Geldig zijn de F volgende bonnen: BINNENLAND Dé nieuwe bonnen. KERK EN SCHOOL AGENDA GEMENGD NIEUWS STADSNIEUWS RECHTZAKEN. 12 XOX EN MET 25 DECEMBER. Elk der vol- geeft recht op het gende bqnnen koopen van 51/52A Brood 51/52B Brood 51/52 Beschuit 718/719 Alg. 720 Algemeen 721 Algemeen 51A Kinderv. 51B Kinderv. 51A Boter 51B Boter 52A en B Boter 722 Algemeen 51/52 Melk 51/52 Tapteni. 51/52 Aardap 51 Toeslag 723 Algemeen 724 Algemeen 725 Algemeen 726 Algemeen 51 l'ersn. 52 Versn. 51/52 Tabak 51/52A Vleesch 51/52B Vleesch T 4 rants. Br. of gebak 1 rants. Br. of gebak 1 rants. Brood, ge bak of beschuit 1 rants. Brood, ge bak of bloem 125 gr. Havermout 125 gram Gort 250 gram Gort 250 gr. rijst of gort Vè rants. Boter Vz rants. Margarine y2 rants. Margarine 100 gram Volvette of 40+ Kaas 1 3/4 liter Melk 1 3/4 liter Taptem. 2 kg. Aardappelen 2 kg. Aardappelen 500 gram Suiker 250 gram Jam 250 gr. Kofflesurr. 1 rants, verv.midd. 100 gr. Chocolade 100 gr. Suikerwerken 1 rants, sigaren, tabak of sigaretten 1 rants. Vleesch 1/4 rants. Vleesch Bijzondere rantsoenen: 4-77 Res.: rants. Boter Met uitzondering van de bonnen voor vleesch en aardappelen mag op deze bonnen reeds op 11 Dec. worden gekocht. Alle bonnen zijn veertien dagen geldig uitgezonderd: 50B. 52A en B Boter t/m 22 Januari Eerstvolgende bonaanwijzing op 26 December voor alle artikelen uitgezonderd kofflesurrogaat op 23 Januari; vervangingsmiddelen en chocolade op 9 Januari. VOORTS ZIJN GELDIG: Brandstoffen: 16 t/m 19 BV: 1 eenh. (t/m 31 Dec.); 20 t/m 22 BV: i eenh. (t/m 29 Febr.). 11 t/m 14 KF: 1 eenh. (t/m 30 April. Honden- 'en kattenbrood: bon 21 (t/m 31 December) Scheerzeep: Textiélkaart bon Eén (t/m 31 December) Zeep: 716 Alg en AB Eenheidszeep eenheidszeep; 717 Alg en AB Waschpoeder; AB Toiletzeep: toi letzeep (t/m 31 Dec.) Bonverlies door slordigheid is strafbaar! Niet alleen bonnen, maar ook geld hebben onze hulsmoeders uoodig om eten te kunnen koopen. Offert voor haar aan VJJinterhulp! Giro 5533 De besprekingen te Cairo De Turksche minister van buitenland- sche zaken, Menemendzjpgloe, heeft Woensdagavond teWtnkara de vertegenwoordigers der Turk sche en geallieerde pers ontvan gen en tegenover hen een verkla ring afgelegd over de besprekingen te Cairo. De conferentie van Cairo, zoo zeide hij en legde den nadruk op ieder woord, is een van de belang rijkste gebeurtenissen der huidige faze van den oorlog. Wij komen buitengewoon tevreden over onze besprekingen terug. Wij hebben daar over alle aspecten van de politiek en van den oorlog gesprow ken en deze de revue laten past seeren. Gij weet ongetwijfeld, dat de uitnoodiging aan de Turksche regeering tot deze conferentie uit gegaan is van Engeland, de Ver. Staten en de Sovjetunie. De Sov- jetregeering had door Wysjinsky vertegenwoordigd zullen worden, doch deze kon niet op tijd arri- veeren en is eerst Woensdag ochtend te Cairo aangekomen. Ik kan u intusschen verzekeren, dat de Sovjetunie, ook zonder Wysjin sky, aanwezig was. Wij hebben alle aspecten en pro blemen met een vaak meedoogen- looze openhartigheid, doch met begrip onderzocht. Wij hebben veel vernomen, dat wij niet wisten. Onze gastheeren op hun beurt hebben van vele dingen, die htm onbekend waren, kennis genomen. Wij zijn nader tot hen, zij nader tot ons gekomen, opdat wij elkan der beter begrijpen wat