JV3C Huis of kleine Villa aan Zee „KLEINTJES" Hollandsche GEVRAAGD 1ste en 2de KAPSTER of KAPPER TYPISTES BRILJANTEN GRAMOFOONPLATEN H. G. VAN LUYKEN 4 93e STAATSLOTERIJ Evangelisatie samenkomst WERKSTER Spoel jongens SIERADEN BAKKERSBEDIEN Gevraagd INLEVERING VA RADIOTOESTEll I ELDER HEID, rijêtr Stuk ondergoed? Geen punten? HOLLANDIA. Gevraagd Aangeboden Personeel gevr. Personeel aang. Huizen aangeb. Kamers gevraagd Diversen Getrouwd: C. STUIVENBERG en T. v. d. WILK. Zij zeggen, mede namens wederzij dsche Ouders, hartelijk dank voor de zéér vele blijken van be langstelling voor en tij dens hun huwelijksdag ondervonden. Leiden, 12 Oct. 1943. Steenschuur 11. Algem. kennisgeving. Heden ontsliep nog onverwacht, in de Hope des Eeuwigen Levens, tot onze diepe droef heid, onze onverge telijke lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Zus ter, Behuwdzuster en Tante ELISABETH BAVELAAR Wed. v. CORNELIS LUT in den ouderdom om ruim 82 jaar Uit aller naam: P. J. L'ECLIJSE LUT. JAC. LT3CLUSE. Leiden, 11 Oct. 1943. Zuidsingel 16. De teraardebestelling zal plaats vinden as. Vrijdag 15 Oct. 1943. te 12 uur. op de begraaf plaats ,,,Rhijnhof". Geen bloemen. Heden ontsliep in vollen vrede, zadht en kalm, onze onvergetelijke lieve Groot- en Over grootmoeder, de Wed. ELISABETH LUT geb. BAVELAAR, in den gezagenden leeftijd van ruim 82 jaar. Haar liefhebbende Klein en Achter kleinkinderen. Ledden, 11 Oct. 1043. Zuidsingel 16. Voor de vele blijken van deelneming ons betoond bij het overlijden van onze lieve, onvergetelijke en zorgzame Moeder, Be huwd, Groot- en Over grootmoeder, Mevrouw C. VAN DEN BERG GERRITSEN, betuigen wij onzen har- teldjken dank. Uit aller naam: J. VERMEIJ. Leiden, October 1943. Rijn- en Schiekade 49a door de Coöp. Verbr. Ver. „HELPT ELKANDER" G.A., Voorstraat 6365, te Katwijk aan Zee, EEN BAKKER, EEN HALFWAS EN EEN LEERLING. Sollicitaties schriftelijk te richten aan het be stuur vóór 15 Octoebr ajs. 2062 Het Bestuur. GEVRAAGD: goed loon. 2948 G. DE GROOT, Kempeiiaerstraat 13, Oegstgeest. Of AANK. TYPISTES voor zo spoedig mogeiike indiensttreding gevraagd Schrifteldike of persoon lijke aanmelding: Antiquariaat ST. LVCAS SOCIETY, Rapenburg 83, tel. 25514 Gevraagd: NET MEISJE in klein gezin voor halve of beele dagen. Aanmel den na 18 uur. 2939 R. TELLER, Rijnsburgerweg 116. Ter overname gevraagd: GEBRUIKTE SCHRIJFMACHINE (event, koffermodel). Br. J. v. Heyningen, Lijster- beslaan 99, Rijswijk Z.H. TE KOOP GEVRAAGD in elke zetting en elke prijsklasse. Vlotte afwik keling, a contant. W. Chr. Minderman, kantoor: Barentszstr. 64, Den Haag, telef. 394670 VULPEN- reparatie-inrichting Reparaties aan alle mer ken, worden binnen 14 dagen vakkundig uitge voerd. Losse verkoop en inzetten van rubberzakjes, chroom- en nikkel- staalpennen. ZEEMANLAAN 31, Tel. 25076 - Leiden. OUDE TE KOOP GEVRAAGD ad f. 2.