GOUD Supinaforium JAC. DE MOOIJ Begrafenis Associatie Gebrs. v. d. Luit Naaimachine defect! 'nOostersche sfeer BEGRAFENISKOSTEN KJ tvill jong blijven Hulp i.d. Huishouding WERKSTER Hooge Belooning KOOREMAN Adverteert in dit blad l De Oost-inzet van I den N.A.D. RECHTZAKEN KUNST EN LETTEREN LAATSTE BERICHTEN LAND- EN TUINBOUW De afweerslag in het Oosten. Burg. Stand van Leiden FAMILIEBERICHTEN OFFICIEELE MEDEDEELINGEN NAAIMACHINES verkoopen Nette Werkster Wie het laatst stookt stookt het best! zegt SPORTSCHOOL I IV. WERKOBJECTEN LANGS DE NURZEC. Jn het Z.W. van het Bezirk 1 Bialystok, waarheen het uit om streeks 750 vrijwilligers gevormde korps Oost 10 van den Neder- landschen Arbeidsdienst is ge reisd om daar arbeid aan den t bodem te verrichten-, stroomt een 160 KM. lange rivier, de Nurzec. Toch is de plaats, waar zü in de I Boeg uitmondt, nabij het stadje Czichanowic, hemelsbreed slechts j 66 K.M. van haar oorsprong ten Zuiden van Klesczele verwijderd. En was haar enorme legnte nu alleen het gevolg van een of meer groote bochten, dan zou alles in orde zijn geweest, althans voor Polen, waar afwateringsstelsels vrijwel onbekende grootheden zijn. Maar neen, de Nurzec bezit on- telbare haarspeldbochten, waar- i door haar strooming veel te traag I en haar beading te smal is, ter- wijl, als de zich ter weerszijden van deze rivier uitstrekkende moerassen op een juiste wijze I werden ontwaterd, haar capaci- citeit daarvoor veel te gering zou zijn. Normaliseering is dus ge- I boden om vervolgens 25.000 H.A. i nieuw bouw- en weiland te kun nen scheppen en dat grootsche werk is nu aangepakt door den Nederlandschen Arbeidsdienst, die dit jaar met vier vrijwilligersaf- I deelingen naar het Bezirk Bialy- stok is getogen. Niet alleen komt i die pioniersarbeid, via de Euro- peesche voedselvoorziening, ons eigen volk indirect ten goede, I maar ook direct. Want de Duit- 1 sche rijksregeering, die volledig I begrip heeft voor den nood van Nederland zonder koloniën, heeft te kennen gegeven, dat zü het vormen van Nederlandsche kolo- 1 nisatiecentra in genoemd Bezirk 1 ten zeerste zoü toejuichen en daadkrachtig zal steunen. In de toekomst kunnen dus Nederlan ders profiteeren van den zwaren arbeid, welken de Nederlandsche Arbeidsdienst daarginds presteert. Behalve het scheppen van nieuw bouw- en weideland omvat het werk evenwel nog een factor van beteekenis en wel het ontwateren I van reeds bestaande weiden, waar door het verzuurde gras dermate wordt verbeterd, dat van het daar thans grazende vee een 50 pCt. hoogere melkproductie kan wor den verwacht. De Oosterafdeeling 103 te Kleszc- zele heeft de normaliseering van de Nurzec in haar bovenloop op 2 Augustus j.l., aangevangen en het werk vordert gestadig, nadat zij eerst den weg, waarlangs het daar zeer smalle riviertje moest worden béreikt, in belangrijke mate had verbeterd. De korpscommandant heeft dit jaar de helft zijner man nen voor het werk langs de Nurzec bestemd, m.a.w. nog een N.A.D.- afdeeling arbeidt aan hetzelfde uitgestrekte werkobject. Dat ge schiedt te Czichanowic, beter ge zegd: zal geschieden, want de Oplichting onder het mom van liefdadigheid Voor de Utrecht- sche Rechtbank hadden zich de 33-jarige W. K. ambtenaar van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Utrecht en de 46-jarige koopman W. C. v. B. te verantwoorden we gens oplichting. Onder het voorwendsel van steunverleening aan de nagelaten betrekkingen van in Duitschland omgekomen Nederlanders, zamel den zij hier te lande gelden in tot een bedrag van ca. f. 7.000, waar van slechts in een enkel geval een uitkeering aan betrekkingen van in Duitschland overleden Neder landsche arbeiders was geschied, doch waarvan de leider, de amb tenaar van het