klaassen wees daarbij op de proclamatie, waarin naar voren werd gebracht: 1. de proclamatie van de staat Pasoëndan; 2. de wens tot een plebisciet. Hij merkte op, dat de vraag was gerezen, of niet punt twee eigenlijk behoorde voor te gaan, daar een staat geboren wordt na de uitspraak van de bevolking. Hy verwees naar een recente verklaring van Dr. Koets, dat Linggadjati bindend was voor beide partijen en dus ook voor dc Re- publick. Hier waren dus de artikelen 3 en 4 van de overeenkomst van Linggadjati van toepassing. De heer Klaassen ver heugde zich over het feit. dat de Par- tai Rajat Pasoëndan bereid was mede te werken tot het behoud van de staat kundige eenheid in federalistisch ver band op de grondslag van Linggadjati. Te Buitenzorg was Zondag een dichte menigte Soendanezen voor het A.M.V.J.-gebouw verzameld om de pro clamatie van de Pasoëndan aan to ho ren, welke met gejuich werd ontvan gen, Vervolgens trok de optocht met de driekleur en groenwitte vaandels ónder leiding van het plaatselijk P.R.P.-bestuur naar het paleis om de proclamatie aan kolonel A. J. Thom son, plaatselijk commandant, aan te bieden, 's Avonds recipieerde mevrouw Koestomo, wier echtgenoot te Ban doeng was. Abdoel Moefachir Moehammad He roeningrat-, die thans te Batavia ver toeft, heeft H.M. de Koningin en de lt. G.G. telegrafisch om erkenning als sultan van Bantam verzocht. Tevens zegde hij aan de „president van Pa soëndan" telegrafisch de steun van Bantam toe. ZAL NEDERLAND MAATREGELEN MOETEN NEMEN? Later wordt gemeld: De Ncd. Resident, M. Klaassen, verklaarde nog tegenover U.P., dat de Javaanse infiltratie In Nederland se posities en terreur van de burger bevolking in het militaire dcmarca- tiegebied dusdanige vormen heeft aangenomen sinds de ondertekening van de overeenkomst van Ling gadjati, dat de Ned. regering het Re publikeinse leger gewaarschuwd heeft „dat zU gedwongen zal zgn haar eigen maatregelen te nemen", indien dergelyke daden voortduren. De heer Klaassen zeide, dat de Re publikeinse troepen de tactiek van de verschroeide aarde hadden toegepast langs de demarcatielijnen en de bewo ners gedwongen hadden uit de Neder landse gebieden te vluchten. „In de afgelopen maand", zo zeide de heer Klaassen, „zijn in het dorp TJikantjana alle notabelen ontvoerd. Tegen het dorpshoofd werd een bedrei ging met de dood geuit en twee dagen later werd zfjn lichaam met afgesneden keel gevonden. De bewoners treffen voorbereidingen om te vluchten. Een dergelyke terreur duidt op ge brek aan Republikeinse macht om de zaak in handen te houden of op gebrek aan goodwill. „Vóór de ondertekening van Ling gadjati trokken per dag ongeveer hon derd vluchtelingen het Nederlandse ge bied van Bandoeng binnen, hetzij om bescherming te zoeken, het zij om voedsel te bemachtigen. Sinds Ling gadjati ls dit getal tot practischnihil teruggelopen, ofschoon wij de indruk hebben, dat vele duizenden dit gaarne zouden willen doen. Dit kan men nau welijks een geest van samenwerking noemen". „Blijkbaar", zo vervolgde de heer Klaassen, „sturen de republikeinen Ja vaanse troepen in plaats van Soenda nese troepen naar dit gebied, omdat de Nederlandse troepen hier uitsluitend botsingen niet Javaanse soldaten heb ben gehad". Een telegram van de speciale U.I'.