„KLEINTJES" Angsfvrij en goed spreken Instituut „Redevo" ADVERTEERT IN DIT BLAD LTSTE BERICHTEN Extra-verstrekking in December. f. Slagers mogen geen bouillon bereiden. Burg. Stand van Leiden STADSNIEUWS Geen schoolgeldheffing voor_L.O.-en Ulo-scholen MARKTBERICHTEN Het Leidsche Volkshuis Zaterdag 27 Nov., 4 uur DE TAAL DER HANDEN Personeel gevr. Diversen BINNENLAND. persoon een kwart liter olie, een pond stroop en een ons suikerwerk. gevolg van het feit, dat de irbouw van oliehoudende zaden, Jiornanielijk koolzaad, dit jaar 't een goed resultaat heeft ge- ridl is het eenigen tijd geleden leds mogelijk gebleken op en- ile punten een aanvulling van yit toch altijd gering te noemen ^rantsoen tot stand te brengen. x> is niet alleen reeds sedert fcnigen tijd het rantsoen der Uderen iets beter aangepast ÉO de behoefte, maar wordt er m meer vet gegeven voor het .én van de centrale en de z.g Ibriekskeukens. Dat de uitkool- d verkregen grondstoffen al igen tijd in de margarine den verwerkt mag veronder- d worden bekend te zijn. De ;ument zal overigens bespeurd ben, dat de smaak van de garine is verbeterd, nu de ihniek moeilijkheden voor de garine-bereiding ten gevolge het feit, dat voor de ver- iardiging alleen raapolie is ge bruikt, vrijwel overwonnen heeft' (ÜHet Rijksbureau voor de voed- rilvoorziening in oorlogstijd kan lovend ien aankondigen, dat het aogelijk is gebleken dezen win- pr een extra-verstrekking vet in «en vorm van raapolie uit te Cen, waardoor de bevolking ge- inheid krijgt ook in dezen kennis te maken met het uct van eigen bodem, 'er gelegenheid van Kerstmis n de Oudejaarsviering zal een ioeveelheid van 180 gram, d.i. (Jen kwart flesch olie, overeenko mende met de vetwaarde van eveer 225 gram boter, be- ikbaar worden gesteld per hoofd ^er bevolking, ongeacht leeftijd, tij. die over toeslagkaarten voor i-waren of zeer zwaren arbeid {leschikken, zullen in aanmerking omen voor 360 gram olie. De tegenwoordige voorraadposi- le laat helaas een algemeene "erhooging van het vetrantsoeri iief toe. I Het plan om tegen St. Nicolaas ,;en pond stroop en een ons sui kerwerk extra per persoon be schikbaar te stellen, kon in ierband met onze suikerpositie niet verwezenlijkt worden. Na Sinterklaas zal echter zoo spoedig mogelijk tot de aflevering van de extra stroop en het sui kerwerk worden overgegaan, ter wijl de olie omstreeks half De cember beschikbaar zal komen. In verband met het bovenstaan de moet men gedurende het tijd- k van 22 tot en met 27 No- mber bon „algemeen 706" ter irkrijging van het extra rantsoen van 500 gram stroop en bon „al gemeen 707" ter verkrijging van het extra rantsoen van 100 gram suikerwerken bij zijn winkelier vóór inleveren. Ter verkrijging van het extra rantsoen van 180 gram slaolie (raapolie) moet men bon „alge meen 708" en de bonnen „reserve m 73" en „reserve m 69" (respec tievelijk van de bonkaarten voor zwaren en zeer zwaren arbeid) in hetzelfde tijdvak vóór Inleveren. De aflevering van deze artikelen door den winkelier kan eerst op 12 December een aanvang nemen. Voor deze artikelen zal geen aparte af leveringsbon worden aan gewezen, zoodat de handelaren voor de bonnen „algemeen 706, 707, 708" en „reserve m 73" en reserve m 69" desgewenscht ont vangstbewijzen dienen af te geven. Met nadruk wordt er de aan dacht op gevestigd, dat men zijn bonnen slechts kan inleveren bij zijn gebruikelijken