Een familie-grafkelder voor Prins Philip Willem? STADSNIEUWS Laatste Berichten RECHTZAKEN Een plan dat de aandacht restauratie zich we: inperken tot het j. aanbrengen van een solide nieuwe kist, verdient. maar hel ontwerp van den archivaris verdient toch alle aandacht vooral als mer. weet. dat de hertogin Anna van Lor- reinen. echtgenoote van René Chalons, tante van Willem den Zwijger, te Diest in dezelfde Sint Sulpiciuskerk begraven (Van onzen correspondent te Brussel). Meer misschien nog dan in Neder land, hebben de berichten over een even- tueele overbrenging van de stoffelijke resten van Prins Philip Willem van i list. Verder wordt daar nog bewaard het Oranje Nassau opschudding verwekt in hart van Claudia van Chalons, moeder België en cjan in het bijzonder in het plaatsje Diest! Toen België in1 Septembei 1944 bevrijd werd, ontstond ook te Diest een comité voor hulpverleening aan Nederland. Dit comité werkte ijverig onder leiding van burgemeester di. F. Hermans, Katho liek volksvertegenwoordiger, en weldra kon men zich naar de - Nederlandsche ambassade begeven om er aan ambas sadeur Baron van Harinxma thoe Sloten een som van 75.000 Belgische francs te overhandigen. By die gelegenheid ge waagden de Diestenaars van den niet al te gunstigen toestand, waarin zich 'tgraf bevond van Philip Willem. H. M. de Ko ningin Wilhelmina die nog te Londen verbleef, 'werd van de situatie op de hoogte gebracht en op 23 Februari '45 ontving de burgemeester van Diest een schrijven, waarin hem gevraagd werd voorloopig niets te doen, „Hare Majesteit zou het einde van den oorlog afwachten en dan iemand van Haar omgeving zenden om de kist na te zien en eventueel te openen. Hare Ma jesteit hoopte daarna het stoffelijk over schot te kunnen doen overbrengen naar Delft". In de Demerstad, beroemd door zijn grooten zoon Jan Berchmans, die in 1888 door Paus Leo XIII heilig werd ver klaard, is daar veelvuldig over gepraat, vooral toen dr. Kohnstam en Graaf Du- monceau onlangs over kwamen' ter in spectie van den grafkelder, en men vreesde reeds dat de eenlge Heer van Diest, die ev> zijn laatste rustplaats heeft, zou worden weggenomen. Gelukkig voor hen bleek ook nu weer de Prins zelf hun beste bondgenoot te zijn. Men weet, dat hij üi Brussel overleed. En in het testa ment heet het: „We verlangen en willen, dat ons lichaam begraven worde ln en dezer vier steden: Breda, Diest, Lions-le-Sauveur of Orange, en wel in die stad, die het dichtst gelegen is bij de plaats waar het den goeden God zal behagen ons uit deze wereld te roepen." Dat beteekent, zooals trouwens al is gemeld, dat er van overbrenging niets zal komen. Intusschen heeft de stads archivaris. Gilbert van der Linden, bij het bezoek der hartelijk ontvangen Hol- landsche autoriteiten, meegedeeld dat hij een plan heeft ontworpen voor den bouw van een crypte, zooals die te Laken, waor de Belgische vorsten met luisterrijken praal zijn bijgezet! Voorloopig zal de DUIT^CHE WINDTUNNEL VOOR V-2-PROEVEN NAAR VER- STATEN. Een windtunnel, waarin een lucht stroom kan worden opgewekt, die snel ler is dan het geluid, en welke tunnel door de Duitschers voor hun proeven niet V-wapens te Peenemuende is ge bruikt, is naar de Vereenlgde Staten overgebracht. Vijftien Duitschers. die in Duitsch- land aar> den tunnel hebben gewerkt, zijn meegekomen en zullen zorgdragen voor de moderniseering van de aërody namische uitrusting van den tunnel. VERSCHROEIDE AARDE RON") POLA Het Italië«i^scbe liberale blad ,,R1- sorgimento liberale" bericht, dat de Ita lianen die de Adriatische haven Pola, onder het vredesverdrag afgestaan aan Joego-Siavië. verlaten, een „verschroei de aarde-taktiek" volgen. Zij hakken alle fruitboomen in boomgaarden en tuinen om. Op de vensterruiten kras sen zii met diamanten ..leve Italië". HANr XSBETRFI'"'NGEN TUS^CXN ENGELAN~ EN FRANKRIJK. Het Fransche ministerie van Buiten- landsche Zaken heeft bekend gemaakt, dat een commissie van Britsche en Fransche regeeringsvertesenw'oordigers te Londen de mogelijkheden van uit breiding rf*1* bandPlshstrekkintus- schen Engeland en Frankrijk tot in hH".