BINNENLAND De bloembollencultuur in 1943. VERDUISTEREN: RECHTZAKEN. KUNST EN LETTEREN SPORT Uitslagen van den NVB. De competitiestanden. Wedstrijdprogramma definitief vastgesteld. KERK EN SCHOOL AGENDA STADSNIEUWS BESCHOUWING VAN DR. VERHAGE. In de heden te Haarlem gehou den vergadering van „Bloembol lencultuur" heeft de voorzitter, dr. Verhage, in een rede gezegd dat er in het afgeloopen jaar vrees is geweest dat de export zou stag- neeren. Door het vinden van nieuwe middelen is het echter gelukt om onze producten, aldus spr. te verschepen, zelfs zóó, dat van overschotten van eenige be- teekenis geen sprake is, dank zij ook de mate, waarin onze Duit- sche afnemers ons product wilden koopen. Overigens heeft dit verloop ons geleerd, dat het goed is te reser veeren voor slechtere tijden, zelfs wanneer de bedrijfsuitkomsten schamel zijn. Men moet zich in heden voorbereiden op de moge lijkheid, dat er op een gegeven moment overschotten van betee- kenis zullen zijn, omdat de oogst niet of niet in zijn geheel de af nemers kan bereiken. Het is een kweekersbelang van de eerste orde, dat in zulke om standigheden het Surplusfonds sterk genoeg is om deze over schotten uit de markt te nemen. Vooral, omdat men voor die om standigheden niet alleen op over heidshulp mag rekenen; het be drijf zal voor dergelijke verhou dingen zelf moeten reserveeren. Helaas zijn de prijzen, waartegen onze oogst verkocht moest worden, niet bevredigend geweest, waar door in het bijzonder de kweekerij in financieel opzicht weer een slecht jaar achter den rug heeft. In de afgeloopen jaren zijn. de kosten van het kweekersbedrijf steeds stijgende geweest en dat zijn ze nog. Wel is waar hebben de prijzen in die jaren ook eenige stijging ondergaan, maar dat staat niet in verhouding tot de kostenstijging. Het is te verdedigen, dat de prijsvorming van boven af wordt geregeld. Maar onbegrijpelijk is, dat dit ingrijpen in de prijsvorming er voor ons bedrijf toe moet leiden, dat dit niet loonend kan worden gedreven. aoreker wees er in dit verband on dat verplicht veilen voor de producten uit den bloembollen- handel slechts nadeelig kan wer ken Wanneer in de toekomst ook maatregelen moeten worden ge troffen om overtreding van ge geven prijs- en leveringsvoorwaar den te voorkomen, dan zal men goed doen met deze bezwaren rekening te houden en deze maat regelen zóó op te zetten, dat het verplicht veilen verdwiint. Wan neer men dit vraagstuk ernstig beziet, zal blijken, dat dergelijke •maatregelen hetzelfde effect kun nen hebben, wanneer men het contact tussehen kweeker en ex porteur handhaaft: de maatrege len behoeven slechts te voorkomen, de vraag geheel of gedeeltelnk het aanbod aanzienlijk overtreft, want daaruit komt het euvel vc—t. dat men bestrijden wil Dagbladjubiieum - Op 1 Januari a.s zal de Nieuwe Rotterdamsche Courant een eeuw hebben bestaan. van hedenmiddag 16.30 nur tot morgenochtend 8.30 uur De maan kwam heden op te 0.29 uur en ging onder te 13.25 uur. Op de afdeeling bevolking Ie Rotterdam is men begonnen met de administratie der aanvraagformulieren en het invullen der kinderidentiteits kaarten van het Nederlandsche Roode Kruis. De ingekomen aanvraag formulieren worden genummerd en vergeleken met de van leder kind aanwezig zijnde kaart In de registers der afdeeling bevolking. Naar schatting moeten meer dan 150 000 aanvragen worden behandeld CNF/Hof/Pax m Germaansche S.S. viert het joelfeest Ter gelegenheid van midwinter-zonnewende heeft de Germaansche S.S. in Nederland in verschillende plaatsen naar ln Germaansche gebruik gisteren het joelfeest gevierd. In Den Haag kwamen de S.S.