winkelier, daar de handelaren, die tot dusverre geen stroop, suikerwerken of olie verkochten, niet bevoorraad zul len worden. Schippers, woonwagenbewoners e.d. kunnen de bonnen „algemeen 706, 707, 708" en „reserve m-73 en m-69" tot 4 December a.s. bij den plaatselijken distributiedienst te gen rantsoenbonnen inwisselen. Personen, die binnenkort moe ten evacueer en en dus kunnen ver wachten, dat zij zich in het tijd vak van 12 tot en met 25 De cember a.s. in een andere ge meente zullen bevinden, dan waar zij thans woonachtig zijn, worden hiertoe tot 4 December eveneens in de gelegenheid ge steld. Regeling voor de verstrekking van beenderen. Blijkens het „voedselvoorzie ningsblad" is bij verordening van het bedrijfschap voor vee en vleesch het aftrekken van been deren, met het doel dit aftreksel aan derden te verkoopen, ver boden. Hierdoor wordt een ver bod gesteld op het bereiden en afleveren van bouillon. De slagers dienen aan hun klanten de beenderen, waar op zij volgens de door hen ge leverde distributie-bescheiden recht hebben, af te leveren en mogen deze niet meer achter houden, ten einde hiervan te trekken. Zooals reeds eerder werd be kend gemaakt, geven de distri butiebonnen. aangewezen voor het koopen van vleesch, recht op het koopen van vleesch met been. De slagers moeten per bon, rechtgevende op het koopen van 100 gram vleesch met been, ten minste 75 gram vleesch zonder been verstrekken, benevens een zoodanige hoeveelheid been, dat te zamen 103 gram vleesch en been geleverd wordt. Hiervan mag onder geen beding afgeweken worden. Aangezien het echter practisch niet doenlijk is been deren in kleine hoeveelheden nauwkeurig af te wegen, zal het veelal noodzakelijk zijn het afle veren daarvan eerst te doen plaats vinden, nadat een be paald aantal vleeschbonnen is in genomen met dien verstande, dat de klant steeds ten minste 75 gram vleesch per ingeleverd rant soen en de bijbehoorende hoe veelheid been moet ontvangen. Teneinde de klanten in de ge legenheid te stellen zelf na te gaan op welke hoeveelheid been deren zij recht hebben, is aan de slagers thans voorgeschreven, dat zij in het vervolg aan hun afne mers bij elk aangekocht rantsoen vleesch een bewijsje moeten ver strekken (voorzien van den firma stempel van den slager) waarop vermeld is, dat de afnemer het recht heeft binnen een bepaald tijdvak een hoeveelheid beenderen aan te koopen, overeenkomstig de hoeveelheid geleverd vleesch. Dit tijdvak stelle de slager vast in overleg met den klant, en wel zoo, dat wordt voorkomen, dat op een bepaald moment zooveel beender- bonnen kunnen worden aangebo den, dat de slager daarvoor geen been ter beschikking-zou hebben. Een looptijd langer dan 8 weken is daarom in het algemeen zeker niet aanbevelenswaardig. Ander zijds kan van den slager het af geven van te kleine hoeveelheden been niet worden verlangd. Een hoeveelheid van 250 gram moet de slager, indien de klant zulks ver langt, evenwel afleveren, en in dien een bepaalde klant in ver band met den looptijd der bonnen niet in staat zou zijn zich een zoodanig aantal bonnen te ver schaffen, dat hij recht heeft op 250 gram been, zou ook een klei nere hoeveelheid afgegeven moe ten worden. Het bovenstaande geldt niet ten aanzien van vleeschwaren. Bij aankoop van vleeschwaren behoe ven geen beenderen of beender- bonnen te worden verstrekt. Knoesten en mergpijpen mogen slechts stukgehakt