Ivaat is fkeneet Ph. G. L. VAN DER REYDEN VRIJZ. LUTH. JONGEREN TSTE BERICHTEN JIT DE RIJNSTREEK UIT DE OMSTREKEN Onze telefoonnummers Directie en Administratie 25041 Redactie No. 21507 MARKTBERICHTEN OFFICIEELE KENNISGEVINGEN OFFICIEELE MEDEDEELINGEN Foeiy Bert je Big! EEN IDEAAl FIGUUR DOOR EEN IDEAAL CORSET STAATSPRAKTIJKDIPLOMA M.O. BOEKHOUDEN Bevoegde docenten - prospectus op aanvraag Examen-opleiding BINNENLAND. e vrije middag voor huisper- el Van bevoegde zijde t er de aandacht op geves dat de wekelijksche Vrije ag, waarop thans ook het ersoneel recht heeft en wel- n de werkgever verplicht is te rleenen, op een werkdag moet llen. BUITENLAND De gevechten op de Gilbert- anden - Het Japansche hoofd- Stier meldt, dat bij het vijan- lijke landingshoofd op het -"-.d Tarawa in de Gilbertgroep gevochten wordt. Bij de ties der Japansche marine macht zijn tot dusverre een ,wkampschip van middelbare iotte en een torpedojager tot ken gebracht. Voorts werden ie groote vliegkampschepen be- "digdhet eene zoo ernstig, men kan aannemen, dat het iddels is gezonken.Hetzelfde t van een vliegkampschip van lelbare grootte, dat eveneens ar beschadigd is. Een slag- of zware kruiser en een sr ""tschip werden beschadigd n brand gebombardeerd. De idelijke luchtmacht verloor 36 tellen tijdens de gevechten, ijl door het Japansche land- nog 89 toestellen werden geschoten: de vernieling van iezer vliegtuigen kon niet vkeurig worden vastgesteld, iftien Japansche vliegtuigen nog niet op hun basis terug- rd. (DN.B.1. De aanval op Berlijn De sche luchtverdediging heeft eerwil van het ongunstige met groote vastberadenheid n strijd aangebonden tegen de he terreurvliegers, die gis- ivond waren binnengedrongen, ritsche vliegtuigen werden urend bestreden en vooral n het uitgebreide stadsgebied Berlijn met een regen van aten bestookt. n groot aantal der vernie- vijandelijke vliegtuigen wa- viermotorige bommenwerpers. ;n al in de omgeving van ijn zijn tot dusverre de over- selen van 15 vliegtuigen ge ien. Het aantal neergescho- toestellen stijgt voortdurend, l&LB.) HEN AAN DEN RIJN. lveren Jubileum Donderdag hoppt onze bekende plaatsge- de heer J. Verkerk, zijn 25- Jubileum te herdenken als ■lemer van den bode- of Jkutodienst AlphenLelden Ongetwijfeld zal het dezen be ien bode dien dag niet aan be stelling ontbreken. KOOP. 'erdraging grafsteen A.s. derdag 25 Nov. voorm. 11 uur op de Algem. begraafplaats al door het comité uit de ver- Uende polderbesturen aan de tlie van wijlen den heer W. de ter een grafsteen worden over- agen. be heer A. Sytsemat in den iderdom van 76 jaar is alhier Bieden de heer A. Sytsema, oud- ofd eener school te Schoonhö- b. De overledene, heeft in onze Beente voor het onderwijs be- Ignjk werk verricht, o.a. was hij le jaren bestuurslid van de Ned. v Schoolvereeniging. fd. Boskoop, Ned. My. v. Tuin- w- en Plantkunde Onder ing van den heer K. Verboom (aderde bovengenoemde afdee- Aan de orde kwam o.m. een amingswedstrijd van een 50-tal eengebrachte heestertakken, ■rvoor 5 geldprijzen beschikbaar - gesteld. De uitslag was als *le pr. K. Verboom, 2e pr. tboom 3e en 4c pr. W. S. ema en P. Meyers met gelijk tal punten, en 5e pr J Boer i. Tot notabelen der Ned. Herv. Kerk zijn gekozen de heeren P. de Jong en C. van den Heerik. hazerswoude. Op 1 December a.s. des v.m. tusschen 910 u. zal ter secreta rie aan den Rijndijk en des n.m. tusschen 12 uur ten huize van dr. Zoete (dorpi de gelegenheid zijn opengesteld, tot kostelooze in enting of herinentintegen pok ken voor hen, die zich daartoe aanmelden. Trouwboekjes der ouders of geboortebewijzen der kinderen moeten worden medege bracht. leidschendam. Gouden Echtvereeniging Mor gen herdenken W. Romijn en J. Romijn geb. Fluit, wonende aan het Sluisplein hun 50-jarige echt- vereeniging. Beiden zijn geboren te Leidschendam en resp. 72 en 78 jaar Uit het huwehjk zijn voort- geko'men 6 kindéren, waarvan nog vijf in leven, 36 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen. Ondanks zijn hoogen leeftijd is de bruide gom nog steeds werkzaam in de groenten-export. Het zal den hel den oudjes- op hun feestdag zeker niet aan bewijzen van belangstel ling ontbreken. (2 lijnen) ROTTERDAM, 23 November. Vee markt Aanvoer 2015 dieren, w.o. 29 paarden, 1 veulen, 100 schapen, 1385 runderen, 147nuchtere kal veren. 196 graskalveren en 155 big gen. Melkkoeien 220019001700; kalfkoeien 210019001700; vare koeien 145013501150; vaarzen 12001100800; pinken 900—800 —650. VERPLICHTE INENTING TEGEN DIPHTHERIE. De Burgemeester van Leiden maakt bekend, dat ingevolge aan wijzing van den Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezond heid voor Zuid-Holland op grond van het besluit van den Secreta ris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken van 25 Juli 1940, Staatsblad 801, alle in de gemeente Leiden in het bevol kingsregister der gemeente opge nomen personen en de in de ge meente verblijvenden, die niet in het bevolkingsregister zijn opge nomen, voor zoover geboren tus schen 5 November 1929 en 5 No vember 1941, vóór 5 Februari 1944 moeten zijn ingeënt tegen diphterie. De verplichting geldt niet ten aanzien van hen, die in het bezit zijn van een verklaring van een geneeskundige, waaruit blijkt, dat zij na 5 November 1942 reeds te gen diphtherie zijn ingeënt en ten aanzien van hen ten opzichte van wie de ouders of voogden op grond van geneeskundige of gods dienstige motieven overwegende bezwaren tegen inenting hebben. Ouders of voogden die na 5 Fe bruari 1944 na gedane vordering niet overleggen een ten name van het kind waarover zij de ouder lijke macht of voogdij uitoefenen gestelde verklaring, waaruit blijkt dat de inenting heeft plaats ge had of bezwaren zijn ingebracht, worden gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste f. 100.