ADVIESBUREAU r iv „KLEINTJES Dinsdagmiddag na I uur gesloten'zullen zijn De beste kansen J HEDEN TENTOONSTELLING GERARD VAN SPAANDONK U SLAAGT BIJ ONS VOOR UW GESCHENKEN G. VAN REENEN GEMEENTEBESLUITEN MARKTBERICHTEN VRAGËNRUBRIEK OFFICIEELE KENNISGEVING. MEDEDEELING. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN CHOCOLATERIE-CONFISERIE BRËESTR. 5A TEL.26Q57 «Dé winkelsluiting hiermede. Den Haag - Prïnsegracht 13 Breestraat 139 Telefóon 23936 Diversen Kunstkringconcert Onover troffen was de indruk, dien de nieuwe verschijning, de jeugdige ansche violiste Janine Andrade maakte op het bijzonder druk'oe- ;ochte Kunstkring-concert. Haar is an ook terecht met fraaie bloem- Sstukken een opgetogen ontvangst bereid. Zij speelde twee der voor naamste werken uit de vioollite ratuur: Beethoven's 9de sonate, gewijd aan den grootsten violist van zijn tijd Kreutzer en de daar mee sterk contrasteerende, doch even beroemde Debussyson'ate in g kl. t. Daartusschen Pagapini's vloeiend, wat hol virtuoos doch technisch effectrijk Concert in D gr. t., met Ravel's veredelde Tzi- ganedansen tot rijkgeschakeerd besluit. Als toegift een viooltrans- riptie van Debussy's „Clair de 'lune" uit de „Suite Bergamasque", aarmee zij alle voorgaande uit stekende indrukken nog wist te versterken. Een korte opsomming, maar wélk een inhoud! Een programma, dat h$ar volkomen gerijpt talent, ;j haar perfecte techniek, haar naar ')het monumentale neigendevoor- dracht, overvloedig kon belichten. Streek, stokvoering en soepele polsbeweging van de „meeste- resse". Men hoore zélve zulk spel, om er de gespannen suggestie van te ondefgaan. Marinus Plipse was een knap accompagnateur, in Debussy ech ter véél grooter evenwaardigheid betoonend dan in Beethoven. Janine Andrade zal ook ons land veroveren! - Th:«J. Hannema Leidsche Amateur Fotografen Ver. Onder goede belangstelling hield de L.A.F.V. gisteravond haar 21ste jaarvergadering in ,,'t Schut- tershof". De voorzitter heette al- v len welkom, in het bijzonder het i èerelid mej. I. M. Herfst. De heer H. J. Holswilder werd bij acclamatie als bestuurslid her- kozen. De jaarverslagen van secre taris, penningmeester en biblio thecaris werden ongewijzigd goed- gekeurd. Hierna werden de uitslagen van de onderlinge wedstrijden bekend gemaakt. Deze luidden als volgt: Leidsche kerken: le prijs de heer G. C. Feuth; 2è prijs niet toege kend; 3e prijs D. de Klerk. De Herfstplaquette werd voor de derde rriaal in successie toegekend aan H. Groenendijk, waardoor deze definitief op dezen prijs beslag legde. Na de pauze besprak de L.A.F.V. secretaris het ingezonden werk critisch-opbouwend. De wanden werden gesierd döor een fraaie Bondscollectie. HANDELSREGISTER K. v. K. Wijzigingen: N. V. Zilverfabriek „Voorscho ten" voorheen J. M. v. Kempen en Zonen, Koninklijke Nederl. Fabrieken van Gouden en Zil veren Werken, Leidscheweg 219, Voorschoten. Bijkantoor gevestigd "te Rotterdam aan den Walen- burgerweg 69. Comm. Venn. J. P. M. Balet, s Zoeterwoudseheweg 13, Leiden, -> groothandel in glas, porcelein en aardewerk. Beh. venn.: J. S. Schermer Voest (Huw. Voorw.). Langelaan en Zn., Leidschestr.. No. 