O. A.H.FORTANIER Mevr. v. d. VOET ^Tnee „MEMENTO MORI" DfSMR Adelaar's Modebeurs VERVORMEN VAN DAMESHOEDEN BEKENDMAKING 'naaist1 10 minuten waar U SUCCES-INSTITUUT VEILING ALBERT VOGEL Jr. KLOMPENREPARATIE FEIKE ASMA Leidse Begrafeni s-Onderneming Veiling der Grootmeesters Unieke collectie Schilderijen VAN DEN THEEVAKMAN IS SPAREN Mi Di KOOP LEWENSTEIN Vraag gratis prospectus Den 21 en November J hopen onze geliefde Ouders, PIETER DEN HOOGLANDER en GRIETJE FRANCKEN hun 25-jarige Echt- t vereeniging te her- 1 dentoen. Dat zij nog lang ge- 1 spaard mogen blijven j is de wensoh van hun i liefhebbende i Kinderen, PIET. BEA. TONI. Hazerswoude D 121. 7 November 1948. A. J. VUYK en S. VUYK—KERKHOVEN zeggen mede namens we- derzijidische Familie har telijk dank voor de zeer vele blijken van belang stelling bij hun huwelijk ondervonden. Ter Aar, Nov. 1943. Heden overleed tot onze diepe droefheid in de volle verzekerdheid des gedoofs, onze ge diefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgroot vader, die Heer DANIËL DE MOOY (Wediuwnaar van OORJNELIA ZWAAN) in den ouderdom van ruim 76 jaar. Namens de Familie, G. DE MOOY. Rijnsburg, 8 Nov. 1943. Schoolsteeg 10. Heden overleed zacht en ikaim, na een kort stondig lijden, in de volle zekerheid des ge- loofs, onze innig ge liefde Man, Vader, Be huwd-, Groot- en Overgrootvader LEENDERT BLONK op den hoogen leeftijd van bijna 81 jaren. Zijn leven was Ohristus zijn sterven gewin. Uit aller naam: Wed. N. BLONK— VAN HOLST. Katwijk aan Zee, 7 Nov. 1943. Pauil Krugerstraat 46 Teraardebestelling zal plaats hebben op de alg. begraafplaats te Katwijk a. Zee, op a.s. Woensdag des nam. om halfdrie. Heden overleed in de Hope des Eeuwigen Le vens, na een langdurig doch geduldig gedragen lijden, nog onver wachts, onze collega CORNELIS VAN WENGERDEN in den ouderdom van 43 jaren. Namens het Personeel Timmerfabriek STAM EN VISSER. Nieuwkoop, 8 Nov. '43. Het adres v. vertrouwen voor het uitvoeren van begrafenissen. Bill, tarieven, nette bediening. Men lette vooral op naam en adres. A T T TT T1Z Oosterdwarsstr. 17 (Zijlsingel) Leiden Telefoon 21416 Gevraagd flink Meisje (noodhulp), voor dag of dag en nacht. P.G. v.g.- g.v. of flinke jonge Werkster. Mevr. C. Blan ken, Nassaulaan 46, 4090 Oegstgeest. Manufacturen-Atelier. Een flinke Naaister gevr. op klein atelier. Zij die met knippen bekend zijn genieten voorkeur. Brie ven Bureau van dit Blad onder No. 4079. In het Gemeent. Krank zinnigengesticht Ende- geest c.a. te Oegstgeest, wordt een vrouwelijk Hoofd van de keuken gevraagd. Leeftijd 2530 jaar. Intern. Salaris vol gens verordening. Dipl. Huishoudkundige of Akte N. vm vereisoht. Schriftelijke sollicitaties aan het Hoofd van de Econ. of Adm. Dienst. ZENUWARTS WOENSDAG geen polikliniek en geen spreekuur. DONDERDAG AFWEZIG Mevr. M. Veldhuyzen Van Zanten, villa Mag nolia, Lisse, vraagt een Net Meisje, dat samen met aanwezig meisje alle huish. bezigheden kan verrichten. Eenige be kendheid met koken strekt tot aanbeveling. Gevr. net dienstmeisje, voor de morgenuren. Albert Heijn, Kempenaer- straat 17, Oegstgeest. Gevraagd bij een alleen- wonenden Heer, een nette Huishoudster N.H., leef tijd niet ouder dan 40 jr. Omtrek Alphen a.d. Rijn. Brieven Bureau van dit Blad onder No. 4089. Gevraagd per 1 Dec. of eerder in gezin m. 3 kin deren Chr. Meisje v. d. en n. Goed loon, goede kost. Mevr. Van Wijk, Heemst, dreef 155, Heem stede. 