-correspondent Lawrence Gris- wold meldt ten slotte, dat z.i. de re volutie nog maar nauwelyks begon nen is. Dit komt dus overeen met do zienswijze van onze eigen corres pondent, Red. L.D.). De bevolking vreest massamoorden. maar er bestaat géén twijfeld over het feit. dat er een revolutie is. aldus de U.P.-correspondent. Het hoofdbestuur van de Soendanese vereniging .Pagoeboelan Pasoëndan" maakt bekend, dat deze vereniging met ingang van 3 Mei 1947 weer in het leven is geroepen. De vereniging streeft als wettig lichaam erkenning van de staat Pasoëndan als deel van de Re publiek na. productie, coördinatie van socialistische en democratische krachten van geheel Europa voor een Internationale politiek, welke onafhankelijk zou zijn van de twee tegenover elkander staande grote mo gendheden. KESSELRING SCHULDIG VERKLAARD. Het Brits militair gerechtshof te Ve netië heeft, na een proces van bijna drie maanden, veldmaarschalk Albert Kes- selring. Hitler's opperbevelhebber in Italië, schuldig verklaard op twee pun ten: 1. betrokken te zijn bij de moord, bijwijze van represaille, op 336 Italia nen in de Ardeatine-grotten bij Rome op 23 Maart 1944; 2. bevel gegeven te hebben tot het nemen van represailles door het vermoorden van Italiaanse burgers tussen Juni en Augustus 1944. Het vonnis is in overweging. DE AANSLAG TE ACRE. Met betrekking tot de aanslag op de gevangenis te Acre (Palestina) worden thans van officiële zijde de volgende cijfers gegeven. Gedood: 15 Joden en 1 Arabier; gewond; 8 Engelsen en 12 Joden en Arabieren. In totaal zijn 216 gevangenen ont snapt, van wie 33 Joden. Op 29 Joden, allen verzetslieden, wordt nog jacht ge maakt. Commiezen overvallen „pseudo-commiezen". NACHTELIJK VUURGEVECHT IN WOUWSCHE PLANTAGE. Onlangs kwam het op een nacht na bij Roosendaal in de bossen van de Wouwsche plantage tot een vuurge vecht tussen grensbeambten en pseudo- commiezen. Twee commiezen, die op het oorlogspad waren tegen smokke laars en zich verstopt hadden, hoorden plotseling enige mannen een groep smokkelaars toeroepen „Halt commie zen". Zij begrepen dat pseudo-ambte- naren aan het werk waren, die het op de vracht van de smokkelaars gemunt hadden. De cclite mannen der wet spron gen uit hun schuilhoek te voorschyn en sommeerden hun „collega's" zich te legitimeren. Een zestal revolver schoten was het antwoord op deze sommatie. De commiezen beant woordden het vuur en hoewel een der ambtenaren in zyn dij getroffen werd, zetten zij een achtervolging op de schictlustigen in. Deze achtervolging had tot resultaat dat Zekere H. gearresteerd kon wor den, een zwager van de beruchte S.S.-er „de Zwarte van Meel", die enige da gen geleden in deze omgeving voor de vierde maal uit zfjn internering ont snapte. H. deelde mee. dat hij met de „zwarte" op pad was om smokkelaars hun vracht afhandig te maken. Zijn medeplichtige werd echter niet gevon den. Evenmin kon worden vastgesteld, of de beruchte „zwarte" inderdaad bij het voorval betrokken is geweest. JONGETJE DOOR VRACHTAUTO GEGREPEN. En op slag gedood. Tiidens de plechtigheid bii het monu ment voor de gevallenen te Laren (N.H.) liepen het 3-j. zoontje van de heer v. d. Z. te Laren met het eveneens 3-Jarig zoontje van de heer v. d. V. onder een juist passerende vrachtauto, bestuurd door de heer de L. uit Laren. Het eerstgenoemde jongetje werd op slag gedood; het tweede kind. dateven- eens gegrepen werd, kwam wonder bo ven wonder met de schrik vrij. Brieven uit Indië Tegenstellingen