Vulpen-Servit D00RNR00SJ AFBRAAKVEILING Begrafenis-Associatie GEBRs. VAN DER LUIT Mevr. v. Leeuwen- de Paauw TELEGRAM BONT VEILING VENDUHUIS DER NOTARISSE Diverse Meubilaii Goederen RONDOM EEN HALF MILLIOEÜ Adverteert in dit Bla Met dank aan God geven wij kennis van de geboorte van onze Doch ter en Zusje ROS ANNEKE. P. F. M. HENDRIKS. C. HENDRIKS GODSCHALK. PIET EN FREDDY Leiden, 30 Nov. 1943. Van 't Hioffstraat 35. A Met groote blijd- schap geven wij kennis van de ge boorte van een- Zoon en Broertje JOHANNES. H. VERMOND. L. W. M. VERMOND- VULBRIEF. HENNY. Oegstgeest, 29 Nov. 1943. Duivenvoordestraat 35. Tijdelijk adres: Academisch Ziekenhuis Heden werden wij verblijd met de o5 geboorte van on- zen Zoon en Broertje JACOBUS. C. D. DEN OS. J. J. DEN OS— LATERVEER. ISAAC. Kortenaerstraat 90. 29 November 1943. Verloofd JEANNE DUFFELS en JAN STOKKEL. JuMana v. Stollbergsür. 27. Lusthoflaan 50. Leiden, 3 December 1943. In plaats van kaarten. GABRIEL ZERKZEE en ANTJE ARNOLDUS hebfoen de eer u kennis te geven van hun voorge nomen huwelijk waarvan die voltreikkinig zal plaats vinden Woensdag 16 Dec. 1943. Kerkelijke inzege ning des nm. 3 uur in de Hoogiandsche Kerk door den WelEerw. Heer Ds. Ottevanger. Leiden, 29 Nov. 1943. WüJlemstroat 33. Os- en Paardenlaan 7. Toekomstig adres: Os- en Paardenlaan 7. Heden overleed onze lieve Moeder, Behuwd- Groot- en Overgroot moeder, Mejuffrouw MAAIKE KANTEBEEN geb. VERSEIJL oud 85 jaar. Gorkum: K. J. KANTEBEEN. E. KANTEBEEN STEVENS. Leiden: M. KANTEBEEN. A. J. KANTEBEEN. G. KANTEBEEN MAZTJREL. R. KANTEBEEN. P. KANTEBEEN— GHLAPEK. Leiden, 28 Nov. 1943. Hoogl. Kerkgracht 49. De begrafenis zal plaats hebben Donder dag 2 December 13.30 u. op de begraafplaats Rhijnhof. Eenige en algemeene kennisgeving. Aügem. kennisgeving. Heden ontsliep in vol len vrede, na een lang^ durig lijden, tot onze diepe droefheid, onze lieve Vader, Behuwd-, Groot- en Overgroot vader, Broeder, Be- huwdbroeder en Oom JOHANNES BROUWER Sr. Weduwnaar van JOHANNA BOOM, in den ouderdom van 78 jaar. Uit aller naam: JOH. BROUWER Jr. Leiden, 28 Nov. 1943. Wald. Pyrmontstr. 12. Corr. adres: L. de Colignystraat 7. De teraardebestelling zal plaats vinden a.s. Donderdag 2 Dec. 1943 te 12 u. op de begraaf plaats „Rhijnhof". Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze geliefde zorgzame Moeder, Behuwd- en Grootmoeder MARIA v. d. HOUT Weduwe van JACOBUS AZIER in den ouderdom van 74 jaar. Uit aller naam: S. I. BINK. A. BINK—AZIER. Leiden, 28 Nov. 1943. Prinsenstraat 57a. Begrafenis as. Don derdag te 11.30 uur op de begraafplaats Rhijnhof. Nog treurende over het verlies van onzen lieven Vader, Behuwd- en Grootvader, nam de Heere heden plotseling van ons weg, onze lieve zorgzame Moeder, Be huwd-, Groot- en Over grootmoeder, Mejuffr. CATHARINA RHIJNSBURGER, geb. ROOSA Weduwe van JAC. RHIJNSBURGER, in den ouderdom van 76 jaar. Uit aller naam: M.J. RHIJNSBURGER. Sasseniheim, 29 Nov. '43 Hoofdstraat 295. De teraardebestelling zal plaats hebben Don derdag 2 Dec. as.,n.m. 3 uur te Sassenheim. Heden nam de Heere geheel onverwacht, in volle vrede, tot zich onzen zeer geliefden Vader, Behuwd-, en Grootvader JOHANNES GIJSBERTUS DE WITT Weduwnaar van E. G. MEERE, oud 72 jaar. F. N. DE WTTT N. DE WITT— BREEDIJK C. J. DE WITT M. DE WITT— KOOPMANS J. G. KLOOS— DE WITT P. KLOOS Noordwij k a/Zee, 29 November 1943. Hoofdstraat 50. De begrafenis zal plaats vinden Donderdag 2 December 1943 op de Algem. Begraafplaats te Noordwijk. Vertrek van het sterfhuis 2.30 n.m. Openbaring 14:13. Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onzen zeer geaohten en beminden voorzitter J. G. DE WTTT Zijn zorgzame leiding zal steeds bij ons in hooge eere blijven. Namens het bestuur der Hervormde Schoolvereeniging, J. HAZENOOT, Secretaris. D. SCHRIER, Penningmeester. Namens het personeel: T. D. BARDELMEYER, H. d. S. Noordwijk aan Zee, 30 November 1943 t Heden overleed tot onze diepe droefheid, in Huize Duinzicht, voor zien van de' HU. Sa cramenten der Ster venden, onze geliefde Zuster, Behuwdzuster en Tante, Mejuffrouw GEERTRUIDA BROUWER, in den ouderdom van 67 jaar. Namens de Familie, M. BROUWER. Oegstgeest, 29 Nov. '43. Duinzichtstr. 2B. Eenige en algemeene kennisgeving. Voor Uwe deelneming ons betoond bij het overlijden van onze ge liefde Vrouw en Moeder Mejuffrouw AAGJE SLINGERLAND geb. HENDRIKSE betuigen wij U onzen hartelijken dank. Zevenhoven, Nov. 1943. Bij den stortvloed van geliukwenschen ter gele genheid van mijn tach tigsten verjaardag, ware het mij onder de huidige tijdsomstandigheden vol strekt onmogelijk, die alle ieder afzonderlijk te be antwoorden^, Men 'neme dus mijn niet minder goed bedoelde collectieve dankbetuiging voor lief, in welke ik mijn erken telijkheid voor al de mij betoonde goedgunstige gezindheid wensoh uit te spreken. C. J. WIJNAENDTS FRANCKEN. te Rijnsaterwoude op Donderdag 2 December as. vjn. 10 uur op het terrein van de gemeente. Deurwaarder, GEERTSMA. BEGRAFENISSEN le KLASSE f.135.- CREMATIES f250.- LIJKVERVOER tegen lage kilometerprijs. Haagweg 31 - Leiden - Telefoon 2357425066 Gedipl. PIANO- EN ZANGLEERARES, Rijn- en Schiekade 94. EXTRA KOORREPETITIE Maandag 6 Dec., 2Vi uur. Gevraagd zoo spoedig mogelijk Onderwijzer (es) N.H. tijdelijk, voor 3e leerjaar. Brieven met aanibev. aan het H. d. S. D. de Jong, te Rijnsburg bij Leiden. 4895 Gevr. een goede melkkoe om de melk. Goede stal en best voer aanwezig. C. J. Hulsebosch, Bloe mist, v. d. Endelaan 37, Hillegom, tel. 5759. K 2520 Oude Gramofoonplaten te koop gevraagd ad f. 2.- per kilo. Geen gruis, geen Columbia. H. G. van Luyken, Breestraat 97, Telefoon 20035. bestemd Gevraagd voor onmid-1 dellijfoe indiensttreding 2 gediplomeerde Ver- pleegsters (indien noodig i inwonend) voor de Ge- meentelijke Barak voor i besm. zieken te Lelden. De betrekking is tijde lijk; salaris f5.10 per dag en kost enz. Brieven aan den Direc teur van den G.G. G. D., Nieuwe Mare 13a, Leiden. 4917 voor ik kom morgen met mijn knecht in Uw zaak. Wij konden nog leuke surprises voor de kinde ren koopen. Zorgt U dat ik mijn paard in de buurt kan stallen. ST. NICOLAAS. Heden overleed zacht en kalm, onze beste stuurman van de Kat wijk 89, de Heer i CORNIELIS SCHAAP in den leeftijd van 65 jaren. Namens Reeder en Bemanning: G. SCHAAP. H. SCHAAP. C. v. BEELEN. A. d. MOL. H. v. d. PLAS. D. SCHAAP. H. KRIJGSMAN. Katwijk aan Zee, 29 Nov. 1943. 13e THEKKING HA1GHTON CO. WETTIGE PBEMIELEENING 1912 K KLASSE, le LIJST. .TREKKING VAN MAANDAG 29 NOV. 1943 HOOGE PBEMIEN: 1 20-000.