t A.J.KORS BROODBAKKER BEZORGER „XLEIHTJES" Thoolens Kapsalons TYPISTE DETAILHANDEL IN TEXTIELGOEDEREN UITBREIDINGSPLAN „LANDWEG" GESLOTEN BAKFIETS Ph. GL. VAN DER REYDEN DANKBETUIGING STAATS PRAKTIJKDIPLOM A M.O. BOEKHOUDEN Hawaiian en Variété-avond Gevraagd Aangeboden Personeel gevr. Personeel aang. Kamers aangeb. Diversen Met blijdschap geven- wij kennh van de geboorte van onzen Zoon NIEK. H. GANS. C. GANS— SLEGTENHORST. Schelpenfcade 52a. Leiden, 9 October '43. Tijdelijk: St. Elisabeth Ziekenhuis. K. VAIN WIJK P. v. WIJK—NOORDAM geven met vreugde ken nis van de geboorte van hun Dochter ANSJE. Leiden, 10 Oct. 1943. Nieuwe Beestenmarkt 6 Met dank aan God en groote blijdschap geven wij kennis van de ge boorte van onzen Zoon Alt IE. A OUWEHAND. A. OUWEHAND— GESINK. Katwijk aan Zee, 8 October 1943. Kamperfoelieplein 18. Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon en mijn Broertje HANS. C. M. EMEIS. A. EMEIS-JONK. DICK. Wassenaar, 10 Oct. 1943. v. Z. v. Nijeveltstr. 376. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurige ziekte, onze lieve Vrouiw Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Zuster, Behuwdzuster en Tante MARGARETHA KROESEMEI JER, gob. v. d. REIJDEN, in den leeftijd van 53 jaren. Leiden: L. KROESBMEIJER. Nieuwkoop: L. KRQBSEMEIJER. K. KROESEMEIJER- KWAKKENBOS. W- KROESEMEI JER M. J. K3ROESEMEIJER- VAN LEEUWEN. F. KROESEMEIJER. Leiden, 10 Oct. 1943. 3e Haverstraat 95. De begrafenis is be paald op a.s. Donder dag te 12 uur op de be graafplaats Rhijnhof. ARTS HEEFT DE PRAKTIJK HERVAT. Heden ontsliep in vol len vrede, na een lang durig, smartelijk dooh met geduld gedragen lijden, onze lieve, zorgzame Moeder, Be huwd- en Grootmoeder Zuster, Behuwdzuster en Tante JOHANNA STARRE Wed. van GERARDUS VAN DER WEIJDEN, in den leeftijd van 60 jaren. Uit aller naam: J. v. d. WEIJDEN. Leiden, 9 Oct. 1943. Prinsenstraat 58. Geen bloemen. De begrafenis is be paald op a.s. Dinsdag te 2.30 uur op de be graafplaats Rhijnhof. Heden overleed in rusthuis „Grenshoek", onze lieve Moeder, Be huwd-, Groot- en Over grootmoeder MAARTJE VAN DUIVENBODE, Weduwe v. LEENDERT NOORDER VLIET, in den ouderdom van bijna 90 jaren. Uit aller naam: B. NOORDER VLIET. Leiderdorp, 9 Oct. 1043. Oorr. adres: v. d. Doesstraat 28 De begrafenis is be paald op a.s. Dinsdag tusschen 2 en 3 uur op de begraafplaats te Leiderdorp. Heden nam de Heere plotseling van ons weg onzen geliefden Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer HENDRIK JOHANNES VAN KATWIJK, in den leeftijd van bijna 77 jaar. A. VAN KATWIJK— REITSMA. N. VAN KATWIJK. W. G. v. KATWIJK. 3^ A. E. V. KATWIJK- DE RIJK. J. VAN KATWIJK. S. H. DREGMANS— VAN KATWIJK. P. DREGMANS. J. VAN KATWIJK. J. H. VAN KATWIJK- v. d. STEEN, en Kleinkinderen. Vaassen, 11 Oct. 1943. Pr. Hendri'kweg G245. t Voorzien van de H.H. Sacramen ten der Sterven den, overleed heden, na een langdurig dooh geduldig gedragen lijden, onzè innig ge liefde Man en zorgzame Vader, Zoon, Broeder, Behuwdbroeder en Oom TEUNIS ROELANDSE oud 34 jaar. Mede namens verdere Familie, Wed. M. ROELANDSE- SALA. TEUNIS. Leiden, 