en gezamen lijk met andere soepbeenderen verkocht worden. Het aftrekken van beenderen zal slechts zijn toegestaan, indien men in het bezit is van een spe ciaal daartoe verleende vergun ning van het bedrijfschap. Deze vergunningen zullen echter slechts in uitzonderingsgevallen verstrekt worden. De vergunning moet wor- den aangevraagd bij het bedrijf- j schap voor vee en vleesch. Extra zeep en waschpoeder voor vuilen arbeid Met ingang van 1 December a.s. komen per sonen, die zgn. vuilen arbeid ver richten, voor een tijdvak van 21 maanden in aanmerking voor extra-rantsoenen eenheidszeep en waschpoeder. Zij dienen zich in de week van 21 tot en met 27 November a.s. tot den plaatselij ken distributiedienst wenden, ten einde een aanvraagformulier No. 233-71 af te halen. Dit aanvraag formulier dienen zij in de week van 28 November tot en met 4 December as. wederom in te leveren. BUITENLAND Japansche successen in Hoepeh JaparCsche troepen hebben in de provincie Hoepeh in felle gevech ten Tsjingsjin en Lihsien aan de rivier de Li veroverd, zoo meldt „Central Press". Met de inneming van deze beide steden is de ver dedigingslinie van Tsjoengking langs de rivier de Li in Japansche handen gevallen. De inneming van beide plaatsen is door den woordvoerder van Tsjoengking toegegeven. (D.N.B.). GEBOREN. Lambertus Theodorus, z. van L. T. van de Weem en K. Wayenberg; Maria Alida Johanna, d. van G. J. Lezwijn en M .J. A. Leuerlng; Jan Cornells, z. van J. W. Huisman en C. van Arkel; Alida, d. van J. Wet- selaar en R. Hartevelt. ONDERTROUWD. T. Werkhoven, jm. 28 j. en J. Stlkkelorum, jd. 22 j. GETROUWD J. A. Ulttenbogaard. jm. en W. F. Splinter, jd. OVERLEDEN. P. Dubbelaar. z. 1 J.; L. Noort m. 75 J.: P. P. M. van Dooren, z. 29 j. Volgens een omzendbrief van den Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken van 2 November 1943 zal in alle gemeenten gedurende één schoolgeldjaar voor scholen voor gewoon lager-, voortgezet gewoon lager- en uitgebreid lager onder wijs geen schoolgeld worden ge heven en zullen de gemeenten voor ret gemis van die inkom sten een bijdrage van het Rijk ontvangen. Wat Leiden betreft komt deze zaak hierop neer, dat voor de bovenbedoelde soorten van scho len, waarvan het schooljaar loopt van 1 September-1 September, over het schooljaar 1942/1943 geen schoolgeld is geheven, en ook niet meer zal worden ge heven. Voor de scholen waarvan het schooljaar loopt van 1 Maart1 Maart is over het schooljaar 1942/ 1943 wel schoolgeld geheven. Om billijkheidsredenen zal echter voor die scholen over hei schooljaar 1943/44 geen schoolgeld worden geheven. Onbekende vrouw overreden en gedood Donderdagavond j.l. is I op de Hoogewoerd nabij de St. Jo- I rissteeg een pl.m. 50-jariee voet- gs-ngster door eên stadstram aange reden en zoo ernstig gewond, dat zij in het Acad. Ziekenhuis is over leden Het signalement van het slachtoffer luidt: lang pl.m 1.75 m oik! 50 a 60 jaar, flink, gezet postuur, donkerblond haar, gekleed in donkerblauwe gabardine regen jas met ceintuur, zwart stoffen japon met zijden, gebloemd bo venstuk, grijsblauw geruite shawl, zwarte stroohoed met wlt-zwarte garneering, zwart-lederen, met bont afgezette pantoffels. Waar de identiteit van het slachtoffer nog niet kon worden vastgesteld, verzoekt de Korps commandant van Politie te Lelden aan leder, die daaromtrent moge lijke inlichtingen kan verschaffen, zich ten