104, Hillegom. Handel in - bloembollen en aanverwante arti- kelen. Venn.: J. Th. Langelaan (Huw. Voorw.). G. J. Yperlaan, Voorstraat 37, Voorschoten. Timmermans- en i. molenmakersbedrijf. De zaak is met ingang van 1 November 1943 omgezet in een vennootschap on der firma onder den naam: Fa. G. J. Yperlaan en Zoon (B. P.). Venn.: G. J. Yperlaan (H. V.) en D. P. Yperlaan, beiden Voorschoten. Mej. H, J. M. van Zijp al hier slaagde aan het conservato rium te Den Haag voor het examen algemeene muziekleer. Uitbreiding politiedienst. In verband met de uitbreiding en reorganisatie van den dienst der Politie tengevolge van de zeer belangrijke toeneming van de werkzaamheden, is een verbete ring en aanvulling van den bu reau-inventaris van het politie bureau noodzakelijk. De kosten hiervan en van eenige werkzaam heden in het gebouw zullen naar raming f. 4.200 bedragen. Houden van geiten, schapen enz. Tengevolge van de tijdsomstan digheden gaan meer en meer in woners er toe over kleinvee, zoo als geiten, bokken en schapen, te houden. Uit vrees voor diefstal worden deze dieren meestal in of nabij de woning ondergebracht. Hierdoor wordt niet alleen de om wonenden overlast aangedaan, dochter ontstaan bovendien zeer onhygiënische toestanden; ook uit een oogpunt van dierenbescher ming is tegen deze handelwijze veelal bezwaar te maken. Het is dan ook wenschelijk in deze ma terie orde te scheppen en het hou den van bovengenoemde huisdie ren afhankelijk te stellen van een vergunning van den Burgemees ter, zooals thans reeds het geval is ten aanzien van het houden van varkens. Ook het houden van paarden, koeien en ezels dient aan een vergunning te worden gebon den. Het houden van andere huis dieren, zooals kippen en konijnen, kan eveneens aanleiding geven tot ongewenschte toestanden. Een vergunningsstelsel is hier echter niet op zijn plaats. Volstaan kan worden met een verbod om een huisdier op zoodanige wijze te houden, dat daardoor geen gevaar voor de gezondheid van een mensch en dier of overlast voor de omwonenden wordt veroor zaakt. De verordening op het hou den van varkens en het maken van mestputten kan worden inge trokken, mits de bepalingen om trent de mestputten in de onder havige regeling worden opgeno men. Bezuiniging benzineverbruik. De gewestelijke politiepresident te Rotterdam heeft er, met het oog op de huidige benzinepositie, op aangedrongen de bij de politie in gebruik zijnde vervoermiddelen met een hoog benzineverbruik te vervangen door andere met een laag benzineverbruik. Mitsdien moeten de twee motor rijwielen met zijspan buiten ge bruik worden gesteld en vervan gen worden door twee lichte mo torrijwielen. Sedert geruimen tijd bestaat voorts bfj de politie behoefte aan een kleine personenauto voor het verrichten van recherche- en an der werk. De daartoe gebezigde arrestantenauto is hiervoor in vele gevallen niet geschikt. Derhalve moet tot het aan schaffen van twee motorrijwielen en een personenauto worden over gegaan. De auto zal worden voor zien van een persgasinstallatie. -De kosten van een en ander vorderen in totaal een uitgave van rond f. 3500.n.l. f. 1750.voor de auto vermeerderd met f. 960.