Van RIJN MANEGE Haar Privé-secrefaris FILMVOORSTELLING BANDENZORG ONS VARIETE-PROGRAMMA LANGEZAAL A.S.C.—WASSENAAR Aftelt Lel LEZING EN TENTOONSTELLING LACH RAN PALJAS 5000 MARK BELOONING Over goede tafelman teren REPUTATIE - ARTISTIEK - SFEER Frans Noest Interieurkunst99 mMÊÈMk NEDERLANDSCH-DUITSCHE KULTUURGEMEENSCHAP „40 Jahre Deutscher Flugzeugbau" De Heer en Mevrouw JANSEN—KOETS geven met grote dank baarheid kennis van de geboorte van hun Zoon DINGEMAN ANTONIE. Leiden, Fagelstraat 16. 2 November 1943. De Heer en Mevrouw TIMMERMAN—BOKS geven met grote vreugde kennis van de geboorte van hun Dochter WIES JE. die bij het H. Doopsel de namen ontving LOUISE CHRISTINE MARIA. Leiden, 3 November 1943. Tomatenstraat 2. Heden werden wij ver blijd met de geboorte van onzen Zoon PETER. J. WESTEN. M. C. WESTEN— LEENEN. 3 November 1943. Leiden, Br eestraat 147. Met blijdschap geven wij kennis van de ge boorte van een Dochter MARRY. W. v. EIJK. J. A. v. EIJK— NAUTA. Katwijk aan Zee, Tramstraat 13. 2 November 1943. Verioof d ANNTE VAN DER EI JKEL en JAN BA VELAAR Rijnsburg., Petronelia van Saxenstraat 42. Oranjegracht 2. JOHANNES A. UITTENBOGAARD en WILHELMINA F. SPLINTER hebben het genoegen U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op Donderdag 18 Nov. a.s. des n.m. 2 uur ten stadhuize Leiden. Om 3 uur kerkelijke inze gening in de Pauluskerk te Oegstgeest door den Weleerw. Heer Ds. A. P. v. d. Haas. Oegstgeest, Haagsche Straatweg 1,1 Leiden, Const. Huygensl. 9 4 November 1943. Gelegenheid tot geluk- wenschen na afloop van den dienst in de consisto riekamer. Hoek. adres: Heerenweg 4)6a, Noordwijkerhout. Ondertrouwd: WEM VAN NOORT en JOS KOKSHOORN Huwelijksvoltrekking op Woensdag 24 Nov. te 9.30 uur in de Parochiekerk v. d. H. Petrus te Leiden. Gelegenheid tot geluk wensen Woensdag- 24 No vember van 2 tot 3 uur Doezastraat 2. Leiden, 4 Nov. 1043. Toek. adres: Apothekersdijk 16, Leiden Getrouwd: C. P. J. PAARDEKOOPER en G. H. J. RANDOE—POL. De Heer en Mevrouw PaardefcooperPol, be tuigen, mede namens wederzij dsche Familie leden, hun hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk onder vonden. Oegstgeest, Emmalaan 16 4 November 1943. Heden overleed tot onze diepe droefheid na een kortstondige zieikite, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, Broeder, Behuwdbroeder en Oom de Heer WILLEM BARTHGLOMEUS VAN GOSTEN, Wedn. van Mevrouw MARGARETHA SUSANNA VAN KLAVEREN, in den ouderdom van 72 jaar. Uit aller naam: G. VAN OOSTEN. Leiden, 3 Nov. 1943. Hugo de Vriesstr. 62. De teraardebestelling zal plaats vinden a.s. Zaterdag 6 Nov. 1943 te 1.30 uur op de Begraaf plaats „Rhijmhof". Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de belangstelling betoond bij onze 50-jarige Eohtvereeniging, aan al len die dezen dag tot een onvergetelijke hebben ge maakt. A. DEN HOLLANDER en Echtgenoote. Leiderdorp, Achthovenerweg 56. Begrafenisonderneming „DE LAATSTE EER" Ond.: P. j. v. d. Linden Heemskerkstraat 69, Telefoon 25228 Begrafeniskosten bui ten .grafrechten f. 125, f. 145, f. 165 en hooger. Biedt zich aan, tegen 1 Dec. net Meisje, 35 jr. N.H. als keukenmeisje bij voorkeur waar werkster aanw. is. vg.r.v. Brieven Drukkerij Dekker, Hoofd straat 43, Noordwijk a. Z. Om goed te eten zijn twee dingen noodig: bekendheid met de geurige en verfijnde Van Rijn's mosterd en Gevraagd Net Meisje voor de huishouding, met volle kost, niet boven 16 jaar, Goed loon. Ban ketbakkerij Roseleur. ©reestraat 54. 2538a vertrouwd zijn met het cor rect hanteeren van glas, lepel, mes en vork. En over beide zal men iets interes sants lezen, als men wil letten op de volgende pu blicaties van waar Abram al eeuwen de mosterd haalt. NIEUWSTEEG 17 LEIDEN De nobelste houtsoorten bewerkt door de bekwaamste handwerkslieden. Schoolsch oonmaakster gevraagd. Inlichtingen bij het Hoofd der School H. Sleeboom- Noord wij k- Bdnnen. 