„KLEINTJES" Dr. J. GOSLINGS Academisch Ziekenhuis „DE ROUWSTALLEI* OVERHEMDEN LANGEZAAL BOEKHOUD! I. NABER ANKIE VAN WKKEVOORT, WIM VAN SCHEIJNDEL, WILLY HEEUWISSE, p.ano LEIDEN PIECK brengt na het sluiten van de vrede, de Pantserkleding van 't verleden. Gevraagd Aangeboden Personeel gevr. Personeel aang. Huizen gevraagd Kamers gevr. Kamers aangeb. Diversei Eben Haezer. Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde Ouders CORNELIS VAN HOUTEN en WILHELMINA VAN HOUTEN-v. d. PLAS den 16en Januari a.s. den dag te herdenken dat zij vóór 25 jaar in den Echt werden ver bonden. Dat zij nog lang mo gen gespaard blijven is de wensch van hun ne dankbare Kinderen. LENA WILLEMPJE CORNELIS Katwijk aZee, 31 December 1943 Friezenstraat 5. Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurig geduldig gedragen lijden mijn lieve Vrouw en der kin deren zorgzame Moeder, onze Dochter, Zuster, Behuwdzuster en Tante, Mevrouw ELISABETH DE VOS geb. VAN DER BLIJ in den leeftijd van 52 jaar. P. CHR. DE VOS PIET BEPPIE Leiden, 30 Dec. 1943. Volmolengracht 15 De begrafenis is be paald op a.s. Maandag 3 Januari te 2 uur op de begraafplaats „Rhijnhof". Eenige en Algemeene Kennisgeving. Heden overleed tot onze diepe droefheid' onze lieve Vader, Be huwd-, Groot- en Over grootvader, Broeder, Be- huwdbroeder en Oom, CORNELIS JANSEN Wedn. van GEERTRUIDA VAN EG MOND in den gezegenden ouderdom van bijna 87 jaren. Uit aller naam: W. JANSEN. Leiden, 30 Dec. 1943. Corr.adres Klokst. 13 Liever geen bezoek. De begrafenis is be paald op a.s. Dinsdag 4 Januari te 1.30 uur op de begraafplaats „Rhijnhof". Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurige onge steldheid nog geheel onverwacht onze gelief de Vader, Behuwd- en Grootvader, Broeder, Behuwdbroeder en Oom DAVID ZIRKZEE Weduwnaar van ANNA VERHOOGT in den ouderdom van bijna 80 jaar Uit aller naam: T. ZIRKZEE. Leiden, 30 Dec! 1943. Hermanstraat 19. De-begrafenis zal plaats hebben op Dinsdag a.s. te 11 uur op de Be graafplaats Rhijnhof. Verloofd: SANNY DE KONING en JOOP ELBERS Leiden, 31 Dec. 1943. Prinsenstraat 114a Haarlemmerstraat 54a Voor de vele blijken van deelneming ons be toond, bij het overlijden van onze lieve Vrouw, Moeder, Zuster, Behuwd zuster en Tante ADRIANA DE ZWIJGER geb. VAN DEN HOEK betuigen wij U onzen har- telijken dank. Mede namens de familie: P. DE ZWIJGER TO ZUS Leiden, December 1943. Potgieterlaan 9. Voor de zeer talrijke bewijzen van medeleven ontvangen bij het over lijden van onze zoo dier bare en onvergetelijke Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder TRIJNTJE BIJLSMA geb. LAND betuigen wij onzen har- telijken dank. Uit aller naam: J. BIJLSMA. December 1943. Middelweg 5a. Voor de vele en harte lijke belangstelling ons betoond na het overlijden van onzen geliefden Vadei Behuwd- en Grootvader JOHANNES GIJSBERTUS DE WITT betuigen wij onzen harte- lijken dank. Uit aller naam: F. N. DE WITT. Noordwijk a. Zee, Dec. '43 