onze be langen en onze mogelijkheden aangaat. Daar al onze besprekin gen het stempel van dezen geest droegen konden wij Cairo in een atmosfeer van volkomen hartelijk heid verlaten. Ik kan u zeggen, dat wij bij onze besprekingen, aldus Mene- mendzjogloe, de richtlijnen van De terreuraanvallen op de Rijkshoofdstad. Bij de laafste pogingen van den vijand het oorlogsmoraal en de weerstandskracht van het Duitsche volk te breken, ondernamen de Britsch-Amerikaansche terreurvliegers in de nachten van 18, 22, 23. 24 erv 26 November doelbewust aanvallen op de Berlijnsche woonhuizen Hierbij werden ook gebouwen der diplomatieke vertegenwoordigingen beschadigd. De beschadigingen aan het gebouw van het Zweedsche gezantschap - tfy PK Mielke/O/H/P m VOLVETTE KAAS, HAVERMOUT EN GORT. Voor de komende periode van veertien dagen zijn de bonnen 51 en 52 aangewezen voor het koopen van de gebruikelijke rantsoenen brood, beschuit, melk, taptemelk, vleesch, aardappelen en tabak naar keuze, terwijl op bon 51 van de toeslagkaart 2 kg aardappelen kan worden betrokken. Van de botterbonnen geeft 51a recht op het koopen van een half rantsoen boter en 51b op een half rantsoen margarine. De kinderen tot 21 jaar krijgen bovendien op elk der bonnen 52a en 52b een half rantsoen margarine. Deze laatste bonnen blijven evenals bon 50b, waarop, zooals bekend, een half rantsoen bak- en braadvet of margarine verkrijgbaar is, geldig tot 22 Januari. Daarnaast is voor kinderen tot 4 jaar op bon 4-77 een half rant soen boter beschikbaar gesteld. Voorts is van de kindervoedsel- kaart bon 51a aangewezen voor het koopen van 250 gram gort en bon 51b voor 250 gram rijst of gort en van de versnaperingen- kaart bon 51 voor 100 gram chocolade en bon 52 voor 100 gram suikerwerken. Tenslotte zijn van de algemeene kaart geldig verklaard de bonnen: 718 en 719 voor bloem. 720 voor 125 gram havermout, 721 voor 125 gram gort, 722 voor 100 gram vol vette of 40 plus kaas, 723 voor suiker, 724 voor jam, 725 voor kof- fiesurrogaat en 726 voor vervan gingsmiddelen. Voor chocolade en vervangings middelen wordt op 9 Januari een nieuwe bon aangewezen en voor kofflesurrogaat op 23 Januari. Ter toelichting het volgende: Voor de periode van 12 Decem ber tot en met 25 December is voor het koopen van 100 gram volvette, 40 plus, Limburgsche of Hervesche kaas bon „algemeen 722" geldig verklaard. Op de rant soenbonnen dienen gedurende deze periode eveneens de vette soorten te worden afgeleverd. Voorts Is op elk der bonnen „boter 52a en 52b" voor personen van 021 jaar een aanvullend rantsoen van 125 gram max-garine verkrygbaar. De bonnen „boter 52a en 52b" zijn, evenals bon „boter 50b", waarop zooals reeds is gepubli ceerd 100 gram bak- èn braad vet of 125 gram margarine ver krijgbaar is, geldig tot en met 22 Januari. Voor kinderen van 04 jaar is een bijzonder rantsoen van 125 gram boter op bon „reserve 4-77" beschikbaar gesteld. De bonnen „reserve 4-77" zijn tot en met 25 December geldig. onze volkspartij hebben vastge houden en dat onze buitenland- sche politiek onveranderd blijft. Na deze verklaring beantwoordde de minister talrijke vragen der persvertegenwoordigers. (Interinf Het A.N.P. voegt hieraan nog toe, dat Menemendzjogloe een vraag of Tui-kije misschien aan den oorlog zou gaan deelnemen, ongegrond noemde. Belgapress meldt, dat de