Derde Landdag „Technisch Gilde' I SPORT De uitslagen v. d. N.V.B. VERDUISTEREN: AGENDA Mussert sprak op den „Dag der techniek". Leïdsche Schouwburg. en dat in dezen tijd zoon ruime Leus betere waar in de etalages van ~OE KOF Fl E EN THEEWINKEL" Onzuiver bloed veroorzaakt die Steeds weer- keerende Rheumatische pijn. Neem regelmatig KRUSC1IKN Gezondheid vbot een ceni per dag. 1po(h.u0ro||- O.tLO 7(1,1.47 NV Rowotro VOETBAL. DISTRICT I. Eerste klasse: EDO —HBS 60. Tweede klasse A: WFC—Alcm. Vlctrix 12; HBC West Prisla 44. Tweede klasse B: HilversumDOS 21; Hercules HVC 44: APCZeeburgia 01. DISTRICT II. Eerste klasse: FeyenoordVSV 41; Blauw Wit 't Gooi 15 Tweede klasse A: trvvElink'.,l1k 04; Quick—Ve- lox 70: HVVBMT 12. Tweede klasse BOvermaasExcelsior 14; CoalNeptünus 12. Derde klasse A: RoodehburgBI. Zwart 3—3, Vierde klasse A: DOCOS Lisse 11. Vierde klasse B: De JagersCelerltas 51. Vierde klas se C: RA VADSO 1—1. Res. 2e klasse A: HVV 2—VUC 3 6—1; DHC 3Scheveningen 2 51. Res. 3e klasse A: Alphen 2Lugdunum 2 03; HBS 3—Alphia 2 62. DISTRICT III. Eerste klasse: Ensch. BoysTubantla 5—1 DISTRICT IV. Eerste klasse: Spekbolzer heideMW 21; Wil lem IIRoermond 00; Maurits BW 0—3: PSVNAC 5—1; NO AD Eindhoven 32; Spechten LOKGA 0—1 DISTRICT V. Eerste klasse: HSCGVAV 15; VeendamBe Quick 32; AchillesSneek 40. RoodenburgBlauw Zwart 33 BI. Zwart is direct in den aan val met frisch open spel. De druk op het Roodenburgdoel wordt zwaar en na 10 min. trapt de rechtshalf van Roodenburg bij het terugspelen In eigen doel. Na on geveer 20 min. maakte Van Dorp gelijk 11. De aanvallen van BI. Zwart blijven gevaarlijk en keeper Kluts krijgt het zwaar te verant woorden Hoewel hij in goeden vorm is, kan hij niet verhinderen dat de midvoor der gasten hem nog eens passeert, 12. Even voor de rust besluit And. du Prie een ren met een hard schot, dat den stand wederom gelijk maakt 22. Na de rust te BI. Zwart weer di rect aan het woord en na 20 min. scoort de uitstekende linksbuiten 23 Roodenburg probeert het met een andere opstelling en het gelukte haar 10 min voor het ein de met een goedgerichten kogel van midvoor Polanen een gelijk spel uit het vuur te sleepen, waar mede de thuisclub zeker tevreden kan zlin KORFBAL Nederlandsche Korfbalbond De ontmoeting Wordt Kwiek Club Brothers voor de Noordelijke le klasse werd door Wordt Kwiek met 51 gewonnen. SCHAKEN. Simultaanseance dr. Max Euwe Zaterdagmiddag had tn café ,In den Vergulden Turk" de aan gekondigde simultaanséance door dr M. Euwe plaats. Na een korte verwelkoming door den voorzitter van de afd Leiden van den Ned Schaakbond, den heer Sonneveld begon dr. Euwe om kwart voor drie zijn wandeling langs de 30 borden Na l'/2 uur spelen viel het eerste slachtoffer; eerst langzaam, daar na sneller gevolgd door meerderen Het duurde evenwel tot kwart na zeven voordat alle partijen be ëindigd waren, toen bleek, dat dr. Euwe 3 partijen had verloren, te gen Cok (Hazerswoude), Ir. van Boek (L.S.G.) en Sehüsz (Phill- dor) terwijl 6 partijen in remise eindigden, r>l. van Fey (Alphen V Barkema (Phllldorj, van der Nat (LSG), Ravensberg (Hazerswoude) A Scheer (Bodegraven) en Haver kamp Alphen.i Het was een zeer geslaagde middag, waarvoor ook van de zijde van het publiek flin ke belangstelling was. HANDBAL. De