Arbeidsbureau, de gelden voornamelijk ten eigen bate had aangewend. De officier requireerde tegen den ambtenaar K. twee jaar gevange nisstraf en tegen den koopman Van B., tien maanden gevangenis straf. één en ander met aftrek van de preventieve hechtenis. Uitspraak 10 October a.s. Nieuwe Uitgaven Verschenen bij: Westland, Amsterdam: „De G.P.U. valt Uuropa aan", door W. Mund, vert. ..Jaren zonder Weer ga", door dr. J. Goebbels, Rede voeringen en opstellen, vert. door S. Barends. Nenasu, Utrecht: „De Noodhoorn", Vaderl. liederen door René de Clercq. Oostafdeeling 102 kan haar moe- rasontwateringsarbeid eerst aan vangen. zoodxa het voor die streek vrij ingewikkelde project is gereed gekomen. Thans is deze afdeeling nog bezig met het ver beteren van den weg langs de Nurzec naar Kuczyn, n.l. het door spitten van den voor water on- doordringbaren ondergrond, ver volgens het aanmerkelijk verbree- den en tevens egaliseeren van de zandlaag en verder het graven van bermslooten. Bovendien moet 6 meter van den 9.60 M. breeden weg worden geplaveid. Waarom niet over de geheele breedte? zullen vele lezers van dit artikel willen vragen. En daarop zij het vol gende geantwoord: de paarden voor de pan je wagens der Polen zijn onbeslagen en voor het be houd hunner hoeven is een zachte strook in den weg niet alleen ge- wenscht, doch vereischt. De Oostafdeeling 102 heeft het met haar kwartieren ook best ge troffen, evenals de andere onder - deelen van het NA.D.-korps 10, want behalve over een aantal hou ten barakken heeft zij de beschik king gekregen over een buiten gewoon ruim schoolgebouw. Ook in dit kamp is de stemming onder de arbeidsmannen voortreffelijk en velen hunner zullen het betreuren als in den aanvang van Novem ber de terugreis naar Nederland moet worden aanvaard. In het komende voorjaar zal de Neder landsche Arbeidsdienst evenwel een tweeden Oost-inzet naar het Bezirk Bialystok afvaardigen, welke uit belangrijk meer afdee- lingen zal bestaan en dan zal o.m. het Nurzec-project op nog ver scheidene andere plaatsen tot uit voering worden gebracht. BINNENLAND Nieuwe burgemeesters Het Rijkscommissariaat maakt be kend: De commissaris-generaal voor bestuur en justitie heeft be noemd: den burgemeester van Wijlre W. van der Zanden tevens tot burgemeester van Gulpen; den wethouder van Weert M. H. Bemeimans tot burgemeester van Hunsel; den heer M. G. Bouts te Geleen tot burgemeester van Born; den waarnemend burge meester van Brielle en Oost- Voorne B. C. Wisboom onder ge lijktijdig eervol ontslag uit deze functie tot burgemeester van Noordeloos, Hoornaar en Hoog- bloklandden gemeentesecretaris van Diepenveen J. D. van Arkel tot burgemeester van Nieuwleu- sen; den heer W. C. Weidner te Vreeland tot burgemeester van Oldehove; den heer C. L. Swaalf te Heemstede tot burgemeester van Heiloo; den waarnemend burgemeester van Hoogkarspel M. van de Kuur onder gelijktijdig eervol ontslag uit deze functie tot burgemeester van Beemster; den heer W. F. van den Hoff te 's-Gra- venhage tot burgemeester van Brielle en Oostvoorne. Vliegers oplaten streng verboden De commissaris-generaal voor de openbare veiligheid wijst er op, dat het verboden en straf baar is. vliegers van welken aard ook op te laten. Tegen overtre dingen zal ingevolge de verorde ning van den secretaris-gene raal van het departement van Justitie van 6 September 1940 (Verordeningenblad stuk 25 Nr. 133) streng worden opgetreden. In het bijzonder wordt de aan dacht erop gevestigd, dat ouders, opvoeders en andere met toezicht belaste personen krachtens de ver ordening van den secretaris-gene raal van het departement van Justitie over het toezicht op min derjarigen van 5 Augustus 1943 (Verordeningenblad stuk 23 nr. 85) wanneer zij het