GEBR. TEN HOEVE ZOET ROGGEBROOD BINNENLAND Beschikking over de verbeurdverklaring van radio-ontvangtoestellen. STADSNIEUWS VERDUISTEREN: VRAGENRUBRIEK KERK EN SCHOOL MARKTBERICHTEN AGENDA LAATSTE BERICHTEN ROTTERDAM, TEL. 38427 DEN HAAG, TEL. 333298 Er wordt nogmaals op gewezen, dat slechts die personen vrijge steld zijn van den plicht tot in levering van him radiotoestel, die in het bezit zijn van een officieele voorloopige „Bescheinigung". De officieele voorloopige „Be- scheinigungen" zijn op volgorde genummerd, aan de eene zijde bedrukt met Duitschen, aan de andere met Nederlandschen tekst. Bovendien moeten de „Bescheini- gungen" voorzien zijn van een dienststempel der Dienststelle, die de Bescheinigung heeft uitge reikt. Alle andere Bescheinigungen van Dienststellen of personen zijn ongeldig en beschermen de bezit ters niet tegen bestraffing, wan neer de toestellen niet voor den vastgestelden termijn worden in geleverd. Wie een verzoek om vrijstelling van de inleveringsverplichting heeft ingediend en tot heden nog niet de bovengenoemde Beschei- ningung heeft ontvangen, moet zijn verzoek als afgewezen be schouwen en derhalve zijn radio toestel onverwijld inleveren. Studentenarbeid in het Oosten - De studenten, die de afgeloopen zomervacantie onder auspiciën van het Studentenfront benut hebben om daadwerkelijk behulp zaam te zijn bij den arbeid in het Oosten, zijn teruggekeerd. Ir J. P. Noordijk vertelde op de gisteren gehouden persconferentie een en ander over hun ervaringen, die natuurlijk zeer uiteenliepen naar gelang studievak en vorderingen van de studenten. Er waren b.v. medische studenten, die in een ziekenhuis werk vonden, terwijl anderen gedetacheerd werden bij een plattelandsmedicus; eenigen vestigden zich zoowaar zelfstandig waarbij zij alles zelf moesten „organiseeren". dat wil zeggen moesten zorgen voor behuizing, meubeltjes, instrumenten. Ja, het is hard aanpakken in een lang verwaarloosd land, waar eerst sinds eenige jaren de Duit- schers de leiding hebben; waar Volksduitsche elementen, uit ver schillende streken van Europa af komstig, pas luttele maanden bezig zijn, zich een nieuw vaderland te vormen; waar de oorlogsomstan digheden voelbaarder zijn dan el ders en waar de tegenstellingen der rassen in den omgang met slaven en joden het maatschappe lijk verkeer bemoeilijken. Het lag dan ook voor de hand, dat menig student hevig teleur gesteld was, toen hij, beladen met romantische voorstellingen over het Oosten, het district Lublin met eigen oogen aanschouwde. Nu, na eenige maanden harden arbeid, zijn de illusies geweken voor de kennis der feitelijke toestanden en is tevens de liefde voor de taak, die daar ieder krachtig en gezond mensch wacht, gegroeid. Eenige afgestudeerden zijn er maar ineens gebleven. Ook ande ren wilden niet meer terug, doch het Studentenfront wist hen te overtuigen, dat het beter was eerst hun studies in Holland te vol tooien. Practisch alle deelnemers willen graag een volgende maal weer van de partij