GEBR. TEN HOEVE iTSTE BERICHTEN RECHTZAKEN. OFFICIEELE KENNISGEVINGEN PLAATSELIJKE DISTRIBUTIEDIENST Officieele Landbouw- mededeelingen. f ZOET ROGGEBROOD OFFICIEELE MEDEDEELINGEN -J ;de- roet, am, ise), v. Vis- >rg- lie- 'au >sel, d. van -irg, lin- ;st- J. ek- ;st- nes as- BINNENLAND. delaar bracht-93 ton granen uivruchten in den zwarten De centrale controle te Den Haag heeft dezer de laatste hand gelegd aan ■er langdurig onderzoek, dat eld was tegen een handelaar ligranen en peulvruchten, wien sterke aanwijzingen rauduleuze handelingen be- in. Thans kan worden be- dat de man meer dan 93.000 am granen en peulvruchten officieele administratie had »gen en clandestien had ver- Hij kocht tegen den nor- prijs in, hield de transacties n boeken en leverde het rÜ"§te deel van de partijen gra in peulvruchten aan den :n handel, dan wel voorzag centen rechtstreeks. onderzoek wordt thans ;ezet tegen verschillende af- •s, van wie reeds verdere ihtigheden aan hét licht ien. iformen en onderscheidings- icn der N.S.B. - In het fdeningenblad is een besluit lomen van den secretaris- ial van liet departement van ie ter bescherming van de men en onderscheidingstee- van de Nationaal-Socialis- Beweging der Nederlanden, irin wordt bepaald, dat hij ipzettelijk, zonder toestem van den secretaris-generaal 'de N.SB, uniformen, dee- (an uniformen Of onderschei- steekenen van de Nationaal- distlsche Beweging der Ne- iden of van haar als zoo- erkende formaties of ne- ■ganisaties vervaardigt, in ■aad heeft of in het openbaar rt, wordt gestraft met ge- [enisstraf van ten hoogste laanden of geldboete van ten [ste duizend gulden, it hier strafbaar gestelde feit It beschouwd als een misdrijf secretaris-generaal van het irtement van justitie zal in in de Staatscourant te plaat uitvoeringsbesluit de onder terming staande formaties en [organisaties aanwijzen. mengd meel en aardappel- ca - Met ingang van 25 Dec. is, zooals reeds gemeld, ge- igd meel, behalve op de gort- avermoutbonnen, ook ver baar op de voor tarwebloem ewezen bonnen. Op de .bonnen kan men dus 70 gr. im of gemengd meel per bon ijgen. De hoeveelheid ge- gd meel, welke men tegen ering van een gort- of ha- outbon kan koopen is gelijk de hoeveelheid gort of ha- nout, welke op den bon ver baar wordt gesteld, dus niet ids 250 gram hetgeen men uit orige publicatie hierover zou en opmaken. irts zal men gemalen aard- Itapioca niet meer «kunnen ekken op den voor vermicelli, :na enz. aangewezen bop. Dit uct kan men, evenals de ge- ie aaraappeltapioca, met in- van bovengenoemden da- uitsluitend koopen tegen in- g vSn een gortbon en wel een hoeveelheid, overeenko- ide met het op dien bon be- baar gestelde. Ook hier is dus steeds sprake van 250 gram bon. 'oor het tijdvak van 26 Dec. tot en met 9 Januari kan dus op den gortbon, behalve 125 gram gemengd -meel ipen of 125 gram aardappelta- ia. el kan men 250 gram gemengd 1 of 250 gram aardappelta. a koopen op de voor kinde aangewezen bonnen d 1 re- re of e1 reserve, loofoverval op het postkantoor SittardOp den avond van December hebben gemaskerde nnen een roofoverval gedaan het postkantoor te Sittard. >r een achterdeur drongen zij kantoor binnen en dreven met olen de aanwezige ambtenaren een hoek Vervolgens braken binnen enkele minuten ver- Blende blikken trommels met d en met papieren van waarde n er. verlieten het postkan- r met medeneming van onder er de volgende voorwerpeneen tzak met zeven pakketten oude tributiebonnen, die voor ver ging bestemd waren; een vrij •ote hoeveelheid wissel- en kas- d en verscheidene bundels eten, vooral aangeteekende en arde-zendingen. Opslagmachtigingen aardappelen Personen, die er niet in ge slaagd zijn voor opslag geschikte aardappelen te verkrijgen op de in hun bezit zijnde „Machtigin- en opslagaardappelen" kunnen deze machtigingen van 27 Dec- tot en met 8 Jan- bij de plaatse