atste berichten ,DE LAATSTE EER" e verbodsbepaling te Oegstgeest. UIT DE OMSTREKEN RECHTZAKEN. PLAATSELIJKE DISTRIBUTIEDIENST OFFICIEELE MEDEDEELINGEN begrafeniskosten voor leden en niet- Jen f. 95, f. 125, f. 145, f. 165, f. 185 en hooger. ONZE STRIJD VOOR HET nederlandsche volk PRIJS 10 CENT DER VETTER AUS DINGSDA W.C. PRONK Dsd Haag) Houtmarkt 6 Tel. 1147 65 „...en dat mag je niet afdoen!" BINNENLAND. ar de burgemeester der ge- ite Oegstgeest, de heer O. L. kkens ons mededeelt, geldt verbod, om van hedenavond 7 uur en op Zon- en Feest om 6 uur te Oegstgeest in pen lucht te verblijven, ook niet-inwoners dier te. ge- iuwe regeling voor de cen- keukens. Het curatorium je centrale keukens heeft be- n om wijziging te brengen in wrwaarden, waaraan voldaan worden, om deel te kunnen in aan de centrale keuken- ng. Tevens komt met ingang 1 Jan. a.s. de deelname a per portie te vervallen, zoo- Heen de prijs van f0.10 per e gehandhaafd blijft. in aanmerking voor deel- ng aan de centrale keuken- ng te komen moet het inko- van den aanvrager beneden bepaalden norm liggen. Deze is niet in alle plaatsen ge- doch is afhankelijk gesteld de grootte, alsmede het z.g. - of plattelandskarakter der ente. Bovendien is de ge- e norm afhankelijk van de ïiteit van de centrale keu- ,er plaatse. De Nederlandsche sdienst is aangewezen om te len of een aanvrager voor leming in aanmerking komt. venvermelde norm is niet van issing op: de gezinsleden van die vrou- die werkzaam zijn in de in- ■ie e.d. en hierdoor niet in at zijn warme maaltijden te ■Béiden; J|. alleenwonende personen, Ipeens niet in staat zelf warme 1® tij den te bereiden. De wijzigingen zijn nog niet van issing op de centrale keukens sterdam, waarvoor te zijner nadere mededeelingen zullen :n. ir nieuwe deelnemers aan de ale keukenvoeding wordt letjjegedeeld, dat per week inge- tvèrd moet worden aan distribu- lèffinnen: 1/5 boter- resp. mar- arinebon en 1 a-aardappelbon er;,persoon. Ten aanzien van de ering van den 1/5 boter- margarinebon wordt toe gemaakt, dat hiervoor afge- kunnen worden 10 1/50 bo- ntsoenbonnetjes (hotelbon- Indien men eên halven - resp. margarinebon afgeeft ngt men ck-wisselbonnen welke alleen voor de cen- keuken gebruikt kunnen en. De deelnemer kan ver- :n om het tegoed in 1/50 bo- mnetjes terug te ontvangen, en geschiedt, indien deze adig zijn- De dames W. v. Tulpen te Alphen en J. Verhaar te Ha- zerswoude slaagden op het te Den Haag gehouden examen der H.C.V. voor het examen coupeuse en mej. M. de Rooij te Oegst geest voor het diploma lingerie. BUITENLAND Laval te Vicliy Het hoofd der Fransche regeering is uit Parijs te Vichy gearriveerd. Tijdens zijn verblijf te Parijs, heeft minister president Laval den prefect van de Seine, den politieprefect, den president van den' gemeenteraad van Parijs ontvangen en met ver schillende ministers geconfereerd. Het hoofd der regeering heeft ver scheidene problemen van econo- mischen aard met de bezettings overheden besproken. Ook had hij een onderhoud met Abetz, den Duitschen ambassadeur. (Belgapress). KATWIJK AAN DEN KJJN Vergadering Bloembollenteelt De afd. Katwijk der \lg. Ver. v. Bloemb.cultuur vergaderde. De 2e voorzitter, de heer T. Noort, leidde de drukbezochte b -enkomst Het bestuurslid de heer C. Koel'ewijn werd herkozen. Tot afgevaardig den naar de Alg. Verg te Haarlem werden gekozen de heeren C. J. Boskamp en C. J. v neeuwein. Plaatsvervangers: P. v. Tol en C. Koelewijn. Tot lid van het Hoofd bestuur in dekplaats van den heer S. Verdegaal werd candidaat ge steld de heer Krouwel te Sassen- heim. In de vacature Veldhuizen van Zanten werd de heer Lefeber te Lisse candidaat gesteld. i, f. id sc he nd am. Vergadering IJsclub „Nut en Ver maak" De IJsclub ,.Nut en Vermaak" vergaderde. Goedgekeurd werd het jaarverslag van den pennlngmeèster, den heer C. van Veen. Het kassaldo bedroeg f. 70.30 Tot voorzitter en secretaris werden resp gekozen de heeren A. L. Jan- son