— voor de uitrusting met een pers gasinstallatie en f.800.— voor de beide motorrijwielen. Grondoverdracht Bij raadsbesluit van 22 Januari 1923 werd ter verkrijging van een goede afschuining van den hoek KorevaarstraatLevendaal een bijzondere rooilijn vastgesteld, waarbij een strook grond, groot 25 m2, toebehoorende aan de N.V. Zeep-, Eau de Cologne- en Parfumerieënfabrièk v/h Sanders en Co. buiten de rooilijn kwam te liggen en een strook gemeen tegrond, groot 60 m2,. binnen de bebouwing. In verband met een voorgeno men verbouwing van haar fabriek heeft de vennootschap met de ge meente onderhandelingen over ruiling van deze strooken grond bereikt.. De vennootschap zal o.m. f10 per m2 toebetalen voor den grond, dién zij meer ontvangt dan zij aan de gemeente afstaat. LEIDEN, 12 Nov. - Veemarkt - Aangevoerd 12 fokstieren; 14 slacht stieren; 78 kalf- en melkkoeien f. 14002500, handel vlug; 53 vare koeien f. 800-1400, ving; 206 vette koeien; 58 pin' f.6001000. vlug 62 graskalveren f. 300600. vlug; 23 nuchtere kalveren (slacht): 40 vette schapen; 252 weideschapen f. 230340. matig: 2 mestvarkens f. 4070. matig; 282 biggen f. 24 40. matig. LEIDEN, 12 Nov. - Kaasmarkt - 7 partijen Goudsche kaas 1ste srt. f. 61.50—62.50; 2 partijen Leidsche kaas le srt. f. 60. Handel vlug. N. S,, te L. Tenzij het gebrek reeds bestond, toen het huis huurde, Is u verplicht de kosten, die thans gemaakt moeten worden, te betalen. F. L., te L. Uitsluitend de bloedverwanten van den overleden man hebben recht op de nagelaten goederen. TEXTIELDISTRIBUTIE VOOR WERKKLEEDING. Ingevulde aanvraagformulieren voor werkkleeding kunnen wordgn ingeleverd aan „De Burcht"ö*Van 8.30 tot 12 uur volgens onder staand schema; Maandag 15 Nov. wier geslachts naam begint met Klinker t/m. Kuyvenhoven; Dinsdag 16 Nov. K. van Kwaad gras tot einde K, L t/m. Levend; Woensdag 17 Nov. L. van Levie tot einde L, M t/m. Meulenhof; Donderdag 18 Nov. M. van Meurs tot einde M, N t/m. v. Nes; Vrijdag 19 Nov. N. van Neuman tot einde N, O. Ingevulde aanvraagformulieren voor huwelijksuitzetten, baby-uit zetten, arbeiders buitenland en eerste inrichting kunnen iederen werkdag (behalve 's Zaterdags) van 8.30 tot 12 uur worden inge leverd Aanvraagformulieren voor In stellingen kunnen niet worden in geleverd. Arbeiders werkzaam in bedrij ven waar 100 of meer werkkleeding dragende personen werken, moe ten zich voor werkkleeding wen den tot het Hoofd van het Be drijf. Onjuiste of onvolledig inge vulde formulieren worden gewei gerd. Per post verzonden en in de bus geworpen formulieren worden niet behandeld. 4280 DISTRIBUTIEDIENST HILLEGOM. Aanvragen rantsoenbonnen brandstof gro'ote gezinnen. Van 15 tot 19 November is we derom de gelegenheid opengesteld tot het aanvragen van vaste brandstoffen voor groote gezinnen. Aanvragen, welke moeten wor den ingediend op formulier MD. 333-05, mogen gedaan worden door; le. Hoofden van gezinnen, be staande uit meer dan 6 per- sonen, die nog geen rantsoen bonnen'hebben ontvangen bij de uitreiking van brandstof- fenkaarten T.116. 