.KLEINTJES" Laatste spreekuur van St. Nicolaas Zware afweergevechten bewesten Smolensk. Burg. Stand van Leiden KUNST EN LETTEREN UIT DE OMSTREKEN OFFICIEELE KENNISGEVING. Olficieele Landbouw- mededeelingen. MEDEDEELING. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN ZATERDAG VAN mm 2—5 UUR IN Gelegenheid voor de kinderen om hun J wens je bekend te maken. Aangeboden Kamers gevr. Kamers aangeb. Diversen Diens toestand is thans >ed. Toen men de vrouw I i wal had, bleek, dat zij ater binnen gekregen had. jj rd naar het ziekenhuis jracht, doch overleed kort r i aan de gevolgen. dagavond is een andere be- vrouw uit de Kerksteeg rins in den Burger geraakt dronken. BUITENLAND onferentie te Tebris In id met de besprekingen te wordt in Londensche po- kringen over#de op de staande onderwerpen het e vernomen ijn onderwerpen, zoo ver men, die weliswaar op de entie te Moskou besproken doch ten aanzien waarvan geen beslissing genomen omdat de leiders der on- delingen niet voldoende hten hadden. Tot de voor- ite onderwerpen, die be- m zijn, behooren de sovjet- ;he aanspraken op expan- het Midden- en Verre Oos- Sovjets eischten reeds in iu, zoo wordt te Londen ge- Hsinkiang, Mongolië, het :he deel van het eiland .lin en een overheerschen- invloed in Mandsjoekwo. maakten zij aanspraak op ruggeven van den voor sten spoorweg van Mands- o. Daarenboven eischen zij Iran als invloedssfeer, ten op deze wijze een uitgang de Perzische Golf te waar in. Ook over deze aangele- leden zou thans in Tebris een ing genomen worden, de Engelschen eischt Sta- e ontbinding van de Pool- emigrantenregeering te Lon en van de Amerikanen de fing van de uitgeweken di_ atieke vertegenwoordigingen Estland, Littauen en Letland, n slotte zal in Tebris worden oken over het tweede front. Is men reeds in Moskou vast- is Churchill met zijn Ine van het zoogenaamde ike onderlijf van Europa" be en uitgekomen, hetgeen door verloop van de operaties in "iddellandsche Zee werd be- n. Italiaansche veldtocht is en geweldig Gallipoli gewor- Daar Roosevelt indertijd irchill zijn gang heeft laten eischt hij thans, zijn ideeën het tweede front in de prak- toe te passen. Deze ideeën van evelt zijn ook die van gene- Marshall, die het standpunt emt, dat de kortste weg naar ijn via het Kanaal leidt. Van sche zijde vreest men echter, Marshall bij een landings- ng aan de overzijde van het aal uitsluitend Engelsche resp. ïadeesche regimenten als stoot- ;pen zal gebruiken en laten idbloeden en pas dan Ameri- ïen naar Europa zal sturen, nneer een groot bruggenhoofd kosten van Engeland en het ïeele empire verkregen zal zijn. (D.N.B.). laar uit Lissabon verluidt, rdt de conferentie te Teheran, gens andere berichten in Tebris, ndaag beëindigd. In den loop n den dag wordt een commu- lué verwacht. (A.NP.). 53 vijandelijke bommenwerpers boven Berlijn neergeschoten. Duitsch Weermachtbericht. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede: „Ten gevolge van den aanhou denden zwaren regenval namen de gevechten in het Zuiden van het Oostelijke front gisteren in hevigheid af. Slechts in het pe- netratiegebied ten Zuidwesten van Krementsjoeg en in het gebied van Tsjerkassy heerschte leven dige gevechtsactie. 