- mannen, hun echtgenooten en verwanten van gevallenen des avonds bijeen in den Dierentuin, waarvan de groote zaal stemmig met vlaggedoek en slingers van dennegroen was versierd. Onder de gasten bevonden zich kader van den Arbeidsdienst voor meisjes en van den Jeugdstorm. Een koor van stormsters luisterde de plechtigheid op. De hoogtepunten daarvan vorm den het ontsteken der kaarsen aan den boom, de „overwinning van het licht" in den vorm van een brandende fakkel door de oudere generatie aan de jongere, een herdenking der gevallenen, het uitdeelen van zgn. joelluch- ters door voorman Feldmeyer aan verwanten van gevallenen en aan vrouwen van leden der Waffen S.S., die het afgeloopen jaar in het huwelijk zijn getreden, een slotwoord van den voorman, en de Führer-eering. Een en ander werd afgewisseld door solozang, vleugelspel, gezamenlijken zang, spreekkoren, spreekstemmen en korte toespraken, waarin de han delingen werden toegelicht. SJS.-onderschaarleider dr. J. E. van Renesse zette de beteekenis der plechtigheid uiteen. Doel daarvan is de wederge boorte van het leven, waarvan het kind in de koude wieg het sym bool is, te vieren. In dezen heili gen wendenacht ontstaken onze voorvaderen vuren en lichtjes bij den eeuwig groenen denneboom en verheugden zij zich erover, dat de zon weer meer licht ging geven. Oekraïne sigaretten De dienst perszaken van het Nederlandsche Oost Instituut maakt bekend, dat de bonnen 2 tot en met 6 van de roode bonkaart en 2 tot en met 4 van de blauwe bonkaart, met ingang van Maandag 20 December recht geven op ieder een pakje Oekraine sigaretten, te betrekken bij denzelfden winkelier, waar bon één was ingeleverd. Ook diegenen, die uiterlijk 16 Dec. hun kaart voor een pakje sigaretten bij een win kelier inleverden, kunnen het hun toekomende pakje bij denzelfden winkelier betrekken. In verband met de aangekondigde bedrijfs sluiting bestaat de mogelijkheid, dat, gezien het groote aantal zen dingen, de fabriek sommige win keliers niet tijdig zal kunnen be voorraden. Hierover behoeft gee nerlei ongerustheid te bestaan, daar de bevoorrading in ieder ge val doorgang zal vinden. De aan gewezen bonnen zijn geldig tot 1 Februari 1944. f. 1200.boete voor bloemen- grosslcr Twaalfhonderd gulden boete kreeg dezer dagen de bloe- mengrossler G. van Zuylen, Brug. Meyboomstraat 27 te Rijnsburg wegens het te duur verkoopen van bloemen. Van Zuylen die veel aan Rotterdamsche detaillisten levert, was al eens eerder tot f. 1000. boete veroordeeld. Da eerst# vaste bewoner* van de fioofdplaats van den Noord Oost polder. Émmeloord, hebben dezer dagen hgn woning betrokken. Het huUraad worgft nfar ^lftnen gebracRt Op lsten Kerstdag vindt ln de Hooglandsche Kerk een orgelbe speling plaats door den organist dier kerk Piet Uiterlinden met medewerking van de altzangeres Jo Speijerde Wilde te R'dam. VOETBAL. DISTRICT I. 1ste klasse: DWS HDVS 22. 2e klasse A: RCH— Alkm. Boys 31; SantpoortDe Kennemers 12. 2e kl. B: Vrien denschaarDe Spartaan 32; HVCHilversum 31 DISTRICT II. Ie klasse: 't Gooi Blauw Wit 25. 3e klasse A: RoodenburgHillinen 41: Was senaarTonegido 30. DISTRICT IV. Ie klasse: MVV— NO AD 60; BWPSV 1—3; NAC Maurits 12. DISTRICT V. Ie klasse: Leeu wardenHeerenveen 04. DISTRICT I Eerste klasse: 1. De Volewijckers. 