Nette Juffrouw Waterreservoir HET MAANLICHT IN NOVEMBER Supinatorium Jac. de Mooij 1 KAJUITZEILJACHT .Ring met Briljanten NAAIMACHINES Gelegenheid IONGEMAN POSTZEGELS BOEK VERLOREN Naaimachine defect! Gramophoonplaten De slag ïn de Dnjepr- bocht. De verbitterde strijd in het Oosten. UIT DE OMSTREKEN Burg. Stand van Leiden KERK EN SCHOOL OFFICIEELE KENNISGEVING. OFFICIEELE MEDEDEELING. Tegenwoordig moet men veel loopen SPORTSCHOOL KOOREMAN 4 BUITENLAND De slag van Krementsjoeg Is thans geworden tot een slag om de geheele bocht van den Dnjepr, aldus de militaire correspondent van het D.N.B. De groote herfstslag in het Zui den van het Oostelijke front vormt over de geheele linie één groote operatie van de Zee van Azof tot den Dnjepr en verder stroom opwaarts tot in het gebied ten Noorden van Kief. Lag het zwaar tepunt van den slag nog voor kort alleen in het gebied ten Zuid oosten van Krementsjoeg, thans ligt het in het geheele gebied van de Dnjepr-bocht, waar de bolsje wisten met alle kracht, waartoe zij ™n staat zijn, trachten in Zuide lijke richting den grooten opera tieven doorbraak te bewerkstelli gen. Het gaat hun weer eens, even als in de weken van den afgeloo- pen zomer en nazomer, om alles, d.w.z. om de poging door een her nieuwd inzetten van alle beschik bare middelen nu toch het succes te verwerven, dat hun de ver strekkende Duitsche distanciee- ringsbeweging van de Donetz tot den Dnjepr heeft onthouden. Zij streven in het Zuiden naar niets meer en niet minder dan naar het begin van de laatste be slissing en vinden in plaats daar van wederom die gevaarlijke elas ticiteit, die het gewicht van zelfs den krachtigsten stoot ten slotte toch opheft. Voortgaande zet de militaire correspondent uiteen, dat niet hetgeen veroverd of opgegeven werd van belang is, maar uitslui tend of het nagestreefde bereikt jverd of niet. De ontruiming van Dnjepropetrowsk bewijst opnieuw, dat men van Duitsche zijde er niet aan denkt zich te laten afbrengen van het doel van dit jaar, dat concentratie is. Het strategische belang daarvan zal nog vroeg ge noeg blijken en dan ongetwijfeld een van de verrassingen bieden, vtelke de Duitsche oorlogvoering reeds vaak geboden heeft. In ieder geval spelen hierbij de geographische omstandigheden r slechts in zoo ver een rol, als zij C overeenstemmen met den Duit- r schen wil tot concentratie. De huidige gevechten, hun hardheid en de noodzakelijker wijze tot het onmetelijke gestegen slijtage aan den kant van cte bols jewisten vormen reeds een bewijs, tioe weinig het den tegenstander s gelukt zijn doel, de vernietiging ran het Duitsche veldleger, te na- ieren. Daarbij zal niet ontkend vorden, dat er ook in het recente wei-leden voor de Duitschers ver- icheidene malen critieke ontwik- elingen ontstonden, die het ge- raar in zich droegen van vijande- ijke operaties over groote ruim en. Het verloop van den grooten ïerfstslag met zijn omvattings- nogelfjkheden stelde de Duitsche iding steeds weer voornieuwe aken, die echter met het oog ericht op het geheel handig nder de knie gebracht werden De verplaatsing van het zwaar- epunt der gevechten naar het eheele gebied van de Dnjepr- ■ocht en het aanstormen van Duitsch Weermachtbericht. Het opperbevel van de Duit sche weermacht maakt bekend: De verbitterde strijd tusschen de Zee van Azof en de knie van den Dnjepr blijft voortduren. Door voortgezette aanvallen van stérke strfjdki achten vermochten de Sovjets een penetratieplek in het gebied van Melitopol iets uit te breiden. 