26 sovjetpant serwagens werden stukgeschoten. In den centralen sector was de vijandelijke druk op onze stel lingen in het gebied van Gomel zwakker. In de hardnekkige en verbitterde afweergevechten der afgeloopen dagen hebben hier de Main-Frankische 4de pantserdi visie onder bevel van luitenant- generaal von Saucken en de Beiersche 296ste infanteriedivisie onder bevel van luitenant-gene raal Kullmer onder de moei lijkste gevechtsomstandigheden alle doorbraakpogingen der bols jewisten verijdeld. Ten Westen van Smolensk zet ten de bolsjewisten hun aanvallen bijna zonder onderbreking voort en wierpen zij nieuwe formaties in den strijd. In zware maar suc cesvolle gevechten werden de aan vallen van 31 steeds weer storm- loopende vijandelijke infanterie divisies en van sterke pantser formaties bloedig afgeslagen. Ten Zuidwesten en ten Westen van Newel maakten de eigen aan vallen in weerwil van een hard nekkig vijandelijk verzet nieuwe vorderingen. Van de rest van het Oostelijk front worden geen bij zondere gebeurtenissen gemeld. Aan het Zuid-Italiaansche front lagen onze stellingen in den Wes telijken sector den geheelen dag onder krachtig artillerievuur. In den oostelijken sector ondernam de vijand talrijke hevige aanval len, die in verbitterde gevechten werden opgevangen met afgrende ling van plaatselijke penetraties. Aan het geheele front heerschte een levendige luchtactie aan weerskanten. Bij talrijke aanvallen van Britsch-Amerikaansche vliegtui gen werden 16 vijandelijke toestel len neergeschoten. In den afgeloo pen nacht vielen sterke formaties Duitsche gevechtsvliegërs het vij andelijke ravitailleeringssteunpunt Bari in Apulië aan en veroorzaak ten door bomtreffers aanzienlijke vernielingen in het havengebied. Volgens de tot düsverre ontvangen nog onvolledige rapporten werden twee vrachtschepen tot zinken ge bracht. Twee andere schepen, ge laden met benzine of munitie, explodeerden na door bommen ge troffen te zijn. Talrijke andere vrachtschepen liepen aanzienlijke schade op. Sterke formaties Britsche bom menwerpers deden in den afge loopen nacht een nieuwen ter- reuraanval op de hoofdstad. De bliksemsnel reageerende luchtver dediging bracht den vijand aan zienlijke verliezen toe; 53 der vij andelijke bommenwerpers werden neergeschoten. In „West-Duitschland ontstond door bommen van enkele stoor - vliegtuigen geen noemenswaardige schade". le\ De rede van Smuts De diplo matieke correspondent van het DNB. dr. Siegfried Horn schrijft: De eerste acte van de tragi- comedie, die onder den titel „De geallieerden 'onder elkaar" wordt opgevoerd, is ten einde. Het echt paar Tsjang Kai Sjek verdwijnt niet alleen persoonlijk, doch ook symbolisch van het tooneel. Het is, naar Reuter meldt, weer naar Oost-Azië vertrokken. Het neemt uitsluitend de belofte mee, dat in den Stillen Oceaan een groot of- sensief zal worden begonnëii en dat Japan uit het zadel zal .wor den gelicht. Nu is het gordijn voo' de tweede en misschien voor de laatste acte opgehaald. In Tebris niet zooals men oorspronkelijk dacht, in Teheran, spreken Roo sevelt, Churchill en Stalin over Europeesche vraagstukken, ten eerste over de militaire situatie en ten tweede over de toekomst van Europa. Wij behoeven ons niet de moeite te geven van profeet te spelen, om door de vijanden van propa ganda beschuldigd te worden. Van deze taak ontslaat ons de Zuid-Afrikaansche minister-pre sident Smuts, die geroepen schijnt te zijn om in het empire een bijzondere rol te spelen, daar hij toch in zekeren zin be schouwd wordt als de woordvoer der en plaatsvervanger van