12 gesp., 22 pnt.: 2. Hermes DVS 1318; 3. EDO 1213; 4. DPC 1212; 5. DWS 1312; 6. Sparta 1111; 7 Xerxes 11—9; 8. HBS 10—8; 9. ADÓ 11—8; 10. Stormvogels 113. DISTRICT II. Eerste klasse: 1. VTJC 1220; 2 Peyenoord 1215; 3. VSV 1215; 4. AJax 12—14; 5. Haarlem 1214; 6. Blauw Wit 1312; 7. HDC 1210; 8. RFC 129; 9. Emma 128; 10 't Gooi 13—5. Tweede klasse A. 1. ÜVS 12 17; 2. Quick 1015; 3. Gouda 11—14; 4. VIOS 11—12; 5. Elink- Wijk 12—12; 6 UW 13—12; 7. HW 11—10; 8. BMT 11—9; 9. Ve- lox 118: 10. VDL 12—5. Derde klasse A: 1. Wester kwar tier 1221; 2. Wassenaar 1320; 3. LFC 11—15; 4. ASC 11—14; 5 Blauw Zwart 1114- 6. Lugdunum 1210; 7. Hillinen 12—8; 8. Roo denburg 138: 9. Tonegido 137; 10. Alphe- 11—3. DISTRICT III Eerste klasse: 1. Go Ahead 1016: 2. Heracles 10 14; 3. NEC 1113; 4. Wageningen 11—12; 5. AGOW 11—11: 6. En- schedesche Boys 1010; 7. Quick 1110; 8. Enschede 106; 9. Tu- bantia 11—5: 10 PEC 31. DISTRICT IV. Eerste klasse: 1. MW 1519; 2. BW 1619; 3. LONGA 15—18; 4. Willem II 14 17; 5. Eindhoven 1517; 6. Mau rits 1416; 7. NAC 1516; 8 PSV 1617; 9. NOAD 1614; 10. De Spechten 1612; 11 Spekholzer- helde 138; 12. Roermond 157. DISTRICT V. Eerste klasse: 1 Heerenveen 1221; 2 Achilles 12—16; 3 LSC 12—14; 4. HSC 11 12; 5. Be Quick 1111; 6. Leeu warden 12—9; 7. Sneek 129; 8. Veendam 118; 9. Velocltas 118; 10. GVAV 128 ZEILEN. ALLE KAMPIOENSCHAPPEN OP DE KAGERPLASSEN. Zaterdagmiddag vond ln Amster dam de Jaarvergadering van de Ver bonden Nederlandsche Watersport- vereenigingen plaats. Aan de hee- ren De Jong. Van der Meer en Bak ker werd de kampioens-medaille uitgereikt. Besloten werd ln 1944 alle kampioenswedstrijden op de Kagerplassen te organiseeren en deze te houden in Regenboogjach- ten, Valkjachten en Olympia-jollen Verschillende voorstellen tot wijzi gingen resp toe-wegingen van het wedstrijdreglement werden con form het advies van de voorzitten de vereenlgingen aangenomen. De volgende wedstrijd-data werden vastgesteld: 26 tot en met 30 Mei: Gouda; 4 Juni: Hollandia; 1 en 2 Juli: De Forel: 8 en 9 Juli: Braas- semermeer; 14 tot en met 18 Juli: Kaagweek: 29 30, 31 Juli en 1 Aug.: Hollandweek I: 4 5 en 6 Aug.: Hollandweek II: 2 en 3 Sept. De Forel; 9, 10, 16, 17, 23 en 24 Sept. nationale kampioenswedstrij den op de Kagerplassen. Het be stuur, ln casu de Ned. Zeil- en Roelvereeniglng, werd ten slotte bij acclamatie herkozen. Als lid van den Zeilraad werd benoemd de heer A E. Dudok van Heel. als plaatsverv. lid de heer Ernst Crone BOEIEN. Het roeiprogramma In zijn jaarvergadering te Amsterdam heeft de Nederlandsche Roeibond o.m. de volgende wedstrijden vast gesteld: 20 en 21 Mel: Ned. Zeil en Roeiver.; 2 en 3 Juni: Hollan dia; 17 en'18 Juni: Holland beker; 1 en 2 Juli: Jubileumwedstrijden „Amstel"; 16 Sept.: nationale jeugdwedstrijden op nader te be palen plaats; 1 Oct.: regionale wedstrijden district West. In het bestuur blijft voorloopig een vacature. Dr. Broekema uit Wassenaar stelde zich niet herkies baar en met de verkiezing van een opvolger wordt gewacht totdat het bestuur een candidaat heeft ge steld. De heer G. J. Cole uit Utrecht werd bij acclamatie her kozen. GYMNASTIEK Steenwedstrijd te Amsterdam De Amsterdamsche Turnbond heeft den jaarlijkschen steenwed strijd alle eer aangedaan waardoor deze voor de turnwereld zeer be langrijke ontmoeting haar oude glorie heeft heroverd. Bij de da mes bevestigde mej. Bonnet haar superioriteit. Evenals in den strijd tussehen den A.T.B. en Rest van Nederland sloeg zij mevr. Loskamp met groot verschil (951/488 1/2 pnt.) Opvallend goed waren ook de prestaties van mej Knikman. Zij werkte zeer constant en boekte aanzienlijk hoogere cijfers dan twee weken geleden. De Simson- athleet M. J. Vos verbond zijn naam voor de eerste maal aan den steen. De einduitslag was: Dames: 1. G. J. Bonnet (DOC), 95 1/4 pnt.; 2 T. LoskampPae- zens (DOS). 