2e. Hoofden van gezinnen, die reeds 3 bonnen hebben ont vangen, doch wier gezin is uit gebreid tot 10 of meer per sonen Bij inlevering der aanvraagfor mulieren dienen de stamkaarten van alle gezinsleden te worden medegebracht. Het afhalen en indienen der formulieren MD. 333-05 moet ge- geschieden te Hillegom op 17, 18 en 19 November a.s. tusschen 9 en 12 uur voorm., te Lisse op 15 November as. van 9 tot 12 uur voorm. en op 16 en 18 November as. van 2 tot 3 uur n.n*, te Sas- senheim op 15 en 17 November a.s. van 2 tot 3 uur n.m. en op 18 November as. van 9 tot 12 uur vjn. 4275 RECLAMES TEGEN BEDRIJFS- MAXIMUM RUNDVEE. De veehouders zullen In den loop van deze week bericht ontvangen, welk aantal melk- en kalfkoeien zij per 1 Dec. 1943 mogen aanhou den. Op de berichtkaart staat aan gegeven, dat binnen 14 dagen na ontvangst, bij den P.B.H. tegen dit bedrijfsmaximum gereclameerd kan worden. Daar het echter noodzake lijk is. dat deze reclames zeer spoe dig in het bezit van de P.B.H.'s zijn, is de termiin van reclameeren thans op 4 dagen gesteld. Na dezen termijn kunnen geen reclames meer in behandeling worden geno men. Degenen, die op grond van een te lage melkaflevering een aanslag in de versnelde veelevering 1944 ontvangen, kunnen tegen de zen aanslag niet reclameeren Kun nen zij echter aantoonen vol doende geleverd te hebben, dan zal met hun bezwaren rekening ge houden worden. De reclames van hen, die werkelijk te weinig melk leverden, zullen zonder meer van de hand worden gewezen. AANVRAGEN VAN LOONBELASTINGBOEKJES DOOR LOSSE ARBEIDERS. De Inspecteur der Belastingen te Alphen a. d. Rijn brengt ter kennis van losse arbeiders, dat ge legenheid zal worden gegeven tot het aanvragen van loonbelasting boekjes te: Alphen a- d. Rijn, - uitgezonderd Aarlanderveen-Dorp: ten kantore van den Inspecteur der Belastin gen, afd. Loonbelasting op: Dins- dag 23 en Donderdag 25 Novem ber 1943 des nam v. 36 uur; BANKETBAKKERIJ Aarianuerveen "Dorp. n. uei vcree- nigingsgebouW (voorheen Open bare School): Woensdag 24 No vember 1943, des avonds van 57 uur; Ter Aar: op Dinsdag 23 November 1943 des avonds van 57 uur in het Gemeentehuis: Nleuwveen: op Donderdag 18 No vember 1943 des avonds van 67 uur in het Gemeentehuis; Zevenhoven: op Woensdag 17 No vember 1943 des avonds van 67 uur In het Gemeentehuis; Nieuwkoop: op Donderdag 18 No vember 1943 des middags van 4r—6 uur in het Distributielokaal achter het Gemeentehuis; Noorden: op Vrijdag 19 November 1943 des middags van 46 uur in het café A. Kuyf. aldaar. Ilazerswoude-Dorp en Benthuizen: op Donderdag 25 November 1943 des avonds van 6—8 uur ten huize van den dienstgeleider. Torenstraat 7. Hazerswoude-Rijndijk: op Donder dag 25 November 1943 des avonds van 57 uur ten huize van den Dienstgeleider. Wiik A no. 95 Koudekerk a. d. Rijn: op Woensdag 24 November 1943 des avonds v. 57 u. ter Gemeentesecretarie. Bij de aanvraag moeten persoons bewijzen. eventueel trouwboekjes, worden medegebracht. De Inspecteur der Belastingen te Alphen a. d. Rijn. BANNIER. 