iPSi RECHTZAKEN. SPORT BINNENLAND Voor Duitschers ter kennisneming. AGENDA GEMENGD NIEUWS. l^Kr 2- pOtT jHSRIEF 2ECCL VHAAftTW. - CSHTV 2^ EL VAN V/2 CENT," £F$H-»*2r<*CL VAN d jffvAN 7'/i CCMT .ÏWCfMT Tosb&^aLs Zijriniigbop da. ko*^: •Ikooplxcvttr CjCiii^- Zfl^cJLs "fccxjolijlc •tfiüumi ün aw^dij^kosfcoimjxxJi^ tljA/ maak van. ^ircxitelioCvttfllii^A+i- CCn lijstje Hdo^TT—mU^ Haagsclie Rechtbank Hij zag er zoo fijn uit, dat ik hem niet herkende als lid van de familie S.", aldus verklaarde de koopman v. d P. uit Leiden. De president had juist een weinig vleiend tes timonium gegeven over deze fami lie. die in Leiden i~n vermaard heid bezit bij de polite, en als ge volg daarvan ook bij de justitie. Dit onbekende lid der familie, dé 27-jarige betonwerker A. S., thans gedetineerd had in een pakhuis aan de Langegracht een flinke voorraad meubilair geborgen waar van de koopman J. G. B. uit Leiden, die thans in de verdach- tenbank zat, een deel had gekocht, n.l. een salon- en slaapkamer ameublement, keukenultzet, losse meubelen een piano en twee haarden. Daar betaalde hij f. 3000 voor, hetgeen volgens getuige v. d P een normale prijs was. <}och de president vond het niet duur! De goederen waren door twee ge- evacueerde families opgeslagen in het pakhuis van M.. die er echter niets van wist dat S er een deel van had verkocht! Verdachte B. verklaarde te goeder trouw te hebben gekocht. Toen de koop ge sloten was en betaald, had S. nog meer geld willen hebben. Zelf had verdachte later medegewerkt om S. te arresteeren. De officier meen de dat verdachte niet voorzichtig genoeg was geweest, en vorderde vijf maanden gevangenisstraf. Daarna stond terecht J. H. B. uit Leiden, thans gedetineerd. Een zoon van M., in wiens pakhuis de goederen waren opgeslagen, had aan B. vloerkleeden een cocosloo per, een kapstok en een kapstel verkocht Om de goederen in ont vangst te nemen was B. naar het pakhuis gegaan met den jeugdi gen M. waarbij ook nog een aantal sieraden werd gestolen. Daarop had B. den Jongeman lr connectie gebracht met A. S., die vervolgens zijn slag had geslagen. Tegen B. vorderde de officier zes maanden gevangenisstraf terzake heling. De zaak tegen A. S werd door de rechtbank aangehouden. De 18-jarige diehstbode W. E. v. V. uit Leiden, had in een rustkli- niek te Oegstgeest waar ze werk zaam was, een paar schoenen ge stolen. Gezien het ongunstig rap port over haar, vorderde de offi cier zes- maanden gevangenisstraf, waarvan vier met gratie opschor ten, mits het meisje zich In een Inrichting laat opnemen. Haagsclie Rechtbank P. A. v. B. te Alphen thans gedetineerd, heeft zich voor de rechtbank te verantwoorden gehad wegens dief stal van basalttegels van een op slagplaats. De officier eischte zes maanden gevangenisstraf met af trek van preventief De rechtbank heeft verdachte veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf met aftrek van preventief Mej. H. den H te Wassenaar had een eigenaardig soort liefdadigheid bedreven. Aan de familie, bjj wie zij in betrekking was, gaf ze di verse clandestien gekochte levens middelen, doch het geld er voor had ze gestolen en de werkster was voor f.3200.benadeeld. De officier vorderde een jaar gevan genisstraf waarvan vier maanden met gratie De rechtbank heeft een psychiatersrapport over ver dachte bevolen. Haagsclie Gerechtshof De Jeugdige W. J. B. te Katwijk was terzake diefstal veroordeeld tot 8 maanden tuchtschool, van welk vonnis hij in hooger beroep kwam bij het Hof De proc.