en A. Boer. De contributie voor het as. jaar werd verhoogd van f. 1.op f. 1.50. Ten slotte werd overgegaan tot bet houden van een wedstrijd in prijsjassen, waaraan 68 leden deelnamen Gedurende November is ten postkantore op de Rijkspostspaar bank ingelegd f. 26.566.25 (v. m. f. 32.651.36) en terugbetaald f. 6 652.85 (v. m. f. 11.106.81). oegstgeest. Vergadering Bloembollencultuur De afd. Oegstgeest en Omstre ken der Alg. Ver. voor Bloembol lencultuur vergaderde in „Zomer- zorg". De voorzitter, de heer A. O. Hendriksen opende, waarna de penningmeester de heer A. Boe- kee, verslag uitbracht De inkom sten bedroegen f. 189.99, de uitga ven f. 34.68. batig saldo f. 155.31. Als afgevaardigden naar de a.s. alg vergadering werden gekozen de heeren J. Boekooy en L. v. d. Sijs. Voor het hoofdbestuur' werden candidaat gesteld in de vacature S. Verdegaal de heer P. L. Krouwel te Sassenheim, in de vacatui'e M. Veldhuizen van Zanten de heer C J. van Til te Hillegom. Ter gelegenheid van het aftre den van den heer A. C. Hendrik sen als voorzitter der afdeeling voerden eenige leden het woord. Daaruit bleek, dat de heer Hen driksen in de afgeloopen 7 jaren in deze functie het bewijs heeft geleverd een hechte eenheid iu de afdeeling te kunnen bewaren en versterken. Voor de wijze waarop hij zijn taak heeft vervuld, werd hem hulde gebracht. In deze vaca ture werd benoemd de heer Jac. Uittenbogaard. De heer Hendriksen heeft zijn mede-bestuursleden har telijk dank betuigd voor de aan gename samenwerking Hij richtte zich in het bijzonder tot den se cretaris den heer G. J. Hoogervorst, voor diens grooten steun. Onbevoegd morfine voorhanden Het Bossche hof heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen een 33- jarigen arts uit Eindhoven. die door de rechtbank -te Den Bosch veroordeeld was tot zes maanden gevangenisstraf wegens het onbe voegd voorhanden hebben van morfine en het schrijven .van val- sche recepten ten einde zich mor fine preparaten te verschaffen. De advocaat-generaal, mr. van Velzen had destijds een jaar ge vangenisstraf geëischt. Op 29 No vember diende deze zaak opnieuw voor het Bossche hof. waarbij bleek dat de arts zichzelf van zijn mor- finezucht had weten te genezen. De psychiater, dr. Janssens, als getuige gehoord, was van oordeel, dat de verdachte in den tijd. toen hij de gewraakte feiten beging, als sterk verminderd toerekeningsvat baar moest worden beschouwd. De advocaat-generaal bleek thans van oordeel, dat een minder zware straf kon worden opgelegd, daar de gevolgen van deze zaak voor den arts die zijn praktijk had moe ten neerleggen, reeds buitengewoon zwaar zijn- geweest. Hij requireerde een gevangenisstraf van een jaar, met toepassing van de gratieclau sule. Het hof heeft den arts thans veroordeeld tot een maand gevan genisstraf met de gratieclausule. UITREIKING BONKAARTEN lste PERIODE 1944, voor hen die niet in het bezit zijn van textielkaart V 115 en/of bon „Toeslag 52". Zij, die niet in het bezit zijn van Textielkaart V 115 en/of bon „Toeslag 52" moeten hun bon kaarten voor voedingsmiddelen lste periode 1944 volgens onder staand schema afhalen aan het Distributiekantoor, ingang Lan- gebrug, kamer 4, loket 18. Op 17 December 1943 zij wier geslachtsnaam begint met A t/m C; op 18 December 1943 zij wier geslachtsnaam begint met D t/m H; Op 20 December 1943 zij wier geslachtsnaam begint met I t/m L; Op 21 December 1943 zy wier geslachtsnaam begint met M t/m. P; Op 22 December 1943 zij wier geslachtsnaam begint biet Q t/m. S; v Op 23 December 1943 zij. wier geslachtsnaam begint met T t/m. W; Op 24 December 1943 zy wier geslachtsnaam begint met Y t/m Z. 3562 ZAKLANTAARNBATTERIJEN De directeur van het Bureau voor de Metalenverwerkende In dustrie machtigt hierbij fabrikant ten van en handelaren in Natts- rijen om in de negende periode van 16 Dec. 1943 tot en met 1 Januari 1944. batterijen af te leve ren op grond van de door zijn bu reau afgegeven repeteerende koop vergunningen HG en HG 3. De genen, aan wie batterijen zijn toe gewezen, gelieven zich ter verkrij ging hiervan thans wederom tot hun leverancier te wenden. Afleve ringen van batterijen, gedaan op grond van koopvergunningen, voorzien van het stempel „Speciale Toewijzing" mogen niet worden herhaald. 