KEG BOKSWEDSTRIJDEN VAN D.T.S. k. Verkoopster NAAIMACHINE S Nachtwaker Oorknoppen met briljanten PIANO ol VLEUGEL UITGESTELD Panhoui PdihOm rSTE BERICHTEN chikking over de urdverklaring van •ontvangtoestellen. UIT DE RIJNSTREEK. Sovjet-aanvallen verijdeld. HINA BAKGRAAG Als U het zóó ver laat: komen. FAMILIEBERICHTEN PLAATSELIJKE DISTRIBUTIEDIENST. OFFICIEELE MEDEDEELING. BINNENLAND. irdt nogmaals op gewezen, ;hts die personen vrijge- jn van den plicht tot in- van hun radiotoestel, die >ezit zijn van een officieele jige .iBescheinigung". fficieele voorloopige „Be ningen" zijn op volgorde tierd, aan de eene zijde met Duitschen, aan de met Nederlandschen tekst, ien moeten de „Bescheini- voorzien zijn van een ;empel der Dienststelle, die jcheinigung heeft uitge- 11e andere Bescheinigungen ■nststellen of personen zijn g en beschermen de bezit- et tegen bestraffing, wan- e toestellen niet voor den telden termijn worden in- i. een verzoek om vrijstelling ie inleveringsverplichting ngediend en tot heden nog bovengenoemde Beschei- g heeft ontvangen, moet rzoek als afgewezen be en en derhalve zijn radio- onverwijld inleveren. ifenis van prof. dr. P. i Op de algemeene be aats aan de Kleverlaan te m is gistermiddag het stof- iverschot van prof. dr. P. i, oud-hoogleeraar in de aenteele natuurkunde aan iterdamsche universiteit ten :edragen. De belangstelling, uit universitaire kringen, litengewoon groot. In de raar de met bloemen over- ust werd opgebaard, sprak s de Amsterdamsche uni- it prof. dr. J: P. Wibaut, verhindering van den pre- curator. ens een kring van vrienden prof. dr. J. H. Scholte, ter- of. dr. H. B. Dorgelo na- de Nederl. natuurkundige iging het woord voerde, ts spraken nog de oudste de heer J. C. N. Lebret en :e-admiraal Zeeman, broer en overledene, waarna de rafwaarts werd gedragen, dankte vice-admiraal Zee oor de getoonde belangstel- we verordeningen betref- de civiele Duitsche juris- In het Verordeningen oor het bezette Nederland- ebied van 12 October 1943, zijn twee nieuwe verorde- verschenen. die een ver- litbreiding geven aan de dheid van de civiele Duit- urisdictiede verordening e Duitsche jurisdictie in jzaken (No. 97/1943) en de ening over de openbare org (No. 98/1943). is sinds lang werd de be- gevoeld om Duitsche kin toe te vertrouwen aan de i van een Duitsch voogdij- t. De twee nieuwe veror- :en zijn voor dat doel uit- digd. Duitsche voogdijrechter, die •nderdeel vormt van het he Landesgericht in het Nederlandsche gebied, be- t in de eerste plaats de :en van kinderen of behoef - van Duitsche nationaliteit, jn bevoegdheden behooren principieel alle staatlooze (•jarigen, die staatloos zijn, zij zelf, een der ouders of •r grootouders, de Duitsche aliteit verloren hebben. 'ts is het nuttig gebleken om ook buitenechtelijke minderjari gen van vreemde nationaliteit door den Duitschen voogdijrech ter te laten verzorgen, voor zoo ver een Duitsch staatsburger de vader is. De Duitsche voogdijrechter brengt bij zijn optreden het in het Groot-Duitsche Rijk geldende Duitsche recht in toepassing. Dit geldt zoowel voor de juridische beoordeeling van een feitelijke toedracht van zaken als voor den loop van de gerechtelijke behan deling eener zaak. Volgt de Duitsche voogdijrech ter bij zijn beleid in feite de voor schriften van het in Duitschland geldende recht, zoo kon ten aan zien van de jeugdzorgautoriteiten de in Duitschland bestaande re- gegeling voor de organisatie hier niet worden overgenomen. Van het oprichten van Duitsche jeugd- bureaux werd afgezien. De taak van het jeugdbureau is over den Duitschen ambtenaar van den burgerlijken stand en het „Amt für Volkswohlfahrt" in het Ar- beitsbereich