— PER KILO. Geen gruis, geen Columbia. Breestr. 97 - Tel. 20035 Kaas van Simon de Wit is nog steeds verzorgd en smakelijk! Inderdaad Onze kaas is altijd goed, ook 20 plus. Dezelfde kaas-vakmenechen van vóór de oorlog behande len de Simon de Wit's kaas ook nu ener is voorraad en sorteering. TE KOOP GEVRAAGD het liefst Noordwijk. Brieven aan: J. Paauw, Hooge Rijnd. 272, Leiden. TREKKING VAN MAANDAG II OCTOBER 194a. VMFDE KLAS9E. 13e TREKKING. HOOGE PRIJZEN, f 1000— 1831. 7199, 9002, 13372. 14197 20918. 21503; f 400— 10844. f 200.— 4171. 5053. 11971, 12269. 13905 18209. 19008; f 100.— 2905. 5680. 9278. 10392. 11922» 13482. 14895, 15601. 16554, 17874. PRIJZEN VAN f70.—. 1023 1634 2809 4342 5298 C263 7585 3656 9742 10807 11570 12483 13590 1498R 15847 1H723 17417 18779 19638 21184 21835 1064 1758 2879 4744 5304 6374 7623 8698 9772 10814 11654 12510 13931 15027 15870 16769 17732 18836 19743 21293 21881 1158 1769 3022 4804 5371 6464 7742 8719 9806 10343 1)845 12561 14031 15093 15877 16857 17798 18874 19762 21307 1352 1775 3168 4856 5539 6480 7866 8735 9848 10954 11885 12620 14102 15388 16060 16926 17872 19070 20029 21367 1359 1845 3361 4974 5657 6642 7889 8782 10063 11026 11910 12781 14103 15434 16113 16937 17876 19)03 20243 21374 1473 1934 3533 4976 5743 6656 7891 8790 10130 11049 11919 12819 14139 15452 16144 16947 17899 19390 20263 21436 1482 2065 3542 5005 5763 6686 7958 8839 10291 11077 12068 12848 14508 15527 16168 17065 18010 19439 20408 21447 1496 2225 3550 5008 5764 6824 8007 8895 10321 11079 12124 12862 14539 15576 16434 17150 18059 19463 20500 21623 1538 2299 3800 5055 5768 71)02 8104 9097 10329 11172 12293 12973 14609 15588 16581 17177 18188 19490 20639 21635 1581 2342 3976 5062 5907 7074 8135 9386 10536 11286 12297 13141 14631 15592 16617 17288 18327 19530 20732 21697 1604 2516 4144 5199 5917 7177 8141 9433 10597 11414 12335 13525 14868 15646 16662 17311 18428 19616 20743 21730 1608 2708 4307 5229 6108 7315 8156 9451 10758 11512 12395 13552 14982 15746 16710 17371 18734 19634 2076Q 21822 f Geef Uw winkelier al Uw kapotte ondergoed, zóó uit de wasch, mèt een reparatielap. En hij zorgt voor doorzending naar Hollandia, die vroeger ondergoed maakte en het nu on> berispelijk repareert 12e TfiÊireiNC HAIGHTON CO. WETTIGE MEMTELEENTNG 1912 5e KLASSE. 7e LIJST. TREKKING VAN MAANDAG 11 OCT. 1943 HOOGE PBEMIËN: f 1500.—: 9919. f 1000.3185 4093 6852 8843 10932 11991 15408. t 400.9809 11202. f 200.614 2243 3960 7018 10571 11152 15968 19994; f 100.— 3548 6339 7094 8207 8379 12231 13619 13856 15819- PREMIËN VAN 70.—. 