3883 Voor direct gevraagd: Kantoormachinemonteur Leerling kantoormachine monteur, aank. Bediende voor magazijn en winkel- werk (fcan,toorboe®ian- del)Leerling zetter- drukker en Werkster v. 2 halve dagen per week. Goed loon. L. Demmenie Zn., HaanLstraat 169. Een goed begrip van de moeilijkheden, die de huisvrouw in dezen tijd heeft, spreekt uit de de gelijke bediening, die Simon de Wit zijn klan ten biedt, want.... Simon de Wit doet zijn best voor U! GASFORNUIZEN, KACHELS KINDERWAGENS Inkoop, verkoop- inruilen Hoogewoerd 128B. helpen U bij rheumatiek, ischias, pij- aen en schenten in led» maten en gewrichten, bij spit, griep, verkoudheid en zenuw- of hoofdpijnen. Let op de naam „Ovaaltjes" en prjjs op de verpakking 20 tabletten slechts 60 ets. In alle apotheken en dro gisterijen verkrijgbaar. Laat ons ook Uw ervaringen E weten! Sanita-Agentschap, Nassaukade 373 A'dam. Een nieuwe REGENJAS zonder punten Uit twee sterke lakens, door Palthe geverfd en waterdicht gemaakt, krijgt U een keuri ge regenjas. Prijs I. 0.95 p. vierk. meter. Wij belasten ons ook met het laten Tl O f m WW tj» confectionneeren J A Ij A H£| dezer jassen. Nette Juffrouw gezocht, P.G., als hulp bij oude dame van 93 uur. Mevr. Brouwer, Coninkshof 13, Oude Vest 16. 2588a A.S. ZONDAG 2 UUR Net Meisje gevraagd, met volle bost. Brood- en Banketbakkerij H. Ouds hoorn, Bij dorpstraat 8, Voorschoten. 3879 Voorverkoop tot Zaterdagmiddag 5 uur, Sigaren magazijn Brokaar, Breestraat 67. Gooi vooral toch Uw ledige Odol flacons niet weg! Uw winkelier kan U slechts dan een flacon Odol verkoopen wan neer U daarvoor een ledige Odol- flacon inlevert. N.V. GDOL CGMPANY Werkgemeenschap LEIDEN. Op Zondag 7 November a.s. zal Ing. ALEX BÜTTNÏER uit Karlsruhe voor leden en belangstellenden een lezing met lichtbeelden houden over het onderwerp (Von Liliental zu Messersobmidt) in „In den Vergulden Turk" des avonds om halfaeht Toegangsprijs voor leden f. 0.50; voor niet-leden f. 1. Prof. Dr. JAN DE VRIES. Dr. A. BOBTTOHER. OVER DOEL EN WERK VAN DEN NEDERL. TOERISTENBOND A.N.W.B. op 10 en lil November a.s. aanvang haifadht te Roelofarendsveen, respectievelijk Lisse in „De 4 Heemskinderen" en „De Nachtegaal". Bij ons kunnen geplaatst worden voor de a-s. St. Nicolaasdrukte, Caissières Controleuses v. de pak tafel, Verkoopsters en Leerlingverkoopsters. Zij die reeds eerder als zoo danig werkzaam waren, genieten de voorkeur. Persoonlijke aanmelding lederen werkdag (behalve Maandag) tusschen 9 en 10 uur, De Bijenkorf, Dep Haag. 3863 is thans uitgesloten. Laait Utw bijna versleten rijwielband voorz. v. een Rubber Buitenband. Adres: A. HUS, Adriana- straat 13, Katwijk a. Zee. IN 19*3 NOEMT M£N OtT (£N SAHTé UCHTje SAHIE IS GOED. IEDEREEN DRINKT Htl Gevr. Ie of 2e Bediende Brood- of Banketbakker en een Leerling. Fa. Getor. Nagtegaal, Lindestraat 8 Telefoon 23169. Van Vrijdag 5 November af: Een groote circus sensatie-fi'lm met Albert Matterstock, Attila Hörbiger en Lucie Hoflich. Zondag 2, 4.30 en 7.30 uur. lederen dag matinée 2 uur en 's avonds 7.30 u. TOEGANG 18 JAAR. brengt Kees Pruis, Het Jeaninsballet, 3 Nelson's Toto de Clown, 3 Astavo's, Ravello, Nefani, Vera van Heaften, Charles, De Caroli's. Dagelijks voorstelling aanvang 2.16 en 7.30 u. Plaatsbespreken van 11 tot 3 uur. brengt U deze week: GUSTAV FRÖHLICH en THEO LINGEN in de verrukkelijke comedie: met Fita Benfchoff en Paul Henckels. een lachsucces van begin tot eind. Dag. 2 en 7.30 u. Zond. 1,30, 3,45, 6, 8,15 uur. TOEGANG BOVEN 14 JAAR. PROLONGEERT wegens groot succes (LACHE BAJAZZO) met Paul Hörbiger, Monika Burg, Benjamïno Gigli. De ware geschiedenis van de opera „PALJAS" en haar ontstaan .(Een Tobis-film). 's Zondags doorl. matinée van 1.20 tot 7.30 uur, aanv. avondvoorstelling 8 uur. Voorstellingen weekdagen 2 en 7.30 u. - Toegang 18 jaar. (5000 Mrk. BELOHNUNG) met Oily Holzmann, Hilde Sessak, Paul Dahlke Een geheimzinnige politiezaak uit het noorden van Berlijn. (Een Bavaria-film) 's Zondags dooai. matinée v. 2 tot 6.30 u. aanv. avondvoorstelling 8 uur. Voorstellingen week dagen 2 en 7.30 uur. Toegang 18 jaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 4