tussen civiele en militaire republiekeinse leiders. Onze correspondent P. meldt ons d.d. 25 April uit Soerabaja- Mod joker to met recht, zowel in de republikeinse als de Nederlandse Pers de proeftuin van Lingadjatd genaamd staat op het ogenblik hier in het mid delpunt van aller belangstelling. De bezetting door onze troepen van dit stadje en een groot deel van het gelijk namige regentschap wordt thans ook aan republikeinse zijde als volkomen ge motiveerd beschouwd. BEZETTING VAN MODJOKERTO WAS JUIST. Thans, enkele w.eken na deze gebeur tenis, nu wij in staat zijn het geheel wat beter te overzien, blijkt, dat er hier in Oost-Java ernstige tegenstellingen bestaan tussen het republikeinse civiele bestuur en de republikeinse militaire autoriteiten. Het gehele drama, dat zich om Modjokerto heeft afgespeeld, is er een van de bewijzen van. Wat er .nu precies in Oost-Java aan de hand is, zullen wij u laten vertellen door de republikeinse journalist Sitom- poel, die na op 11 April met verschil lende van zijn collega's ln de gelegen heid te zijn gesteld een bezoek aan Mod jokerto en omgeving te brengen, o.m. het volgende in zijn blad. het bekende felle orgaan „Merdeka" schreef; .De conclusie, die wU uit de tragedie- Mod joker to hebben getrokken alhoe wel zij nog niet als vaststaand te be schouwen is is. dat er tussen de repu blikeinse regering en de hoogste leiding van de TPJ. in Oost-Java waarschijn lijk verschil van mening heerst omtrent de maatregelen, die in deze gebieden moeten worden genomen. Dit is een te leurstellend feit. Wanneer iets derge lijks zich herhaalt, zal dit voor de Ne derlanders een reden zfon om verder ons land binnen te rukken. Lang voordat de sluizen van Modjo kerto werden beschadigd, had onze re gering wij citeren nog steeds „Mer deka" stappen genomen inzake de te treffen maatregelen voro het geval Ne derlandse troepen Modjokerto zouden bezetten. De republikeinse regering had reeds instructies uitgevaardigd, dat het civiel bestuur en de politie ter plaatse moesten blijven, wat er ook mocht ge beuren. Deze maatregelen worden waarschijn lijk genomen in verband met het feit, dat er geen overeenstemming was be reikt tussen de republikeinse regering en de Indonesische militaire leiders in Oost-Java Inzake de in deze gebieden t.a.v. de Nederlanders te volgen politiek Er is een sterke indruk, dat. de rege ring niet accoord ging met de bescha diging van de sluizen en de opvatting van ons leger, dat deze vernielingen noodzakelijk waren ten einde de opmars van de Nederlandse troepen te stuiten. Met andere woorden: de regering ver moedde, dat wanneer de sluizen zouden worden beschadigd, de Nederlanders vast en zeker Modjokerto zouden bezet ten. Onze strijdorganisaties waren ech ter van mening", dat zij op deze manier een Nederlands offensief zouden kunnen afslaan en dat zij er bovendien door in staat zouden zijn de Nederlanders uit hun oorspronkelijke posities te verdrij ven. Toen de sluizen beschadigd werden met vliegtuigbommen en andere explo. sieven, hadden de Nederlanders zeer goede redenen om maatregelen te tref fen. (Hierbij merken wij op. dat van Ne derlandse zijdé.. vóórdat tot de bezet ting van Modjokerto werd overgegaan, al het mogelijke werd gedaan om op vredelievende wijze een einde te maken aan de overstromingen, die een gevolg waren van de vernielingen van de slui zen). 