spoedigste te melden aan het Bur van Politie, afd. Recherche Zilveren jubileum Gisteren herdacht de heer J. J. Houps al hier, den dag waarop hij vóór 25 jaar als kraanmachinist bij de N.V. Holl. Constructiewerkplaatsen in dienst trad. Ter gelegenheid van het feit is hij namens perso neel en directie toegesproken en gehuldigd, waarbij hem een cou vert met inhoud werd aangebo den. De Jubilaris bracht het ver dere deel van den dag door in den huiselijken kring, waar nog tal- loozen hun gelukwenschen kwa men aanbieden. Zilveren jubileum Vandaag vierde de heer W. F. v d. Biom, straatmaker bij Gemeentewerken, zijn zilveren jubileum in gemeen tedienst. Hedenmorgen werd de Ju bilaris door den wethouder den heer Jac. Wilbrink en den adj.- directeur, den heer ir. D. Boogerd in zeer waardeerende bewoordingen totgesproken, waarbii hem tevens het gebruikelijke geschenk onder couvert werd aangeboden. 0>k van de zijde van het personeel mocht de Jubilaris tal van bewijzen van medeleven en gelukwenschen in ontvangst nemen. HANDELSREGISTER K. v. K. Wijziging: Jozeph Noordermeer, Boeren- burgerweg 46, Noordwijk Binnen. Kleinhandel in kruidenierswaren, boter, margarine, vet en fijne vleeschwaren. De zaak is verplaatst naar Heerenweg 45, Warmond. Gouden echtverecniging We derom telt Leiden onder haar in woners een echtpaar, dat de gou den bruidsdagen herdenkt. Het zijn W. F. Stoute en W. J. StouteEra des, die op 23 November 1893 in het huwelijk traden. De thans 75- jafige bruidegom heeft, na korten tijd verschillende andere bezighe den te hebben uitegoefend, gedu rende 31 jaar gewerkt bil de con- servenfabriek der firma Hoogen- straaten. Toen deze werd verplaatst naar Alkmaar was zijn echtgenoot© als goede Leidsche, niet te bewe gen .de Sleutelstad te verlaten, zoo dat hij ander werk moest zoeken. Verschillende soorten werk ver richtte hil nog tot voor zeven Jaar, toen hil de welverdiende rust ging genieten. Hij geniet nog een uit stekende gezondheid en is daardoor een groote steun voor de 70-jarlge bruid, die met het voortschrijden der Jaren zich wat moeilijker is gaan bewegen. Het huwelijk werd fezeeend met de geboorte van 7 kinderen terwijl de verdere nako melingschap 9 kleinkinderen telt. Ongetwijfeld zullen zij voor een feestelijke stemming in de beschei den woning. Gasstraat 74. zorg dragen. •J3IDEN, 19 Nov. Veemarkt 9 fokstieren; 4 slachtstieren; 85 kalf- en melkkoeien f 14002500 han del vlug; 257 varekoeien e.a. f. 800 1450, vlug; 200 vette koeien; 58 pinken f. 6001000. vlug; 85 gras kalveren f. 300600, vlug; 25 nuch tere slachtkal veren; 150 vette schapen; 2001 weideschapen X. 240 350, matig; 14 mestvarkens f. 40 70, tamelijk vlug; 174 biggen f.24 40, tamelijk vlug; 1 veulen; 2 bokken en gelten. LEIDEN, 19 Nov. Kaasmarkt 4 part Goudsche kaas. Ie soort f. 62.50; 2 part. Leidsche kaas f. 60.per 50 kg. Handel vlug. Wnd. hoofdred.; K. Been. Lelden Redactiestaf: K Been (binnen land en sport); J. Brouwer (bui tenland en stadsnieuws): Tb. J. Hannema (omgeving en muziek). Politiek medewerker: W.H. Streng. I Wassenaar. Verantwoordeliik voor 1 de advertenties: A Poortman. Notaris A. CAL AND te Leiden is voornemens op Vrijdagen 26 November en 3 December 1943. om 14 uur. in het Notarisnuis te Leiden, bij inzet en af slag publiek te verkoopen de volg. perc. te Leiden. 1. PAKHUIS met afz. ven woning, Oude Rijn !