Turksche minister president Ismet Inoeneu te Ankara is teruggekeerd. Aangezien bon „toeslag 52" van de toeslagkaart voor aardappelen ter verkrijging van een nieuwe kaart moest worden ingeleverd, is bon „toeslag 51" voor het koopen van de dubbele hoeveelheid, d.b dus 2 kg. aardappelen geldig ver klaard. Geldigheidsduur petroleumbon- nen verlengd De geldigheids duur der met „44 verlichting" en „45 verlichting" gemerkte bon nen der bonkaart „s 121" is tot en met 25 December verlengd. Deze bonnen geven, zooals be kend, elk recht op het koopen van één liter petroleum. Dr. Wimmer bezocht instellin gen NocL Arbeidsfront De cen trale persdienst van het Neder- landsche Arbeidsfront meldt. De General-Kommissar für Ver- waltung und Justiz, dr. Wimmer, bezocht dezer dagen eenige in stellingen va« het Nederlandsche Arbeidsfront, waarbij hij bijzon dere belangstelling aan den dag legde voor het vormingsoord „Di-akenburg". Mr. A. Croockewit overleden In den ouderdom van 86 jaar is te Arnhem overleden mr. dr. A. Croockewit, oud-rechter ip de rechtbank te Almelo. PREDIKBEURTEN. VOOR ZONDAG 13 DECEMBER Benthuizen Ned. Herv. Kerk: Vm. 9/2 en nm. 2 u., ds. Bieshaar Geref. Gem.: Vm. 9V2 en nm. 2 u., leesdienst. Boskoop Ned Herv. Kerk: Vm. 914 en nm. 3 u.,'ds. Jacobs Geref. Kerk: Vm. 9% en nm. 3 u., ds. de Moor Chr. Geref. Kerk: Vm. 10 en nm. 3'A u„ ds. Kleisen Rem. Kerk voor Vrijz. Herv.: Vm. 10 u., ds. MeJ. C. P. Thomsen Geref. Gem.: Vm 10 en nm. 3 u., leesdienst. Hoogmade Ned. Herv. Kerk: Vm. 10 u, ds. Baas. Katwijk aan Zee Nieuwe Kerk: Vm. 9y2 u„ ds. P. Pras (Dankstond Vlsscherij en Land bouw); vm. 11.15 u„ zendeling de Neef, van Oegstgeest; nm. 3 u„ ds, C. A. van Harten Kapel Herv. Gem.: Vm 9y2 u., ds. R. P. A. Rutgers (Dankstond Visscherij en Landbouw): nm. 5 u., ds. B. van Ginkel (Jeugddienst) Ger. Kerk: Vm. 10 en nm. 3 u., ds. A. W. F. Nijenhuis Kapel Herv. Gem.: Maandag 13 Dec., nm. 7y2 u. ds. J van Amstel van Hierden. Leiderdorp Ned. Herv. Kerk: Vm. 10 u.. ds. de Bel van War mond; nm. 3 u. -ds. Koch Geref. Kerk: Vm. 10 u (Voorb. H.A.) en nm. 3 u., cand. Koopmans Ver. van Vrijz. Herv.; Vm. 10\'2 u.. ds. Roeders. Nieuwveen Ned. Herv. Kerk: Vm. 10 u.. ds. Kater Geref. Kerk; Vm. 10 en nm. 3 u., ds. Kok, em. pred. te Voorburg Evangelisatie: Vm 9% en nm. 2V2 u de heer A. v. Scherpenzeel. Nieuw-Vennep Ned. Herv Kerk; Vm. 9l/2 u. ds. Jörg; nm. 3 u., de heer Hartog Geref. Kerk Vm, 9'/2 eh hm. 3 u., ds. Smilde Chr. Geref. Kerk: Vm. 9'/2 en nm. 3 u., leesdienst. Noorden Ned. Herv. Kerk: Vm»9'/2 u., ds. Zwijnenburg; nm. 2 u., geen opgave Geref Kerk: Vm. 9/2 en nm. 2 u„ cand. A. J. de Bakker van R'dam. Noord wijkerliout Ned. Herv. Kerk; Vm. 10 u.. ds Jongeboer v. Valkenburg Oegstgeest Groene Kerk: Vm. 10.15 u., ds. B. van Ginkel van Katwijk aan Zee f Jeugddienst) Pauluskerk: Vm. 10 u. ds. T. J. Jansen Schoonhoven; nin 3 u. HEDEN. Stadszaal: italiaansch Opeis] concert te 7)4 uur nam. Stille Rifn 13: Gerrf Bond: Spt| de heer van Teyllngen te 7'/2 uxi nam. Koudekerk (Hoi.el van mond): Spr. ds. v. d. Flier vai Enschedé te 7>/2 uur nam. Zaterdag. Stadszaal: Accordeonver. „D.V.V.1 7 y2 uur nam. Stadszaal: Tooneelgezelsch. „IJs brand" te 6 1/2 uur nam. I Volkshuis: Spr H. C. Verkruyl sen over „De Madonna in de beell dende kunst". 