HAN ZIRKZEE BEKENDMAKING Vrouwelijke Administratieve Bediende Vrouwelijke Typiste EBR. v. d. PLOEG te OUDEWETERING Automatisch gegireerde abonnementsgelden STADSNIEUWS LAATSTE BERICHTEN KERK EN SCHOOL UIT DE OMSTREKEN LAND- EN TUINBOUW FAILLISSEMENTEN. OFFICIEELE KENNISGEVING. ed. Herv. Gem. In de its van ds. Kuilman die be- ikt heeft, is ds. D. J. Vossers ir het ministerie van predi- ten als voorzitter van den ker- «aad gekozen. In plaats van ds. Riemens, die met I Januari a.s. ièt emeritaat gaat zal ds. Vos- •s als redacteur van de Mede dingen van de Ned. Herv. Ge- ;nte optreden. Uitbreiding treincontrole De rectie der Spoorwegen heeft >r uitbreiding der treincontrole i aantal hoofdconducteurs he md tot treincontroleurs. Iproeping - Op Vrijdag 24 De- aber omstreeks 15-45 uur vond den hoek van de'Blauwpoorts- ;g en de Steenstraat een era- je aanrijding plaats tusschen personenauto en een vracht- *0. De Korpscommandant van >litie verzoekt eventueelen getui- 1 van deze aanrijding zich zoo ledig mogelijk te melden aan et Politiebureau, Zonneveld- araat alhier. Geref. Gemeente Ds. A. van Kuyvenberg te Ierseke ontving een beroep naar de Geref. Ge meente alhier. - BINNENLAND Politiek weekpraatje Op indag 3 Januari ls het poli- weekpraatje van Max Blok- over den zender Hilversum I ititeld „Het nieuwe jaar". raia op konijnen- en pluim- ■mark t te Den Bosch Dezer ;en hebben opsporingsambte- •en van de prijsbeheersching razzia gehouden op de konij- i en pluimveemarkt te Den -h, waarbij tallooze ernstige 'ijsovertredmgen werden ge- :cpstateerd. Tegen een groot aan- verkoopers is proces-verbaal temaakt, terwijl vele kippen,, ijnen etc. in beslag genomen "den, welke ter beschikking len worden gesteld van zie- ihuizen en minbedeelden. 'wee zusjes door de duisternis rdronken. In de buurtschap •sterdijk, gemeente. Harden- zijn twee meisjes van 15 en jaar, de gezusters Kampman, fflrgisteravond door de duisternis nisleid in het water langs den "«sterdijk geraakt en verdron- 1. Na lang dreggen vond men gistermorgen de lijken. peneiatorblokjes Van 1 ianuari tot en met 31 Maart ge- 'en de met „periode g" gemerkte nen, als bedoeld in art. 2 van generatorblok j esbeschikking 12 No. 1, recht op het koopen V 50 kg. generatorblokjes. BUITENLAND 'usachtige uitgaven der Ver. Stalen De Britsche berichten- Ilenst meldt uit Washington, dat ie regeering der Ver. Staten in net jaar 1943 meer geld heeft uitgegeven dan in de 150 jaar na ie stichting der republiek te za aien. Het totaal voor 1943 beloopt Ujna 88 milliard dollar. Alleen al 'oor militaire doeleinden is per iag 225 millioen dollar uitgege- (D.N.B.). VOOR 31 DECEMBER, 1 EN 2 predikbeurten Januari. Leiden Geref. Kerk in H V. (Breestr. 