Winkeljuffrouw DE SPAR !ensma^L^ ETAGE Ouwelijk Te koop aangeboden GELD MODERNE TALEN VERLOREN Huwelijk KANTOORBEDIENDE F AM A kómt infleuc LAATSTE BERICHTEN Sovjet-doorbraak pogingen verijdeld. K0FFIE-SURR0GAAT KICUSCIIKN UIT DE OMSTREKEN OFFICIEELE MEDEDEELINGEN EEN IICHTPUNT IN OEZEN TIJD waarde bonnen ST\ waardebonnen AY 0g was het niet genoeg en bij jn van de vele aanvallen sloeg rechtsback, die voor de rust n goede partij speelde maar het u niet meer kon bijbeenen, den met de hand, hetgeen een rafschop opleverde, welke door v. anrooij werd benut (71). Hier- i maakte B.M.T. nog een tegen- ïnt, terwijl prompt het antwoord n U.V.S. volgde door een doel- int van van Wanrooij (82). Na afloop volgde een huldiging in den U.V.S.-speler P. Kante en, in verband met het spelen ,n zijn 250sten wedstrijd in den VB. Hij werd toegesproken door n voorzitter, den heer Bosboom, j de heeren R. L. Lolkes de Beer, re-voorz„ Hendriks namens de elers en M. Grobbe, trainer van V.S. L.F.C.Wassenaar 14 In een ttigen strijd wogen de ploegen n de eerste helft goed tegen kaar op met de thuisclub iets vaarlijker Na een kwartier erd een goed opgezette -L.F.C.- nval met een doelpunt (door nk gescoord), beloond 10. Met jderzijdsche aaaval'en en wisse nde kansen verstreek de tijd, ich juist voor Je rust wist Was- naai met een keu; lg doelpunt an den rechtsbinnen gelijk te aken. 11. Na de ttee eaf Was- naar beter spel te zien en was voor het grootste gedeelte aan- llend hoewel de aanvallen van F.C. niet zonder gevaar waren. >t doelpunten kwam het aan- nkelijk niet, tot 10 min. voor t einde Wassenaar's rechtsbui- n zijn club de leiding gaf. Toen >t kort daarop 13 werd door n midvoor, gaf L.F.C. den strijd De linksbuiten maakte er op ,n gemak nog 14 van, waarna scheidsrechter het einde aan- indigde. Bi. ZwartLugdunum 21 thuisclub was direct in den nval, maar eerst na 20 min. nam de leiding. Lugd. bracht het el in evenwist en nog voor de st maakte de Roo fraai gelijk de tweede helft is Lugd. steeds t sterker geweest, maar tegen verhouding in nam BI. Zwart een hoekschop de leiding. De uisclub verdedigde hierna stevig ardoor de Roo, die weinig steun d, geen kans meer kreeg om te Dren. Een gelijk spel was de ïste verhoudinggeweest. HOCKEY. Ned. Hoekeybond De uitsla- n waren: lames: Westen lekl.: TOGO lversum 31; Be FairBDHC -1; SCHC—HOC 3—0; HDM dam 1—0; HHVC—RW 1—2. 4e kl. C: Kiev. III—Leiden III -2. District Z.-Holland, Jeugdkl. A: iden aSOS a niet doorgegaan, leeren: Westen le kl. A: TOGO Victoria 11; HDM—HOC 61; IYC—Leiden 20. le kl. B: AlkmaarHilversum 5; Be FairLaren 31; Am- rdamSCHC 51; 2e kl. B.: HHYC III—TOGO II 5; HDM III—HLC 16; Leiden -Kieviten 11. District Zuid-Holland kl. E: Lei- n IVZuldwijk II 16. Jeugdklasse B: Leiden aVCL a ■3. HKYC 1—Leiden 1 2—0 In het ;in kwam Leiden goed opzetten, ede schoten van de voorhoede ven echter uit. Langzamerhand ang HHYC op en voor de pauze )0rde zii .eenmaal. Na de rust s het tempo een oogenblik be- orliik. maar later zakten beide rtijen af Van Heel wist door lis- om den Leidschen keeper heen spelen, HHYC een zekere over- ining te bezorgen. Waarschijn- had een 21 nederlaag de ichtsverhoudingen beter aange ven. SCHERMEN. jlwaan degen kampioen van Zuid- lland Zondagochtend werd in lermschool „Giisbertl" alhier Ier zéér groote