E STRIJD AAN DE FRONTEN het bolsjewistische gevaar in Nederland. binnenland ste Jaargang Dinsdag 19 October 1943 No. 25630 Aardappelschillen zijn van groot belang voor menig veebedrijf. T W artikelen en in rede Geeft de koe schillen dan geeft de koe melk. Volksvergadering te Groningen. £4 DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN )e militaire correspondent van D.N.B. schrijft, dat het Ooste- :e front van Melitopol tot in het lied ten Zuiden van Welikije >ki in het te eken van een nog iotere sovjet-activiteit staat, rgens in de geheele krijgsge- liedenis vindt men episoden, die geleken kunnen worden met de eurtenissen, welke zich sedert zomer van 1941 op de slag den van Oost-Europa afspelen, t geldt niet alleen voor de ers van menschen en materiaal, hier met elkander worstelen; geldt evenzeer voor den tijds- ir der slagen, en vooral voor het der steeds weer intredende tselinge veranderingen in de ïatie, zonder dat een dergelijke ■upte verandering tenslotte irslaggevend zou zijn geweest i aanzien van de militaire eind- lissing, waarnaar beide partijen even. Ook vroegere oorlogen iben ongetwijfeld plotselinge, (•erwachte wijzigingen in de ïatie gekend, maar dan gaven reeds aan, naar welke zijde de logsfortuin zich zou keeren. aiders, aldus vervolgt de corres- ïdent van het D.N.B., is het in :en strijd om het bestaan van ropa, die thans reeds twee en i kwart jaar duurt. Hier is de iwige verandering in zekeren tot de wet der gevechtsleiding «orden, en het ziet er naar uit, i in deze grootste worsteling der reldgeschiedenis hij de over- id zal krijgen, die deze wet op ategisch superieure wijze weet te passen. )e groote Duitsche distanciee- ;sbeweging behoort ongetwijfeld de practische toepassing van t dergelijk inzicht. Want zij ift een wijziging in de situatie voorschijn geroepen, welker tematiek alle critici heeft ver ft. Elk militair deskundige heeft t verbazing gezien, hoe hier de aliteit niet alleen tegen de antiteit opwoog, maar haar fs de voorwaarden voorschrijft, aronder de kwantiteit zich moet putten. Men moet afwachten, het zuiver mechanische ant- ord van het sovjetcommando? lals dat thans vooral in het ge el van Krementsjoeg naar voren ait, in noemenswaardige mate ireuk kan doen aan de dyna- ek der Duitsche strategie, h elk geval kan voorloopig wor- i opgemerkt, dat het zwaarte- at der gevechten tijdens het ekeinde weer verplaatst is en [naarhet gebied vanKrements- g. Hier hebben de bolsjewisten i strijdmacht geconcentreerd, als men slechts kent van hun «■braakpogingen tijdens de Jgtepunten van hun zomer- ensief. Zij hebben alles samen- tracht, massa's artillerie, pant- wagens. slagvliegtuigen en vele anteriedivisies, om van dit brug- Jhoofd uit de Duitsche linies te [«■breken. Hun aanval is vooral ar het Zuiden gericht. Het ope- lieve doel is daardoor duidelijk: t geheele Duitsche Zuidelijke nt moet wat de bolsjewisten i laatsten tijd reeds zoo vaak ergeefs hebben geprobeerd. tr omsingeling vernietigd wor- t. Door hun numerieke meer heid slaagden de bolsjewisten in, bij hun eersten stormloop de Duitsche stellingen binnen dringen. De Duitschers werpen ins nieuwe divisies in den strijd, bolsjewisten blijven voortdu- d pogen een doorbraak te for- ren, door in golf na golf aan te len. Het ziet er echter naar uit, zij ook in het verdere verloop t de gevechten het nagejaagde 1 niet zullen bereiken. Men i dit aannemen op grond van feit, dat de Duitsche tegen- atregelen, die zeer omvangrijk i, reeds thans den voornaam- h stoot hebben kunnen neutra leren. [en succes van beteekenis be dde ook de Duitsche afweer in gebied van Melitopol en ten ■>rden van Kief, waar de bolsje- ten eveneens massale aanvallen en. Van hier af naar het Noor- wordt de situatie in belang- beraden Duitsche tegenaanvallen, die alleen in den „natten driehoek tusschen Pripjet en Dnjepr voor loopig geëindigd zijn, n.l. door de overwinning van luit.-generaal Hossbach. Noordwestelijk van Tsjernigof en Zuidelijk van Gomel duren de zware, heen-en-weergol- vende gevechten nog voort. Ook bij Orsja en Newel is de gevechtsactie weer toegenomen. Het weer is de laatste dagen zienderoogen slechter geworden. Hier en daar is de herfstregen begonnen. Men kan echter nog niet zeggen, dat de modderperiode een aanvang heeft genomen. De eerstvolgende dagen en weken zal er dus nog verbitterd gevochten worden. De A.NP.