-generaal vor derde bevestiging va'n het vonnis. Het hof heeft arrest gewezen, en verdachte opnieuw tot dezelfde straf veroordeeld. Terzake heling was J. van R. te Leiden door den politierechter veroordeeld tot twee maanden ge vangenisstraf; hoewel verdachte wist dat de goederen, die hij in ontvangst nam, van diefstal af komstig waren bleek dit voor hem geen bezwaar. De proc.-generaal vorderde op Juridische gronden niet ontvankelijk verklaren van verdachte. Het hof heeft overeen komstig dien eisch arrest gewezen. Tot twee maanden gevangenisstraf was C. v. d. P. te Katwijk veroor deeld terzake gepleegde diefstal. De proc -generaal vorderde beves tiging va'n dit vonnis. Het hof heeft een nader onderzoek gelast en de zaak verwezen naar den rechter commissaris. Tot drie maanden gevangenis straf was B. A. H. te Leiderdorp veroordeeld door den politierechter terzake heling. Van dit vonnis kwam verdachte in hooger beroep. Het hof heeft de zaak aangehou den Wegens beleediging was F. K. te Leiden veroordeeld tot f. 10. boete subs. 5 dagen hechtenis In hooger beroep heeft het Hof de dagvaarding nietig verklaard De economische rechter straft Eerst was een vervalschte suiker bon aangeboden door de huisvrouw van J. Veen te Voorschoten, en nadat de winkelier daar in was gevlogen, volgde nog een Jambon. En waar een enkele vervalsching al zwaar wordt aangerekend, vond de officier dit een nog leelijker ge val voor verdachte en haar echt genoot, die samen terecht stonden omdat de man de vervalsching had gepleegd. De eisch luidde te gen den man drie weken en tegen de vrouw twee weken gevangenis straf. Het was heusch de eerste maal geweest dat de vervalsching gebeurde, zoo betoogden de ver dachten, maar de rechter verklaar, de het merkwaardig te vinden dat dit steeds door verdachten wordt verteld. Het vonnis werd voor de vrouw f. 15.— boete subs. 7 dagen hechtenis en voor den man veer tien dagen gevangenisstraf. Samen waren C. en J. Plug te Noordwijk er op uit gegaan en hadden pl m 7 kilo sjalotten weg genomen van den tuin van Hooge- veen Dat was gebeurd omdat ze geen groenten konden krijgen, zoo zeiden de verdachten, doch de officier vond dat diefstal van veld vruchten flink gestraft moet wor den en vorderde tegen elk van de verdachten veertien dagen ge vangenisstraf. De rechter veroor deelde elk tot een week Zonder daartoe de vereischte vergunning te bezitten zou A. Teeuwen te Lisse ontslag hebben gegeven. De zaak had nogal wat haken en oogen en er waren dan ook eenige getuigen gedagvaard. Nadat een getuige was gehoord, besloot de rechter de zaak eerst aan den kantonrechter voor te leg gen voor de beslissing over de burgerlijke kwestie. DAMMEN. Kampioenschap van Leiden Ook in de le klasse is nu de be slissing gevallen en wel ten gun ste van J. Klein, die na 2 remises zijn 3e barragepartij tot winst wist te voeren. Vorige week vond de prijsuitreiking plaats waarna de kampioen van Lelden een simul- taan-séance gaf. Wegens tijdsge brek konden helaas verschillende partyen niet uitgespeeld worden. Woensdag werden de 3 D.C.L.