zijn. En zoo hoopt de lei ding komend jaar weer een stu denten-actie voor vacantiearbeid in het Oosten op touw te zetten, waarbij iedere faculteit haar adepten kan afvaardigen, want er is werk in overvloed voor medici en juristen, economen en inge nieurs, chemici en landbouw kundigen. Benoeming A. Pastoor De secretaris-generaal van het depar tement van waterstaat heeft be noemd tot zijn secretaris met in gang van 18 October de heer A. Pastoor, thans technisch hoofd ambtenaar bij den provincialen V/aterstaat van Zuid-Holland. Bcleediging der N.S.B.? Voor het Vredegerechthof stond een persoon terecht, aan wien ten laste was gelegd, dat hij zich in het openbaar opzettelijk in beleedi- genden vorm over de N.S.B. had uitgelaten. Verdachte had name lijk gezegd, dat hij van een Scheveningsche vrouw gehoord had, dat een schoenmaker, die lid der N.S.B. was, alleen schoenen wilde herstellen, wanneer men hem een pakje sigaretten gaf, in verband waarmede verdachte had opgemerkt, dat hij maling had aan de N.S.B. wier leden tot de grootste zwarthandelaren behoor den en nog erger waren dan joden. Verdachte was door den vrede rechter te 'sGravenhage tot 14 dagen gevangenisstraf veroordeeld. De procureur-generaal bij het Vredegerechthof had bevestiging van dit vonnis geëischt. Het Vredegerechthof sprak verdachte vrij en overwoog daarbij, dat uit de aangehaalde woorden van ver dachte bleek, dat deze kennelijk en terecht de meening was toege daan, dat van de leden der N.S.B. in verband met de doelstelling dezer sociale beweging redelijker wijs verwacht kon worden, dat zij van den nood van volksgenooten geen misbruik ten eigen bate zou den maken. Al had verdachte uiteraard niet het recht naar aan leiding van een hem ter oore ge komen geval van zoodanig mis bruik als zijn oordeel uit te spre ken dat de N.S.B. zich aan zwart handel schuldig maakte en bijge volg in strijd met haar doelstel ling handelde, toch blijkt hieruit niet, dat verdachte daarbij het oogmerk had de zedelijke waarde der N.S.B., gegrond op haar be ginselen, aan te tasten. Het was veeleer het vermeende niet- naleven dezer beginselen, waar over deze verdachte zich uitliet. Vorenbedoeld beleedigend oog merk is bijvoorbeeld wel aanwezig bij de domme landverraad-belee- diging, geuit aan het adres der N.S.B.. omdat het hierbij om de beginselen en doeleinden der be weging als zoodanig en derhalve om haar zedelijke waarde gaat. De bon voor groente Inwoners van de gemeenten, waarin de klantenbinding voor groente geldt, dienen bon „groente 12e periode 1943" gedurende de week van 17 tot en met 23 October a.s. in te leveren bij den handelaar, van wien zij van 31 October tot 27 November a.s. groente en fruit wenschen te betrekken. Desgewenscht kunnen de bon nen, waarover een gezin beschikt, over twee verschillende handela ren worden verdeeld. Nederlandsche krijgsgevangenen op Java Er kunnen thans in lichtingen worden versterkt om trent krijgsgevangenen beneden den rang van officier, beginnende met de letters MJ tot