—: 5902. I 2.000.—: 14310. £1.600.—: 116 5102. X* 1.000.—: 8812 1675 3367 18368. X 400.— lbiWö. X 200.^-: 8081 8472 13960 17097* I 100.— 93 6449 8061 13807. PBEM1ËN VAH ƒ20, 146 199 211 359 379 581 974 1508 I83z 2212 '2512 2609 3118 629 745 1462 1783 2056 2463 2591 2964 3439 3827 4076 4417 4854, 68 552 883 "SÏ 42 542 798 1476 1481 1813 1818 2Ü94» 2133 2474 2496 2596 2598 2*69 2998 3472 3527 3828 3837 4101 4170 4501 4508 4882 4919 5077 5132 6148 6329 5416 5450 5633 5647 5690 6168 6280 6299 6812 6890 6911 7226 7248 7294 7435 7438 7461 7687 7704 7710 8076 8105 8128 8365 8418 8432 8786 8855 8869 9138 9142 9151 9465 9478 9490 9849 9853 9881 3544 3839 4173 4521 4944 5154 5473 5695 6303 6925 7341 7487 7727 8132 8478 8882 9171 9493 9943 607 1063 1576 1846 2225 2513 2695 3144 3578 3874 4257 4640 4945 6155 5475 5810 6400 6989 7355 7619 7795 8183 8494 8937 9185 9506 9978 612 1073 1636 1854 2311 2 o 22 2795 31*6 629 636 1085 1160 1642 1667 1874 1905 2323 2370 2526 2542 2821 2864 3298 3352 3629 3650 3921 3966 4271 4274 4671 4726 4969. 4982 5177 5191 5515 5538 5825 5912 6530 6544 7015 7020 7358 7369 '7378 7539 7556 7557 7816 7826 7834 8200 8201 8214 8502 8571 8586 8947 8966 9003 9208 9249 9289 9517 9523 9558 3607 3903 4270 4654 4961 5164 5502 5820 6477 6990 387 683 1188 1679 1987 2380 2545 2875 3385 3701. 3975 4305 4727 5003 5202 5544 5965 6718 7636 7379 7619 7843 8299 8660 9038 9310 9627 403 490 503 693 7vil 740 1194 1232 1233 1753 1709 1777 1968 20lÖ 2Ü2Ö 2421 2435 2460 2566 2573 25rfl 2923 2929 2*60 3399 3427 3431 3720 3788 3809 3976 4015 40i8 4316 4378 4384 4748 4792 4831 5051 5064 5073 5218 5235 5289 5545 5596 5632 6033 6037 6045 6775 6776 6789 7038 7111 7219 7380 7393 7402 7638 7658 7667 7862 8G33 8075 8310 8353 8364 8715 8754 8785 9108 9114 9131 9356 9422 9438 9723 9750 9796 9523 950b viu 9849 9853 9881 9943 9978 9990 10005 10009 10026 10034 10068 10069 10018 10083 10093 10122 10139 10153 10154 10186 10211 10222 10229 10251 10284 10326 10387 10389 10435 10456 10465 10470 10503 10534 10540 10549 10581 10614 10643 10647 10654, 10673 10688 10726 10729 10732 10735 10763 10815 10817 10829 10849 10877 10914 J0920 10926, 10939 10946 10981 11038 11041 11046 11055 11056 11056 11085 H071 11086 11167 11205 11208 11249 11266 11287 11270 11283 11300 11308 H309 1137a 11®14 11417 11503 11548 11549 11564 11582 11589 11663 11681 n887 11694 11717 11738 11739 1174» 11835 11846 11864 11880 11861 11884 71935 11951 11963 12017 12034 12078 12107 12103 13109 12110 12118 12125 12193 12251' 12279 12358 12379 12336 13459 12463 12475 12490 12525 12557 12583 12594 12636 12637 12642 £2668 12869 13870 12695 12699 12773 12775 12784 12872 12891 12971 12986 1306« 13127 13158 13227 13220 13266 13269 73392 73295 13341 13353 13355 13373 13392 13396 13414 13435 13466 13495 73505 13506 13525 13591 13603 136G4 13644 13649 13650 13663 13686 13696 73729 13791 13794, 13796 13801 138» 13833 13853 13860 13875 13919 13927 73937 73979 14019 14024 14071 1408a 14084 14091 14158 14164 14215 14220 74244 14246 14255. 