—>^ari- "-'iripird. Men werd het o.m. eens over de vergrooting van den Franschen export naar Enge land. Errand zal meer hout gaan in voeren. Ook het toeristenverkeer is ter sprake gekomen. HONGERSNOOD IN MOLDAVIË. Een Reuter-correspondent te Boeka rest' meldt, dat een verschrikkelijke hongersnood, zooals Europa in eeuwen niet geken'd heeft, Moldavië (Roemenië) dat wel eens een der graanschuren van centraal Europa genoemd wordt., teistert. Duizenden zijn van honger omgekomen, honderdduizendenz ijn den dood nabij. Drie vijf millioen menschen heb ben hun 'voedselvoorraden, die na den oorlog door twee jaren van droogte waren geslonken, voor het laatst aan gesproken Reuter's correspondent voor ziet het' ergste voor millioenen, indien niet tijdig hulp geboden wordt. De vrede met Oostenrijk. De plaatsvervangers voor Oostenrijk hebben de politieke clausules van het Oostenrijksche onafhankelykheidsver- drag afgehandeld. Van de 15 tot dus verre geformuleerde artikelen zullen zeven aan de ministers van Buitenland- sche Zaken te Moskou worden voorge legd Inzake de resteerende acht be staat nog verschil van meening, hoofd zakelijk tusschen de Sovjet-Russische delegatie eenerzijds en de drie Wester- sche mogendheden anderzijds. De plaatsvervangers hebben nu een rooster samengesteld voor hun restee rende werkzaamheden, in de hoop deze op den vastgestelden datum de vol gende week Dinsdag voltooid te hebben.' Britsch-Indië voor Juni 1948 vrij! Dc Britsche premier Attlee heeft in het Lagerhuis verklaard, dat de Brit sche regeering vastbesloten is om maatregelen te nemen voor overdracht van de macht in handen van verant woordelijke Voor-Indischr leiders vóór Juni 1948. Voorts heeft Attlee medegedeeld, dat lord Mountbatten benoemd is tot opvol ger van Lord Wavell. den onderkoning van Voor-Indië. De benoeming zal ln Maart van kracht worden. van René, die begraven werd ie Breda* rond 1580. De schatkamer van deze mooie Gethlsche kathedraal bergt ver der nog steeds het geborduurde wapen schild van Prins Philip Ei is bovendien een schilderij met onderschrift, dat zijn dood voorstelt en tevens zyn er nog taJ van archieven en zegels. U3T DE OMSTREKEN. KATWIJK AAN ZEE De KW 159 losgeslcept Gistermid dag om vier uur is het een klein sleep bootje gelukt den trawler Dirk KW 157 die vorig jaar 28 November bij Petten gestrand was. vlot te krijgen. De Dirk was door den verzekeringsagent als ver loren opgegeven, omdat aangenomen werd dat er een groot lek in het schip zat. In de laatste weken zijn er echter geregeld bergingspogingen gedaan aan gezien het lek niet te groot bleek om gedicht te worden. De schuit 'tverd leeg gepompt en is vrijwel onbeschadigd weggesleept, zoodat hij waarschijnlijk spoedig weer in de vaart komt. Begrafenis J. II. Verlint Gistermid dag werd onder groote belangstelling het stoffelijk overschot ter aarde besteld van den heer J. H. Verlint, Aan de groeve las ds, P. Pijlman een gedeelte uit 1 Korlnthe 15. Vervolgens bracht hy' den dank over van den kerkeraad der Geref. Kerk, waar aan de overledene meer dan 50 jaar zijn groots gaven gegeven had om den zang der gemeente te begeleiden. Na het bidden van het „Onze Vader", dankte een schoonzoon voor de bewezen laatste eer. De .schoolkinderen zijn gisteren ge- tracteerd en ln de Kapel werden voor hen filmvoorstellingen gegeven. Oprichtingssamenkomst Chr. Hist. Jon geren In „Irene" werd gisteravond een samenkomst ge-houden om te komen tot de oprichting van een afdeeling van de Chr. Hist. Jongeren, De promotor hiervan was de heer S. H van Eybergen, die reeds dadellik succes had door een groote opkomst. De heer Van Eybergen noodlgde de aanwezigen uit hun dank baarheid aan God te betuigen naar aan leiding van de geboorte van prinses Maria Christina. HU las vervolgens Open baring 13 19 en ging voor jn gebed. In zijn openingswoord zei spr„ dat het noodzakelijk ls. dat de Chr. Hlst. Jonge ren zich ook organlseeren, vooral hier ln Katwijk, dat voor een groot deel Chr. Hist georiënteerd ls. Wil moeten elkaar sterken, onze naasten liefhebben, sociaal handelen en door jeugdige kracht bezie ling uitoefenen. Wij moeten bijdragen tot een kraohtig rijk. zoowel hier als in de Oost en de West. Wil moeten vast houden aan het verbond tusschen God, Nederland en Oranje. Spr. behandelde na dit openingswoord het onderwerp „Jongeren bouwt mede aan de toekomst van ons volk". Het ls de bedoeling, zei spi eens in de maand samen te komen om ons politiek te scho len en ontspanning te geven met mu ziek, filmvertooning, zang en voordrach ten. Uitvoerig besprak hij. hoe de op richting