-. Indien een minderjarige staat onder voogdij van een vereeni ging, stichting of instelling zijn de bestuurders dier vereeniging, stichting of instelling aansprake lijk voor het nakomen van de verplichting. Voor een zoo regelmatig en vlot mogelijk verloop van de inenting zal steeds ip de dagbladen be kend worden gemaakt, wanneer en waar voor bepaalde groepen gelegenheid tot inenting zal wor den gegeven. Gelijktijdig zal be kend worden gemaakt op welke wijze bezwaren kunnen worden ingebracht. STEVENINCK. INENTING TEGEN DIPHTHERIE. Aangezien de diphtherie nog steeds in vrij hevige mate blijft heerschen, is het in ieders belang de kinderen tegen deze gevreesde ziekte te laten inenten. De in spuitingen zijn volkomen onge vaarlijk, zoodat schadelijke ge volgen niet behoeven te worden gevreesd. Ondergeteekende raadt allen ouders dringend aan, niet alleen hun kinderen, waarvoor men ver plicht is, doch ook de kinderen van 1 tot 2 jaar, te laten inenten. Hoe jonger men dit laat doen, des te minder last hebben zij er van. De Directeur van den G. G. en G. D. Dr. M. D. HORST. VERKOOP VOORWAARDELIJK GOEDGEKEURD VLEESCH OPENBAAR SLACHTHUIS. Woensdag 9—10 uur, nos. 23530- 23810 MaatschappelijkHulpbe toon. Uitsluitend op speciale door dien dienst verstrekte bonnen; ten hoogste 1 kg. per bon. Legiti matiebewijzen, distributiebonnen, papier en gepast geld meebrengen. STEVENINCK, Burgemeester. KOSTELOOZE GENEES- EN HEELKUNDIGE HULP. Voor hen, die op grond van onvermogen hiervoor in aanmer king wenschen te komen en niet vrijwillig- of verplicht verzekerd zijn, bestaat gelegenheid om voor het jaar 1944 een kaart aan te vragen voor kostelooze genees- en heelkundige hulp. Aanmelding: Elisabethhof, Oude Vest 25, Woensdag 24 November 1943, van 8% tot 12% en van 14 1/4-17 uur. Medebrengen: trouwboekje en eventueel oude kaart over 1943, door ondersteunden van den Gem. Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon bovendien hun legiti- matiekaart. 4635 Centrale solisten auditie 1944. Aan belanghebbenden wordt me degedeeld, dat aanmeldingen voor deelname aan de in Mei 1944 te houden sollsten-audltle voor 1 De cember 1943 moeten geschieden. Met het oog op eenlge belang rijke wijzigingen wordt aangera den, zoo spoedig mogelijk nadere gegevens aan te vragen bij den be stuurder der vakgroep solisten van het muziekgilde. Thorn arikker- laan 21. 's-Gravenhage. 4607 officieele publicatie van den gemachtigde voor de prijzen. Maximum grossiers jn detaillisten- prijzen voor groenten en fruit Deze prüslfjst geldt 'an 24 Nov. af. Bekendmaking No. 80. GROENTEN. Andijvie: glas; grossiersprijzen f. 19.per 100 kg., f 0,25 p. kg., Sort I meer dan 3 kg p. 10 st. f.7 50, f 0,11; Sort. H minder dan 3 kg. p. 10 st. f. 6,50. f. 0,10; Sa- voyekool (geel) f. 7,f. 0,10; Sa- voyekool (groenf.8,f 0,11; Roode kool f. 7—, f. 0,10; Spruit- kool (ongeschoond) f. 19.50, f 0,25; Spruitkool (geschoond) f. 30,50, f. 0,39; Witte kool f. 5,5" f. 0,09; Chlneesche kool f. 5 50, f 0,09; Boerenkool f.7,f. 0|10; Bloem kool: Soort IA boven 25 cm., over den kop gemeten f. 22,50 per 100 st., f0,28 p. st; Soort I van 20 25 cm. f. 18,50, f 0 23; Soort H v. 1620 cm. f. 15,25', f. 0,19; Soort III van 10—16 cm. f. II,—f. 0,14; Peen zonder lof: Gele: van 50500 gr. p. stuk ongewasschen f. 5,p. 1QA kg. f. 0,07 p. kg.; van 500 1000 gr. p. st. ongew. f. 4,50. f. 0,07; Roode; Sort. I ben. '50 gr. per st. ongew. f. 11,f 0,14; Sort. II