64) (verbeterde opgave) Zd nm. 3 u., de heer a. v. Kam pen Remonstr. Geref. Gem. (verbeterde opgave)Oj. nm. 4.15 u.. dr. P. D. Tjalsma van Rotter dam Vrije Kath. Kerk (Vree- wijkstr. 19): Oj. nm ty2 u., toe spraak en lof; Zd. vm. ioy2 u., gez. mis Geref. Gem. (N. Rijn) NJ: vm. 91/2 u., de heer Rijksen van Utrecht. Bodegraven Ned Herv. Kerk: Nj, vm. 9y2 en Zd. vin. 9y2 u„ ds. Klusener; nm. 3 u., de heer Dek ker Geref. Kerk: NJ vm. 9y2 u. en Zd. vm 9'/2 en nm! 3% u., ds. Dam Évang. Luth. Kerk: OJ nm. 7 u. en Zd. vm. 10 uds! Bahnmüller Geref. Gem.; OJ. nm 7 u., leesdienst; Nj nm. ly2 u.. 'de heer Rijksen van Utrecht; Zd. vm. 9 y2 en nm. 6 u., leesdienst Hazerswoude Ned. Herv. Kerk N). vm. 10 u„ ds Kiehl; Zd. vm 9 en 10y2 u. (Voorb. HA..), de' heer C. W. Corts van Alphen; nm. 3 u.. ds Kiehl Geref Kerk: Nj. vm 10 u., ds. Heuzeveldt; Zd. vm. 10 'en nm. 3 u ds. K v. d. Sluis. Katwijk a. d. Rijn Ned. Herv. Kerk; NJ. vm. 9y2 u„ ds. v Gin- kel van Katwijk aan Zeè: Zd. vm. 9>/2 u.. ds. Pras van Katwijk aan Zee; nm. 3'/2 u„ ds. Rutgers van Katwijk aan Zee Geref. Kerk: Nj. vm. 9y2 en Zd. vm 9'/2 u., ds. Aalders; nm. 3>/2 u., ds' H. B. Vis ser van Noordwijk Binnen Katwijk aan Zee Nieuwe Kerk: Zd. vm. 9V2 u.. ds. B van Ginkel; vm. 11 15 u„ ds. C. *A v. Harten; nm. 3 ds. R. P. A. Rut gers Kapel Herv. Gem.: oj nm. 7 y2 u., ds. J Th. van Veeneh van Lisse (wijdingsdienst); NJ. vm. 9'/2 u., ds. P. Pras; Zd. vm. 9V2 u ds. van Harten; nm. 5 u., de heer J. Vink (jeugddienst) Geref. Kerk: Nj. vm. 10 u. en Zd vm. 10 en nm. 3 u., ds. J C. Gilhuis Nieuwveen Ned. Herv. Kerk: Oj. nm. 7 u. (in Onthoudersgeb en Zd. vm 10 u„ ds. Kater Geref. Kerk: Oj.: nm. 3 u., ds. Speelman; Nj. vm 10 u leesd.; Zd. vm. 10 en nm. '3 u ds. Speel man Evangelisatie: "oj. nm. 7 u. en Nj. vm. 9l/2 u. en Zd vm 9'/2 en nm 2'/2 u.. de heer a" van S-herpenzeel. Noorden Ned. Herv. Kerk: NJ. vm. 9y2 u., ds. Zwijnenburg; Zd. vm. 91/2 u-, cand. C. L. Klerkx van De Bilt: nm. 2 u., ds. Zwijnenburg Geref. Kerk: NJ. vm. 9i/2 u en Zd. vm. 9y2 u., ds de Ruig. Noordwijk aan i5ee Geref Kerk in H.V. (Egb. de Grootstr.) Zd. vm. 10 u., de heer A. van Kampen. Noordwijkerhout Ned. Herv. Kerk: Oj. nm. 7 u. en Nj vm. 10 u„ cand. Corbijn; Zd. vm" 10 u., de heer Heymans van Hillëgom. Oegstgeest Geref. Kerk, Mau- ritslaan: NJ. vm. 10 u en Zw. vm 10 u., ds. Eringa; nm. 3y2 u., ds' A. Veldman van Leiden Geref! Kerk (Morsch-Rijndijk)NJ. vm. 10 u. ds. P de Vries van Den Haag; Zd. vni. 10 en nm 3y2 u.. cand. Arntzen van Amstelveen Oude-Wetering Ned Herv. Kerk: NJ. vm. 10 u. ds. v. Roon; Zd. vm. 10 u,, de heer G. Zonne veld van Alphen Geref. Kerk: NJ. vm. 9i/2 en Zd. vm 9y2 en nm. 2 y2 u., ds v. d. Bos RÜnzater'woude Ned. Herv Kerk: oj. nm. 7 u. en NJ. vm. 9y2' u. ds. de Vree; Zd. vm 9y2 u ds. v. d. Ent Braat van wóubrugge Chr. Geref. Kerk: NJ. vm. 9y2 en Zd. vm. 9 y2 en nm. 2 y2 u leesd