der N.S.D.AP. in Ne derland zoodanig verdeeld, dat de Duitsche ambtenaar van den bur gerlijken stand uitsluitend be voegd is voor het voeren van de officieele voogdij, terwijl alle an dere taken der jeugdburcaux wor den waargenomen doos het „Amt für Volkswohlfahrt irft Arbeits- bereich der N.S.D.A J. in den Nie- derlanden". Ook voor deze in stanties geldt het beginsel, dat zjj bij haar optreden het Duit sche recht rechtstreeks of naar den geest moeten toepassen. Voorts behelst het nieuwe Ver ordeningenblad een verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied over de invoering van een nieuwen weermachtsbon voor een dagrant soen tabak (no. 99/1943) en een verordening van de secretarissen- generaal der departementen voor handel, nijverheid en scheepvaart en voor financiën over de ophef fing der verordening no. 88/1940 over het betalingsverkeer met Zweden (no. 100/1943). Het beta lingsverkeer met Zweden wordt gelijktijdig opnieuw geregeld door een in de Nederlandsche Staats courant verschenen verordening. Ten slotte bevat het Verordenin genblad nog twee andere verorde ningen, die wijzigingen brengen op sommige punten in vroeger ver-, schenen verordeningen. Wijlen mej. W. Keyzer te Aalsmeer legateerde aan de Samenwerkende Zendingscorpora ties te Oegstgeest een bedrag van f. 10.000. BUITENLAND Amery over de voedselvoorzie ning van Bengalen Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft de minister voor Indië, Amery, in het Lagerhuis opnieuw een verklaring afgelegd met be trekking tot de crisis in de voed selvoorziening der provincie Ben galen. Hij zeide, dat alle hulpver leening een scheepvaartprobleem vormt, dat beoordeeld moet wor den in het licht van alle andere dringende eischen der geallieer den. Bij de behandeling van den toestand heeft de centrale regee ring te maken gekregen met het tegenstribbelen der produceerende provincies om haar voorraden te distribueeren, omdat zjj twijfel koesterden ten aanzien van de wijze van verdeeling. Ofschoon de regeering in 1942 een geringen oogst kon verwachten, heeft zij gemeend, zoo zeide Amery verder, het zonder hulp van buiten te kunnen stellen. In feite is de graanschaarschte in Calcutta nooit zoo groot geweest dan dat men de normale bevolking niet zou heb ben kunnen voeden. Ook thans be vindt zich daar nog een reserve voor een maand, doch de prijzen zijn dermate gestegen, dat de armste deelen der bevolking ze niet kunnen betalen. (D.N.B.). De Britsch-Portugeesche over eenkomst In politieke kringen te Lissabon verklaart men, dat Salazar al sedert maanden regel matig door den Britschen ambas sadeur benevens door een reeks andere zich bij gelegenheid in Lissabon ophoudende Engelsche persoonlijkheden, vooral door sir Samuel Hoare, met aandrang ver zocht is de Britsche wenschen tot verleening van steunpunten op de Azoren te vervullen. Sa lazar was ongetwijfeld oorspron kelijk van zins niet toe te geven aan den Engelschen aan drang, aangezien hij er zich van bewust was, dat toegevendheid op dit punt zou neerkomen op een opgeven van de tot dusver absoluut correcte neutraliteit je gens alle oorlogvoerende partijen. Den laatsten tijd echter stapel den zich de rechtstreeksche aan duidingen van Britsche zijde op, dat Churchill besloten was zijn eischen onder alle omstandighe den te verwezenlijken en dat hij voor het bereiken van dit doel ook niet schuwen zou gebruik te maken van het middel van een omwenteling in Portugal. Men gelooft, dat het opnemen van de vertegenwoordigers van Sovjet- Rusland in den Middellandschen Zeeraad door Salazar is opgevat als een alarmsignaal voor de vast beradenheid van Engeland om zoo noodig de roode agitatie