en met de letter Q. Zij, die inlichtingen wenschen omtrent vorenbedoelde krijgsge vangenen, gelieven zich te wenden tot het informatie-bureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Korte Voorhout 14' sGravenhage, onder opgave van naam, voornamen, ge boortedatum en -plaats en zoo mogelijk stamboeknummer, mili tairen rang en laatst bekende standplaats. Niet inleveren van Uw radiotoestel beteekent geen risico, maar zekerheid dat U er Uw vrijheid bij zult inboeten. Weest verstandig! Inleveren; Stadhuis (in gang Breestraat) van 913 uur, van Woensdag 13 t/m. Woensdag 20 October. Zilveren zakenjubileum - Onder talrijke blijken van hartelijke be langstelling en medeleven heeft gisteren de heer W. J. Thoolen het feit herdacht, dat hij zich 25 jaar geleden in het pand Lange Mare 114 vestigde als dames- en heerenkapper. De heer Thoolen heeft zijn zaak tot grooten bloei gebracht, waarvan meerdere uit breidingen en moderniseeringen getuigen. Zijn salons waren giste ren in een ware bloemententoon stelling herschapen - o.a. was er een prachtig bloemstuk van de Leidsche Kappersclub - terwijl den geheelen dag tallooze zaken relaties en cliënten persoonlijk him gelukwenschen kwamen aan bieden. Zoo werd deze dag voor den heer Thoolen en de zijnen een ware feestdag, waaraan hij nog lang met dankbaarheid zal terugdenken. HANDELSREGISTER K. v. K. Nieuwe inschrijving: Coöperatieve Vereeniging Leid sche Bouwkring U. A., Heerengr. 12, Leiden. Het behartigen van de stoffelijke belangen der leden door middel van het gezamenlijk doen ontwerpen van bouwprojecten, het voor gezamenlijke rekening in- koopen van bouwmaterialen. Ned. Sts.crt. van Donderdag 23 Sep tember 1943 nummer 185, bij voegsel nummer 11596. Wijzigingen: Erven W. J. Zwetsloot, Haar lemmerweg 2. Leiden, melkhan del, veehouderij en veestalling. Met ingang van 4 October 1943 is de melkhandel overgegaan aan W. J. Zwetsloot, Leiden. Fa. P. de Ru en Zoon, Hooi gracht 53, Leiden, brood- en ban ketbakkerij. Nieuwe Vennoot: P. J. J. de Ru, Leiden (Beperkte Handlichting). Bepalingen ten aanzien van de rechten van der den zijn gewijzigd. Wijz. Handels naam in: Fa. P. de Ru en Zonen. van heden- en morgenavond 17.25 uur tot morgen- en Maandagochtend 7 uur 16 Oct.: maan onder te 10.13 u.; op te 19.46 uur. 17 Oct.: maan onder te 11.23 uur; op te 20.21 uur. H. A. te V. De beantwoording uwer vraag behoeft eenige aanvul ling. Wanneer de scheiding gedu rende vijf volle jaren zonder ver zoening der partijen heeft stand gehouden kan ontbinding van het huwelijk volgen bij wederzijdsch goedvinden. Feitelijk is in dit ge val ontbinding mogelijk te allen tijde. Grootsche plannen van de N.J.H.C. In de HJ3.S. aan den 's Gravendijkwal te Rotterdam heeft de heer Van Dieren, leider, van de Nederlandsche Jeugdher-j berg Centrale, een causerie ge houden over de plannen, welke deze centrale voor de naaste toe komst heeft. Na gewezen te heb ben op de groote centralisatie, welke de 65 Nederlandsche jeugd herbergen omvat, deelde