van cle Chr. Hist. Unie den 9den Juli 1908 tot stand kwam en hij gaf een algemeen overzicht van wat de partll wil Wij ziln niet reactlonnair. doch vooruitstrevend. Wil zlln niet revo lutionair, maar wel evolutionair. Met een propagandistisch woord eindigde spr. om te bouwen aan de toekomst van ons volk. De heer A Brouwer dankte den spre ker. HU hoopte dat velen zich als lid zouden opgeven. De heer D. Kruyt vertoonde een drietal films, waarbij de heer W. van Egmond de muzikale omlijsting verzorgde. De heer Van Eybergen deelde nog mede. dat zich 70 jongeren als lid had den opgegeven, zoodat een afdeeling ls opgericht Met dank aan de medewerken den sloot hll met gebed. KATWIJK AAN DEN RIJN Geref. Schoolver. Onder leiding van den voorzitter den heer G. v.d. Perk hield (ie Geref Schoolver. haar jaarver gadering in de zaal der Geref. Kerk. De secr. de heer P. A, Schoneveld las notulen en jaarverslag, welk verslag gunstig luidde. Idem het jaarverslag van den penningmeester, den heer Anes- Als bestuurslid werd gekozen de heer J. Kranenburg. De heer W. v. Veen, hoofd de rschool gaf een uitvoerig overzicht van het schoolleven in het afgeloopen jaar. Na rondvraag volgde sluiting. Bijbelgenootschap Hier ter plaatse werd opgericht een afdeeling van het Ned, Bijbelgenootschap. Het in deze ver gadering gekozen bestuur werd na on- De nieuwe Commandant van de Leidsche Brandweer DE HEER S. W. HAGEDOORN BENOEMD. Naar wy vernemen is tot comman dant van de Leidsche Brandweer be noemd de heer S. W. Hagedoorn, thans wnd. commandant van de Ge meentelijke Brandweer te Rotterdam. De heer Hagedoorn, die in 191-1 werd geboren en een M.T.S.-opleiding heeft, is geruimen tijd als bedrijfsleider bij Werkspoor te Amsterdam werkzaam ge weest. Na in de mobilisatie en in de Meidagen van 1940 als res, officier in het leger bij het corps motordienst te hebben gediend, werd hij in November 1940 benoemd tot adj. hoofdbrandmees ter te Rotterdam. De heer Hagedoorn, die zijn brandweeropleiding bij de Am- sterdamsche Brandweer heeft voltooid, werd na de bevrijding, toen Yiagenoeg de geheele Rotterdamsche Brandweer directie werd gearresteerd, belast met de functie van wnd. commandant der Rotterdamsche Brandweer. De heer Hagedoorn zal 1 April a.s. in functie treden. LEIDSCHE DUINWATERMIJ. N.V. In den hedenmorgen gehouden verga dering van aandeelhouders der N.V. Leidsche Duinwatermaatschappij is vonrzien In een viertal commissaris-va catures door de benoeming van de hee- ren jhr. mr. F, H. van Kinschot, A. van Dijk. mr. dr. H- D, M Knol en J. A. Riedel. Met den heer J. G. J. Verheij van Wijk. die reeds eerder werd benoemd- is hiermede het college van commissaris sen wederom voltallig. MU. VOOR NIJVERHEID EN HANDEL Gistermiddag heeft het departement Leiden van de Mij. voor Nijverheid en Handel ln „Het. Guldenvlies" een lunch- blj eenkomst gehouden, welke door een groot aantal leden werd bijgewoond. Prof. mr, J. G. Koopmans uit Den Haag heeft tijdens deze lunch een be langwekkende inleiding gehouden over de monetaire en financieele problemen van den wederopbouw, en na afloop daarvan meerdere vragen, welke uit.de vergadering naar voren kwamen, op uiterst deskundige wijze beantwoord. Het departement Leiden, dat op een alleszins geslaagden middag kan terug zien, Is voornemens t.z-t. opnieuw een dergelijke bijeenkomst voor te bereiden, IN VRIJHEID GESTELD. De Procureur-Fiscaal bij het Bijzon der Gerechtshof te 's-Gravenhage, ge zien de processtukken inzake Josephus Antonlus Maria Kleine, geboren te Leiden, 19 Maart 1898 wonende Lam- menschansweg 15. alher en die ziclY be vindt in het Bewaringskamp te Hooger- heide, overwegende, dat betrokkene, in afwachting van nader tegen hem te ne men maatregelen, in vrijheid moet wor den gesteld, omdat, redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat betrokkene niet langer van zijn vrijheid zal worden beroofd, dan voor den tijd van één jaar en negen maanden, zijnde den tijd, ge durende welken hij in bewaring ge weest is, heeft gelast, dat betrokkene met onmiddellijke ten uitvoerlegging in vrijheid worde gesteld. Het beheer over het vermogen van Kleine wordt niet opgeheven. SELSKIP „FRYSLAN". De Leidsche Friezen hebben Veer een z.g. kleinen avond „In den Vergulden Turk" gehouden. Ondanks de felle kou de was de opkomst der leden zeer be vredigend. Aan