ZIMMERMANN - FLIPSE KNOPEN HOOGSTRATEN voor: HOOGSTRATEN's HANDELSSCHOOL DIT „WAT KOOP IK ER VOOR!" 2e ITALIAANS» 0PERAC0NCER1 „KLEINTJES" N.V. VAN CLEEF KINDERFEEST IN STADSGEHOORZAAL I, METTROP KLAASSENS Buitengewone dienst voor jongeren HANS EIS GRIETJE Grafkransen en Graf werken „Bloemenlust" Gevestigd te Leiden Typen en Steno Middenstandsopleiding Boekhouden Moderne Talen Legitimatiekaartj'e voor Uw kinderenl Plantsoen 1 Telef. 25754 Leiden Gevraagd Aangeboden Personeel gevr. Personeel aang. Huizen gevraagd Diversen I»»»»»»» Den 18 December ho- pen onize geliefdie Quiders PUTTER BLAiNKENSTUN en SUZANNA I BLANKENSTTJN PELT 1 den dag te herdenken diat zij vóór 25 jaar 1 in den Echt werden •vertoonden. Dat zij nog lang1 gespaard mogen Mijtven is die wensch van hun dankbare Kinderen ANNIE, LEO, BEP, JOOP, SUZE EN NICO. Leidien, 8 Dec. 1943. Heeonskeitetraat 58.1 i i Zoo de Heere wil en aij leven, hopen onze geliefde Ouders en Grootouders JOH. PLUG en KR. PLUG— AiMMERAiAlL, op 21 Dec. den dag te 1 J (herdenken dat zij vóór 50 jaar in den Echt werden verbonden, i Dat zij nog lang. ge- i ispaard mogen blijven i is de wensch van al 1 die Kinderen, Klein- kinderen en Achter- Kleinkinderen. 8 December 1943 i Noordwijk aan Zee, I Jul. v. Stoübergstr. 46. De Heer en Mevrouw fWBERDE RAAF geven met blijdschap (kennis van de geboorte Van hun Dochter TITIA JANTINA. Leiden, 7 December 1943 Lorentzkade 55. (Tijdelijk: Elisabeth Zie kenhuis, Hooigracht. Op den feestdag van ■Maria Onbevl. Ontv. werden wij verblijd met de geboorte van onze Dochter en Zusje ELSJE die bij het Heilig Doopsel de naam ELISABETH zal ontvangen. F. DE HAAS. G. H. DE HAAS- MULDER. MAiRIJKE. WTEM. 8 December 1943. Eiijn- en Schiekade 96B. A. A. KUGEL en B. H. SWART geven hiermede kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Woensdag 22 December a.s. om 2 uur te Leiden, Stadhuis. Rotterdam, Claes de Vrieselaan 2 Leiden, Hooge Rijndijk 147. December 1943. Gelegenheid tot geluk- wenschen van Vh4Vi u. Hooge Rijndijk 147. Toekomstig adres: Meerburgerstr. 4. Leiden. Heden, overleed tot ónze dieipe droefheid, mijn innig geliefde Vrouw en der Kinderen zorgdragende Moeder D. v. DUIJVENVOORDE- DURIEUX in den ouderdom van 66 jaar en 6 maanden. Uit aller naam: A. VAIN DUIJVENVOORDE Sr. en Kleinkinderen. Voorschoten, 8 December 1943. Wijngaardenlaan 123 Bezoeken Bestevaer- weg 27, Katwijk a. Zee. De teraardebestelling zal plaats hebben Za terdag lil Dec. nam. half 3 te Katwijk a. Z. Van onze zijde werd plotseling weggenomen onze innig geliefde jongste lieveling en Broertje ARIE RASTIAAN MEIJVOGEL, in den leeftijd van ruim 6 jaren. W. MEIJVOGEL. P. MEIJVOGEL— v. d. HOLST. KEES. Katwijk a. d. Rijn, 6 December 194^ Commandeurslaan 69. De begrafenis zal plaats hebben a.s. Za terdag II Dec. te 2 u. op de Allgameene Be graafplaats te Katwijk aan Zee. HET ADRES VOOR IS: Stationsweg 22 - Leiden Tel. 26606 - Giro 208368 Na een smartelijk lij den overleed ons lief eenig Kind ItENIE, ia den leeftijd van 4Va maand. De diepbedroefde Ouders, W. P. M. SEGAAR. M. C. J. SEGAAR— HAASBEEK. Leiden, 7 Dec. 1943. Frans v. Mierisstr. 12. De begrafenis is be paald op a.s. Zaterdag te 11 uur op de be graafplaats Rhijnbof. Hedten overleed tot onze diepe droefheid nog onverwachts, onze geliefde Vader, Be- huiwdvader, Zwager en Oom ARDE DE KONING Lzn. in dien ouderdom van 92 jaren. Uit aller naam: G. DE KONING Azn. Leiderdorp, 7 Dec. '43. Hoofdstraat 33. De begrafenis zal D.V. plaats hebben Zater dag 11 December n.m. 3 uur te Leiderdorp. 