4038 Hotel Bianca, vraagt voor onmidd. indiensttr. tegen goed loon, een Meisje v. huish. bezigheden en een Kamermeisje, Gravestr. 1 Wassenaar. 4040 Gevraagd besch. Meisje voor de huish. zelfst. kunn. koken en werken, v.gg.v. voor dag of voor dag en nacht. Mevr. Ter Haar, Zoeterwoudsche Singel 26. 4063 Terstond gevraagd een flinke Dienstbode. Joh. Parlevliet, Parlevlietslop 14, Katwijk aan Zee. Levert Uw Mompen ter reparatie vooral DROOG schoon en spijtoervrij in bij Uw Depothouders. Anders laten Uw zolen los! Het Trappenhuis, Gouda. L. W. de Vos, Reeuwijk. Nic. Vis, Waddinxveen. P. H. Verbey, Boskoop. C. Tuinenberg, G. P. Roos, Zoetermeer. Moordrecht. D. G. de Hoog, A. Stam, Moercapelle. Lange Ruige Weide. F. Schotte, Zevenhuizen. 4080 Fabrikant SLi ni XREOBT, Waddinxveen. Meubelfabriek te Wad dinxveen vraagt voor verschillende afdeehngen nette Meisjes, leeftijd 1719 jaar. Brieven Bureau van dit Blad onder No. 4041. Juffrouw b.z.a. voor de huishouding of lichte verpleging of iets derg. v.g.g.v. voor direct of 16 Nov. Brieven Bureau van dit Blad' No. 3167a. Te koop aangeboden 4 stoelen en tafelarmstoel en pluche tafelkleed, te zamen f.230 en kamer lamp f. 10. Weber, Pie- terskerkgracht No. 10. Adverteert in dit Blad. Mondelinge beginlessen (theorie en teekenen) in WATER-, BURGER WEGEN BOUWKUNDE GEW. BETON EN STAALCONSTRUCTIES, door middelb. technicus. 2x per week avondles. Aanmelden 67.30 uur. Alle wijn, Kam. Onnesl. 43, Leiden. 4087 HUWELIJK. Heer bemidd. 50 jaar, zoekt langs dezen weg kennism. m. Juf frouw uit den .gewonen stand. Niet ouder dan 40 jaar. P.G. Brieven met foto welk op eerewoord terug worden gezonden. Brieven Bur. van dit Blad No. 3283a. November in de groote blauwe zaal van Krasnapolsky, Warmoesstraat, A'dam, o-l. van P. F. Kremers uit particulier Nederiandsoh kunstbezit. Voorts Brillanten, Gouden werken, Perz. tapijten, enz. Bijv. ter waarde van ten minste f. 1000 kunnen nog in beperkte mate aangenomen bij P. F. itremers, Rokin 34, Amsterdam, Telefoon 36110 Vriendelijk tehuis ge zocht voor Dame op leef tijd, met voll. pension, eenige verzorging ver- eischt. Brieven Bur. van dit Blad onder No 4042. Voor schooljongen van 12 jaar wordt tot eind van den oorlog plaats gezocht in gezin met kin deren. Liefst onderwijs kringen. Brieven Bureau van dit Blad No. 3063a- Echtpaar zJk. zoekt gem. Zit- en Slaapkamer met keutoen of gebr. van k. in Alphen a.d. Rijn of omg. Brieven aan C. Hirs, Rijksweg 321, Sant-poort. Jonge mensen zk. vragen te Alphen a. d. Rijn, 2 ongem. Kamers met geibr. v. keuken te huur. Brieven L. v. d. Laarse, Hooftstraat 211, Alphen aan den Rijn. KOOPIN BIJ Onr.SNISATIE VAN ZElFSTANDIGt KRUIDENIERS IN NEDERLAND Oude Gramofoonplaten te koop gevraagd ad f. 2.- per kilo. Geen gruis, geen Columbia. H. G. van Liuyken, Breestraat 97, Telefoon 20035. Inkoop van waardevolle Sieraden, Juweelen, etc. Backers, Noordeinde 58, Den Haag, Telef. 180.259. Ter overname gevraagd: gebruikte Schrijfmachine (event, koffermodel). Br. J. v. Heyningen, Lijster beslaan 99, Rijswijk Z.H. Gevr. Opklapbed één- persoon's compleet zon der matras, in prima staat, gebruikt of nieuw of één-persoons ledikant met spiraal. Adr. J. Kooy Jr., Burg. Colijnstr. 231, Boskoop. 3794 Piano te koop gevraagd, liefst Duitsche kruissna- rige. Aanbiedingen aan Somer, Pr. Hendirikstr. 