Rijnsburg Ned Herv! Kerk: Nj. vm 10 u,, ds v. c1 Haas van (geen nen Voor spoedige indiensttreding te Leiden 'abriekskantoor) kunnen geplaatst worden Zij die gewend zijn met publiek om te gaan, ge- Meten de voorkeur. voor correspondentie en archief. Goede salarisregeling en arbeidsvoorwaarden, pittige werkkring. Uitvoerige sollicitaties met op- we van schoolopleiding, diploma's, referentiën, Jatijd, enz. worden ingewacht onder nummer A Bur. „Rijnland" Leiden. S. v. d. PLOEG, Gediplomeerd en Beëedigd _kelaar in Onr. Goederen, Hypotheken en Assu- Qtiën en A. G. v. d. PLOEG, Boekhouder, phtten U dat zij met ingang van 1 Januari 1944 Bureaux voor gezamenlijke rekening zullen tzetten onder den naam van Makelaars en tiinistratiekantoor KERKSTRAAT 40, TELEFOON 62, evelen zich beleefd aan voor alle voorkomende urnistraties, Koop en Huurcontracten, Taxaties, Zekeringen op elk gebied enz. enz. Hypotheek- uen op zeer gunstige condities beschikbaar. Vraagt übjvend alle gewenschte inlichtingen. Oegstgeest en ds. v. Niftrik (over dracht Oegstgeesterdeel); Zd. vm. 10 u.. ds. van Niftrik; nm. 3 u., ds. S. Kranenburg van Zoeterwou- de Kerkzaal: Oj. nm. iy2 u.. dr. van Niftrik; Zd. v 10 u., dr. G. P. van Itterzon van Den Haag; nm. 3 u., dr. van Niftrik Geref. Kerk. Voorh.weg: Zd. vm. 9V2 u., ds. E. H. Broekstra van Oegstgeest; nm. 3 u'., ds Post Geref. Kerk: Nj. vm. 10 'u. ds. Post; Zd. vm. 9y2 u., ds. Post; nm. 3 u., ds. v. d. Loo Chr. Geref. Kerk': Nj. vm. 10 u.. ds. R. E. Sluiter van Soest- dijk; Zd vm. 9y2 u en nm. 3 u_. leesdienst Concordia: Zd. vm. .91/2 u., ds. v. d. Loo;- nm. 3 u., ds. Broekstra. Sassenlieini Ned. Herv. Kerk: Nj. vm. 10 en Zd. vm. 10 en nm. 3yj u., ds. Krijka'mp Geref. Kerk: Nj. vm 9V2 en Zd. vm. 9Vi Geref Kerk: Nj. vm. "0 en Zd. en nm. 3'/2 u. ds. Kuiper Chr. vm. 10 en nm. 3 u., ds. Visser Ned Prót. Bond: Oj. nm. 5 u., ds. de Koning van Eefde; Zd. vm. 10 y2 u., ds Drijver van Den Haag Ter Aar Ned. Herv. Kerk: NJ. vm 9'/2 u., de heer v. d. Kraats "van "Waddinxveen; Zd. vm. 9'/2 u. (Bed H.D.). ds. zwijnen burg van Noorden Geref. Kerk: Nj. vm. gy2 u. en Zd. vm 9y2 en nm. 21/2 u., ds. Warner. Voorhout Ned. Herv. Kerk: Oj nm. 7 u. en Nj vm. 10 u.. ds. Flink. Wassenaar Geref. Kerk: NJ. vm. 10 u. en Zd. vm. 10 en nm. 3'/2 u., ds. Feringa Zevenhoven Ned. Herv. Kerk: N.1. vm. 9y2 en Zd. vm. 9V2 u., ds. dé Stoppelaar Geref Kerk: Nj. vm 9y2 u.. en Zd. vm. 9V2 u. leesdienst. Zwammerdam Ned. Herv. Kerk: Oj. nm. 7'/2 u- (in het Nutsgebouw). ds- Pop: NJ. vm 9'/2 u. ds. Pop; Zd. vm 9'/2 en nm. 2'/2 u.. ds. Pop Gebouw „Reho- both" (Tempelpolder): Zd. nm. 3y2 u. de heer v. d. Kraats Geref. Kerk: NJ. vm. 9V2 en Zd. vm. 9'/2 en nm. 2% u., ds. Zwaan Rem. (Geref.) Gem.: Zd. vm. 10 u., mej. ds. Günther. Ds. H II. Sclioeniakers overleden Te Hasselt, waar