Regeeringsbeleid Linggadjati goedgekeurd Eli stedentocht op 28 December RECHTZAKEN Radio-programma STADSNIEUWS Laatste Berichten Officieele publicaties De Friesche Elfmerentocht is afgelast. Naar A.N.P./Sport verneemt is de da tum van den Friescken Elfstedentocht en wedstryd thans vastgesteld op 28 December a.s De organisatoren zijn over het algemeen zeer tevreden over den toestand van het traject; slechts op enkele plaatsen moet het ijs noa wat sterker worden en wat dat betreft zijn de onmiddellijke vooruitzichten niet ongunstig. De Friesche Elfmerentocht is afge last in verband met den zwaren sneeuw- vtal' waardoor wakke., ir het ijs on zichtbaar zijn geworden DORPENTOCHT IN NOORD- HOLLAND. In Noord-Holland wordt Zondag een dorpentocht gehouden. De tochten voor toeristen staan open voor iedereen, en zijn zoo gestipuleerd, dat men naar verkiezing in Alkmaar (bij de Friesche Brug), in Hoorn (Kei zerskroon), in Purmerend (Doelen), in Uitgeest (Ooievaar) en in Zaandam (Oosthoorn) kan starten voor een tocht, waarvan de afstand op het oogenblik nog niet is - vastgesteld. Waarschijnlijk kan ook hierin een keuze worden ge maakt, omdat de Ijsbond Hollands Noorderkwartier, die de tochten orga niseert, van plan is tochten over ver schillende afstanden te organiseeren. Van half negen des ochtends af zal men kunnen starten. Voor wedstrijdrijders is een dorpentocht vastgesteld, die begint in Purmerend Het ijs is prachtig, ter- wy] de enkele gevaarlijke wakken door den Ijsbond zijn afgezet. De diverse tochten zullen worden ver reden over de wateren tusschen Alk maar en Hoorn, via Stompetoren en Ursum. van Hoorn door den Eilandspol der bij Graft en via Spijkerboor naar de Jisperplassen, hèt Ilperveld. via II- pendam' naar Purmerend. Vervolgens terug naar den Zeevangpolder via Mid- delie en Warder naar Oostwijzen en Hoorn. Startende van Uitgeest uit, rijdt men via het Westzij derveld over Assen delft en Westzaan naar Zaandam, om daar aan te sluiten op de bovengenoem de ijsbanen Ook het Alkmaardermeer wordt in de routes opgenomen. Op di verse punten staan contróleposten voor het afstempelen der deelnemerskaarten. NOG NIET NAAR MARKEN. De traditioneele tocht naar Marken kan op het oogenblik nog niet zonder gevaar worden gemaakt door de ver schillende groote wakken, die zich nog in het ijs van de Gouwzee bevinden Als de vorst doorzet zullen ook hier echter zoo spoedig mogelijk banen wor- cer> uitgezet Het zelfde geldt voor de ware-en bezuiden het IJ in de richtin van de Vechtstreek en op de Westein derp assen. MOLENTOCHT OVER DE ZUID-HOLLANDSCHE MEREN. De Zuid-Hollandsche IJsbond Hol lands Merendistrict organiseert op Zon dag a.s. een ..Molent-ocht" van ongeveer 50 K.M De tocht gaat over de Kagerplassen. Brasemmermeer. Wijde A, Does enz enz. Aangezien de afstand niet te groot is kan vrijwel ieder schaatsenliefhebber en liefhebster deelnemen. Door deel te nemen aan deze tocht kan men een prachtig beeld verkrijgen van onze mooie Hollandsche Molenlandschappen in ZuidrHolland. De start vind plaats om 11 uur te Leiden bij Café Zomerzorg en te Oude Wetering bjj Café „De Brasem". Op de startplaats ontvangt men na beëindiging van den tocht het „Finish- stempel" en ieder die den tocht correct heeft uitgereden gelijktijdig het „Molen tocht-insigne" Route- en deelnemers kaarten worden bij de start uitgereikt. 2, 3 OF 4 MERENTOCHT. By aanhoudende vorst zullen- even- eens door den Z.H.IJ. de volgende week de bekende 2, 3 of 4 merentochten wor den georganiseerd. Waarschijnlijk zal voor de liefhebbers, aan deze tocht een wedstrijdkarakter 5e!w? g^fel'en^in den Beest als de 11 land Noorden van - ons SPORT. Wedstrijden afgelast. *rNa^d,en K N VB- heeft ook de Leidsche Voetbalbond alle wedstrijden voor Zater dag en Zondag afgelast. De korfbal- en hockeywedstrijden zijn eveneens afgelast. BOKSEN Quentemeyer—Goffaux Onze natio nale kampioen halfzwaargewlcht Wllly Quentemeyer zal op 8 Januari a.s. te Brus sel in den ring komen voor een gevecht tegen den Belgischen kampioen Goffaux. Een overwinning zal Quentemeyer onge twijfeld een belangrijke stap nader bren gen toe een gevecht om den Europeeschen titel met den Brltschen kampioen Freddv Mills. BILJARTEN Leidsche Biljartbond Het programma van 23 tot 28 December luidt: 23 Dec. 5e klas: Carambal 4—Vierkantje 2; Suljkerbak 3—De Valk 2. Morschpoort 5 TOP 3; DVH 4Drel Pottekens 3. 