6 Lammenschansweg, Telefoon 25205 O. leeraar H.B.S. en Gymnasium. Opleiding Fransch M.OA. en L.O. Oude Gramofoonplaten. Wij geven voor elke plaat van 30 can., hoe oud ook f.0.50 p. st. en voor een pl. v. 25 cjm. f. 0.40 p. st. L. van Geelen, Haarlem merstraat 55, t.o. Rex Theater. Telef. 20593. Orgel liefst Mannborg Hoffberg te koop ge vraagd. Brieven H. van Buul, Burg. die Raedtsin- gel 23b., Dordrecht. Mevr. Begeer, Leidsche- weg 221, Voorschoten, vraagt voor direct net Dagmeisje, voor heele of halve dagen. 5252 Breestr. 114B, Tel. 20882 Juweelen verkoopen? Dan naar Tijssen, Den Haag, Herman Coster- straat 263, Telef. 33.75.67. Kantoor 34 en 78 uur KNOPEN KNIOPEN KNOPEN KNOPEN KNOPEN Wij brengen in die verkoop een grote partij fantasie w.o. restanten, fantasie knoopjes, mantelkno- pen enz. voor Profiteert hiervan. Haarlemmerstraat 172 - 174 - 179 DEZE MAAND AANVANG NIEUWE CURSUSSEN Van alle vakken boeken in bruikleen. De waarheid is niet altijd vriendelijk, maar zij moet worden gezegd. Ellendige toestan. den ontstaan wanneer bij rampen noch de politie, noch de dokters, noch behulpzame om. standers Uw kinderen kunnen thuis brengen. Vergeet toch niet, een legitimatiekaartje voor ieder kind bij de afdeeling bevolking van de gemeente-secretarie aan te vragen. Prijs 10 ct. per stuk. Voor hen, die dit bedrag niet kunnen betalen, bestaat gelegenheid tot kostelooze verstrekking. PUBLICATIE v.h. NEDERLANDSCHE R00DE KRUIS Zondag 12 December a.s., 's avonds om 7.30 uur spreken: Mr Dr W. F. DE GAAY FORTMAN en Ds. B. TIMMER over de vraag: in de Zuiderkerk aan de Lammenschansweg. Samenzang met medewerking van het koor van Mevrouw Harder Komt allen. Morgenavond 7.30 u., Leidsche Schouwburg viool piano Schumann, Brahms, Schubert. Kaarten f. 1.25. Ooncertdirectie JOHAN KONING Stadsgehoorzaal - Vrijdag 10 December, 7.30 uur Na een succesvolle tournee door het geheele land Gré Brouiwensteijn, sopr., Corry Couvreur, sopr. Riek van Veen, alt, Rob. Schlegel, tenor, Frans v. d. Ven, bar., Henik Weimar, bas Aan dien vleugel: Johan Ligtelijn. GEHEEL NIEUW PROGRAMMA. Krt.: f. 156 en f. 1.(rechten imb.) dag. bij de fa. Bender. Hoogew. 96, tel. 20097 en a.d. avondcassa A.S. ZONDAGMIDDAG 2.30 UUR Kindertooneel bij uitnemendheid Onder leiding van A. VAN GILS EN DE BOOZE HEKS. Oordeel der pers: Nog zelden hebben wij zulk goed kindertooneel gezien. Een voorstelling, welke aan hooge eischen voldoet. Keurig tot in de puntjes! - Een genot voor groot en klein!! Prijzen f. Q.46f. 1.25. Plaatsbespreking van Vrijdag af dagelijks 122 uur. Babyuitzet of gedeel te daarvan moet in goeden staat zijn. H. J. Brandt, Wasstraat 2. 1-pers. ledikant, di- vanbed of opklapbed m. bed en. beslist goede waakhond. D C. Wage- maker, Hoogè Morschw. 51a, Oegstgeest, Telef. 23968. 2-pers. ledikant, liefst met spiraal. Nïc. van Egmond, Bar. van Wassenaarstraat 8, Rflnsburg. Vloerkleed. In goeden staat. Br. met prijsopg. C. Kagenaar, Hooge- waard b 134E, Koude kerk a. d. Rijn. Kinderwagen, niet modern f.30.s. v. d. Btar. Sandtlaan 3, Rijns burg: O. Pijnlijke voeten?Wordt lid van de E.N.A.V. Con tributie 10 ct. p. week. Inl. en inschrijving: L. Mare 41 of Instituut De Sitterlaan 49, Oude Vest 159 (Meermanshof) „Héél de wereld staat op z'n kopWil hou den ons hoofd koel en repareeren uw naaima chine". Fa. Meerpoel, Breestr. 171, Leiden. Skunks (naturel) mantelkraag en man chetten f. 75.J. E. HotzeJansen., Oudé Rijn 146. 