88 1/2 pnt.; 3. W. Knikman (DOC) 87 1/2 pnt. Heeren: 1. M. J. Vos (Simson) 93 1/2 pnt.; 2. F. E. de Vos (Sim son) 91 pnt.; 3. L. Groeneveld (Simson) 88 1/2 pnt. Turnkring Leiden en Omstreken In de Jaarvergadering van den Turnkring werden mevr Dieben Konings en de heer van der Mast als bestuursleden herkozen. De combinatie secr.-penningm. werd opgeheven en tot secretaris werd gekozen de heer J. N. Hoekstra. j Technische Commissie werd ln haar oude samenstellir gehand haafd. Het werkplan voor 1944 werd als volgt vastgesteld: 1. Voorturncursus dames en hee ren 2en graad, te leiden door mej, Steffelaar en den heer Metz; 2. Vaardigheids- eventueel ook graad- proeven N.G.V.; 3. Deelneming aan de turnbetoogingen van den Rot- terdamschen Turnkring; 4. Adspi- ranten-wedstrijden, te organisee ren door de dames-gymnastiekver. .Concordia": 5. Kringuitvoering door de aangesloten vereenigingen HOCKEY. Ned. Hockey Bond De uit slagen luiden": Heeren. Westen: Promotieklasse C: BaarnSCHC 2 50 (regl.) Tweede kla.se B: HDM 3SC '35 02. Dames. Oosten. Eerste klasse: NSHC—Quick 1—17. BRIDGE. Districtskampioenschap N. B. B. De volgende uitslagen zijn ver kregen: le klasse: Alphen (team Oskam) wint van De Sleutels (team Been) met 30 p.; VOG (team Smit) wint van De Sleutels (team Siem) met 22 p. 2e klasse: De Sleutels (team Bussching) wint van Alphen (team mej Winkel) met 44 p.; Alphen (team v. Elk) wint van VOG (team mevr. Kui pers) met 57 p. NED. HEKV. KERK Aangenomen. Naar Grootegast en Doezum, cand. A. J. Engels oe den Haag. Aangenomen als hulppredi ker naar Emmercompascuum. cand H. Stegemena *e Aalten. Naar Am sterdam-Zuid, mej. cand. E. A. J. Plooy te Amsterdam Bedankt. Voor Raamsdonk (toez ds. K C van Gorcom te Groote Lindt c a Benoemd tot hulpprediker te Dalfsen, cand. J. B. Weencr. hulp prediker te Kampen. Te Katwijk aan Zee, ds. J. Luuring a.s. eme ritus-predikant te Oudwoude die deze benoeming aannam. Tot voorganger te Zuidlaren (Herv. Kapel), cand. Moerman te Loos- drecht. GEREF. KERKEN. Viertal Te Naaldwijk (vacature dr. Koolé) ds. J. F. Colenbrander te Twyzel, ds. S. D. Lankhuijzen te Zoutkamp, ds. G. Leene te Stadskanaal en ds. H van Rhijn te Roden Beroepen. Te Putten, ds. J. J. van Wageningen te Enter Tweetal. Te Harmeien, cand. J. F. HeiJ, hulppred te Veendam en cand. J. P. Hoerchner, hulppred. te Voorthuizen. Te Amsterdam-Z., ds Jac. Jonker te Schlebróek-Hil- legersberg en ds E. G. van Téylin- gen te iJmulden-Oost. CHR. GEREF. KERK. Beroepen. Te Rotterdam-C., ds. M. Holtrop te Hilversum. GEREF. GEMEENTEN. Tweetal. Te Terneuzen ds. A. v. Stuyvenberg te Yerseke en ds. A. Visser te Aagtekerke. Te Werken dam, ds. A. de Blois te Gouda en ds. J. Fraanje te Barneveld. HEDEN. Haarlstr. 48a: Spr. P. D. Bardel- meyer te iy2 uur nam. Schouwburg: Dansavond Anika. IV2 uur nam. 1 Voorschoten (Leidscheweg 66): Spr. ds. v. Dijk van Den Haag. 7.15 uur nam. Dinsdag Morschweg 59: Stadsevangelisatie te 7 y2 uur nam. Schouwburg: Rhelnlsches Lan. destheater: „Der Vetter aus Dingsda". 7 u. n.m. De avond-, nacht- en Zondags dienst der apotheken te Leiden wordt van Zaterdag 18 December 20 uur tot Vrijdag 24 December 8 uur waargenomen door de Apo theek Kok, Rapenburg 9, Telef. 24807; de Apotheek „Tot Hulp der Menschheid". Hooigracht 48. Telef. 21060. Te Oegstgeest door de Oegst- geestsche Apotheek. Raadhuispark 8, Telef. 