hij tijdens de Kerstdagen nog in de bet. ening des Woords was voorgegaan, is zeer onverwacht overleden ds H. H. Schoemakers, em. pr-d. van de Geref. Kerk van Kampen. De ont slapene, die den leeftijd van 70 Jaar bereikte, was de laatste jaren president-curator van de Theol. Hoogeschool der Geref. Kerken. KATWIJK AAN ZEE. Jaarvergadering „Draagt Elkan ders Lasten" Deze vergadering werd in Casa Cara gehouden. De voorzitter. de heer H. de Best opende met gebed, het laten zin gen van Ps. 95 vers 1 en 3 en het voorlezen van den 145sten Psalm, waarna hij over een gedeelte daar van een inleiding hield. Hij her dacht 4 leden, die in het afgeloo- pen jaar overleden waren. Bij de bestuursverkiezing werd tot voor zitter gekozen de heer A. Wasse naar; herkozen werden de be stuursleden de heeren H. Ros, B. v. d. Plas KI. Dubbelaar en C. v. d Plas. De heer G. Vooijs sloof niet gebed RIJNSBURG. Tot diaken bij de Ned. Herv. Gem. zijn benoemd de heeren Joh. Oudwater en C. v d. Mey Gz. Tot ouderlingen bij de Geref. Kerk zijn benoemd de heeren C. v. Egmond Dzn. Joh. van Egmond Wzn., Alb. Noort en Adr. Zandbergen. Tot diakenen de heeren C. v. Delft Dz. en C Haasnoot. Onze kwartaal-abonné's, die ge woon waren nun abonnements geld automatisch aan ons te gi- reeren, willen er wel rekening mede houden, dat zij persoonlijk (schriftelijk) deze machtiging bij den post-chèque- en girodienst moeten intrekken. BESCHUTTING TEGEN WIND. Een lezer vroeg ons dezer dagen over bovengenoemd onderwerp. We willen hierop wat dieper in gaan: de stormwind heeft zich reeds meermalen doen gevoelen en het is van veel belang tijdig maatregelen te nemen. De meeste tuingewassen willen graag een voor wind beschutte groeiplaats Het gewas groeit er beter en de opbrengst is hooger. De 'meest practische wijze van beschutten is het gebruik maken van levend materiaal. Muren en schuttingen kunnen ook goede diensten doen. Maar niet alleen zijn laatstgenoemde duur van aankoop, ook vragen ze veel en geregeld onderhoud en kunnen daarbij maar tot op vrij geringe hoogte worden opgetrokken. Al naar den aard van de te bescher men gewassen en de ligging van het terrein maakt men gebruik van hagen, welke tot op vrij ge ringe hoogte worden opgekweekt. Zoo kent men uit de bollenlanden de Hagebeuk; ook treffen we de groenblijvende Taxus en Hulst aan, terwijl coniferen als o.a. de Thinya niet zelden voor dit doel worden gebruikt. Een van de mooiste en gemak kelijkst te kweeken hagen is wel die van de groenblijvende Li guster (Ligustrum ovalifolium). Deze heester laat zich gedurende den winter gemakkelijk stekken door rijp hout ter lengte van 30 cM. tot voor de helft in den grond te steken. In het eerste jaar krijgt men al een aardig struikje. Ook kan men deze jonge heesters in grooten getale koopen. Jaarlijks