24 Dec ie klas: Klein RustoordUVS r TOG ISpijkerbak I; TOP 1TOG 3; Carambal 1DVH 1. 24 Dec. 3e klas- De Valk 1—Vierkantje 1, Morschpoort 3—Morschpoort 2; BOS 2 -DVH 2; ÜVS 2—TOG 4. f LEVENSLANG VOOR DRIEVOUDIGEN MOORD. Het Gerechtshof te Arnhem heeft ar rest gewezen in de zaak tegen den 29-J. kruideniersbediende J. Aanstoot, die door de Almelosche rechtbank veroor deeld was tot 20 jaar gevangenisstraf in verband met den drievoudigen moord, welken hij in April 1945 pleegde op de bejaarde zusters Aaltje en Feike en den broer Gerrit van Beek, welk drietal hij met een bijl doodde om f.3000.— mees ter te worden. Het Hof 'heeft overeen komstig den eisch van den Procureur- Generaal het vonnis vernietigd en aan stonds levenslange gevangenisstraf op gelegd. HAAGSCII GERECHTSHOF. In hooger beroep Terzake diefstal door middel van Inbraak heeft voor de rechtbank zich te verantwoorden gehad J. W. N. uit Lelden, die tot een Jaar ge vangenisstraf werd veroordeeld. Van dit vonnis kwam verdachte In hooger beroep. Het Hof heeft thans een Jaar gevangenis straf voorwaardelijk opgelegd, met een proeftijd van drie Jaar. Het autobus-ongeluk te Hlllegom Op 17 Nov. 1944 ,werd op een bewaakten overweg by Hlllegom een autobus met werklieden aangereden door een trein, ten gevolge waarvan zes Inzittenden op slag werden gedood en talryke andere perso nen gewond. Het ongeval gebeurde, doordat de auto bus Juist op de spoorlijn defect raakte, en na korten tijd een trein uit de richting Lelden naderde. Den overwegwachter L. J. K, uit Hllle gom werd verweten, dat hy de afslult- boomen Jrad geopend, doch hy betoogde dat de betrokken trein te laat was ge weest. De rechtbank had K van ten laste ge legde veroorzaken van dood door schuld ■vrijgesproken, va.n welke beslissing de Officier in hooger beroep kwam. De proc.-generaal vorderde zes maanden hechtenis. Het Hof heeft het vrysprekend vonnis bevestigd. MARKTBERICHTEN LEIDEN. 20 Dec. 1946. Veemarkt. Aan gevoerd: 7 fokstieren; 8 siachtstleren; 24 kalf- en melkkoeien 400800. tam: 28 varekoelen ea. 300550, tam; 150 vette koelen: 38 pinken 200300, mat; 18 graskalveren: 40 nuchtere slachtkalveren; 300 vette schapen; 521 weldeschapen 60 90 tam; 118 mestvarkens 2036. tam; 219 biggen 1018. tam; 10 paarden: 53 bokken en gelten 2060. mat. VOOR ZATERDAG 21 DEC. Hilversum 1 (301 M.) VARA 9.15— 10.00: Russische muziek; VPRO 10.00 10.20: morgenwijding door ds. J. P C. Poldervaart; VARA 10.3511.45: Uitzen ding voor de continubedrilven: 12.00 12.30: Vaudeville Orkest; 12.3513.00 Ramblers; 14 45—15.30: Stabat Mater; 19.4520 00: voor de Nederlanders ln Duitschland: 20.2021 30: „En nu Oké"; 21 3021.45: Socialistisch com mentaar door K. Voskuil: 21 4522.15: Miller Sextet: 22.1522.45: hoorspel „Jane Eyre"; 22 4523.00: orgelspel door Johap Jong: 23 152330: hobby-hoek: 23 3024.00: hUlSblOSCOOP. Hilversum II (415 M.) KRO 8,15— 9 00 en 9.059.30: opgewekte muziek; 11 00—11.45: Ziekenbezoek; 12.30—12.55: ensemble Wllly Bougenot; 13.1513.45: Radio Kwintet: 16.00—16.15: prof. dr. W. Bleeker over weerkaart en luchtvaart; 17.0018.00: Kerstfeest in de Wigwam: 18.15—18.30: Journalistiek weekoverzicht door Paul de Waard: 19.30—20.00: hoor spel .Buffalo Bill"; 20.30—21.00: licht baken door Henrl de Greeve; 21.0022 00 radiopotpourri: 22.0022.30." muzikale tombola; 23.20—23.30: Edward Kileny speelt piano-etudes van Chopln; 23.30 24.00: Klaas v. Beeck. Ingezonden Mededeeling Avonden lengen - Pyne- strengen.... 't Is weer zoo laat; met 't kille jaarge tijde voor de deur, w den ook de rheu- matische pijnen wee* heviger en de aanvallen volgen elkaar sneller op. Een nïden te meer om Kruschen te nemen. Die kleine dagelijksche dosis Kruschen doet wonderen; de aansporende.werking op de -«zuiverende organen is heil zaam voor Uw heele gestel, 't Bloed gaat sneller stroom n en de schadelijke zuren - oorzaak van Uw Jijden enptln- verdwijnen vanzelf. Vraag Kruschen Salts bij Uw Apotheker of Drogist. Fabr Griffiths Hughes Ltd.. Manches ter (Engeland). HOOGHEEMRAADSCHAP RIJNLAND. In de gehouden vereenigde vergade ring van het Hoogheemraadschap van Rijnland werd mededeeling gedaan van de herbenoeming en beëediglng van den heer W. A. A. J. Baron Schlmmelpen- ninck van der Otje als dijkgraaf en van de benoeming en beëediglng van den heer P. L Zwetsloot te Hoogmade als hoogheemraad. Tot leden der finan- cieele commissie werden benoemd de heeren N. Geertzema en P. van der Linde, Besloten werd o.m tot het verleenen van uitstel van aflossing over 1946 van het aan den polder Broekvelden en Vet- tenbroek ln 1926 verleend renteloos voorschot, tot verhooging van het re servefonds met eenige onverwachte ba ten tot den bouw van een blok van vier dienstwoningen te Halfweg ter vervan ging van in den oorlog vernielde wonin gen. tot een uitkeering ineens over 1945, en tot het, bij het tot stand komen van een nieuwen overgangsmaatregel ten aanzien van de wedden der Rijksamb tenaren nemen van een dergelijken maatregel Ten slotte werd de begrooting voor 1947 vastgesteld met een bundergeld van f.7.