- kampioenen. t.w. P Olivier. J Klein en N. Wassenaar op hun clubavond gehuldigd en hun fraaie souvenirs aangeboden. Volksgenooten, helpt elkander. Offert aan Winterhulp. Giro 5553 In een ravitailleeiingshaven op de Krim, Over de meeste Krimhavens is de oorlog In al zijn hevigheid getrokken. Desondanks zijn zij thans de hoofdslagaders waardoor het ravitallleeringsverkeer voor de aldaar staande Duitsche eenheden vloeit. Zoojuist is een nieuw transport met geschut en munitie in een Krimhaven aangekomen. De vracht wordt uitgeladen om van hier uit naar het front getransporteerd te worden PK'Spitzner/Sch/P m 2^ 1» I X We S^"8r LOVTa' ,hu!s' maar h>i de dorpstraat als en, landingsplaats gebruiken moet, is een zeldzaamheid. Start en landing stelleni de hoogste efschen aan den vlieger, maar ook hier komt Me xaalc m orde PK Doege/H H/St/p m De commissaris-generaal voor de openbare veiligheid en hoogere S.S. en politieleider maakt be kend: Ingevolge de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied be treffende de registratie der Duit schers zijn alle in Nederland woonachtige Duitschers verplicht zich bij het voor hun woonplaats bevoegde registratiebureau aan te melden. Het is gebleken, dat een aan tal Rijksduitschers ten gevolge van onbekendheid met deze ver ordening in het bijzonder bij ver huizing binnen Nederland en naar het buitenland de bepalingen dezer verordening niet naleeft. Ik roep derhalve alle tot aan melding gehouden personen, on der verwijzing naar de bij de ver ordening bedreigde straffen, op, zich bij het bureau van den po- litie-officier bij den gevolmach tigde van den Rijkscommissaris voor de provincie hunner woon plaats bij vestiging uit het bui tenland, bij verhuizing binnen Nederland en bij vertrek naar het buitenland schriftelijk of monde ling aan te melden. Deze verplichting geldt ook voor personen, die tot het Duitsche volk behooren, maar in het on zekere zfjn betreffende hun natio naliteit of als statenloos worden aangemerkt. De verplichting tot aanmelding geldt eveneens voor Duitschers uit het vroegere Oos tenrijk, voor Sudetenduitschers en voor Volksduitschers uit de Oostgebieden. De verplichting tot aanmelding bestaat ook voor het geval, dat personen ter vervulling van hun dienstplicht voor de weermacht worden opgeroepen. Bij minderjarigen is de wette lijke vertegenwoordiger, eveneens wanneer hij zelf geen Duitscher Is voor de nakoming van deze ver plichting tot aanmelding verant woordelijk. Aanmelding kan mede geschie den by de hulpregistratiebureaux bij de Ortsgruppen der NS.D.A.P. get. RAUTER S.S.-Obergruppenführer und General der Polizei. De „zwarte" borrel De ver koop van clandestiene borrels in café's heeft vormen aangenomen, die de overheid dwingen hieraan meer dan tot dusver haar aan dacht te besteden. Niet alleen worden onrechtmatig verkregen dranken als „zwarte" borrels den klanten voorgezet, ook normaal ingekochte dranken worden tegen schandelijke prijzen geserveerd. De gemachtigde voor de prijzen deelt mede, dat thans tegen deze misstanden krachtig zal worden opgetreden. Geconstateerde prijs- overtredingen in deze branche zullen aanzienlijk zwaarder ge straft worden dan tot nu toe in voorkomende gevallen placht te geschieden, terwijl de controle op overtredingen aanmerkelijk zal worden verscherpt. Grenswijziging