terugsnijden is noodig om een goed gevulde haag te be komen. Liefst gedurende den zo mer een paar maal flink inknip- pen. Bij zeer strenge vorst vriest het blad af. Anders valt het oude af wanneer het nieuwe komt. Deze hagen kunnen zeer goed tot twee meter en meer worden opgekweekt en beantwoorden zeer goed aan het doel. Voor terreinen van grooter af meting en voor hooger groeiende struiken, zooals vruchtboomen, gebruiken we bij voorkeur ander materiaal. Dit laatste dient veel hooger te worden en daarbij vlug te groeien. De beschutting tegen wind bij fruitboomen is in hoofd zaak noodig tijdens den draagtijd, dus in de maanden Augustus tot November De hoogte van de be schutting dient dan. al naar de grootte van het terrein, 5 4 8 Meter te zyn en daarvoor ls een houtsoort noodig, die taal en soe pel is, niet gemakkelijk breekt. Bovendien mag het wlndschut niet breed uitgroeien, omdat het niet te veel plaats mag inne men en geen drup en weinig schaduw moet veroorzaken. Aan al deze eischen voldoet de Ita- liaansche populier (Populus fasti- giata). Hiervan kan men jonge planten koopen of wel stekken steken, liefst aan den West- en Noordkant van het te beschutten terrein. Bij den opkweek snoeit men de boomen 's winters in om een mooie „mantel" te krijgen. Ongesnoeid schieten de planten te hóóg op en zijn daarbij van on deren kaal. Op een afstand van 1 a 1% meter onderling geplaatst, krijgt men na enkele jaren een monumentalen mantel, welke de meest zware stormen kan trot- seeren en een intense windkeering vormt. Zeer mooie voorbeelden ziet men daarvan in Zeeland, het fruitland bij uitnemendheid. Bij voorkeur wordt het windschut te gelijk met de jonge boomen ge plant. Het doet dan dienst wan neer de aanplant het noodig heeft. Behalve genoemde populier is ook de els zeer gewild. Ook dit gewas laat zich gemakkelijk snoeien, put den grond niet uit, maar groeit minder hoog. Wordt vaak met de populier gecombi neerd aangeplant. De els kan niet worden gestekt; men koope Jonge zaailingen bij den boomkweeker. Ook hier wordt bij den opkweek geregeld Ingesnoeid in den zomer zoowel als in den winter. Gedu rende den zomer worden de breed uitgroeiende zijscheuten opge- snoeid en in den winter wordt het gewas, althans in de Jonge jaren, ingekort. Ook vruchtboomen. met vast aan het hout zittende vruchten worden wel als windschut gebe zigd. O.a. leent zich hiervoor de bekende Kleipeer of Wint er- jan. Ook pruimesoorten doen hier voor wel dienst Uitgesproken: de Comm. Han dels venn. onder de firma Dubbeld'a Handelsonderneming C. V. te Lei derdorp, Berkenkade 28 en de be- heerende vennooten H. Dubbeld. te Leiderdorp, Berkenkade 28 en W F van den Berg. te Den Haag, Hügo de Grootstraat 60. R.