4 uur nam. De avond-, nacht- en Zondags) dienst der apotheken te Leide| wordt van Zaterdag 20 uur Zaterdag 8 uur waargenomen dooi de Apotheek van Driesum Man 11 Tel. 20406 en de Zuider Apol theèk Lammenschansweg 4, Telel foon *23553. Te Oegstgeest door dl Oegstgeestsche Apotheek Raad| huispark 8, Tel. 26274. |he1 Jat |Uf' 100' Kan fan er; sie El.: Tweeduizend paar schoenen ge stolen in den nacht van Woensdag op Donderdag zijn in brekers, na een raam aan de achterzijde te hebben uitgesne den, een schoenenzaak in de Kin kerstraat te Amsterdam binnen gedrongen. zy hebben er niet minder dan ongeveer 2000 paar schoenen buitgemaakt, alsmede een schryfmachine en een stof zuiger. Tragisch sterfgeval In den nacht van Woensdag op Donder dag is de 52-jarigè mevrouw C. Mulder-De Jong, wonende aan den Parkweg te Groningen, toen z« naar. beneden ging om haar zieke dochtertje, dat aldaar sliep, te verzorgen, van de trap gevallen en overleden. Haar echtgenoot vond gisteimorgen haar leven loos lichaam aan den voet van de trap. Tweede Toonkunstconcert - Gt| hoort oud-concertmeester Loxi Zimmerrnann en verwondert 'allereerst over de enorme vitali-l teit van dezen „witten bardj wiens opmei kelyke energie dool de jaren heen ongebroken blijft! Hij is vóór ailes de geroutineerde! musicus, die de knepen van heil vak terdege kent en daarby mu-l zikaliteit aan inzicht paart. All leest hij allés zorgvuldig van heil blad en kan uit dien hoofde nietf altijd boven de materie staan toch trekt zijn spel de aandacht! want het wordt vlot geproduceerd! zonder dat de toon één momeiit| aan gaafheid inboet. Zulke sonates, als gisteravond in| den Schouwburg voorgespeeld: dfO eerste in a mineur van Schuf mann, warm-harmonisch mei een vloeiend bijpassende pianoT party, dan die in G majeur, opl 78 van Brahms, geniaal in del vinding zoo'n inzet van het» Allegro byv. is een vondst opr zichzelf! en grondig in de| u. «oureu doorwerking, ten slotte de Fan ds. J. Th. van Veenen en ds. A. 1 ta-sie op. 159 van Schubert, waar-1 J. Flink Ver. van Vrijz. Herv-, (W. de Zwijgerkerk)Vm. 10y2 u., ds. J. G. J. van Iterson. NED. HERV. KERK Benoemd tot hulppred te Nieuw Dordrecht P. de Roos godsdienst onderwijzer te Amersfoort Aan genomen. Naar Blijr (toez.), ds. E. F Westra te Metslawier. GEREF. KERKEN Drietal. Te Steenwijk (2e pred.- plaats) ds. G. van Andel te Ooster Nijkerk', ds. G. J. de Leeuw te Zwarteveld en ds. L. Selles te Waardhuizen Beroepen. Te Giessendam-Neder Hardjnxveld, ds W. de Graaff te Gapinge. Te Noordeloos. cand. H. J. Schilder, hulppred. te Bergschenhoek. Te Wetsinge-Sauwerd cand. J. F. Co lenbrander te Twijzel Bedankt. Voor Delft. Eindhoven en Veenen- daal, ds. G. Toornvliet te Wolfheze NED. PROT. BOND Beroepen. Te Soest jorganger der Ver. van Vrijz. Herv.). cand. A. Kalis, hulppred. te Wleringer- waard en Abhekerk-Lambertschaag VRIJE EVANG. GEMEENTEN Beroepen. Te Veendam, ds. H. C. Leep te Gouda. De Economische rechter straft Enkele malen had H. Vietor te Leiden boter gekocht en verkocht, waarop een aardig winstje was ge maakt. De handel vond in een café plaats. Een maafad gevangenisstraf en f. 600 boete subs. 3 maanden hechtenis vorderde de Officier te gen verdachte. De rechter veroor deelde tot f. 300 boete ,subs. 2 maanden hechtenis. De boter was gekocht door H. W. v. d. Bosch te Leiden, die daarvoor volgens eisch van den Officier tot f600 boete subs. 3 maanden