rondom Leeu warden Met ingang van 1 Jan. wordt een gedeelte van de ge meente Leeuwarderadeel bij de gemeente Leeuwarden gevoegd. Het gedeelte der gemeente Tietjerksteradeel, gelegen tegen over het dorp Wijns, ten Westen van de Dokkumer Ee, wordt met ingang van dien datum gevoegd bij de verkleinde gemeente Leeuwarderadeel. Generator-anthraciet en -turf in Januari Van 1 tm. 31 Januari geeft elk der met de woorden „ge nerator-anthraciet vijf en twin tigste periode" gemerkte bonnen recht op het koopen van één hec toliter (max. 75 kg.) anthraciet- nootjes 4 of 5, terwijl gedurende hetzelfde tijdvak elk der met de. woorden generator-turf vijf en twintigste periode" gemerkte bon nen recht geeft op het koopen van 50 stuks baggerturf. Carameldrank voor kinderen Het was aanvankelijk de bedoe ling om ter vervanging van de cacao voor de kinderen van 014 jaar nog in den herfst een cara meldrank in distributie te bren gen. De voorbereiding heeft ech ter mede doordat hiervoor ook andere producten zijn ingescha keld zooveel tijd gevorderd, dat aan dit voornemen eerst thans uitvoering kan. worden gegeven. Op de hiervoor aan te wijzen bonnen zal een poeder verkrijg baar worden gesteld, waaruit een naar caramel, cacao of anijs smakende drank kan worden be reid. Ter verkrijging van dit poe der moet het publiek de bonnen „reserve c-5", „reserve d-5", of reserve e-5" bij den detaillist ge durende het tijdvak van 1 tót en met 8 Januari voorinleveren. De detaillist zal op basis van de door hem ontvangen bonnen worden bevoorraad. Degene, die zijn bon niet voorinlevert, kan er niet van verzekerd zijn, te zijner tijd het poeder te kunnen betrekken. De aflevering door den winke lier aan het publiek mag van 5 tot en met 19 Februari geschie den, waartoe een aparte afieve- ringsbon zal worden bekend ge maakt. De af te leveren hoeveel heid bedraagt 300 gram per bon. Het ligt in de bedoeling dit rantsoen eens per acht weken beschikbaar te stellen. De thans beschikbaar gestelde hoeveelheid is bestemd voor de periode van 26 December tot en met 19 Febru ari. Feest voor 150.000 kinderen Men schrijft ons: Honderdvijftigduizend opgetogen jongens en meisjes hebben deze maand geestdriftige verhalen ver teld aan ouders en vriendjes van het St. Nicolaasfeest of Kerst feest, dat zij hebben bijgewoond. De Nederlandsche Volksdienst is dankbaar, dat vele volksgenooten hen in staat gesteld hebben zoo- velen kinderen deze feestvreugde te bereiden. De N.V.D. is er zich evenwel terdege van bewust, dat nog niet alle jongens en meisjes de vreugde van een St. Nicolaas- of Kerstfeest gesmaakt hebben en de leiding zal niet rusten voor dit het geval is. Dit kan even wel alleen als allen medewerken. Blijft daarom geen buitenstaan der, doch sluit u aan als lid. HEDEN. Evang. Gem.; Samenkomst te 51/2 uur nam. Stadszaal; Poppenspel Sneeuw, witje". 2y2 uur nam. Zaterdag Schouwburg: „De Haghespelers", „Liefde op de Boerderij'. 