30.000 Joden mogen thans naar Suriname. PLANNEN DOOR „FREELAN» LEAGUE" GOEDGEKEURD. Op een buitengewone conferentie van de Freeland League te New York is het plan tot de vestiging van 30.000 Europese Joden In Suriname goedge keurd, aldus heeft de secretaris-gene raal, dr. I. W. Steinberg medegedeeld. De conferentie hechtte haar goedkeu ring aan het memorandum en de ge meenschappelijke verklaring, zoals deze te Paramaribo op 20 April door de Su rinaamse regerings-commissie en de de legatie van de Freeland Legue zijn aan genomen. Zij zullen door de „Freeland Leagueaangenomen worden. Voor dit doel zal de regering van Suriname het op prijs stellen een commissie van ex perts uit Freeland League te ontvangen, welke de gebieden zal aanwijzen waar Joodse kolonisten zich zullen kunnen vestigen. Betreffende verdere immigratie na de eerste groep van 30-000. was de confe rentie van mening, dat dit probleem vei lig aan de toekomst kan worden overge laten. De Freeland League is van me ning, dat het immigratie-plan voor bei de partijen voordelig zal zijn, zich daar bij verlatend op de goede geest waarin de onderhandelingen gevoerd zijn. De conferentie heeft besloten een „Surinam Development Coöperation" op te rich ten. om de kolonisatie te financieren, zo dra de commissie van experts in Suri name is aangekomen. De besluiten van de conferentie zijn naar mr. J. C. Brons, de gouverneur van Suriname geseind voor doorzending naar het Nederlandse parlement. Nederlanders stellen omvangrijk onderzoek in. Archieven te Bcriyn onder de loupe. Van Nederlandse zijde is gisteren - te Berlijn een- aanvang gemaakt met een omvangrijk onderzoek in de uitgebreide hoeveelheid documenten, die daar door Engelse en Amerikaanse autoriteiten zijn bijeengebracht en waartoe o.a. de archieven van alle nationaal-socialisti- sche ministeries behoren. Dit onderzoek, waarvan verwacht wordt, dat het tot ontdekken van belangrijke gegevens over de Duitse bezetting van Nederland zal leiden, wordt met medewerking van Ne derlandse, Engelse en Amerikaanse autoriteiten te Berlijn ingesteld door personeel van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, waaraan verte genwoordigers van het Directoraat-Ge neraal voor de Bijzondere Rechtsple ging en van de krijgsgeschiedkundige sectie van de generale st«*f zijn toege voegd. Ten slotte schrijft Sitompoel o.m. het volgende over de Nederlandse troepen in Modjokerto en de houding van de stadsbevolking: „Ofschoon de troepen van de A-Divi sie in de stad waren, was het duidelijk te zien, dat de Ndcrlandse militairen hun best deden om niet de indruk bij de bevolking te wekken, dat de stad bezet was. Zoals gezegd door dr. Koets, is Mod jokerto een proeftuin voor de samen werking tussen Indonesiërs en Ne derlanders. De samenwerking te Modjokerto ontwikkelt zich goed, Daar waren luitenant-kolonel Aberson "(terri toriaal commandant van Modjokerto), generaal-majoor mr, R. de Bruyne (commandant van de A-Divisie) en mr. Indra (republikeins lid van het Joint Comittee, afdeling Civiele Zaken te Soe- rabaja) het over eens. De Nederlandse troepen getroosten zich de uiterste moeite om de gevoelens der Indonesi sche bevolking niet te kwetsen. Ook van Indonesische zijde treft met een good will aan. die geroemd wordt door de Nederlandse troepen." Tot zover het republikeinse blad „Merdeka". NEDERLANSE VERWACHT. OPMARS /"FEUILLETON