het begin van den avond memoreerde voorzitter Nijholt de ge boorte van een Prinsenkind, waarna staande een couplet van het Wilhelmus werd gezongen. De avond werd verder gevuld met zang en voordracht door eigen krach ten. terwijl ook het „Ja en né forstea- ne wij net" grooten bijval oogstte. Na dat nog enkele huishoudelijke zaken waren besproken, ging een ieder zeer voldaan naar huis. BONKAARTEN HALEN. Morgen ls de letter C aan de beurt voor het afhalen van nieuwe bon- en textielkaarten. Burgerlijke Stand van Leiden GEBOREN: Frederik Willem, z van L. Bol en M. Bouwman; Hermanus. z. van H. Schuch- hard en G R. Prelsz; Maria Johanna, d. van M. Verbiest en M. J. Sjardln; Maria Catharlna. d. van J Lens en M. C. C. Segaax; Elisabeth Alelda Maria, d. van G. Brugkan en A. M. van der Boog; Ge- rarda Petronella, d. van H. Merbls en C. Hageman; Hermannus, z. van H Heer- lfen en J. van Helden; Kornells Jacobus, z van K. J. Nagtegaal en C. W. Klever; Willem Marlanus, z van M L. J. Ouwer- kerk en J. P. C. Lull end I1k; Johanna Maria. dr. van F Kamphues en J. M. Bij. Ferna Elisabeth Cornelia, d. van D. Sloos en E. J. Gertenaar; Bernard Klaas. z. van K Jonkers en H van den Eist; Johan Pier, z. van J. Wlnsemlus en W. A..JL Donkers; Theodora Johanna, d. van T. J. de Vlieger en C. T Geers: Freddy, z: van L. W Abspoel en M. Koster; Maria Christina, a. van C. Spaargaren en J. de Roode; Geertrui, d. van H Flippo en G. Wassink; Petronella Hendrika Cor nelia Maria. d. van M. F. Zandbergen en J. P C. de Graaf OVERLEDEN, wed. van J P. Wassenaar. 78 j.; J. Knop- J. P M de Jong. z.. 1 j.: C. Jesse, wed van J P, Wassenaar, 78 j.; J. Knop- perts, man. 59 J.; M J. Florusse. wed. v. K. Hoekstra. 81 J.; W. M. Stephan. gesch 24 JJ G. A. Kuljer. z., 2 mild.: B van Zuilen, hülsvr. van J. Zwaan. 84 1. GEHUWD C. P Vingerling, jm. en A Ponse .Jd.; J J. Willing. Jm. en G. Pelt. Jd.. J van Es, jm. en J. Vermeer. JdE. C. van Heuzen jm. un J. C. Kok, Jd.; B. Jas- perse. wednr en M. Hoogendoorn. jd.; J. G P. A. du Pau. jm. en E. M. W, van Iterson. jd W. Springer, Jm. en E. J. van Hooidonk, jd.; P. W. Blikman, Jm. en W. Fakkel, Jd.; H van Duuren. wednr en L. Velthuijsen, wed ONDERTROUWD D. Blansjaar. Jm. 26 J. en J- C. Lln- schooten. Jd 27 1.; I Bleljl. Jm 26 J en J C. Fakkel Jd.. 23 J.; C. J. H Boven lander. Jm.. 38 J. en H H Goddljn. jd., 37 J.; L. Heijboer, Jm., 27 J. en J- van Llenden. 1d„ 24 J P W. van der Klaauw jm., 25 J. en A. Delfos. Jd., 24 J.; D. J. Plalzier. Jm.,, 25 J en L C. Flippo. Jd"., 21 J.,- J. Remijnse, Jm.. 19 J. en J. A. van ■aart van Kracni wuiaeu. PMlen. Jd. 19 j.; M G. Stek. lm.. 26 J. De verklaring van Attlee zal woiden; en j j Remond. Jd. 22 j,; J Valk, lm., gevolgd door de publicatie van een Wit- 2.9 j boek De Britsche regeermgsyerklaring 1 J. H Fieseler, is tezelfder tijd in Voor-Indië bekend -,d- 23 j.; I „on riot- T< gemaakt, van Velzen ld.. 29 j.; Jm.. 26 j. en M. Scheer, Latooij, jm 27 J. en G. van der Kloo^ jd„ 25 j.; P. M. Sjardiln. Attlee weigerde een vraag van Chur- j feklr. Juc" chili te beantwoorden, waarom Wavell is 25 j.; p van Hover, lm. 28 J. en M. J, vervangen. de Rijk Jd.. 26 j. derlinge bespreking als volgt samenge steld: ds, H. de Valk voorz.; ds. W- Oost 2e voorz.; ds. G Boersema alg. „_j.; Adr. Noort secr.; J. Schuitema- 'ker, penningm-; W, Kralt, bibliothecaris. Het secretariaat ls gevestigd; Rijn straat- 65, rijnsburg. Bloemenhulde naar SoestdMk De Rijnsburgsche bevolking heeft haar vréugde geuit over de geboorte van Prin ses Marijke in den vorm van een bloe menhulde aan het Prinselllk Paar te Soestdlik op Initiatief van de Oranje Vereenlglng en met medewerking van „Flora" De collecte ln Flora tildens den nationalen feestdag ten bate van de Stichting 1940—1945 bracht f 501— op. Het bestuur van de Oranjevereenlglng komt alle lof toe voor deze activiteit. VOORSCHOTEN. Volapuk-beweging Dr. A. de Jong alhier zal wegens langdurige ziekte van den voorzitter van de Volapuk-beweging (wereldtaal-organisatie) prof. dr. Alb. Sleumer uit Godesberg am Rhein, voor- lqopig over 1947 het voorzitterschap overnemen. J. de Geus 25 jaar bij de Brandweer. De heer J. de Geus, onderbrandmees- ter bij de Leidsche Brandweer, mocht gisteren den dag herdenken, dat hij voor 25 jaar werd aangesteld als tim merman bij dit corps. De heer De Geus, die de geheele reorganisatie