104 127 207 305 573 1165 1211 1222 2113 2131 2101 48 772 1760 2413 3109 3851 4796 6383 620e 7458 8315 9091 9893 832 1833 2443 3201 3862 4805 5388 6404 7500 8407 9124 9894 86 985 1931 2467 3276 4019 4845 5432 6594 7581 8428 9270 987 1949 2484 3380 4101 4894 6688 6669 7605 8716 9313 2507 3488 4178 4922 5769 6684: 7832 8811 9358 2627 3711 4361 4978 5815 6843 7863 8869 9456 2668 3795 437o 5058 6857 6849 8039 8907 9470 1293 2175 2744 4570 5126 6014 6874 8102 8921 9478 612 1318 2236 2832 4578 5161 6017 6914 8153 8938 9613 621 1390 2261 2847 4627 5234 6049 7160 8210 8953 643 1521 2278 2962 4637 5314 6096 7178 8262 8957 9687 644 1600 2391 3041 4786 5381 6149 7423 8266 9087 9780 „ooo 9964 10060 10087 10137 10186 10310 10474 10512 10553 10607 10619 10637 10661 10725 10736 10988 10989 11020 11075 11112 11174 11359 11462 11565 11652 11672 11716 11763 11844 11975 12030 12219 12246 12273 12784 12813 13136 13168 13182 133D8 13338 13455 13468 13500 13555, 13655 13756 13789 14070 14163 14169 14257 14464 14649 14736 14744 14811 14893 14909 14943 14947 14993 15103 15122 15224 15232 15345 15350 15359 1539b 15458 15459 15625 15627 16762 16810 15802 15872 15981 16012 16050 16095 16116 16135 16152 16320 16389 16750 16762 16891 16954 16994 17071 17073 17101 17147 17149 17178 17290 17345 17371 17387 17394 17508*17611 17582 17600 17691 17720' 17762 17799 18024 18079 18110 18156 18268 18321 18392 18406 18406 18426 18428 18450 18482 185o5 18540 18669 18673 18605 18796 18798 19028 19069 19079 19101 19158 19168 19227 19260 19201 19334 19495 19505 19632 19571 19655 19663 19680 19841 19868 19925 19943 20000 20048 20073 20315 20324 20482 20719 20728 20723 20780 20799 20878 20932 ONGECORRIGEERD Verbeteringen 5e klasse. 6e lijst, premlën van f 70.— 13130 moet zLJn 13132, 19080 moet zUn 19020, 20096 moet zLjn 20091. V/oor de nummers welke plet met een premie zijn uitgeloot, raadplege r - men de officieel© tresklngsiyst. VERLOREN van Leiden naar Roeiotf- arendsveen over Hoog- made, een bhiine regen jas. Tegen belooning te rug te bez. bij P. v. Rijn, te Roeiofarendsveen, Noordeinde 176 of te Leiden, H. van Brussel, Haarlemmerstraat 267. GROOTE op Woensdag 13 October 's avonds 7V2 uur in de Geref. Kerk aan de Lammensohonsweg. Sprekers: Ds. P. D. KUYPER, van Sassenheim. Onderwerp: De zinne loosheid van ons leven. Ds. H. A. WIERSINGA, (voorz. d. Comm. v. Evangelisatie) Onderwerp: Toch heeft het leven zin. Solozang en veel samen zang. Opening der deuren 7 u. Koon zelf vroeg en neem anderen mee. Vrije toegang. Programma kosteloos! 2961 Lichte maan. GevraagO nette van Maandag-Donderdag en Zaterdag van 9—2 u. Goed' loon en middagkost Mevr. RINCK—-v. SCHIE, Zoeterw. Singel 79. Gevraagd: flinke Goed' loon, 's Zondags vrij Café-Restaurant „DE HARMONIE". INKOOP van waardevolle Juweelen etc. BACKERS, Noordeinde 58, Den Haag, TeL 180-259 Gevraagd nette half- of LEERLING. G. RODENBURG, Vliet Z.Z. 14, Rijnsh voor oudere dame, KAMER MET PENSI Brieven Bureau van onder No. 2976. e OCTOBER-AAN BIED van de Nederlandse Boeken Wilt U dit bericht doorgeven leden die U kent Vriendelijk 1. IVOOR Een krachtige, spannende n over avonturiers en wetens pelijke onderzoekers In het noorden. 