5561 TOEWIJZINGEN VOOR GROENTE Handelaren in groente en fruit dienen de van 13 tot en met 18 Dec 1943 van hun klanten ont vangen bonnen „Groente le pe riode 1944" op Maandag 20 of Dinsdag 21 Dec. in te leveren bij de plaatselijke distributiediensten ter verkrijging van toewijzingen. Zij moeten deze toewijzingen van 22 t/m 24 Dec. as. bij het plaatse lijk verdeelkantoor inleveren ten einde een toewijzing te verkrijgen, waarmede zij zich van 26 Dec. t/m 22 Jan. a.s kunnen bevoor raden. 5541 ■DRIJFRIEMEN. Volgens de bestaande voorschrif ten is het aan een ieder verboden drijfriemen of andere tot het aan drijven van machines bestemde riemen en banden, loopende, trans port- en elevatorbanden, valha- merriemen en ronde of gevlochten snaren, ongeacht de samenstelling, al dan niet afgepast, te gebruiken of in voorraad of voorhanden te hebben zonder daartoe van den directeur van het Rijksbureau voor Huiden en Leder verkregen schrif telijke vergunning. Van dit verbod is met ingang van 14 Dec. 1943 dispensatie verleend aan gebrui kers van deze goederen voorzoover deze niet worden gébruikt in een bedrijf of een gedeelte van een be drijf, waarin de bedrijfsuitoefening is gestaakt. Het is dezen gebruikers dus van dien datum af geoorloofd boven bedoelde goederen, voorzoover deze niet tot hun stilgelegde bedrijf of gedeelte daarvan behooren, te ge bruiken en in voorr- i of voor handen te hebben zonder vergun ning. Aan bovengenoemde dispen satie zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1 De gebruikers moe ten een nauwkeurige administra tie van den bij hen aanwezigen re- servevoorraad in deze goederen houden: 2. zij zijn verplicht deze administratie, op een daartoe door of namens den directeur van ge noemd Rijksbureau gedaan verzoek, ter inzage te geven of er'een af schrift van te verstrekken. Gebruikers van drijfriemen e. d., wier bedrijf geheel of gedeeltelijk is stilgelegd, zijn wèl verplicht bij het Rijksbureau voor Huiden en Leder een vergunning tot het in voorraad of voorhanden hebben van bovenbedoelde goederen aan te vragen, voorzoover deze goederen tot hun Stilstaand bedrijf of ge deelte daarvan behooren. Deze aanvrage dient te geschieden op een bij het Rijksbureau voor Hui den 'hi-ij: ■kl: :- doe: Amsterdam-C., verkrijgbaar formu lier, binnen veertien dagen na he den, ingeval het bedrijf reeds ge heel of gedeeltelijk is stilgelegd, voorzoover niet reeds een vergun ning tot het in voorraad of voor handen hebben der betreffende goederen van genoemd Bureau werd ontvangen, of binnen veer tien dagen na de geheele of ge deeltelijke sluitin? van het be drijf, ingeval deze niet heeft plaats ad. Tegen het in voorraad of ■rhanden hebben van bovenbe- oelde goederen in strijd met bo venstaande bepalingen zal streng worden opgetreden. 5542 AANSTELLING BIJ DE NEDER LANDSCHE POLITIE. De waarnemend directeur-gene raal van politie maakt bekend, dat er wederom gelegenheid bestaat tot aanstelling bij de Nederlandsche politie. Gegadigden moeten den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, nog geen 33 jaar oud „ijn en een li chaamslengte bezitten van tenmin ste 1.72 M., blootsvoets gemeten. Gehuwde' personen, die den leef tijd van 24 jaar niet heboen be reikt, komen niet S3 aanmerking.