van het Leidsche Brandweercorps heeft mede gemaakt en ook zelf zeer veel aan de moderniseering van het materieel mocht bijdragen, is ruim 20 jaar chauffeur van de motorspuit geweest. Daarnaast heeft de heer De Geus ook nog enkele jaren dienst gedaan als machinist van de stoomspuit. Belangrijk waren ook zijn werkzaamheden bij de verbouwing der twee oude motorspuiten en den bouw van den manschappenwagen, welke momenteel op den Rijnsburger- weg gestationneerd is. De jubilaris, wiens kalm en beleidvol optreden bij branden meerdere malen de aandacht van zijn superieuren heeft getrokken, heeft nagenoeg bij alle groote branden dienst gedaan. Wij noemen hiervan slechts den Stadhuisbrand, den brand in de Petruskerk en de Leidsche Cou rant, terwijl hij ook een werkzaam aan deel heeft gehad na het bombardement aan den Stationsweg in December 1941. Ter gelegenheid van dit jubileum is hij gisterochtend bij het wisselen van de wacht in de brandweerkazerne in aanwezigheid van het geheele perso neel door den wnd. commandant, den heer J Nossent, hartelijk toegesproken, die daarbij vooral zijn doortastend en beleidvol optreden bij branden roemde. Bij verhindering van den burgemeester bood spr. hem naast de gelukwenschen van het gemeentebestuur ook een en veloppe met inhoud aan. Namens het personeel voerde hierna de heer. C. Godthelp het woord, die vooral de kameraadschap van den heer De Geus ln het licht stelde. Als blijvend aandenken bood spr. hem een schilder stuk en een kistje sigaren aan, terwijl aan mevr.- De Geur een bouquet bloemen werd overhandigd. Met een enkel woord heeft de jubilaris voor al deze geschen ken dank gezegd. In de middaguren vond ten huize van den jubilaris een druk bezochte "feceptie plaats, waar o.a, de wnd. commandant, de* heer J. Nos sent, de ondercommandant, de heer W, A. Kosten, brandmeester Fiseier en tal van particulieren en corpsleden hun ge lukwenschen kiwamen^ aanbieden, In den avond volgde nog een feestelijke bijeen komst ten huize van den heer De Geus, waar ook nog vele vriendelijke woorden zijn gesproken. ACADEMISCHE EXAMENS. Geslaagd voor het candld.-.atsexamen Geneeskunde: de dames: C. E. Pelsma (Bilthoven), A. Joustra (Zandvoort), S. Buth ('s-Gravenhage). A, E. v. d. Ven (Breda), en J, C. Hijmans (Velp) en de heeren: B, E de Groot (Voorburg, Z.H.) G. M. Ruland (Til' - -• a. Kraaije- veld (Voorburg)Z.H.)J. J. M. Blaauw- hof (Zceterrtfeer). J. H. v. d. Werf (Noordwijk). W. G. Linscheer ('s-Gra venhage), J. W. H. Bour (Heerlen), H. J. van Heljst (Oegstgeest)E. L. Mast- hoff ('s-Gravenhage), K. L. J. Hoef nagels (Kerkrade). H. H. Stroo (Haar lem). G. J. Ke perman (Leiden), R. P. America (Kerkrade) en J. Reuvers (Oegstgeest) voor het voortereid- d Kerkelijk examen: de he -en: J H, van Delft Westerhof (Voorburg, Z.H.) en F. van Oosten •(""-> twi'k - n candidaatsexamen Letteren en Wijs begeerte (O.): de heer A. Klasens (Lei den) candidaatsexamen rechtsgeleerdheid de heeren: P, Preseun 's-Gravenhage), G. Landheer (Leiden) en J. W. Genuit (Rotterdam) en de dames: G. Kooiman (Rotterdam) en A. H. J. Quispel (Velp) doctoraal examen Wis- en Natuur kunde: de heer J. Fokkens (Dordrecht). Gisterochtend is de 14-jarifee P. N. bij het verrichten van werkzaamheden in de fabriek van de Gebrs. Pel aan den Moschweg, in een emmer kokend water gestapt, waarbij hij aan één zijner voe ten ernstige brandwonden heeft opge- loopen. De E.H.D. heeft den jongen naar het Acad. Ziekenhuis overge bracht. Drie doodvonnissen te Amsterdam. Prof. J. A. van Hamel, president van het Bijzonder Gerechtshof te Amster dam, heeft vanmorgen drie doodvon nissen uitgesproken over Nederlanders, die in Duitschen krijgsdienst waren getreden, n.l. den 23-j. Amsterdammer H. J. V. Veenstra; den 38-j. Amstef- dammer P. M. C. America en den 48-j. Amsterdammer J. M. Van der Bijl Twee andere in Duitschen krijgs dienst getreden Amsterdamfners P. van Scheer en J. J. Prins werden tot vijf tien jaar gevangenisstraf veroordeeld met ontzetting uit alle openbare rech ten voor het leven. De ramp te Los Angelos Volgens een verklaring van de brand weer en de politie is de explosie te Los Angelos veroorzaakt door het ontplof fen van perchloorzuur Dit is een uiterst onstabiele substantie, die normaal on der druk in een koelkast wordt be waard. Het is echter niet bekend, hoe de ontploffing is