Handbal-propagandadag De Nederlandsche Handbalbond or ganiseerde op de sportvelden bij den Leidschen Hout een handbal- propagandadag, voorafgegaan door een lezing en filmvertooning In de kleine zaal van de Stadsgehoorzaal op Zaterdagavond. De heer Mon ster. districtleider in Zuid-Holland van den Bond, constateerde hierbij, dat deze propagandadag de bekro ning is van het streven van ver scheidene jaren, om ook in Lelden het handbal Ingang te doen vinden in een dusdanigen omvang dat meer handbalvereenigingen hier vas ten voet zullen krijgen, dan alleen Nieuw Brunhllde, dat thans drie jaar geheel geïsoleerd in deze stad dit spel heeft beoefend. Leidens grootte wettigt haar zelfstandige plaats in den Handbalbond en ten einde dit te bereiken heeft de heer Legerstee, ambtenaar voor de licha melijke opvoeding buiten school verband hier ter stede, zich ge spannen voor de organisatie van deze propaganda-wedstrijden. De heer W. Boer gaf vervolgens een technische uiteenzetting, wel ke met aandacht werd gevolgd door de vele aanwezige jongeren. Een paar filmpjes, waarbij de heer Mon ster een en ander toelichtte, brach ten het besprokene in beeld. Zondagmiddag vond de ontmoe ting tusschen eftallen van Den Haag en Utrecht plaats, waarbij Den Haag met de overwinning is gaan strijken. De uitslagen der diverse wedstrijden luidden: Den HaagUtrecht: meisjes 50 (40) jongens 32 (20), veteranen 23 (10): scheidsrechters 1—11 (14); dames eerste klasse 21 (10); dames tweede klasse 40 <20); heeren eerste klasse 15 (12); heeren tweede klasse 95 (50) Totaal uitslag Den Haag Utrecht 106. ATHLETIEK Sportfeest van de H.J. en den Jeugdstorm te Arnhem Aller- wege uit de Befehlsstelle Nieder- lande van de H.J waren de beste lange afstandloopers gisteren naar Arnhem gekomen om mede te din gen in den strijd o.n de veldloop kampioenschappen zoowel de in- dividueele als die voor ploegen. Daarnaast waren ultgenoodigd le den van de H.J. uit het Duitsche rijk, nl uit de gebieden Nordsee, Ruhr-Niederrein, en Diisseldorf, benevens de Nationale Jeugdstorm, zoodat ongeveer 150 Jongens' bijeen waren bij het Sonsbeekhotel, waar bij de trajecten kris en kras door het fraaie park voerden. De uit slagen waren Kampioenschappen Befehlsstelle Niederlande: 1000 M.: 1. Schür- mann (Bann 940 Limburg); 2. v. Weel (Bann 936 Noord-HQlland Groepswinnaar: Bann 940 Limburg 2000 M.: 1. Röhr (Bann 940 Limburg); 2. d. Werf (Bann 944, Groningen). Groepswinnaar: Bann 940 Limburg 3000 M.: 1. Knerres (Bann 940 Limburg); 2. Klinpee (idem). Groepswinnaar: Bann 940 Limburg Vergelijkende wedstrijden: 1000 M.: 1. Bong (Ruhr-Nlederheinl 3 min. 14 sec.; 2. Schtlrmann (Be fehlsstelle NiederlandeGroeps winnaar: Ruhr-Nlederrhein. 2000 M.: 1. Lamers (Ruhr-Nie- derrhein), 6 min. 16.2 sec.; 2. Frie- drlch (Diisseldorf). Groepswinnaar: Düsseldorf. 3000 M.: 1. Vaal (Nat. Jeugd storm) 11 min. 4.5 sec.; 2. Wel- cker (Ruhr-Niederrhein). Groeps winnaar,: Befehlsstelle Niederlande. van hedenavond 16.45 uur tot morgenochtend 8.15 uur De maan kwam heden op te 10.04 uur en gaat onder te 18.28 uur. Spoedige hulp voor oorlogsgewonden In Frankrijk. Dezer dagen werd In Frankrijk een nieuwe met alle moderne hulpmiddelen uitgeruste motor wagon in dienst gesteld, welke overal waar de snelste hulp aan hen, die tengevolge van den oorlog gewond raakten, noodzakelijk is, gebruikt kan worden Deze nieuwe motorwagon biedt plaats aan 40 gewonden er heeft een maximum rijsnelheid var ca. 150 K M per uur Transocean/Europapress/Pax m HEDEN. HaaxLstr. 