Hoofdstraat 50. Voor Uwe-deelncniing, ons betoond bij hc. over lijden van onze geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoe der, Zuster,' Behuwdzus ter en Tante ALIDA VAN EGMOND geb. VAN EGMOND betuigen wij onzen harte- lijken dank, in het bij zonder den Weled. Zeer- gel. Heer Dr. S. A. Nieuw- zwaagvoor de zorgvuldige behandeling en den Wel- eerw. Heer Ds. M. Otte- vanger voor de geestelijke verzorging. Uit aller naam: A. VAN EGMOND. Leiden, December 1943. 3de Binnenvestgracht 17 Voor de vele blijken van deelneming ontvangen bij het overlijden van onzen zeer geliefden Vader, Be huwd-, Groot- en Over- vader, Broeder en Oom, den Heer JOHANNES DE ROODE, Wedn. van NEELTJE HAASBROEK, betuigen wij onzen harte- lijken dank. Uit aller naam: D. DE ROODE. Leiden, December 1943. Voor het hartelijk mede leven bij het smartelijk verlies van ons lief Doch tertje NELLY betuigen wij onzen welge- meenden dank. P. C. REIJNEVELD N. REIJNEVELD— VAN OMMEREN. Voorschoten, Dec. 1943. Leidscheweg 155. Voor de door U betoon de deelneming bij het overlijden van onzen ge liefden Vader en Behuwd- vader. den Heer ARIE DE KONING zeggen wij U hartelijk dank. Uit aller naam: G. DE KONING Azn. Leiderdorp, Dec. 1943. Voor de vele bewijzen van deelneming ontvan gen bij het overlijden van onze geliefde Moeder, Be huwd-, Groot-, Overgroot moeder, Zuster, Behuwd zuster en Tante GEERTJE LANGHOUT Wed. van wijlen W. VAN DER WAA betuigen wij hiermede on zen hartelijken dank. Namens de familie: L. M. VAN DER WAA. Woubrugge, Dec. 1943. Voor de talrijke bewij zen van deelneming ont vangen bij het overlijden van onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoe der, Zuster, Behuwdzus ter en Tante SARA JACOBA BRAKEL Weduwe van J. C. NOYEN, betuigen wij onzen harte lijken dank, in het bij zonder aan Dr. Jac. J. de Jong, Dr. Kroese en de Zusters van de afd. Ge neeskunde Acad. Zieken huis. Tevens hartelijk dank aan de Begrafenis Asso ciatie, Gebr. v. d. Luit voor de goede verzorging der begrafenis. Uit aller naam: J .C. NOYEN. December 1943. Bilderdijkstraat 1. HERVAT MAANDAG A.S. PRAKTIJK. LEIDEN. De polikliniek van de afdeeling Neurologie is met ingang van heden weder geopend. BEGRAFENIS ONDERNEMING Gebr. De Jong, Hoogewoerd 164, Telef. 20 W. v. Lngen Schenau, Hoogewoerd 84, Tel. 20 G. M. Seugling, Middelweg 36, Telefoon 23 Kapsters gevraagd. Goed loon, provisie en verval. Maison v. d. Vlist, Boter markt 3, Tel. 22806. lste of 2de Kapster ge vraagd. Spoedig. Goed loon. Maison Suze, Kore- vaarstraat 7a. Gevraagd een Hulp in de huishc van twee personen genegen behulpzaa zijn in den winkel, loon. Voor d. of d. P.G. v.gg.v. H. Hoei; Kruidenier, Prov.w 149, Hazerswoude. Pyama's en dassen kunnen wij van heden af i ter reparatie aannemen. Repareren van overhemden, pyama's en da is in goede handen bij: MODEHUIS BREESTRAAT 152 TELEF. 