— per H.A. (gelijk aan 1946) en met een totaal van ontvangsten en uit gaven voor den gewonen dienst van f. 993.911.59 en voor den buitengewonen dienst van f. 1.052.021.88. OUDERAVOND OPENB. OPLEIDINGSSCHOOL LANGEBRUG- Woensdagavond hield de Openbare Op leidingsschool voor U.L.O. a d. Lange- brug (A) een ouderavond, welke, on danks het koude weer, vrij goed bezocht was. In zijn openingswoord heette de heer Bosma de heeren de Jong en Timmers van den Centralen Ouderraad hartelijk welkom, alsmede den spreker van dien avond drs. E. Wormer, Adj. Directeur van het Leidsch Psychologisch Instituut, welke laatste daarna gelegenheid kreeg voor het houden van zijn interessante rede over het Psychotechnisch onder zoek. Dat zijn rede met aandacht werd ge volgd bewees wel het aantal vragen na afloop hiervan. De heer Bosma dankte den spreker voor zijn leerzame rede, waarna de ver kiezing van een lid der Oudercommissie aan de orde was. Gekozen werd mevr- Olmans. Vervolgens werd afscheid genomen van mevr. P. E KlootsBrugmans die als lid der Oudercommissie moest af treden Voor haar velen arbeid werd haar als herinnering een boekwerk aan geboden. Daarna sprak de heer Bosma. namens de vergadering een afscheidswoord tot de onderwijzeres mej. van Heuven. die na 30 jaar aan de school verbonden te zyn geweest, deze thans gaat verlaten. Als dank voor haar werk werd haar een schilderstuk aangeboden. Na ^e rondvraag werd nog gelegen heid gegeven tot het bezichtigen van het werk der leerlingen en besprekingen met de betreffende leerkrachten. NED. BONT VAN KAPPERS- PERSONEEL. De afd. Leiden van den Ned. Bond van Kapperspersoneel hield in „Het Gulden Vlies" haar eerste ledenverga dering. Na het openingswoord van den voo'zltter werden de notulen gelezen. Besloten werd het bestuur tot vijf le den uit te breiden, zoodat dit thans als volgt is samengesteld: J. v. Hove,voor zitter, K. Laterveer, secretaris, J. Daal- meier, penningmeester en J. Blijleven en L. Schochard. In deze vergadering heeft de bondssecretaris. de heerNieu- wenhuis, nog een uiteenzetting gegeven van het belang van een goede organi satie. Rijp wetering gaat automatisch telefoneeren. MET INGANG VAN 7 JANUARI. Naar wij vernemen zal de gemeente RÜpwetering met ingang van 7 Janu ari a.s. op het automatisch telefoon net worden aangesloten, waardoor het mogelijk zal zyn om met alle plaatsen welke op het telefoonnet van het district Leiden zyn aangesloten, auto matisch te telefoneeren. Tegeiykertijd zullen al deze plaatsen ook Rijpwete- ring automatisch kunnen bereiken. Het kengetal voor Rypwetering wordt K. 1712. Joden danken hun weldoeners „UW DAAD WAS EEN DAAD VAN HET EDELSTE VERZET". Ten einde uiting te geven aan den dank der Joden voor de tijdens de be zetting ondervonden gastvrijheid, had den zij gisteren in den Schouwburg een avond belegd, welke was georganiseerd door de Isr. Gemeente en de Joodsche Coördinatie-Commissie te dezer stede. Onder de zeer vele aanwezigen de Schouwburg was geheel bezet merk ten wij o.m. op den burgemeester, jhr. mr. F. H. van Kinschot, de wethou ders, de heeren ^J. C. van Schaik en A. J. Jongeleen, den rector-magnificus, prof. mr. R. P. Cleveringa en den com missaris van politie, den heer R. J. Meyer. De heer M. E. Hertz, voorzitter van de Isr, gemeente te dezer stede, heette allen welkom, waarna hij met een enkel woord herinnerde aan den laagharti- gen overval, welke ons land en ons volk in de Mei-dagen van 1940 trof en waar op spoedig daarna de Joden vGjelvrfj werden verklaard. Vervolgens wees spr. op het verzet, dat zich allerwegen open baarde en waarbij hij speciaal herin nerde aan het optreden van prof. mr. Cleveringa en de Leidsche Universiteit. Daarna weidde spr. nog uit over den steun, welken