spr. mede, |J|| dat In de toekomst ten minste 125 f jeugdherbergen langs de grooteJ||j|| Nederlandsche verkeerswegen zul-^S len verrijzen. Voor de meesteJ§|i dezer Is de grond reeds aange-f kocht en voor vele hebben be kende architecten de opdracht tot ontwerp ontvangen. In Rotterdam zal de grootste Jeugdherberg van; Europa komen. Zij zal 500 bedden tellen en op den heuvel in het: park recht tegenover den Maas-; tunnel gelegen zijn. Op de ten-i toonstelling, welke van 1 Novem-: ber a.s. af te Amsterdam wordtNederlandsche .Vrijwilligers btj de gehouden zullen o.a. de ontwerpen Duitsche oorlogsmarine. Opgewekte voor deze en vele _andere jeugd-exereitiedienst. Het geweer moet In herbergen te Zien ZIJU. bepaalden tijd worden omgehangen. 9"* reeds eenlgszlns, doch de uitgiRe vaï een serie1eugdher-ï',c^tin9 moet n°9 varbetard worden, berg-postzegels wordt overgegaan, Mettertijd komt dat In orde, want leder welke dan de eerste ter wereld*®®n' vee' belangstelling en doet uil- zal zijn, stekend zijn best Andres/Recla/raxm PREDIKBEURTEN. VOOR ZONDAG 17 OCTOBER. Leiden Chr. Geref. Gem. (Steenschuur)Vm. 10 en n.m. 4 u., ds. Joh. Jansen; Dbpsgez. Gem.: Vm. 10 u., ds. O. T. Hylkema van Bussum; Eglise Wallonne: dix heures et demie, mr. R. Blommaert Evang. Luth. Gem.: Vm. 10% u„ ds. Makkink; Gerecht 10: Vm. 10% u. ds. Bieger; Geref. Kerk (Zui- derkerk)Vm. 10 u., dr. Westerink n.m. 5 u.. ds. W. Bouwman; Geref. Kerk (Heerengracht)Vm. 10 u„ ds. Wiersinga; n.m. 5 u., ds. Weg- gemans; Geref. Kerk (Oude Vest) Vm. 10 u., ds. Weggemans; n.m. 5 u., ds. Wiersinga; Geref. Kerk (Morschweg)Vm. 10. u., ds. Bouwman; n.m. 5 u., ds. Weste rink; Geref. Kerk H.V. (Breestr.) 64)N.m. 4 u., ds. Venemans; Hooglandsche Kerk: Vm. IOV2 u., (oogstdiensf)dr. J. Riemens; Rem. Geref. Gem.: Vm. 10% u., ds. Luca van Vlaardingen; Ver. van Vrijz. Herv. (Volkshuis)Vm. 10V2 u., ds. J. F. Kruyt van Den Haag; Marekerk: Nm. 7 u„ ds. J. J. Bas- kes van A'dam en ds. D. Kuil man; Vrije Kath. Kerk (Vreewijk- str. 19)Vm. 10V2 u.. gez. mis. Katwijk aan den Riin Ned. Herv. Kerk: Vm. 9% u., de heer Heijmans te Hillegom; n.m. 4 u., ds. v. Harten van Katwijk a/Zee; Geref. Kerk: Vm. 9% en n.m. 4% u., ds. J. G. Aalders. Leiderdorp Ned. Herv. Kerk: Vm. 10 en nm. 5 u., ds. Koch Geref. Kerk: Vm. 10 en nm. 3 u., ds. Dijk Ver. van Vrijz. Herv.: Vm. 10% u. ds. Roeders. Noordwijk-Binnen Ned. Herv. Kerk: Vm. 10 u., ds. Siddré Ger. Kerk: Vm. 10 en nm. 5 u.. ds. Visser. Ned. Herv. Kerik: Vm. 10 u., de heer van Malsem van Leiderdorp; nm. 5 u„ ds. Cupédo Geref. Kerk: Vm. 10 en nm. 5 u., ds. Bouma. Noord wijk aan Zee Geref. Kerk in H.V. (Egb. de Grootstr.): Vm. 10 u., ds. Venemans. Oegstgeest Groene Kerk: Vm. 10.15 u„ ds. A. P. van der Haas Pauluskerk: Vm. 10 u., ds. Mr J. Punselie; nm. 5 u., ds. A. P. van der Haas Ver. van Vrijz. Herv. (W. de Zwijgerkerk)Vm. 10% u. ds. A. van der Heide van Voorburg. Geref. Kerk (Mauritslaan)Vm. 10 en nm. 4 u. (H.A.), ds. Eringa Geref. Kerk (Morschweg)Vm. 10 en nm. 5 u. cand. D. Kuiper lan