van 50500 gram ongew. f. 6,50, f.0,09; Sort. Ill boven 500 gr. ongewas schen f.5.f. 0,07; Bospeen: 0,6 kg peen; 25 st. per bos f. 11,per 10Ó bos, f0,14 per bos; Knolselde rij; zonder blad, boven 6 cm. door snede f. 11,50 per 100 kg., f. 0,15 per kg.; zonder blad, van 46 sm. doorsn. f. 9,50, f. 0,12; met blad, van 46 cm. doorsn. f. 5,per 100 st. f. 0.07 p. stuk; Bosselderij f 4,per 100 bos, 0,06 per bos; Peterselie en kervel f. 4.f. 0.06; Kropsla, glas: Sort. I boven 1,2 kg. per 10 st. f. 6,50 P. 100 St., f. 0,09 per stuk; Sort. II van 0,951,2 kg per 10 st. f. 5,50, f. 0.08; Sort. Ill van 0,70,9 kg. per 10 st. f. 4,50, 1.0 07- Sla (glas) snij- en stoofsla f.19,— per 100 kg., f. 0.25 p. kg.; Veldsla f.19,—, f. 0,25; Spinazie: glas f, 24,50, f. 0,32; Idem natuur f. 13,f0,17; Gele uien f. 9, 1.0,12; Roode uien f.10,f 0,13; Sjalotten f.12,—, f. 0,16; Koolrabi: natuur: I boven 7 cm. doorsnede f. 6 per 100 st. f. 0,08 per St.; II van 57 cm. doorsn. f. 5,50, f 0,07; Glas; boven 4 cm. doorsn. f. 10,f. 0,13; Herfstknollen (ge- wasschen) f.5,per 100 kg., f. 0.08 per kg.; Herfstknollen (ongewas schen) f. 4,50, f. 0,07; Ramenas f. 5,50 f. 0,08; Koolrapen f. 4,50. f.0 07; Postelein (glas) f30,- f 0,39; Prei- Sort. I boven 10 mm. doorsn. f ioI—f. 0.13; Sort. II tot 10 mm. doorsn. f.8f. 0,11; Kroten: Sort. I lot kg. per st. f. 6,50, f.0,09; Sort. II van >/2—1 kg. per st. f. 5,50. f. 0.08; Sort. Ill van 1 1 '/2 kg. per st. f. 5,f. 0,07; Kro ten gekookte: 3 stuks of meer p. kg f. 13,f. 0,17; minder dan 3 stuks per kg. f. 11.50. f. 0,15; To maten I, H, III en IV f. 19,50. f 0,25- idem bonken f. 15,f. 0.19; idem kriel f. 10,—. f. 0,13; Jonge kastomaten I XI, III en IV f. 41,— f. 0,49; Idem bonken f 24,f. 0 31; Schorseneeren: Sort. I ten hoog ste 20 st. p. kg. f. 20,50, f. 0,27; Sort H 2045 st. p. kg.f. 14,50, f. 0 19- Witlof f 29 50, f. 0,38; Raap stelen f. 10,—, f. 0,13: Pastinaken f. 7,f. 0,10 FRUIT Druiven- I Gros Colman, Golden Champion Muskaat, West Frlsla. Leopold f. 98,— per 100 kg., f. 1,18 per kg.; II Frankenthaler f. 86, f. 1 03- III Overige soorten f.81, f. 0,97 Appelen: Groep I, Cox Oranje Pippin enz. LA f. 67,50, f 0 81; A f.S0—, f.0 60; B f. 30,50, f. 0 39; Groep II, Goudreinetten, enz. IA f. 50,f0,60; A f. 36. f. 0,45; B f. 23,50. f. 0,31; Groep III Brabantsche Bellefleur, enz. IA*. 43 50, f0,53; A f.33,—. f. 0,42; B f 20'50, f. 0,27; Groep IV, Jacques Lebel 'enz. A f. 30,50 f. 0,39; B f. 20,50, f. 0.27; Groep V, Overige soorten A f. 26,f. 0,34; B f.18, f. 0.23; Val van Goud-sterrelnet, Yellow Transparant en de soorten uit groep I f, 16,f. 0,20; Val van alle overige soorten f.14.f-0.18; Kroetappelen (zuur) f. 12,—, f 0,15 Kroetappelen (zoet) f. 8.50, f. 0.11 Peren: Groep I, Beurré d'Anjou, enz. IA f 62,f. 0,74; A f. 43-~' f.0 52; B f.23,f. 0,30; Groep II, Legipónt: IA f. 49,50, f. 0,59; A f,35,50, f. 0,44; B f. 17,50 f. 0,23; Groep HA, Brederode; A f.35 50, f.0,44; B f. 17,50, f.0.23; Groep III Beurré de Mérode: A f 32,50, f. 0,41; B f. 17,50 f. 0,23; Groep IV, Overige soorten; A f.23,—, f. 0.30; B f. 17,50 f. 