9 November 1943 4261 LOONBELASTINGBOEKJES VOOR LOSSE ARBEIDERS. Ingevolge art. 2 der Negende be schikking van den Secretaris-Ge neraal van het Departement van Financiën d.d. 5 November 1941 Nó. 159 (Ned. Staatscourant van 27 November 1941 No. 232) is iedere losse arbeider verplicht vóór den aanvang van het kalenderjaar of voordat hij als zoodanig arbeid verricht. een loonbelastingboekje aan te vragen. Onder losse arbeiders worden verstaande werknemers wier ar beid bij denzelfden werkgever in den regel slechts korten tijd duurt. Wassenaar: Voor de gemeente Wassenaar bestaat op werkdagen gelegenheid ten huize van den assistent-dienstgeleider W. Kik v. Zuylen v. Nyeveltstraat 275 aldaar een loonbelastingboekje aan te vragen. Gehuwden moeten hun trouw boekje meebrengen. Indien een losse arbeider m gebreke is gebleven aan zijn -werk gever een loonbelastingboekje te overhandigen is de werkgever niet temin verplicht tot inhouding van loonbelasting over te gaan. In dit geval wordt de belasting naar het hoogste tarief berekend. Bovendien kan nog bekeuring worden ingesteld 4258 Wnd. hoofdred.: K. Been. Leiden Redactiestaf: K. Been (binnen land en sport); J. Brouwer (bui tenland en stadsnieuws); T^ J. Hannema (omgeving en muziek). Politiek medewerker: W. H. Streng, Wassenaar. Verantwoordelijk voor de advertenties: A. Poortman De winkeliers te OEGSTGEEST in Manufacturen, Dames en Heren-modes en aanverwante artikelen, delen U hierdoor mede dat hun winkels van Dinsdag 16 November a.s. af in het vervolg iedere van Maandagmorgen vervalt 4949a en de hetere betrekkingen zij'n voor hèn, die zich vrijwillig bij ons aan- - melden, want zij kunnen zélf hun keuze doen. VOOR ARBEID IN HET BUITENLAND OLIEVERFSCHILDERIJEN van den oud-Leidenaar i JOH. VAN DEVENTER waaronder stadsgezichten I IN DE BOVENZALEN VAN KUNSTHANDEL j= Tel. 20528 Duur der tentoonstelling één maand. E Toegang vrij tot 's avonds 5 uur, boven 18 jaar WONINGINRICHTING ZIET DE ETALAGES! Kapster. Leerling kapster gevraagd. Maison Henry, Breestraat 56a. 4251 Te koop gevraagd Piano of Vleugel. Br. aan W. Barning, Oude Singel 16. rr Evangelische Christen Gemeenschap, Middel stegracht 3. Zondagmor gen 10 uur en 's avonds half zes hoopt ds. v. d. Flier te spreken. Dins dagavond half acht Bij belbespreking Zoeterw Singel 74. Vrijdag 8 tot 9 uur, Jeugdcursus. Bijbellezing. Maan dag, 15 Nov. spreekt de heer Bardelmeyer, Haar- lemmerstr. 48a. Begin 7.30 uur. Verloren, dag of wat geleden een zilveren armband met steentje in Leimuiden, gaande van de Geref. Kerk naar huls. Terugbezorging gaarne: O Dompeling, Nieuwe weg 178 B Lei muiden. Jeruël, Groenest. 16. D.V spreekt Zondag 10 u., de heer Hederik, den Haag en 5 u de heer J. A. Bruyn van Wassenaar Dinsdagavond 7.30 u., Bijbelbesprekint.. Steeds vrije toegang! Stadsevangelisatie, Morschweg 59. Dinsdag avond 7.30 u.. Bijhelle- zing. Job. 1 vers 26b: De HETEREheeft gegeven, en de HEERE heeft ge nomen; de naam des HEEREN Zij geloofd. Gem. 'Gods, Gevers*- straat 22, Oegstgeest. Zondag v.m. 10 en n.m. 4.30 u., spr. de heer A. Sneep, v. R.dam. Woens dag a's. 7.30 u., Bijbelle zing, Cor. 12. H Verloren, Heerenstr., 8 Nov. 5 u. nm.: roodle- deren dhandschoen. S. v. p. tegen hooge beloo ning terugbezorgenH. H. Koelemy. Koningin- nelaan 7. Lelden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 3