Churchill. In een rede voor de Vereeniging voor het Empire heeft hij niet meer of minder gezegd dan dat het lot van Europa bezegeld is, daar, een overwinning der Gealli eerden dan altijd voorop gesteld, de „overheerschende macht in Europa de Sovjetkolos" zal zijn, die „over dit continent zal voort schrijden" Ongetwijfeld probeert Smuts den indruk te wekken, als of ook Engeland na den oorlog wat te vertellen zal hebben over Europeesche vraagstukken door naast Sovjet-Rusland ook Enge land te noemen als een mogend heid, die over het lot van Europa mede zal kunnen beslissen. Wij gelooven, dat Smuts zich vergist, daar een overwinnend sov jet Rusland zich door Cngeland in geen geval de wet zal laten voorschrijven en daar bovendien bij de z.g. eindafrekening de Sov jet-Unie en de Ver. Staten ook over het lo't van het empire zul len beslissen. Ook de verklaringen van Smuts bevestigen, dat maar één mogendheid in staat is het lot van Europa in bescherming te nemen tegen de Sovjet aspiraties: n.l. Duitscbland met zijn bondge- nooten, zooals in Oost Azië Japan den eenigen beschermenden muur vormt tegen heb- en roofzucht. Dit is het inzicht, waartoe men reeds thans naar aanleiding van de onderhandelingen der z.g. ge allieerden kan komen, die, zooals Smuts bovendien toegeeft, pas na den oorlog een synthese tusschen hun aspiraties en verscheidene andere moeten zoeken, d.w.z. wat betreft hun doelstelling volkomen op elkaar aangewezen zijn. GEBOREN. Joannes Bernardus Laurentius Jacobus Antonius z. v. L. J. van Leeuwen en J. van Kuijeren; Jaco bus Franciscus, z. v. J. J. M. Hen- sing en W. Bleiji Gerarda Hele na Maria, d. v J. A. Mensen en M. E. Bisschops; Andries, z. v. G. Groenhuizen en C. Lepelaar. ONDERTROUWD. S Hettinga jm., 25 j. en J. C. Ligtènberg, Jd.| 23 1.; H. Roelandse, jm., 22 j. en G. Wallaart, Jd., 24 j. OVERLEDEN. C. Davidzon, m.. 62 j.; G. L. M, van Es, m., 29 J.; S. van Vliet, m.,' 73 jaar Tweede Toonkunst-Concert Donderdag a.s. zullen de violist Louis Zimmermann en de pianist Marinus Flipse een sonatenavond geven in den „Leidsche Schouw burg". Het programma vermeldt werken van Schumann, Brahms en Schubert SASSENHEIM. Aan het postkantoor alhier werd gedurende November ingelegd f. 19.726.92 en terugbetaald f. 8.157.46. VISCHKOEKEN. Wegens geringen aanvoer van visch, zullen tot nader aankon diging door de Gemeentelijke Diensten voor Sociale Zaken en Maatschappelijk Hulpbetoon aan de ondersteunden geen vischkoe- ken worden verkocht. 5082 STEVENINCK, Burgemeester. HET VERKOOPEN VAN ONGE- REPELD STROOVLAS. Iedere teler is verplicht vóór 1 Januari 1944 de geheele hoeveel heid ongerepeld stroovlas, welke hij voorhanden of in voorraad heeft, dan wel bij derden opgeslagen houdt, voor zoover hij niet voor nemens is deze af te repelen, te verkoopen. DE VOEDSELCOMMISSARIS VOOR ZUID-HOLLAND. DISTRIBUTED'ENiST HILLEGOM UITREIKING BONKAARTEN lste PERIODE 1944. Het uitreiklokaal is te Hillegom niet langer gevestigd in Café Rutten, maar is verplaatst naar het gebouw van Openbare Wer ken aan de Jhr. Mockkadc. Voor bijzonderheden omtrent de uitreiking wordt verwezen naar de publicatie in de groote bladen en naar de publicatie in dit blad van vorige week. De aandacht wordt er speciaal op gevestigd dat houders van L- inlegvellen slechts dan een toe- slagkaart aardappeleri ontvangen, wanneer zij den bon „toeslag 52" van de thans geldige toeslagkaart inleveren. Mannelijke personen boven de 18 jaar ontvangen uitsluitend dan een nieuwe tabakskaart, wan neer zy den bon V (vijf) van de textielkaart inleveren. Mannelijke personen tusschen de 15 en 18 jaar, die den bon V (vijf) van hun textielkaart niet inleveren, ontvangen geen bon kaart. 