de Joden bij hun onder duiken" van zoo verschillende zijden hebben ondervonden. Wat gij. aldus spr., in de donkerste uren van ons le ven voor ons hebt gedaan is niet onder woorden te brengen. Gij deedt wat uw menschenplicht U ingaf en kende daar bij geen gevaar. Uw daad kan dan ook gezien worden als een daad van het edelste verzet, waarvoor wij U altijd dankbaar zullen blijven. De heer Hertz besloot zijn toespraak met een woord van eerbiedige nage dachtenis aan hen, die hun leven voor de vrijheid gaven en die in de herin nering als helden en martelaren zullen blijven voortleven. Hierop werden en kele oogenblikken van stilte in acht genomen, welke werden afgesloten met een opname van het „Gebed", gezongen door den Oberkantor Fleischmann, ver sterkt met koor en orkest van de voor malige groote Synagoge té Keulen. Namens de Joodsche geestelijkheid in Nederland voerde hierop de veld- rabbijn van de Irene-brigade, opper rabbijn S. A. Rodrigues Pereira. het woord die aan de hand van een para bel van Adam in den hof van Eden, een vergelijking trof met den tijd van voor 1940, toen ook wij in zulk een vre dige rust leefden en de daarop volgen de periode van angst en vreeze. Met beklemming hebben wij ons in dien tijd afgevraagd of de duisternis altijd zou heerschen. Gelukkig bleek al spoe dig. dat er- tal van trouwe vaderlanders waren die voor den druk van den be zetter niet wenschten te bukken endie uit ware vaderlandsliefde en menschen- min al hun krachten hebben ingezet om aan dit juk te ontkomen. Naast God hebben wtj het aan hen te dan ken. dat er in Nederland nog zulk een belangrijke rest van het Joodsche volk is overgebleven. In gedachten, aldus sprwillen wij hier voor een oogenblik vertoeven bij hen. die voor het Jood sche volk zich zulke groote opofferin gen hebben getroost ep die hun leven voor dat volk in de waagschaal heb ben gesteld. Velen z«n ook in dat ver zet gevallen en met hen gedenken wij allen die hun leven voor de vrijheid van ons vaderland hebben segeven Laten wij onder de bescherming van H.M. de Koningin- er steeds naar trach- ten te leven, dat hun dood niet tever- 8 MOTrouw Bieny Mol^-de Leeuwe. die hierna op diep ontroerende wijze „Al- scheid" van Maurlts Dekker voordroeg, heeft daarin vele treffende fragmenten t den tijd der bezetting naar voren gebracht. Haar gaaf, echt menscheltjke spel. waarmede zij zoo Juist de ver schillende ten tooneele gevoerde perso on karakteriseerde. liet met na groo- n Indruk on de aanwezigen te maken. Aan het einde van den avond sprak de heer L. J. Poort, tijdens de bezetting leider van de Joodsche afdeeling van het NJ3.F. namens de oud-illegaliteit een dankwoord. Maandagavond volgt een herhaling, hopenlijk zal dan de Schouwburg ver warmd zijn, hetgeen gisteravond niet geval was, waardoor veel van het Motie Romme aangenomen met 6530, motie Schouten verworpen met 2965 stemmen De eerste motie Romme, betreffende de vrijheid en de veiligheid van de slacht offers der gebeurtenissen in Indonesië en van de geïnterneerden, werd na de pauze hedenmiddag in stemming gebracht. Zy werd met 83 tegren tien stemmen aangenomen. De Communisten stemden tegen. De motie Schouten, welke vervolgens In stemming werd gebracht en welke de regeering uitnoodigt ten spoedigste over te gaan tot de byeenroeping van de rüksconferentie, werd verworpen met 65 tegen 29 stemmen. Vóór de frac ties der A.R., C.H., St. Geref. en P.v.d.V. Tegen waren de RJK. fractie, de P.v.d.A. en de Comm. fractie. De heer Ruys de Beerenbrouck had tevoren verklaard zich van stemming te zullen onthouden. De stemming over de tweede motie Romme, welke zich vereenigt met het door de regeering voorgenomen beleid, t.a.v. het ontwerp-accoord van Ling gadjati, had tot resultaat, dat deze motie met 65 stemmen vóór en 30 tegen werd aangenomen. Vóór stemden de R.K, fractie (behalve de heer Ruys de Beerenbrouck), de Party van den Arbeid en de Communistische fractie. Tegen stemden de fracties der A.R., C.H., St Gerf., P. v. d. V. en de heer Ruys de Beerenbrouck. kunstgenot verloren ging. R.K. VEREEN. VAN KLEINHANDELAREN IN AARDAPP. GROENTE EN FRUIT. Jaarvergadering van de Leidsche Afdeeling. Bovengenoemde afdeeling hield haar 10e jaarvergadering to „Royal" aan de Doezastraat, welke goed bezocht werd. De voorzitter, de heer G. A. Sassen opende met den Ohr Groet en een woord van welkom in het byzonder tot den heer G. A. kapelaan