lijke distributiediensten ruilen tegen aardappelkaart-en. Voor iedere machtiging zal één aard- appelkaart worden uitgereikt, waarop acht bonnen voorkomen, genummerd van 1 tot en met 8, welke bestemd zijn voor het koo pen van aardappelen gedurende de eerste en tweede periode van 1944. De kaarten zijn uitgevoerd met een zwarten opdruk op een bruinen achtergrond; op de kaar ten, welke in landgebied worden uitgereikt, is bovendien het woord „land" gedrukt. BUITENLAND De luchtaanvallen op Italië De Romeinsche omroep merkt op, dat sedert den wapenstilstand tot einde November de Anglo- Amerikanen een bijna onafge broken reeks terreuraanvallen op Italiaansche steden en dorpen hebben ondernomen, waarbij on vervangbare cultuurschatten ver loren zijn gegaan. Er werden 3000 huizen, die voor civiele doeleinden dienden,'en 15.593 woningen ver woest; 6489 burgers, in hoofdzaak vrouwen en kinderen, kwamen om het leven en meer dan 11.000 bur gers werden gewond. Van de nieuwe Italiaansche weermacht werden 313 leden getroffen. (D.N.B.). De gevechten in den Stillèn Oceaan. Naar het Japansche hoofdkwartier meldt, is bij een Japanschen luchtaanval op het eiland Arawd op 23 December op acht plaatsen brand veroorzaakt in militaire installaties. Voorts ontstond brand op twee landings booten. Van een zeventigtal vijan delijke vliegtuigen, die boven Ra- baul versohenen, werden er 24 neergeschoten. Aan Japansche zijde gingen 6 toestellen verloren. Op de persconferentie heeft de woordvoerder der regeering me degedeeld, dat de vijandelijke ver liezen bij de landingen op Kaap Marcus volgens voorzichtige sohat ting 4000 man bedragen. Op 23 December trachtte de vijandelijke luchtmacht Kanton aan te vallen. Japansche jagers schoten 12 machines neer en ver dreven de qverige, die deels zwaar beschadigd werden. De Japanners leden geen verliezen. (DNB). Twee doodelijke aanrijdingen be recht De Bossche rechtbank heeft uitspraak gedaan in twee zaken betreffende aanrijdingen met dcodelijken afloop. Deze zaken, werden op 9 dezer behandeld. Het eerste geval betrof een auto-mon teur uit Asten, die onder deze ge meente een boerenkar had aange reden waarbij de voerman. M Mar tens zoo ernstig werd eewond, dat hij even later aan de gevolgen overleed De verdachte oerde tot zijn verweer aan, dat hij door de zon verblind geweest was en daar door de kar te laat heeft opge merkt. De officier van justitie eischte tegen hem drie maanden .gevangenisstraf met toepassing van de gratieclausule. De recht bank veroordeelde hem thans tot twee maanden gevangenisstraf met deze clausule. Het tweede geval speelde zich op 20 Maart van dit Jaar te Overloon af. Hier was de bierbrouwer J. R. ui' Venraay met zijn auto in bot sing gekomen met een kar waar op twee jongens gezeten waren. De achtjarige H. Derks was door den schok omlaag getuimeld, waarbij hij een schedel basisfractuur op liep, waaraan hij kort daarop is overleden In dit'geval eischte de officier van justitie eveneens drie maanden gevangenisstraf met toe passing van de gratieclausule. De rechtbank legde verdachte een boete van f. 300 op. VOORTZETTING DER ZANDVERSTREKKING. Dinsdag 28 December Wijk V; Woensdag 29 December Wijk VI; Donderdag 30 December Wijk VTI Leiden, 24 December 1943. De Burèemeester van Leiden, Plaatselijk Luchtbeschermingsleider, 5840 STEVENTNCK. SPREEKUUR VAN DEN BURGEMEESTER zal de volgende week in afwijking van het bericht van gisteren, Woensdagmiddag worden gehou den. 5953 VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KAMERHUURDERS EN PENSIONGASTEN. Onder verwijzing naar het alge meen persbericht van 21 Decem ber j.l. wordt medegedeeld dat kamerverhuurders en houders van pensions met minder dan 10 gasten, formulieren voor de aan vraag van vaste brandstoffen kunnen afhalen aan het Dis tributiekantoor, ingang Lange- brug, kamer' 4, loket 21, van Maandag 27 December 1943 tot 15 Januari 1944. Het inleveren moet aan het zelfde loket geschieden onder over legging van de distributie-stam kaart (en) van de kamerhuur - der(s) of pensiongasten. 