belangstelling kampioenschap van Zuid-Hol- r- op degen verschermd. In het emeen waren het slechts sterke- schermers die deelnamen, waar goed spel te zien werd gege- en deze wedstrijden niet noo- oos lang gerekt werden door lermers, die volkomen kansloos ren. De spanning bleef er tot laatste toe in. daar Kuipers. Den Haag en Swaan (Leiden) elk twee partijen hadden verloren en verder alleen winstpartüen boek ten. Hierdoor was aan het einde barrage tusschen hen noodig. Deze partij werd door Swaan op zeer overtuigende wijze met 83 ge wonnen. De totaal uitslag luidt: 1. kampioen J. J. Swaan (Gijs- berti) 6 gew. part. 12.8 ontv. en 17 geg. tr.; 2. E. Kuipers (Par. et ri poste) 51317; 3. A. v. Vliet idem 4^-1415; 4. A J. v. d. Hoe ve Idem 31414; 5. J. Zoet idem 31414: 6. J. F. B. v. Eijsinga (zaal Abrahams) 31616: 7. J. van Jolle (zaal Ter weer Haag) 3 1715; 8. H. Ter Weer 119—11. ZWEMMEN. Nationale wedstrijden te Rot terdam In het Sportfondsen- bad in Rotterdam werden natio nale wedstrijden gehouden, waar aan door een groot aantal ver- eenigingen is deelgenomen. Op de 100 meter rugslag dames is een felle strijd geleverd tusschen Iet van Feggelen en Erna Westhelle. De laatste had al direct een voor sprong dien zij tot het eind heeft weten te behouden. Bij den 100 m. rugslag heeren won De Geest van H.P.C. onbedreigd voor Van Mer- kesteyn in 1.13.4. De 200 m. school slag dames werd door Tonny By- land van H.Z.C. met 10 sec. voor sprong op F. Shel van Rotterdam gewonnen. Zij maakte een tijd van 3.05 min. Öp hetzelfde nummer heeren won Kruithof van R.Z.V. vóór van Driel van dezelfde ver- eeniging. De 100 m. borstcrawl heeren had een spannend verloop. Van Merkesteyn liet Molenaar aanvankelijk ver achter zich, doch na 50 meter nam Molenaar een voorsprong die eerst in de laat ste vijftig meter door Van Merke steyn kon worden ingeloopen, zoodat de laatste met 1.1 sec. ver schil won. Bep van Schaick (De Meeuwen) won hetzelfde nummer onbedreigd voor Thea Snoeks van A.D.Z. De 5 x 50 m. borstcrawl estafette heeren wérd gewonnen door Het Y 1 in 2.28.3 min. vóór R.Z.V. met 3.7 sec. ver schil. Bij de damesploegen behaal de R.D.Z. 1 de overwinning op hetzelfde nummer in 2.49 min. vóór A.D.Z. in 2.51.8. ATHLETIEK Onderlinge veldloopen „Holland" Evenals vorige jaar organiseerde „Holland" ook dit najaar weer veldloopen voor leden. Voor senio res was de afstand 3 k.m., voor juniores lj/2 k.m. Bij de senio res was de uitslag als volgt: le Riethoven, 2e Deyn. 3e Bromer, 4e Vos. 5e Pieëte enz. Uitslag junio res: 1 v. d. Homen. 2 Jagerman, 3. V. Leemen. 4. Swaak, 5. Favier enz. HANDBAL. Nieuw-Brunhilde De uitslagen van Zondag zijn: N.-B. I—VVL 6—1; N.-B. IISpoorwegen II 01 Het 3e elftal van N.-B. is ook bij den bond opgegeven en komt bin nenkort voor de competitie -Uit. KORFBAL. Nederlandsche Korfbalbond De uitslagen waren: Noord-Holland I: SVKKoog Zaandijk 44; RohdaDED 46; ArchipelSwift 85; Oosterkwar tierWesterkwartier 15. Zuid-Holland I: DKC—Deetos 6-8; Het ZuidenOns Eibernest 8—1; AchilesHKV 3—2; HSV— Gymnasiasten 45. Gelderland IEKCANovioma- gum 32; VadaOnder Ons 51: 't OverschotjeHellas 410; ZKC —Steeds Hooger 151; Hellas't Overschotje 101. Overijsel I: AKCOranje Zwart 7—1- - Noord I: 't Noord OostenHer mes 37; Club BrothersWWMD 15; Wordt KwiekLDO 110; NicRood