26274. Kunstkringc ert Carel van Boomkamp behoort sinds jaren tot de eminente Nederlandsche cellis ten. Zijn spel wordt beslissend be. paald door drie domineerende fac toren: een sensitieve muzikaliteit, ecu voortreffelijk vakmanschap, stammend uit Hekklng's school en een preciese verzorging van het kleinste détail, waarbij de lntellec- tueele beschouwing het meestal wint van he' natuurlijk-spontane en bewogene. Zijn techniek munt uit dooi groote trefzekerheid t°t ln de hoogste en diepste regionen, met immer fraaien klank tot ge volg. Bij de beheerschte stokvoe- ring is het merkwaardig te con- stateeren dat ondanks een stijve pols toch uiterste soepelheid en luchtigheid bereikt wordt. Zijn ge. cultiveerd musiceeren vindt in dat van Gerard Hengeveld een harmo nisch evenwicht, schoon de laat ste, waarschijnlijk in verband met overmaat aan bescheidenheid zich in het algemeen iets te sterk op den achtergrond houdt. Hoofdzaak is echter dat beiden welhaast steeds gelijk gestemd zijn, hetgeen de sfeer van dit samengaan tot ee buitengewoon aantrekneujke maakt De cellist speelde Boccherini's sonate in c., waarin hij muzikaal en technisch reeds direct het beste van zichzelf kon geven, Beetho ven's werk uit jonge jaren, de 12 variaties over het thema „Seht er kommt mit Preis gekrönt" uit HandeLs Judac Maccabeus, waarit de cello dikwijls optreedt als het begeleidende instrument, méér dan andersom én Schubert's melodl- euse Arpeggionesonate. Als klein goed" na de pauze: ,,Drei ètücke im Volkston" van Schumann gelukkig verschijnt de groot j ro manticus méér en méér op de programma's Dvorak's „Rondo" en Fauré met „Sicilienne" en „Elégie" in al zijn innige weemoed. Ten slotte Saint Saëns Allegro ap-1 passlonato, waarin de techniek ze gevierde. Beeldende reproductie's, die het gehoor geestelijk zoowel als auditief wisten op te heffen. Saint Saëns ,Le Cygne" kwp als rijke toegift. Th. J. Hannema Kinderfeest W.A. Zaterdag middag heeft in de Stadsgehoor zaal wederom een kinderfeest plaats gehad, georganiseerd door de plaatselijke afdeeling dei W.A. Een groote schare kinderen was aanwezig, toen de comman dant der W.A., Langenkamp, een kort woord sprak ter inleiding. Daarna werden de kinderen ont. haald op een aardige poppen kastvoorstelling van mr. Jopie, die „Tante Beth's verjaardag" aan de kinderen vertelde De kinder schaar leefde van begin tot einde met de vertooning mede. Daarna werd zij nog vergast op een aan tal goocheltoeren en snelteeke- nen. Natuurlijk bleven ook trac- taties niet achterwege, zoodat het genot volkomen was. Afscheid dr. J. Riemens Dr. J. Riemens zal, in verband met zijn a.s. emeritaat, a.s. Zondag middag te half 3, in de Hoogland sche Kerk zijn ambt als dienst doend predikant der Ned. Herv. Gemeente te dezer stede neerleg gen. Het kiescollege der Ned. Herv. Gemeente zal 2 Januari bijeen komen tot formuleering van een drietal in de vacature-dr. Riemens. Een tiende predikantsplaats der Ned. Herv. Gemeente Mede met het oog op den arbeid onder de buiten-kerkelijken heeft de kerke- raad der Ned. Herv. Gemeente te dezer stede besloten, om het aan tal predikantsplaatsen, dat mo menteel negen bedraagt, met één uit te breiden. Er zal een aanvrage bij het daartoe bevoegde bestuur worden ingediend. Het ligt in de bedoeling, dat een eventueel te beroepen predikant naast den ar beid onder de buiten-kerkelijken, ook een kleine wijk krijgt toege wezen. Doopsgez. Broederschap Ds. A. J. Snaayer van Irnsum heeft het beroep naar de Doopsgezinde Gemeente alhier aangenomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 2