243 blz., gebo f 2,90. Clubprijs voor Oti I 2,25. Bestelnummer 5 2. LEEF ENTHOUSIASl Geestdrift is de drijvende k bij alles wat de mens o neemt. Hoe U Uw enthousi wakker kunt maken en het vergroten, leert U dit stimul de boekje. 117 bladzijden, bonden f 2,75.- Clubprijs October f 1,95. Besteln. 1 De Nederlandse Boekenclub kaï lopig geen nieuwe leden aai Laat Uw naam en adres echter voorrangslijst plaatsen. VGRAVENHAGE Anna Pai straat 76 - Telefoon 33.40.24 (3 De burgemeester gemeente WARMO: maakt bekend, dat alsnog gedegenheid zijn tot het inleveren radio -ontvangtoestel!' en/of onderdeelen Donderdag 14 Oct. van 9 tot 12 uur en 14 tot 16 uur ten geme tehudze. De burgemeester voc A. J. L. KETELA .2JEPPOE0EB i-j.3 ZEIIWEPKENO WaSChmiODEI CONOOPZf! 'f, door: 2 E E P F A B R I K E N 0E HAAS EN VAN BRER H Electr. artikelen zoo als waschmachlnes stof zuigers, plckup-comb., versterkers, kachels Ook andere gebruiksvoorwer pen -Moals vloerkleeden e. d. Stuur kaartje. De Jong. Da Costastr. 69, Tel. 23055. Wie neeft voor mU (of ter lezing, de bro chure „Geen samengaan met Rome" van H. van Apeldoorn? Adre3: MeJ. Gout, Munnlkenstr. 26. Een behoorlijke sta die plano. Br. m. prijs en omschrijving aan Wijntjes, Leidschew. 473 Voorschoten. Te koop gevr.: een I persoons ledikant m. bed of een kinderledikant m. bed voor een kind van circa 3 Jaar. Van Voort, Roodenburgerstr. 64. Lel- Éfe, Ifcl. 23596. Kinderwagen, modern, te koop gevr., alsmede kinderstoel, looprek, kin derledikant wandelwa gentje en een autostep. Br. m. prijs Langezaal. Stille Rijn 7. Te koop gevr. een persoons ledikant of in ruil voor een kinderle dikant met bijbetaling. Dool, Munnikkenstr. 78. Hawalan guitaar gevr. geen electr. Tevens per soon gez. om les te geven Aanb. Dreef, Schutter- str. 9. tusschen 7 en 8 u. Zelf uw orgel bespe len la prettig. Neem eens les onder goede leiding. BilUlke condi ties. Nlc. Vonk. Water- steeg 4, Telef. 23627. Lelden. Er was eens.een defecte naaimachine, Meerpoel kwam, zag enrepareerde zei Ook uw machine maken wij! Pa. Meerpoel. BTee- straat 171. Lelden. Bruin geruite dames rok mt. 42/44, nieuw f. 16.50, 1 paar gym schoenen mt. 38 z.g.a.n. f. 8.50. Arentsen. Aca- clastr. 23 Leiden. Wit zijden trouwja pon L 65: 1 paar dames schoenen mt. 39, h. hak t. 8: 1 groote koffer f. 22.50. 's Avonds na 7 uur. v. Nlekerk, v. d. Waalsstraat 37. Garb. Dames regen mantel. beslist oude kw. mt. 4244. zonder pun ten. f. 40. Link, Oude Vest 83. Leiden. Te koop een groote houten schuur met veel los hout, binten en tuin gereedschap. Tesamen: f. 250. Eikhof. Lindestr. 