5952 UITREIKPOST „DEN BURCHT" Uitreiking bonkaarten 2de periode 1944. In verband met de komende feestdagen zal de uitreikpost ,Den Burcht" op Vrijdag 31 December 1943 om 11.30 uur gesloten zijn. Zij, wier inlegvellen op Vrijdag 31 December 1943 zijn afgestem peld, kunnen hun bonkaarten thans ook afhalen op Dinsdag 28, Woensdag 29, Donderdag 30 en Vrijdag 31 December 1943 tot 11.30 uur. 5951 NA-UITREIKING Zij, die hun bonkaarten voor de lste periode 1944 niet op tijd heb ben afgehaald, zullen op Maan dag 27 December 1943 alsnog in de gelegenheid worden gesteld deze af te halen aan het uitreik - kantoor „den Burcht". 5949 UITREIKING NIEUWE DISTRIBUTIEBESCHEIDEN. In het tijdvak van 28 December 1943 tot en met 21 Januari 1944 zal in „Den Burcht" eiken werk dag van 8 3/4 tot 16% uur (dus ook van 12 tot 14 uur), 's-Zater- dags van 8 3/4 tot 11% uur de uit reiking plaats hebben van de bonkaarten 2de periode 1944. voor de Provincie Zuid-Holland. ONGEMERKTE KOEIEN. De veehouders zijn verplicht, vroegtijdig aan hun PB.H. mede te deelen, dat het rund dat zij wen- schen te leveren het oormerk heeft verloren, daar voor ongemerkte runderen geen geleidebiljet kan worden afgegeven en het dikwijls niet meer mogelijk ie het betref fende rund tijdig van een oormerk te voorzien, zoodat de levering dan een' week uitgesteld moet worden. Met het oog op een regelmatige vleeschvoorziening ls dit onge- wenscht en kan voor deze nalatig heid geen uitstel van levering meer worden toegestaan en moet de be trokken veehouder een andere koe leveren. Indien- te laat wordt gele verd zal het boetesysteem worden toegepast. TIJDIG AANVRAGEN VAN GELEIDEBILJETTEN VOOR RUNDEREN BESTEMD VOOR DE OVERNAME-MARKT. De geleldeblljetten voor rundvee, bestemd voor de overnamemarkt, moeten door de betrokken veehou ders den Vrijdag vóór de week van levering vóór 12 uur 's middags bij den P.B.H. zijn afgehaald. Na den Vrijdagmorgen zullen voor de daar op volgende week geen geleldebil- jetten meer worden afgegeven, ter wijl evenmin uitstel van levering verleend zal worden. Wordt één of twee weken te laat geleverd, dan zal een boete van resp. 5 en 10 ct. per kg. worden opgelegd. PRIJZEN VOOR NATTE PULP. Voor natte pulp gelden de vol gende prfjzen: a. bij levering franco in schip of wagon f. 4.60 per ton; b. .bij levering franco op wagen of auto f. 4.85 per ton. Deze prijzen zijn inclusief normale vergoeding voor tusschenpersonen en gelden alleen voor bletenleveranclers Voor nlet-bietenleveranclers mag deze prijs met f. 0.25 verhoogd worden, terwijl vracht en ultladlngskosten voor rekening van den fcooper zijn. EXTR.i VOEDERTOEWIJZING HENGSTEN OP NIET HAVER- TELENDE BEDRIJVEN. Voor hengsten, aanwezig op niet- havertelende bedrijven, welke ter voorjaarskeuring worden voorge leid, wordt een extra voedertoewij zing beschikbaar gesteld v. 100 kg. paardenvoeder per hengst. Ter ver krijging van een toewijzing, kun nen hengstenhouders zich wenden tot den PJs.n. alwaar zij tevens ken nis kunnen nemen van de voor waarden aan het verkrijgen van deze toewijzing verbonden. ONGEMERKTE RUNDEREN EN SCHAPEN. De rundvee- en schapenhouders dienen, nu de runderen en schapen op stal staan zich te overtuigen, of alle diieren gemerkt zijn. Het is ver boden om ongemerkte dieren in voorraad te houden, daarom dienen deze onverwijld ter merking aan den PJ3.H. te worden opgegeven. PARTIJEN AARDAPPELEN, NIET GESCHIKT VOOR CONSUMPTIE De telers van aardappelen zijn verplicht, van elk kwantum door hen geteelde aardappelen dat we gens het daarin voorkomende per centage in- en/of uitwendige ge breken niet voor consumptie in aanmerking komt en voor elke partij benedenmaatsche aardappe