W. Bende. Vervolgens deelde spreker enkele byzonderheden mede ln verband met de feestelijkheden by het a.s. 10-jarlg bestaan. Op Zondag 19 Januari zal een plechtige Mis worden opgedragen door den G.A. ln de kerk van dé H. Lodewljk voor de leden en overleden der afdeeling. Daarna ge meenschappelijk ontbijt Den 23sten d.a.v. wordt een groote feestavond gehouden ln den Foyer der Stadsgehoorzaal. De notulen en Jaarverslagen werden onveranderd goedgekeurd De aftredende bestuursleden werden met bijna afgemeene stemmen herkozen. Aan het slot der vergadering hield kape laan Bende een toespraak, waarin hij op wekte tot aansluiting by den R.K. mid denstand- mede ten einde den invloed van het communisme te kunnen weerstaan Na een dankwoord van den voorzitter, werd de bijeenkomst gesloten met den Chr. Groet. ACADEMISCHE EXAMENS. Geslaagd voor het doctoraal examen Let. teren en Wijsbegeerte (Geschiedenis): de heer F. W. N. Hugenholtz (Oegstgeest) (cum laude); candidaateexamen rechtsge leerdheid: de dames E. Hagt (Voorburg). J. G Poldervaart fs-Gravenhage) en D. W. van der Kloet (Haarlem) en de hee ren: G. D. van Lennep (Bilthoven). H. J. J. Smits (Geertruidenberg). TJ. v d. Jagt ('s-Gravenhage) en A. W. Ham (Lel- muiden) Bevorderd tot apotheker; de dames: G. W. Harmse-Brandenburg (Wassenaar), M. A. Groot ('s Gravenhage). E. J. Landaal (Lelden), A. F. Plemper van Balen ('s-Gra venhage) en O. W. J. van der Spek (Poor- tugaal) en de heeren: L. Frankenhuls (Lelden), Raden Hartono Wignjodisastro 's-Gravenhage) Ie Djlng Llong (Lelden), H. W. Kasteln (Oegstgeest), T. Meijers (Dordrecht), P. J. Prosé ('s-Gravenhage), J. M. H. van der Sande (Utrecht). Slem Tjlen Hlan (Lelden) en H. A. Sloot ('s-Gravenhage). DE SCHEIDING DER GEESTEN INZAKE INDIË. Dr. S. U. Zuidema over de oorzaken van het conflict. Een gering gehoor was gisteravond in de Kleine Stadsgehoorzaal bijeen op een door de AR Kiesvereeniging „Nederland en Oranje" belegde samenkomst, waar het Indische vraagstuk ter sprake kwam. De voorzitter, de heer Chr. v d. Heuvel, las Ps. 112 en ging voor in geb^l, waar na dr. Zuidema uit Leeuwaraïn. mis sionair predikant met verlof, de oorzaak van de huidige scheiding der geesten in het Indische vraagstuk beschreef. De kern van deze kwestie is niet een Indo nesische, doch een Nederlandsche te genstelling. hetgeen wel duideiyk aan het licht treedt, wanneer wij de toch wel deskundige Kamer in het huidig debat bezien. Ook déór heerscht deze controverse, waarmee het lot van ons volk ten nauwste is verbonden. De door de regeering gevoerde leuze „herstel en vernieuwing" is een volks vijandige leuze, omdat zij voortkomt uit een revolutionair volksdeel, dat nog nimmer er in slaagde een stempel te drukken op ons staatsbestel. Slechts éénmaal eerder werden de traditioneele krachten, waarop dit staatsbestel rust, daaruit verwijderd, n.l. tijdens de Fran- sche ï'evolutie. en het heeft ons een eeuw gekost om er weer bovenop te ko men. Ook nu wordt het Calvinistische volksdeel weer terzijde gesteld, en met een angstig hart vragen wij ons af of het ditmaal niet langer tijd zal vergen, de veroorzaakte rampen te herstellen. DenHaag voert thans een maskera despel uit, teneinde ons volk voor vol dongen feiten te kunnen plaatsen en te zorgen, dat Nederland niet vroegtijdig uit den schoonen waan ontwaakt. Om beurten worden Schouten en Soekarno tevreden gesteld, alsof dit tot onderlinge verzoening kan lelden. Doch beide weten dat dit onmogelijk is, en dat weet ook de reegeering die dit tracht te maskee- ren. De vrijwillige" samenwerking van Logemann kan slechts beduiden, dat Soekarno „vrij" wordt en het Neder landsche volk „willig". Het merkwaardige is, dat de zending van Oegstgeest uit de overeenkomst van Linggadjati steunt. Deze steun komt uit dezelfde koker als de Nederlandsche Christen-democratie en de idealistische pseudo-democratie, die den rechtgeaar- den Hollander beletten willen de anti these uit te dragen, en deze bron is de Leidsche Universiteit, waar prof. Krae- mer zijn denkbeelden heeft opgedaan en verkondigt. Het is goed als wij als AH. ons hun doelstellingen realiseeren. Hun houding is ingegeven door de redenatie, dat de kerk in de vorige eeuw een groo te flater heeft geslagen door het niet- erkennen van het opkomend socialisme, waardoor het dit van zich heeft ver vreemd, zoodat de kerk geen vat meer zou hebben op den