23, na 7 uur. Maltbezer leeuwtje, 7 weken, echt ras, gebak stel f. 20, twee-persoons beddensprei f. 10. gepre pareerd vel f. 8.stel electr. kerstboom lamp jes f. 20. Eenlge wollen baby-broekjes en truitjes f. 5. Adres: Drie-Octo- berstr. 47. Gerritsen. Witte trouwjapon met sleepje m. 40/42. z. p. f. 65. v. d. Berg, Hooge Rijndijk 222. Leiden. Bijverdienste. Bedrijf hier ter stede vraagt ir.anl. bediende voor loop- en magazijnwerk, voor de middaguren. Aanmelden 's avonds na 7.30: Hooigracht 53. Net meisje gevr. voor direct om twee midda gen of ochtenden per week te stoppen en te verstellen. Goed loon. Adres: Rijndijk 136, Voorschoten. Gevr. In klein gezin voor heele of halve da gen een flink meisje te gen zeer gunstige voor waarden. Aanmelden: Roodenburgerstraat 64, Lelden, Tel. 23596. Net dagmeisje van 8 5 uur. Volle kost. Witte Singel 9. Meubelmakers, half was en leerlingen gevr. Meubelfabriek „Rebo", Oude Rijn 92, Leiden. Nette ongeh. moeder. 40 zoekt met kind van hal* Jaar beslist nette betrekking als huishoudster V.g.g.v. Brieven: Oranjelaan 32. Oegstgeest. Man. 32 J. oud, zoekt lichte werkzaamheden. Br. met opgaaf soort werk en loon onder No. 87lk. Bur. v. d. Blad. Biedt zich aan bak kersknecht, v.g.g.v. Br. Bureau van dit Blad onder No. 903k. Woonschip vanaf 19 Sept. te huur. ligplaats Zweiland. Te bevr. H. Regeer, Haarl.straat 105. Lelden. Gevr. te Oegstgeest ln omgeving Dorpsstraat Rijngeesterstr.weg, Wll- tenbachweg 2 kamers m. keuken, etage of geheel huis door a.s. echtpaar. Br. Bur. van dit Blad onder No. 930k. Sinds Zaterdag ver mist zeer Jonge poes grijs met witte vlekken, vermoedelijk opgeno men door longen, omg. Doezastr./Vliet. Tegen belooning terug te be zorgen: D. Dongelmans, Kampersteeg 10. Verloren: Zaterdag ln de Rijndijkstraat een armband. Tegen beloo ning terug te bezorgen daar het een gedachte nis ls: Rijndijkstraat 48 Verloren te Katwyk a. Zee het lofwerk van een gouden oorbel. Ver zoeke tegen belooning terug te bezorgen bij J. v. d. Plas, Sluisweg 35E, te Katwijk aan Zee. Een net meisje, leeft. 2325 Jaar, zoekt een vriendin. Br. Bur. van dit Blad ond. No. 914k. In November get den een Roomsch ki boekje, voor ons geen waarde. Terug bekomen Munnik straat 26. Een driewlelig kim fietsje aangeb. in voor moderne poppen gen en 1 paar zt suède damesschoenen doorl. hak. mt. 39 t m. 38. S. v. Maai Koningstr. 19, Leidei Wie ruilt 1 p. dan schoenen, maat 39 een paar heerenwi schoenen, m. 41. N u., J. G. Harland, Ri; burgerslrngel 11. C.O.V. „Con Arno dirigent D. Smink. re teert lederen Dondert avond 8 u. ln getx voor Toonkunst. Rap burg 22. In studie nomen „Der Messias! Nieuwe leden hartel kom! weggeloopen: Mali zer Leeuwtje, wit bruine oortjes. Ter UE tel bezorgen tegen hel nlng: W. Romijn, Sitterlaan 11A.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 4