14292 14309 14339 14427 14452 14469 14476 14482 14437 14489 14509 14530 14554 14557 1456» 14654 14703 14706 14717 14735 14751 14797 14816 14881 14883 14925 1496® 16003 15066 15116 15131 15133 15136 15139 15141 1514S 15202 15271 1530® 16309 16331 16416 15424 16472 16477 15502 1554r 15551 15584 15535 1563» 16661 15661 15684 15685 16697 15708 15720 15727 15745 15831 15864 15872 16882 16885 15919 15926 16953 15937 16012 16034 16058 16089 16103 16113 16210 16217 16236 16238 18371 16378 16408 16499 16513 16538 16577 1680» 16644 16723 16737 16765 16799 16808 16836 16883 16903 16920 16924 16927 17026 17039 17049 17054 17067 17089 17132 17169 1725T 17261 17267 1729» 17308 17326 17335 17340 17419 17441 17474 17528 17592 17594 .17599 1761» 17621 17641 17652 17661 1767® 17768 17782-17837 17892 17894 17896 1789» 17922 17950 17963 17978 17992 18087 18151 18156 18178 1822» 18231 18246 18247 18258 18289 18295 18300 18308 18338 18348 18351» 18413 18429 185.5 18534 18541 18542 18581 18609 18610 18640 18727 18308 48833 18842 18918 18932 18956 18991 19018 19050 19051 19073 19083 19098 19099 19162 19168 19175 19198 19230 19262 19355 19364 193S8 19391 19Ï18 19481 19501 19518 19650 19552 19669 19570 19588 19595 10662 19703 19706 19729 19767 19771 19808 19819 16835 19846 19863 19900 19919 19944 20048 20084 20007 2013. 20146 20167 20178-20181 20186 20257 20262 20281 20315 20349 20350 20394 20487 20548 20592 20597 20600 20627 20640 20648 20651 20687 20702 20704 20710 20744 20765 20768 20777 20779 20S1O 20822 2Q83L 20838 20923 20963 20967 2«97i 30997 ONGECORRIGEERD voor de op 22 en 23 December te 's-Gravenhage te houden hoogst belangrijke verkooping ten overstaan van de Deurwaarders „Delf gauw en Verhagen" in de Gouden Zaal van „Die Haghe", Papestraat 32, van bontjassen, bontjekkers, pelerines, bontkragen, vossen, colliers, heeren pelsjassen, bontcapes, bont- hoeden, bontmutsjes, moftaschjes en los bontwerk kunnen nog eenige goederen worden ingebracht. Nadere inlichtingen verstrekt de heer SOMER, Zeemanlaan 12a, alwaar ook goederen kunnen worden ingebracht. Hoofdkantoor Den Haag, Prins Hendrikstraat 54, Telefoon 33.57.15. Bij de veilij van a.s. Donderdag zal om. pi bliek worden verkoch ta, waa/ribijHang- en Lej kasten, Tafels, Stoele Fauteuils, Canapé' Glas- en Aardewerl Haarden, Kachels en Te bezichtigen a Woensdag van 104 De Vendumeester T. BEEUWKE Losse verkoop en inzettt van rubberzakjes, chroo en nikkelstaalpennen. Alle reparaties binnt 14 dagen. ZEEMANLAAN 31 Telefoon 25076. Schouwburg - Leidt Zondag 5 Dec. 2.30 ST. NTCOLAASFEES1 Op veler aanvraag beslist laatste opvoe ring van het wonder mooie sprookje: De schoone slaapster in het bosch. Opgevoerd door: 't Haagsoh Jeugd- tooneel o.l.v. ROOSJE KÖHLER. Bezoek van ST. NICOLAAS EN ZWARTE PIET! Prijzen f.0.40, f.0.6C f. 0.80, f. 1.00 (bel. tob.) Plaatsbespr. bij Boek handel Van Zwicht Breestr. 126. tel. 20221 op den speeldag aai ien Schouwburg var 111 uur. Schouwburg Leide „DE HAGHBSPELERS' Zondag 5 Dec. 7.30 uw het groote tooneelsucces (De vrome Leugen) door Jao. Ballings. ROOSJE KÖHLER in haar glansrol ais „MOEDER DOKA". Ko van Sprinkhuysen Mien v. d. Lugt Melsert Rie Wieland, Nico Steenbergen, Dirt Janse, Wim Kouwen- hoven, Leo Janse. Prijzen f. 1.-, f. 1.50, f.2, (bel. tob.) Plaatsbespr. dagelijks bij boekhan del Van Zwicht, Bree straat 126, tel. 20228, 01 den speeldag van 11—1 uur a. d. Schouwburg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 4