hechtenis veroor deeld zou moeten worden, de rech ter legde f200 boete subs. 1 maand hechtenis op. Haagsche Rechtbank. Voor een perceel aan den Rijns- burgerweg nam de 23-jarige J. F. N. uit Leiden, thans gedetineerd, een dames- en een heerenfiets weg. Daarna volgde een fiets uit een rij wielstalling bii de Langebrug. Maar deze diefstal werd gelijk ontdekt, en in het Noordeinde werd N. ge grepen. Verdachte, die reeds eerder is veroordeeld, bekende. De officier meende dat verdachte tot de regel matige rijwieldieven behoort, en vorderde daarom tegen hem tien maanden gevangenisstraf met af trek van preventief. Daarna stond terecht C. de J. uit Zoeterwoude, die van N. twee fietsen had ge kocht, hoewel hij zou hebben ge weten dat die waren gestolen. Dit werd echter door verdachte ont- kend, want hit zou eerst hebben In sommige boerderijen In den Gel- gevraagd of het een eerlijke zaak derschen Achterhoek treft men nog was. Echter werd dit door N. ont- een open haardvuur aan dat SAen ^^0" houtbossen wordt gestookt cier vorcjerde terzake heling zes CNF/Harlgerlnk/Pax m maanden gevangenisstraf. bij de'liedereneomponist in tal rijke variaties telkens heerlijk om den hoek komt kijken; zij zijn een Zimmerrnann, in de wereld der 19de eeuwsche meesters vol komen thuis, nauw verwant. Hij geeft er een stuwende, steeds frissche en psychisch zuiver aan gevoelde vertolking van. Geen diepzinnige hersenSpanningen zijn noodig, om van een bekoorlijk programma als dit te genieten. Marinus Flipse is een pianist, wien het moderne genre beter ligt. Toch groeide hij in den loop van den avond, na luidruchtig do- mineerend spel in Schumann, meer en meer naar den ouderen comparant toe, zoodat er in de samenwerking ten slotte veel te waardeeren viel. Het in groot en getale opgekomen publiek bleek beider optreden, gehoord den bij val, op prys te stellen. Th. J. Hannema. Buurtver. „Eensgezindheid" Gisteravond gaf de buurtvereem- gng „Eensgezindheid" ter gele genheid van haar 20-jarig be staan een feestavond in denfoyei van de Stadsgehoorzaal. De voor zitter, de heer F. Simons, sprak een openingswoord, waarby hy in het bijzonder welkom heette den heer C. A. Drost, hoofd der By- zondere School aan de Ooster straat en den heer P. Herfkens, hoofd der Bijzondere School aan de Munnikenstraat. Als opening van het feestpro gramma bracht de humorist-con- ferencier L. de Bruin een aantal liedjes ten gehoore, die met een d ankbaar applaus werden beloond. Ook de mandolineclub „Kunst en Genoegen" vond een aandachtig^ gehoor bij haar optreden onder leiding van den heer Hazes. Ver volgens kwam de gymnastiekver- eeniging D.O.S., onder leiding van mevrouw Holtz voor het voetlicht met eenige geslaagde oefeningen. Nadat nogmaals de conferencier de lachspieren in beweging had weten te brengen en D.O.S., dit maal de af deeling heeren, ten tooneel was verschenen, sloot de voorzitter dqzen avond met een dankwoord aan alle rr.èdewer- kenden. HANDELSREGISTER K. V. K. Wijzigingen: N.V. Eerste Leid- sche Maatschappy van Grondbe zit in liquidate, Jan van Hout kade 26, Leiden. Verhuren of ver- koopen van huizen. In de verga dering van aandeelhouders der Naamlooze Vennootschap gehou den op 2 October 1941 is tot ont binding der vennootschap beslo ten en tot liquidatie overeenkom-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 2