0,23; Kroetperen en valperen f. 8, f.0,10. Voor het snijden van aool mag 3 ct. per kg. berekend worden, met dien verstande, dat de kool na het snijden gewogen wordt. Voor het schrappen van wortelen mag 1 ct. per kg of per bos be rekend worden, met dien verspande, ciat de wortelen vóór het schrappen gewogen worden. Voor bezorging van groenten en fruit mag door detaillisten 1 ct. p. kg. in rekening gebracht werden boven den verkoopprijs af winkel. Voor de afwijkende kwaliteit van bovengenoemde producten, alsmede voor het zg. uitschot, moeten arij- Berlje Bigdat gódt zoo nietr- Dat doet „de Betuwe" verdrietf VVaar is t deksel geef maar hier En nu naar den winkelierI MIJ. Die leven zijn Scheerzeep bon in bij zijn leveran cier, want hij krijgt dan nog Adelaar-Scheerzeep 'van oud* kwaliteit! n ADELAAR-PRODUCT PRIMA! MAATCORSETTEff Onze.corsetières bezoeken U^zone der verplichting, gaarne door geheej Nederland. Van Baerlestraat 154156, A'dam Z., Telef. 22948—92054. zen berekend worden, die in een redelijke verhouding staan tot de hierboven gepubliceerde maximum prijzen welke gelden voor de beste kwaliteit. Bij Inkoop tegen lagere dan de gepubliceerde maximum prijzen moeten de verkoopprijzen dienovereenkomstig worden verlaagd Het vragen van hoogere prijzen 19 strafbaar Bewaar deze ipgave en gebruik haar. Nieuwe opgaven knnnen de vroegere ongeldig makenl Wnd. hoofdred.: K. Been. Lelden Redactiestaf: K. Been (binnen land en sport); J. Brouwer (bui tenland en stadsnieuws); .Tb. J. Hannema (omgeving en muziek). Politiek medewerker W. H. Streng, Wassenaar. Verantwoordelijk voor de advertenties: A. Poortman. Voor terstond gevraagd Leiden, door j'ong tpaar met een kindje, "ing <yf gedeelte van ning, bestaande udit 3 neus m. keuken. Huur is f. 40 p. m. Adres: 'lder. Rij nsburgerweg 2 den. 4593 1 Werkmeisje gevraagd 1618 jaar. Aan een bij den bad- «ster Badhuis Medu- P'aat, Kooi. 4599 Nette Werkster gevraagd voor klein gezip. Mevr. Doder, Backershagenl. 6, tegenover halte Sohouw- laan, Wassenaar. 4624 Ter overname gevraagd: gebruikte Schrijfmachine (event, koffermodel). Br. J. v. Heyningen, Lijster beslaan 99, Rijswijk Z.H. Deze maand aanvang nieuwe cursussen RIJN- EN SCHIEKADE 91 LEIDEN Gevraagd voor spoedige indiensttreding bij al leenwonende Dame een beschaafde Juffrouw, voor de huishouding, te vens voor gezelschap. Werkster aanwezig. Aan biedingen: Mevr. van der Vijver, Ons Thuis, Rijns- burg. 4592 Inkoop van waardevolle Sieraden, Juweelen, etc. Backers, Noordeinde 58, Den Haag, Telef. 180.259 De CONFERENTIE vindt plaats te Amsterdam op 27 en 28 November. - J De inkwartiering te Leiden vervalt. 4598 Namens het Bestuur: J. A. ROSKAM. Gezocht per 15 Nov. hel dere Werkster, voor 2 halve dagen per week en hulp bij 2 kinderen, voor 3 middagen per week, van 26 uur. Schriftel. sollicitaties bij Mevr. Dommers, Hooigr. 57. Salon-Ameublement te koop bestaande uit 4 cra- pauds en ronde tafel, cuba-mahonie o. fcw. In prima staat. Prijs f. 1400 Lammenschansweg 69, H. Boogaard. 3929a

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 3