DE REDE VAN Dr.SEYSS INQUART I STADSNIEUWS Herdenking van Leidens beleg en ontzet. UIT DE OMSTREKEN KERK EN SCHOOL L- n l- 1s 5t a. :e e, 3- 1» is S. 5r et !d er er 3K ze et ce Ü- e- 3lS ie, te en en ir- en lis de de >or en d- de en >o- ;en Ijls it- 3n. nd ce- ïet en ?e- ar- :el- en. ac- md e«- —2 eidsche Spaarbank- Bij de Ische Spaarbank is gedurende maand September 1943 inge- f. 442.364.36 en terugbetaald •0.786.38; ingeschreven zijn 179 twe inleggers, terwijl 64 boek- geheel werden uitbetaald, et te goed der 18587 inleggers, onder begrepen U71 deelne- s aan den Afhaaldienst, be- [g einde September 1943 ,24.559.58. oor den Afhaaldienst is in deze nd f. 13.561.25 ontvangen in posten. spaarbusjes werden ter ledi- I aangeboden met een geza- Jfjken inhoud van f. 1.535.12. p de scholen vJferd f. 678.37% (aard. I voorkomen van brandgevaar ie materiaalschaarschte - De ïnandant van de brandweer er met nadruk op, dat met oog op het aanstaande stook ten door iederen burger, hetzij et gezin, hetzij in bedrijf of 'oor, groote zorg dient te wor- besteed aan het afwenden van tueel brandgevaar, de eerste plaats dient er voor 'orden zorggedragen, dat de brsteenen op tijd en behoor- worden geveegd ten einde orsteenbranden te voorkomen, ist in dezen tijd van mate- 'schaai-schte dient er voor te len gewaakt, dat voor beklee- of anderszins surrogaten op die plaatsen worden aan- acht, waar zij door hitte- raling van kachels of cen- y verwarmingsinstallaties spoe- sunnen vlam vatten, orts dient er op te worden dat het drogen van nat of turf niet geschiedt in de iddellijke nabijheid van ver- nings-apparaten. 3t veroorzaken van brand onachtzaamheid of door- on- ndheid heeft tot gevolg, dat vervangen van verbrande :n bijna niet meer moge- is. >cht toch onverhoopt brand I eken, loop dan niet weg, doch it met emmers water, met dweil of doeken of met ihapparaat of tuinslang het 1 van brand te blusschen. >cht succes achterwege blij- laat dan toch een ieder zijn ïaar tegenwoordigheid van bewaren en nog trachten deur of deuren te sluiten, ten hiermede het localiseeren den brand te bespoedigen, c verantwoordelijk persoonin )1, bedrijf, kantoor of theater er voor zorg te dragen, dat iet verlaten van het gebouw de verrichte dagtaak de 2n van de lokalen niet open en worden: echter deze deu- oiet dan bij groote noodzaak sleutels of hangsloten ver delen. ten vooral de directies van te bedrijven in de winter - ide steeds brandrondes doen chtem irden materialen toegepast of armings-apparaten geplaatst kan men zich, voor het ver en van inlichtingen, wenden iet bureau van de brandweer, ieveldstraat 9 alhier. sen. van Mathesianen - Een .1 leden van bovengenoemde iniging bracht .een bezoek de restauratie van de Pie- erk. opzichter, de heer K. Paling, serst een kort overzicht van bouw. Nadat verschillende ,teekeningen en prenten wa- jezichtigd werd het gezel- rondgeleid, waarna de voor- de heer Schinkel, dank- den sprak. JNDELSREGISTER K. v. K. luwe inschrijving: ma A. J. Prevo en Zonen bepal.), Decimastraat 30, in, détailhandel in groenten ruit. Venn.: A. J. Prevo, J. G. J. Prevo, Leiden, jzigingen: in Rusman en Co., v. d. En- n 53. Hillegom, agentuur en aissiehandel, groothandel in smiddelen en aanverwante elen. Bovengenoemde ven- ohap onder firma is met in- van 1 Aug. 1943 ontbonden. W. Timmermans, Boulevard Katwijk a/Zee, verkoop van beschermingsartikelen. TJit- nd eig.: A. W. Timmermans, lijk a/Zee. DIENST IN DE PIETERSKERK Een buitengewoon talrijke schare honderden .moesten met een staanplaats genoegen remen woonde gistermiddag in de Pie terskerk de herdenking bij, welke door den kerkeraad der Ned. Her vormde Gem. was belegd ter ge legenheid van Leidens