10 October '43. Oranjegracht 17. Dé H.H. Uitvaartdien sten in de Parochie kerk van O. L. Vr. Hemelvaart en St. Jo seph op Donderdag as- om 7.45 u. die stille en om 8.15 u. de gezongen H. Mis van Requiiem, waarna om 10 u. de be grafenis vanuit de kerk op het R.K. Kerkhof Heden overleed na een langdurig en smartelijk lijden, nog geheel on verwacht, onze aller liefste Zoon, Broeder en Behuwdbroeder TEUN ROELANDSE in den ouderdom van 34 jaar. voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden. Uit aller naam: W. ROELANDSE. C. ROELANDSE— VAN ITERSON. De teraardebestelling zal plaatsvinden op Donderdag 14 Oct. a.s. v.m. 10 uur op de R.K Begraafplaats aan de Zijlpoort. Leiden, 10 Oct. 1943. Oranjegraoht 17. Héden ontvingen wij het ontstellende bericht dat midden in zijn ar beid, plotseling uit het leven werd weggerukt, onze geachte Secretaris de Heer G. DE GRAUW, Zdjn nagedachtenis zal bij ons steeds in aan gename herinnering blijven. Het Bestuur der A. V. V. „ALPHEN". Aan allen, die bij onze 50-jarige Echtvereeniging blijk hebben gegeven van hun hartelijke belangstelling, betui gen wij hierbij onzen hartelijken dank. ARTE PARLEVT.TF7T en MAARTJE PARLEVL IET VAN RIJN, Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Leiden, 9 October 1943.. Zuidstraat 41. Voor de talrijke bewij zen van medeleven en deelneming ontvangen tijdens de ziekte en bij hen, overlijden van onzen geliefden Man, Vader, Behuwd- en Grootvader NICOLAAS BREEDIJK betuigen wij onzen har telijken dank. Uit aller naam: Wed. G. BREEDIJK- RAMP. Sassemheim, Oct. 1943. 11.918 "- 19431 IMARE 114 a.s. Vrijdag 15 October I DEN GEHELEN DAG te huur gevraagd door vischhandelaar, moet in goede staat zijn, door P. v. d. PLAS, Romeine- str. 21, Katwijk aan Zee. Adverteert in dit Blad. helpen O bt) rhenmatiek, ischias, Pij nen en scheuten in lede» maten en gewrichten, bij spit» griep, verkoudheid en zennw- of hoofdpijnen. Let op de naam „Ovaaltjes" en prijs op de verpakking: 20 tabletten slechts 60 ets. In alle apotheken en dro gisterijen verkrijgbaar. Laat ons ook üw ervaringen weten! Sanita-Agentschap, Nassaukade 373 - A'dam. Deze maand aanvang nieuwe cursussen Bevoegde docenten - prospectus op aanvraag Examenopleiding RIJN- EN SCfflEKADE 91 LEIDEN TE KOOP: FABRIEKJE of werkplaats met afz. bovenhuis gerieflijk ingericht, goede verlichting en gunstig gelegen aan goede stand, Rijn- en Schiekade 4/4a, nabij het Noordeinde, vloeroppervlakte 225 M2. Koopsom f. 22.500.— vrij op naam met motoren, drijfwerk, leidingen enz. Te bevragen: N.V. Leidsche Handels Mij. van Onr. Goederen, Rapenburg 122, Leiden. HET CENTRAAL NORMALISATIE-BUREAU, Roelofsstraat 136, 's-Gravenhage, vraagt voor spoe dige indiensttreding, een vlotte Sollicitaties schriftelijk aan bovengenoemd adres. VAKGROEP Belangrijke bijeenkomst voor de Textielhandel Ter bespreking van de moeilijkheden inzake de textieldistributie en ter onderlinge voorlichting wordt een bijeenkomst gehouden te: ALPHEN A. D. RIJN, Donderdag 14 Oct., n.m. 2.30 uur, Hotel Toor, Stationsstraat. Textielhandelaren uit deze