Goes. Rijnsburg Ned. Herv. Kerk: Vm. 10 u., dr. K. G. Brouwer van Oegstgeest; nm. 3 u.. dr. G. C. v. Niftrik (H.A.) Kerkzaal: Vm. 10 u., dr. van Niftrik (H.A.); nm. 3 u., ds. L. Boer van Scheveningen Geref. Kerk (Voorh.weg)Vm. 9% u„ ds. C. M. van der Loo; nm. Geref. Kerk (Rapenburg) Vm. 3 u., ds. A. Quak van Genemuiden 9% u., ds. Quak; nm. 3 -u., ds. H Post Concordia: Vm. 9% u.. ds. Post: nm. 3 u., ds. v. d. Loó Chr Geref. Ke:k Vm. 10 en nm 4 u. ds. R. E. Sluiter van Soestdijk. Valkenburg Ned. Herv. Kerk: Vm. 10 u. (H.D. en Voorb. H.A.) en nm. 3 u., ds. C. Jongeboer Ger. Kerk; Vm. 10 en nm 3 u., ds. J. Rijneveld. Voorschoten Ned. Herv. Gem.: Vm. 10 en nm. 5 u„ ds. H. P. Fortgents Geref. Kerk: Vm. 10 en nm. 5 u., ds. J. C. Houtzagers Geref. Gem. (Leldscheweg 66) Nm. 5 u., leesdienst. Warmond Ned. Herv. Kerk: Vm. 10 en nm. 5 u„ ds. de Bel. Wassenaar Ned. Prot. Bond: Vm. 10% u. ds. F. Kuiper v. Alk maar. Geref. Kerk: Vm. 10 en nm. 4 u., ds. P. A. Zeilstra van Middel- harnis Geref. Kerk Zuid: Vm. 10 u. (H.A.) en nm. 5 u. (H.A. en Dankz.) ds. Timmer. Ned. Herv. Kerk Beroepen te Oosterwolde, ds. G. Huls te Langer en Korter Aar, te 's-Gravenhage (vac. ds. G. Bos), ds. B. J. Lietaert Peerbolte, te Huizum. Beroepen te Drimmeien, cand. M. Wabeke te 's-Gravenhage. die dit beroep aan nam. Benoemd tot hulpprediker te Zaamslag, cand. P .A. Elderen- bosch te Utrecht. Aangenomen als hulppred. naar Roden, cand D. Morreau te Hilversum; naar En schede. cand. H. W. Brinkman te Zwolle. Chr. Geref. Kerk Beroepen te Vlaardingen. ds. J. Tamminga te Enschede. LEIDEN, 15 Oct. Veemarkt. 4e stieren; 64 kalf- en melkkoeien f. 14002300; 122 varekoeien e.a.; 170 vette koelen; 51 pinken f. 600 —1000; 62 graskalveren f300 600; 17 nuchtere slachtkal veren; 43 vette schapen; 341 weidescha- pen f. 220340; 6 mestvarkens f. 40 60 handel voor alles vlug- 226 biggèn f.2440, handel matig. LEIDEN. 16 Oct. Kaasmarkt. 14 partijen Goudsche kaas le soort f. 61.5062.50; 2e soort X. 60.00 61.8 partijen Leidsche kaas f.59 60.Handel goed. RIJNSBURG, 15 Oct. Bloemen veiling. Asters enkele en dubbele f. 2.503; Gladiolen f. 68; Dah lia's f. 48; Chrysanthen f. .50; Flcales f. 1.502; Afrikanen f. 0.35; -f0.45; Statice f. 0.40—0.60. Zondag. Evang. Chr. Gem.: Samenkom sten te 10 u. v.m. en 5% u. nan. Gerecht 10: Spr. ref. J. A. i Ruiter te 2% uur nam. Jeruël: Samenkomsten te 10 q v.m. en 5 u. nam. Stadszaal: Klndertooneel ,,Jopi Slim en Dikkie Bigmans" 2% ut nam. Stadszaal: Klaas van Beeck e zijn orkest. 7.30 uur nam. Oegstgeest (Geverstr. 22)Geit Gods te 10 u. v.m. en 4% u. n.m Maandag Haarl.str. 48a: Spr. de heer Bar delmeyer te 7% uur nam. Harmonie: Ned. Duitsche Kul tuurgemeenschap. Spr. prof. ltten bach over „Hölderlin" 7% u. nam Stadszaal: Volksconcert Resl dentie-orkest te 7 uur nam. De avond-, nacht- en Zondags dienst der apotheken te Leidei wordt van Zaterd. 16 Oct. 20 u. to Zaterd. 