20905 Aan al onze cliënten die via het „Leidsch Dat bij ons kochten onzen dank. Wilt U ons adres nu niet vergeten en wel Haarden - Kachels - Rijwielen - Kinderwag Fornuizen - Huishoudelijke artikelen enz. is en Hoogewoerd 128 B Kachelsmederij sinds Rijwielreparatie-inrichting. Gevraagd voor direct lste of 2de Kapster (kapper) Goed loon. Maison Moderne, v. Zuylen van Nyeveltstraat 137, Was senaar. Net Meisje gevraagd, tusschen 20 en 45 jaar, kunnende koken. Werk uren 8V212V2 u. en 2V2 6'/e u. 's Zondags en des- gewenscht ook een mid dag in de week vrij. Bij echtpaar met twee kin deren. Goed getuigschrift dient tot aanbeveling. Goed loon. Mevr. Tan, Langebrug 28a. Gevraagd 2de Kapster, of aank. kapster en 2de bediende Heerenkapper. Maison Kreeft, Raadhuis park 1, Oegstgeest. Gevraagd in Doktersge zin in Dorp (N.H.) een Burgermeisje als hulp in de huishouding. Huiselijk verkeer. Inlicht. Mariën poelstraat 11, Leiden. Nette Huishoudsh vraagd in gezin' van wassen pers. Brieve der Lee's Boekhi Katwijk aan Zee. lste Kapster gevraagd, goed loon, veel verval en Meisje voor de morgen uren. H. J. Hugens, da meskapper, Kempenaer- straat 29, Oegstgeest, Tel. 23937. Leerares Licham Opvoeding (H.B.S akte MO p.) zoekt plooi te Leiden of ving. Brieven Bur. Blad onder No. 660 Opleiding Practijk-examei Midd.-Diploma Da Costastraat Bijihouden van Boetkhoudim CONCERTDIRECTIE JOHAN KONING Stadsgehoorzaal - Vrijdag 7 Januari - 7.30 Liederen- en Piano-avond sopraa tenor Krt.: f. 1.50, f.1.en f. 0.75 (r.i.) en plaatsbf dag. bij de fa. Bender, Hoogewoerd 90, Tel. 2 en aan de avondcassa. Orgel, gram.comb. of koffergramof. Schrifte lijke aanbied, met prijs, merk, houtsoort en evt. registers: N. Otten. Rlet- wijkerstraat 851. Am sterdam W. Swingtrommel, moet ln goeden staat zijn. D. v. d. Hoogt. Drucker- straat 3. Ka Be album met 2130 versch. zegels. 250 versch. zegels Over Zee en dubb. bil elkaar f.70 Petroleum vergasser f. 20, bakoventje met 2 blik ken f. 5. S. Bodegraven, Galerij 24, Boskoop. Pootaardappelen, ge keurd A. Eerstelingen maat 2835 en 3555 en Nederlanders 2835 en 35—45. A. v. Egmond .Wz„ Saadtlaan 19. Rijnsburer. 0 Nu nog uit voorraad leverbaar: Appel, peer, pruim, kers, morel, en perzikboomen, aalbessen kruisbessen en frambo zen. sierheesters, enz. Fa. Tb C. Juffermans, Sassenhelm. Tel. 7627. Boekhouding, Belas tingzaken, Incasseeren Dub. Vorderingen, Juri dische zaken verzorgen wij vanaf f. 2.50. Tele foon 26556. Spreekuur: Woensdag en Zaterdag van 3-4 u. J Th. Luykx, Lid v. N. S. v. Belasting consulenten. Rapenburg 57 Lelden. Tegen half Januari '44 net meisje, voor hal ve dagen ('s morgens of 's middags) of werkster bij 3 dames, b. b. h. h. Aanmelden 's avonds r8. Kort Galgewater 1 flinke werkster voor den Vrijdag. Heeren gracht 27. Dame-aUeen zoekt Detrouybaar zelfstandig werkend Jong meisje, liefst van 27 u. (met middagmaal). Br. Bur. v. d. Blad No. 6455 k. Tweede brood- en banketbakker of bak kersleerling. A. L. Visser. Langstraat 20. Wasse naar. Nette werkster, voor. een morgen of middag ln de week. Lokhorststraat 15. Werkvrouw voor een enkelen dag per week. Goed loon benevens een warmen maaltijd. Hout laan 17. Leiden. Telef. 