* Sollicitanten dienen zich ter verkrijging van de voorgeschreven sollicitatie-formulieren te wenden tot het hoofdbureau van po'.it'e in de gemeenten Amsterdam, Rotter dam, 's-Gravenhage, Utrecht, Gro ningen, Haarlem, Eindhoven en Arnhem en tot het gemeentehuis in de overige plaatsen r.n inwo ning. Aldaar kunnen tevens nadere inlichtingen worden verkregen, omtrent den duur der opleiding, de overige toelatlngseischen. de wijze van solliciteeren, enz. Sollicitaties dienen vóór 29 De cember 1943 te worden ingezonden. Sollicitaties van personen, die niet op de voorgeschreven wijze hebben gesolliciteerd, worden ter zijde gelegd. Zij, die na 16 April 1943 een vol ledige sollicitatie met daarbij be- hoorende vragenlijst hebben Inge zonden en nog niet ter keuring zijn opgeroepen, behoeven niet op hieuw te solliciteeren. DE PRIJS VOOR SPIJSOLIE. Aan den verbruiker mogen voor de spijsolie, die als extra kerstran- soen beschikbaar is gesteld en waarvoor de met „Alg 700", „Re serve M 73" en „Reserve M 69" gemerkte bonnen van de voedings- middelenkaart reeds zijn ingele verd, ten hoogste de volgende prij zen worden berekend 1/1 flesch van 720 gram (4 rant soenen) f. 1.10, statiegeld f. 0.20. 3/4 flesch van 540 gram (3 rant soenen) f. 0.90, statiegeld f. 0.15. 1/2 flesch van 360 gram (2 rant soenen) f. 0.65, statiegeld f. 0.10, Los uitgewogen per rantsoen van 180 gram f 0.25. Wanneer de winkelier geen loss© olie meer voorradig heeft en voor het afwegen van een rantsoen een gecapsuleerde flesch moet aan breken mag hij per rantsoen f 0.27% berekenen. 5543 Wnd. hoofdred.: K. Been, Leiden Redactiestaf: K. Been (binnen land en sport); J- Brouwer (bui tenland en stadsnieuws): Th. J. Hannema (omgeving - en muziek). Politiek medewerker; W. H. Streng. Wassenaar. Verantwoordelijk voor én Leder, Keizersgracht 277, de advertenties: A Poortman. NEDERL. HERV. BEGRAFENIS ASSOCIATIE Ondernemer P. J. v. d. LINDEN, leemskerkstraat 69 Telefoon 25228 Woordelijke tekst van de rede yan den Leider, uitgesproken op 11 Dec. 1943, ter herdenking van het 12-jarig bestaan der N.S. B. Vanaf 17 Qe?. verkrijgbaar op de stations, bij dyi boekhandel, colporteurs en Krihghuizen der N.S.Ei. list bruin hondje ..Cowos", tegen be terug te bezorgen lommerstraat 190. Te koop aangeboden een klein Studieorgel. Prijs f. 150. J. van Eijk Kz., C 180, Ter Aar. 5560 R'HEINISCHBS LANDESTHEATEIR - ARNHEM Intendant: Robert Sawallich. Schouwburg, Leiden - Dinsdag 21 Dec., 19.00 uur Operette in 3 Acten van Eduard Künneke. In scène gezet door: ROBERT SAWALLICH. Kapelmeester: Herbert Doge - Dansen: Walter Kujawski - Décors: Harald Quedienfeldt Prijzen: f.1.f. 1.75, f. 2.50, f. 3.50 bel. inbegrepen. Leden N. D. K. f.1—, f. 1.75, f.2.50. Wehrmacht- angehörige in Uniform zahlen halbe Preise. Plaatsbespreking van Vrijdag 10 uur af bij Van Zwicht's Boakhandel, Breestraat 126, tel. 20228 en op den speeldag van 101 uur aan den Schouwburg WARE GROOTTE VRAAGT /MONSTERS Kindermeisje gevraagd voor de verzorging van 3 kindertjes en het ver richten van huiish. bezig heden. Br. met uitv. inl. Bur. v. d. Blad No 5535. N. Samsom N.V., Uitgever Alphen a.d. Rijn, vraagt voor direct een gerouti neerde Typiste. Vereisch- ten: Mulo-dipl. en typen Leeftijd niet beneden 18 j. Brieven met voll, inl. worden gaarne ingewacht Oude Gramofoonplaten. Wij geven voor elke plaat van 30 c.m., hoe oud ook f. 0.50 p. st. en voor een pi. V. 25 c.m. f. 0.40 p. st. L. van Geelen, Haarlem merstraat 55, t.o. Rex Theater, Telef. 20593. Denk erom, dat U Uw kinderen een legiti matiekaartje laat dragen, zoodat men U weet te vinden, als hun iets gebeurt. Ook V dient rekening te houden met de moge lijkheid van bominslag, groote rampen of rechtstreeksche oorlogshandelingen. Ga nog vandaag naar de gemeente-secre tarie, afd. bevolking, om legitimatiekaartjes voor al Uw kinderen. Prijs 10 ctTper stuk. Voor hen, die dit bedrag niet kunnen betalen, bestaat gelegenheid tot kostelooze verstrekking. PUBLICATIE v.h. NEDERLANDSCHE R00DE KRUIS Meisjes gevraagd voor cartonnagewerk, loonend werk, reiskosten worden vergoed, vanuit elke plaats. Esveha, Rijswijk- scheweg 512, Den Haag. VERLOREN reserve-wiel met band van auto. Lei denHazerswoude. Goe de belooning voor vinder. A. C. Dijkman, Voor schoten, Telefoon 12®.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 3