arbeider. Thans wil len zij deze vermeende flater voorko men in een nieuwe soortgelijke situatie. Men begrijpe goed, dit is niet een op portunistische keuze van het beste van twee kwaden, doch een beginsel-kwestie. Dr. Verdoorn, die gelukkig zijn oprui ende politiek in ons land heeft beëin digd door zijn terugkeer naar Indië, zeide dat wy indertijd hebben gezon digd tegen het revolutionaire socialisme, en dat wij dit niet nogmaals moeten doen. Spr. gaf dr. Verdoorn ln overwe ging te zien naar Frankrijk, waar het verzet indertijd lang zoo krachtig niet was en waar dientengevolge thans reeds lang chaotische toestanden heerschen. God kent, noch erkent revolutie, en der halve hebben wij tegenover die erken ning van de revolutie door den mensch een krachtig „neen" te plaatsen. Dat ,,neen" beteekent een ramp voor Indië, doch een minder groote ramp dan een ongerechtvaardigd „ja". Spr. keerde zich scherp tegen de KVP, die hij een partij-politiek verweet waar nationale politiek geboden was, tegen de P. v.d. A. die een ideologie boven den nationalen plicht stelde, tegen de com munisten die alle welvaart welbewust vernietigen om dan aan den chaos het recht te ontleenen, het bewind zelf ter hand te nemen. De Engelschen gaven in dezen tijd wederom te zien. dat men hun adviezen nimmer dient op te volgen als ze gege ven worden in zaken, waarin zij zelf zyn gemoeid. De regeering verweet spreker niet, dat zij de vijfde colonne van Soe karno vormde, doch ook niet. dat zij dit niet vormde, en dit laatste wenschte spr. nadrukkelijk te onderstreepen. De bijeenkomst werd na debat op ge bruikelijke wijze gesloten. TWEE ZILVEREN BRUGGEWACHTERS. Op eersten Kerstdag herdenken twee bruggewachters van de Havendienst te dezer stede, n.l. P. Seller (Marebrug) en M. v. Lieshout (Rijnzichtbrug) hun vyf en twintig Jarig jubileum als brug- gewachter. Er zal geen speciale huldi ging plaats vinden, doch het zal hun desondanks niet aan belangstelling ont breken. SAMENZANG VAN HOLLANDSCHE LIEDEREN. In de groote stadszaal organiseerde „Kunst en Ontspanning" gisteravond een samenkomst ten einde den samen zang van Hollandsche liederen te pro- pageeren en beoefenen. Bij allerlei „bonte avonden" weten diverse liedjes en refreins dikwijls de stemming er danig in te brengen, en het is dan ook niet verwonderlijk, dat het publiek de zen avond van een behoorlijke zanglust biyk gaf. Dat Herman Stenz bij dit community-singing de leiding had was aan het succes van den avond niet vreemd. Medewerking werd voorts ver leend door het K. en O. zangkoor en het St. Odo Knapenkoor. De aanwezi gen zullen ongetwijfeld met genoegen op dezen avond terugzien. Voor het examen leerares H.C.V. ziji. geslaagd de dames P. de Raad en R. Ligtvoet. KERSTCONCERT LUTHERSCHE KERK. Zweers, Jo Stallinga en „Semper Avanti". Uitgaande van de Buurtver. „Om de St. Pancras" was in de Luthersche Kerk een concert georganiseerd, waarvoor ondanks de koude, nog wel belangstel ling bestond. De organist van het Groene Kerkje Johan Zweers, opende met een tech nisch verzorgde vertolking van Handel's concert in Bes dur, hoewel hy af en toe eenige moeite met dit voor hem vreemde orgel scheen te hebben. In een zestal improvisaties van eigen hand over di verse Kerstliederen, bracht hy ons in de juiste stemming voor de komende vie ring. Compositorisch beschouwd waren zij wel eens wat erg simplistisch om voor échte improviaties te kunnen doorgaan. Maar zy bezaten sfeer en werden kun dig geregistreerd. De sopraan Jo Stallinga, over wie wy onlangs zulk een gunstig oordeel konden schrijven, was ook ditmaal op dreef in oud-Hollandsche, oud-Fransche kerst liederen en andere zangen, zy bewees opnieuw haar vooruitgang: zingt vryex en gemakkelijker dan vroeger en durft zich ook in de voordracht meer te geven. Met genoegen beluisterden wy o.a. het fynzinnig gezongen „Nu syt welleko men". Dan was er nog het dubbelmannen- kwartet „Semper Avanti" onder leiding van den heer Joh. van den Broek, be kend van zangconcoursen. Het zingen in de kerk stelt andere eischen. Doch deze zangers wisten ook hier hun reputatie te handhaven, al dient gezegd, dat de klankgeving ten gevolge van het wel erg open zingen, niet steeds edel is. Heel ge lukkig werd Bernard Diamant's „Kerst lied" getroffen. Daar bleef men ook op zuiver op toon, waarmee men later af en toe overhoop lag. Dit zingen beweegt zich ln het algemeen in uitersten