24923. S| In doktersgezin, ln orp ln N. Holland, burgermeisje, als. hulp ln de huishouding, hui selijk verkeer. Inl. Ma- riënpoelstraat 11 alhier Bekwame en aank. naaisters gevr. event, ook meisjes, die grondig het vak willen leeren. Mevr. Ph. v. d Putten KeTremans. Wassenaar Prinsenweg 10. Terstond, net meisje, liefst tusschen 1418 j. Mevr. Snijders. Mare- chausséekazèrne Nieuw koop A 319. Net meisje voor de huisb., zelfst. kunnende werken Goed loon en volle kost. 's Zondags vrij. Br. Bur. v. d Blad onder No. 5319k. Net meisje, boven de i5 jaar voor 's morgens, huishouding van 81/2 tot 121/2 u. Werkster aanwezig. Maison v. d. Vlist. Botermarkt 3. Net meisje, van 8—4 uur, met middageten. Mevr. Libot. Thorbecke- straat 51. Weduwe zoekt plaat sing als buishoudster, in klein gezin, GJB. Liefst buiten. Adres: Agent Leidsch Dagblad. Hazerswoude (Dorp j D. 231. Net meisje. 21 j.. P.G. b. z. a. als kindermeisje Br. a/d. Blad No. 6595 k Erv. huishoudster P.G. middelb. leeft. zoekt werkkring. Br. J. Pan- nekoek, Aalsmeerderdijk 669, Aalsmeer. Jongedame, 3 j. prac- tische ervaring op geb. van kinderverzorg. zoekt voor de morgenuren een passende betrekking. Br. a/d. Blad No. 6487 k B. z. a. J. werkster, 26 J., voor ochtend- of avonduren. Br. Bur. v. d. Blad No. 6402 k. Wie wil zijn winkel verhuren met kamer en gebruik van keuken, ln Leiden of omgev. v. d- Boog, Ambachtstr. 3. Jongeman zoekt net kosthuis (geen beroeps) te Katwijk aan Zee of naaste omgeving. Is ge negen redelijke prils te betalen. Spoed verzocht. Br. a/d. Blad No. 6526 k Kleermakersjongen of meisje Liefst eenigszins met het vak bekend. L. Lacourt Kanaalstr. 10 Leiden. Net meisje voor heele of halve dagen of werk ster. Mevr. Meerburg, v. d Sande Bakhuyzen- laan 4. Voor direct of later, een net meisje, voor den d. of d. en n., hulp van werkster aanwezig. Tevens een net meisje van 15 16 J:, van 8 1/2 tot 12 uur. voor lichte bezigheden. Mevr. Lan- gezaal. Nieuwe Rijrr 93. Net dagmeisje, ln ge zin z. k., met of zonder kost. De Mey v. Streef- kerkstr. 24 t.o. Wasstr., Tel. 23633. Zit- en slaapkamertje met gebr. van keuken, str. water, electr. en stookgelegenheid voor dame of echtpaar, die hun woning moeten ont ruimen. Brieven Bur. v. d. Blad No. 6496 k. Net meisje K.K. vriendin, lee 17 j. Brieven Bu Blad No. 6404 k. Hoge zwarte schoenen mt. 4i damesschoenen G. Ooms, Hoofd! Valkenburg (Z.H. Wie ruilt nieui heerenschoenen v to werkschoenen. G. J. Hogewoning. Lotsystraat No. kenburg Z.H. 'si na 5 uur. Jeruël, le Gr 16 Oude Jaarsar uur, Nieuwjaarsdi samenkomst. Zon uur Avondmaals 5 uur Evangel! king. Dlnsdagavo u., Bijbelbesprek! Evang. Christi meenschap Midd 3. Zondag '2 Janu hoopt Evangelist vensma uit Am* om 10 uur en b te spreken. Komt Toegang vrij!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 4