Ontzet op 3 October 1574. Voorganger in dezen dienst was ds. D. J. Vossers. Ned. Herv. pre dikant te dezer stede, die als tekst gekozen had Ps. 22 5 „Op U heb ben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd en Gij hebt ze uitgeholpen". Onder de vele aanwezigen "~irk- ten wij„o.m. op de wethouders, de heeren Jac. Wilbrink, M. G. Ver- wey en J. J. van Stralen, den ge meentesecretaris mr. dr. C. E. van Strijen, den oud-burgemeester mr. A .v. d .Sande Bakhuyze-- het be stuur der Drie-October-Vereeni- ging en voorts vele professoren en predikanten. De dienst werd geopend met het zingen van Ps. 9 14, het lezen van Ps. 107 122 en gebed, waar na ds. Vossers de herdenkingsrede .uitsprak. Spr. begon met er op te wijzen, dat een volk, dat in nood verkeert altijd op zijn historie teruggrijpt. Het gevaar is echter groot, dat een volk zijn verleden gaat ideali- seeren. Dat is onjuist. Het men- schenhart en het volkskarakter zijn in deze vier eeuwen niet zoo veel gewijzigd. Ook in 1574, aldus spr. was er een groote groep in Leiden, die niet begreep waarom het ging; wat er met het behoud of den val van de stad op hqt spel stond. Er waren toen ook menschen, die Voor htm idealen geen offers wilden brengen. De kern van het verzet werd ge vormd door die menschen, bij wie de bijbelsche verkondiging van de rechtvaardiging alleen door het geloof tot in hart en gieren wag doorgedronggn. Op hen is van toepassing: Op U hebben onze vaderen vertrouwd. Dat Godsver trouwen is op een zware proef gesteld. In dit verband schetste spr. wat de bevolking van Leiden tijdens de 129 dagen van het be leg heeft ondervonden. Meer dan een derde deel der bevolking is door den honger of aan de pest gestorven. Vervolgens wees ds. Vossers er op, dat men in tijden van nood de ware helden leert kennen. Velen, op wie men vertrouwde, hebben gefaald; anderen, van wie men het niet verwachtte, hebben zich dapper gedragen. De bevrijding is ten slotte niet het werk van menschen, maar Van God geweest. Daarom gingen redders en geredten onmiddellijk na het ontzet mra.r de Pieters kerk om God daarvoor te danken God heeft door het ontzet van Leiden ons volk een kostbaar goed de vrijheid, toevertrouwd. Alleen in vrijheid kon ons volk zich ont plooien en zich toeleggen op die dingen, waarin een klein volk toch groot kan zijn. Maar daarnaast ontving ons volk de vrijheid om God te dienen naar Zijn Woord. Die vrijheid hebben wij dikwijls misbruikt. Wij hebben vergeten, dat. de ware vrijheid alleen be staanbaar is als zij gebonden is aan Gods Woord. Anders ontaardt zij in losbandigheid, willekeur, egoïsme en partijbelang. Het is te hopen, aldus eindigde spr. dat in dezen tijd van nood de oogen van ons volk daarvoor weer opengaan. Met het zingen van het 14de couplet van het Wilmelmus „Oor lof rrfijn arme schapen", werd deze indrukwekkende ure gesloten De organist, de heer Leo Mens, speelde voor en na den dienst va- derlandsche liederen. In de ochtenddiensten is in vele kerken eveneens met een enkel woord aan Leiden's Ontzet aan dacht geschonken. Gouden echtvereeniging On ze stadgenooten G. Mulder en S. Mulder—Braggaar, wonende Morschweg 77a» herdenken heden den dag, waarop zij voor 50 jaar in het huwelijk traden. Vier jaar geleden moest de thans ruim 71-jarige bruidegom zijn werk als typograaf, dat hij meer dan 48 j. bij dg N.V. Boek- en Steendruk kerij Eduard IJdo hier ter stede uitoefende, neerleggen. Dank zij zijn goede gezondheid, kan hij evenals zijn ruim 70-jarige bruid van een rustigen ouden dag ge nieten. Buiten zijn dagelijkschen arbeid heeft hU veel werk ver richt op ander terrein. Zoo was hij van vele tooneelvereenigingen souffleur en regisseur, leider van het