in het geheele land in veel sterkere mate dan tot dusver te steunen en dat hij zich onder den druk van deze opdoemende binnenlandsch poli tieke onweerswolken ten slotte heeft gevoegd naar den Britschen aandrang. (Interinf) De Italiaansche luchtmacht De onderstaatssecretaris voor de luchtmacht der republikeinsch fascistische regeering, Botto, lui tenant-kolonel der vliegers en dra ger van de gouden dapperheids medaille, heeft zich door middel van den zender te Rome gewend tot de officieren en manschappen der vroegere Italiaansche lucht macht. Hij zeide van den Duce opdracht te hebben gekregen tot het oprichten van een nieuwe Italiaansche luchtmacht die op den grondslag der eervolle traditie van het vroegere „blauwe wapen" als volwaardig bondgenoot wil strijden aan de zijde der Duit- schers. Botto zeide voorts, dat hij, hoewel hij op grond van zijn ern stige verwondingen, de eervolle op dracht gemakkelijk had kunnen weigeren, geen oogenblik heeft ge aarzeld, in het besef, dat het vaderland thans eiken arm, die nog een wapen kan dragen, noodig heeft. Hij is er van overtuigd, dat al zijn vroegere kameraden even zoo denken en dat geen lid der luchtmacht voor dezen oproep doof zal blijven. De luchtmacht, aldus besloot hij, moet zoo snel mogelijk herbouwd worden. (D.N.B.). Koning Victor Emanuel Naar de Britsche berichtendienst meldt heeft de onderstaatssecretaris van het Britsche ministerie van bul- tenlandsche zaken in het Lager huis de vraag, of de Britsche re geering den Italiaanschen koning nog steeds erkent als keizer van Ethiopië met „neen" beantwoord. (D.N.B.). Graziani bij den Führer De Italiaansche minister van oorlog Graziani, heeft voor besprekingen in het hoofdkwartier van den Führer vertoefd. (D.N.B.). ALPHEN AAN DEN RIJN. Ernstige aanrijding In de van Mandersloostraat werd de Jeugdige tuindersleerling P. zoodanig door een auto aangereden, dat hij met ernstige verwondingen moest wor den cveraebracht naar het zieken huis te Leiden. Duitsch weermachtbericht Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Aan den Dnjepr viel de vijand gisteren den geheelen dag het bruggenhoofd Saporosje en onze stellingen in den sector ten Zuid oosten van Kief met sterke strijd krachten aan. In hevige gevechten werden de aanvallen afgeslagen en 137 pantserwagens kapotgeschoten Plaatselijke bressen werden afge grendeld. Aan den mond van de Pripet en ten Zuiden van Gomel herover den pantsertroepen en grenadiers in krachtige tegenaanvallen ver scheidene plaatsen die op de voor afgaande dagen waren verloren gegaan. Ten Noorden van Gomel en ten Westen van Smolensk on dernamen de sovjets met bijeen geraapte strijdkrachten nieuwe doorbraakpogingen. In verbitter den strijd behaalden onze troepen daar weer een volledig afweer- succes. Van de overige deelen van het Oostelijke front, vooral uit de sec toren ten Noorden van de Zee van Azof en ten Zuidwesten van Weli- kjje Loeki wordt melding gemaakt van vrij levendige plaatselijke ge vechtsactie. Op 11 en 12 October schoten jagers en luchtdoelartillerie aan het Oostelijke front 142 sovjet vliegtuigen omlaag. Zes eigen machines worden vermist. Aan het Zuid-Italiaansche front werd gisteren de wederzij dsche activiteit van de artillerie aanzien lijk versterkt. Verscheidene plaat selijke aanvallen van Britsch- Amerikaansche strijdkrachten in het dal van de Volturno en in de Zuidelijke Apennijnen werden on der hevige bloedige verliezen voor den vijand afgeslagen. In het gebied van de Middel- landsche Zee bombardeerde de luchtmacht met goed gevolg een vijandelijk eiland-steunpunt en ondernam een doeltreffenden nachtelijken aanval op haven en vliegveld van Ajaccio. ONTVANGER' lü/yx