ontstaan. De eigenaar van de fabriek verklaarde, dat men werkte aan een geheime regeeringsop- dracht. Gerardus Mooyman ontvlucht. UIT HET INTERNEERINGSKAMP TE DELFT. Gerardus Leonardus Mooyman, „dra ger van het Ridderkruis van het IJze ren Kruis", „drager van het ijzeren Kruis eerste en tweede klasse", „voor malig Rottenführer der S-S." enz., die op 16 Maart 1946 door den P.O.D, te Alphen a. d. Rijn werd gearresteerd, heeft hedennacht kans gezien uit het interneeringskamp te Delft te ont vluchten. Men kon ons nog geen mede- deelingen verstrekken over de manier1 waarop hem dit was gelukt. Het wordt langzamerhand hoog tijd, dat de Overheijl krachtige maatregelen neemt, om de veelvuldige voorkomende ontvluchtingen van politieke delinquen ten te verhinderen. Want de stroom wordt steeds grooter(Red. L.D.). H GORTZAK EN ZIJN INDISCHE REIS. In verband met de uitnoodiging ge richt aan den heer H. Gortzak van de CPN te Amsterdam, om een bezoek aan Indonesië te brengen op kosten van 7 R. I. en meer in het bijzonder de pu blicatie van het bericht, dat deze uit noodiging is ingetrokken, omdat hij zich niet voor passage heeft gemeld, deelt de heer Gortzak mede: 1. dat noch bij hem. noch bij de KLM iets bekend is over passage naar Indo nesië. 2- dat hij na de oorspronkelijke offi- cieele uitnoodiging niets meer van den lt.-kol. Kronig heeft gehoord, hoewel hij dezen per telegram en per brief heeft doen weten, dat hij bereid is de uitnoo diging te aanvaarden. Volgens de PTT —aldus de heer Gortzak heeft over ste Kronig dit telegram en deze brief ontvangen. 3. dat hij nog steeds bereid is de reis naar Indonesië te maken, indien hem het daarvoor noodige geld ter beschik king wordt gesteld. KUNST ONTSPANNING. De kolennood en de koude spelen ook K. O. parten. Omdat de musea ge sloten zijn en ook de Gehoorzaal niet meer verwarmd wordt, komen te ver vallen: le. het concert door het Rott- Philh. Orkest op 25 Februari in de Stadsge hoorzaal. 2. de rondleiding op de tentoonstelling in de Lakenhal op 27 Februari. Het bureau is voorloopig op Zaterdag gesloten. PERPETUUM MOBILE". Een unieke natuurfilm. „Het eeuwig veranderlijke!" Dat hebben de leden van de afdeeling Leidender N.R.V.. die gisteravond in grooten ge tale waren opgekomen naar den Ver gulden Turk voor hun oogen zien af draaien in de film van dezen naam, welke de vier jaargetijden in ons land in beeld brengt. Deze film is een kleuren-documenta- tie van de beste soort, welke ten doel heeft de menschen in nauwer contact te brengen met de schoonheid van de natuur. De lente laat ons het jonge le ven zien met de zeldzame bloesem pracht, de zomer brengt het hoogte punt van dit leven, de herfst toovert ons een vlammende pracht van kleu- renharmonie en de winter brengt de langverbeide rust alsmede de voorberei ding tot het jonge leven. En daarte4 begeleidende muziek van klassieke meesters, die de vertooning tot een stemmingsvol geheel maakte. De heer Chr. Pointl, de vei;vaardiger van deze film, was door ziekte verhin derd de film zelf toe te lichten, zoodat de 2e voorz., de heer L. A. Mennes de inleiding voorlas. Daaruit bleken te vens de groote moeilijkheden voor de opname, temeer om dat alles zonder trucs is opgenomen. Voor den herfst storm wachtte de cineast bijv, een jaar. Het geheel was vaak ontroerend van schoonheid en de aanwezigen hebben dan ook van begin tot einde genoten. Verbeurdverklaring BlokzijPs vermogen? HET BEDROEG f. 60.000. De nalatenschap van wijlen Max Blok zijl was voor het Haagsche tribunaal onderwerp eener procedure. Het tribu naal moet n.l beslissen in hoeverre de nalatenschap van dezen NSB-er, aan wien de doiodstraf voltrokken tterd. ver beurd verklaard zal moeten worden. Het bleek, dat de nalatenschap on geveer f. 60.000 groot is, waarbij een recht op pensioen komt, dat aan Blokzyi als hoofd van de afd. Pers en Propaganda van het v.m. Departe ment van Volksvoorlichting werd toe gekend. Voor dit pensioen werd uit sRyks kas een bedrag van f. 47.000 gestort, waardoor Blokzijl recht kreeg op een pensioen, w^rby zyn dienst jaren als journalist zouden medetel len. Naar voren werd gebracht, dat Blok zijl in dienst van het departement f.6500 - per Jaar verdiende en dat het bedrag het vermogen vertegenwoordi gend. reeds in 1934 bestond. Met. behulp van hypotheek werd het meerendeel van dit geld in huizon