V^ocfrJJOHN DICKSON CARR Vertaald door ALICE VAN ITERSON 29) „Laten we elkaar goed begrijpen. Ma dame. U beschuldigt er Yvette Latour van. dat zij de deur opzettelijk aan de binnenkant heeft gesloten en u heeft buitengesloten?" „Ik zweer u. dat ik niet weet wat dit alles te betekenen heeft. Ik doe mijn uiterste best om er achter te komen, wat er eigenlijk gebeurd is". ,,Dat doen wij ook. Madame. Gaat u verder met dit interessante relaas. U was dus in de achtertuin „Begrijpt u het dan niet? Ik was bui ten gesloten! Ik kon niet naar binnen!" „Niet naar binnen? Maar mijn hemel, Madame, u hoefde toch alleen maar te bellen of te kloppen, niet waar?" „Daar zouden de bedienden wakker van zijn geworden en dat w%s juist wat ik niet wilde! Ik kon het idee. dat Yvet te wakker zou worden, niet verdra gen „Die blijkbaar al lang. uit zichzelf wakker was en Madame om een of an dere reden buiten de deur had gesloten Ik smeek u Madame" zei Monsieur Go- ron. terwijl hij zijn stem zo kalmerend mogelijk liet klinken, „maakt u zich nie! overstuur. Ik ben niet van plan u strik vragen te stellen of u in een val te lok ken. Ik probeerde alleen de waarheid I halen uit hetgeen Madame vertelt". „Maar het is de waarheid!" „De gehele waarheid?" „Toen herinnerde ik mij, dat ik een sleutel van de voordeur in het zakje van mijn pyjama had. Ik rende de hoek van het huls om, naar de voorzijde en ging naar binnen. Zo heb ik mijn ceintuur verloren Ik kan mij zelfs niet herinne ren. wéér ik het ding verloren heb, maar ik bemerkte, dat het verdwenen was. toen iktoen ik my waste". „Ah!" „Ik denk, dat u die ceintuur ook ge vonden heeft?" „Ja. Madame. Neemt u mij niet kwa lijk. als ik er uw aandacht op vestig, maar er is een kleinigheid, die door deze gesohiedenis niet opgehelderd wordt. Ik bedoel: het splintertje van agaat, dat in het kant van Madame's ochtendjapon gevonden is". Eve sprak kalm. „Daar weet ik niets van af. U zult me moeten geloven wanneer ik dat zeg", zy drukte haar handen tegen haar ogen en legde ze toen weer in haar schoot. De toon, waarop zij verder sprak, was hartstochtelijk-ernstig. hetgeen niet na liet indruk op haar toehoorders te ma ken. „Dit is de eerste maal, dat ik er over hoor. Ik durf er een eed op te doen, dat het stukje agaat er nog niet of) was, toen ik weer het huis inkwam. Ik heb u immers verteld, dat ik het. négligé heb uitgetrokken om er de bloedvlekken uit te wassen. Ik weet er geen andere op- lossing voor. dan dat iemand het er op zettelijk naderhand op aangebracht heeft". „Opzettelijk op aangebracht?", merkte Monsieur Goro nop: het was meer het constateren van een feit dan een vraag. Eve begon te lachen. Zij keek ongelo vig va nhet ene gezicht, naar het andere. „Maar jullie beschouwt mfj toch zeker niet als een moordenares?" „Om eerlijk te zijn. madame, het fan tastische denkbeeld is werkelijk geop perd „Maar ik kanmaar begrijpt udat dan niet? Ik kan immers ieder woord, dat ik zeg. bewijzen!" „Op welke manier. Madame?", vroeg de prefect, terwijl hij met zijn keurig gemanicuurde vingers op het tafeltje naast hem begon te trommelen. Eve wendde zich nu weer tot dé an deren. „Het spijt mij. Ik heb het jullie niet eerder verteld, omdat ia niet wilde be kennen. dat Ned in mijn kamer was". „Dat is begrijpelijk genoeg", antwoord de Janice met kleurloze stem. „Maar dit" Eve spreidde haar han den uit „dit is