'Daarentegen zijn ten Zuiden van Saporosje hevige pantseraanvallen onder zware vijandelijke verliezen .mislukt. Van de talrijke in deze gevechten stukgeschoten pantserwagens ver nietigde een pantsercompagnie onder bevel van den eersten lui tenant graaf Von Ledebur alleen er 35 zonder zelf verliezen te lijden. In de knie van den Dnjepr bleven de in verschillende secto ren op onze stellingen onderno men vijandelijke aanvallen zonder- succes. Een opgedrongen gemo toriseerde afdeeling van den vijand werd daarbij tot den strijd genoodzaakt en in de pan gehakt. Ten Noordwesten van Krements joeg wierp een eigen tegenaanval de sovjets op hun stellingen van uitgang terug. In den centralen frontsector werden aanvallen der bolsjewie ken ten Westen van Kritsjef en ten Westen van Smolensk door- geconcentreerd artillerievuur ver ijdeld of in een strijd op korten afstand afgeslagen. Onbeteeke- nende plaatselijke penetraties konden in onverwijlde tegenaan vallen worden gezuiverd. De Rheinisch-Westfalische 16de pantsergrenadiersdivisie onder be vel van den luitenant-generaal maf Von Schwerin verdient r haar voorbeeldigen strijd lust tijdens de groote uitwijkbe- wegingen ten Oosten van den Dnjepr en bij de gevechten op het bruggenhoofd van Saporosje bijzondere hulde. In eenige sectoren van het Zuid-Italiaansche front, vooral aan de Volturno ten Noorden van Capua, vonden gisteren weer levendige, voor ons Succesvolle ge vechten plaats. Duitsche gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers bestookten in het Oostelijke bekken van de Middellandsche Zee haven en batterijstellingen van het vijan delijke eilandsteunpunt Leros doeltreffend met bommen. Zij vernietigden in deze wateren ver scheidene kleinere oorlogsschepen en verzorgingsvaartuigen van den vijand. steeds nieuwe bolsjewistische aan valsgolven naar het front van Melitopol werden door de Duit sche leiding gezien in zakelijk af wegen van alle kansen, en zij leidden in enkele sectoren tot een terugnemen van de.Duitsche troe pen van den Dnjepr naar het Westen, waarbij men zonder strijd de stad Dnjepropetrowsk overliet aan de bolsjewisten, nadat alle voor den oorlog belangrijke instal laties vernield en al het oorlogs materiaal teruggebracht was. Tegenover een sterke bolsjewisti- Bijgaande teekening brengt in beeld, wanneer en in hoeverre de maan U het pad helpt verlichten gedurende de maand November. - In ho rizontale richting kan men het verloop zien van eiken on even dag des avonds 16 uur tot den even dag des morgens 9 uur. De witte vak jes geven daarbij het maanlicht weer (behoudens de eerste en laatste verticale kolom, welke einde en begin van het daglicht aangeven) en de mate van ar- ceering den graad van helderheid, waaruit voortvloeit, dat er gedurende de zwartgemaakte uurvakken geen maanlicht is. Knip deze teeke ning uit, om haar bij het uitschrijven van vergaderingen, kunnen raadplegen. Teekening P. Bok. het maken van uitgaansplannen etc. te sche doorbraakpoging ten Westen van de stad werden overeenkom stige Duitsche strijdkrachten ge plaatst en aldus werd deze ma noeuvre van den vijand verijdeld. De thans uit den sector van Dnjepropetrowsk vrij gekomen Duitsche divisies zullen vermoede lijk, wanneer men den toestand juist beoordeelt, het Duitsche ge vechtsfront bij Kriwoi Rog ver sterken. Bij den huidigen stand van za ken kan dus een verdere intensi- veering van den slag verwacht worden, vooral daar de bolsjewis ten sedert eergisteren een massa- len aanval op de stad Kriwol Rog ondernemen. Men moet echter aannemen, dat bij de steeds weer aan den dag tredende elastische oorlogsvoering der Duitschers ook deze groote aanval een slagtin de lucht zal worden. De Sovjet-unie en de toekomst der wereld Onder het opschrift „De eisch der Sovjet-unie naar een wereldmachtspositie" publi ceert „Stockholms Tidningen" een hoofdartikel ten aanzien van de uitlating van het officieuze