plaats en omgeving worden tot deze bijeenkomst uitgenodigd. Gelegenheid tot het stellen van vragen. H. Verspuy, Dordrecht; G. J. de Graaf, Schie dam; D. Engel Jr. Woerden; M. Th. J. Vonk, Gouda. UMMHIH De burgemeester van Voorschoten brengt te openbare kennis, dat he bij zijn besluit van 2 Juni 1943, ter waarne ming van de taak vai den gemeenteraad, vast gestelde plan tot herzie ning van het uitbreiding plan, betreffende gron den omgeving Landweg door den waarnemen! commissaris der pro vincie Zuid-Holland, tei waarneming van de taal van gedeputeerde stater is goedgekeurd bij dien besluit d.d. 21 Sept. 194 Res. no. 73. Het plan ligt in ee uitvoerige kaart ter ge meen te-secretarie voo een ieder ter inzage. Voorschoten, 9 Oct. 194 De burgemeester voon M. F. BERKHOU* PIANO te koop gevraagd Defect geen bezwaar. Brieven merk en prijs aan SCHINCK, Hoogewoerd 16. Voor direct gevraagd: SPRUITS BAKKERIJEN, Lage Rijndijk 6365. LEIDSCHE SCHOUWBURG Zaterdag- en Zondagavond 16 en 17 October, 7 ui met DE KALUA'S, verder DE TORINO'S, parten acrobaten; DE 2 WILLO'S, accordeonnisten PE7TRO Co., komische rijwielacrobaten; D 3 ADDERS, mondharmonica virtuozen (beker van gramofoon)JAN VAN LAAR, humorist conferencier. Extra gearrangeerd: Trudi Marian cabaretière en imitatrice; Jack Bradford, jongleu Prijzen der plaatsen f.1.f. 1.50 en f.2.bel. in Voorverkoop en plaatstoespr. bij Boekh. v. Zwicl v.a. Dinsdagmorgen 10 u-, tel. 20228, op de speeldag! a.d. schouwburg, Zaterdag v. 102, Zondag v. 11— Meubilaire goederen, ouderwetsch of defect kachels, fornuizen, bas cules, gewichten, brand kasten enz. koopt steeds contant A. J. Hart wijk Goederenbeurs Burcht- steeg 4, Nieuwe Beesten markt 79, Tel. 24013. Wie ls genegen ons het werkje van Houwe- ningen Roell te ver schaffen? Tegen goede belooning te zenden aan Mevr. GaldaKapt van Oegsten, „Huize Grif fier" te Katwijk Thuis des middags van 23 u. B Voor liost gevraagd jen klein hitje voor Lichte werkzaamheden. Aanb. J. v. Velzen te Warmond. Te koop gevT.: goed tafelkleed, liefst pluche. H. v. d. Eikel, Lange- vaart 17. Rijnsburg. Te koo- g' vraagd: I kookkachel, 6 vorken en lepels, 2 stel overgordij nen, 1-spiraal, 1 keuken mat 1 tafelkleed, 1 w as- teil. Alles ln goeden st. Br. met prijsopg. aan J. W. v. Rooyen Westka naal C 56 Ter Aar. Groote echt ieeren handkoffer f. 110; groote huthandkoffer f. 100. froote echt leeren tasch zakmod.) f. 90.twee paar damesschoenen mt. 37 k 38 f.20 en f.25.— Haverkamp. Emmal. 78. Oegstgeest. H Een wagenvacht gr. maat. z. g. a. n. Prys f.45.Hoogstraten. H. Morschweg 57a, Oegstg. Pedicure. Waarom U nog langer laten kwellen door pijnlijke voeten? Wordt lid van de E. N. A. V Contributie 10 ct. per week. Inlichtingen: L. Mare 41, Instituut de Sltterlaan 49 en Oude Vest 159. V Te koop: Pathéfoon. His Master's Voice, met 28 gr. en 18 kl. platen (klassiek, van de groote meesters) alles ln "prima staat. Pr. 225 gld. Te bevr. Dolleé, Heerenweg 66A Warmond B Twee spiUen voor hooiberg, zoo goed als nieuw. Prijs f. 30.bij J. de Jeu, Lagewaard C 20. Koudekerk a. d. R. B Nederl. Handelscorres pondentie, opl. practijk- examen Dec. '43: Ned. Assoc.. Ver. v. Ler., Pont Condities f. 4.p. m. Ook Steno Ned, en Mod. Talen, Alg. Ontwlkk., Talen. Handelskennis. Spreekuur van 78: Rapenburg 57 Lelden Meisje voor halve da gen of wrkster, 2 x p. Week, bij mevr. Blanken- stein Berkenkade 18 te Leiderdorp. B Net helder dienst meisje liefst van bulten van 'smorg. 