zo volkomen idioot en belachelijk, dat ik niet weet, wat ik er op zeggen moet. Het is precies alsof je midden in de nacht wordt wakker ge maakt en beschuldigd wordt van moord op iemand van wie je nog nooit hebt gehoord. Ik zou werkelijk bang zijn, als ik niet zeker wist. dat ik hetgeen ik zeg, kan bewijzen". ..Het spijt niij. Madame, dat ik u op nieuw moet lastig vallen met mijn vraag", zei Monsieur Goron. „Hoe moet dat bewezen worden?" „Door Ned Atwood natuurlijk!" „Ah zo", zei de prefect. Zijn bewegingen waren uiterst dis creet. Hij beurde de lapel van zijn jasje op en rook aan de witte roos in het knoopsgat. Zijn ogen waren op een be paald punt op de vloer gericht. Hij maakte een berustend gebaar. Maar op zijn gezicht was geen enkele gedachte te lezen; zijn voorhoofd was zwaar ge fronst. „Zegt u mij eens. Madame, u hebt een hele week gehad om dit verhaal behoor lijk teoverwegen, nietwaar?" „Ik heb niets overwogen! Dit is voor 27). De speurder naderde een zorge lijk groepje politiebeambten, dat door een inspecteur werd toegesproken. „On begrijpelijk!" zei de inspecteur. „Jullie hielden hiei de wacht en onder jullie ogen vtu: üile :adiatordoppen van de wagens die roe- stonden, gestolen. Hoe kan dat? Hó" Leg dal eens uit? Hebben jullie staan slapen?" „Natuurlijk!" viel hier detective Snufkens in. Iedereen, die zijn Lord Lister kent. weet, dat agenteD altijd slapen wanneer er een diefstal ebeurt! Slechts een Erkend Speurder kan hier helpen! Vertel mij de feitenWie ben jij?" vroeg de inspecteur. „Waar bemoei jij je mee? Praatte ik soms tegen je?" „Ik ben Snufkens!" zei de speurder waardig. „U weet wel, de beroemde detective!" „Ha. die Snufkens!" zei de inspecteur. „Als ik je was, zou ik maar vlug ma ken, dat ik weg kwam! Ik heb je ad vertenties gelezen en vaak verlangd om je een klein pak klappen te geven! Goe de nacht!" De politieman duwde de verontwaardigde speurder opzij en liep met grote passen weg. het eerst, dat ik de hele geschiedenis hoor. Ik zeg u de waarheid!" Monsieur Goron hief zijn gelaat op. „Heeft Madame misschien gedurende deze week Monsieur Atwood gesproken?" „Neen. zeker niet!" „Houd je nog van hem, Eve?", vroeg Janice~met zachte stem. „Houd je nog van hem of niet?" „Neen. kindjelief, natuurlijk niet", zei Helena sussend. „Dank u wel", zei Eve. Ze keek naar Toby. „Moet ik je dat soms nog vertel len? Ik verafschuw en veracht hem. Nooi in mijn leven heb ik iemand zo veracht! Ik wens hem nooit meer te zien". „Dat is ook niet waarschijnlijk, dunkt mij", merkte monsieur Goron kalmpjes op. „Ik bedoel, dat u hem ooit nog zult zien Nu wendden allen zich naar Monsieur Goron. die opnieuw een nauwkeurige studie maakte van de figuren in de par ketvloer. Hij keek op. „Madame is natuurlijk op de hoogte van het feit. dat Monsieur Atwood niet in een toestand is om haar beweringen te bevestigen, zelfs in geval hij dat zou wensen?" Monsieur Goron's stem werd feller. „Madame weet natuurlijk, dat Monsieur Atwood al die tijd met een hersenschudding in Hotel „Donjon" heeft gelegen?" Het duurde waarschijnlijk tien secon den eer Eve opstond, eer zij kracht ge noeg gevonden had om op te staan uit haar diepe stoel. Zij staarde de prefect aan. Dermot merkte voor het eerst op, dat zij een grijze zijden blouse droeg op een zwarte rok. Dat. gaf een Merkwaar dig contrast met haar blanke en roze gelaatskleur, met