aan sterktegraadde zangers zullen zich meer op het mezza voce moeten toeleg gen en dienen te bedenken, dat kracht dadige stemuitzetting niet hét meest ideale en nobele is. Daarom beviel ons het eerste nummer zoo goed, afgezien van het feit, dat de tenoren te zeer do mineerden. In tusschen gaven zij volop bewys, zich met hart en ziel aan hun vertolkingen te wyden. Ten slotte heeft Zweers met verve de Wolf's Fantasie over Ps. 33 gespeeld en daarmee het te uitvoerige programma besloten. Een deputatie van de Federatie van Buurtvereenigingen gaf biyk van be langstelling. H. Gistermorgen is op den Rijnsbur- gerweg de 16-jarige N. v. B. uit Kat- wyk aan Zee van de treeplank van een rydende tram gevallen tengevolge waar van zy haar rechter enkel brak. De EH.D. heeft het meisje naar het Acad. Ziekenhuis vervoerd. Tot leden van de nieuw ingestelde commissie van advies en overleg ter voorbereiding van de herziening van het Bezoldigingsbesluit Burgeriyke Ryks- ambtenaren zyn benoemd de heeren dr. A. C. de Jong te Leiden namens de Katholieke leeraren vereeniging St. Bo- naventura en dr. A. la Fleur te Oegst geest namens de Vereeniging van leeraren by het christelijk voorberei dend hooger- en middelbaar-onderwys. „De Sprookjesspelers" van de Stich ting voor Kunstzinnig Jeugdtooneel, zul len op Zondagmiddag a.s. to den Schouw burg alhier opvoeren het bekende sprookje „Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen". Eerf Nederlandsche piloot gered. VOEDSELAANVOER STAGNEERT TE PADANG. In het overzicht van den militairen woordvoerder te Batavia wordt melding gemaakt van het feit, dat van Neder landsche militaire zyde hulde gebracht is, aan het optreden van de Republi- keinsche politie in Medan en omgeving, waardoor waarschijniyk het leven van een Nederlandsch piloot is gered. Deze Piloot moest n.l. buiten Medan een noodlanding maken. Hy werd door re- publikeinsche politie naar Medan ge bracht, maar onderweg door een drei gende bende van het Lasjkar Ra'Jat aangehouden, zy wilden den piloot ge vangen nemen en naar het binnenland vervoeren. De politie weigerde en waar schuwde den indonesischen burgemees ter van Medan. mr. Joesoef, die zich aanstonds naar de plaats van aanhou ding begaf. Intusschen was de republi- keinsche politie er echter in geslaagd de bende te overreden, waarna de vlieger, sergeant Van Dalen ongedeerd naar Medan kon gaan. Voorts wordt gemeld: Dat te Padang de voedsel- aanvoer stagneert door de republi- keinsche controle. De versperringen in de omgeving van de stad zijn in te genstelling tot de belofte van den re- publikeinschen burgemeester van Pa dang, nog niet opgeruimd. Indone siërs, die by Nederlandsche instan ties werken, worden door terroristen bedreigd, terwijl repressallles geno men z(jn tegen Indonesiërs, die medi sche hulp van Nederlanders aan vaarden. Ook de kolenaanvoer staat weer stop, terwyl de electrische centrale slechts tot 18 December kolen in voor raad had. Te Soerabaja zijn weer 404 vluchte lingen van Madoera aangekomen. ACTIE VAN TERRORISTEN. In een kampong ten Oosten van Pam- panoea op Z.-Celebes is door onvoor zichtigheid brand ontstaan, waarby 300 huizen afbrandden en 3 menschen den dood vonden. Dinsdagavond werd een Nederlandsche patrouille door een bend# van 500 man, gewapend met slag 9 steekwapens, aangevallen. De aanval fc met veel verliezen afgeslagen. Aan Ne derlandsche zyde waren geen verliezen. Uitgebreid complot te Batavia ontdekt TEGEN DE BESTANDS MAATREGELEN. Naar het Fransche persbureau A.F.P. mededeelt, heeft een Nederlandsch militair woordvoerder te Batavia ver klaard, dat een uitgebreid complot, georganiseerd om de maatregelen van de bestandscommissie krachteloos te maken, is ontdekt. Dit was het resultaat van een on derzoek, ingesteld na de arrestaties, die verricht zyn onder de Republikeinsche politie te Buitenzorg. Hy voegde hieraan toe, dat de Ne derlandsche commandant van Buiten zorg zich genoodzaakt zag militaire maatregelen te nemen, om de Neder landsche troepen tegen een onvenvacht- schen aanval te beschermen en om de rust en orde in de stad en de veilig heid van de burgerbevolking te verze keren, De gemengde Ned.