Kinderkoor „Eensgezindheid", leider van 2 dubbel-mapnenkwar- tetten en was hij van vele ver- eenigingen bestuurder. Bovendien bekleedde hij vele jaren de func tie van bibliothecaris van het Mannenkoor „Kunst na arbeid". Het huwelijk werd gezegend met de geboorte van 6 kinderen, welke allen in leven zijn, terwijl veer tien kleinkinderen de verdere na komelingschap vormen. Moge het echtpaar nog lang voor elkaar gespaard blijven! Volkstuinvereniging „Ons Ge noegen" Zaterdagmiddag vond in de Stadsgehoorzaal een feest middag plaats voor de kinderen van de dien dag 15-jarige Volks tuinvereniging „Ons Genoegen" gevolgd door een receptie welke druk bezocht werd. De kinderen hielden zich bezig met een poppen kastvoorstelling welke gegeven werd door B. A. Devilée. Met een opwekkend woord heeft de heer J. Sirat, voorzitter der ontspannings commissie, den middag geopend. Hierna werd door spr. de uitslag medegedeeld van de kinderkweek- wedstrijd op de ELTOV. Prijs- winners waren; 1. W. Lagerberg, 7 pnt., 2. W. Dool, 7 pnt., 3. W. Lagerberg, 6pnt., 4. N. Gulde- mond 6 pnt 5. M, Guldemond, 6 pnt., 6 J. Teske, B. Ouwerkerk en Beekman allen 5%. p. Het bestuur hield een*» receptie, welke door den heer A. Zaalberg, 2de voorzitter, werd geopend. Onder de aanwezigen merkten wij o.a. op: de wethouders M. G. Verwey en J. J. v. Stralen beiden namens het Gemeentebestuur, waarna eerstgenoemde namens de gemeente het woord-voerde. De heer W F Smit sprak na mens den Leidsche Bond. van Volkstuinders en bood een wis selplaquette aan v$or een het vol gend jaar te beginnen wedstrijd voor den mooist aangelegden volkstuin. Zaterdagavond vond in de Stads gehoorzaal onder zeer groote be langstelling een cabaretvoorstel ling plaats. De voorzitter der ontspanningscommissie sprak het openingswoord en bood den voor zitter, den heer K. Mulder, na mens de leden van Ons Genoe- gen een cadeau aan, bestaatide uit een foto van de afdeeling der vorige tentoonstelling der ELTOV, benevens een aantal boomen, die reeds op het nieuwe terrein van O. G. zijn geplaatst. Vervolgens werd het cabaret programma afgewerkt, waaroij achtereenvolgens optraden als conferencier de heer De Brum, prof. Geraldini met :en reeks in teressante goocheltoeren en de tooneelclub „Ons Genoegen" die onder regie van Joop de Haan succes oogstte met de opvoering van „Het Spookhuis". Na de pauze verscheen de acrobatengroep De la Waco's ten tooneele, vaarbij de jongste actrice een speciale bloe menhulde in ontvangst had te nemen. In den loop van den avond bracht het mannenkoor van „Ons Genoegen", onder leiding van Joh. v. d. Broek een aantal liederen ten gehoore. Ten slotte zegde de heer J. Si- rat alle medewerkenden dank voor hun aandeel in het slagen van dezen jubileumavond. katwijk aan zee. 40-jarig jubileum Onder zeer groote belangstelling herdacht de heer P. van Rijn zijn 40-jarig Ju bileum bij de gasfabriek. Deze werd toegesproken door den bur gemeester, die in herinnering bracht, dat de jubilaris van een der laagste rangen ls opgeklom men tot hoofd der meteropnemers. Spr releveerde de voortreffelijke eigenschappen van den heer van Rijn en bood hem een enveloppe met inhoud aan en een bloemstuk namens de gemeente. Nog voerden het woord weth. D. C. A. Veltkamp en de directeur, de h r D. J. Adrlaanse, de boekhouder de heer N. Haasnoot, onder aanbieding van een ets namens het personeel en de heer C. van Tongeren, namens de verbruikers. Allen huldigden den Jubilaris in warme bewoordin gen. waarop deze woorden van dank sprak. Talrijke bloemstukken en gelukwenschen getuigden van de hoogachting, die den heer yan Rijn wordt toegedragen. Met D: Winterhulp, Zonder Winter leed. Giro £553. Vervolg van pag 3 van het le blad DE BAND TUSSCHEN NED. EN DUITSCHE NAT.