Sov jet-Russische tijdschrift. „De oor log en de arbeidersklasse" over de aanspraken van de Sovjet-unie op deelneming aan alle beslissin gen omtrent de toekomst der we reld, benevens over de onaan vaardbaarheid van een op Angel-'' saksische hegemonie berustend alleenbeslissingsrecht. „Stock holms Tidningen" schrijft hier over, dat Stalin waarschijnlijk ernstig alle resten van de isole- menten wil verbreken, waarin de Sovjet-unie zoo lang door de houding van de overige groote mo gendheden en ook door eigen schuld zich bevonden heeft. (D.N.B.) Met UWinter hulp. Zonder U: Winter leed. Giro 5553. 1ILLEGOM. In de te Rotterdam gehouden vergadering van de afd. Zuid-Hol land van den Ned. Touristenbond A.N.W.B. ontving de plaquette wegens het 50 Jarig Bondslidmaat schap onze plaatsgenoot de heer F. J. Smit. KATWIJK AAN ZEE De heer Martinus den Duik over leden In den ouderdom van 69 jaar ls overleden onze bekende plaatsgenoot, de heer Martinus den Duik, geboren 8 Februari 1874 te Scheveningen. Van zijn 9de jaar af woonde deze bekende reeder te dezer plaatse, waar hij een haring en vischhandel en eeii bokklngroo- kerlj had. Jarenlang was de thans overledene diaken en ouderling van de Ned. Herv. Kerk en bestuurslid der Herv. Scholen. Ook was hij be stuurslid van de Zondagsschool „Het Mosterdzaadje". In den vori- gen wereldoorlog was hü lid van de brandstoffencommlssie. De teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdagmiddag a.s. te half drie op de Herv. begraafplaats al hier. NOORDWTJK. Geslaagd te Utrecht voor het examen slagersvakbekwaamheid onze plaatsgenooten Ph. Beurse en( G. Baks. WASSENAAR. Ernstige aanrijding Op den' Rijksstraatweg nabij de Houtlaan moesten twee auto's elkaar pas- seeren. De eene auto evenwel moest uitwijken voor een stel wielrijders, mét het gevolg, dat de auto's tegen elkaar opbotsten. Een der Inzittenden, de 50-jarige R. uit Den Haag, werd hierbij zwaar gewond en in emstigen toe stand naar het ziekenhuis aan de Zuidwal te Den Haag overgebracht GEBOREN: Elisabeth Anna Cornelia, d. v. J. G. van der Vlug. en A. E Beumer; Petrus Josephus Marlnus, z. v. P. J. Weenink en J. C. L. van Aart; Jan Wessel, z. v. J W. Bakker en N Korswagen; Cornelia, d v. J. A. C. van der Vooren en S. Voogdt; Cornells Johannes, z. v. C. D. J. den Edel en A Lepelaar. Mathilde Ma d v. H. T. la Rivière en M. M. Josemans Dbia Geertruida Aaltje, d. v. C. Geel en D. Groene veld. OVERLEDEN: G. J. Nederlof. huisvr. van L. I. H. Eikhuizen. 41 J.; C. Laterveer. huisvr. van S. La Rooij, 24 J.; J. de Jong, z., 11 m.; W. W. Korpels- hoek z.. 1 J.; J. J, van Dorp. m„ 54 J.; J. Kardol, z. 19 Jaar. O. A. van Mechelen vr. 50 jaar; P. M. van der Veer, wed. van W. A. J. Harteveld 80 jaar; A. P. M. de Groot z. 1 jaar; J. M. van Beers wed. van J. van der Vooren 83 jaar. J. Ouwerkerk. m„ 64 Jaar. A. A. Scholten, zn 1 mnd.; C. van Iterson, wed. van A. Lafeber 84 J.; E. M. J. van der Horst, dr., 6 mnd.; I. Bekooij, mb„ 48 J. PREDIKBEURTEN Noordwijk aan Zee Geref. Bond (Jul. v. Stolbergstr. 27): Hedenn.m. 7% u., ds. Jonker van Molenaars graaf. Ned. Herv. Kerk Beroepen te Zwolle (vac. ds. Horreus de Haas), ds. P. Smits te Huizum, te Baten burg en Niftrik (toez.), cand. J. Koper te Zandvoort. Drietal te Amsterdam-Watergraafsmeer (3e pred.pl.), dr. G. C. van Niftrik te Rijnsburg, ds. H. A. Visser te Raal- te en ds. D. Westerveld te Breda. Bedankt'voor Gouda (toez.) (vac. van ds. Dijken), en voor Schiedam (vac. ds. P. Bokma), ds. J. Bate laan te Tholen. Benoemd tot tijd. hulppred. te IJsselmulden. ds. P. de Looze. aldaar Geref. Kerken Aangenomen als hulppred. naar Klazienaveen, cand. Joh. S. de Jong. hulpprediker te Sneek. Doopsgez. Broederschap Aan genomen