5067 Dus alle mannen boven de 15 jaar dienen bon V (vijf) der ter- tielkaart bij zich te hebben. LEVERING VAN STIEREN. Het blijkt, dat bij levering van stieren aan het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch meermalen ver zuimd wordt de betreffende stie- renschets bij de marktadministra- tie In te leveren. Afschrijving op den rundvee-leveringsplicht kan alleen geschieden, indien het bij- behoorende Identiteitsbewijs tege lijk bij levering op de overname- markt aan -de marktadmlnlstratlo wordt overhandigd. 5066 ADF 1SWIJZ.GIN- Aansluitend aan de bekendma king van 29 en 30 Nov. 1943, wordt medeg.-deeld dat m i. v. Vrijdag 3 Dec. 1943 de kanforen van: het Bedrijfschap voor Veevoeder en de afdeellngen: bonnen- en voorraad administratie, en bloemverwerken- de industrie van het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruch ten, gevestigd zullen zijn: Kalver markt 20 te 's-Gravenhage. Het correspondentieadres van deze af- deelingen Is m. 1. v. dien datum: Plein 4 te 's-Gravenhage. De tele foonnummers zijn: voor het Be drijfschap voor Veevoeder: 116534;| 116618; en 116714. Voor de afdee- ling bonnen- en voorraadadmini stratie: 116584 en 116.'- 2. Voor de afdeeling bloemverwerkende In dustrie: 116706. Daar dit voorlooplg de eenlge lij nen zijn waarover kan worden be schikt, worden alle belanghebben den dringend verzocht, zoo weinig mogelijk van deze aansluitingen gebruik te maken. De kantoren zijn voor persoon lijk bezoek van Vrijdag 3 December 1943 t/m Woensdag 8 December '43 gesloten Daarna ls bezoek slechts ln zeer noodzakelijke gevallen mogelijk en wel: van 10 uur tot 16 uur (In gang Kalvermarkt 20). GRIENDHOUT TER BESCHIKKING HOUDEN Ieder, die grlendhout oogst, ls verplicht de door hem gehakte hoeveelheden grlendhout ter be schikking van het Bedrijfschap voor Griend én Riet te houden. Van deze verplichting wordt ont heffing verleend ten aanzien van de hoeveelheden grlendhout welke door de oogsters tegen inontvangst- neming van de vereischte aankoop vergunningen worden verkocht ol tot welker bewerking of verwer king door of vanwege het Bedrijf schap vergunning ls verleend. ADMINISTRATIEKOSTEN VAN DE DISTRIBUTIE VAN PAPIER. Indien een vakgroep werkzaam heden verricht met betrekking tot uitvoeringsmaatregelen van de dis tributie van papier en daarvoor administratiekosten ln rekening brengt, is het niet geoorloofd deze kosten automatisch ln den prijs van de goederen door te berekenen. Bij indiening van verzoeken tot prljsverhooging worden zij echter wel erkend als kostenfactor in den, zin van de richtlijnen voor de Prijsvaststelling No. I. 5055 Wnd. hoofdred.: K. Been, Lelden Redactiestaf: K. Been ♦binnen land en sport); J. Brouwer (bui tenland en stadsnieuws); Th. J. Hannema (omgeving en muziek). Politiek medewerker: W. H. Streng, Wassenaar. Verantwoordelijk voor de advertenties: A. Poortman. levr. C. van Konijnen- urg-Plemp, Oranjel. 6 egstgeest, vraagt een tienstbode, voor dag en acht, geheel zelfstandig tonnende werken en wken. Aanm. 