48 a: Bijbellezing M. Bardelmijer. 71/2 uur nam. Schouwburg: A'damsch Tooneel „De mooiste oogen van de wereld". 7 uur nam. Voorschoten (Leidscheweg 66): Spr. ds. van Dijk van Den Haag. 7.15 uur nam. Dinsdag. Jeruël: Bijbelbespreking te 7'/2 uur nam. Morschweg 59: Stadsevangelisatie te 7 y2 uur nam. Schouwburg: Haagsch Tooneel: „Stomme Luuk" te 7y2 uur nam. De avond-, nacht- en Zondags dienst der apotheken te Leiden wordt van Zaterdag 27 November 20 u. tot Zaterdag 4 Dec. 8 uur waargenomen door de Apotheek „Tot Hulp der Menschheld" Hooi gracht 48 Tel. 21060 en de Doeza- Apotheek Doezastr, 31 Tel 21313 Te Oegstgeest door de Oegstgeest- sche Apotheek Raadhuispark 8 Telef 26274 De poldermolens in den Wieringer- waerd zijn van groot belang, daar zij voor den goeden waterstand moeten zorgdragen. Thans is een nieuw model molen in gebruik genomen, die zichzelf regelt door middel van een vlotter- systeem. Als het water op peil is, schakelt deze molen zichzelf uit, door van den wind af te draaien. Niet zoodra echter is het water te hoog of de molen begint weer te malen. Een der nieuwe molens Nadat in de ochtend uien de sectie-vèrgaderingen van den derden landdag van het „Tech nisch Gilde hadden plaats ge had, kwamen Zaterdagmiddag de leden van de verschillende sec ties bijeen op den „Dag van de techniek" in den stadsschouwburg te Utrecht. De zaal was geheel bezet. Onder de aanwezigen merk ten wij om. op den N.SJCJC. Gruppenführer Hegendörfer, ing. Schmitz vom Büro für Bewaff- nung und Munition en verder naast Mussert, den secr.-gen. der N.S.B., Huygen, den heer Engel- brecht, commissaris der provin cie, burgemeester Van Ravens- waay en den heer Hess ing, leidel- van „Nieuw Zeewezen" Het openingswoord werd uitge sproken door den heer J. Figee, secr. van het T.G., die in het bij zonder den Leider en de Duit sche en Ned. gasten wegkom heette. Spr. herdacht de aan het front gevallen leden van het T.G. Na eenige interne mededeelingen verleende spr. het woord aan ir. E. van Dieren, die een rede hield in de plaats van den aangekon- digden eersten spreker prof. ing. E. A. van Genderen Stort, die door ziekte verhinderd was de vergadering te bezoeken. Ir. van Dieren sprak over „Ver leden en toekomst van het Ned. volk in verband met het water en de scheepvaart". De tweede spreker was de secr.- generaal van het departement van waterstaat, ir. W. L. Z. v. d. Vegte, die het een en ander ver telde over den gang van zaken op zijn departement, nu dit on der nat.-soc. leiding staat. Spr. zeide, dat zoo goed als alle brug gen, welke in de oorlogsdagen zijn vernield, hersteld zijn. Door den oorlogstoestand kan het departe ment niet zóó werken als men dat zou willen Vele werken lig gen stil. Een uitzondering Is de voleindiging van den N.O.