-SOCIALISTEN. Ifi dit verband kan ik spreken over de bijdrage die het. Westen van Europa kan leveren. Die bij drage kgn altijd weer slechts uit één ding bestaan: ons te helpen in den strijd, dien wij nationaal socialisten, om- Europa voeren, hetzij in het Oosten, hetzij hier in het Westen. Dat is echter de eenige voorwaarde en tevens ook de stellige garantie, dat deze volkeren, de Nederlanders en alle anderen, door de vervulling van deze voorwaarde, n.l. door hun optreden voor Europa, hun volk- sche vrijheid en onafhankelijk heid zullen bewaren en garan deeren. Dat verbindt ons. Ne- derlandsche en Duitsche natio- naal-socialisten. Dat verbindt mij met den heer Mussert, die met zijn N.S.B. een vastberaden heraut is in dezen strijd. Hij is het, die aan het Nederlandsche volk steeds weer voorhoudt, welke weg leidt naar het duidelijk voor oogen stellen van de eigen eer, maar tevens naar de verdedi ging van de eigen volksche vrij heid. En maakt u zich geen zorgen! Stellig komt de dag, waarop deze kruisweg dien u, Leider, met uw partijgenooten thans bewandelt, door het Nederlandsche volk zal worden erkend. Daar ben ik zeker van. Dan zal het Nederlandsche volk inzien, wat het nationaal- socialisme in de N.S.B. en den Leider Mussert voor de Nederlan ders beteekent en beteekend heeft. Wellicht zijn er dan nog ergens in een hoekje een paar vastberaden lieden, die tenslotte geen andere kreet meer zullen sla ken dan: „De oorlog moet een einde nemen, zelfs op het gevaar af, dat de nationaal-socialisten hem winnen" Wij bevinden ons in het vijfde oorlogsjaar en het zou verkeerd zijn te veronderstellen, dat de oorlog geen ernstige geeste lijke belasting beteekent. De ge beurtenissen die in het Zuiden en in het Oosten zijn ontstaan en de hevigheid vaffc de bomaanvallen zijn zware belastingen. SJaar die zijn er ook in Engeland. Het is zeer oprrferkelijk, dat Churchill, die indertijd steeds gesproken heeft over bloed, zweet en tranen opeens zenuwachtig wordt en de propaganda die over een lang- durigen oorlog spreekt, wenscht te vervangen door de bolsjewistische propaganda, dat de oorlog nog dit jaar gewonnen kan worden. Dat beteekent, dat de stemming in Engeland een aanmerkelijk diepte punt bereikt moet hebben, onge veer zooals hier in bepaalde krin gen, die een dergelijke aanvurings- behoefte aan termijnen hebben, waarbij de optimisten met drie weken en de pessimisten met drie maanden rekenen. Dat is een zeer bedenkelijk teeken voor het En- gelsche moreel, maar ook voor die van de vijandig gezinde Neder landers. Het staat ons duidelijk voor oogen, dat de zware belasting, die op alle nationaal-socialisten en vooral op het Duitsche volk drukt, uren van moedeloosheid en van twijfel kan brengen, maar tevens ook uren^van den weerstand, want dan treedt aan het licht, welk een kunnen en welk een ge loof er in de menschen steekt. Het kunnen schraagt de menschen, die hun strijd om het bestaan voeren, hetzij in het westen of in het oosten. Wanneer de anderen -Zouden overwinnen, zoj er niets me- r zijn, dai net rnven 111 uiurcpa waard maakt geleefd te worden. De plaatsen van de Europeesohe cultuur, de bakermat van het Arische ras in de geheeie wereld, zouden vernietigd worden, dat weien wij. Evengoed echter weten wij, dat onze oorlogsdoelstellingen goed en rechtvaardig zijn. Wan neer wij nationaal-socialisten ons handhaven, dan zal er in heel Europa geen mensch zijn, dieniet een betere-toekomst tegemoet kan zien. Natuurlijk mag men niet altijd uitgaan van datgene, dat er eens was. Het rad der geschie denis draait niet terug. Men moet in een vijfde oorlogsjaar uitgaan van den oorlogstoestand en