7.30 uui nam. Stadszaal: Plet Lustenhouwers „Melodisten" te 71/2 uur nam. I Alphen a. d. Ryn (Ned, Herv. I Kerk) Jeugdappèl. Spr. dr. G. P. v. Ibterzon van Den Haag, 2.30 uur nam. Noordwp aan Zee (Ned. Herv. Kerk)Uitvoering „Zingt den Heer", 3 uur nam. Zondag. Stadszaal: Gez Jan Nooy j „Puckie, de pantoffelheld" 7>/2 u. nam. BIOSCOPEN t 18 Jaar - 14 Jaar - 9 alle eeft. Luxor-Theater „Als mannen liegen". Dag. 2% en iy2 uur Nieuwj. en Zond. 2, 4]/2 en 7% I uur. Lido-Tlieater: „Met huiselijk ver keer"! Dag. 2 15 en 7.30 u. Zond. 2.15, 4.30 en 7.30 uur. Trianon-Theater „Münchhausen" i I Dag. 2 en 7.30 uur. Nieuwj. en 1 Zond. 1 y24l/2 en iy2 uur. Caslno-Tlieater: Werkdagen be halve Vrijdag te iy2 uur .Die grosse Liebe"* Nieuwj. en Zond. l'/z, 3.45, 6 Pn 8.15 uur Werk dagen te 1 y2 en 3 '/2 u. Jeugd programma. Rex-Theater: „7 Jaren geluk" S 2 en iy2 u. Nieuwj. en Zondag 26y2 u. (doorl.) en te 8 uur. De geneeskundige dienst te Lei. den wordt van hedenavond 8 uur tot Zondagmorgen 8 uür waarge nomen door de doctoren van Bo-1 ckel, P. van Es, Kortmann, Lahr en Teeuwen en van Zondagmorgen 8 uur tot Maandagmorgen 8 uur door de doctoren van Alphen, Koi-s, Langezaal en Simons. Te oegstgeest wordt deze dienst op Nieuwjaarsdag waargenomen door dr. Varekamp. Tel. 21916 en Zondag door dr. Hugenholtz Te lefoon 20390. De avond-, nacht- en Zondags dienst der apotheken te Leiden wordt van Vrijdag 31 Dec. 20 uur tot Zondag 2 Januari 8 uur waar- genomen door de Apotheek „Tot i Hulp der Menschheid". Hooigracht 484, Telef 210601 en de Doeza- 1 Apotheek, Doezastr 31, Tel. 21313. Te Oegstgeest door de Oegst- J sche Apotheek. Raadhuispark 8 1 Telef 26274. I En van Zondag 2 Januari 8 u. j tot Zaterdag 8 Januari 8 uur door de Apotheek van Driesum, Mare J 110. Telef. 20406 en de Zulder- Apotheek Lammenschansweg 4,411 Telef. 23553. Te Oegstgeest weder- om door de Oegstgeestsche Apo- 1 theek. Raadhuispark 8, Tel 26274 J Diefstal direct opgelost Eer- gisternacht arresteerde de politie te Utrecht den 21-jarigen fa- brieksarbeider J. A. J- aldaar, op heeterdaad bij zijn poging tot in- braak bij een lingeriefabriek. Tij- dens het verhoor vertelde de ver- J dachte de namen van zijn mede- 1 inbrekers, die voortvluchtig ble- ken, doch by wie de politie toch 1 in huis een onderzoek instelde. Bij een van hen vond men een ,1 transportfiets, een haard en een rol zeil, van welke goederen de bewoners op onvolledige wyze de herkomst konden verklaren. De politie vond geen termen aanwe- n zig de goederen in beslag te ne- men, doch bij haar terugkeer op 1 het politiebureau vervoegde zich aldaar een dame, die aangifte deed van de vermissing van een ro' zeil, een haard en een trans- portfiets. Direct kon deze dame 1 weer aan de. haar toekomende goederen geholpen worden, dank zij dezen toevalligen samenloop van omstandigheden. Aanranding - De politie te Zeist arresteerde een uit Rotterdam af- komstigen jongeman, die zich in een bosch te Doorn schuldig maakte aan aanranding van een 21-jarig meisje, dat uit Zeist naar 1 Doorn was gelokt. Paard en wagen gestolen Op den Amsterd. Straatweg te Utrecht stond een bodewagen, waarvoor een paard was gespan nen, voor een oogenblik onbe- heerd, -daar de bestuurder zich in een huis bevond om een pakje af te geven. Een brutale voorbij ganger maakte van deze gelegen heid gebruik om er met paard en wagen vandoor te gaan. Eeni- gen tijd later vond de inmiddels gewaarschuwde politie in de buurt van den Amsterd. Straatweg het paard zwervende en den bode wagen echter totaal leeggeroofd. 1 Een aanzienlijke partij levens- middelen wordt vermist.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 2