-pol der. Daar zijn 8000 H.A. voor de voedselvoorziening ten nutte ge maakt. In 1944 hoopt men hier aan nog 10.000 H.A. toe te voegen. Spr. vroeg aandacht voor het na den oorlog aan te leggen net van auto-snelwegen, dat dan ons land zal overspannen. Wat den water staat betreft zal men In de toe komst het winnen van nieuw land doorzetten, in de eerste plaats de Zuidelijke polders en het IJsselmeer (Flevoland), en verder plannen ontwikkelen voor eventueele inpoldering van zee armen in Zeeland en de inpolde ring van het Waddengebied, de Lauwerszee en de Dollard. Verder somde spreker op; ver der moderniseering van de Ne derlandsche spoorwegen, die in den tusschentyd zeker tot een staatsbedrijf omgevormd zullen zijn. Op verkeersgebied een dui delijke coördinatie van het ver keer, te land, te water en in de lucht en op energiegebied een bundeling van de energie-opwek king, voortgeleiding en distribu tie aan de hand van een behoor lijke energiewet. De gildeleider, dr. ing. W. A Herweyer was de laatste spreker voor de pauze. Spr. gaf een over zicht van den stand van zaken van het T.G. in het bijzonder en van het Ned. technische leven in het algemeen. Hij verheugde er zich over dat de leden van het T.G op de hun aangewezen plaats een behoorlijke prestatie leveren. Het maandblad „Technisch Ne derland" ls een der belangrijkste technische periodieken van ons land. De banden met de leden in Duitschland zullen nauwer aan gehaald worden. Spr. gewaagde van het goede werk dat aan de Technische Hoogeschool wordt verricht, terwijl voorts de organi satie van de Ned. technici zeer goed vooruit is gegaan. Uitvoerig ging spr. hierna in op de positie van den ..besparings gevolmachtigde" REDE VAN DEN LEIDER. Mussert begon zijn rede met een citaat uit een artikel in een Utrechtsche krant van twintig jaar geleden, waarin een huma nist aankondigde, dat de klassieke opleiding vervangen zou worden door een technische opleiding met allé ellende van die. Spr. is tegen dit artikel ingegaan, omdat naar zijn meening de techniek niet naar vernietiging, maar naar op bouw zal leiden. Toch is de tech niek ons boven het hoofd ge groeid, omdat zij In den oorlog dood en vèrderf brengt. In dit verband bracht spr. de ronkende Engelsche en Amerikaansche vlieg tuigen, die thans boven ons land naar Duitschland vliegen, in her innering. En er zijn, aldus spr. in ons volk drie categorieën. De men- schen van de eerste categorie zijn verheugd over deze „muziek in hun ooren" die van de tweede verafschuwen dezen bommenter- reur uit menschelijke overwegin gen en wij vormen de derde cate gorie. die ervan overtuigd zijn dat de Anglo-Amerikaansehe vlieg tuigen gesteund worden door het jodendom om Duitsche steden te vernielen Wie zal zeggen, zoo vroeg Mussert zich af. of er over een half jaar of eerder, nog wel één huis In Londen zal staan. Wij weten het niet. Misschien is over een jaar Londen één ruïne. De Leider herinnerde er voorts aan, dat in 1950 voor Christus Babyion een wereldstad was, die 689 voor Christus totaal werd verwoest. Eeuwenlang heeft men niet eens geweten waar Babyion ooit heeft gelegen. Zal dit ook het lot van Londen worden? Het gaat thans om de vraag of Europa zal kunnen blijven bestaan of niet, nu heele werelddeelen tegen elkaar in opstand zijn ge komen. De communistische en groot-kapitalistische techniek ver vaardigen massa-producten zon der ziel, terwijl het Europeesche product een ziel heeft. De kracht van de nationaal-socialistische techniek ligt in haar cultuurzijde. Moeten