dan kunnen wij slechts zeggen: „wan neer wij deze geweldige som van krachten, die wij thans in de ma chine der vernietiging moeten steken, voor een socialen opbouw kunnen gebruiken, dan zal het in Europa goed worden eii dan zal het ook hier in Nederland weer mooi zijn om te leven, in ieder ge val voor den Nederlandschen boer en voor den Nederlandschen arbeider. Wanneer wij winnen nebben ook de anderen nog lang niets te vreezen. Immers de Engelschen hebben hun wereldrijk aan de Amerikanen en niet aan ons ver loren. Wat echter de Amerikanen betreft, zou ik het volgende wil len zeggen: „kunt u zich voor stellen, ls het denkbaar, dat er een pin bestaat: „wanneer wij ook sterven, de Vereenigde Staten moeten leven?" Gelooft ge, dat de Amerikanen ooit met een der gelijke kracht van wil den oorlog kunnen voeren? DUITSCHLAND MOET LEVEN. Maar wij: wij komen met dezen zin voor de wereldgeschiedenis. Wij zeggen: „wanneer wij ook sterven, Duitschland moet leven! Daarom zijn wij er volkomen zeker van, dat wij een weerstandskracht opbrengen, die de tegenpartij nooit kan overwinnen. Dat is onst kunnen, kameraden. Bij dit kun nen komt het geloof, dat onze lei ding het goede wil. Kameraden! Nederlandsche en Duitsche natiohaal-socialisten, het 'lot heeft ons den Führer ge geven. De Führer is niet een mensch die uit eenigerlei bevoor rechten stand komt. De Führer is een mensch, die uit de arbeiders klasse komt, dien het lot den va der vroegtijdig heeft ontnomen, om het te plaatsen voor alle be proevingen. De Führer s als mensch gebleven wat hij was: „de eenvoudige man van zijn volk Adolf Hitter kent alle zorgen, kent allen kommer, die eiken volksgenoot afzonderlijk treft. Hij heeft alles meebeleefd en in zich bewaard. Dat is de bron van zijn groote kracht. Nooit heeft hij zich van zijn volk verwijderd. Hij staat er midden in, als een van ons- Dat is voor ons de groote waar borg, dat deze strijd op leven en dood voor het groote sociale rechtvaardige doel eener nieuwe ordening voor het Europeesche en het Germaansche leven, gevoerd wordt volgens waarachtige begin selen der sociale rechtvaardig heid. En daarom zullen wu metden Führer overwinnen! Een daarom zullen wij uit dezen oorlog nog slechts als fana tiekere nationaal-socialisten te voorscliijn komen om te beginnen aan ons vredeswerk, Heil den Führer! Met het zingen van de volks liederen werd dit Oogstdankfeest besloten. PREDIKBEURTEN Katwijk aan Zee Gereform. Gem. (Remisestr.)Heden nam. 7 uur, ds. Steenblok van Poortvliet. Waddinxveen Remonstr. Kerk Dinsdag nam. 7 u., ds. de Rover van Vlaardingen. ned. herv. kerk. Drietal te 's-Gravenhage, (vac. ds. G. Bos) ds. B. J. Lietaart Peerbolte, te Huizen, ds. M. J. C. Visser te Rotterdam en ds. A. A. Wildschut te Rotterdam. Beroepen te Olst ds. K. Terpstra te Godlinze, te Benschop ds. J. Zwijnenburg te Noorden. Bedankt voor Oosterwolde ds. P. J. F. Lamens te Hellouw. Benoemd tot hulppred. te Am stelveen cand. M. J. J. Bontlng, die deze benoeming aannam, tot voorganger te Coevorden cand. D. Postma, hulppred. te Rotterdam. Aangenomen als hulppred.) naar Borger cand. Fr. Hartman te Meeden. geref. kerken. Tweetal te Moerdijk cand. J. Krijger, hulppred te Dordrecht en cand. C. P. F. Rijper, hulppred. te Gouda. Benoemd tot hulppred. te den Ham cand. G. K. Geerts te Veen- wouden. oud-geref. gemeenten. Beroepen te Kralingscheveer A. Reuver. leerend-Ouderling aldaar. Ds. J. Batelaan Ds. J. Bate laan uit Boskoop, Ned. Herv. pre dikant te Tholen heeft voor de 5e predikantsplaats te Gouda van den kerkeraad aldaar officieel toe zegging van beroep gekregen. De handen ineen voor Winterhulp - Giro 5553 3—8

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 7