-correspondent te Ber lijn meldt: De gevechten in Italië, die de vorige week in alle felheid waren opgelaaid, zijn thans weer in he vigheid afgenomen. Het gevechts- gebied wordt hier in twee deelen gescheiden door de Apennijnen, die een belangrijk obstakel vor men voor de gecombineerde ope raties. Het vijfde Amerikaansche leger, dat aan de Westkust ope reert, is zoodoende gescheiden van het achtste Britsche leger aan de Oostkust, dat bij zijn opmarsch naar het Westen de moeilijk passeerbare bergen op zijn weg vindt. De hevigste gevechten der laatste dagen hebben zich aan de Westkust afgespeeld. Hier heeft het vijfde leger thans den Noor delijken oever van de Volturno bereikt, welke rivier thans in het Zuiden en Oosten de grens van het gevechtsterrein vormt. Als gevolg van den door het terrein begunstigden Duitschen tegen stand, zijn de Amerikaansche troepen er slechts op Capua in geslaagd het Duitsche front in te drukken en de Volturno over te steken. Thans, zoo verklaart men te Berlijn, is een hergroepeering der Anglo-Amerikaansche strijd krachten noodig, als gevolg waar van een pauze in den strijd is ingetreden. De operaties worden ten zeerste bemoeilijkt door de regens, die het terrein volkomen doorweekt hebben. Het Japansche hoofdkwartier meldt, dat op 14 October marine vliegtuigen de geallieerde stellin gen te Boena op Nieuw-Guinea hebben aangevallen. Het gelukte de militaire installaties, ondanks het hevige afweervuur, te ver nietigen. Veertien geallieerde transport schepen werden tot zinken ge bracht en een transportschip van middelbare grootte beschadigd. De Japansche vliegtuigen ge raakten met ruim 100 geallieerde machines in gevechten gewik keld. waarbij 14 vijandelijke toe stellen werden neergeschoten. De Japansche verliezen bedroegen 15 toestellen, waarvan een deel zich op de doelen der tegenstanders heeft gestort. In den nacht van 14 op 15 Oct. hebben Japansche vliegtuigen ge vlogen boven Espiritu Santo op de Nieuwe Hebriden (eilanden groep van Melanesië), waar vij andelijke inrichtingen in de ha ven en op de kaden, alsmede stellingen luchtdoelgeschut en schepen werden vernield Op vele plaatsen werden branden veroor zaakt. Alle Japansche vliegtuigen keerden behouden op hun basis terug. Eden en Huil te Moskou aan gekomen Naar uit een bericht van radio-Moskou blijkt zijn de voornaamste vertegenwoordigers ter driemogendhedenconferentie van Groot-Brittarmië en de Ver. Staten, Eden en Huil, alsmede de nieuwe Amerikaansche am bassadeur te Moskou, Harriman, aldaar aangekomen. (D.N.B.) Uitwisseling van zwaargewonden - Het Duitsche departement van buitenlandsche zaken heeft de laatste maanden onderhandelin gen gevoerd over uitwisseling van zwaargewonde Duitsche soldaten, te mate gekenmerkt door vast- leden van den sanitairen dienst We beschikken in ons land al lang niet meer over het vroeger zoo overvloedige krachtvoeder voor ons vee, dat van overzee moest worden aangevoerd. Nu we, wat de veevoeder-positie betreft, geheel op ons zelf zijn aangewezen, heb ben de levensmiddelenafvallen groote waarde gekregen. Immers, die afvallen worden door de koe omgezet in melk en daaruit pro- duceeren wij weer den kostbaren zuivel. Daarom mogen geen afval len verloren gaan. Ieder, die de belangen van 04$ volk dat is dus ook van zichzelf en van zijn gezin vóór staat, werke er toe mee, dat deze afvallen zooveel mogelijk aan de volksvoeding ten goede komen. Vooral de sterk melkdrijvende aardappelschillen spelen hierbij een rol. Zij mogen niet vermengd worden met groen- tenafvallen, want anders kunnen die schillen niet bewaard worden als veevoeder voor den winter. De groentenafvallen zijn uitmuntend voedsel voor geiten en konijnen). Laten de huismoeders er vooral aan denken dat menig veebedrijf „drijft" op de aardappelschillen. Men geve ze dus aan de wijkop- halers mee. en zieke zeelieden der koopvaar dij in Afrika en Groot-Brittannië tegen Britsche zwaargewondenen Roode Kruispersoneel in Duit sche gevangenschap. Als resul taat van deze onderhandelingen zullen dezer dagen ruim 5000 Duitsche soldaten naar Duitsch- land terugkeeren. De uitvoering der uitwisseling van zwaargewon den zal langs den volgenden weg geschieden: Op 18 October zijn twee Duitsche hospitaalschepen en twee