2 heerenbadcostuums gr. m. f. 15.en f 12.50, geelwollen damesbad- costuum f. 15.Miere- met, Levendaal 21. Steenen blokkendoos f. 5; wollen babydoek f. 12.50; gymnastlek- hemdje (lange mou wen) 10 12 J. f. 3.50; z. g. a. n. schommel m. ringen f.25.H. Mast, Steenschuur 13, 2 maal bellen. Malionieli. schrijfbnr. f50.kinderboeken p. stuk f. 1.veerenbed f. 60.luidspr. f. 12.50. Harting, Rijnsb.weg 128. Nette jonge werkster voor twee halve dagen p. week. wegens huwelijk der tegenwoordige. Vreewijkstra at 29. Werkster, 1 dag p. w. De Lus 24, Wassenaar. Nette werkster. Cobetstraat 1. Nette dienstbode. Mevr. Louwrier, Heeren singel 27A, 's av. na 6 u. Voor zoo spoedig mo gelijk nette werkster, bij voorkeur Vrijdagmiddag of Zaterdagmorgen. Me vrouw Wiersma. Rapen burg 64. B. z. a. cost.naaister voor thuiswerk, zoowel binnen als buiten de stad. Br. Bur. v. d. Blad onder No.- 4597k. Bekwaam tuinderskn., ongeh. Tevens aanbod tot spitten van kleine tuinen. P. v. d. Mey, Agnietenstr. 9, Leiden. Te liuur gevr.: kleine naven met of zonder schuitenh. aan Leede, Warmond, heele jaar '44. liefst met een of twee kamers in villa aan Lee de. Br. Bur. v. d. Blad onder No 4585k. Te huur gevr. in Lel den of Oegstgeest bo ven. of benedenetage of heele woning. Br. A. van Duyvenbode, p.a. Ka- naalweg 11D, Leiden. Verloren, gaande Lom bokstraat naar Station, langs de Singels een ge streepte dames regenjas, ongev. 'sav. half 9, 3 Dec. Tegen belooning te rug te bezorgen: Ter- weeweg 27, Oegstgeest, Telef. 26192. Verloren een gebrei de grijze heerenhand schoen. Tegen beloo ning terug te bezorgen: v. d. Brandelerkade 12. Verloren Maandag middag poppentaschje, (lichtblauw), inh. zak doek gemerkt Beatrice, juist van Sint gekregen Kindje ontroostbaar. Och breng het terug a.u.b. Van 't Hoffstr. 45 Verloren 6 Dec. J.I., een zwarte vulpen gaan de van de Sande Bak- huyzenlaan 5 naar Pie terskerkstraat. Tegen belooning terug te be zorgen: v. d. Sande Bakhuyzenlaan 5 Leiden Geref. Bond afd. Lei den. Vrijdag 10 Dec. hoopt voor ons voor te gaan de heer D. v. Teij- lingen. Onderwerp: Uit de duisternis tot het Licht. Gebouw Stille Rijn 13. Aanvang half 8 Donderdag 9 Dec. hoopt ds. E. v. Dijk uit Den Haag te spreken in 't gebouw „Prediker", Janvossensteeg om 7.15. Voorts eiken Donder dagavond. Verloren Dinsdag 1.30 een verstellap japonstof (blauw) gaande v. Ju- lianastr. via Maresingel, Huigstr., L.gr., Volm.gr. J.v.steeg, Clarast. naar Volkshuis. Voor de vin der van geen waarde. T. bel. terug bezorgen: Juliana v. Stolbergst. 26 Aangeb. ter ruiling, kort veulen jasje met treksluiting en kortlee- ren jasje voor lange bontjas. kleine maat, zoo noodig met bijbeta ling. Smit. Koningstr. 21 Wie wil ruilen 1 pr. bruine meisjesmolières, mt. 34 voor mt. 35, mo gen ook hooge schoenen of kaplaarzen zijn. Sloos, Lammenschans weg 40. "Verloren Maandag 1.1. gaande van Thorbecke- straat n. H. Rijnd. Zoe- terwoude bruin lederen damestas met inh. Ver liezer zeer gedupeerd. Voor terugbezorging of aanwijzingen die tot te rugbezorging leiden goe de beloning. Thorbecke- straat 38. Koudekerk a/d. Rijn. Samenkomst D.V. Vrij dag 10 December a.s. óp de bovenzaal van Eg- mond te 7.30 uur n.m. Spreker ds. v. d. Flier 1 van Enschede. De Hei land is geboren. OoE in U? Gevr. regenjas, event i' te ruilen voor winterjas. Gevr. schoenen mt. 42, 39, 30 event, ruilen voor 26. 39 en 40. K. T. de I Haan, Merelstr. 29, Lei den. Huwelijk. Net persoon 35 j., zoekt kennism. m. nette vrouw, leeftijd 30- 35 Jaar. Br. met foto (op eerewoord retour) Bur. v. d. BI. No. 4644k. Wie ruilt p. z. g. a, n. meisjesschoenen, mt. 33 voor 36, pr. kinder schoenen 23 voor 27 of 28, gymsch. 31 voor 35? Mieremet, Levendaal 21. Huwelijk. Jongeman, 28 Jaar, zoekt ernstige kennismaking met net meisje. Br. met foto, welke wordt geret., Bur. V. d. BI. ond. No. 4670k

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 4