Zwart 70. Zuid I: VoltDe to 311; Odllo Rust Roest 15. Zuid-Holland IIA: Vlcus Orien- tisReady 81; FluksAchilles II 38; Ons Eibernest IIALO 27. Zuid-Holland IIB: OSCR— Ro zenburg 54; ZwerversSpangen 33; 't Zuiden IIDeetos H 0—6; Schiedam—Quick 2—4. Zuid-Holand IIIA: Het Zuiden IHFluks II 101; Gymnasias ten H—Achilles III 53; Olympi- aanReady II 61. Zuid-Holland IHB: Ready m— Algemeene II 34; Die Haghe II Emma 13. BINNENLAND. Brandstoffenbijslag voor, onder steunden De secretaris-gene raal van het Departement van Sociale Zaken heeft goedgekeurd, dat in het tijdvak van 17 October 1943 t/m 15 April 1944 aan onder steunde werklooze arbeiders, als ook aan ondersteunde kleine grondgebruikers (boeren en tuin bouwers) wederom wekelijks een brandstoffenbijslag zal worden verstrekt. Van 17 October t/m 20 Novem ber 1943 en van 5 Maart t/m 15 April 1944 wordt een uitkeering gegeven van f. 1.per week. Ge durende de overige weken zal de bijslag f. 1.30 per week bedragen. BUITENLAND Eden en Cordell Hull in Teheran Naar de zender van Teheran meldt, zijn gisteren de Britsche minister van buitenlandsche za ken, Eden, en de Amerikaansche staatssecretaris Cordell Hull in Teheran aangekomen. Beide ministers van buitenlandsche za ken zijn op weg naar Moskou. Tegelijk met Hull is ook de nieuwe ambassadeur der Ver. Staten in Moskou, Harriman. in de Iraan- sche hoofdstad aangekomen. Naar radio Teheran ten slotte meldt, heeft Eden met den Iraanschen premier besprekingen gevoerd. (D.N.B.). Verwoeste steden - Maarschalk Pétain heeft Zaterdag, naar Ofi meldt, verscheidene burgemeesters uit de omstreken van de Loire ontvangen. Onder hen bevond zich ook de burgemeester van Nantes, die op de vragen van het staats hoofd mededeelde, dat Nantes voor tweederde verwoest was. 2700 huizen zijn deels volkomen ver nield. 65.000 personen zijn door de bombardementen in hun bezittin gen getroffen en 100.000 men- schen zijn geëvacueerd. De burgemeester van St. Na- zaire verklaarde aan den maar schalk, dat de stad St. Nazaire niet meer bestaat. Op het oogen blik worden nog 500 levensmid delenkaarten per maand uitge reikt voor een stad, die voor den oorlog 45.000 inwoners telde. FluksAchilles II 38 Fluks begon met elf menschen tegen een volledig Achilles. Hierdoor was de wedstrijd van den aanvang af reeds beslist, want voordat een re serve in het veld verschenen was, had Achilles een 40 voorsprong. Rust 15. Na de hervatting was Achilles weer het eerst aan bod en zij maakte er 17 van. Belt scoor de vervolgens weer voor Fluks, waarna Davidson voor de gasten en J. Zwart voor de thuisclub elk nog eenmaal inschoten. Achilles won zoodoende met 83. Vicus IReady I 81 Door goed middenvalspel van v. d. Broek cjs. is Vicus in de meerder heid. Toch weet Vicus eerst kort voor de rust door mej. M. Brieër de leiding te nemen (1—0). Na de rust loopt Krijger keurig door en het is 2—0, na de vakwisseling is Vicus zeer gevaarlijk voor de korf en spoedig is het 5—1. Ready geeft den moed nu op. Vicus neemt het spel geheel in handen en mej. M. Brieër neemt nog twee doelpunten voor haar rekening. Duitsch Weermachtbericht. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend: Ten Noorden van de Zee van Azof zijn vrij sterke vijandelijke infanterie- en tankaanvallen af geslagen. Ten Zuidoosten van Krements- Joeg leverden onze troepen gedu rende den geheelen dag zware afweergevechten tegen aanval lende sterke vijandelijke strijd krachten. Daarbij werden gisteren 43 tanks kapotgeschoten. Een onder leiding van luit.- generaal Hossbach staand Duitsch tankkorps heeft in gevechten die twee weken hebben geduurd, een gevaarlijken vijandelijken door braak aan de monding van de Pripet verijdeld en in tegenaan val twee infanteriedivisies en een tankbrigade der sovjets vernie tigd. De vijand verloor 3500 ge telde dooden, bijna 2000 gevange nen en 200 kanonnen en een groot aantal tanks, pantsergewe ren, granaatwerpers en andere zware en lichte infanteriewapens. In den centralen sector van het front hebben de bolsjewisten ten Noordwesten van Tsjernigof en ten Westen van Smolensk hun herhaalde doorbraakpogingen voortgezet en met vrij sterke strijdkrachten ook ten Zuiden van Welikije Luki onze stellingen aan gevallen. De vijand werd overal na harde gevechten en door vastberaden eigen tegenaanvallen afgeslagen en plaatselijke penetraties werden afgegrendeld. De door lt.-generaal Schlemmer geleide Saksische 134ste divisie in fanterie verdient voor haar schit terende houding bij de zware ge vechten ten Noordoosten van Gomel bijzondere waardeering. In Zuid-Italië is het slechts op eenige plaatsen van den Westelij ken en centralen sector van het front tot plaatselijke gevechten gekomen. Aanvallen van Britsch- Amerikaansche strijdkrachten in de Volturnobocht werden afge slagen. Bij de gevechten van de vorige dagen brachten onze troe pen verscheidene honderden Brit ten en Amerikanen als gevange nen binnen. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in het Oosten van de Mid- dellandsche Zee voltreffers met bommen geplaatst op een vijan- lijken kruiser. In den afgeloopen nacht hebben eenige vijandelijke vliegtuigen een gering aantal bommen geworpen in Westelijk en Noordelijk gebied van Duitschland. Het luchtwapen heeft gisteren overdag en gedurende den nacht afzonderlijke doelen in Zuid En geland, vooral in Londen met suc ces aangevallen. Eén vliegtuig keerde niet terug. Weer rap ter been en vri? van Rheumatische pijnen. Neem Gezondheid voor een ceni per dag Apoth. co Drog. 0.41.0.76. L47 N V Rowot/w dacht van diefstal zijn aangehou den B. de G. 13 J.. J. v. H. 17 J., A .K. 17 J. en A. v. 't W. 16 j„ ailen uit Den Haag. Geslaagd voor het examen Staathuishoudkunde en Statistiek M. O. de heer P. v. Barneveld, al hier. Hoofdredacteur: B. W. Menk- horst, Lelden; plv. hoofdredacteur: K. Been, Lelden. Redactiestaf: B. W. Menkhorst, Buitenland en Tooneel; K. Been, Binnenland en Sport; J. Brouwer, Stadsnieuws; Th. J, Hannema, Omgeving en Muziek. Politiek medewerker: W. H. Streng, Wassenaar. Verantwoordelijk voor de adver tenties: A. Poortman. KATWIJK AAN ZEE Distilleertoestel in beslag geno men De ambtenaar van de ac cijnzen te Katwijk in samenwer king met de politie hebben een in val gedaan bij B. H. in de Haven straat èn aldaar een distilleertoe stel in beslag genomen. VOORSCHOTEN. Jeugdige autodieven De po litie zag 's avonds op den Veur- scheweg ter hoogte van de Knip- laan een auto aankomen, welke zich zigzagsgewijs over den weg bewoog en ten slotte in een heg reed. Toen zij ter. plaatse arri veerde werd in de auto een viertal Jongens aangetroffen, waarvan twee