8 tot nam. 4 uur met volle kost. 's Zondags vrij. Aanmel den tusschen 7 en 8 uur Mevr. Kruider, Heeren singel 10, Leiden. B Net meisje voor huis- houdel. werkz. voor de morgenuren. Aanmelden bij: C. M. J. Rietveld, Hoogm.weg 13. Leiderd. B Nette werkster voor den Maandag, goed loon Maison v. d. Vlist, Bo termarkt 3. B Gevr. te Boskoop, ln modern landhuis besch. meisje als hulp der huisvrouw uit Alphen of omgeving. P.G. Br. met ultv. lnl. onder NO 275k Bur. v. d. Blad. B Mevrouw Oranjel. 32 zoekt per net meisje of voor den 's Zondags vallen vrij: de getuigen melden. van Heurn, Oegstgeest, 15 Oct. een v. d. en n. dag tot 2 u. ln belde ge- Zonder goe- onnoodig te B Zelfst. dienstbode of hulshoudster, v. g. g. v., v. d. of d. en n. Aan melden 's avonds na 7 uur: Heerengracht 24. H Jongeman, 18 Jaar, ln bezit van HS.8. diplo ma A. zag zich gaarne geplaatst op een kan toor. Br. Bur. van dit Blad onder No. 838k. B Kinderjuffrouw b. z. a. bij kleine kinderen, reeds eerder als zoodanig werkzaam geweest, van goede getuigen voorz. Br. Bur. v. d. Blad on der No. 498k. B Een frlssche slaapk. gratis voor juffr. aange boden voor weinige lichte tegenprestaties. Br. Bur. v. d. Blad ond. No. 779k. B Verloren door een werkman, omtrek Sta tionsweg, portemonnale met pl.m. f. 65.regen belooning terug te be zorgen: P.' J. Berkhout, Steenschuur 8, Leiden. B Verloren: bruine lin ker leeren damesschoen met platte hak. Terug bezorgen met belooning Verschoor. Morschw. 178 Leiden B Verloren: op 4 Oct. klein gouden medaillon met 3 witte steentjes (antiek) gaande van Kempenaerstr. via van Slingel.laan, Ant,. Duyck laan, Rijnsb.weg naar station. Tegen belooning terug te bezorgen; van Rossem, Papengr. 24. B Hillegom. Evangelisa tie-samenkomst ep Dins dag 12 en Woensdag 13 Oct. Groote zaal hotel „Flora", Hooftstr. Aan vang 7.30 uur. Sprekers: Joh. de Heer van Drie bergen, J. Sevensma v. Amsterdam. Solozang. Toegang vrij. B "ie ruilt een paar lage blauwe schoenen, maat 3A zoo goed als nieuw, voor een paar ge zwarte schoenen, 39? Adres: Bekooy, Te Catestr. 18. tusschen en 8 uur. B Vermist van Maand 4 Oct. af Cypersche k ter. niet groot. Teg flinke belooning ter te bezorgen: v. Krimp Rijnsb.weg 31. B Nette heer zoekt lai dezen weg serieuze ke nismaking'met een meisje, leeftijd ong. 28 'aar. Br. Bur. v Blad onder No. 771k. tg Wie ruilt mijn wi babycape voor wat kni ten gekleurde wol. N, Kampen, Duinzicht:» 21 Oegstgeest. B Weggeloopenzw jong poesje, Zaten j.l. Speel vriendje ons zoontje. Gaarne rug bij: Oudshoorn, vendaal 138a. B Weggevlogen; grauwe eend. Ver® tegen belooning tel te bezorgen of beril aan Commandeursl. te Katwijk a. d. Rijn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 4