Duitsche passagierssche pen voor Oran aangekomen .Van daag begint de inscheping van de Duitsche uitwisselingsgroep uit Noord-Afrika. groot 3876 man. Voorts worden vandaag door de Engelschen- 831 zwaargewonden, Roode Kruissoldaten en zeelieden in Gotenburg uitgeleverd. Tege lijkertijd worden in Gotenburg 4344 Britsche zwaargewonden, Roode Kruissoldaten en zeelieden afgeleverd om door de Engelschen te worden afgehaald. Op 29 Oct. zal nog een uitwisseling geschie den in Barcelona, waarbij 1061 Duitsche zwaargewonden en sani tair personeel zullen worden uit gewisseld tegen 1083 Britsche zwaargewonden en sanitair per soneel. (D-N.B Cholera in Bengalen De cholera, die steeds meer slacht offers eischt in vele deelen van Bengalen, heeft men nog niet tot staan' kunnen brengen, meldt de „News Chronicle" uit Calcutta. Veel erger dan in Calcutta woedt deze edipemie in Oost- en Mid den-Bengalen. Nu de winter voor de deur staat wordt ook het kleedingvraagstuk een groot pro bleem. Want duizenden Indiërs loopen in lompen rond, die hun uitgemergelde ledematen nauwe lijks bedekken. Wanneer de win ter werkelijk inzet, zullen zij be slist door een of andere ziekte ten grave gesleept worden. (DNB) AT A IANNEER iri dagblad V V voeringen telkens weer op het bolsjewistische gevaar ge wezen wordt, dan zijn er velen die dit overdreven vinden, die meenen dat dit alles slechts propaganda is en dat in Nederland van een bolsjewistisch gevaar geen sprake kan zijn, omdat de communisten in ons land tijdens de verkiezin gen, in verhouding, slechts wei nig stemmen wisten te bemach tigen. Het is inderdaad juist dat het Nederlandsche volk voor Mei 1946 niets van het communisme wilde weten, maar intusschen is er iets veranderd. Stalin is de bondge noot van Engeland en Amerika geworden en velen die vroeger er niet aan dachten, sympathie te betuigen voor daden, bedreven door Stalin en zijn volgelingen, spreken nu over de „bolsjes" en juichen wanneer de bolsjewisten aan het Oostfront oprukken. Zij zijn zóó dwaas dat zij gelóóven dat Stalin de „Komintern" wer kelijk heeft ontbonden en geen wereldrevolutie meer nastreeft en zij zijn zelfs in staat het voor Stalin op te nemen, omdat deze nu in de sovjet-uniede kerk in eere hersteld heeft! Men zou geneigd zijn dit alles schouderophalend voorbij te gaan, ware het niet dat juist van deze mentaliteit door de bolsjewisten een dankbaar gebruik wordt ge maakt om, ook hier in Neder land, een communistische om wenteling voor te bereiden. Het proces dat gevoerd is tegen de Amsterdamsche communisten leiders Jansen en Dieters, bracht vele belangwekkende bijzonder heden aan het licht. In de eerste plaats bleek, dat in Nederland na 1940 een illegale communistische partij volgens aanwijzingen uit Moskou werd opgericht. In de tweede plaats bleek, dat deze or ganisatie een groot aantal sabo- tage-acties wist door te voeren, ja zelfs over een „moord-centrale" beschikte die vele slachtoffers maakte, terwijl in de derde plaats duidelijk werd dat een dankbaar gebruik werd gemaakt van mede werkers die, hoewel zij in de mee ning verkeerden vaderlandslie vende daden te verrichten, in werkelijkheid voor Moskou werk ten en zoodoende een communis tische omwenteling in ons land voorbereidden. De bijzonderheden die over dit proces zijn gepubli ceerd bewijzen dat het niet over dreven is te spreken van een com munistisch gevaar in ons land. Het wordt hoog tijd dat men ook in ons land gaat inzien, dat het bolsjewisme voor niets terugdeinst wanneer het erom gaat zijn doel stellingen te verwezenlijken. Het afzweren van de wereldrevolutie door de ontbinding van de Komintern" en het dulden want meer is het niet van de kerk in de sovjet-unie, zijn geen garanties dat Stalin bekeerd is. Evenmin was het opheffen van de C.P.N. (Communistische Partij Nederland) in ons land voldoende om het gevaar te bezweren. Beide vooraanstaande leiders van de illegale communistische party bekenden, dat zij handelen vol gens de bevelen uit Moskou. Dit .is voldoende. Er bestaat dus een organisatie die het voorzien heef t op den ondergang van ons land, die een gevaar oplevert voor ons volk. Deze organisatie dient be streden en vernietigd te worden. Dit mogen wü niet over laten aan de Duitsche autoriteiten on der voorwendsel dat deze nu eenmaal belang hebben by orde en rust