/63a. groot 40 c.A. sa men verhuurd voor f6.35 per week. 2—4. De HUIZEN met pakhuizen, Houtmarkt 7, in Br andewij nsgraoht 1, 5. 5 en 7, samen groot 170 c-A. in totaal ver duurd v. f. 8-35 per week. 5—0. De vijf WOON HUIZEN, Ververstr. 28. 30 12, 34, 36, saanen groot SOI c.A. In totaal ver- luurd voor f. 18 p. w. 10—15. De 7 WOON HUIZEN, Huigstraat 5, 6, L 8. 9 en Huighof 1 en 2, ;amen groot 417 c.A. en samen verhuurd voor f. 16.90 per week. Bezichtiging 23, 25. 30 November en 2 Dec. 1943 's middags van 24 uur. Betaling 31 Dec. 1943. Ten aanzien van perc. die reeds bij den inzet den maximumprijs be reiken, bestaat de moge lijkheid van toewijzing reeds bij den inzet. Inlichtingen verstrekt genoemde notaris. N.B. De perc. zijn niet uit de hand te koop. 4250 in verband met de psyche met lichtbeelden. Spreker: dr. R. Miedema. Toegangskaarten h 10 ct. verkrijgbaar Di. t.m. Vr. 10H2 en 7—9 uur; op de dag zelf 20 cent. Personen beneden 20 jaar geen toegang. Gevraagd le of 2e Be diende, Brood- of Ban ketbakker en ieimand voor het bedienen van een broodwijk. Fa. Gebr. Nagtegaal. Lindestr. 8, Telefoon 23169. DEZE MAAND BEGIN NIEUWE CURSUS. De cursus behandelt o.a.: Overwinning van spreek angst - De vorming van het geheugen - Instelling op het publiek - Concen tratie-oefeningen - Hoofd punten der voordracht. Verbetering van alle spraakstoringen. Aanmelden dagelijks: JOH. DE WTTTSTR. 34 Notaris J. Fuhri Sneth- lage te Leiden is voor nemens om op Vrijdagen 26 Nov. en 3 Dee. 1943 om 14 uur in het Notaris huis te Leiden, publiek te verkoopen De WERKPLAATS met afz. bovenwoning en erf, Nieuwstraat 34/34a te Leiden, groot 1.40 A., verb, voor f. 14 per week. Bez: 23, 25, 30 Nov en 2 Dec. van 1416 uur. Betaling 3 Jan. 1944 met 1 mnd. rente 5 Inl.: Turfmarkt 4, Tel. 21917. Laat Uw Piano of Orgel eens nazien, schoonma ken, of repareeren. Billijk en vlug. Ook piano's en orgels te koop gevraagd. J. Fasseur, Schutterstr. 8, Leiden. 3763a Kraam ver/ gster voor ongeveer half December. Br. met prijsopgaaf Bur. v. d. BI. No 5486k. Ter ruiling aangeb.: autostep op luchtban den, z. g. a. n. banden voor melsjesfiets cfrca 8 Jaar, moet ook in goe den staat zijn. Colpa, Morschweg 55C. Lelden Evangelische Christen Gemeenschap, Middel stegracht 3. Zondagmor gen 10 uur de heer v. d. Horst: avonds half zes de heef P. Bardelmeijer van Noordwijk. Dinsdag Biibeibespreklng en Vrij dag Jeugdcursus, Zoe- terwoudsche Singel 74. Gem. Gods. Gevers- straat 22 Oegstgeest. Samenkomsten v m. 10 en n.m. 4.30 u. Woens dag 7.30 u. Bijbelbespre king Ieder welkom M Stadsevangelisatie. Morschweg 59. Dinsdag avond 7.30 uur. Bijbel lezing. Ps. 3 vers 7, 8a: Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks, die zich rondom tegen mij zetten. Sta op, HEERE! ver' e mij. verloren: gaande van Woubrugge naar Hoog- made, lederen actetasch. Tegen belooning terug te bezorgen: Math. v. Zaal. B 153 Woubrugge. 0 Maaroag 22 ovember hoopt op te treden, ds. van Dijk uit den Haag in Ons er Huis. Leld- scheweg 66, Voorschoten des avonds"? uur - Jeruël, Groenest. 16. D.V. Zond. 10 u spreekt; de heer J. Spierenburg, 5 uur de heer W. Nauta. Maandag 2.30 u., zus ter- krans. Maandag 7.30 u„ Bijbelbespreking Steeds vrije toegang Verloren, D uderdag- morgen door kind wiel. tie van een poppenwa gen (zwart)omgeving Aloëlaan.Maredijk. Te gen beloon lng terug te bezorgenAloëlaan 20a

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 3