be legd. Mr. de Lauwere voerde ten behoeve van de weduwe van Blokzijl aan. dat zij. omdat zij geen lid was van de NSB of aanverwante organisaties, onvoorwaar delijk van rechtsvervolging werd ontsla gen. Zij was oorspronkelijk van Duit- sche nationaliteit. Indien het geheele vermogen verbeurd wordt verklaard, zal zij zeer gedupeerd zijn. omdat het echt paar in gemeenschap van goederen ge huwd was- Spra drong aan op verbeurd verklaring van de helft van het verrho- gen. Ter zitting wqrden de stukken van het proces tegen Max Blokzijl voor het Haagsche Bijzonder Gerechtshof en dat voor den Bij zonderen Raad van cassa tie overlegd en gedeeltelijk voorgelezen. Op dezen rechtsgrond moet eventueel verbeurd verklaring geschieden. Uitspraak 6 Maart N.S.B.-burgemeester van Benthuizen voor tribunaal De oud-N S.B.-burge meester van Benthuizen en Moerkapelle Jan Tollenaar uit Delft stond terecht voor het Haagsche Tribunaal. Tollenaar had reeds op Jeugdigen leeftijd N.S.B.-sympathieën en de bezetting bracht hem dan ook dadelijk kansen om „hooger op" te komen. Na eerst ln Hazerswoude de nieuwe orde te hebben gediend werd hij burgemeester van genoemde gemeenten, waar hij zich vooral gehaat maakte door het laten arresteeren van den Herv. predi kant en twee andere Ingezet-enen, omdat zij brood Inzamelden voor de gevangenen ln Vught. Tollenaar deelde mede, niet den S.D. te hebben gewaarschuwd doch ge ïnformeerd të hebben bij zijn collega ln Gouda, of zulk een Inzameling veroorloofd was. Deze collega had toen den S.D. ge waarschuwd. die Tollenaar opdracht gaf, genoemde personen op het raadhuis te laten komen voor verhoor door den S D. Volgens Tollenaar had hij zijn slachtoffers de kans gegeven te ontvluchten door te zeggen dat zij thuis nog wel even Iets konden gaan halen. ZIJ hadden van dat aanbod echter geen gebruik gemaakt. De verdediger wees er op, dat verdachte reeds ln 1934 Ud van de N.S.B. was gewor den en dat hij door zijn moeUJkheden dientengevolge den verkeerden kant was opgegaan. Uitspraak volgt over 14 dagen. HAAGSCHE RECHTBANK. Hy liet zich goed betalen De werk tuigkundige H. J. T. M. B„ thans gede tineerd, had in Leiden er. omgeving di verse oplichtingen gepleegd. Hy kwam by verschillende personen met het ver haal, dat hy wel bemiddeling kon ver- leenen om politiek geïnterneerden vlugger vrij te krijgen en daarvoor liet hij zich dan goed betalen. De officier vorderde, gezien den ernst van deze misdrijven, tw ^e jaar gevan genisstraf. De raadsman, mr. P. van 'tHoff Stolk. pleitte clementie Koe gestolen De bloemenkoopman P. H. te Rynsburg zou een koe hebben gestolen, maar dat bestreed hy. De offi cier vorderde een jaar en zes maanden gevangenisstraf. Mr. dr. Coebergh achtte het ten laste gelegde niet bewezen en pleitte vryspraak VRIJSPRAAK IN BLAUWE-ZAND AFFAIRE. Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft P. Melchers uit Amsterdam, die in 1938 wegens mishandeling van An ton Mussert tot tien dagen gevangenis straf werd veroordeeld, thans vrijge sproken. De groentenhandel en 's Minister^ standpunt. BESTUREN VERGADERWf VANMIDDAG. De besturen van de organisaties voor den detailhandel in aardappelen, groen ten en fruit hebben hedenmiddag een gezamenlijke bespreking in Den Haag. Vijf groepen zullen op deze bijeenkomst vertegenwoordigd zijn. Overwogen zal worden of, en zoo ja in hoeverre, de m'ededeelingen, gisteren door den mi nister in de Tweede Kamer gedaan, wijziging kunnen brengen in het ingeno men standpunt. Men wees er ons op, dat men in ieder geval erkentelijk was voor de onomwonden wijze, waarop d© minister zyn standpunt naar voren heeft gebracht. Schoenen vrij van distributie? Langstraatschc schoenfabrikanten zyn van oordeel, dat, alhoewel do productie nog niet op het vooroorlog- sche peil is, de productie van schoe nen toch zoodanig is, dat de behoefte kan worden gedekt. Men heeft een verzoek tot den minister gericht do schoenendistributie op te heffen. In fabrikantenkringen koestert men de verwachting, dat ruim 700.000 paar schoenen per maand kunnen worden ge fabriceerd, waarbij dan circa 40.000 paar zouden komen uit de productie van thuiswerkers en kleine fabrieken. Voorts zouden, volgens deskundigen, ongeveer 3 millioen paar schoenen zyn ingevoerd, waarvan een belangryk deel van mindere kwaliteit en duurder in prys. ENGELSCH SCHIP