wisten te ontvluchten. Ge bleken is, dat deze auto in Den Haag was ontvreemd. Als ver- HAVERMOUT- EN GORTTOEWIJZINGEN. De distributiediensten reiken bij Inlevering van de bonnen „alge meen 669" (gort) van 18 t/m 22 October as. toewijzingen voor havermout uit. Tezamen met deze bonnen kunnen detaillisten maxi maal 19 restantbonnen „algemeen 658", alsmede maximaal 19 re stantbonnen „algemeen 659" in leveren. De bonnen „een rantsoen gort" mogen niet met de boven genoemde bonnen op één opplak- vel voorkomen, doch moeten af zonderlijk Ingeleverd worden ter verkrijging van een toewijzing voor gort. Bereiders van gortpap ont vangen uitsluitend aanvullingstoe wijzingen voor gort. 3181 TOEWIJZINGEN VOOR CHOCOLADE. Detaillisten ontvangen van 1 t/m 5 November as. bil inlevering van de bonnen „versnaperingen 42". welke van 16 t/m 30 October as. naar keuze recht geven op het koopen van chocolade-artikelen of suikerwerk, toewilzingen voor cho colade. welke uitsluitend recht geven op het koopen van choco ladeartikelen. Detaillisten. die thans over een voorraad chocolade artikelen beschikken, zullen der halve verstandig doen daaruit des gevraagd op bon 42 aan het pu bliek af te leveren Zij loopen im mers bij gebreke daarvén de kans met dien voorraad te blijven zit ten. Voor bederf wordt geen ver goeding gegeven. 3180 AFLEVERING VAN BATTERIJEN. De directeur van het rijksbureau voor de metalenverwerkende Indu strie machtigt hierbij fabrikanten van en handelaren in batterijen om ln de zevende periode, van 16 October tot 15 November 1943, batterijen af te leveren op grond van dé door zlin bureau afgegeven repeteerende koopvergunningen hg en hg3. Gebruikers van batterijen, aan wie batteriien ziln toegewezen, kunnen zich thans weder tot hun leverancier wenden voor aflevering van de hun toegewezen batterijen. Leveranties van batteriien. gedaan op grond van koopvergunningen, voorzien van het stempel „speciale toewiizing" mogen niet worden herhaald. 3165 zocht voor oude dame ■t juffrouw 3 kamers met gebruik keuken in huis op stand. Brieven: vrouw REEPMAKER, Hoeve", Noordwijk. er 28 jr., goede positie kennismaking met >©e dame 1825 jr. 'oderne opvatting), leven met foto (retour) r. v. d. Blad No. 3082a Complex Eengezinshuizen (nieuwbouw) in flinke plaats in Noord Holland. Totale huuropbrengst f. 11.730. Totale lasten f. 1357. Koopprijs f 207000 Ihl. bij G. J. Jorritsma, Makelaar, Groningen. voor alle doeleinden, tot elk bedrag, ook zonder borg. INTERMEDIAIR Daguerrestraat 103a, Den Haag. TURFMARKT 3 LEIDEN Gevorderden en eerstbeginnenden. Voorbereid. Examen Duitsche Handels-Correspondentie. Conversatie, Grammatica NATIONALE LEERAREN JUWELIERS WINKEL gevraagd een leeftijd 18 jaar. Mulo- ddpl. strekt tot aanbev. B'r. Bur. v. d. BI. No 1540a op 5 October j.l. een zilveren Zeeuwsche broche. Terug te bezorgen tegen belooning: De Laat de Kanterstraat No. 9. een werkman van 47 jaar G.G. zoekt kennismaking met een vrouw van 45 50 jaar. Brieven Bur. v. dit Blad onder No. 3191. Levensmiddelenkantoor vraagt voor spoedige in diensttreding leeftijd 1617 jaar. Mulo-diploma strekt tot aanbeveling. Brieven Bureau van dit Blad onder No. 3164, ORGANISATIE VAN ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS IN NEDERLAND

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 3