-c. mr. W. G. F. Borgerhoff Mulder. Cur. mr. F E Briët te Lelden VOORTZETTING DER ZANDVERSTREKKING. Maandag 3 Jan. 1944 Wijk VIII; Dinsdag 4 Jan. 1944 Wijk IX; Woensdag 5 Jan. 1944 Wijk X, Donderdag 6 Jan. 1944 Wijk XI; Vrijdag 7 Jan. 1944 Rest van Wijk I. De Burgemeester van Leiden, PI. Luchtbeschermingsleider STEVENINCK. Leiden, 31 December 1943. Wnd. hoofdred.: K. Been. Lelden Redactiestaf: K. Been (binnen land en sport): J. Brouwer (bui tenland en stadsnieuws); Th. J. Hannema (omgeving en muziek). Politiek medewerker: W. H. Streng, Wassenaar. Verantwoordelijk voor de advertenties: A. Poortman. OPROEP. De diaconie der Geref. Kerk van Rijnsburg zoekt een flinke kracht voor gezinshulp op een vast salaris. Gegadigden moe ten lid zijn der Geref. Kerk. In staat om geheel zelfstandig te werken. Tot aanbeveling kan strek ken eenige kennis van verpleging. Brieven zoo spoedig mogelijk aan Jac. Ouwersloot, Vliet N.Z. 44, Rijnsburg. Accountantskantoor vraagt Jongste Bediende. Eigenhandig geschreven sollicitaties met opgave van opleiding, leeftijd en verlangd salaris. Brieven onder No. 6180 Bur. v. d. Blad. Naaimachines te koop gevraagd, tegen goeden prijs. Naaimachinehuis Dernee, Haven 7, Tele foon 25365. PLANTSOEN 13 - LEIDEN - TELEF. 21732 Particuliere lessen worden met ingang van Donderdag 6 Januari a.s. hervat. Nieuwe leerlingen kunnen voorlopig NIET ge- plaats worden. Flinke Hulp gevraagd, leeftijd 2535 jaar v. d. of d. en n. Ook genegen in den winkel behulp zaam te zijn. Brieven J. v. Etten, Krochtstr. 11, Hiilegom. Meisje of Juffrouw ge vraagd voor eenv. verstel en stopwerk eenige mid dagen of ochtenden per week. Mevr. v. d. Bosch, Rijnzichtweg 9, Oegst geest, Tel. 22135. L.S. Daar met ingang van 1 Jan. 1944 het „Leidsch Dagblad" niet meer verschijnt, kan ik het bestaan van de onderneming „MEMENTO MORI" niet meer per Leidsch Dagblad onder Uw aandacht brengen. Mag ik met klem Uw aandacht nogmaals vestigen op de door mij genoemde onderneming? „MEMENTO MORI" voor het uitvoeren van begrafe nissen en transporten. Let vooral op naam en adres OOSTERDWARSSTRAAT 17 (Zijlsingel) TEF. 21416 Leiden. A. LUYK. Geen contributie. Accountantskantoor vraagt enkele mannelijke krachten boven de leeftijd van 25 jaar. Eigenhandig geschreven brieven met uitvoerige inlichtingen omtrent opleiding en praktijk te richten aan het Bur. van dit Blad onder No. 6178. Lampekappen-naaisters gevraagd voor zijden kap pen. Goed loon. En flink Meisje om opgeleid te worden in het Lampe- kappenvak (met kost en inwoning) goed loon, leeftijd plm. 15 jaar. De Mey v. Streefkerkstr. 24, t.o. Wasstraat. Tel. 23633. Gramofoonplaten Wij koopen alle soorten gramofoonplaten en gra- mofoons en wij betalen U een goeden prijs. Zend bericht of vervoeg U er mede bij J. Ligtvoet, Jan Vossensteeg 41, Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 3