wij, aldus spr., van Ame rika de cultuur leeren? En zullen niet de bolsjewisten als zij daar toe de kans krijgen, de Europee sche cultuurdragers afmaken? Deze tijd eischt van ons het tegenhouden van de ontbinding en de verwoesting, omdat ons hart uitgaat naar den opbouw. Indien Duitschland niet aan het Oost front stond, zou het uit zijn met het leven van Europa. De afweer van Europa eischt een vereenigd Europa. Het solidariteitsbegrip moet groeien en zeker onder alle Germaansche volkeren. Daarom behooren alle nat. socialisten broe ders te zijn. Het gaat er thans om een synthese te vinden. Dat kan, zonder dat elk volk zijn eigen aard prijs geeft. De kracht van Europa is gericht op een samenbinding. Indien het Adolf Hitler gelukt zijn historische roeping te vervullen, zal het ware socialisme komen. Gaat daarbij onze souvereiniteit verloren? Geenszins, als er maar vrijheid in gebondenheid is. In Amerika zei Monroe, dat de Ame rikanen zich niet met zaken, die buiten hun werelddeel vallen, moe ten bemoeien. Laten wij Europea nen eens denken aan onze eigen Monroe-doctrine. Ook de technici kunnen helpen den oorlog voor Europa te winnen. Gij. leden van het T.G. zijn pioniers, gij hebt ook een roeping te vervullen Aan het einde van zijn rede kwam de Leider te spreken over onze' hoogescholen, waar momen teel de hoogleeraren saboteeren, met uitzondering van Delft en Wageningen. Wij moeten het van de saboteerende hoogleeraren aan de andere universiteiten niet heb ben. Integendeel, het gaat om de' I bouwers van Europa. Met een opwekking om pal te blijven staan in deze moeilijke jaren, besloot Mussert zijn rede. Met het zingen van het zesde couplet van het Wilhelmus werd deze landdag besloten Een huwelijk onder Lodewijk XV. Aan het Residentie-Tooneel dan ken wij een prettigen Zondag middag! Zoo weinig als de roman tiek uit verschillende werken van den „ouden" Dumas het publiek in den tegenwoordigen tijd nog ontroeren kan, zoo belangwek kend, zoo tintelend van geest, hu mor en Ironie zijn nog meerdere van zijn blijspelen. „Een huwelijk onder Lodewijk XV", Zondagmid dag onder de auspiciën van den 'kunstkring „Het Schouwspel' voor I een stampvollen Schouwburg op gevoerd, was daar een wel zeer sprekend voorbeeld van! En alsof I de leden van het Residentie-Too neel dat zelf ook zoo aanvoelden, I lieten zij zich gaan m volledige overgave aan spel en handeling, brachten zij een opvoering vol vaart en actie, en boeiden zij hun publiek tot het allerlaatste oogenblik. waarop de bewondering der geamuseerd toeluisterende schare zich uitte in een uitbundig en enthousiast applaus. Niet het gegeven zelf was zoo bijster belangwekkend. Twee jonge ménschen uit den Franschen adel hebben ieder een medemensch ge vonden van wie zij houden, maar zij gehoorzamen nochtans aan de familie-overeenkomst, welke hen reeds op tienjarigen leeftijd voor elkander heeft bestemd. Beiden koesteren het plan hun amoureuze verhouding op den ouden voet voort te zetten en zij spreken dat na hun huwelijksdag - onder ling ook openlijk uit, maar Amor's pijlen kiezen nu eenmaal wonderlijke wegen, en het einde is dat man en vrouw van elkaar gaan houden. Hoe geestig en vernuftig bouwde Dumas père dat simpele blij-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 2