de grote, grijze ogen. Maar Dermot die het gevoel had als of hij iedere zenuw in Eve's lichaam en iedere gedachte in haar brein aanvoel de ontdekte bij zichzelf een nieuwe ontroering. Tot dusver, meende hij. waren al deze beschuldigingen niet méér geweest dan oen armzalige, wrange grap. Nu. plotse ling. zag zij de zaak in een ander licht. Zij begreep, waar dit heen ging. Het was krankzinnig, het was onmogelijk en toch ging het gebeuren. Zij zag het drei gende gevaar, het dodelijke gevaar het gevaar, dat op haar toekwam uit iedere beweging van de prefect, uit ieder kalm, gematigd woord, dat hij sprak. „Hersenschuddingherhaalde Eve. Monsieur Goron knikte. (Wordt vervolgd) De bevestiging van zijn woorden von den wij o.a. op de verschillend© fabrie ken en ondernemingen in de omgeving van Modjokerto. De genationaliseerde spiritusfabriek te Wates. de enige spiri tusfabriek op Java, heeft kort voor de bezetting van de Sidoardjo-Porong-delta nog gewerkt. Dat was dus in Januari van dit jaar. Na de bezetting van Krian de aanleiding voor de republikeinen om de sluizen bij Modjokerto te ver nielen is men met de wegvoering van de machines van de spiritusfabriek be gonnen. Kort voor de opmars naar Mod jokerto ontaardde deze ontmanteling in een zinloze vernieling. Hieruit blijkt dus, dat de civiele autoriteiten, die het be heer hadden over deze en andere fabrie ken waar hetzelfde gebeurde er na de vernieling van de sluizen het werk van de TRI. met zekerheid reken den op een Nederlandse opmars. OPDRINGERIGE REPUBLIKEINEN. Hoewel de toestand over het alge meen zeer rustig is, komen er toch nog regelmatig kleine incidenten voor. Lang zamerhand herstellen de republikeinse strijdgroepen zich van de toegebrachte slag en beginnen weer op te dringen. Zo werd er verleden week Zaterdag een ver raderlijke vuuroverval gedaan op een Nederlandse - patrouille, die binnen het bezette .gebied opereerde. Hierbij vielen aan onze zijde één dode en twee ge wonden. Met artillerievuur werden de aanvallers verdreven. In het gebied, grenzende aan het on langs bezette, is de TJR.I. thans weer druk doende met het aanbrengen van versperringen. Tientallen bruggen wer den hier in de afgelopen weken opge blazen en vele wegen ondermijnd en het ziet er naar uit, dat hier weer het zelfde spelletje gespeeld zal worden, dat reeds zo dikwijls plaats vond. Na alles wat Modjokerto ons geleerd heeft, is het wel duidelijk, dat deze maatregelen de instemming van het republikeins ci viele bestuur niet hebben, doch uitslui tend ten uitvoér worden gelegd door en op gezag van de strijdorganisaties, die hier in Oost-Java hoe langer hoe meer een staat en een zeer gevaarlijke staat in de staat gaan vormen. De naaste toekomst zal leren of het repu blikeinse gezag sterk genoeg is om hieraan een eind te maken. SLECHTS V> OF 1SCHADE VERGOEDING? Mening van dr. De Kat Angelino. Dr. A. de Kat Angelino. Ned. afge vaardigde in de commissie voor het Verre Oosten, is van het vliegveld La- guardia naar ons land vertrokken, om met de Ned. autoriteiten besprekingen te voeren over door Japan te verrich ten herstelbetalingen. Hy verklaarde, dat de herstelbeta lingen, die Duitsland zou doen, niet meer dan een half of één procent van de aangerichte schade zouden bedra gen en hy verwachtte niet veel meer van Japan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1947 | | pagina 2