naar Akkrum, d6. G. M. Kosters te Itens en Baard. Baptiste Gemeenten Bedankt voor Deventer ds. J. Hekhuls te Hoogezand. VERKOOP VOORWAARDELIJK GOEDGEKEURD' VLEESCH OPENBAAR SLACHTHUIS. Donderdag 28 October 8(4-11 u. Nos 20890-21000 en Maatschap pelijk Hulpbetoon 21500-21850. Uitsluitend op speciale doordien dienst verstrekte bonnen; ten hoogste 1 K.G. per bon. Legiti matiebewijzen, distributiebonnen, papier en gepast geld meebrengen STEVENINCK, Burgemeester, MOTORBRANDSTOF VOOR SPUITEN FRUITBOOMEN. Men wordt er aan herinnerd, dat, zooals op de benzine-formulieren vermeld ls. de aanvragen van mo torbrandstof voor het spuiten van fruitboomen uiterlijk 10 November bij den P.B.H. moéten worden in gediend. Te laat Ingediende aan vragen kunnen niet ln behandeling worden genomen. Geen zekerheid kan worden gegeven, of en in hoe verre voor het komende seizoen aan de aanvragen kan worden voldaan. 3544 Hoofdredacteur: B. W. Menk- horst. Leiden; plv hoofdredacteur: K. Been, Leiden. Redactiestaf: B W. Menkhorst, Buitenland en Tooneel; K. Been, Binnenland en Sport; J. Brouwer, Stadsnieuws: Th. J. Hannema. Omgeving en Muziek. Politiek medewerker: W. H. Streng, Wassenaar Verantwoordelijk voor de adver tenties: A. Poortman en staan, dit kunt U, wanneer Uw voeten in orde zijn. Bent U snel vermoeid?"Heeft U pijn in Uw rug, dan zijn vermoedelijk Uw voeten niet in orde. Om dit te weten, moet U Uw voeten eens laten onderzoeken, dit kunt U het beste bij Heerenweg 10, Gedipl. Voetspecialist, Rijnsburg Spreekuren dagelijks behalve Maandag 910, 2'/25 uur, 's Maandags 2V25 uur. TE KOOP GEVRAAGD TUSSEN - -HEN HAAG Herman Costerstraat 263 Kantoor 34 en 78 uur Te bereiken met lijn 11 en 12 vanaf Höll. Spoor. lx 2 x 1,25 M„ 26 M2 gaf- Ptuig, eikenhout, bouwj. §36, 4 slaappl., pantry, gitagas, watertank, lens- jpmp, volgbootj e, te koop f. 6000. K. W. Thomas fean v. Meerdervoort 584 gen Haag. 3546 P KOOP GEVRAAGD. Wij geven goede prijzen. §29 HET MACHINEHUIS, HAVEN 46. tot aanmelding van nieuwe cursisten. In onze keurig ingerichte en gerestaureerde sport school worden lessen gegeven in Jiu-Jitsu, Boksen en Gymnastiek voor Dames, Heeren en kinderen in beter milieu. Spreekuren 24 en 79. BREESTRAAT ingang steeg naast 146. Telefoon 23728 23 jaar, M.U.L.O., Boek houden enz., zoekt voor direct werkzaamheden. Brieven Bureau van dit Blad onder No. 3169a Verzameling of series te koop gevr. Sutherland, Admiraal de Ruyterl. 98, Voorburg (Z.H.), Tele foon 72.23.69. Gevraagd voor de ver koop van tijdschriften en couranten aan de kiosk Aanmelden, Breesbr. 186. Te koop gevraagd een liefst rond, inhoud circa IOO a 120 liter. 3522 SPRUIT'S Bakkerij, Lage Rijndijk 6365. a aa aaa Geen nieten- maar prijzenkoning. J UU.UUU D1001, mÜ werden in korten tijd ver- schillende hooge prijzen uitbetaald. Woensdag 20 October j.l. de 100.000 op 5135. Zaterdag 23 October de premie van 3000 op 13630. Beide op een heel lot. Van 1 November a.s. af nieuwe toekomstbriefjes te verkrijgen van 1/20 tot 1/1 lot. Koop dan ook nu Uw loten bij D. NIEUWENHUIZEN, Kempenaer- straat 105, Oegstgeest. Het Gelufcskantoor. Ook tele fonisch te hestellen onder No. 23630. Denkt U aan de eendaagsche trekking van 8 Nov. a.s Zondagmiddag jj. on®. 5 uur tijdens luchtalarm is door heer een voor vinder geen waarde, gaande Langebrug voor bij Politie Brandweer n. Noordeinde. Terug te bez, G. VAN ERKEL, Noordemde 20A Leiden. LEWENSTEIN repareert correct. Leiden, Maarsmansst. 8. Telefoon 20685. OUDE Wij geven voor elke plaat van 30 c.m., hoe oud ook f. 0.50 p. st. en voor een pl. v. 25 c.m. f. 0.40 p. st. L. VAN GEELEN, Haarlemmerstr. 55, t.o. Rex Theater, Telef. 20593

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 3