in ons land. maar het is onze plicht deze autoriteiten bij dit werk te steunen, omdat het ons welbegrepen eigenbelang is, dat ook in ons land het bolsje wisme met wortel,en tak wordt uitgeroeid Ten e:nde dit te be reiken is het noodig dat men inziet, dat het meedoep of bevor deren van acties gericht tegen de bezettende macht, zooals sta kingen, sabotage-acties of he| plegen van lijdelijk verzet, geen uitingen van vaderlandsliefde zijn, maar dat men door zoo te han delen het bolsjewisme in de kaart speelt. Verder dient, men zich verre te houden van alle voor stellen, die gedaan worden door lieden, die meenen, dat het hun plicht is u ervan te overtuigen, dat slechts een geallieerde over winning ons een gelukkige toe komst garandeert en dat de En gelschen en Amerikanen nimmer zullen toestaan, dat de sovjets ook ons land zullen binnenruk ken. Zij. die zoo spreken, zijn óf doelbewuste medewerkers van de bolsjewisten of zij zyn zoo ver blind, dat zy'niet inzien dat zij een gewillig werktuig van Moskou geworden zijn Hoe dan ook, de tijd is nu ge komen dat het communistische gevaar, dat niet anders is dan de hypotheek, waarmede het vroe gere liberalistische systeem ons land belast heeft, wordt gelikwi- deerd. Er zijn er onder ons die zich van dezen plicht reeds lang be wust waren en er naar handelen. Velen, die het gevaar niet zagen of anderen, die er niet aan wilden gelooven zullen nu ongetwijfeld begrepen hebben, dat het bolsje wisme in Nederland niet slechts bestaat in de verbeelding van hen, die meenen er ter wille van de propaganda een dankbaar gebruik van te kunnen maken, maar dat het bittere ernst is dat het bolsje wisme in ons land gevaarlijke af metingen heeft aangenomen. Het zijn de Duitsche legers die het bolsjewisme in het Oosten te vuur en te zwaard bestrijden en voorkwamen, dat Europa een prooi werd van de gereedstaande sov jets. Het is onze plicht in ons land stelling te nemen tegen de handlangers van deze zelfde sov jets, opdat ons land en volk voor den ondergang in den communis- tischen chaos behoed wordt. Het is te hopen, dat het proces tegen beide communistische lei ders. dat eindigde met hun terecht stelling, een les is, die ons volk leerde, welke gevaren het bedrei gen en waar zijn belangen liggen. MR. ROST VAN TONNINGEN SPRAK. In het Tehuis te Groningen sprak dezer dagen mr. M. M. Rost van Tonningen op de eerste volksver gadering, welke dit jaar aldaar werd gehouden. Spreker begon met te wyzen op den tijd van groote politieke span ningen, welken wy heden beleven. Reeds te lang is de Nationaal- Socialistische Beweging misbruikt door de conjunctuurridders, maar nu wordt het tijd dat dezen de Beweging verlaten. Doen zij dit niet vry willig dan zullen wij hun wel aan het verstand brengen, dat zij moeten gaan (applaus). Voorts behandelde spr. de be wapening der leden. Wij laten ons niet grypen, vooral niet sinds wij gewapend zijn. Een wapen is te gelijk een eer en een plicht, reeds bij de Germanen. Wij vechten daarmede tot het einde en geven het nooit vrijwillig af. Onze Leider wil nog immer niet waaraan ik mede debet ben dat voor onze door sluipmoorde naarshand gevallen kameraden, gijzelaars moeten boeten. Maar wanneer een van ons in een der gelijk geval wordt gewond en dan om hulp vraagt, zooals te Meppel is geschied, terwyl dan die hulp wordt geweigerd, myn kameraden, wanneer ik in de buurt was ge weest, dan had ik dien weigeraar neergeschoten (applaus). Het is onze heilige plicht de ophitsers, sluipmoordenaars en hun hand langers neer te schieten en rück sichtslos uit te- roeien. Zoo sta ik ook tegenover eventueele parachu tisten. In dat opzicht kunnen wij een voorbeeld nemen aan de Zuid- Afrikaansche boeren, die allen te zamen, mannen, vrouwen en kinderen hun aanranders te lijf gingen. Deze oorlog is genadeloos geworden door de joden, welnu wij zullen nu ook van onzen kant ge nadeloos strijden. De geestelijke hitsers, speciaal die op den kansel, houden zich echter jammer ge noeg buiten schot. Natuurlijk hebben wij binnen de Beweging individueel verschillen de wereldbeschouwingen en leggen deze voor aan onzen Leider. Ons vertrouwen in hem is echter zoo, dat wy ons houden aan het parool dat hij geeft. Het groote natio- naal-socialistische doel, de sterkt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 1