strafbare gedrag der minderjarigen door behoorlijk toezicht hadden kunnen verhin deren, kunnen worden gestraft met gevangenisstraf of hechtenis tot zes maanden of boete tot 300 gulden. VRAGEN EN ANTWOORDEN. Vraag De plant, waarvan een gedeelte hierbij gaat, staat al een paar jaar in onzen tuin. Is deze plant vergiftig? De bessen zijn zoet. J. M. te W. Antwoord Uw plant is een vaste plant, d.w komt elk Jaar weer te voorschijn en heet Phyto- laca decandra. De vruchten zijn niet giftig, worden evenwel niet voor de consumptie gebruikt. Het sap doet wel dienst om pudding of saus te kleuren. Vragen op Tuinbouwgebied aan de Redactie onder motto „Tuinbouw" Duitsch weermachtbericht. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede: Op het Noordelijk deel van het schiereiland Taman heerscht slechts plaatselijke gevechtsbedrij vigheid. Een vijandelijke groep, die geland was ten Westen van den Koebanmond, werd in verbitterde gevechten van korten afstand ver nietigd. Aan den midden-Dnjepr mis lukten vijandelijke aanvallen. Door eigen tégenaanvallen werden de sovjetbruggehoofden verkleind. Aan weerszijden van de Pripjet monding duren de zware gevech ten voort. Ten Zuiden van Gomel en ten Westen van Smolensk ble ven herhaalde doorbraakpogingen van den vijand zonder resultaat. Op verschillende punten van het Zuid-Italiaansche front viel de vijand ter sterkte van een com pagnie tot een bataljon onze ach terhoede aan en werd hij overal met verliezen afgeslagen. De ge vechten met de bij Termoli ge lande vijandelijke gevechtsgroep duren nog voort. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen opereerden met succes tegen concentraties van pantserwagens en voertuigen en brachten drie groote landingsboo ten met een gezamenlijken inhoud van meer dan 5000 ton tot zinken. Bij de zuiveringsgevechten in Istrie werden talrijke gevangenen en een omvangrijke buit gemaakt. De bandieten leden bovendien zware bloedige verliezen. Bij den gemelden aanval op een vijandelijk convooi voor de Noord- Afrikaansche kust plaatsten vol gens definitieve rapporten forma ties der luchtmacht bom- en tor pedotreffers op in totaal zestien schepen met een gezamenlijken inhoud van 130.000 ton. Een deel der schepen kan als vernietigd worden beschouwd. Sterke formaties der lucht macht vielen een steunpunt van den vijand in het Oosten der Middellandsche Zee aan en bom bardeerden in de Egeïsche Zee een vrachtschip van middelbare grootte in brand. De vijand verloor gisteren in het Middellandsche Zeegebied en boven het bezette gebied in het Westen 21 vliegtuigen, voor het meerendeel zware viermotorige bommenwerpers. Bij de gevechten op het eiland Corsica heeft een S.S.- stormbrigade zich bijzonder on derscheiden." GEBOREN: Elizabeth, dr. v.: J. Bekooi en E. Nievaart; Jozephina, dr. v.: J. Riet kerken en C. Bavelaar; Anthony Johannes Franciscus. zn. v.: W. J. N. A. Veeren en H. J. Zeventer; Gerardus Johannes, zn. v. J. A. Pont en M. Dubbeldeman; Theo- dorus Cornells, zn. v. C. Veerman en J. C. Welling; Johanna Maria, dr. v. H. W. van Tilburg en A. M. Vogels; Johannes Petrus, sn. v. L. W. van der Hoorn en H. van Ger- ven; Neeltje. dr. v. H. T. Meeldijk en H. C. Tijsen; Paulina, dr v M. F. Dijkhuizen en J. C. Vlaanderen; Frida Alida Anneohien, dr. v. P. M. Zoutendijk en A. Beekhof; Adriana. dr. v. P. H. Stouten en A. van der Veer. ONDERTROUWD P. H. Janssen, jm. 24 j. en N. H. Gersen. jd. 22 j.; P. J. Smit, Jm. 25 j. en P. S. Anes, jd. 24 j. GETROUWD: A. Bouwman, jm. en C. van der Linden. Jd.; R. P. de Graaf, jm. en C. D. de Vliet, jd.; F. Marek. gesch. en T. C. Sloots, Jd.; J. E. W. Spronk jm. en M. Bouter Jd.: E. J. van de Water jm. en J. van Leeuwen jd.; A. Moraal wedn. en T. K. P. Vier kant, d. OVERLEDEN: J. Bruines, m.. 46 H. J. W. Blok, zn. 1 dag; R. A. M. van der Knaap, huisvr. van W. G. Verheul 62 jaar. S. du Mortier, wed. v. J. Roo sendaal 91 j.; N. J. M. van Rijn, zn. 10 mnd.; H. Huitema, m. 78 j.; T. J. M. Hoekstra, m. 39 jaar. Ontleend aan andere bladen. Bevallen: Bijl-Weisman, z., Am stelveen; Poortermans-Uiterwijk, d., A'dam; van Zelm van Eldik- Kleyn van Willigen, z„ Hillegers- berg; Zweeres-Grauenkamp, d., Santpoort; v. Haaren-Boon, d., A'dam; Pappot-van der Kort, d., A'dam; KramerVerhoeff. d., Leeuwarden; Perk Vlaanderen Marré, d., A'dam; LaanVis, z., Wormerveer; PouwSchillemans, z., A'dam. Gehuwd: W. Treffers en M. V. Reede. Bilthoven. Overleden: E. Smit, m., 58 jaar. Koog a. d. Zaan; F. L. W. van Schuylenburch van Wisch, m.. Silwolde; J. F. Jonker, m„ 79 jaar, Vriezenveen; J. H. Heijer, m., 54 jaar, Soesterberg; B. Bouwes de Boer, m., 57 jaar. Slagharen. HET INDIENEN VAN GEGEVENS. In de calculatiebeschikking hou ten meubelen no. 1 en in verschil lende prijsvaststellingen afgegeven aan houtverwerkende industrieën komt een clausule voor, dat be paalde gegevens (balans, winst en verliesrekening enz.) ingezon den moeten worden bij de prijzen- afdeeling van het rijksbureau voor hout. Daar deze prijsafdeelign over gegaan is naar den dienst van den gemachtigde voor de prijzen be de gemachtigde voor de prijzen be kend. dat deze gegevens thans moeten worden ingezonden aan het prijzenbureau hout van dezen dienst, afd. prijsvorming. Heeren gracht 136 te Amsterdam 2757 Hoofdredacteur: B. vV. Menk- horst. Leiden; plv. hoofdredacteur: K. Been Leiden. Redactiestaf: B. w. Menkhorst, Buitenland en Tooneel; K. Been. Binnenland en Sport; J. Brouwer. Stadsnieuws; Th. J. Hannema. Omgeving en Muziek. Politiek medewerker: W. H. Streng, Wassenaar. Verantwoordelijk voor de adver tenties: A Poortman. Begrafenis le klassef. 125. Advertentie (50 m.m.)f. 6.55 Grafrechten 2e klasse „Rhijnhof" f. 28.15 Totaal f. 159.70 Bekwame leiding, geschoold personeel, eigen rou'wm ate rial e n en lajkauto, le klasse rouwrij- tuigen. Rouw- en familiekamers in ons gebouiw HAAÖWEG 31 - LEIDEN - TEL. 23574—25066 TE KOOP. GEVRAAGD. Wij geven goede prijzen. 1829 HET MACHINEHUIS, HAVEN 46. zorgt dan in de eerste plaats voor gezonde voeten, elke pijn weerspiegelt zich in Uw gelaatstrekken, dus gezonde voeten zij Uw leuze, zijn ze niet in orde dan naar HEERENWEG 10 RIJNSBURG Gediplomeerd Voetspecialist. Spreekuur Ma. 2V2—5 uur, dag. 911 en 2«/ü5, Maand., Dtinsd., Woensd. 's avonds 79 uur Gevraagd: te Leiden, voor d. of d. en n., zoo sp. mogelijk, v„g.g.v. Tevens een Brieven Bureau van dit Blad onder No. 2749. Bioscoop „Lido", op 5-10- '43 'sajvonds Belichtings- meter merk Ombrux op het Damestoilet laten liggen., tegen belooning af te geven, Witte Singel 68. Dan naar TIJSSEN, DEN HAAG, Herman Costerstraat 263, Te bereiken met lijn 11 en 12 vanaf Holl. Spoor Kantoor 34 en 78 uur gewr. voor 1 of 2 dagen in dte week, goed loon. Aanim. liefst "s avonds Sehoute, Johan de Witt- straat 8, Wassenaar. LEWENSTEIN repareert correct. Leiden, Maarsmansst. 8. Telefoon 20685. 99 Uw gevoel zegt U, dat het op een killen herfst dag prettig is de kachel aan te maken, maar uw yerstand moet U zeggen, te wachten tot het wer kelijk koud is. In dezen tijd dient met verstand gestookt te worden, anders zult U het in den winter voelen! Voorkom ook warmteverlies door deuren en ramen dicht te houden en tochtvrij te maken. Ilaal meer warmte uit minder kolen hangt om onze Jiu Jitsu- lessen. Grepen met onfeilbaar resultaat. Lessen voor Darnes, Heeren en Kinderen in beter milieu. Vorming nieuwe cursus. Spreekuren 24 en 79. BREESTRAAT, ingang steeg naast 145. Telefoon 23728.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 3