len (kriel), schriftelijk of monde ling mededeeling te doen aan den P.B.H ln hun district. Daarop volgt ten spoedigste het bezoek van een der Opzichters van het Bureau van den Voedselcommissaris, die even tueel een verklaring afgeeft, waar uit blijkt, dat de partij aardappelen voor veevoeder is vrijgegeven. Men beginne dus niet met "vervoederen, alvorens een dergelijke verklaring in zijn bezit ls. Hierop zal regel matig controle plaats vinden en tegen telers die niet aan de ver plichting hebben voldaan proces verbaal worden opgemaakt DE VOEDSELCOMMISSARIS 5919 VOOR ZUID-HOLLAND. ROTTERDAM. TEL. 38427 DEN HAAG \TEL. 333298 TOEWIJZINGEN VOOR HAVERMOUT. De plaatselijke distributiediensten zullen bij inlevefng van de voor havermout aangewezen bonnen „al gemeen 720" en van de voor gort aangewezen bonnen „algemeen 721" toewijzingdW voor havermout uit reiken. De bonnen mogen op het zelfde opplakvel, doch gesorteerd, geplakt worden en moeten met één ontvangstbewijs MD 242-02 Ingele verd worden. Tezamen met boven genoemde bonnen kunnen detail listen een aantal restantbonnen „algemeen 711" inleveren, tot een j maximum van 9 rantsoenen 5922 DE PRIJS VAN SCHOOFSTROO. Voor schoofstroo geldt de stroo- prijzenverordening 1943. De ge machtigde voor de prijzen deelt mede, dat ln afwachting van het tot stand komen van een wijziglngs verordening niet tot vervolging zal worden overgegaan. Indien, te re kenen van 1 December 1943 af, door producenten de tot dusverre geldende prijs ten hoogste met f. 6 per 1.000 kg wordt verhoogd. DUITSCIIE „BUTTER"- EN MARGARINEBONNEN. Detaillisten moeten op de Duit- sche bonnen voor „Butter" uit sluitend boter en op de Duitsche bonnen voor margarine uitsluitend margarine afleveren Bij inlevering van de bonnen voor „Butter" zul len de distributiediensten toewij zingen of rantsoenbonnen voor bo ter uitreiken, en bij inlevering van de bonnen voor margarine toewij zingen of rantsoenbonnen voor margarine. 5941 AFLEVERING OPSLAG AARDAPPELEN. Daar nog tot en met 1 Januari 1944 opslagaardappelen afgeleverd mogen worden op de „Machtigin gen opslagaardappelen", kunnen handelaren deze machtigingen uiterlijk op Maandag 3 Jan. 1944 bij den plaatselijken distributie- dienst inleveren ter verkrijging van een aardappeltoewijzing, welke van een zegel is voorzien. 5942 VARKENSHAAR. De d-irecteur van het rijksbureau voor wol en lompen wijst hulssla- gers er op, dat zij ten aanzien van het varkenshaar, dat bij door hen verrichte slachtingen valt, als volgt dienen te handelen: 1. Dit haar van den varkenshouder, bij wien een huisslachting plaats heeft over te nemen en te verzamelen; 2. Het verzamelde haar zorgvuldig te be waren en wel zoo dat broeiing en rotting worden voorkomen 3. Het verzamelde haar tz.t. tegen de vastgestelde prijzen te verkoopen aan de door den directeur van het rijksbureau voor wol en lompen aan te wijzen instanties, welke ln een nadere publicatie worden be kend. gemaakt. Met het bedrijf schap voor vee en vleesch is over eengekomen, dat. indien huissla gers niet aan bovenstaande voor schriften voldoen, de erkenning als huisslager door dit bedrijfschap kan worden ingetrokken. 6943 RANTSOENVERH OOG ING VERVANGINGSMIDDELEN. Op den eerstvolgenden bon voor vervangingsmiddelen, welke op 9 Januari as. wordt bekend gemaakt zal een grootere hoeveelheid van de op dezen bon verkrijgbare arti kelen kunnen worden afgeleverd dan tot dusverre het geval was. Ten einde den handel in staat te stel len op genoemden datum deze grootere hoeveelheden af te leve ren, geven de "toewijzingen reeds met ingang van 27 December a.s. op het koopen hiervan recht Per rantsoen vervangingsmiddelen zul len de handelaren de hieronder vermelde hoeveelheden kunnen be trekken: hetzij 150. gram spije- aroma, soeparoma of spijs- en soeparoma (vroeger 50 gram), het zij 100 gram (max. 25 