-Indoncsische com missie voor onderzoek van de jongste incidenten te Buitenzorg is in Bata via teruggekeerd. Zy heeft besloten, om de kwestie aan de gemengde com missie voor toepassing van het be stand voor te leggen. HET EINDE VAN DE TOLLEN? Op de Ryksbegrootdng voor Openbare Werken en Wederopbouw is over de ja ren 1945, '46 en '47 f. 300.000 uitgetrok ken voor afkoop van tollen. Thans heeft de Tollencommissie de beschikking over f. 1 millioen. Men mag dus gelukkig verwachten, dat het einde van de tollen in zicht is! BEPAALDE INLEGVELLEN BEWAREN! Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de inlegvellen GA 605, GB 605, GO 605, GD 605, GE 605, hoewel deze niet meer gebruikt zullen worden voor de uitreiking van bonkaarten voor voe dingsmiddelen, toch zéér zorgvuldig be waard moeten worden. Deze inlegvellen zullen n.l. t.Z;t. nog voor andere ver strekkingen gebruikt worden. DE BOUWVAKARBEIDERS EN DE VORST. Het bericht over de bouwvakarbeiders en de vorst dat wy ontvingen van het Departement van Openbare Werken en Wederopbouw, behoeft, naar is geble ken, eenige aanvulling. De voorgestelde gang van zaken heeft, voor wat de Duw-arbelders betreft slechts betrek king op die Duw-arbelders, die in de Wieringermeer en Zeeland waren. De Duw-arbeiders in andere deelen van het land komen ln de vorstverletregeling, zoo deelt het departement ons nu mede. HOE HET VRIESTEN DOOIT IN EUROPA. Hedenmorgen heerschten in ons land de volgende temperaturen: Groningen —11 gr. Den Helder 6 gr. De Bilt —12 gr. Vlissingen —9 gr. Maastricht 12 gr. Twente -*13 gr. Enkele groote steden in Europa gaven het volgende vorstbeeld in cyfersM Hannover 14 gr. Brussel 13 gr. Parys 11 gr. Madrid 4 gr. Lissabon 5 gr. Leningrad —1 gr. Wederopneming politieke delinquenten in arbeidsproces. (GJP.D.-berlcht) Naar wy vernemen heeft de minister raad in beginsel aanvaard, dat de mo- geiykheid bestaat om voorloopig zoo wel de definitief als de voorwaardeiyk bulten vervolging gestelde politieke de linquenten, die niet ontzet zyn uit het recht om ambten te bekleeden, op ar beidsovereenkomst weer in Ryksdienst te nemen. Het ligt uiteraard niet in de be doeling om, indien na de in de toe komst te verwachten inkrimping van het Rykspersoneel weer vacatures mochten ontstaan, aan de politieke delinquenten voorrang te verleenen boven de thans in dienst zynde ambtenaren. Na deze ambtenaren komen in aan merking diegenen, die in den stryd voor de bevrijding van ons land zich ver- dienstelyk hebben gemaakt, alsmede zy die vrywillig in militairen dienst zyn of hun dienstplicht vervullen. De minister raad heeft met dit besluit de wederop neming in het arbeidsproces van de po litieke delinquenten waartoe ln rui mere zin ook de op grond van het zui veringsbesluit ontslagen personen kun nen worden gerekend willen bevor deren. DISTRIBÜTIEDIENST LEIDEN. Agentschappen Oegstgeest, Leiderdorp en Warmond. In de Kerstweek zullen de agentschap pen als volgt geopend zyn. Oegstgeest op Maandag, 23 December 1946 van 9.30 tot 12 uur en van 13 uur. Vrydag 27 December 1946 van 9.30 tot 12 uur en van 13 uur. Warmond, op Dinsdag, 24 December 1946 van 9.30 tot 12 uur en van 13 uur. Leiderdorp op Zaterdag 28 December van 912 uur. DISTRIBÜTIEDIENST LEIDEN. BUkantoren oegstgeest, Leiderdorp en Warmond. Slagers en bakkers, wonende ln de ge meenten Oegstgeest, Leiderdorp en War mond kunnen hun consumentenbonnen voor vleesch en brood Inleveren te Oegst geest op Maandagmorgen, 23 December a-s.. van 8.30 tot 11.30 uur. Na Maandag, 23 December, kunnen bakkers hun bonnen bovendien nog In leveren te Lelden op Dinsdag, 24 Decem ber en Vrijdag 27 December a.s. tusschen 8.30 en 11.30 uur. DISTRIBÜTIEDIENST LEIDEN. Diegenen, wier TJJ.-nummer eindigt met het cyfer 2, kunnen op onderstaande data, tegen Inlevering van bon 614 van het Inlegvel, een scnoenenbon to ontvangst nemen. Zij. die na 1 Januari 1945 een bon voor gewone, Amerlkaanscho of beroeps- schoenen hebben ontvangen, komen niet ln aanmerking. Diegenen die een bon voor orthophaedlsch schoeisel hebben aange vraagd wordt ln overweging gegeven by cljferaanwyzlng geen bon af te halen. Uitgereikt wordt aan hen, wier familie naam begint met de letters: AB-CD op Maandag, 23 Dec a.s. EFGHIJ op Dinsdag, 24 December a.s. KLM op Vrydag 27 Decembar a.s NO op Zaterdag, 28 December a.s. PQRS op Maandag, 30 Dec. a.s. T—U—V—W—X—Y—Z op Dinsdag, 31 December a.s. Het Distributiekantoor (ingang Lange- brug) ts geopend van 8.30 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur; Zaterdag van 8.30 tot 11 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1946 | | pagina 3