's avonds i'ij koopen vlot en a ontant Briljanten in prijsklasse. Ook goud ii zilver. Op verzoek ko len wij ook aan huls. f. Ohr. Mindenman, kan- )or: Barentszstraat 64, •en Haag, tel. 394670. Gevraagd prima Naai machine, in ruil voor wit emaiHe Küppersbusch ko- lenfornuis. Krul, Bali- sfcraat 33, Oegstgeest. Passerdoos. Wie kan me helpen aan een moderne doos? Br. met opg. prijs en merk, J. Zoetmulder, J. de Witfcsfar. 35. Leiden. Te koop gevraagd door particulier Schilderijen (olieverf) uit de vorige eeuiw (tijdvak v. Schelf hout, Vertin, I^ickert, Koekkoek, Spohler e.d.) ook van ombekende schil ders. Br. met omschr., grootte en prijs aan W. J. Hoogeveen, Kerkstr. 71 Wassenaar. 5040 Piano of Vleugel te koop gevraagd, in sol. staat. De Jong, Da Costastr. 69. Telefoon 23055. Banketbakkerij, gevraagd een winkeljuffrouw, een hulpwinkeljuffrouw voor Zaterdag; 2de Banket bakkersbedienden, Ban- kethakkersleerlingen. Huize Van Wely, Noord- wijk aan Zee. Verloren, Zaterdagavond 27 Nov. op het le perron station Leiden, een glacé rechterhandschoen. Te gen beloond ng terug te bezorgen A. Hogewoning Vaütoenburgerweg 13, Rijnsburg. I Rooktafel met koper lad f.30 moderne lamp out met linnen kap 25, schrijftafel eiken 40. Grote hondenmand 8.50. Boot, Heeren- racht 84. I Appelboomen op 1.20 i. stam f. 7.50, aard- elenloopers f.5 p. 100. ;erheesters op aan vraag. Hobbelpaard f.25 B. Keuls Boezemplein 15 Boskoop. Pootaardappelen. Ge keurd A Eerstelingen maat 28-35 en 35-55 en Nederlanders 28-35 en 35-45. A. van Egmond Wz., Sandtlaan 19, te Rijnsburg. Schrijftafel f. 20; le dikant r. 10; gootsteen f. 10; grote toverlan taarn f. 20; kinderspeel goed f. 1, f. 2, f. 5. f. 10; overhemden f. 5, f. 7.50; linnen boorden, dassen 50 ct. R. T. de Jongh, Rijnsb.weg 189. Mahonie damesbu reautjes f.20, f.65; Bur. mlnistre, zwart gebeitst, f60; bur. stoelen f. 16, f. 17.50; open boekenkast f70; eiken tafel f. 45; eiken bloemenbak f. 16; eiken dressoir f. 125. Ter Wee, Hooigracht 86A. Spoed. 2 kamers m. keuken of gebr. v. keu ken en eenlge bergruim te voor 2 personen. Br. Bur. v. d. BI. No. 6423 k Inwoning aang. aan gezin van 23 pers., die hun huis moeten verla ten. 3 ongemeub. ka mers aanwezig. Buiten ruststraat 5. Lelden. Wie wil rallen: keu rige vooroorl. wollen Ja pon, middenkleur blauw z. g. a. n., m. 46-48 voor dito donkere Japom ook blauw, m. 46-48? Mej. W. Slingerland, No. 162a Zevenhoven (Z.-H.) Fietsenkettlng verlo ren omg. Oostdwarsgr. Terug te bezorgen: H. Stouten Jr.. Hoolgr. 68. Verloren, door arbei dersvrouw waarschijn lijk te Leiden een zwar te damestasch, inhoud pl.m. f. 10, persoonsbe wijs enz. Verzoeke tegen beiooning terugbezor ging of inlichting bil J- Oudshoorn, Veereinde te Katwijk a/d. RHn. Verloren zUveren bro che. Zeeuwsche knoop, herinnering, half 4, op 1 Dec., gaande van Oegst- geest. Oude dorp stads tram tot Station, Sta tionsweg, Ritnsb. Singel, Aloëlaan. Maredtjk. Te gen belooning terug of bericht Dorpstr. 2. Oegstgeest. Huwelijk. Nette Juffr. op leeftijd uit boeren6t. G.G., wenscht kennis making m. netten man, Br. Bur. v. d. BI. onct. No. 4372k. Wie ruilt een zoo goed als nieuwe donkergrijs» winterjas oude kwali teit voor Jopgen 14 Jaar, voor winterjas leeftijd 18 jaar. Moét ln goeden staat zijn. Smltïenaar, Munnlkenstraat 36. Verloren, door werk man, portemonnale met inhoud. Tegen beloo ning te bezorgen: Wed, Padberg, K. Galgewa ter 12 a. -J

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 3