blokjes) bouillonblokjes, exbractblokjes, bouillontabletten, -korrels, -poeder en -pasta, extracttabletten, -kor rels, -poeder en -pasta of soep pasta (vroeger 50 gram), hetzij 150 gram soepblokjes, -tabletten, -korrels en -poeder, of soep gedroogd of soep ln drogen vorm (met uitzondering var vermicellisoep) (vroeger 100 gram) hetzij 150 gram Juspasta, jusblokjes, -tabletten, -korrels en -poeder (vroeger 100 gram), hetzij 150 gram van die producten, welke kunnen worden of zouden kunnen worden gebruikt voor de vergroo ting van het olie-, vet- of boter- voluime of voor de vervanging van olie. vet. boter, botersaus of room (vroeger 100 gram, hetzij 250 gram plantenextract (vroeger 125 gram), hetzij 250 gram pikante saus en ketchup (vroeger 200 gram), het zij 400 gram van het vervangings middel voor mayonaise (vroeger 200 gram)hetzij 400 gram van het vervangingsmiddel voor slasaus (ongewijzigd) Hoewel deze hoeveelheden eerst aan het publiek op den per 9 Ja nuari geldig te verklaren bon die nen te worden gelevei dienen de detaillisten deze reeds met in gang van 27 December a.s. op de rantsoenbonnen voor vervangings middelen af te leveren 5944 BLOEMBOLLEN- Ei\ -KNÓLLENREGISTRATIE. Het Bedrijfschap voor -'ierteelt- producten zal aan telers van bloem bollen en bloemknollen registra tieformulieren voor het teelt jaar 1943/1944 toezenden, door middel waarvan iedere teler aan het be drijfschap moet opgeven alle per- ceelen waarop hetzij door hemzelf hetzij voor zijn rekening en risico op contract door derden, bollen vesp knollen van hyaeinthen, tul pen narcissen crocussen, bol-lris- sen muscari's, scilla's chlonocloxa's en 'andere bol- en knolgewassen" worden geteeld In de rubriek „an dere bol- en knolgewassen" moe; ten ln de formulieren worden in gevuld alle daarin niet met name genoemde bol- en knolgewassen, uitgezonderd: anemonen, dahlia's, gladiolen lelies en ranonkels, wel ke in het aanstaande voorjaar moeten worden opgegeven. Iédere teler moet de in totaal doo: hem zelf en op contract door eerden voor zijn rekening en risico m- teelde oppervlakte registi c-.ren Aangezien de termijn voor hv in dienen van verzoeken tot -vér schrijving van teeltrecht loon. tot 1 Februari 1944 e\ de registratie-, formulieren reeds op 2 Januari 1944 bij het bedrijfschap moeten zijn ingeleverd, is het mogelijk dat op laatstgenoemden datum reeds ingediende of nadien nog in te dienen verzoeken eerst na den 2den Januari 1944 door het be drijfschap worden behandeld. In dien telers het over te nemen teeltrecht reeds hebben beplant of voor het teeltjaar 1943/1944 zij in elk geval 'de betreffende op- alsnog zullen gebruiken, moeten pervlakte op hun eigen naam re- gistreeren. Voorts zullen gelijktij dig met de registratieformulieren, aan telers lijsten worden toegezon den, waarin een opgave wordt ge vraagd van de met verschillende variëteiten van hyacinthen, tul pen narcissen, chionodoxa's. cro cussen. galanthussen. irissen, mus cari's en scilla's beteelde opper vlakten Van elk der variëteiten afzonderlijk moet de daarmede in het teeltjaar 1943/1944 beplante oppervlakte in Rjjnlandsche Roe den worden opgegeven. De verzen ding van registratieformulieren en soortenlijsten zal in de week van 20 t/m. 24 December 1943 geschie den. Aan teLrs, die de formulie ren niet mochten hebben ontvan gen. wordt la hun eigen belang aangeraden deze formulieren bij het Bedrijfschap voor sierteeltpro ducten. Trompstraat 73, 'sGra- venhage. aan te vragen, onder op gave of, en zoo Ja onder welk nummer men bi) het bedrijfschap is geregistreerd. 5928 Wnd hoofdred.: K. Been Lelden Redactiestaf: K. Been (binnen land en sport); J. Brouwer (bui tenland en stadsnieuws): Th J. Hannema (omgeving en muziek). Politiek medewerker: W. H. Streng, WassenaaT. Verantwoordelijk voor de advertenties: A Poortman 3—1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 3