54, Den Haag. 2196a Te koop staal ruige paarden- en varkens- mest, D. Durieux, Val- kenburgscheweg 1, Kat wijk aan den Rijn. 4060 Dame, onderwijzeres, zoekt 2 gestoff. Kamers met keuken of gebruik, op goeden stand. Brieven Bur. v. d. Blad No. 3152a Heerengr. 100, A'dam C. Tel. 45450, na 6 uur 25815 Wij hebben enorm succes met het Vilt en stroo, volgens de nieuwste modellen. Vakkundige voorlichting Uitsl. voor winkeliers. Leidsche Besteldienst V1LUG EN VAARDIG. Voor het bezorgen en afhalen van al Uw goe deren in en om de stad. Leiden - Oude Vest 57. Telefoon 25903. GEBR. DE LA RIE. noHnaDoozen Groote sorteering In alle prijzen. Maarsmanssteeg 8, Leiden, tel. 20685 Te huur gevraagd voor tijdelijk droge opslag ruimte pflrn. 200 M2 voor levensmiddelen met kan toor van plm. 45 M2. Aanbiedingen: J. Jonker, Toorenveltstraat 5, 4067 Oegstgeest. Geld aangeboden voor lste Hypotheken in be dragen van f. 1000 tot f.5000, op huizen of landerijen. Tevens hypo theek gelden gevraagd ter grootte v. f. 10.000 of lste hypotheek op huizen en landerijen. Brieven met opgaaf aan A. C. Hoogervorst, Makelaar, C 112 Ter Aar, Telefoon Langeraar 45. HUWELIJK. Wedn. met 3 kinderen, eenvoudig net burgerge zin, zoekt Juffrouw plm. 35 jaar, of Wed. P.G. om na wederzij dsoh goedvin den een huwelijk aan te gaan. Brieven Bureau v. dit Blad No. 4065. Gevraagd naaister, die thuis verstelwerk kan verzorgen. Brieven Bur. van dit Blad No. 3062a. Bontmantel. Ter over name gevraagd mooie so- liedie bontmantel, liefst in een gedekte tint, rui me maat. Tevens een dito in maat 42. (Deze mag ook in een lichte kleur zijn). Brieven aan Mevrouw Seholte, Van Speykstr. 181, Den Haag. levenslang plèzier van hebt! van een of meer der onderst. schriftelijke cursussen, die U op prettige en vlotte wijze Uw toekomst helpen bouwen. Toegepaste Psychologie Hogere Psychologie Verkopen op het Pad Verkopen achter de toonbank Moderne Handelscorres pondentie Zaken- en Bedrijfsleiding' Reclame Succes in Zaken Middenstandsexamen (Algemene Handelskennis) Nederlandsch (oude spell.) Nederlands (nieuwe spell.) Engels Spreken in het Openbaar Privé-Secretarls(esse) Bekwaam LI NU! AMERSFOORT AFD. 26 Luth. Kerk - Den Haag Luth. Burgwal Woensdag 10 November, 89 uu r 5e Symphonie van Widor Voor de op 29 en 30 Nov. te. Den Haag te houden hoogst belangrijke veiling van Perzische kleeden e.a. schilderijen, antiek, goud, zilver en edelgesteente, bontwerken enz. kunnen nog eenige goederen wor den ingebracht. Nadere inlichtingen ver strekt COMM. SOMER, Zeemanlaan 12a. STADSGEHOORZAAL A.s. Zaterdag 13 November, 7.15 uur DE KONING VAN DE LACH met zijn fenomenaal orkest brengt gloednieuwe attracties o.a. filmschlagers 3 Vagebonden in nieuw repertoire. Marimba solo's door Boyd B'achman zelf, met begelei ding van zijn 2 vleugel- adjudanten, 'n SENSATIE!! Bovendien op verzoek: Spookuur - Lichtgevende schouwen en 1001 andere successen. Toegangspr. f. 1,80 bel. inb. Pl.bespr. v.a. Donderdag dag. 12-2 "Concertdirectie JOHAN KONING I STADSGEHOORZAAL M. zaal Maandag 15 Nov. 7.30 uur, Voordracht-avond o.a. „De wijze van liefde en dood van den Cornet Qhristoffel Riike" van R. M. Rilke. Krt.: f. 1,50 en f. 1,— (pl. r.) dag. b. d. fa. Bender Boogewoerd 90 (tel 20097) en asun de avondcassa

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 4