23 Oct. 8 u. waargenomer ooor de Apotheek .Tot Hulp de Menschheid", Hooigracht 48, Tel 21060 en de Doeza-Apotheek. Doe zastraat 31, Tel. 21313. Te Oegstgeest door: de Oegst geestsche Apotheek. Raadhuispari 8. Tel. 26274. De geneeskundige dienst te Lel den wordt van hedenavond 8 uu tot Maandagmorgen 8 uur waarge nomen door de doktoren Fit Hartman, Van Leeuwen. Verbruggi en De Vries. Te Oegstgeest door dr. Varekarnj Tel. 21916. BUITENLANI De negus en de oorlogverklaring van Badoglio Naar de Britsche berichtendienst meldt heeft Haile Selassie geweigerd de regeering van Badoglio te erkennen ali „mede oorlogvoerend". (D.N.B.) De Engelsch-Portugeesche over eenkomst De Duitsche gezant von Hoyningen-Huene is gister, middag door den Portugeeschen minister-president en minister vat buitenlandsche zaken dr. Olivera Salazar ontvangen. Bij deze gelegenheid overhan digde de Duitsche gezant de nota der rijksregeering, waarin hel Duitsche standpunt inzake de Engelsch-Portugeesche overeen komst over de Azoren wordt uit eengezet. Pas na anderhalf uui heeft de auto van den Duitschen gezant het paleis weer verlaten. In politieke kringen te Lissa bon is men zeer ontstemd over hel feit, dat aan de Engelsch-Portu geesche overeenkomst in de Anglo- Amerikaansche pers en vooral mei behulp van de Anglo-Amerikaan- sche persbureaux een beteekenii wordt gehecht, die naar men van Portugeesche zijde zou willen ver klaren, aan deze gebeurtenis in het geheel niet toekomt. Het be treft een overeenkomst, zoo zegl men, die uitsluitend tusschen En geland en Portugal werd gesloten zonder dat welke andere natie: dan ook hieraan deel hebben. De overeenkomst draagt bovendien een uitgesproken provisorisch ka rakter, daar zij geldt voor dei duur van den oorlog en beteekent in geen geval, dat Portugal vai zfjn souvereine rechten afziet, daai de Azoren vanzelfsprekend ook ii de toekomst onder Portugeescl bestuur blijven. Onder het Portugeesche voll wijst men vooral op het feit, da betrekkelijk sterke Portugeeschi strijdkrachten op de Azoren ziji gestationeerd en naar het schijnt ook daar zullen blijven. Deze troe pen zijn, zoo wordt verklaard, eet waarborg voor het feit, dat d< Portugeesche souvereiniteit op d( Azoren gehandhaafd blijft on danks de „faciliteiten", die dezf overtuiging is algemeen eei concessie vormen, die door dei minister-president onder dei zwaarsten druk en na hardnekkige weigeringen en onderhandelingen is gedaan om den vrede tenminste voor het Portugeesche moederlanc te bewaren. Het is alleen te dan ken aan de staatsmanswijsheid van Salazar, dat de Azoren niet op een formeele en voor het Portu geesche gevoel buitengewoon ont eer ende wijze moeten worden af gestaan. Men gelooft, dat deze laatste ontwikkeling nauwelijks te vermijden was geweest, indien Portugal geweigerd had op de Britsche eischen in te gaan. (Interlnf) De Amerikaansche delegatie naar Moskou Naar de Britsche berichtendienst méldt, zal de Amerikaansche minister van bui tenlandsche zaken Huil naar de driemogendhedenconferentie te Moskou worden vergezeld dooi

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 2