tfSAAX VYSNAX> ONTVANGERS zien scherp' toe. Daarom drinken zij nü' Keg's Kofmix de drank die4 ..echte" koffie in smaak nabij Icomt Verlang ook Kof mik' op Uw bon. 36 et p. pak 250 gr.; C KEG'S GROOTHANDEL N.V. weef het wel Ontleend aan andere bladen. Bevallen: SchalmHettinga Tromp, d., Arnhem; Valkenburg- Bron, z„ A'dam; Heybrock-Gouda, z Aerdenhout; Sutorius-Schoe- maker, z.. Voorburg; Straeter-de Wit, z„ Hilversum; Plaisier-Her- weyer, d., Rijsoord; Vermeulen- Verschoor, z., R'dam. Gehuwd: S. J. C. Venekamp en F v. Ooy, A'dam; H. Schoemaker en I. Bijloos, Den Haag. Overleden: Th. H. Helmerhorst, m., 64 jaar, A'dam; C. L. Kraft, m„ 76 jaar, A'dam; W. Visser, m., 86 jaar, A'dam; C. v. Eeghen, vr., 83 jaar, A'dam; G. H. v. Marle, m., 39 jaar, A'dam; W. Browne- Löhnis, vr., 84 jaar, R'dam; D. Hensens, m., 67 jaar, Hoogeveen; J. M. van den Ende, m., 54 jaar, Venray; C. B. van der Tak, m., 71 jaar, R'dam. DISTRIBUTIE VAN HOUTEN MEUBELEN. Formulieren voor het aanvragen van houten meubelen behoeven van heden af niet meer schrifte lijk te worden aangevraagd, doch kunnen worden afgehaald aan het distributiekantoor, ingang Langebrug. 3031 TAXATIE VAN CONCOURS- PAARDEN. De normale rgelstratie van paar den bij de vereeniging Centraal Comité voor de Concoursen Hip- pique in Nederland geeft aan bunnen Zé!f< colt wij Uw •choenen niet meer, repareerent eigenaren van paarden, welke zijn ingeschreven in de registers van dit comité in den vervolge geen recht meer op vrijstelling van taxatie. Deze paarden moeten der halve bij verkoop aan het vee- en vleeschaankoopbureau middels een daartoe strekkend aanbiedings formulier worden aangeboden. Van de verplichte taxatie en aanbie ding aan het vee- en vleesch aankoopbureau zijn in den ver volge nog slechts die paarden vrilgesteld. waarvoor aan de be treffende eigenaren door den se cretaris van voormeld comité z.g. bewijzen van inschrijving als con- courspaard, als bedoeld in art. 1, 5e van de priizenbeschikklng paar den 1942 en artikel 1. 6e van het paardenbesluit 1942 (handel), zijn uitgereikt. Nadere inlichtingen worden aan betrokkenen desge vraagd door het secretariaat van het centraal comité verstrekt. Hoofdredacteur: B. W. Menk- horst. Lelden; plv. hoofdredacteur: K Been. Lelden. Redactiestaf: B. W. Menkhorst, Buitenland en Tooneel; K. Been, Binnenland en Sport: J. Brouwer, Stadsnieuws: Th. 3. Hannema, Omgeving en Muziek. Politiek medewerker: W. H, Streng, Wassenaar. Verantwoordelijk voor de adver tenties: A Poortman. gevraagd. 'IRMA PIECK, 'lemmerstraat 230. b is genegen urgergezin van 2 tien mede de huis- •lijlkie bezigheden te toten? 3024 Wed. TTEMENS, Iweg 1229, Nieuw-Vennep. TE KOOP GEVRAAGD. Wij geven goede prijzen. 1829 HET MACHINEHUIS, HAVEN 46. en reserve-nachtwaker gevraagd. 2997 N.V. LKTDSCfHE NACHT- VEILIGKHEIDGDIENST EN OOiNTROLE, Plantsoen 61, Leiden, Telefoon 22883. TE KOOP GEVRAAGD: TIJSSEN DEN HAAG Herman Costerstraat 263 Kantoor 34 en 78 uur Te bereiken met lijn 11 en 12 vanaf Spoor. MORGEN, DONDERDAGAVOND HALF ACHT, STADSGEHOORZAAL Plaatsbespreken morgenmiddag 122 n. aan de zaal. Prijzen: le rang f. 1.25; Balcon f. 1.50; Ring f.2. Ring staat in de zaal. Opening kwart voor zeven. Amateur dansorkest vr. 1 TENORSAXOPHONIST en 1 TROMBONIST. NHDERLOF, Korevaarstr. 5, Leiden. te koop gevr. Brieven m. opg. v. merk en pr. aan H. van Buul, Burg. de Raedtsing. 23b, Dordrecht TURN KRING VOOR LEIDEN en OMSTREKEN DE PROPAGANDA- UITVOERING jrelike 16 October eon worden gegeven, is tot 20 OCTOBER te 19 UUR. Uitgereikte kaarten blij1* (ren geldig. Alle kaarten uitverkocht. Adverteert in dit Blad*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 3