OPGEBRACHT. Despeciale correspondent aan boord van de „Kortenaer" bericht, dat het 2000 ton metende schip „Fortune" in de rede van Cheribon is aangekomen. In opdracht van den eersten luite nant ter zee G. B. Fortuyn moest het schip naar Priok stoomen voor onder zoek van de lading. Onderweg, moest volgens verklaring van een der officie ren van de „Kortenaer", een krachtige houding worden aangenomen en zelfs met arrestatie van den gezagvoerder worden gedreigd. Er bestond verden king, dat het schip verboden wapens vervoerde. De lading is nog in onder zoek. REEDS 55.000 GULDEN VOOR STICHTING 1940—1945. Op het hoofdbureau van de Stichting 19401945 te Amsterdam waren heden morgen uit 228 plaatsen ln Nederland berichten binnengekomen, dat de bevol king gebruik had gemaakt van de gele genheid om de felicitatiereglsters voor het Prinselyk Paar te teekenen. In deze plaatsen werd totaal f 46-794.88 afge dragen voor hét werk van de Stichting '40—'45. In bovenstaand bedrag is Am sterdam niet begrepen. Daar werden, plm. 7000 handteekeningen verzameld en de Stichting met ruim f,8500,- be dacht. De roofoverval op Rotterdam's Hoofdpostkantoor. ALLE DADERS THANS GEGREPEN. De daders van den geruchtmakenden roofoverval op het hoofdpostkantoor te Rotterdam op 24 Augustus van het vorige jaar zyn nu allen bekend en ingesloten. Het bleek een complot te zyn. waarby zich vogels van diverse pluimage hadden aangesloten. Zoo waren by den diefstal betrokken een kantoorbediende van de P.T.T., ech oud-illegaal werker, een ontvlucht politiek delinquent, een oorlogsvry- wllliger en een lid van de onderwe reld. Er bevinden zich nu 'elf verdachten in voorloopige hechtenis, terwyi drie verdachtpn op vrije voeten zyn gesteld, na wegens heling verbaliseerd te zyn. Onder hen zyn twee vrouwen. Hoewel een vry aanzienlijk bedrag achterhaald is, is de geheele buit echter nog niet terecht. Het hoofdbestuur der P.T.T. heeft destyds een belooning tot een maximum bedrag van f. 20.000 uitge loofd voor inlichtingen, die tot opspo ring van het geld kunnen leiden. Deze publicatie blyft nog steeds van kracht. Het ondqyzoek leidde tevens tot an dere zaken. Zoo kon door samenwer king de Amsterdamsche politie een zeer berucht individu aanhouden, dat be kende in twaalf gewapende roofoverval len, allen gepleegd tijdens de bevryding, de hand te hebben gehad. En passant werd ook, door de Rotterdamsche poli tie een groote inbraak te Weert in het distributiekantoor aldaar, waarby een geweldige party distributiebescheiden werd weggehaald, volkomen opgehel derd. De „heeren" waren als visschers met een zakje op den rug uit Rotter dam vertrokken en keerden na den overval met den bult in dat zakje te rug. Veel geld, dat de opbrengst van een deel der bonnen uitmaakte, Per- sianer bontjassen, die aan „vriendin nen" cadeau waren gedaan, en ander© dingen van waarde konden nog in be slag v/orden genomen. HOOGSTE FRANSCHE ONDER SCHEIDING VOOR PROF. GERBRANDY. De ambassadeur van de Fransche Re publiek heeft heden een bezoek gebracht aan den oud-minister-president prof mr. P. S. Gerbrandy en hem zijn benoe ming medegedeeld tot Grootkruis in het Legioen van Eer, de hoogste Fransche onderscheiding. MARKTBERICHTEN. LEIDEN, 21 Febr. 1947. Veemarkt. 4 fokstieren; 3 slachtstleren; 59 kalf- en melkkoeien 500750. z matlk: 69 vare- koelen 300500, z. matig; 120 vette koelen: 31 pinken; 192 nuchtere slacht- kalveren; 171 vette schapen; 59 mestvar- kens 4070. z. mat.; 75 biggen 2436, z. matig; 20 paarden: 143 bokken en gel ten. Kaasmarkt. 21 Febr. 1947. Aangevoerd 2 partijen Goudsche kaas en 2 partijen Leidsche kaas Geen noteering. BEURSO VERZICHT. Amsterdam, 21 Februari. De animo was er vandaag niet groo ter op geworden. De koersen waren maar heel weinig veranderd. Bankaandeelen, goed pryshoudend; aandeelen Amster damsche Bank bepaald vast en ruim 3 punten hooger, klaarbiykeiyk in ver band met de veronderstelling, dat over het afgeloopen jaar een hooger dividend zal worden uitgekeerd. Koninkiyken bijna onveranderd. In-dustrieelen" prys houdend, evenals Scheepvaartpapieren. Cultuurfondsen veronachtzaamd, doch konden zich handhaven. Hier en daar een kleine verbetering. Ned. Walvisch- vaart twee punten hooger. De nieuw# Ned. staatsleening werd verhandeld te gen 99 5/8 99 3/4.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1947 | | pagina 3